Click here to load reader

Preventivno djelovanje u zajednici

 • View
  51

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Preventivno djelovanje u zajednici. Definicija primarne zdravstvene zaštite. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Preventivno djelovanje u zajednici

 • Primarijus dr.sc. Ranko Stevanovi, znanstveni suradnikHrvatski zavod za javno zdravstvo1.simpozij HUPSZagreb, 01. 03. 2013.

  Preventivno djelovanje u zajednici

  Primarijus dr.sc. Ranko Stevanovi, znanstveni suradnikHrvatski zavod za javno zdravstvo1.simpozij HUPSZagreb, 01. 03. 2013.

 • Definicija primarne zdravstvene zatitePrimarna zdravstvena zatita je prvi i najei oblik kontakta naroda sa zdravstvenom slubom. To je ona zatita koja se prua na mjestu gdje ljudi ive, rade, koluju se i koja podrazumijeva sveobuhvatnu skrb za zdravlje, provoenje preventivnih i kurativnih mjera, zdravstveni odgoj te suradnju sa svim organizacijama i ustanovama koje mogu dati doprinos boljem zdravlju naroda.

 • OrganizacijaUz rad timova obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije, stomatologije, hitnu medicinsku pomo, u irem smislu primarnu zdravstvenu zatitu pruaju i patronana djelatnost, ustanove za zdravstvenu njegu u kui te preventivna kolska medicina i epidemiologija pri zavodima za javno zdravstvo. Primarna zdravstvena zatita organizirana je u domovima zdravlja, ordinacijama u zakupu ili privatnim ordinacijama i ustanovama. Iznimku ine djelatnosti hitne medicinske pomoi i patronae koje su organizirane iskljuivo u domovima zdravlja te preventivna kolska medicina i epidemiologija koje se provode iskljuivo pri zavodima za javno zdravstvo.

 • Patronana djelatnostPatronana djelatnost danas je primarno preventivno-edukativna i informativna djelatnost, sa zadaom prikupljanja potrebnih podataka i otkrivanja te zbrinjavanja bolesnih, nemonih i socijalno ugroenih stanovnika te zadaom ouvanja, unapreenja i zatite zdravlja ostalih. U tu svrhu ona mora uoavati faktore koji utjeu na socijalno-ekonomsko i zdravstveno stanje stanovnitva i obitelji. Patronane sestre u suradnji s obiteljskim lijenicima, socijalnom slubom, drugim zdravstvenim ustanovama, drutvenim organizacijama i karitativnim ustanovama, kao i s vlastitim prosvjetnim radom, pomau u rjeavanju takve problematike i tite interes pacijenata.

 • Patronana djelatnostSvoj rad planirajna temelju Plana i programa mjera HZZO-a, U suradnji s:- obiteljskim lijenikom, - pedijatrom - ginekologom - na temelju dojava drugih medicinskih ustanova, - na temelju dojava socijalne slube, - na temelju dojava pojedinih obitelji - na temelju posebnog plana patronane slube u domu zdravlja ili - na temelju vlastitih zapaanja i procjena. Osim edukativne uloge u stanovnitvu putem teajeva i rada u malim grupama te provoenja zdravstveno preventivnih i promotivnih programa, rade i na edukaciji novog kadra i ostalih zdravstvenih pripravnika

 • Povijest1947. Rajonski narodni odbori1952. Domovi zdravlja: monovalentana sestra u dispanzerima1961. U timu lijenika ope medicine1983. Samostalan rad u suradnji s timovima u DZ1993 danas Samostalan rad

 • Preventivno djelovanje u zajedniciPreventivno djelovanje u zajednici podrazumijeva sudjelovanje itave zajednici u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti. Svaka od institucija u zajednici imaju svoju ulogu i znaenje u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti (od obitelji, kole, radnog okruenja, preko komunalnih, kulturnih, prometnih, politikih i drugih institucija) i ima podjednaku odgovornost za sprjeavanje bolesti. Djelovanje samo u jednom segmentu nikada ne moe dati znaajne rezultate u promicanju zdravlja i prevenciji bolesti u populaciji.

 • Principi preventivnog djelovanja u zajedniciProfesionalnost odreena usvojenim standardima radaPartnerski odnosMultidisciplinarni pristupCjeloviti pristup u zbrinjavanju korisnika skrbiObiteljsko zbrinjavanje i usmjerenost na zajednicuUkljuivanje svih sudionika

 • Empatija (sposobnost uivljavanja)DosljednostIskrenosttovanje drugih ljudiRazumijevanjeUvaavanje i prihvaanjeBriga za drugeSposobnost odravanja dobrih odnosa

  Principi preventivnog djelovanja u zajednici- Zato to ne uspijeva ? to nedostaje ?

