of 44 /44
Prezentarea Prezentarea calculatorului calculatorului

Prezentarea calculatorului

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentarea calculatorului. Structura unui calculator:. Componenta hardware – reprezintă totalitatea componentelor fizice Componenta software –reprezintă totalitatea programelor şi instrucţiunilor. Partea software include:. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Prezentarea calculatorului

Prezentarea Prezentarea calculatoruluicalculatorului

Page 2: Prezentarea calculatorului

Structura unui calculator:Structura unui calculator:

►Componenta hardwareComponenta hardware – reprezintă – reprezintă totalitatea componentelor fizicetotalitatea componentelor fizice

►Componenta softwareComponenta software –reprezintă –reprezintă totalitatea programelor şi totalitatea programelor şi instrucţiunilor instrucţiunilor

Page 3: Prezentarea calculatorului

Partea software include:Partea software include:

►Software-ul de sistem sau Software-ul de sistem sau sistemul de sistemul de operareoperare face legătură între partea face legătură între partea hardware şi restul aplicaţiilor şi hardware şi restul aplicaţiilor şi administrează resursele calculatoruluiadministrează resursele calculatorului

►Aplcaţii softwareAplcaţii software –sunt programe care –sunt programe care ajută utilizatorul să rezolve probleme ajută utilizatorul să rezolve probleme din diverse domenii din diverse domenii

Page 4: Prezentarea calculatorului

Unitatea centrală a unui Unitatea centrală a unui calculator este formată din:calculator este formată din:

►Procesor Procesor ►Memorie internă:RAM şi ROMMemorie internă:RAM şi ROM►Placa de bazăPlaca de bază►Placa videoPlaca video►Placa de sunetPlaca de sunet►Placa de reţeaPlaca de reţea►Hard diskHard disk►Sursă (generator)Sursă (generator)

Page 5: Prezentarea calculatorului

Procesorul : Procesorul :

► Se mai numeşte şi Unitatea Centrală Se mai numeşte şi Unitatea Centrală de Prelucrare (de Prelucrare (UCPUCP).). -realizează calcule aritmetice şi operaţii -realizează calcule aritmetice şi operaţii

logicelogice -controlează celelalte componente ale -controlează celelalte componente ale

calculatoruluicalculatorului

► Procesorul are propria sa memorie Procesorul are propria sa memorie numită memorie cache.numită memorie cache.

► Viteza unui procesor reprezintă Viteza unui procesor reprezintă numărul de numărul de instrucţiuni care pot fi instrucţiuni care pot fi executateexecutate într-o unitate de timp. Se într-o unitate de timp. Se măsoară in MegaHertzi sau GigaHertzi.măsoară in MegaHertzi sau GigaHertzi.

Page 6: Prezentarea calculatorului

Unitatea centrală controlează funcţionarea întregului sistem de calcul şi este formată din

•Unitatea de comandă şi control UCC• Urmăreşte executarea tuturor programelor• Controlează unitatea de memorie internă, comunicarea

cu operatorul uman

•Unitatea aritmetico-logică UAL• Efectuează calcule aritmetice şi operaţii logice solicitate

de UCC.• Este compusă din elemente fizice numite regiştri.

•Memoria internă MI

UCC şi UAL formează procesorul central sau unitatea centrală de prelucrare UCP.

Page 7: Prezentarea calculatorului
Page 8: Prezentarea calculatorului

Memoria RAM şi ROMMemoria RAM şi ROM

► Memoria Memoria RAMRAM (random acces (random acces memory) este o memorie memory) este o memorie volatilă. În ea se încarcă volatilă. În ea se încarcă sistemul de operare şi sistemul de operare şi programele folosite in timpul programele folosite in timpul unei sesiuni de lucru. Această unei sesiuni de lucru. Această memorie poate fi scrisă cât şi memorie poate fi scrisă cât şi citită.citită.

► Memoria Memoria ROMROM (read only (read only memory) conţine informaţii memory) conţine informaţii necesare funcţionării necesare funcţionării calculatorului. Este o memorie calculatorului. Este o memorie nevolatilă.nevolatilă.

