47
Vježbe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem Mart 2014 Prezentacije 1 OBRADNI SISTEMI ZA OBRADNI SISTEMI ZA OBRADU REZANJEM OBRADU REZANJEM prezentacije sa vježbi prezentacije sa vježbi ‐ Branislav Sredanović Banja Luka, mart 2014. Banja Luka, mart 2014. Prezentacije sa vježbi sadrže teoretske osnove za izbor i konstrukciju obradnih centara. Uz prezentacije se koristi skripta “Podloge za vježbe iz Obradnih it b d j sistema za obradu rezanjem. U pomenutoj skripti nalaze se zadaci koji se odnose na modeliranje i proračun elemenata bradnog centra. Prezentacije su namjene studentima treće godine Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci. Samo za internu upotrebu!

Prezentacije Sa Vezbi Iz Obradnih Sistema Za Obradu Rezanjem

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sredanovic

Citation preview

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  OBRADNISISTEMIZAOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADUREZANJEM

  prezentacijesavjebiprezentacijesavjebiBranislavSredanovi

  BanjaLuka,mart2014.BanjaLuka,mart2014.

  Prezentacije sa vjebi sadre teoretske osnove za izbor i konstrukcijuobradnih centara.

  Uz prezentacije se koristi skripta Podloge za vjebe iz Obradnihi t b d j sistema za obradu rezanjem.

  U pomenutoj skripti nalaze se zadaci koji se odnose na modeliranje iproraun elemenata bradnog centra.

  Prezentacije su namjene studentima tree godine Mainskog fakultetaj j g gu Banjoj Luci.

  Samo za internu upotrebu!

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  LITERATERATURA POTREBNA ZA VJEBELITERATERATURA POTREBNA ZA VJEBE

  1) Luki, Lj. FLEKSIBILNI TEHNOLOKI SISTEMI, Univerzitet u Kragujevcu, Mainski fakultet, Kraljevo, 2007.2) Jovievi, V. PROJEKTOVANJE TEHNOLOKIH PROCESA, Univerzitet u Banjoj Luci, Mainski fakultet, Banja Luka, 2005.3) Djapic, M., Lukic, Lj. APPLICATION OF THE DEMPSTER - SHAFER THEORY IN CONCEPTUAL DESIGN OF THE MACHINING

  CENTERS, Technical Gazette, Vol. 20, No.1., pp. 65 - 71, 2013.

  4) Nedi, B., MAINE ALATKE - PROJEKTOVANJE PRENOSNIKA MAINA ALATKI - Skripta, Mainski fakultet, Kragujevac, 20075) Glavonji M Kokotovi B ivanovi S GLAVNO KRETANJA OBRADNOG CENTRA - KONFIGURISANJE GLAVNOG5) Glavonji, M., Kokotovi, B., ivanovi, S. GLAVNO KRETANJA OBRADNOG CENTRA KONFIGURISANJE GLAVNOG

  KRETANJA, Univerzitet u Beogradu, Mainski fakultet, Beograd, 2005.

  6) Glavonji, M., Kokotovi, B., ivanovi, S. POMONA KRETANJA OBRADNOG CENTRA - KONFIGURISANJE POMONIH KRETANJA, Univerzitet u Beogradu, Mainski fakultet, Beograd, 2005.

  7) ivkov, S. VERTIKALNA NUMERIKI UPRAVLJANA GLODALICA ZA IZRADU ALATA ZA LIVENJE PLASTINIH MASA -Diplomski rad, Univerzitet u Beogradu, Mainski fakultet, Beograd, 2002.

  8) Petrovi, P., PROJEKTOVANJE OBRADNIH SISTEMA - Separati predavanja, Univerzitet u Beogradu, Mainski fakultet, Beograd, 2011.

