of 17/17
Evropski univerzitet Farmaceutski fakultet INFORMATOR www.faculty-pharmacy.com Novi Sad, Trg mladenaca 5 (+381) 021 6615 897 (+381) 065 659 2993 Fakultet AKREDITOVAN od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke 14.09.2012. god. 11000 Beograd, Budimska 8, Carigradska 28 telefon: (+381) 011 3341 583 faks: (+381) 011 3229 392 www.eu.ac.rs; [email protected] 21000 Novi Sad, Trg mladenaca 5 telefon: (+381) 021 6615 897 mobilni: (+381) 065 659 2993 faks: (+381) 021 44 75 77 www.faculty-pharmacy.com offi[email protected]

Preuzmite Informator 2012/2013

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Preuzmite Informator 2012/2013

 • Evropski univerzitetFarmaceutski fakultet

  INFORMATOR

  www.faculty-pharmacy.com

  Novi Sad, Trg mladenaca 5(+381) 021 6615 897 (+381) 065 659 2993

  Fakultet AKREDITOVAN od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke 14.09.2012. god.

  11000 Beograd, Budimska 8, Carigradska 28telefon: (+381) 011 3341 583faks: (+381) 011 3229 392www.eu.ac.rs;[email protected]

  21000 Novi Sad, Trg mladenaca 5telefon: (+381) 021 6615 897mobilni: (+381) 065 659 2993

  faks: (+381) 021 44 75 77www.faculty-pharmacy.com

  [email protected]

 • 3

  Evropski univerzitetFarmaceutski fakultet

  Univerzitet akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije

  Evropski Univerzitet je privatna ustanova iji je osniva i vlasnik profesor emerituss dr Milija Zeevi, Rektor Univerziteta.Evropski Univerzitet je autonomna visokokolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i naunoistraivaki rad.Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom Univer-zitetu su ostvarenje, unapreenje i razvijanje zna-nja, nauke i kulture, razvijanje meunarodne sa-radnje u sticanju i unapreivanju naunih saznanja, uvaavanje naunog rada i javne prezentacije na-unih dostignua i nacionalne i internacionalne mo-bilnosti akademskog osoblja i studenata.

  Evropski Univerzitet integrisani Farmaceutski fakultet

  Vizija Fakulteta

  Kako je Fakultet nastao?

  Vizija Fakulteta je da svaki student postigne svoj cilj uspenog studiranja eljenog fakulteta i da svaki predstojei ispit za njega bude siguran korak napred.

  Studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija i Farmacija-medicinska biohemija bazirani su na Zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, principima evropskog visokog obrazovanja koji su sadrani u Bolonjskoj deklaraciji, preporukama internacionalnih strunih i akademskih udruenja iz oblasti farmacije i, pre svega, potrebama drutva za visokoobrazovanim kadrovima koji mogu da prate brz razvoj nauke i prakse u oblasti farmacije.

  Tokom viegodinjeg rada u visokom obrazovanju, osnivai Fakulteta bili su svedoci prijatnih trenutaka studiranja studenata koji su pronali sebe u odabranom fakultetu, ali i ne tako lakih trenutaka onih koji studiraju fakultet koji nisu inicijalno eleli da upiu, ve su iz ovog ili onog razloga to morali da urade. Takoe, svedoci toga kako su razlike u prethod-nom obrazovanju uticale na to da neki studenti (pogotovo brucoi) daju ispit za ispitom, a neki drugi trae dugo onaj pravi put i sopstveni nain studiranja.

  Naa je elja i misija da svi maturanti studiraju ono to ele. Takoe, da svaki ispit poloe iz iz prve uei sutinu kroz praktian rad, kroz labora-torijske demonstracije i kompjuterske simulacije, kao i vebanje zadataka i reavanje problema.

 • 54

  Zato studirati na Evropskom Univerzitetu?

  Zato studirati farmaciju?

  Evropski Univerzitet je akreditovan od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

  Evropski Univerzitet je privatna ustanova iji je osniva i vlasnik akademik profesor emerituss dr Milija Zeevi, Rektor Univerziteta..

  Evropski Univerzitet je autonomna visokokolska ustanova koja obavlja delatnost visokog obrazovanja i objedinjuje obrazovni i nauno-istraivaki rad. Ciljevi i principi obrazovanja na Evropskom Univerzitetu su ostvarenje, unapreenje i razvijanje znanja, nauke i kulture, razvijanje meunarodne saradnje u sticanju i unapreivanju naunih saznanja, uvaavanje naunog rada i javne prezentacije naunih dostignua i nacionalne i internacionalne mobilnosti akademskog osoblja i studenata.