Page 9: Prezentarea calculatorului

Placa de bazăPlaca de bază

► Placa de bazăPlaca de bază este placa este placa principală a unui calculator, pe principală a unui calculator, pe care se află circuite, conectori care se află circuite, conectori pentru plăci adiţionale, pentru plăci adiţionale, procesorul, BIOS-ul (procesorul, BIOS-ul (Basic Basic Input/Output SystemInput/Output System), memoria, ), memoria, interfaţa cu dispozitivele de interfaţa cu dispozitivele de stocare de date, porturile stocare de date, porturile (paralel, serial), (paralel, serial), slotslot-urile pentru -urile pentru plăcile de extensie, controlerele plăcile de extensie, controlerele pentru periferice (monitor, pentru periferice (monitor, tastatură, unitatea de disc). Toate tastatură, unitatea de disc). Toate aceste cipuri de pe placa de bază aceste cipuri de pe placa de bază poartă numele colectiv de cipsetpoartă numele colectiv de cipset..

Page 10: Prezentarea calculatorului

Placa videoPlaca video

Caracteristicile plCaracteristicile plăăciciii video: video: calitatea afişării, dată de rezoluţie şi calitatea afişării, dată de rezoluţie şi

rata de reîmprospatare (rata de reîmprospatare (refreshrefresh) a ) a imaginii. Rezoluţia determină fineţea imaginii. Rezoluţia determină fineţea detaliilor şi numărul de culori şi detaliilor şi numărul de culori şi nuanţe care pot fi afişate. Rata de nuanţe care pot fi afişate. Rata de reîmprospatare este importantă pentru reîmprospatare este importantă pentru sănătatea ochilor utilizatorului. Se sănătatea ochilor utilizatorului. Se consideră că minimul acceptabil este consideră că minimul acceptabil este de 70Hz, optimul fiind la o valoare de 70Hz, optimul fiind la o valoare mai mare sau egală cu 85Hz.mai mare sau egală cu 85Hz.

calitatea generării imaginii (viteza de calitatea generării imaginii (viteza de prelucrare a informaţiei grafice bi sau prelucrare a informaţiei grafice bi sau tridimensionale şi calitatea detaliilor).tridimensionale şi calitatea detaliilor).

Page 11: Prezentarea calculatorului

Placa de sunetPlaca de sunet

► Placa de sunet este componenta Placa de sunet este componenta răspunzătoare de toate sunetele pe răspunzătoare de toate sunetele pe care le scoate calculatorul care le scoate calculatorul (avertizări, muzică, recunoaştere (avertizări, muzică, recunoaştere vocală). Ea poate îndeplini şi roluri vocală). Ea poate îndeplini şi roluri precum: amplificator audio (de precum: amplificator audio (de putere mică) sau corector de sunet putere mică) sau corector de sunet prin elemente de filtrare. Pe placa de prin elemente de filtrare. Pe placa de sunet se află conectori pentru una sunet se află conectori pentru una sau mai multe intrări şi ieşiri audio sau mai multe intrări şi ieşiri audio şi diferite prize de conectare cu alte şi diferite prize de conectare cu alte echipamente. echipamente.

Page 12: Prezentarea calculatorului

Placa de reţeaPlaca de reţea

► Scopul plăcii de reţea este de a Scopul plăcii de reţea este de a realiza conexiunea dintre un realiza conexiunea dintre un calculator şi o reţea locală la care calculator şi o reţea locală la care acesta este conectat. acesta este conectat.

Page 13: Prezentarea calculatorului

Hard disk-ulHard disk-ul

► Un Un hard diskhard disk este format din mai este format din mai multe discuri rotunde,multe discuri rotunde, numite numite platane platane fiecare prevăzut cu două fiecare prevăzut cu două capete de citire/scriere, câte unul pe capete de citire/scriere, câte unul pe fiecare faţă. Fiecare disc are acelaşi fiecare faţă. Fiecare disc are acelaşi număr de piste, şi acelaşi număr de număr de piste, şi acelaşi număr de sectoare pe pistă. sectoare pe pistă.

► Caracteristici: -capacitatea de Caracteristici: -capacitatea de stocare (cantitatea de date ce poate stocare (cantitatea de date ce poate fi memorată)fi memorată)

► -viteza de rotaţie a platanelor (cu cât -viteza de rotaţie a platanelor (cu cât această viteză este mai mare cu atât această viteză este mai mare cu atât citirea şi scrierea datelor se face mai citirea şi scrierea datelor se face mai rapid)rapid)

Page 14: Prezentarea calculatorului

Dispozitivele periferice ale Dispozitivele periferice ale calculatorului:calculatorului:

► Transmit datele de la utilizator către Transmit datele de la utilizator către unitatea centrală.unitatea centrală.