 • VODI ZA PREVENTIVNE INTERVENCIJEStrpljivost Osigurati dovoljno vremena Osjetljivost pri promatranju korisnikaPrihvatiti bolesnika kao vrijedno ljudsko biePrimjereno reagirati na bolesnikove izjave Potivati utnjuIzbjegavati sudove

 • Osigurati primjernu prehranu i tjelesnu aktivnostPomoi u obavljanju dnevnih aktivnosti Poduprijeti i pohvaliti odluku koju je bolesnik donioPreusmjeriti negativne misli prema pozitivnim Sprijeiti izolaciju i otuenjePomno pratiti sve to moe upuivati na pogoranjePoduiti bolesnika i obitelj o bolesti i lijeenjuVODI ZA PREVENTIVNE INTERVENCIJE

 • Standardi rada preventiva u zajednici

  Osnovni standardi:

  Opis poslova i ciljeva te utvreni mehanizmi kontroleMinimum edukacije za izvravanje istihSredstva radaJedinstvena dokumentacijaNormativi radaPokazatelji i nain praenja kvalitete rada

 • OBITELJSKO ZBRINJAVANJE USMJERENOST NA ZAJEDNICUObitelj je imbenik svekolike potpore(tjelesne, emocionalne, socijalne)Moe biti i uzroni faktor nastanka bolesti, poremeajaProcjena obiteljske situacije od velike vanosti u planiranju zdravstvene njegeVanost suradnje s ostalim slubama u zajednici (zdravstvenim, socijalnim, prosvjetnim, grupama korisnika i dr.) ukljuuje patronanu slubu u rjeavanje problema zajednice

 • SURADNJA UNUTAR ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTINa primarnoj razini

  - doktor obiteljske medicine- doktor predkolske zatite- ginekolog- stomatologZZJZ - Odjel kolske medicineStrukovno udruenje

 • SURADNJA UNUTAR ZDRAVSTVENIH DJELATNOSTINa sekundarnoj razini1. SPECIJALISTIIKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZATITA2. BOLNICE glavna sestra bolnice, odjela, rodilita,socijalni djelatnik

 • INTERSEKTORSKA SURADNJASURADNJA S DRUGIM DJELATNOSTIMA (SEKTORIMA):upanija, grad, opinaOdgoj i obrazovanje predkolske djeceOdgoj i obrazovanje djece i mladeiPoduzeaUstanove socijalne zatite Oblasti zatite ovjekove okolineSredstva javnog priopavanja

 • ProblemiNedostatna sredstvaNedostatna komunikacija s drugim djelatnostimaNema razmjene informacijaNema meusobnih upozorenjaNema povezanostiNema standardiziranostiNema kontrole i osiguranja kvalitete

 • 5 kljunih ideja uspjenog preventivnog djelovanja u zajednici promjene 1. brzina (eng. Speed), svaki projekt postaje birokratski ako traje predugo, 2. opa povezanost (eng. Connectivity), umreavanje ljudi i ideja, znanja i pristupa, energija i mogunosti, rezultata i ishoda3. rast neopipljivoga (eng. Intangibles), popularnost, treba edificirati poslove i ljude u njoj da postanu vani, da se o njima misli, pria i osjea dobro, uiniti sve da javnost ima veliku pozornost i potovanje, postii meunarodni i tuzemni interes 4. redizajn (eng. Reengineering) ponuditi potpuno nov pristup i rjeenja za utvrene probleme koje e umnogostruiti efikasnost i dati viestruka poboljanja5. Informatizacija - Kako drukije pratiti i kontrolirati sustav ?

 • PRIMJERI DOBRE PRAKSEProjekt Prevencija kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti u zajednici provodio se est godina u Domu zdravlja Primorsko-goranske upanije.

  Projekt Grupe za potporu dojenju provodi se ve etiri godine.

  Projekt Teaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju provodi se ve pet godina.

  Projekt Unaprjeenje kvalitete ivota romske populacije provodi se drugu godinu.

  Istraivanje o jednakosti o pravinosti u zdravstvenom sustavu HDFEZ

  Istraivanje Hrvatska zdravstvena anketa 2003. godine u sklopu strategije reforme zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo zdravstva 2003. godine pokrenulo je projekt usmjeren prema prevenciji kardiovaskularnih bolesti s financijskom potporom u zajmu Svjetske banke (IBRD-a 4513-0 HR) (24-27) -

 • RADNI DAN PATRONANE SESTREPosjet puerperi i novoroenetu nakon dolaska iz rodilitaDojilja sa puerpealnim mastitisomPredkolsko dijete sa smetnjama u razvojuPotreba za zdravstvenom njegom u kui bolesnika nakon CVIPosjet bolesniku koji boluje od eerne bolesti s mnogobrojnim komplikacijamaUmirui od maligne bolestiTuberkulozni bolesnik

 • Hvala !!

  [email protected]

  *********************

Search related