  Evropski Univerzitet svoju obrazovnu i naunu delatnost obavlja u seditu u Beogradu, a u saradnji sa stranim visokokolskim ustanovama i institucijama realizuje i studijske programe za sticanje zajednike diplome. Nastavna literatura i programi su usaglaeni sa programima drava Evropske Unije, Amerike i sa Bolonjskom deklaracijom.

  Jo od najranijih perioda ljudske civilizacije postojala je potreba, elja i obaveza pomaganja onome kome je pomo potrebna. Medicina i farmacija izrasle su kao naune discipline na temeljima humanosti kao osnovne ljudske vrednosti.

  Paralelno sa irenjem broja opisanih patolokih stanja, rastao je i broj medikamenata i medicinskih po-magala koji su se koristili u zbrinjavanju obolelih osoba. Farmacija je postepeno prerastala u jednu od najrasprostranjenijih, ak i najmonijih naunih disciplina na svetu.

  Danas je profesija farmaceuta: humanaicenjenadisciplina, spojnaunedoktrineineposrednogradasaljudima, veomaprofitabilnaoblast, popularna, deficitarnanateritorijiSrbijeiokruenja, sigurnamogunostzaposlenja, profesijabudunosti.

  Specifian pristup studiranju na naem FakultetuEvropski Univerzitet integrisani Farmaceutski fakultet je jedinica akreditovanog Evropskog Univer-ziteta koji funkcionie po odredbama Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije i u skladu sa zahtevima Bolonjske konvencije. Plan i program integrisanih akademskih studija Farmacija i Farmacija - medicinska biohemija projektuju petogodinje studije koje vode zvanju magistra farmacije, odsnosno magistra farmacije medicinskog biohemiara. Plan i program su raeni po ugledu na analogne programe najpoznatijih evropskih univerziteta dugih tradicija i modernih shvatanja. Tako je studijski program Farmacija usklaen sa programima fakulteta Farmaceutick fakulta Univerzita Karlova v Praze (eka Republika), School of Pharmacy of the University of Athens (Grka), Fakulteta za farmacijo Univerza v Ljubljani (Slovenija) i dr., a studijski program Farmacija medicinska biohemija sa programima Institute of Pharmaceutical and Biological Sciences, University Claude Bernard, Lyon 1 (Francuska), Facultad de Farmacia, Universidad de Granada (panija), Faculdade de Farmacia, Universidade de Lisboa (Portugali-ja), Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Gent (Belgija) i dr. Ova injenica prua izuzetnu bliskost diplome Fakulteta sa diplomama inostranih Univerziteta.

  Apsolutni prioritet i akcenat u planu i programu Fakulteta dat je pripremi buduih farmaceuta realnim situacijama u kojima e se nai po zavretku studija. Dakle, nakon saetog, ali jezgrovitog teorijskog uvo-da, obuka studenata sprovodi se sistemskom obradom i analizom zadataka, kroz praktinu nastavu, veliki broj planiranih poseta terenu (apotekama, medicinskim i naunim organizacijama, privredi...) i obaveznu strunu praksu velikog fonda asova - na je cilj da studenti na Fakultetu zaista naue i dodirnu sve ono sa ime e se baviti po zavretku studija. Polaganje kolokvijuma i ispita svodi se tako na sigurnu reprodukciju onoga to je objanjeno, demonstrirano i na praksi vebano.

  Osnovna namera osnivaa Fakulteta jeste da visokim standardima nastavnog procesa obezbedi edu-kaciju studenata na takvom nivou da studenti Fakulteta budu merilo kvaliteta i poznavanja modernih vetina, te kao takvi budu u rangu jakih nacionalnih ili regionalnih visokokolskih institucija. Osnivai zato planiraju da kriterijume rada standardizuju zahtevima srodnih nacionalnih i evropskih fakulteta.

  Istovremeno, Fakultet e tako doprineti pokrivanju nedostatka farmaceuta na tritu Republike Srbije.

  Svim buduim studentima elimo uspeh u studiranju odabranog fakulteta.

 • 76

  Studirati i iveti u Novom SaduNovi Sad je grad koji pamti svako ko ga poseti.

  Sa jedne strane - tradicija, stari grad, zatiene graevine, crkve i katedrala, Petrovaradinska tvrava, muzeji, galerije, Matica srpska... otuda nadimak Srpska Atina...

  Sa druge strane - veliki bulevari, trni centri, trand najlepa plaa na Dunavu, Exit, svakodnevna muzika i pozorina deavanja, sportski tereni i bazeni (fudbal, koarka, tenis, rukomet, vaterpolo, kug-lanje, dudo, ah, klizanje, odbojka, planinarenje, konjiki sportovi, veslanje...)...

  Odmor i relaksacija Fruka Gora, riblje arde, gradski parkovi, Sterijino pozorje, Zmajeve deje igre, brojne diskoteke, klubovi, pabovi...

  Zgrada Fakulteta u centru Novog SadaEvropski Univerzitet Farmaceutski fakultet nalazi se u samom centru grada: Trg mladenaca 5.