  9) Grupa autora, KOMPONENTE NUMERIKI UPRAVLJANIH ALATNIH MAINA - Skripta, Univerzitet u Niu, Mainski fakultet, Ni, 2001,

  10) Miltenovi, V., MAINSKI ELEMENTI - TABLICE I DIJAGRAMI, Univerzitet u Niu, Mainski fakultet, Ni, 2002.11) Obradni centri i moduli: www hasscnc com11) Obradni centri i moduli: www.hasscnc.com

  12) Obradni centri i moduli: www.hurco.com

  13) Glavna vretena: www.shaublin.ch

  14) Glavna vretena: www.franc-kessler.de

  15) Leajevi i uleitenja: www.skf.com

  16) Leajevi i uleitenja: www.fkl.com

  17) Elektromotori i elektrina vretena: www.dynospindles.com18) Elektromotori i elektrina vretena: www.simens.com

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  STRUKTURAOBRADNIHSTRUKTURAOBRADNIHCENTARACENTARA

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  OSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARAOSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARA

  Tipovi savremenih konvencionalnih CNC maina:

  CNC strugovi (za obradu rotacionih dijelova) sa jednim ili dva glavna vretena bez pogonjenih alata ili sa pogonjem alatima

  CNC glodalice builice (za obradu prizmatinih dijelova) jednovretene ili vievretene vertikalne ili horizontalne troosne, etvoroosne ili petoosne

  CNC brusilice CNC brusilice za ravno ili okruglo bruenje sa vertikalnim ili horizontalnim vretenom

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  OSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARAOSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARA

  Osnova za izbor ili konstrukciju maine alatke su osobineobradaka koji e se obraivati na maini. U sutini analiza tehnolokogpostupka izrade mora obuhvatiti sljedee faze: Analiza oblika povrina obratka,

  Analiza dimezija obratka,

  Analiza materijala obratka,

  Analiza tolerancija mjera i oblika na obratku.

  OSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARAOSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARA

  Prilikom izbora ili konstrukcije maine alatke, a na osnovu prethodnopomenute analize, potrebno je voditi rauna o sljedeem: Kinematici maine,

  Tanosti maine, Radnom prostoru maine,

  Snazi izvrnih organa maine (ekonominosti), Statikim i dinamikim karakteristikama maine Statikim i dinamikim karakteristikama maine, Fleksibilnosti i adaptivnosti maine,

  Estetici i ergonomiji maine, itd.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  OSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARAOSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARA

  Izbor ili konstruisanje obradnih centara za potrebe obrade dijelova izposmatrane grupe dijelova prolazi kroz vie faza:

  Opredjeljenje koji je optimalan poloaj glavnog vretena

  Odreivanje vrste linearnih kretanja u pravcu ose glavnog vretena Odreivanje potrebnih kretanja radnog stola Podjela linearnih pomonih kretanja na kretanja alata i RP Definisanje nosee strukture (jednostubna dvostubna) Definisanje nosee strukture (jednostubna, dvostubna) Izbor vrste i tipa magacina alata i izmjenjivaa Izbor vrste i tipa izmjenjivaa paleta

  OSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARAOSNOVNI PRINCIPI IZBORA OBRADNIH CENTARA

  POETAK

  ULAZKarakteristike radnog predmeta

  (geometrija, tanost mjera i oblika, tehnoloke karakteristike)

  TEHNOLOKA ANALIZA RADNOG PREDMETA(vrste obrade, tehnoloke operacije, broj predmeta)

  KONCEPTUALNI IZBOR VARIJANTE OS(HOS, VOS, 4ax, 5ax, 6ax)

  MODULI GLAVNOG KRETANJA

  MODULI POMONOG KRETANJA

  OSTALI MODULI(tehnike karakteristike, oblici)

  IZLAZProjektno konstrukciona dokumentacija, sastavnice, pregled komponenti,

  materijali, cijene...

  KRAJ

  Faze razvoja obradnog sistema

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 4

  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJEANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE

  Analiza dijelova

  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJEANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE

  Klasifikacija radnih predmeta

  P b j j dij l

  ObradeKategorije dijelova

  pr pr+s pp pp+s pr+pp pr+(pp+s) sStruganje 82 55 43 23Glodanje 80 44 33 20 5Buenje 27 32 33 68Izrada navoja 10 13 13 27Bruenje 18 8 20 11 22 11

  - Prebrojavanje dijelova po grupama

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 5

  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJEANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE

  Analiza gabaritnih dimenzijaVeliine kretanja

  Broj dijelova

  X Y Z

  200 3 4 5

  Uestale gabaritne dimenzije:Po x osi: Xg = 630 mm

  250 6 11 8315 8 17 9400 15 19 11500 13 25 27630 29 9 2800 3 4 5

  1000 6 2 81250 8 7 41600 22 12 142000 11 4 6

  Po x osi: Xg 630 mmPo y osi: Yg = 500 mmPo z osi. Zg = 500 mm

  2500 9 4 43150 8 2 24000 8 2 15000 5 - -6300 3 - -

  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJEANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE

  Analiza dimenzija i materijala

  K ij D ki M / Mi 3 Uj d i M / Mi 3

  - Prebrojavanje dijelova po gabaritima

  Kategorija Dugaki: Max / Min > 3 Ujednaeni: Max / Min < 3pp 14 86

  pp+s 22 78pr+pp 19 81

  pr+(pp+s) 23 77

  Osobina RP Vrijednost / Opis

  Dominantni tip oblika predmeta Rotacioni Prizmatini KombinovaniOdnosi gabaritnih dimenzija Ujednaen DugakiM t ij l jl ij b di C Ni likMaterijal sa najloijom obradivou Cr - Ni elik

  Tanost za dominantne obrade 0,01 mm

  Kvalitet za dominantne obrade N6

  Teina predmeta obrade (mg) 100 kg

  Radni predmet sa najsloenijim povrinama i obradama Blok motora BM - 200

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 6

  ANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJEANALIZA PROGRAMA PROIZVODNJE

  Izdvajanje informacija o proizvodu predstavniku

  AlatMaksimalni

  prenik Dmax (mm)

  Minimalni prenik

  Dmax (mm)

  Maksimalna duina

  sa adapterima Lmax (mm)

  eono glodalo 100 20 200Vretenasta glodala 40 3 120

  Burgije 30 2 220

  Razvrtai 30 3 220Ureznice M16 M3 50

  POTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJAPOTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJA

  Oblici kretanja po osama sistema:- rotaciona ili pravolinijska,- glavna i pomona kretanja.

  Mogue je definisati tri translatorna i tri rotaciona kretanja. Osa Z je uvjek definie kao osa alata, dok je X osa uvjek horizontalna.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 7

  POTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJAPOTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJA

  Upravljanje kretanjima radnim organima u koordinatnim pravcima: poziciono upravljanje (taka po taka), paraksijalno upravljanje (linijsko upravljanje), konturno upravljanje (upravljanje sa inerpolacijom)

  POTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJAPOTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJA

  Interpolacija je proces sihronizacije kretanja po osama: linearna interpolacija, kruna interpolacija, spiralna interpolacija, parabolika interpolacija, interpolacija po krivoj vieg reda.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 8

  POTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJAPOTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJA

  U zavisnosti od broja sihronizovanihosa, konturno upravljanje moe biti2D, 2D, 3D, 4D i 5D upravljanje.

  2D je najjednostavnije, 3D jesloenije, dok su upravljanja savie sihronizovanih osa jakoproblematina i nemogua bezupotrebe raunarskih programa -CAM softvera.

  POTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJAPOTREBNI OBLICI I VRSTE KRETANJA

  Analiza predmeta obrade daje informacije za: odreivanje pravca translatornih kretanja, odreivanje pravca rotacionih kretanja, sagledavanje potrebnih veliina translatornog i rotacionog kretanja i sagledavanje potrebne veliine radnog prostora.

  Za prikazani dio: Translatorne: X, Y i Z Obrtne: A i C Vertikalno vreteno

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 9

  MODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARAMODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARA

  Moduli obradnih centara se mogu podeliti u dvije grupe:

  Osnovni ili kinematiki moduli Modul glavnog kretanja ili modul glavnog vretena Moduli linearnih koji izvode translatora pomona kretanja Moduli obrtnih pomonih kretanja koji izvode kruna pomona

  kretanja Dodatni moduli:

  CNC upravljaki sistem sistem alata i magacin alata, izmjenjiva alata i izmjenjiva paleta, sistem za hladjenje i podmazivanje sistem za hladjenje i podmazivanje, transporter strugotine, zatitna kabina, itd.

  U funkcionalne sisteme spadaju: Pogonski sistemi - obrtni motori i linearni motori Sistemi za voenje - klizne i linearne voice Mjerni sistemi - direktni mjerni sistem i indirektni mjerni sistem

  MODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARAMODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARA

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 10

  MODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARAMODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARA

  MODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARAMODULARNA GRADNJA OBRADNIH CENTARA

  Oznaavanje mainaPrvi nain oznaavanja: U koordinatnoj strukturnoj formuli stacionarnimodul O dijeli niz osnovnih modula na dva dijela. Na kraju lijevog dijelanalazi se modul koji nosi radni predmet, a na kraju desnog dijela je modulkoji nosi alat.