Dispozitive periferice de intrare

tastatură mouse scanner joystick touchpad

Page 15: Prezentarea calculatorului

Dispozitivele periferice ale Dispozitivele periferice ale calculatorului:calculatorului:

► Transmit datele de la unitatea centrală Transmit datele de la unitatea centrală către utilizator.către utilizator.

Dispozitive periferice de ieşire

monitor imprimantă boxe

Page 16: Prezentarea calculatorului

Dispozitive de memorare externă

Hard disk

CD-ROM, CD-writer

Floppy disk

Memorie flash

DVD-ROM, DVD-writer

Page 17: Prezentarea calculatorului

DISPOZITIVE

DISPOZITIVE

DE DE

INTRARE

INTRAREDISPOZITIVE

DE

INTRARE

Prin intermediul dispozitivelor de intrare, utilizatorul introduce date în unitatea centrală.

Printre cele mai cunoscute sunt:

Page 18: Prezentarea calculatorului

TASTATURA TASTATURA (KEYBOARD)(KEYBOARD)

Are rolul de a introducere datele în unitatea centrală, utilizând tastele

Cuprinde cinci categorii de taste:

taste numerice,

taste funcţionale;

taste speciale.

taste de introducere text (alfanumerice);

Pentru tastaturile mai noi există chiar şi taste de navigare pe Internet.

taste de deplasare a cursorului;

Page 19: Prezentarea calculatorului

Tipuri de tTipuri de tastaturastaturiiÎn funcţie de numărul de taste, există în prezent mai multe tipuri de tastaturi: varianta originală pentru calculatoare personale, cu 84 de taste, tastatura extinsă, cu 101 taste.

Acestea diferă între ele în modul de amplasare a tastelor „Control”, „Return” şi „Shift”.Dispunerea standard a caracterelor pe tastatură poartă numele de „QWERTY”.

Există în prezent dispuneri diferite şi seturi de caractere care să acopere necesarul lucrului în orice limbă.

Page 20: Prezentarea calculatorului

SSăă vedem vedem ttipuri de tipuri de tastaturastaturii

APASĂ AICI LA CERINŢA PROFESORULUI

Page 21: Prezentarea calculatorului

MouseMouse-ul a fost inventat în 1963, de către Douglas Engelbart, cercetător -ul a fost inventat în 1963, de către Douglas Engelbart, cercetător la Stanford Research Center de pe lângă Stanford University, California, SUA. la Stanford Research Center de pe lângă Stanford University, California, SUA. Producţia a început-o firma Xerox, în 1970. Producţia a început-o firma Xerox, în 1970. MouseMouse-ul este un moment de -ul este un moment de cotitură în ergonomia utilizarii calculatorului, pentru că eliberează utilizatorul de cotitură în ergonomia utilizarii calculatorului, pentru că eliberează utilizatorul de restricţiile impuse de tastatură, mai ales în lucrul cu interfeţe grafice.restricţiile impuse de tastatură, mai ales în lucrul cu interfeţe grafice.

Este echipamentul care comandă mişcarea cursorului pe ecran.Este echipamentul care comandă mişcarea cursorului pe ecran.(poziţionarea, selectarea rapidă, execuţia unor comenzi)(poziţionarea, selectarea rapidă, execuţia unor comenzi)

În functie de tipul aplicaţiilor care s-au rulat, au apărut diverse tipuri de În functie de tipul aplicaţiilor care s-au rulat, au apărut diverse tipuri de mousemouse: cu două sau trei butoane (configurabile în diferite aplicaţii), cu rotiţă : cu două sau trei butoane (configurabile în diferite aplicaţii), cu rotiţă ((de de defilare (pentru documente foarte lungi), cu rotiţădefilare (pentru documente foarte lungi), cu rotiţă (1 sau 2) (1 sau 2) sau buton lateral sau buton lateral (pentru a fi manevrat cu degetul mare) etc. (pentru a fi manevrat cu degetul mare) etc.

Mecanismul de determinare a mişcării a evoluat şi el, de la Mecanismul de determinare a mişcării a evoluat şi el, de la mousemouse-ul -ul optomecanicoptomecanic la la mousemouse-ul optic -ul optic carecare poate fi utilizat pe aproape orice suprafaţă. poate fi utilizat pe aproape orice suprafaţă.