 • 98

  Raunari, internet, on-line studiranje

  On-line studiranje

  Literatura

  Evropski Univerzitet Farmaceutski fakultet za svoje studente obezbeuje stalnu dostupnost raunarima koja ukljuuje wireless i ADSL internet konekciju. Informacioni sistemi danas imaju vanu ulogu jer znan-ja steena pretraivanjem internet stranica pruaju osnovu dodatnog obrazovanja, seminarskih radova, dodatnih angaovanja studenata i razvoju istraivake svesti studenta.

  U skladu sa aktuelnim trendovima i odrednicama Bolonjske deklaracije, u planu Fakulteta je otvaranje mogunosti on-line pohaanja teorijske nastave - studiranja preko ive internet veze.

  U skladu sa aktuelnim trendovima, zahtevima koje nauka i savremeni ivot nameu, kao i odrednicama Bolonjske dekleracije, u planu Fakulteta je otvaranje mogunosti on-line pohaanja teorijske nastave studiranja preko ive internet veze.

  Na Evropskom Univerzitetu Farmaceutskom fakultetu se moe nabaviti osnovna i dopunska, domaa i strana literature (udbenici, skripte, zbirke zadataka, praktikumi) za sve predmete integrisanih akadem-skih studija.

  Studijski programi1. Integrisane akademske studije Farmacija

  mogunosti zaposlenja: apoteke, predstavnitva farmaceutskih kua, predstavnitva kua medi-cinske opreme, istraivaki centri farmaceutskih kua, nastava u srednjim kolama, visokim kolama i fakultetima, istraivanja u okviru domaih ili stranih univerziteta, ukljuivanje u nauno-istraivaki rad sa predavaima Fakulteta...

  zvanje: magistar farmacije, mag. farm.

  trajanje: 5 godina (10 semestara)

  ukupan broj ostvarenih ESPB bodova po zavretku studija: 300

  profesionalni status: nosilacdiplomekvalifikovanjezaobavljanjefarmaceutskezdravstvenedelatnostina-kon obavljenog pripravnikog staa i poloenog strunog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravnikom stau i strunom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Slub. glasnik RS br. 50/06)

  mogunosti daljeg studiranja: po zavretku studija, nosilac diplome ima pravo daljeg obrazovanja u smislu upisivanja specijalistikih ili doktorskih studija

  2. Integrisane akademske studije Farmacija medicinska biohemija

  mogunosti zaposlenja: biohemijske laboratorije, institucije javnog zdravlja, predstavnitva kua medicinske opreme, predstavnitva farmaceutskih kua, istraivaki centri medicinskih institucija, nastava u srednjim kolama, visokim kolama i fakultetima, istraivanja u okviru domaih ili stranih univerziteta, ukljuivanje u nauno-istraivaki rad sa predavaima Fakulteta...

  zvanje: magistar farmacije medicinski biohemiar, mag. farm. med. biohem.

  trajanje: 5 godina (10 semestara)

  ukupan broj ostvarenih ESPB bodova po zavretku studija: 300

  profesionalni status: nosilacdiplomekvalifikovanjezaobavljanjefarmaceutskezdravstvenedelatnostina-kon obavljenog pripravnikog staa i poloenog strunog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravnikom stau i strunom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika (Slub. glasnik RS br. 50/06)

  mogunosti daljeg studiranja: po zavretku studija, nosilac diplome ima pravo daljeg obrazovanja u smislu upisivanja specijalistikih ili doktorskih studija

 • 1110

  Uslovi upisaZa upis u prvu godinu studija pravo da konkuriu imaju lica:

  sazavrenomsrednjomkolomuetvorogodinjemtrajanju

  kojaimajuminimalniuslovbodovanaranglistiprijemnihispita(40%tj.24od 60 bodova)

  Prilikom prijavljivanja na Fakultet kandidat bira smer.

  Broj studenata koje e Fakultet upisati na prvu godinu 2012/13. k. god. studijskiprogramFarmacija=60studenata

  studijskiprogramFarmacijamedicinskabiohemija=24studenata

  Iznos kolarine - PROMOTIVNO za 2012/2013:: zadravljaneSrbije=2.000eurudinarskojprotivvrednosti

  (2.200 opcija plaanja na rate) zastranedravljane=2.200eurudinarskojprotivvrednosti

  (2.400 opcija plaanja na rate)

  Uslovi plaanja - meseno, tokom cele godine: prvaratauiznosuod20%iznosakolarineplaaseprilikomupisa;preostaliiznosplaaseunarednih

  10 mesenih rata. U sluaju plaanja kolarine u celosti, odobrava se popust na vrednost od 2.000 EUR u dinar-

  skoj protivvrednosti (odnosno 2.200 EUR za strane dravljane).

