15
Вежби по финансиска и актуарска математика Маја Сребренова 1. Каде фирма од Њујорк ќе купи, а каде ке продаде пченица ако пченицата котира во Бон 22,75 евра во 100 килограми, во Стокхолм 192,8 sek за 1000 килограми, во Лондон 120,81 GBP за 1016 килограми. Во Њујорк нотира девизата на Бон 0,9225, девизата на Стокхолм нотира 0,1079 а девизата на Лондон 1,7050. Трошоците за транспорт во Бон се 7% а во Стокхолм 3% и во Лондон се 4%. Решение: Бон: x $ 1kg. Пченица 100 kg. 22,75 € 100 € 107 € 1 € 0,9225 $ 9225 . 0 107 75 . 22 1 1 100 100 x 595 . 2245 10000 x 10000 595 . 2245 x $ 22 . 0 x Стокхолм: $ x 1kg пченица 100kg 192.822 sek 100 sek 103 sek 1 sek 0.1079 $ 1079 . 0 103 822 . 192 1 1 100 100 x 965 . 2142 10000 x 10000 965 . 2142 x $ 21 . 0 x Лондон: x $ 1 kg пченица 100 kg 11.89 GBP 100 GBP 104 GBP 1 GBP 1.7050 $ 1.7050 104 11.89 1 1 100 100 x 3348 . 2108 10000 x 10000 3348 . 2108 x $ 21 . 0 x

Vezbi Fin.mat

 • View
  264

 • Download
  13

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1. ,

  22,75 100 , 192,8 sek 1000

  , 120,81 GBP 1016 .

  0,9225, 0,1079

  1,7050. 7%

  3% 4%.

  :

  :

  x $ 1kg.

  100 kg. 22,75

  100 107

  1 0,9225 $

  9225.010775.2211100100 x

  595.224510000x

  10000

  595.2245x

  $22.0x

  :

  $x 1kg

  100kg 192.822 sek

  100 sek 103 sek

  1 sek 0.1079 $

  1079.0103822.19211100100 x

  965.214210000x

  10000

  965.2142x

  $21.0x

  :

  x $ 1 kg

  100 kg 11.89 GBP

  100 GBP 104 GBP

  1 GBP 1.7050 $

  1.7050104 11.8911100100 x

  3348.210810000x

  10000

  3348.2108x

  $21.0x

 • 2. 20 30 , 10

  35 , 65 36 .

  1 ?

  :

  30 kg 30 . 1 kg = 600.

  10 kg 35 . 1 kg =350.

  65 kg 36 . 1 kg =2340 .

  95 kg x . 1 kg = 3290 .

  329095 x

  95

  3290x

  65.34x .

  3.

  35 48

  260 40

  ?

  :

  35 . kg 48-40=8

  40 kg

  48 kg 40-35=5

  13

  260 kg : 13 = 20 kg

  1 = 20 kg

  35 . 160208 kg

  48 . 100205 kg

 • 4. 70%, 40%, 62%, 52% 60%

  252 50%?

  :

  40% 2+10+12+20=44

  52% 10 l303

  60% 50% l30310

  62% l30310

  70% l30310

  84

  252 l : 84 = l3

  44 ll 1323

  5. 40 50 , 60

  55 170 .

  68 72

  60 ?

  :

  40 kg 50 . kg = 2000 .

  60 kg 55 . kg = 3300.

  100 kg kg = 5300 .

  kgx

  x

  x

  .53

  100

  5300

  5300100

  53 . 8+12=20 kg1005

 • 68. 60.

  72 .

  kg

  kg

  kg

  3557

  3557

  100520

  534:170

  3557

  3557

  1

  6. 48000

  03.03 13.07 5% 4,360?

  :

  :

  360,48000

  %5

  k

  S

  p

  VII

  VI

  V

  IV

  III

  13

  30

  31

  30

  28

  k

  k

  880

  360100

  132548000

  132

  7. 11% 3 9

  116370 . ? (30;360)

  :

  1200003630116370

  3630

  991136000

  9911116370

  116370

  9303

  %11

  S

  k

  k

  kS

  d

  p

  8. 2001 7%

  8,2%

 • 10,8%.

  .

  :

  %12.1100011215.0011215.01007100

  72.8

  100100100

  )%(8.10

  )_%(2.8

  %7

  *

  gggg

  i

  ipg

  p

  p

  i

  %55.3100035514.0035514.01007100

  78.10

  100100100

  *

  gg

  gg

  i

  ipg

  9. 10000 9%

  ?

  :

  .03.20381

  03.203810225.10225.0110000100

  4

  9

  110000

  1001

  4

  .8

  ).(.%9

  .10000

  3232

  48

  0

  0

  S

  S

  m

  p

  SS

  m

  n

  dapp

  S

  mn

  10. 35000 4%

  42000 ?

 • :

  .6.4

  04.1log

  2.1log

  2.1log04.1log

  04.12.1

  04.135000

  42000

  35000:/04.13500042000

  100

  413500042000

  1001

  ?

  ).(.%4

  .35000

  .42000

  0

  n

  n

  n

  pSS

  n

  dapp

  S

  S

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  11. 150000

  250000 ?

  :

  2001667.1

  2001667.1

  2001

  150000

  250000

  150000:/200

  1150000250000

  100

  21150000250000

  30

  30

  30

  30

  215

  p

  p

  p

  p

  p

  %4.3

  200200017.1

  200/200

  1017.1

  p

  p

  p

  mn

  m

  p

  SS

  p

  n

  m

  S

  S

  1001

  ?

