16
Centar za treninge i usavršavanje Obuka za pisanje biznis plana Deo II  Analiza tržišta, marketing i prodaja

Prezentacija Analiza trzista

  • Upload
    -

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 1/16

Centar za treninge i usavršavanjeObuka za pisanje biznis plana

Deo II

 Analiza tržišta,

marketing i prodaja

Page 2: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 2/16

 Analiza tržišta

Page 3: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 3/16

Page 4: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 4/16

 Analizu tržišta &ine#

$ 'egmenta(ija

$ Targetiranje

$ "ozi(ioniranje

Page 5: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 5/16

'egmenta(ija

$ )eogra*ska segmenta(ija +geogra*ske jedini(e,

veli&ina teritorije, sredine

$ Demogra*ska segmenta(ija +starosno doba,

veli&ina i životni (iklus porodi(e, pol

$ 'o(ioekonomska segmenta(ija +društveni sloj,

visina pri%oda, zanimanje, obrazovanje

$ "si%ogra*ska segmenta(ija +kultura, religija,

tradi(ija, navike, životni stil, vrednosti

Page 6: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 6/16

Targetiranje

Targetiranje je odabir jednog ili više tržišni%

segmenata, prema kojima preduzećeusmerava svoje marketing aktivnosti!

Page 7: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 7/16

"ozi(ioniranje

$ "ozi(ioniranje je pro(es u kome relevantna

skupina potroša&a doživljavaju proizvod na

svoj na&in, a preduzeća nastoje dati

proizvodima upravo ona svojstva kojapotroša&i smatraju važnim!

$ -a pozi(ioniranje uti&u# karekteristike i

kvalitet proizvoda, reklama, imidž preduzeća,

konkuren(ija!!!

Page 8: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 8/16

Inovativnost

-eop%odno je razmotriti#

.Da li postoje isti ili sli&ni proizvodi/

.0oliko je vaš proizvod nov/

Page 9: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 9/16

0onkurentnost

 1 Direktna konkuren(ija

 1 Indirektna konkuren(ija

$ 0oliko dugo su u poslu/

$ 0o je nji%ova (iljana popula(ija/

$ 0oje su prednosti nji%ovog proizvoda ili usluga/

$0oje su slabe strane nji%ovi% usluga iliproizvoda/

$ 0oliko su ljudi zadovoljni nji%ovim proizvodima/

Page 10: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 10/16

2arketing i

prodaja

Page 11: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 11/16

2arketing plan

"roizvod

Cena

Distribu(ija

3eklamiranje

Page 12: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 12/16

"romo(ija

$ Oglašavanje . T4 i radio reklame, internet, reklame i

oglasi u štampanim medijima, bilbordi

$ Odnosi sa javnošću 1 novinska saopštenja, sajmovi,

izložbe, seminari

$ 0omunika(ija od usta do usta

$ 2esto prodaje . ljubaznost zaposleni%, uni*orme

zaposleni%, uređenje prodajni% prostora, abijent

Page 13: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 13/16

Distribu(ija

$ "reko posrednika$ 2aloprodaja

$ 4eleprodaja

$ Direktna isporuka

Page 14: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 14/16

Cena

$ Cena je nov&ani izraz vrednosti robe ili

usluge

$ -ajvažniji &inio(i koji se uzimaju u obzir

prilikom *ormiranja (ene su# troškovi,

(ene konkuren(ije, visina do%otka

potroša&a, potroša&eva per(ep(ija

vrednosti proizvoda!!!

Page 15: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 15/16

"rodaja

$  -eop%odno je razmotriti# 1 koliko vaše (iljno tržište

 1 0oliko se u&estalo koriste vaši

proizvodiusluge

(ena 5 koli&ina isporu&eni% proizvoda +usluga 6 pri%od

pri%od 1 troskovi 6 pro*it +zarada

Page 16: Prezentacija Analiza trzista

8/16/2019 Prezentacija Analiza trzista

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-analiza-trzista 16/16

7vala na pažnji8