  Kandidatima koji su tokom sve etiri godine srednje kole imali ocenu 5 iz hemije (opta hemija, neorganska hemija, organska hemija, biohemija), Fakultet e automatski priznati maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu (60 bodova), bez polaganja.

  Kandidate koji su osvojili 1.3. mesto na gradskom, regionalnom, nacional-nom ili internacionalnom takmienju iz hemije tokom srednje kole, Fakultet e automatski upisati.

  Upisni rokoviPRVI upisni rok

  I. Prijavljivanje kandidata - 24.-29. septembar 2012. godine

  II. Polaganje prijemnog ispita - 1. oktobar 2012. godine

  III. Objavljivanje rang liste - 3. oktobar 2012. godine

  IV. Upis primljenih kandidata - od 6.-10. oktobra 2012. godine

  DRUGI upisni rok

  I. Prijavljivanje kandidata - 8.-13. oktobar 2012. godine

  II. Polaganje prijemnog ispita - 15. oktobar 2012. godine

  III. Objavljivanje rang liste - 16. oktobar 2012. godine

  IV. Upis - od 19.-21. oktobra 2012. godine

  Kandidati podnose sledeu dokumentaciju:

  1) svedoanstvo o zavrena sva etiri razreda etvorogodinje srednje kole (original ili overena foto-kopija),

  2) diplomu o poloenom zavrnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija),

  3) izvod iz matine knjige roenih (original ili overena fotokopija),

  4) dokaz o dravljanstvu (original ili overena fotokopija),

  5) popunjeni formular za prijavu upisa na Fakultet; moe se dobiti na Studentskoj slubi Fakulteta ili preuzeti na sajtu www.faculty-pharmacy.com,

  6) dokaz o uplati za materijalne trokove prijave na konkurs i polaganja prijemnog ispita.

 • 1312

  II: Polaganje prijemnog ispita

  Prijemni ispit se polae iz oblasti HEMIJA.

  Ispit se polae utvrenog datuma u 10:00 sati, u prostorijama Fakulteta. Prijemni ispit traje 2 sata.

  Svi kandidati su duni da dou u hol Fakulteta u 09:40 sati, kada e biti prozvani i rasporeeni u odgovarajue prostorije.

  Na polaganje prijemnog ispita kandidati treba da ponesu:

  overenkonkursnibroj(dobijenprilikomupisa),

  linukartuilipaso,

  hemijskuolovku,

  obinuolovkuigumicu,

  digitron,

  periodnisistemelemenatasenekoristitokomprijemnogispita,arelativneatomskemaseelemena-ta date su u tekstu zadataka.

  III: Objavljivanje rang-liste

  Lista kandidata sa osvojenim bodovima bie objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta najkasnije do utvrenog datuma u 10 sati.

  Maksimalni broj bodova koje kandidat moe imati je 100, od ega 60 bodova moe dobiti na prijemnom ispitu i 40 na osnovu uspeha iz srednje kole.

  Usluajudanijekvalifikovanzaupisnaeljenismer,anadrugomsmeruimaslobodnihmesta,kandidate automatski biti preusmeren na alternativni smer (ukoliko se za ovu opciju opredelio prilikom upisa).

  albe na bodovanje prijemnog ispita ili rang listu

  Kandidat moe podneti prigovor Fakultetu u pisanoj formi na bodovanje prijemnog ispita ili na redosled kandidata na rang listi u toku narednih 48 sati nakon objavljivanja rang liste.

  Fakultet je duan da odgovori na prigovor u toku naredna 24 sata od prijema prigovora.

  IV: Upis

  Kandidatu je za upis na Fakultet potrebno:

  1) svedoanstvo o zavrena sva etiri razreda etvorogodinje srednje kole (original ili overena foto-kopija),

  2) diplomu o poloenom zavrnom, odnosno maturskom ispitu (original ili overena fotokopija), 3) izvod iz matine knjige roenih (original ili overena fotokopija), 4) dokaz o dravljanstvu (original ili overena fotokopija), 5) dva popunjena V obrasca (mogu se dobiti na Studentskoj slubi Fakulteta), 6) indeks (moe se dobiti na Studentskoj slubi Fakulteta), 7) dvefotografijeformata4x6cm, 8) dokaz o uplati prve rate kolarine (minimalna rata: 2/10 cene kolarine), 9) lekarsko uverenje o sposobnosti za rad u vaspitno-obrazovnom i istraivakom radu. 10) dokaz o uplati naknade za materijalne trokove osiguranja ili pisana saglasnost o zajedniom osigu-

  ranju preko Fakulteta (formular za saglasnost moe se dobiti na Studentskoj slubi Fakulteta ili preuzeti na sajtu www.faculty-pharmacy.com)

  Kandidatu koji je strani dravljanin je za upis na Fakultet potrebno:

  stavke1)i2)prethodnogteksta-nostrifikovanoodovlaeneinstitucijeukolikonepotiesaterito-rije Srbije,

  stavke3)-9)prethodnogteksta, dokazozdravstvenomosiguranjuzaperiodnarednekolskegodine, dokazovladanjusrpskimjezikom(ovlaenolice),osimzadravljaneCrneGoreiBiH.

  Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upie u predvienom roku, Fakultet e umesto njega upisati drugog kandidata prema redosledu na rang listi.

 • 1514

  Nastavni planStudijski program: Farmacija

  *studijskiistraivakirad;**ostaliasovi;***ESPB=akronimpotekaoodEvropskisistemprenosabodova,engl.ETCS

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  semestar

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  predmet

  Uvod u farmaciju

  Farmaceutski engleski jezik

  Biofizika

  Biologija sa hu-manom genetikom

  Anatomija

  Opta hemija

  Organska hemija I

  Histologija

  Botanika

  Neorganska hemija

  Fizika hemija

  Analitika hemija I

  Organska hemija II

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  broj asova predavanja

  15

  30

  15

  30

  30

  90

  90

  15

  60

  30

  45

  30

  15

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  0

  30

  15

  15

  15

  45

  45

  15

  30

  15

  15

  60

  15

  1

  4

  2

  3

  3

  9

  9

  2

  7

  3

  4

  6

  60

  7

  I GODINA

  ESPB*

  Studijski program: Farmacija

  redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  14.

  semestar

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  predmet

  Analitika hemija II

  Instrumentalna farmaceutska analiza

  Molekularna biologija elije

  Opta biohemija

  Imunologija

  Fiziologija I

  Farmaceutska ne-organska hemija

  Fiziologija II

  Mikrobiologija

  Farmakognozija I

  Farmaceutska organska hemija I

  Bromatologija

  Statistika u farmaciji

  Izborni blok 1

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  broj asova predavanja

  30

  30

  30

  30

  45

  45

  30

  45

  60

  30

  30

  30

  15

  15

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  90

  45

  15

  45

  15

  15

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  15

  15

  8

  5

  3

  5

  4

  4

  4

  4

  7

  4

  4

  4

  60

  2

  2

  II GODINANastavni plan

 • 1716

  ESPB*

  Studijski program: Farmacija

  redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  semestar

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  predmet

  Farmakognozija II

  Farmaceutska organska hemija II

  Neuronauke

  Patofiziologija

  Farmakologija

  Izborni blok 2

  Izborni blok 3

  Neurofarmakologija

  Dijetetika

  Medicinska bio-hemija

  Farmaceutska tehnologija I

  Izborni blok 4

  Izborni blok 5

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  broj asova predavanja

  30

  30

  45

  45

  30

  30

  30

  30

  15

  60

  30

  15

  15

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  30

  60

  15

  15

  30

  15

  15

  30

  15

  60

  90

  15

  15

  4

  7

  4

  5

  4

  3

  3

  5

  3

  8

  8

  3

  60

  3

  III GODINANastavni plan

  ESPB*

  Studijski program: Farmacija

  redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  14.

  15.