ExistExistăă şi şi mousemouse-ul -ul „„wirewireless”less” (f (făăra fir), care se bazează pe o ra fir), care se bazează pe o comunicare cu calculatorul prin unde radio sau infraroşii.comunicare cu calculatorul prin unde radio sau infraroşii.

MOUSE-ULMOUSE-UL

Page 22: Prezentarea calculatorului

Tipuri deTipuri de mouse-urimouse-uri optomecanicoptomecanic - are o bilă metalică sau - are o bilă metalică sau

de cauciuc ce se poate roti în toate de cauciuc ce se poate roti în toate direcţiile mutând corespunzător direcţiile mutând corespunzător indicatorul pe ecran, sensul de mişcare indicatorul pe ecran, sensul de mişcare fiind detectat prin senzorii încorporaţi; fiind detectat prin senzorii încorporaţi; necesită mouse-padnecesită mouse-pad

opticoptic - pentru detectarea mişcării se - pentru detectarea mişcării se foloseşte un laser; nu necesită foloseşte un laser; nu necesită suprafeţe speciale.suprafeţe speciale.

Conectarea la desktop se poate face cu ajutorul unui cablu pe portul serial, pe portul PS2 sau pe portul USB.

Conectare

Page 23: Prezentarea calculatorului

Să vedem nişteSă vedem nişte mouse-uri mouse-uri!!

wirless

mouse talk

mouse 3 butoane

mouse 4 butoane

un buton aditional: printr-o singura apasare a sa determină dublu-click. Butonul este pozitionat destul de accesibil între scroll şi butonul de click stânga al mouse-ului.... Folosit pentru lucru într-un domeniu care necesită o mulţime de dublu-click-uri.

Page 24: Prezentarea calculatorului

bila

ax

rotiţă cu fante

celulă foto

diodă

Bila se mişcă şi învârte axul, deci şi rotiţa cu fante, timp în care dioda luminează încontinuu astfel că celula foto primeşte flux luminos când o fantă e în dreptul diodei luminose.

SE INTERPRETEAZĂ MIŞCAREA MOUSE-ULUI

Cum funcţionează mouse-Cum funcţionează mouse-ulul optomecanicoptomecanic??

ÎN FUNCŢIE DE FLUXUL LUMINOS

Page 25: Prezentarea calculatorului

TRACKBALLTRACKBALL(bila rulantă)(bila rulantă)

Dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un Dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un mouse aşezat pe spate: mutarea cursorului se mouse aşezat pe spate: mutarea cursorului se poate face prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor poate face prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor sau palmelor. sau palmelor.

De obicei există de la unul la trei butoane De obicei există de la unul la trei butoane plasate lângă bilă. Permite indicarea, selectarea, plasate lângă bilă. Permite indicarea, selectarea, inserarea şi este folosit în interfaţă graficăinserarea şi este folosit în interfaţă grafică). ). Avantajul principal faţă de mouse este acela că nu Avantajul principal faţă de mouse este acela că nu necesită o suprafaţă de lucru, putând fi aşezat necesită o suprafaţă de lucru, putând fi aşezat oriunde. oriunde.

Deseori este folosit în locul unui mouse pe un Deseori este folosit în locul unui mouse pe un computer portabil (laptop).computer portabil (laptop).

Page 26: Prezentarea calculatorului

TOUCKPADTOUCKPAD►Touchpad Touchpad - este o mică suprafaţă - este o mică suprafaţă ►sensibilă la atingere, sensibilă la atingere, ►folosită ca dispozitiv de punctare pe folosită ca dispozitiv de punctare pe

unele calculatoare portabile. unele calculatoare portabile. ►Deplasarea pointer-ului pe ecran se Deplasarea pointer-ului pe ecran se

face prin mutarea degetului peste face prin mutarea degetului peste pad.pad.

Page 27: Prezentarea calculatorului

SCANNER-ULSCANNER-UL

ScannerScanner-ele nu fac deosebirea între imaginea grafică şi text, aşadar textul -ele nu fac deosebirea între imaginea grafică şi text, aşadar textul care a fost „scanat” nu se va putea edita direct. Acest lucru este posibil care a fost „scanat” nu se va putea edita direct. Acest lucru este posibil prin utilizarea unui program OCR (Optical Caracter Recognition).prin utilizarea unui program OCR (Optical Caracter Recognition).

Un scanner funcţionează prin digitizarea unei imagini, adică prin împărţirea sa într-o grilă de puncte şi reprezentarea fiecărui punct prin 0 sau 1, în raport de culoarea punctului, alb sau negru.

