11
,r.tiiiiit:- :i . -,l.l i_i- . --...:":": 'i :,: ' .i::::illii.1. i,n. $1Liii{sl r.:l]$i!".i-!!-! i}:_1ti.e!\:: " t# " w " !4 % " ,r "" "r "& 7 'r '4 d '& '# e ff lA r " , " 7 "& {H * " d *f -g (l conte de citit ri cecititl Pdmo a qnciclopedie orou/te

Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

  • Upload
    others

  • View
    197

  • Download
    6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

,r.tiiiiit:-:i. -,l.l i_i- .--...:":":

'i:,: '

.i::::illii.1.

i,n. $1Liii{slr.:l]$i!".i-!!-!i}:_1ti.e!\::

"*

t#,

"#

w"#

!4%"#,r#

""4

"r#;

"&7A'rt'4dl'&

'#"eri4

ffi

lAre

"#,4

"*7t

"&{H*-"&dp.*f*.

-g

(l conte de cititri cecititl

Pdmoa

qnciclopedieorou/te

Page 2: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

CORPUL OMEN

NASTEREA UNUI COPIL

CORPUL SE MISCA!

cELE CtNCtStMTURt

CRE'TEREA

RESPTRATTA St AL|MENTATjA. .. . .. . . ... . .. . .. .

BUBTTE 9t MtCt EMOT ............

ISTORIA

NATURA

CUPRINS

6

8

10

12

14

16

4

STATIA DE POMPIERI

B|NE ATTVEN|T LA CIRC! .............iN EXcuRstE.........

62

Page 3: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

-l

O..t-l

A'IIMALELE

-*.'.':ji IE COMPANIE.............................. 78

-,. !.,:ji DE LATARA 5r DE LA FERMA ....................80.t '.'.l;-. Cttt TADURE .................. ............. A2

r\ t,,.:.-:-E DtN tAZURt5t RAURI ......................... 84

:\ r.1:i-! DE LA MUNTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86

-\ r.'ri:: lviARlNE . . . . . . . . . . . . . . . .88

:r, r.r:i-: DIN SAVANA AFRICANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

:)t r.,:i_: DtN PADUREA TROP|CALA .................. 92

:\r !.,r_:_: DtN DEsERT................................ 94

:a, r,,:i:: DtN ocEANtA .. ............ . . . . . . . . . . . . . .98

F

PAMANTUL $I LUMEA

PAMANTUT ......... ........... 102

CoNTTNENTELE :................. 104

vrATa iN EUROPA ................ 106

vrATA iN AFRTCA . . . . . . . . . . . . . . . . . .108

vtATA iN AM ERrcA DE NoRD St DE sUD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

vrATA TN ASIA . . . . . . . . ............112vtATA lN ocEANtA.... ............ 114

vrATAiN ApRopTEREA potULUr NoRD ................... 116

PROTEJAREA PLANETEI ,,..,...,..,118

PAMANTUL, soARErE Sr

PAMANTUL,iN UNIVERS

100

.2

..44.46

.48

. .50

.52

.54

.56

.58

..60

64

66

.68

70

72

74

I

76

L22

124

7:

)

Page 4: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

Pentru a facese iubeasci gi

na;te, copilul

NA9TEREA UNUt COPTL

un copil, este nevoie de o mamd 9i de un tat6, care sdsd-gi doreascd sd aibd un copilimpreund. inainte de a

se dezvoltd timp de noua luniin burta mamei lui.

CAnd o simAn!5 de-a tatdlui se

intAlneste cu o simanti de-a

mamei, se formeazi un ou inburta mamei.

Sarcina mamei are o lun5.

Viitorul copil e mic cAt un bobde mazire, dar inima lui deja

bate.

La 3 luni, copilul in miniaturd are

mult spaliu de miscare in sacul

cu lichid care il protejeazS.

La 4 luni, copilul doarme mult.

Pentru a respira si a se hrdni,

el este legat de mama sa prin

cordonul ombilical.

La 6 luni, copilul aude

zgomote ;i voci, se miscimult, ?;i suge degetul fideschide ochii.

La 8 luni, copilul are unghii,

pir, gene, spr6ncene. Este

format complet si trebuiedoar si mai creasci.

Page 5: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

VENIREA PE LUME A MICUTULUI

;aase

are

UI

3nta mamei a crescut mult. Dupi 9 luni,

<oFflul este pregetit s; se nasci, cu capul

'rainte:

Bebelu;ul s-a niscutl Respir; pentru prima dat; gi

scoate un lipet. Ce bucurie pentru perinlil

Dupi na;tere, cordonul ombilical este

tdiat. Va rdmAne doar o mici cicatrice,

buricul.

Mama pregite$tehainele bebelusului 5i

pleaci la maternitate.

Ajutati de un medic

gi de o moas5, ea va

natte.