  .15

  2

  .250000

  .150000

  0

  0

 • 12. 50000 8 6%

  ?

  :

  09.81098

  622.150000

  01522.0150000

  5.1100

  5.1150000

  4

  6100

  4

  6

  150000

  100

  1

  ?

  4

  %6

  8

  .50000

  32

  32

  48

  0

  0

  S

  S

  S

  S

  S

  m

  m

  SS

  S

  m

  n

  S

  mn

  13. 150000 15

  250000 ?

 • :

  215

  0

  0

  2100

  21150000250000

  100

  1

  250000

  2

  ?

  15

  .150000

  m

  m

  SS

  S

  m

  n

  S

  mn

  %377.3

  2400

  21017.1

  2

  20021017.1

  2100

  21017.1

  2100

  21

  017.1

  667.1

  667.1

  150000

  250000

  150:/150000250000

  30

  30

  30

  32

  14. 10000 5%

  12500 4,5% .

  ?

  :

 • nnn

  n

  n

  SS

  S

  S

  SS

  )05.1(12500:/047.112500)05.1(10000

  '

  047.112500'

  5.4100

  5.4112500'

  1001' 0

  .97

  997.0log

  8.0log

  8.0log997.0log

  8.0997.0

  8.005.1

  047.1

  8.005.1

  047.1

  05.112500

  047.112500

  05.1125000

  05.110000

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  15. 8 20000 6 15000

  4% .

  10 80000

  ? ( )

  :

  n

  n

  S

  S

  SS

  aap

  S

  aap

  S

  05.110000

  5100

  5110000

  1001

  ).(.%5,4

  .12500

  ).(.%5

  .10000

  0

  0

  0

  ).(.%4

  6

  15000

  ).(.%4

  8

  20000

  0

  0

  aap

  n

  S

  aap

  n

  S

 • 6.6299

  5041.1

  64.7052480000

  5041.164.7052480000

  5041.127.4688880000

  4100

  4127.4688880000

  1001

  ).(.%4

  10

  27.46888

  80000

  27.46888

  191644100

  4115000

  27.277240416.01200004100

  4120000

  1001

  10

  0

  0

  68

  6

  6

  8

  8

  8

  0

  x

  x

  x

  x

  x

  SS

  aap

  n

  xS

  S

  SS

  S

  S

  SS

  n

  n

  n

  n

  n

  16. 20 2000 8

  10000 .

  8% .

  5%

  20000 ?

  :

  2000 .( 20.) 10000.( 8.)

  m

  m

  SS

  m

  aap

  n

  S

  100

  1

  4

  ).(.%8

  .12

  .2000

  04,12

  0

  46.5274637.220000408.012000

  4

  8100

  4

  8

  1200048

  412

  4,12

  S

 • m

  m

  SS

  m

  aap

  n

  S

  100

  1

  4

  ).(.%8

  8

  46.15274

  04,8

  0

  94.29158637.246.152740408.0146.15274

  4

  8100

  4

  8

  146.1527448

  412

  4,8

  S

  :

  n

  n

  n

  SS

  S

  aap

  S

  1001

  .200000

  ).(.%5

  94,29158

  0

  0

  .38

  053.1log

  86.6log

  86.6log053.1log

  86.6053.1

  94.29158

  200000053.1

  053.194.29158200000

  053.0194.29158200000

  5100

  5194.29158200000

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

 • 17. B 250000

  15.05 , 06.04.

  :

  ) 8%

  ) 8%

  :

  at

  N

  39

  .250000

  )

  360001

  tp

  NE

  33.2478680086.1

  250000

  0086.01

  250000

  36000

  3981

  250000

  E

  END

  67.213133.247868250000 D

  ) t

  p

  NE

  360001

  75.247843

  0087.1

  250000

  00022.01

  250000

  36000

  81

  2500003939

  E

  END

  25.215675.247843250000 D

  18. B 250000

  15.05 , 06.04.

  :

  ) 8% ;

  ) 8% ;

  :

  at

  N

  39

  .250000

 • ) p=8%()

  93.780086.1

  8

  36000

  3981

  8

  d

  360001

  tdNE

  25.2478600855.0125000036000

  3993.71250000

  E

  ) p=8%()

  407.708.1

  8

  100

  81

  8

  d

  td

  NE

  360001

  7.24800100020575.0125000036000

  407.71250000

  39

  39

  E

  19.

  300000 20.05.

  23.03

  8%

  0.045% 100 .

  ?

  :

  d

  t

  N

  %045.0

  %8

  58

  03.23

  05.20

  .300000

  360001

  tdNE

 • 2961609872.03000000128.0130000036000

  5881300000

  E

  END

  3840296160300000 D

  - 23.03

  - 300000

  - 0,045%

  - 8% : 3840

  - : .135300000100

  045.0

  - : 100

  300000-3840-135-100=295925

  20. 25.01

  26.04

  40000000 .

  :

  - 1 5000000

  89,66;

  - 2 5000000

  89,73;

  - 3 22000000

  89,68;

  - 4 14000000

  89,75;

  - 5 5000000

  89,65;

  100000 .

  ?

  :

  100000 100000 4 89,75 14000000 14100000

 • 2 89,73 5000000 19100000 3 89,68 22000000 41100000 1 89,66 5000000 46100000 5 89,65 5000000 51100000

  2 4

  .

  , ..

  69.895

  47.448

  5

  65.8966.8968.8973.8975.89