  semestar

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  predmet

  Analitika i kontrola lekova

  Fitoterapija

  Farmakokinetika sa farmakodinamikom

  Farmaceutska tehnologija II

  Kozmetologija

  Endokrinologija

  Izborni blok 6

  Izborni blok 7

  Farmakoterapija

  Toksikologija sa analitikom

  Biofarmacija

  Farmaceutska biotehnologija

  Farmaceutska etika i zakonodavstvo

  Izborni blok 8

  Izborni blok 9

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  broj asova predavanja

  60

  30

  30

  30

  15

  30

  30

  30

  30

  15

  30

  45

  15

  15

  30

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  45

  15

  15

  30

  45

  15

  15

  30

  45

  15

  15

  30

  15

  30

  30

  8

  3

  3

  4

  4

  3

  4

  4

  6

  2

  4

  5

  60

  2

  4

  4

  IV GODINANastavni plan

 • 1918

  Studijski program: Farmacija

  izborni predmeti I deoNastavni plan

  ESPBizborni

  blok

  1-a

  1-b

  2-a

  2-b

  3-a

  3-b

  4-a

  4-b

  5-a

  5-b

  semestar

  4

  4

  5

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  predmet

  Hemija steroida

  Farmaceutski preparati na bazi algi, gljiva i liajeva

  Koloidna hemija

  Alergene biljke

  Koordinaciona hemija

  Menadment u zdravstvu i farmaciji

  Ambalani materijali farmaceu-tskih preparata

  Radiofarmacija

  Etika u predklinikim i klinikim istraivanjima

  Zelena hemija u farmaceutskoj industriji

  broj asova predavanja

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  15

  15

  15

  15

  broj asova vebi, s.i.r. i ostalo

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  ESPB*

  Nastavni plan

  Studijski program: Farmacija

  redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  ukupno

  semestar

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  10

  10

  10

  predmet

  Industrijska farmacija

  Interakcije i neeljeni efekti lekova

  Klinika farmacija

  Farmaceutska praksa

  Izborni blok 10

  Izborni blok 11

  Izborni blok 12

  Studijski istraivaki rad

  Diplomski rad

  Struna praksa

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  broj asova predavanja

  15

  15

  45

  15

  30

  30

  30

  0

  0

  0

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  15

  15

  45

  30

  30

  30

  15

  0+225*

  0+75*

  0+450**

  2

  2

  9

  5

  4

  4

  4

  10

  5

  15

  60

  V GODINA

  * Studijski istraivaki rad; ** Ostali asovi

 • 2120

  Studijski program: Farmacija

  izborni predmeti II deoNastavni plan

  ESPBizborni

  blok

  6-a

  6-b

  7-a

  7-b

  8-a

  8-b

  9-a

  9-b

  10-a

  10-b

  11-a

  11-b

  12-a

  12-b

  semestar

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  predmet

  Nanohemija u farmaciji

  Dijetetska hrana i dijetetski suple-menti

  Sinteza farmakoloki aktivnih jedinjenja

  Poslovni engleski jezik

  Reproduktivna endokrinologija

  Farmakoepidemiologija

  Farmakoterapija bola

  Dermatokozmetiki preparati

  Farmacija u stomatologiji

  Informacioni sistemi u farmaciji

  Zavisnost i zloupotreba lekova

  Biljni ekstrakti u kozmetikoj industriji

  Komplementarna medicina

  Farmakoterapija u ginekologiji i akuerstvu

  broj asova predavanja

  30

  30

  30

  30

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  broj asova vebi, s.i.r. i ostalo

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Studijski program: Farmacija medicinska biohemija

  I GODINANastavni plan

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  14.

  semestar

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  predmet

  Farmaceutski engleski jezik

  Biofizika

  Biologija sa hu-manom genetikom

  Anatomija

  Opta hemija

  Organska hemija

  Statistika u farmaciji

  Histologija

  Bioorganska hemija

  Neorganska hemija

  Fizika hemija

  Analitika hemija I

  Uvod u medicin-sku biohemiju

  Organska analiza

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  broj asova predavanja

  30

  15

  30

  30

  90

  75

  30

  15

  15

  30

  45

  30

  15

  30

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  30

  15

  15

  15

  45

  45

  30

  15

  30

  15

  15

  60

  15

  30

  4

  2

  3

  3

  9

  9

  5

  2

  3

  3

  4

  6

  60

  2

  5

 • 2322

  Studijski program: Farmacija medicinska biohemija

  II GODINANastavni plan

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  14.

  semestar

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  predmet

  Analitika hemija II

  Instrumentalna farmaceutska analiza

  Molekularna biologija elije

  Opta biohemija I

  Imunologija

  Fiziologija I

  Farmaceutska ne-organska hemija

  Farmaceutska organska hemija

  Opta biohemija II

  Fiziologija II

  Medicinski engleski jezik

  Mikrobiologija

  Bromatologija

  Izborni blok 1

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  broj asova predavanja

  30

  30

  30

  30

  45

  45

  30

  30

  30

  45

  15

  60

  30

  15

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  90

  45

  15

  45

  15

  15

  15

  15

  30

  15

  15

  30

  30

  15

  8

  5

  3

  5

  4

  4

  4

  3

  4

  4

  3

  7

  60

  4

  2

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  13.