MIC SAU NUMEROS

Atunci cAnd se naste mai devreme, copilul std

intr-un incubator pane ia in greutate.CAnd in burtica mamei se dezvolti doi copii inacelasi timp, acestia sunt gemeni.

r/

Page 6: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

CORPUL SE MISCA!Cu tolii suntem diferili: scunzi sau inalli,blonzi, cu pielea deschisd sau inchisd lacorpurile noastre sunt identice.

cap --- >

,ifa

._ git

gragi sau slabi, bruneti sauculoare... insa pe inteiior,

\\'l 'O1

+1,,':,'til

r*.Ql{.\J

o.l_l

t*l

U f[ldl -r.

brat' --.

It-

<- gambi

picior .-,,-,"-

mana

.- incheieturS

SCX

Fetele 5i biielii au corpuri asemin;toare cu un cap,dou5 brale ;i doui picioare, insi sexul lor diferi.

Fiecare chip

Page 7: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

SCHELETUL UMAN ALEX SI-A RUPT MANA.

{B&o

l= : zo6 oase din corpul- :s:ru formeazi scheletul.:i. ele corpul ar fi moale ;i nu

:- --l

Jrea sta drept.

Oasele craniului proteieaz;

creierul. Este important pentruci el comandi tot ceea ce

facem.

MUSCHtr

',: lriscim cu ajutorul a 600:: muschi care muncesc tot: -:ul, chiar 5i atunci cAnd

::- rim sau scoatem limba..-

s

j'lb,,,t"\4 |u'

Este bine si faci sport pentru ca

muschii si fie mari si puternici.

La spital, radiografia aratdci mAna biietelului esterupt5.

Osul se va reface. Dar bralullui trebuie fixat in ghips.

,/

Page 8: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

CELE CINCI SIMTU RI

Cele cinci simluri, vazul, auzul, gustul,mirosul gi pipaitul, ajutd creierul sd observe9i sd inleleagd lumea inconjurdtoare.

Mlrosim cu nasul.

Gustim cu limba"

Sim!imprin piele.

Vedem cuochii.

&Beu=

gv

;

l

l

ffi

Auzim cuurechile

llllll

ryw

Page 9: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

VAZULOchiuliti permite

--ina pitrunde in ochi prin

:r:pil5, cercul mic si negru din

- ' ccul ochiului.

AUZULUrechea ili permite

s5 auzi.

Sunetele mai slabe sau mai

puternice intrb in ureche ;i factimpanul si vibreze.

GUSTULLimba ili permite

Limba este acoperiti de mici

puncte, papilele gustative, care teajuti si simti cele patru arome.

it.tDulce

M IROSU LNasul te ajutd la mirosit.

-:-:ci cAnd respirdm, ni;te mici firi;oare din interiorul-:s-lui primesc mirosurile pldcute sau nepldcute.

P I PAITU LPielea ili permite se simli.

I -l:-,3ti

@Pielea ne spune daci un obiect este netedsau asculit, rece sau cald, moale sau tare.

, -,el.-A'\cl

CAnd ochli ne ioaca feste...

Aceste linii!i se par strambe?in realitate, ele sunt chiar dreptel

Privelte aceastS imagine apropiindu-te siapoiindepeftandu-te. Pare ci se mi5cil

/

s; guFti.

L7

Page 10: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

I

CRESTEREA

De cdnd se na;te, corpul copilului creste 9i se schimba permanent,pand cdnd acesta devine adult. Crescdnd, copilul invatd sd facd dince in ce mai multe lucruri.

ffir*3i-t,

Pe la un an, bebelu;ulincepe

sd meargd singur gi prinde cu

mAna diverse obiecte.

in primele luni, bebelu;ul

cre5te pi ia in greutate. Bea

lapte pi plAnge atunci cAnd

ii este foame sau somn.

Pe la z ani, copilasulincepe sivorbeascS. Merge bine, deia

aleargd!

La 6 luni, bebelu;ul poate si stea

in fund ;i si lini jucdriile in mAini.

ii apar primii dinli de lapte.

La I ani, miculul devine

independent: e timpul simeargi la grddini!5.

La 6 ani, copilulinva!5 si scrie

gi si citeasci. Dinlii de lapte

cad ;i suntinlocuili cu dinlipermanenli.

Page 11: Prima enciclopedie Larousse - Libris.ro · Prima enciclopedie Larousse Keywords: Prima enciclopedie Larousse Created Date: 7/5/2019 2:04:36 PM

CORPU-::f and cu t2 ani, copilul::. xe adolescent-

- - -:ul lui se trans{orm5.

-: 5o de ani, apar mici riduril:rpul im bitrAn este in cet,

Medicul urmire;te cretterea 5istarea de $n;tate ale copilului.

$tii Ia ce folosesc aceste obiecte?

Nu uita ci pentru a fi in formitrebuie si te speliin fiecare zi!

La zo de ani, oasele nu maicresc. Tinerii au devenit adulti.

A. un cSntar

L SE SCH IM BA

La r4 ani,bbie!ilor li

se ingroa sd

v o cea.#t\

1

pe

CU

*o$ffi*

I ILa 8o de anioboseste;i

suntem bitrAni. Corp u I

oasele su nt mai f ragile.

fle

B. unpat C. un

#ffiPutllpo'g erlJFtup.v

centimetrut

:tJnsundsgAaJeJnsPu ')

L3

)

;..