Scanner-ul este un dispozitiv care „citeşte” de pe hârtie informaţii tipărite (texte, imagini) şi le converteşte într-o formă pe care calculatorul o recunoaşte, „bit map” (hartă de biţi) (hartă de piţeli) ce se stochează într-un fişier de tip „.bmp” („bitmap”) care poate fi recunoscut şi prelucrat de software-ul de prelucrare grafică.

Page 28: Prezentarea calculatorului

Caracteristicile Caracteristicile SCANNERSCANNER-erelor-erelor► rezoluţiarezoluţia (densitatea punctelor din matrice), se măsoară în (densitatea punctelor din matrice), se măsoară în

„dots per inch”„dots per inch” (puncte pe inch), prescurtat „dpi”. Cu cât (puncte pe inch), prescurtat „dpi”. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât harta este mai densă şi aceasta este mai mare, cu atât harta este mai densă şi imaginea mai fidelă. Valorile uzuale sunt între 72 şi 600 imaginea mai fidelă. Valorile uzuale sunt între 72 şi 600 dpi.dpi.

► adâncimea de culoareadâncimea de culoare (numărul de biţi necesari pentru (numărul de biţi necesari pentru reprezentarea unui pixel). Cu cât acest număr este mai reprezentarea unui pixel). Cu cât acest număr este mai mare, cu atît reprezentarea obţinută este mai aproape de mare, cu atît reprezentarea obţinută este mai aproape de realitate.realitate.

► forma şi dimensiunileforma şi dimensiunile S Scannercanner-ele pot fi manuale sau de -ele pot fi manuale sau de birou sau proiectoare pentru imagini mari. Cele mai uzuale birou sau proiectoare pentru imagini mari. Cele mai uzuale sunt sunt scannerscanner-ele de birou pentru formate A4. -ele de birou pentru formate A4.

Page 29: Prezentarea calculatorului

Tipuri de scanner-eTipuri de scanner-e

După mărime şi posibilitatea de a fi utilizate, există:

scanner de birou - arată ca un copiator. Materialul ce trebuie copiat se aşează pe o suprafaţă plană, de sticlă, capacul trebuind să fie închis, ca şi la copiator;

scanner de mână - are dimensiuni reduse, este mai lent şi este util pentru prelucrarea documentelor mici.

Page 30: Prezentarea calculatorului

JOYSTICKJOYSTICK► manetă care se mişcă în toate manetă care se mişcă în toate

direcţiile controlând deplasarea direcţiile controlând deplasarea pointerului. pointerului.

► Este similar unui mouse, cu Este similar unui mouse, cu deosebirea că la mouse mişcarea deosebirea că la mouse mişcarea cursorului încetează odată cu cursorului încetează odată cu deplasarea, pe când la joystick deplasarea, pe când la joystick cursorul continuă să se deplaseze în cursorul continuă să se deplaseze în direcţia în care este îndreptat joystick, direcţia în care este îndreptat joystick, încetând cu revenirea la poziţia încetând cu revenirea la poziţia iniţială. iniţială.

► Este folosit mai ales pentru jocurile pe Este folosit mai ales pentru jocurile pe calculator.calculator.

Page 31: Prezentarea calculatorului

LIGHT PEN LIGHT PEN (CREION OPTIC)(CREION OPTIC)

► Este un dispozitiv Este un dispozitiv asemasemăănnăător unui creion, tor unui creion, avand avand îîn vn vâârf un senzor rf un senzor optic.optic.

► OferOferăă posibilitarea posibilitarea desendesenăării rii şşi scrierii direct i scrierii direct îîn calculator prin n calculator prin intermediul unor intermediul unor monitoare speciale monitoare speciale (touch (touch screen)screen)..

Page 32: Prezentarea calculatorului

MICROFONMICROFON► folosit pentru a folosit pentru a

înregistra diverse înregistra diverse sunete pe calculator, sunete pe calculator, conectat la placa de conectat la placa de sunet. Este utilizat în sunet. Este utilizat în telefonia prin telefonia prin Internet şi la Internet şi la introducerea verbală introducerea verbală a comenzilora comenzilor

Page 33: Prezentarea calculatorului

WEBCAMWEBCAM

Are rolul de a capta imagini.

