5
DANep PffiEtrTA ffiEA HNTHCIffiPHMHffi €1$ eu"f#€Gt&ilrETE SPATIUL Copyright O 2017 Disney/PixarToate drepturile rezervate Slinky6.Dog e-ste mil5 iffegistrat; a poof-Slink, tnc. @ poof-Slinky, lnc. Mr and Mrs. Potato Head6 sunt marcd inregistrati a Hasbro, Inc. @iasbrq lnc.Toate drepturile rezervate Courtesy NASfuJPL-Caltech; Sputnik, antonsav/Shutterstock.com.

Disney. Prima mea enciclopedie cu autocolante Spatiul .... Prima mea enciclopedie... · PamAntul face si o miqcare" :'evolutie in jurul Soarelui, cu "-:itezd, de aproape 30 km/s!

 • Upload
  others

 • View
  49

 • Download
  3

Embed Size (px)

Citation preview

 • DANepPffiEtrTA ffiEA

  HNTHCIffiPHMHffi€1$ eu"f#€Gt&ilrETE

  SPATIUL

  Copyright O 2017 Disney/PixarToate drepturile rezervateSlinky6.Dog e-ste mil5 iffegistrat; a poof-Slink, tnc. @ poof-Slinky, lnc.Mr and Mrs. Potato Head6 sunt marcd inregistrati a Hasbro, Inc. @iasbrq lnc.Toate drepturile rezervate

  Courtesy NASfuJPL-Caltech; Sputnik, antonsav/Shutterstock.com.

 • CALATORIEin ruRUL SOARELUISoarele este centrul sistemulur

  nostru solar, care este formatdin opt planete, asteroizi, satelitinaturali, comete si multe alte

  corpuri ceregti. $tiai cd termenul

  ,,solar" provine de la ,,soare"?

  or luR impnEluRPSmdntului ii ia 365 de zile sd orbitezeSoarele, perioadd care defineqteanul nostru calendaristic. PimAntulse roteqte, de asemenea, gi in jurulpropriei axe, Ia un interval de 24 de ore(sau o zi). Tabelul din dreapta ili aratd.cAt dureazS. pentru fiecare planetdsd orbiteze Soarele (in zile sau anipdm6nteni) gi in c6te ore face o rotatiecompletd in jurul axei proprii.

  PTANETA INGHETATADincolo de Neptun, se afld Pluto, o planetdmici acoperitd de gheald. igi vine sau nu sd crezi,in cel mai friguros loc de pe PdmAnt pot fi cu120 de grade mai mult decAt pe Pluto.

  Pluto e ingrozi-tor de rece!

  a'.a:

  PLAilETA DURATA A]IUIUI DURATA ZITEI

  Mercur' 88 de zile 59 de zile

  Venus 225 de zile 243 de zile

  PimAnt 365 de zile 24 de orc

  Marte 1,9 ani 24,6 ore

  Jupiter 11,9 ani 9,8 ore

  Saturn 29,5 ani 10,2 ore

  Uranus 84 de ani L7,2 ore

  Neptun 165 de ani 16 ore

 • ilTERCUR

  CUM ESTE MERCUR?i:: timpul zilei, temperatura poate atinge 426"C, dar,

  :e timpul noptii, poate ajunge la -182'C! Seamdnl:=srul de bine cu Luna - are suprafala stAncoasi gi::arcat5. de o mullime de cratere.

  DE CE NU POATE TELESCOPULSPAflAt HUBBLE sA crncErEzEPtAilETA INERCUR?]ln cauza apropierii lui Mercur de Soare,telescopul spalial Hubble (aflat la 600 km::.a-

 • VENUSSI PAMA]TTUICARE ESTECEA MAItUMINOASi9r rnArFIERBINTEPIANETi?Cu o temperaturimedie stabila de 462"C,Venus este planeta ceamai fierbinte gi maistrS.lucitoare din sistemulnostru solar qi singuracare se roteste in sensulacelor de ceasornic!

  Uimitor!Venus strdluceste qt6t deputernic lo rdsdrit ;i Io opus,incdt vechii ostronomi grecicredeou cd sunt doud sfelediferite.,,Steouo diminefii"ero cunoscutd co Phosphorus(,,cel core oduce lumino"),ior ,,steouo serii" se numeoHesperus (,,steouo

  de seor6").

  Venus se mai nuntegte si,,Luceafa ru I -de - se ard", cd,n dse uede la asfin{it.

  llei, gi eu sunfcehbra! De ce n-au

  botezaf niciunfiater dupi mine?

  Mona Lisa

  DUPA CTIiIE AU FOST DEI{UMITECRATERETE DE PE VENUS?Multe din craterele 1ui Venus poartd numeleunor femei celebre, cum ar fi cAntdrealaBillie Holiday, regina Cleopatra a Egiptului,scriitoarea Agatha Christie sau chiar Mona Lisa!

  fr

  6

 • HE iNvAnnmSI ACUM?

  .=: nu simtim, P5m6ntul'. :"-,tegte cu o vitezS. de 1 675 km,4r.- : lmp ce se roteste in jurul propriei-. -. PamAntul face si o miqcare" :'evolutie in jurul Soarelui, cu"-:itezd, de aproape 30 km/s!

  CUM S.A FORMATLUNA?Oamenii de qtiinld cred cdo bucatd de rocd gigantica

  a lovit PimAntui, rupAndo parte din planeta noastrd.

  Se presupune cd resturileapirute in urma coliziunii,fie ele de pe PimAnt sau dinroca spatialS., s-au adunat

  Ia un loc, formAnd Luna!

  Uimitor!Se spune cd lupii urldcdnd e lund plind, dornu e chiqr o;o. Lupiiurld in timpul oricdreifoze q lunii.

  Un sferoidaplalizal? Zici

  cd sunt eu!

  Soa.relereflectd.ndu-setn ocearl

  PLANETA ALBASTRA?-=anele acoperd in jur de 70%o din suprafala.rAntului! Numit adesea ,,planeta albastri",

  ' .-:rAntul nu este chiar sferic: este un;feroid aplatizflt, adicd este pulin turtit

  :,-rli. i