  Drugi nain oznaavanja: ose se piu redom i ukoliko glavno kretanje vrialat, tada se ose pomonih kretanja alata oznaavaju samo slovom (X, Y,Z, A,..), a ose pomonih kretanja obratka slovom sa oznakom prim (X', Y',Z', A',..).

  I - koordinatna strukturna formula sastava maine:

  BXOWYZ / Ch

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 11

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Kombinacije modula razliite strukture obradnih centara

  VOC sa obrtnim stolom

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Kombinacije modula razliite strukture obradnih centara

  VOC sa obrtnom glavom

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 12

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Kombinacije modula razliite strukture obradnih centara

  Portalni VOC

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Izbor povoljne struktureAko je Onda Napomena

  Obl

  ik

  RP

  Cilindrian Glavno kretanje izvodi RP Strugovi

  Prizmatian Glavno obrtno kretanje izvodi AL Glodalice

  Povoljna struktura obradnogsistema je varijanta koja

  Mas

  a ra

  dnog

  pre

  dmet

  a mg > 400 kg Sva pomona i glavna kretanja izvodi AL Portalni tip

  mg < 200 kg Pomona horizontalna moe da izvodi RP

  mg < 100 kg Vertikalno pomono kretanje moe da izvodi RP

  mg < 200 kg Obrtna pomona kretanja moe da izvodi RP

  mg > 200 kg Obrtna pomona kretanja treba da izvodi AL

  Veli

  ine

  radn

  og p

  redm

  eta

  Zg > 300 mm Vertikalno pomono kretanje treba da izvodi AL

  Zg > 350 mm Vertikalno kretanje treba preko dugake Z ose

  Xg > 400 mm Horizontalno kretanje po X osi treba da izvodi RP

  Yg > 400 mm Kretanje po Y osi treba da izvodi RP

  Xg > 300 mm Treba izbjegavati nadovezivanje sa Y osom

  Yg > 300 mm Treba izbjegavati nadovezivanje sa X osom

  zadovoljava najvei brojkriterijuma poistavljenih predobradni sistem:

  FAXOYZCvg j g j

  Zg < 300 mm Vertikalno kretanje moe preko kratke Z ose

  Potr

  ebna

  kru

  tost

  (ta

  nost

  )

  Poviena Izbjegavati obrtna pomona kretanja AL

  Poviena U sutini izbjegavati pomona obrtna kretanja

  Poviena Izbjegavati vertikalno kretanje RP po Z osi

  Poviena Stacionarni modul u sredini strukturne formule

  Poviena Izbjegavati vezana obrtna kretanja

  Poviena Kretanje po Z osi treba vezati za postolje

  Normalna Podjeliti pomona obrtna kretanja na A i RP

  Normalna Obrtno kretanje oko dugake X ose izvodi RP

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 13

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Odabir izvedbe strukture

  FAXOYZCv ?

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Odabir izvedbe strukture

  1 - Modul glavnog vretena (vertikalno)2 - Modul linearnog kretanja u pravcu Z ose3 - Modul linearnog kretanja u pravcu Y ose4 - Postolje obradnog centra 5 - Modul linearnog kretanja u pravcu X ose (translatorni sto)6 - Modul pomonog obrtnog kretanja oko osa X i Z (obrtno - zakretni sto)

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 14

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Analiza dosadanjih izvedbi

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Analiza dosadanjih izvedbi

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 15

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Analiza dosadanjih izvedbi

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Analiza dosadanjih izvedbi

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 16

  ODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRAODABIR STRUKTURE OBRADNOG CENTRA

  Analiza dosadanjih izvedbi

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  OPTEREENJEOBRADNIHOPTEREENJEOBRADNIHCENTARACENTARA

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  OPTEREENJE OBRADNIH CENTARAOPTEREENJE OBRADNIH CENTARA

  Poto je maina predviena za buenje i glodanje, potrebno jeproraunati optereenja za obe obrade.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  OPTEREENJE OBRADNIH CENTARAOPTEREENJE OBRADNIH CENTARA

  Vrijednost sila se raunaju za predviene najtee uslove obrade:- Glodanja- Buenja

  Potrebno je proraunati:- Obimnu silu glodanja- Radijalnu silu glodanja- Moment pri glodanju- Aksijalnu silu buenja- Moment pri buenju