Page 34: Prezentarea calculatorului

Notiuni despre retele Notiuni despre retele de calculatoarede calculatoare

Page 35: Prezentarea calculatorului

In aceasta In aceasta lectie vom invatalectie vom invata

►Sa definim termenul de retea de Sa definim termenul de retea de calculatoarecalculatoare

►Sa enumeram componentele necesare Sa enumeram componentele necesare unei retele de calculatoareunei retele de calculatoare

►Sa precizam avantajele oferite de Sa precizam avantajele oferite de legarea calculatoarelor in retealegarea calculatoarelor in retea

Page 36: Prezentarea calculatorului

O retea de calculatoare:O retea de calculatoare:

► Este o multime interconectata de calculatoare Este o multime interconectata de calculatoare permitand utilizatorilor acestora sa comunice permitand utilizatorilor acestora sa comunice intre ei si sa partajeze resurse.intre ei si sa partajeze resurse.

► Pentru ca sa existe comunicare intre Pentru ca sa existe comunicare intre calculatoare indiferent de sistemul de operare calculatoare indiferent de sistemul de operare instalat, exista un standard pentru lucrul in retea instalat, exista un standard pentru lucrul in retea numit OSI (Open System Interconnect )numit OSI (Open System Interconnect )

► Acest model clasifica diversele procese necesare Acest model clasifica diversele procese necesare intr-o sesiune de comunicare, in 7 nivele.intr-o sesiune de comunicare, in 7 nivele.

Page 37: Prezentarea calculatorului

19.04.23 37

Aceste nivele ale modelului OSI Aceste nivele ale modelului OSI se clasifica astfel:se clasifica astfel:

7. NivelAplicatie

6. Nivel Prezentare

5.Nivelul Sesiune

2. Nivelul Legatura de date3.

Nivelul retea

4. Nivelul Transport

1.Nivelul fizic

Page 38: Prezentarea calculatorului

Nivelul fizic:Nivelul fizic: raspunde de transmiterea datelor bit cu bit cat raspunde de transmiterea datelor bit cu bit cat si de receptionarea lor (el vede numai cifre de 0 si 1. Mai si de receptionarea lor (el vede numai cifre de 0 si 1. Mai

tineti minte? Bitul nu poate avea decat doua valori de 0 si 1)tineti minte? Bitul nu poate avea decat doua valori de 0 si 1)

► Nivelul legatura de dateNivelul legatura de date –pe langa transmisia si –pe langa transmisia si receptia datelor, asigura detectarea si receptia datelor, asigura detectarea si corectarea erorilor aparute in timpul corectarea erorilor aparute in timpul transferuluitransferului

► Nivelul reteaNivelul retea – raspunde de stabilirea rutei care – raspunde de stabilirea rutei care va fi utilizata intre calculatorul initial si cel va fi utilizata intre calculatorul initial si cel destinatiedestinatie

► Nivelul transportNivelul transport – detecteaza pachetele de – detecteaza pachetele de date abandonate, generand automat o cerere date abandonate, generand automat o cerere de retransmisie; reordoneaza datele (daca de retransmisie; reordoneaza datele (daca acestea nu au ajuns in ordine_acestea nu au ajuns in ordine_

Page 39: Prezentarea calculatorului

Nivelul sesiuneNivelul sesiune – gestioneaza fluxul de comunicatii si se – gestioneaza fluxul de comunicatii si se asigura ca o cerere este satisfacuta inainte de a fi acceptata asigura ca o cerere este satisfacuta inainte de a fi acceptata

una nouauna noua

►Nivelul prezentareNivelul prezentare – are rolul de – are rolul de translator intre metodele de codificare translator intre metodele de codificare a datelora datelor

►Nivelul aplicatieNivelul aplicatie (si ultimul!) – asigura (si ultimul!) – asigura interfata dintre aplicatii interfata dintre aplicatii

►Pentru a le memora si mai bine le Pentru a le memora si mai bine le aveti prezentate si in manual, sa va aveti prezentate si in manual, sa va uitati acasa!uitati acasa!

Page 40: Prezentarea calculatorului

In arhitectura retelei In arhitectura retelei InternetInternet avem avem de a face cu o structura mai simpla de a face cu o structura mai simpla

de 4 nivelede 4 nivele► Aceasta se numeste Aceasta se numeste TCP/IP TCP/IP – Transmisson – Transmisson

Control Protcol / Internet Protocol.Control Protcol / Internet Protocol.► Fiecare calculator trebuie sa aiba o adresa Fiecare calculator trebuie sa aiba o adresa

numita si adresa IP (Internet Protocol)numita si adresa IP (Internet Protocol)► Aceste adrese sunt binare de 32 de biti, dar Aceste adrese sunt binare de 32 de biti, dar

pentru o intelegere mai usoara ele sunt pentru o intelegere mai usoara ele sunt transformate in numere in baza 10.transformate in numere in baza 10.