  semestar

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  predmet

  Neuronauke

  Patofiziologija

  Medicinska biohemija I

  Farmakologija

  Imunohemija

  Izborni blok 2

  Izborni blok 3

  Medicinska biohemija II

  Neurofarmakologija

  Dijetetika

  Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica I

  Izborni blok 4

  Izborni blok 5

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  broj asova predavanja

  45

  45

  60

  30

  30

  30

  30

  75

  30

  15

  30

  15

  30

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  15

  15

  60

  30

  30

  15

  15

  75

  30

  15

  30

  15

  15

  4

  5

  9

  4

  4

  3

  3

  10

  5

  3

  4

  3

  60

  3

  III GODINANastavni planStudijski program: Farmacija medicinska biohemija

 • 2524

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  ukupno

  semestar

  7

  7

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  8

  8

  predmet

  Farmakokinetika sa farmakodinamikom

  Endokrinologija

  Kontrola zdravstvene ispravnosti namirnica II

  Klinika biohemija sa mole-kularnom dijagnostikom I

  Klinika biohemija sa mole-kularnom dijagnostikom II

  Izborni blok 6

  Izborni blok 7

  Toksikologija sa analitikom

  Hematologija

  Medicinska etika

  Izborni blok 9

  Izborni blok 8

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  broj asova predavanja

  30

  30

  30

  75

  30

  30

  15

  75

  30

  15

  15

  30

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  15

  15

  60

  75

  15

  30

  15

  60

  30

  15

  15

  30

  3

  3

  8

  10

  4

  4

  2

  11

  5

  2

  4

  4

  60

  Nastavni plan

  Studijski program: Farmacija medicinska biohemija

  IV GODINA Nastavni plan

  Studijski program: Farmacija medicinska biohemija

  V GODINA

  ESPB*redni broj

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  ukupno

  semestar

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  10

  10

  10

  predmet

  Interakcije i neeljeni efekti lekova

  Kliniko-toksikoloke analize

  Klinika enzi-mologija

  Izborni blok 10

  Izborni blok 11

  Izborni blok 12

  Studijski istraivaki rad

  Diplomski rad

  Struna praksa

  status predmeta

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  izborni

  izborni

  izborni

  obavezan

  obavezan

  obavezan

  broj asova predavanja

  15

  75

  15

  30

  30

  30

  0

  0

  0

  broj asova vebi, s.i.r.* i ostalo**

  15

  30

  30

  30

  30

  30

  0+225*

  0+450**

  0+75*

  2

  11

  5

  4

  4

  4

  10

  5

  15

  60

  * Studijski istraivaki rad; ** Ostali asovi

 • 2726

  izborni predmeti I deoNastavni plan

  ESPBizborni

  blok

  1-a

  1-b

  2-a

  2-b

  3-a

  3-b

  4-a

  4-b

  5-a

  5-b

  semestar

  4

  4

  5

  5

  5

  5

  6

  6

  6

  6

  predmet

  Analitika sportskih suplemenata

  Hemija heterociklusa

  Koloidna hemija

  Menadment u zdravstvu i farmaciji

  Mehanizmi elijske komunikacije

  Klinika mikrobiologija

  Organizacija zdravstvene delat-nosti

  Etika u predklinikim i klinikim istraivanjima

  Kontrola kvaliteta u farmaceuts-koj industriji

  Molekularna patologija

  broj asova predavanja

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  15

  15

  30

  30

  broj asova vebi, s.i.r. i ostalo

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  15

  2

  2

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  3

  izborni predmeti II deoNastavni plan

  ESPBizborni

  blok

  6-a

  6-b

  7-a

  7-b

  8-a

  8-b

  9-a

  9-b

  10-a

  10-b

  11-a

  11-b

  12-a

  12-b

  semestar

  7

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  9

  9

  9

  predmet

  Molekularna onkologija

  Poslovni engleski jezik

  Reproduktivna endokrinologija

  Slobodni radikali i antioksidansi-laboratorijska dijagnostika

  Ekotoksikologija

  Laboratorijski menadment i dobra laboratorijska praksa

  Ekotoksikologija

  Laboratorijski menadment i dobra laboratorijska praksa

  Laboratorijska statistika sa obra-dom podataka

  Genotoksikologija

  Klinika endokrinologija

  Farmaceutski preparati u forenzici

  Bioterorizam

  Zavisnost i zloupotreba lekova

  broj asova predavanja

  30

  30

  30

  30

  15

  15

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  broj asova vebi, s.i.r. i ostalo

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  30

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  Studijski program: Farmacija medicinska biohemija Studijski program: Farmacija medicinska biohemija

 • 29

  Nastavnici fakulteta Evropski Univerzitet Farmaceutski fakultet

  RektorEvropskog Univerziteta

  prof. dr Milija Zeevi

  profesor emeritusOsniva i vlasnik Evropskog Univerziteta

  Kneevi Nikoladr doc. Analitika i kontrola lekovaKoloidna hemijaOrganska analiza

  Basta Milandr, vanr. prof.ImunologijaImunohemija

  Stojilkovi Stankodr, red. prof.EndokrinologijaMehanizmi elijske komuni-kacijeReproduktivna endokrinologijaKlinika endokrinologija

  Legeti Brankadr, vanr. prof.Uvod u farmacijuFarmaceutska etika i zakono-davstvoFarmaceutska praksaMenadment u zdravstvu i farmaciji

  Gantar Miroslavdr, red. prof.MikrobiologijaKlinika mikrobiologija

  Malievi ivorad,dr, red. prof.Fiziologija

  Patofiziologija

  Pavkov Savadr, red. prof.Farmaceutska organska hemija

  ivadinovi Dragoslavadr, vanr. prof.Farmakokinetika sa farmako-dinamikomHematologija

  Guvi Miodragdr doc.Biologija sa humanom genetikomMolekularna patologijaMolekularna onkologijaGenotoksikologija

