of 68 /68

PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU · PDF fileZa upis u I. razred srednje škole kandidatima se vrednuju i boduju zajednički, poseban i dodatni element. ... Matematika i

Embed Size (px)

Text of PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU · PDF fileZa upis u I. razred...

 • 1

  PRIJAVE I UPISI U SREDNJE KOLE ZA KOLSKU GODINU 2013./2014.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

 • 2

  NAKLADNICI:

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet. ZA NAKLADNIKE:

  dr. sc. eljko Jovanovi, ministar, Zvonimir Stani, dipl. ing., ravnatelj. UREDNITVO:

  Ankica Njei, prof., mr. sc. Vera utalo, Monika Vriko, prof., prof. dr. sc. Vedran Mornar, Ivana Pilko uni, prof.,Kristina Begonja, prof., Ana Depina, mag. polit., Jurica Vratari, prof., Petra Gajak, dipl. ing., Davor Leipold, bacc. ing.

  DIZAJN I PRIJELOM:

  Dizajn.net TISAK:

  Printera grupa NAKLADA:

  50.000 komada Imenice koritene u ovoj brouri kao to su, primjerice, kandidat i uenik podrazumijevaju rodnu razliku. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, ISBN: 978-953-6569-83-0Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNet, ISBN: 978-953-6802-26-5 Zagreb, travanj 2013.

  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sportaDonje Svetice 38, 10 000 Zagreb, Republika HrvatskaTel.: + 385 (0) 1 4569 000 Faks: + 385 (0) 1 4569 099E-pota: [email protected] URL: www.mzos.hr

  Hrvatska akademska i istraivaka mrea CARNetJosipa Marohnia 5, 10 000 Zagreb, Republika HrvatskaTel.: +385 (0) 1 6661 616 Faks: +385 (0) 1 6661 615E-pota: [email protected] URL: www.carnet.hr

  Sve izmjene u odnosu na informacije iz ove broure bit e objavljene na mrenoj stranici: www.upisi.hr

  IMPRESSUM

 • 3

  Rije ministra 5

  1. Uvodna rije 6

  2. Elementi i kriteriji vrednovanja za upis u srednju kolu Tko se upisuje u srednju kolu? 8 to se sve vrednuje i boduje za upis? 8 Koji su kriteriji za upis u umjetnike kole? 10 Kako se vrednuju posebni rezultati u prethodnom obrazovanju? 12 Kako se vrednuju rezultati uenja u oteanim uvjetima prethodnog obrazovanja? 15 Kako se utvruje ukupan rezultat kandidata? 16

  3. Primjeri bodovanja Primjeri bodovanja za sve obrazovne programe 21 Primjeri bodovanja za razliite obrazovne programe 22

  4. Postupci prijava i upisa u srednje kole Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2013. godine 34 Kandidati koji su trenutano u redovitom sustavu obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ali ne zavravaju osnovno obrazovanje 2013. godine 35 Kandidati koji osnovno obrazovanje zavravaju ili su zavrili izvan Republike Hrvatske 35 Kandidati hrvatski dravljani koji se vraaju iz iseljenitva ili obrazovanja u inozemstvu 35

  Kandidati koji zavravaju ili su zavrili osnovno obrazovanje u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj 35 Kandidati koji su osnovno obrazovanje zavrili u Republici Hrvatskoj prije 2013. godine 36 Proces registracije preko ureda dravne uprave ili Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i por Grada Zagreba 36

  5. Postupci u aplikaciji Mrena stranica Upisi.hr 40 Prijava u sustav 41 Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka u sustavu 43 Preduvjeti za upis 43 Ispiti sposobnosti i darovitosti 43 Prijava obrazovnih programa 44 Kontinuirano praenje bodovnoga stanja 45 Ljestvice poretka 45 Podnoenje prigovora 46 Zakljuavanje liste prioriteta, potpisivanje prijavnica i objava konanih ljestvica poretka 47 Jesenski upisni rok 48

  6. Kalendar - datumi koje trebate zapamtiti 50

  7. Na to je vano pripaziti prilikom prijave i upisa u srednju kolu? 54

  8. Kontakti kojima se moete obratiti 58

  SADRAJ

 • 4

 • 5

  Drage uenice i uenici, upis u srednju kolu velik je korak u ivotu svakoga uenika, a odluka o samom izboru srednje kole jednako je vana jer e u velikoj mjeri odrediti va daljnji ivotni put. Kako je rije o odluci koju nije jednostavno donijeti, od iznimne je vanosti dobro se informirati. Stoga smo pripremili brouru koja e vam pruiti potrebne informacije kako biste se to lake i uspjenije pripremili za nadolazee upise. U brouri ete pronai sve podatke o promjenama koje smo uveli kako bismo vam olakali i pojednostavnili prijave i upis u srednje kole, a elemente vrednovanja vaih uenikih postignua uinili jasnijim, objektivnijim i pravednijim. Voeni eljom da svatko od vas, u skladu sa svojim interesima i sposobnostima, upie eljeni obrazovni program, od ove godine prijave i upisi u srednje kole obavljat e se prvi put Internetom. Upravo zahvaljujui e-upisima, bit e vam pruena mogunost prijave vie programa obrazovanja, do deset, u vie razliitih kola. Svoj rang moi ete usporediti sa svima onima koji su pri-javili isti program obrazovanja, a informacije o cijelomu postupku i obrazovnim programima bit e vam dostupne u svakome trenutku. Nova Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednju kolu donosi odreene izmjene u nainu bodovanja osnovnokolskoga uspjeha. Naime, budui da je znanje koje se stjee tijekom osnovnokolskog obrazovanja preduvjet uspje-nom obrazovanju u srednjoj koli, radi objektivnijeg vrednovanja vaeg rada, za upis u srednju kolu uzet e se u obzir va uspjeh u svim viim razredima osnovnog obrazovanja, a ne samo u posljednja dva razreda. I za kraj, elim vam da to lake odaberete, uspjeno upiete te jo uspjenije svladate eljeni obrazovni program te tako uinite prvi korak u svoju, nadam se uspjenu, obrazovnu budunost.