  UKUPNA OPTEREENJAUKUPNA OPTEREENJA

  Mjerodavna snaga iznosi:

  ),max( BGU PPP Mjerodavni moment:

  ),max( BGU MMM

  Maksimalni broj obrtaja - prema najveoj brzini i najmanjem alatu:

  1000

  min

  maxmax

  1000Dvn

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  KONFIGURISANJEMODULAKONFIGURISANJEMODULAGLAVNOGVRETENAGLAVNOGVRETENA

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA ELEMENTI MODULA GLAVNOG VRETENAGLAVNOG VRETENA

  Modul glavnog vretena:

  pogonski elektromotor,

  zupasti i kaini prenosnik, glavno vreteno

  uleitenja,

  sistem za stezanje i otputanje alata,

  kuite modula glavnog vretena.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA ELEMENTI MODULA GLAVNOG VRETENAGLAVNOG VRETENA

  Modul glavnog vretena:

  Remeni sihroni

  par

  Prihvat alata

  Ureaj za stezanje

  alata

  Pogonskielektro motor

  Kuite glavnog vretena

  Spojnicaelektro motora

  Glavno vreteno

  Enkoder (broja obrtaja)

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Poetna taka dimenzionisanja glavnog vretena bazira se na odabiruprihvata alata (eng. tool holder) odnosno sjeditu alata.

  Prihvat alata

  Prednje uleitenje

  VratiloSrednje uleitenjea ata u e te je u e te je

  Prenos momenta

  EnkoderZadnje uleitenje

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Dra alata (eng. tool holder):

  Tip Osobine PodruijeISO Prihvat sa strmim konusom 7:24 (Tepered Shank) n 10000 min-1HSK Cilindrini prihvat (Hollow Shank Taper) n > 10000 min-1

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Tip Oznaka veliine Primjena

  Principi stezanja draa alata:

  ISO30 Veoma male maine40 Obradni centri srednje veliine50 Veliki obradni centri

  HSK

  24 Mikromaine30 Obradni centri za mikroobradu38 Mali visokobrzinski obradni centri48 Visokobrzinski obradni centri srednje veliine60 Veliki visokobrzinski obradni centri

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 4

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  HSK prihvatHSK prihvat

  ISO prihvat

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Izgled prednjeg dijela glavnog vretena (Shaublin)

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 5

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Rasponi na glavnom vretenu:

  a b

  Koef. prepusta: Koef. raspona:

  Aa D

  aK abKb

  TipPrenik vretena na prednjem leaju DA za snage

  maine (kW)

  1.5 - 3.5 3.5 - 7.5 7.5 - 14.5 14.5 - 22 22 - 30

  Strugovi 60 - 90 70 - 125 95 - 165 130 - 220 200 - 240

  Glodalice 50 - 90 60 - 110 80 - 130 100 - 250 220 - 250

  Brusilice 40 - 60 50 - 80 70 - 95 85 - 105 100 - 110

  TipPreciznost obrade ili

  krutost vratila

  Koeficijent prepusta kod prednjeg leaja

  Ka

  Koeficijent meurastojanja

  izmeu leajeva KbI Visoka 0.60 - 1.50 3.70 - 1.25

  II Srednja 1.25 - 2.50 1.50 - 0.70

  III Niska 2.50 - 5.00 0.70 - 0.30

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Optereenje razliitih oblika glavnog vretena:

  IN LINE Sa remenicomkonzolno

  Sa remenicomizmeu

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 6

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  EIabF

  EIaFy

  x

  r

  x

  rgv

  33

  23

  Ugibi razliitih oblika glavnog vretena:

  IN LINExx

  EIabcF

  EIabF

  EIaFy

  x

  q

  x

  r

  x

  rgv

  633

  23

  bc

  bc

  bcb

  EIabF

  EIabF

  EIaFy

  x

  q

  x

  r

  x

  rgv 1633

  223

  Sa remenicomkonzolno

  Sa remenicomizmeu

  4464

  dDI x

  Materijali za izradu glavnog vretena:- ugljenini konstrukcioni elici za poboljanje- legirani konstrukcioni elici za poboljanje

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Uleitenje glavnog vretena:

  Principi ugradnje vie leajeva na jednom osloncu

  Nain

  Vrste kotrljajnih leajeva

  ugradnje

  Naziv O raspored X raspored Tandem raspored

  Karakteristike Prenos aksijalne sile u oba pravcaPrenos aksijalne sile samo

  u jednom pravcu

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 7

  GLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRAGLAVNO VRETENO OBRADNOG CENTRA

  Tip Prednje nepokretno uleitenjeZadnje pokretno

  uleitenjeVelike brzine

  Tanost u radu Krutost

  Radni vijek

  Uleitenje glavnog vretena:

  A + + + + + + + + +

  B + + + + + + + + +

  C + + + + + + + + +

  D + + + + + + + +

  D + + + + + + + +

  E + + + + + + + - -

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  KONFIGURISANJEMODULAKONFIGURISANJEMODULAPOMONOGKRETANJAPOMONOGKRETANJA

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJAELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJA

  Moduli za pomona kretanja slue za precizno voenje,programiranim i brzim koracima, izvrnih organa maine - glavnogvretena ili radnih stolova.

  Prema konstrukciji razlikuju se:- moduli za linearna pomona kretanja i- moduli za obrtna pomona kretanja.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJAELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJA

  Osnovni elementi su: elementi za voenje odnosno voice

  - klizne- kotrljajne- elektromagnetne

  elektromehaniki pogonski sistem za prenos i pretvaranje kretanja- za translatorno kretanje- za obrtno kretanje

  nosea struktura- stubovi- traverze- konzole- konzole

  izvrni organi - radni stolovi mjerni sistem

  Elektromehaniki pogonski sistemi za prenos i pretvaranje kretanjaimaju zadatak generisanja jednog vida kretanja i pretvaranje istog udrugi oblik.

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJAELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJA

  Elektromehaniki pogonski sistemi modula za pomono linearnokretanje izvode se kao konstrukcije sa:

  obrtnim elektromotorom i mehanikim sistemom za pretvaranjeobrtnog u translatorno kretanje

  direktnim linearnim kretanjem pomou translatornih elektromotora

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  OSNOVNI OSNOVNI ELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJAELEMENTI MODULA POMONOG KRETANJA

  Moduli za pomono obrtno kretanje konstruktivno su izvedenikorienjem pogonskih sistema sa:

  direktnim obrtnim elektromotorom ugraeni u direktno u osi sa obrtnimstolom ili

  obrtnim elektromotorom sa zupastim prenosnicima za pretvaranjeobrtnog kretanja (puni reduktor, planetarni reduktor, itd.).

  KLIZNE I KOTRLJAJNE VOICEKLIZNE I KOTRLJAJNE VOICE

  Voice predstavljaju precizne staze po kojima se kreu izvrnielementi modula pomonih kretanja obradnih centara.

  Izvode se kao: klizne - za normalne preciznosti (>0,001 mm) i vee snage (>3 kW) kotrljajne - za poviene preciznosti (

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 4

  KLIZNE I KOTRLJAJNE VOICEKLIZNE I KOTRLJAJNE VOICE

  Kao konstrutivne izvedbe kliznih voica najee se pojavljuju: pravugaone - manja krutost, manje trenje i pojava zazora

  trougaone - vea krutost, vee trenje i efikasna eliminacija zazora trapezne - koriste se za pomone module obradnih centara kombinovane - poveana pokretljivost i eliminacija zazora

  KLIZNE I KOTRLJAJNE VOICEKLIZNE I KOTRLJAJNE VOICE

  Kotrljajne voice tipa HSR

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 5

  KUGLINO ZAVOJNO VRETENOKUGLINO ZAVOJNO VRETENO

  Mehaniki prenosnici za pretvaranje obrtnog u pravolinijsko kretanjeizvode se kao: sistem zupanik zupasta letva, sistem sa zavojnim vretenom i navrtkom ili sistem sa kuglinim zavojnim vretenom sa sistemom za recikulaciju

  Kuglino zavojno vreteno

  KUGLINO ZAVOJNO VRETENOKUGLINO ZAVOJNO VRETENO

  Recirkulacioni sistem se izvodi kao: unutranji sistem ili spoljanji sistem sa cjevicom.