  Antonijevi Milandr doc. Fizika hemija

  Busarevi Milodr doc.BiofarmacijaFarmaceutska biotehnologija

  Miljkovi Suzanadr doc.Kozmetologija

  Dermatokozmetiki preparati

  Petrievi Saadr doc.Toksikologija s analitikom

  Kliniko-toksikoloke analizeEkotoksikologija

  Stojanovi Srandr doc.Organska hemijaHemija heterociklusa

  Vidovi Dragoslavdr doc.Opta hemijaNeorganska hemijaZelena hemija u farmaceu-tskoj industriji

  Sari Nataanastavnik stranog jezika

  Farmaceutski engleskiMedicinski engleskiPoslovni engleski

  Nei-Taylor Oliveradr, red. prof.NeuronaukeFarmakoterapija bola

  Stojanovi Slobodankadr, red. prof.BotanikaAlergene biljke

  Mavanin oredr, red. prof.AnatomijaHistologija

  Budimlija Zorandr doc.Uvod u medicinsku biohemijuMedicinska biohemijaFarmaceutski preparati u forenziciBioterorizam

  Deli Radojkadr doc.Farmacija u stomatologiji

  Kaluerovi Gorandr, vanr. prof.Farmaceutska neorganska hemijaKoordinaciona hemijaNano hemija u farmaciji

  Radulovi Jelenadr, vanr. prof.NeurofarmakologijaKlinika farmacijaZavisnost i zloupotreba lekova

  Jovanovi-Ljekovi Nataadr doc.Farmaceutska tehnologijaIndustrijska farmacijaAmbalani materijali farm. preparataBiljni ekstrakti u kozmetikoj industrijiKontrola kvaliteta u farm. industriji

  Mutavdi Bebadr doc. Statistika u farmacijiLaborat. statistika sa obra-dom podataka

  Sara Miroslavdr doc.Opta biohemijaKlinika biohem. sa mol. dijagnostikomKlinika enzimologija

  Zloh Miredr doc.Kontrola zdrav. ispravnosti namirnicaBromatologijaDijetetikaDijetetska hrana i dijetetski suplementi

  Medakovi Damirdr doc.Sinteza farmakoloki ak-tivnih jedinjenja

  Todorovi Vesnadr doc.Molekularna biologija elijeOpta biohemijaSlobodni radikali i antioksidan-ti laboratorijska dijagnostika

 • 3130

  Asistenti fakulteta Evropski Univerzitet Farmaceutski fakultet

  Bonjakovi Danijela asistentFarmaceutska praksaMenadment u zdravstvu i farmacijiEtika u predklin. i klin. istraivanjimaOrganizacija zdravstvene delatnostiLaboratorijski menadmet i d.l.p.

  Gavrani Marina asistentKozmetologijaIndustrijska famacijaDermatokozmetiki preparatiBiljni ekstrakti u kozmetikoj industriji

  Krsti TamaraasistentImunologijaMikrobiologijaImunohemija

  Beli JelenaasistentUvod u medicinsku biohemijuMedicinska biohemija

  eri VesnaasistentAnalitika hemijaAnalitika sportskih suple-menata

  mr Keleman SvetlanaasistentOpta biohemija

  Cvijanovi Mirjana asistentMolekularna biologija elijeKlinika biohem. sa mol. dijagnostikomKlinika enzimologija

  Gigov SlobodanasistentNeurofarmakologijaFarmakokinetika sa farmako-dinamikomFarmakologijaFitoterapija

  Mrkonji ZoricaasistentBotanikaFarmakognozija

  Dizdar MandaasistentFarmaceutska tehnologija

  dr Grubjei Simonida asistentInstrumentalna farmaceutska analizaOrganska analiza

  Ninkovi LjiljanaasistentFarmaceutska organska hemija

  Drljaa DraganaasistentMedicinska biohemijaMehanizmi elijske komunikacijeSlobodni radikali i antioksidanti laboratorijska dijagnostika

  Joji NikolaasistentFarmakoterapijaKlinika farmacija

  dr Simovi SpomenkaasistentKontrola zdrav. ispravnosti namirnicaBromatologijaDijetetikaDijetetske namirnice i dijetetski suplementi ... i, za 5 godina...

 • www.faculty-pharmacy.comNoviSad,Trgmladenaca5,(+381)0216615897(+381)0656592993

  Evropski univerzitetFarmaceutski fakultet

  Vizija FakultetaZato studirati na Evropskom Univerzitetu?Zato studirati farmaciju?Specifian pristup studiranjuna naem FakultetuStudirati i iveti u Novom SaduZgrada Fakulteta u centru Novog SadaRaunari, internet, on-line studiranjeOn-line studiranjeLiteraturaStudijski programiUslovi upisaUpisni rokoviNastavni plan - Studijski program: FarmacijaNastavni plan - Studijski program: Farmacija medicinska biohemija