102
1. DESCRIEREA ZONEI. JUDETUL SALAJ 1.1. FLORA SI FAUNA Flora bogat în: p duri de foioase (f gete ă ă ă și gorunete unde predomin fagul, ă carpenul, gorunul, stejarul, cerul, teiul, frasinul, paltinul de munte, ulmul), plantații de conifere (pinul), specii de arbuști (tulichina, socul roșu și negru, vonicerul, alunul, cornul, sângerul, clocotișul, lemnul câinesc), specii de ierburi (vinari ța, trep d toarea, col ăă țișor, silnic, urzica galben , sâni ă șoara, leurda, sl b nogul) ăă și mul te specii din flora de prim var (p ă ă ăștița, floarea paștelui, g inu ă șe, brebenei, vioreaua). Fauna este diversificat în specii de: mamifere (lupul, mistre ă țul, vulpea, c prioara, iepurele, veveri ă ța, viezurele), p s ri (mierla, gai ăă ța, pițigoiul, privighetoarea, grangurele, cioc nitoarea, fazanul) ă și reptile (șopârla de câmp, șarpele orb, gușterul, broasca). Fauna apelor este reprezentat de diferite specii de pe ă ști (p str vul, lipanul, mreana, cleanul, scobarul) ă ă și p s ri de ap (ra ăă ă țe, lișițe) 1.2. ISTORIE Istoria prezenței umane pe teritoriul judetului se pierde în negura vremurilor. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit in județul S laj, la ă Moigrad . Cânt re ă ște 780 grame, dateaz din perioada ă Neoliticului și întruchipeaza idoli antropomorfi, simboluri ale fertilității. 1

prelucrare lapte

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informativ

Citation preview

Page 1: prelucrare lapte

1. DESCRIEREA ZONEI. JUDETUL SALAJ

1.1. FLORA SI FAUNA

Flora bogat în: p duri de foioase (f gete ă ă ă și gorunete unde predomin fagul,ă carpenul, gorunul, stejarul, cerul, teiul, frasinul, paltinul de munte, ulmul), plantații de

conifere (pinul), specii de arbuști (tulichina, socul roșu și negru, vonicerul, alunul, cornul, sângerul, clocotișul, lemnul câinesc), specii de ierburi (vinarița, trep d toarea, colă ă țișor, silnic, urzica galben , sâniă șoara, leurda, sl b nogul) ă ă și multe specii din flora de prim var (pă ă ăștița, floarea paștelui, g inuă șe, brebenei, vioreaua).

Fauna este diversificat în specii de: mamifere (lupul, mistreă țul, vulpea, c prioara, iepurele, veveriă ța, viezurele), p s ri (mierla, gaiă ă ța, pițigoiul, privighetoarea, grangurele, cioc nitoarea, fazanul) ă și reptile (șopârla de câmp, șarpele orb, gușterul, broasca). Fauna apelor este reprezentat de diferite specii de peă ști (p str vul, lipanul, mreana, cleanul, scobarul) ă ă și p s ri de ap (raă ă ă țe, lișițe)

1.2. ISTORIE

Istoria prezenței umane pe teritoriul judetului se pierde în negura vremurilor. Cel mai vechi tezaur de aur masiv din România a fost descoperit in județul S laj, laă Moigrad. Cânt reă ște 780 grame, dateaz din perioadaă Neoliticului și întruchipeaza idoli antropomorfi, simboluri ale fertilității.

1

Page 2: prelucrare lapte

Poarta castrului Porolissum

Vestigiile dacice sunt r spândinte în aproape întregul judeă ț. În S laj au fostă descoperite 14 tezaure de monede și podoabe dacice din argint. Pe aici trecea vechea arter comercial cunoscut sub numele de "ă ă ă Drumul S riiă ", pe care sarea pleca din interiorul Transilvaniei spreEuropa Centrală.

O important aă șezare dacic este cea de laă Moigrad (Porolissum), situat peă M gura Moigradului, aă șezare pomenit de Ptolemen în lucrarea sa "Geografia".ă

Dup cucerirea roman ă ă și organizarea provinciei Dacia, strategii militari romani au trasat pe muntele Meseș frontiera nord-estic ă a Imperiului Roman. Acest Limes delimita teritoriile provinciei Dacia de zona ramas neocupat , cea aă ă dacilor liberi. Demne de remarcat sunt castrele romane de la Buciumi, Romita (Certinae), Tih uă , Sutoru (Optatiana) și de laRomâna iș (Largina).

Cronicile bizantine și Gesta Hungarorum a lui Anonymus fac primele mențiuni despre românii din aceste locuri, despre formele lor de organizare (voievodatele lui Gelu si Menumorut), și documenteaz pentru prima dat localitateaă ă Zal u (Ziloc).ă

În epoca medieval , prină S lajă treceau unele dintre cele mai importante drumuri comerciale care legau centrul Transilvaniei de vestul Europei: drumul s rii si al negustorilor.ă Aici s-au ridicat primele fortificații medievale pentru ap rareaă Transilvaniei.

