Presentation Tamadun Cina

 • View
  253

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Presentation Tamadun Cina

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  1/20

  Bahasa &Kesusasteraan

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  2/20

  Kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya

  seawal kurun ke-14 s.m dan perkembangannya

  berterusan sehingga ke hari ini.Perkembangan

  kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima

  gangguan atau sekatan.

  Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi

  sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina mengekalkan

  identitinya dari segi lisan dan tulisan walaupun negara

  China pernah diperintah oleh puak asing seperti orangMongol (Dinasti Yuan,1279-1368) dan orang Manchu

  (Dinasti Qing, 1644-1911).

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  3/20

  Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik danbukan fonetik.

  Cara penciptaan tulisan Cina yang paling produktifadalah cara gabungan bentuk-bunyi.

  Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara darisegi fonologi mengikut tempat atau mengikutkesesuaian dengan perubahan zaman-zaman dalamsejarah Cina.

  dikatakanPutonghoa (Bahasa Umum) adalahBahasa Kebangsaan China yang dibentuk berdasarkan

  dialek kawasan utara.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  4/20

  Kepelbagaian GenreSastera Cina Klasik

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  5/20

  Puisi

  Antologi puisi Cina terawal bertajuk Shi Jing (Puisi Klasik).

  mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dannyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman ZhouBarathingga zaman MusimBunga Musim Luruh dan dikumpuldari kawasan Lembah Huanghe (Sungai Kuning).

  Puisi dalam Shi Jing mempunyai fungsi politik dan sosial selaindaripada fungsi sastera.

  Digunakan dalam pertemuan rasmi di mana raja dan pegawaidiplomatik menyanyikan puisi sebagai pem-bayang bagi sesuatukeadaan sebenar atauuntuk menyatakan maksud sebenar.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  6/20

  Prosa

  Garis pemisah antara puisi dan prosa tidak begitu jelas

  Bentuk, genre yang mewakili dinasti Han, misalnyamenunjukkan sifat puisi bercampur prosa.

  Bahasa klasik menjadi medium bagi hampir semua penulisan

  prosa kerana ia adalah bahasa yang dikhaskan dalampeperiksaan rasmi dan penghormatan tradisional yang ada padapencapaian budaya zaman dahulu.

  Prosa Cina juga mempunyai fungsi sosial dan politik.

  Bagi seorang sarjana tradisional, khasnya sarjana Konfusian,prosa berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  7/20

  Drama

  Drama Cina yang paling menarik ialah jenisZaju, sejenisbentuk sasteraberbentuk puisi yang digubah mengikutrentak muzik tertentu dan popular

  semasa dinasti Yuan.

  Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-

  karya drama.Dengan ini Zaju bukan sahaja memberihiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosialyang berjaya mendapat simpati penonton.

  Secara keseluruhannya, drama Cina lebihberkecenderungan menekankan nilai etika berbandingagama walaupun keagamaan dan kuasa ghaib yangmendapat ilham dari Taoisme menjadi tema sebilangankarya drama yang dihasilkan.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  8/20

  Fiksyen

  Disebabkan cerita fiksyen ditulis dalam bahasavernakular maka golonganterpelajar tradisional yang

  memandang tinggi stail klasik secara rasmi tidakmenganggap fiksyen sebagai bernilai untuk diberitaraf sastera.

  Istilah Cina merujuk genre ini ialahXiaoshuo bermaksud percakapan kecil ataupercakapan sia-sia.

  Oleh itu kedudukan fiksyen tidak setanding denganpuisi atau prosa.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  9/20

  Kesenian Cina

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  10/20

  Muzik

  Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahanakustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu

  dimainkan.

  -Dari segi teknikal, kaligrafi Cina amat bergantung

  kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakarkaligrafi untuk menghasilkan bentuk stroke yang

  menarik lalu menggubah struktur yang cantikberdasarkan stroke-stroke ini.

  Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina ialah alamsemulajadi.

  i ki

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  11/20

  Seni Lukis

  Lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengankaligrafi dan juga puisi.

  Biasanya sebuah puisi berkaitan dengan sesuatu lukisanditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahapkesatuan di antara puisi, kaligrafi dan lukisan.

  Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi seni puisi,kaligrafi, lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving).

  Lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada duakategori iaitu:

  (i)Xieyi (bebas tangan/freehand brushwork).

  (ii)Gongbi (menggunakan stroke halus dan teliti dengan

  memberi perhatiankepada butir-butir).

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  12/20

  Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang

  digantung secara tegak atau melintang yang berbeza

  panjangnya.

  Bagi peminat lukisan Cina, tandatangan pelukis, puisi dan

  cap merupakan

  bahagian komposisi yang juga diperlukan.

  Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. Lukisan

  mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang juga digemariselain lukisan potret dan figura.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  13/20

  Secara umumnya, dapat disimpulkan mengenai

  beberapa aspek penting dalam bidang bahasa,

  kesusasteraan dan kesenian dalam tamadun Cina:

  Pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah

  memperkayakan tamadun Cina.

  Penggunaan bahasa Cina menyebabkan perkembangansastera Cina berterusan tanpa gangguan.

  Kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik

  selain fungsi sastera.Sifat harmoni diutamakan.

  Banyak memperlihatkan ciri-ciri Taoisme dan

  Buddhisme.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  14/20

  Sains Dan Teknologi

  M t tik

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  15/20

  Matematik

  Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidangmatematik.

  Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karyaagung Jiuzhang Suanshu (Matematik Sembilan Bab) oleh Zhang Cang(kurun kedua SM).

  Perubatan

  Rangka asas teori perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen.

  Yang, prinsip lelaki adalah bersifat aktif dan cerah sedangkan yin,

  prinsip perempuan adalah bersifat pasif dan gelap.

  Keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin danyang menentukanbanyak aspek manusia seperti sifat, kerjaya dankesihatan.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  16/20

  Teori lima elemen menganggap bahawa dunia ini pada asasnya

  terdiri daripada lima elemen iaitu logam, kayu, air, api dan tanah.

  Berdasarkan ini, tumpuan rawatan bukan setempat tetapi jugapada keseluruhan badan dengan tujuan meyelaras-kan semula

  keseimbangan badan.

  Aku puntur penting dalam perubatan Cina tradisional.

  Pengamalan akupuntur bermula sejak kira-kira 2,500 s.m atau

  lebih awal dan benar-benar bersifat Cina dari sudut perubatan.

  Bencao Gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li

  Shizhen ialah farmakopeia Cina teragung dan mengan-dungi 52

  jilid yang masih dianggapberwibawa sehingga masa kini.

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  17/20

  Empat Ciptaan Agung

  Pencapaian teknologi Cina purba yang palingberguna dari segi sumbanganterhadap tamadun

  dunia ialah:

  Teknik membuat kertas

  Pencetakan

  bahan letupanKompas

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  18/20

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  19/20

 • 7/29/2019 Presentation Tamadun Cina

  20/20

Search related