► Pentru a vedea adresa calculatorului nostru Pentru a vedea adresa calculatorului nostru ne ducem in Properties (proprietati) My ne ducem in Properties (proprietati) My Network Place (reteaua mea) Network Place (reteaua mea)

Page 41: Prezentarea calculatorului

Ce avantaje ne ofera conectarea Ce avantaje ne ofera conectarea calculatoarelor in retea?calculatoarelor in retea?

► Sa copiem programele de pe un calculator Sa copiem programele de pe un calculator pe altul (acest lucru mai poarta numele si de pe altul (acest lucru mai poarta numele si de partajarea resurselorpartajarea resurselor))

► Comunicarea mai rapida intre utilizatori Comunicarea mai rapida intre utilizatori (adica chat, messenger , DC++ si alte (adica chat, messenger , DC++ si alte programe de acest gen)programe de acest gen)

► Permite jucarea jocurilor in retea, efectuarea Permite jucarea jocurilor in retea, efectuarea de cursuri, lectii si teste on-linede cursuri, lectii si teste on-line

► Permite conectarea la Internet Permite conectarea la Internet ► Mai ganditi-va si la alte avantaje…(adica Mai ganditi-va si la alte avantaje…(adica

tema pentru data viitoare)tema pentru data viitoare)

Page 42: Prezentarea calculatorului

Tipul retelelor:Tipul retelelor:

►Retea de tip LAN (Retea de tip LAN (Local Area NetworkLocal Area Network) ) sau retea locala (un exemplu:reteaua sau retea locala (un exemplu:reteaua din laboratorul nostru)din laboratorul nostru)

►Retea de tip WAN (Retea de tip WAN (Wide Area NetworkWide Area Network) ) – retea de mare intindere, de exemplu – retea de mare intindere, de exemplu Internetul care este o retea de retele Internetul care este o retea de retele

Page 43: Prezentarea calculatorului

De ce avem nevoie pentru a De ce avem nevoie pentru a avea o retea?avea o retea?

► De calculatoare cu placi de retea ( placa de De calculatoare cu placi de retea ( placa de retea se integreaza in placa de baza).retea se integreaza in placa de baza).

► De cabluri si mufeDe cabluri si mufe► De De switchswitch (sau switching hub) un dispozitiv (sau switching hub) un dispozitiv

care amplifica semnalul transmis in retea care amplifica semnalul transmis in retea comuta accesul calculatoarelor la reteacomuta accesul calculatoarelor la retea

► Modem Modem – permite sa folosim reteaua – permite sa folosim reteaua /Internetul prin intermediul liniei telefomice /Internetul prin intermediul liniei telefomice sau cabluluisau cablului

► Router Router –dispozitiv prin care o retea locala se –dispozitiv prin care o retea locala se conecteaza la o retea WAN(retea de mare conecteaza la o retea WAN(retea de mare intindere)intindere)

Page 44: Prezentarea calculatorului

Pentru a permite si altor utilizatori din retea sa Pentru a permite si altor utilizatori din retea sa aiba acces la programele noastre efectuam aiba acces la programele noastre efectuam

operatia de Share (a imparti, a diviza) operatia de Share (a imparti, a diviza)

► La noi pe calculator va rog sa observati cand La noi pe calculator va rog sa observati cand facem clic dreapta pe un dosar (de exemplu facem clic dreapta pe un dosar (de exemplu My Documents) si alegem optiunea Sharing, My Documents) si alegem optiunea Sharing, ne spune acolo ca este de ajuns sa ducem ne spune acolo ca este de ajuns sa ducem (adica sa copiem) ce dosare si fisiere vrem (adica sa copiem) ce dosare si fisiere vrem in dosarul Shared documents.in dosarul Shared documents.

► Deschideti dosarul My Network Place pentru Deschideti dosarul My Network Place pentru a vizualiza documentele din retea ce au fost a vizualiza documentele din retea ce au fost “share-uite” (adica vizualizate in retea) “share-uite” (adica vizualizate in retea)