În lupta pentru independenț ă și unitate național , purtat de români în epocaă ă moderna, S lajul a avut reprezentană ți de frunte din rândul c rora se remarcă ă personalități ca Simion Bărnu iuț , Alexandru Papiu Ilarian, George Pop de Băse tiș , Iuliu Maniu, etc.

1.3. ECONOMIA

Un aport substanțial la economia județului îl are industria de prelucrare a lemnului, industria textil , fabricarea materialelor de construcă ție, industria chimic înă fabricarea anvelopelor, industria alimentar prin prelucrarea laptelui ă și a c rnii,ă comerțul, serviciile și turismul. Un rol important adus economiei acestui județ îl are agricultura

Page 3: prelucrare lapte

prin potențialul favorabil pomiculturii, viticulturii, cultiv rii cartofului ă și creșterii animalelor.

1.4. DIVIZIUNI ADMINISTRATIVE

Județul S laj are în componenă ț un municipiu, trei oraă șe și 57 de comune.

1.4.1. MUNICIPII

Zal uă , municipiu și reședinț de judeă ț

1.4.2. ORASE

imleu SilvanieiȘ

Jibou

Cehu Silvaniei

Sinagoga din Şimleu Silvaniei

Șimleul Silvaniei este situat la 28 de km de Zal u, la poalele dealului M gura.ă ă Orașul cuprinde și satele Bic, Cehei și Pusta. Șimleul Silvaniei este situat în apropierea uneia dintre cele mai vechi așez ri din zon ,ă ă Dacidava, care a fost un important centru al dacilor liberi. Un alt obiectiv turistic important al Șimleului Silvaniei este Cetatea Bathory (ridicată în secolul al XVI-lea). Cetatea p streaz pavilionul poră ă ții, care are dou niveluri, două ă turnuri, un bastion și o parte a zidului de ap rare.ă

La Șimleu se afl ă și primulMuzeu al Holocaustului din România, înființat în 2005 în cl direa sinagogii din localitate, care a fost construit în 1876. Oraă ă șul deține și o fabric de ă șampanie, ale c rei galerii subterane se întind pe o lungime de 3,5ă km. Mânăstirea Bic, aflat la 3 km de oraă ș, este un punct turistic și un loc de pelerinaj. Lacul Cehei și împrejurimile sale constituie rezervație natural . ă Ștrandul termal Brosc rie, aflată la 5 km de oraș, ofer locuitorilor ă Șimleului și turiștilor un loc de sc ldat ă și de pescuit.

Jibou este unul din cele patru orașe ale județului și cuprinde satele Cuceu, Husia, Rona și Var. Orașul deține o gr din botanică ă ă aflat pe fostulă domeniu al nobilillor maghiari Wesselenyi. B ile Jibouă este o mic staă țiune care folosește efectele curative ale unui izvor cu ap mineral s rat , cu proprietă ă ă ă ăți asem n toareă ă

3

Page 4: prelucrare lapte

acelora de la B ile Herculană e.

Cehu Silvaniei este cel de-al patrulea oraș al S lajului, aflat la 34 de km deă municipiul Zal u. Formeaz o unitatea administrativ comun împreun cuă ă ă ă ă Horoatu Cehului, Motiș, Nadiș și Ulciug. Cehu Silvaniei se afl în bazinul râului S lajului, pe valeaă ă acestui râu aflându-se Rezervația natural "Lunca cu lalea pestriă ț ".ă

1.4.3. COMUNE

Agrij sat Rastoltu Desert - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Rastolt - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" sec.19

Trasee turistice spre Muntii Meses:

- spre N – Popasul Romanilor (Pas) – cu variante spre Magura Stanii (716m alt)… sauspre Vf. Meses (600m alt)

Agrij sat Bozna - Dealurile Mesesului - Muntii Meses - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavril" sec.17

Almasu sat Stana - Dealurile Huedinului/raul Stana - Biserica reformata din 1640, exploatari de alabastru

Almasu sat Sfaras - Dealurile Huedinului/raul Sfaras - Biserica sec.15

Almasu - comuna - Culmea Mesesului/raul Almas si raul Babiu - Castelul "Csaky" cu parc din 1815, ruinele Cetatii Almasului sec.13

Babeni sat Poienita - Culmea Prisnel - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18

Balan sat Chendrea - Dealurile Simisna-Garbou/raul Almas la confluenta cu raul Manastirii -Manastirea "Balan" (M) 1477

Balan sat Galgau Almasului – Dealurile Simisna-Garbou - Maura Teiului (544m alt)/raul Almas- "Poiana Zmeilor" rezervatie