  Radi smanjenja zazora koristi se prednaprezanje navrtke: prednaprezanje tipa X prednaprezanje tipa O prenaprezanje varijacijom prenika kuglice prenaprezanje varijacijom koraka zavojnog vretena

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 6

  KUGLINO ZAVOJNO VRETENOKUGLINO ZAVOJNO VRETENO

  Kuglina zavojna vretena tipa BNFN

  KUITE MODULA X OSEKUITE MODULA X OSE

  Kuite modula se najee projektuju pou MKE

  Faze u modeliranju MKE

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 7

  KUITE MODULA X OSEKUITE MODULA X OSE

  Rezultat modeliranja

  Naponi Pomjeranja

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  POGONINAOBRADNOMPOGONINAOBRADNOMCENTRUCENTRU

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Pokretanje izvrnih organa na obradnom centru se izvodikorienjem pogonske energije kao to je: elektrina, hidraulika, pneumatska ili

  kombinacija.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Na obradnim centrima postoje tri vrste pogonskih sistema, i to:

  pogonski sistem glavnog vretena (glavni pogon),

  pogonski sistem pomonih kretanja (posebni pogoni za svaku odosa obradnog centra) i

  pogonski sistemi pomonih funkcija (pogoni magacina iizmjenjivaa alata, paleta, itd.)

  Veoma bitna karakteristika pogonskog sistema je mogunost Veoma bitna karakteristika pogonskog sistema je mogunostupravljanja izlaznim brojem obrtaja, ubrzanjem i usporenjem.

  Motori koji imaju regulacije broja obrtaja zovu se servo motori.

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Elektromotorni pogoni:

  ELEKTROMOTORI

  AC motoriMotori naizmjenine struje

  (Alternating current)

  DC motoriMotori istosmjerne struje

  (Direct current)

  Asihroni motori(Teslin, indukcioni)

  Motori sa kavezastim rotorom

  BLDC motori(Brushless DC)

  Motori sa elektron. statorskim komutatorom

  Korani motori(Step motors)

  Sihroni motoriMotori sa stalnim magnetom na

  rotoru

  BDC motori(DC with comutator)Motori sa etkicama

  (komutatorom) na rotoru

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Prednost AC motora:

  ostvarivanje relativno vee snage i momenta, efikasnije hlaenje i izostanak dijelova koji se troe prilikom klizanja promjena broja obrtaja izvodi promjenom frekvencije

  Prednosti DC motora:

  relativno manja cijena relativno manja cijena,

  jednostavnije upravljanje (promjenom napona i struje)

  i mogunost promjene broja obrtaja u irokom rasponu.

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Elektromotorni pogoni:

  Asihroni elektromotor naizmjenine struje

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 4

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Izbor standardnog elektromotora:

  Proizvoa: SIEMENS Tip elektromotora: 1PH7 Kataloka oznaka elektromotora: 1PH7135-2NFOC-OL

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Izbor standardnog elektromotora:

  Proizvoa: SIEMENS Tip elektromotora: 1PH7

  Snaga (S1) kW 18.5

  Referentni broj obrtaja min-1 1500

  Moment (S1) Nm 118

  Kataloka oznaka elektromotora: 1PH7135-2NFOC-OL

  Maksimalni broj obrtaja min-1 10000

  Teina kg 130

  Moment inercije kgm2 0.109

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 5

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  HLAENJE MOTORA

  PODMAZIVANJE LEAJA

  STEZA ALATAPOGONSKI MOTOR

  Elektrina vratila:

  PRIHVAT ALATA KUITE

  DOVOD SHP PREDNJE ULEITENJE

  RADNO VRETENO ZADNJE ULEITENJE

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Elektrina vratila:

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 6

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Izbor elektrinog vratila: Proizvoa: SIEMENS Tip: 2SP1 Oznaka: 2SP1255-8HA03-0AD2

  POGONSKI SISTEMIPOGONSKI SISTEMI

  Izbor elektrinog vratila: Proizvoa: SIEMENS Tip: 2SP1 Oznaka: 2SP1255-8HA03-0AD2

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  POKAZATELJIKVALITETAPOKAZATELJIKVALITETAOBRADNIHCENTARAOBRADNIHCENTARA

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Kvalitet obradnog centra se bazira na pokazateljima :

  ponaanja u eksploataciji (statika i dinamika stabilnost, toplotnepojave, buka, itd.),

  proizvodnog kvaliteta (geometrijska tanost, tanost kretanja izvrnihorgana, itd.) i

  ekonomskih pokazatelja (produktivnost, rentabilnost, vremenapomonih procesa, itd.).