  Va ministar, dr. sc. eljko Jovanovi

  RIJE MINISTRA

 • 6

  Dragi budui srednjokolci,

  odabir srednje kole velika je ivotna odluka. Upoznavanje vla-stitih vrijednosti, interesa i sposobnosti nije lagan zadatak, ali je prijeko potreban u procesu donoenja tako vane odluke kao to je izbor zanimanja. Dobro razmislite o tome to vas je tijekom dosadanjeg kolovanja jako zanimalo, koje ste predmete voljeli, ime ste se bavili u svoje slobodno vrijeme, ali i to vas je inilo nezadovoljnima i nesretnima, to vam je predstavljalo tekoe. Razgovarajte sa svojim roditeljima, nastavnicima, kolskim prijateljima i ostalim osobama s kojima ste bliski te pokuajte saznati kako vas oni doivljavaju. Vano je prikupiti to vie informacija o razliitim zanimanjima, o kolama i programima obrazovanja, kao i o mogunostima zapoljavanja, odnosno nastavka daljnjega obrazovanja.

  Takoer, za pomo se moete obratiti i strunim suradnicima u vaoj koli (psihologu, pedagogu), kao i savjetnicima za profesi-onalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapoljavanje, koji vam mogu pomoi da dobijete potpuniju sliku o sebi, pojedinim programima obrazovanja i/ili zanimanjima.

  U brouri, koja je pred vama, pronai ete najvanije infor-macije o postupku prijava i upisa u srednje kole u kolskoj godini 2013./2014., koji se prvi put provodi na novi nain - elektronikim putem preko mrene stranice: www.upisi.hr. U brouri emo vas informirati o elementima i kriterijima za upis,

  nainima i postupcima prijava u sustav razliitih kategorija kan-didata, prikazati vam primjere bodovanja za razliite obrazovne programe te vam predoiti sve to vam novi nain prijava i upisa u srednje kole prua - pregled nad osobnim podacima, ocjenama i dodatnim postignuima te detaljan pregled lista poredaka sa strukturom bodova na temelju kojih je izraunan va plasman na svakome pojedinome prijavljenome obrazovnom programu.

  Iznimno je vano kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrenoj stranici: www.upisi.hr, a na kojoj e biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrednovanja upisa u obrazovne progra-me, svi postupci vezani uz prijave, kao i ostali aurirani podaci, vane obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

  Na samome kraju broure pronai ete i Kalendar u koji su, kao podsjetnik, upisani svi datumi i rokovi vezani uz prijavu i upis obrazovnih programa.

  Ako imate dvojbi, pitanja ili tekoa vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom ili prijavom obrazovnih programa, na adresi: www.upisi.hr/FAQ nalaze se esto postavljena pitanja i odgovori koji vam mogu pomoi u rjeavanju problema ili dvojbi. Takoer, za dodatnu pomo moete kontaktirati Slubu za potporu korisnicima na elektronikoj adresi: [email protected] ili telefonom na broj: 01/6661-500.

  Urednitvo

  UVODNA RIJE

 • 7

  UVODNA RIJE

  Elementi i kriteriji vrednovanjaza upis u srednju kolu

 • 8Elementi i kriteriji za upis u srednju kolu propisuju se svake kolske godine Odlukom o elementima i kriterijima za izbor kandi-data za upis u I. razred srednje kole koju donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Odluka je u cjelini objavljena na mrenoj stranici Ministarstva, a u ovom poglavlju donosimo najvanije elemente i kriterije iz Odluke. Tko se upisuje u srednju kolu?

  U srednju kolu upisuju se kandidati koji su zavrili osnovno obrazovanje. Pod jednakim uvjetima upisuju se kandidati hrvatski dravljani, Hrvati iz drugih drava, djeca dravljana iz drava lanica Europske unije te kandidati strani dravljani iz zemlje izvan Europske unije, ako ispunjavaju potrebne uvjete. to se sve vrednuje i boduje za upis?

  Za upis u I. razred srednje kole kandidatima se vrednuju i boduju zajedniki, poseban i dodatni element.

  Zajedniki element za upis u gimnazijske programe i strukovne programe u trajanju od najmanje etiri godine ukljuuje prosjeke svih zakljunih ocjena svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja etiri razreda osnovnog obra-zovanja, zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta vanih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa. Na takav nain mogue je stei najvie 80 bodova. Ako kandidatu nedostaje neka od ocjena koja se boduje, umjesto nje bodovat e se prosjek svih ocjena od 5. do 8. razreda osnovne kole.

  ELEMENTI I KRITERIJI VREDNOVANJA ZA UPIS U SREDNJU KOLU

  Elementi i kriteriji vrednovanjaza upis u srednju kolu

 • 9

  Elementi vrednovanja 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred Ukupno

  Prosjek ocjena 5,00 5,00 5,00 5,00 20,