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Statika krutost maine alatke se odreuje na osnovu statikihdeformacija elemenata i sklopa maine, koje su izazvane dejstvomspoljanjih sila:

  sila rezanja,

  sila stezanja,

  inercijalnih sila i

  teine.

  Histerezis dijagram

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Dinamika stabilnost maine alatke se definie na osnovu pojavevibracija (prinudnih, samopobudnih i slobodnih), razliitih amplituda ifrekvencija.

  Pojava samopobudnih vibracija se manifestuje naglim porastom:

  amplitude vibriranja elemenata,

  poveanjem buke, pogoranjem oblika

  strugotine,

  naruavanjem kvaliteta obraene povrine.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Geometrijska tanost maina alatki se odnosi na tanost oblika imeusobnog poloaja elemenata maine. Ispitivanje tanosti jeobuhvaeno standardom ISO 230-1.I it jIspituje se:

  paralelnosti,

  upravnosti,

  saosnosti,

  rotacija, itd.

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Kinematika tanost maine alatke (ISO 230-2) se odnosi na tanost ipreciznost pozicioniranja izvrnih organa (odstupanje zauzete pozicije uodnosu na zadanu poziciju) i ponovljivost pozicioniranja izvrnih organa(ponovljivost pozicioniranja vie puta bez obzira na smijer prilaenja).

  Ispituje se metodom:

  linearni postupak

  postupak pilger - koraka

  postupak quasi - pilger koraka

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 4

  POKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRAPOKAZATELJI KVALITETA OBRADNOG CENTRA

  Ispitivanje radne tanosti izvodi se obradom standardizovanih uzoraka injihovim mjerenjem i kontrolisanjem.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 1

  LABORATORIJSKE VJEBELABORATORIJSKE VJEBELABORATORIJSKEVJEBELABORATORIJSKEVJEBE

  BranislavSredanovi

  OBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMOBRADNISISTEMIZAOBRADUREZANJEMVjebeVjebe

  SNIMANJE GLAVNOG PRENOSNIKA MAINE ALATKESNIMANJE GLAVNOG PRENOSNIKA MAINE ALATKE

  Na univerzalnoj horizontalnoj alatnoj glodalici potrebno je izvritisnimanje prenosnika za glavno kretanje. Pri tome je potreno skiciratilezingerov dijagram, kinematsku emu prenosnika i emuukljuivanja.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 2

  ISPITIVANJE STATIKE KRUTOSTI MAINE ALATKEISPITIVANJE STATIKE KRUTOSTI MAINE ALATKE

  Izvriti ispitivanje statike krutosti univerzalnog struga ADA POTISJEUS-220. U okviru ispitivanja odrediti krutost nosaa pinole, glavnogvrtena i nosaa alata. Silu pritiska mjeriti pomou mjernog lancaKISTLER 9257B, a pomjeranja karakteristinih taaka pomoukomparatora sa magnetnim stalkom tanosti 0.001 mm.

  ISPITIVANJE GEOMETRIJSKE TANOSTI MAINE ALATKEISPITIVANJE GEOMETRIJSKE TANOSTI MAINE ALATKE

  Izvriti ispitivanje geometrijske tanosti vertikalne NC glodaliceMicrocut WF-800. U okviru ispitivanja odrediti geometrijske tanostiradnog stola i vretena. Odstupanja oblika i poloaja karakteristinihtaaka mjeriti pomou komparatora sa magnetnim stalkom tanosti0.001 mm.

 • Vjebe iz Obradnih sistema za obradu rezanjem

  Mart 2014

  Prezentacije 3

  ISPITIVANJE RADNE TANOSTI MAINE ALATKEISPITIVANJE RADNE TANOSTI MAINE ALATKE

  Izvriti ispitivanje radne tanosti vertikalne NC glodalice Microcut WF-800. U okviru ispitivanja odrediti tanost rada osa radnog stola ivretena. Odstupanja mjera karakteristinih taaka mjeriti pomoukomparatora montiranim na prihvat u glavnom vretenu tanosti 0.001mm.

  00 Naslovna01 Definisanje strukture obradnih centara02 Proracun opterecenja obradnih centara03 Konfigurisanje modula glavnog vretena04 Konfigurisanje modula pomocnog kretanja05 Pogoni na obradnom centru06 Pokazatelji kvaliteta obradnog centra07 Laboratorijske vjezbe