Page 5: prelucrare lapte

Rezervatia Poiana Zmeilor

Balan - comuna - Dealurile Simisna-Garbou/raul Almas - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" 1762, Biserici din lemn "Sf. Arhangheli - Joseni" 1695 si "Adormirea Maicii Domnului - Cricova" sec.17

Benesat - comuna - Valea Somesului - Dealurile Salajului/raul Somes - Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Bobota sat Zalnoc - Dealurile Crasnei/raul Bobota - balneo - izvoare ape minerale sulfuroase, Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1700

Bobota sat Derdisa - Dealurile Crasnei/raul Crasna - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1700

Bocsa - comuna - Dealurile Crasnei - Dealurile Codrului/raul Zalau - Simion Barnutiu-om politic (1808-1864) - Adunarea de la Blaj – muzeu memorial

Buciumi sat Rastolt - Dealurile Mesesului – Muntii Meses /raul Rastolt - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1835

Camar - comuna - Colinele Toglaciului/raul Camar - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18

Chiesd sat Sighetu Silvaniei - Dealurile Majei - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1632

Cizer sat Pria - Dealurile Mesesului - Dealurile Plopisului – Muntii Meses/raul Pria - 'Masurisul oilor' manifestare folclorica primavara

Cizer - comuna - Dealurile Mesesului - Dealurile Plopisului – Muntii Meses/raul Cizer - Biserica din lemn ortodoxa 1773 (Horea)

Coseiu - comuna - Dealurile Salajului - Biserica sec.15, clopotnita din lemn 1865

5

Page 6: prelucrare lapte

Crasna - comuna - Dealurile Crasnei – Muntii Plopis/raul Crasna si raul Valea Banului - Cetate sec.13-15 stil gotic cu tavan casetat

Creaca sat Jac - Dealurile Mesesului – Dl. Magura Stanii (716m alt) - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1756

Trasee spre Muntii Meses

- spre V - satul Viile Jacului – Muntii Meses – Magura Stanii (716m alt)

Creaca sat Prodanesti - Dealurile Mesesului/raul Agrij - Biserica din lemn "Sf. Gheorghe" 1730

Creaca sat Brusturi - Dealurile Mesesului – Dl. Magura Stanii/raul Agrij - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1701

Creaca sat Brebi - Dealurile Mesesului – Dl. Dumbrava/raul Creaca - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1759, prelucrare artistica a lemnului

Creaca - comuna - Dealurile Mesesului – Magura Moigrad (514m alt)/raul Agrij la confluenta cu raul Ortelec - Biserica din lemn "Sf. Nicolae" 1710

Trasee turistice spre Muntii Meses

- spre V – Magura Moigrad (514m alt)

Cristolt sat Muncel - Dealurile Garboului/raul Branglez - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18

Criseni sat Cristur Criseni - Dealurile Salajului – Muntii Meses - Biserica reformata sec.16

Cuzaplac sat Cublesu - Dealurile Clujului/raul Cubles - Biserica din lemn "Invierea Domnului" sec.18, Turbarie (rezervatie naturala)

Cuzaplac sat Petrindu - Dealurile Clujului/raul Galaseni - Biserica sec.14

Dobrin sat Doba - Dealurile Salajului/raul Salaj - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Dobrin - comuna - Dealurile Salajului/raul Salaj - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1720

Dragu sat Voivodeni - Dealurile Clujului/raul Voivodeni - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1820 cu picturi interioare din 1831, Schit "Schimbarea la Fata a Domnului" (M) 2002

Fildu de Jos sat Tetisu - Dealurile Huedinului/raul Tetis - Biserica sec.14

Fildu de Jos - comuna - Dealurile Huedinului/raul Fildu - Biserica din lemn "Pogorarea

Page 7: prelucrare lapte

Duhului Sfant" 1727 - cu décor de crestaturi si picturi interioare sec.19, porti sculptate in lemn si piatra

Galgau sat Barsau Mare - Valea Somesului - Dealurile Ciceului/raul Somes - Biserica din lemn "Fecioara Maria" 1690 (mutata in 1805 din alt sat)

Garbou sat Solomon - Dealurile Simisna-Garbou/raul Briglez - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" sec.18

Garbou - comuna - Dealurile Simisna-Garbou/raul Briglez - Castelul "Haller" (Burgul) din 1766 stil baroc

Halmasd - comuna - Dealurile Plopisului – Muntii Plopis - Dl. Cupari/raul Drighiu - Biserica "Sf. Dumitru" sec.18

Hereclean sat Bocsita - Dealurile Salajului/raul Mineu - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18

Hida sat Sanpetru Almasului - Dealurile Simisna-Garbou/raul Stupini - Biserica din lemn "Sf. Ap. Petru si Pavel" 1494 picturi sec.18

Hida sat Paduris - Dealurile Simisna-Garbou/raul Paduris - Manastirea "Stramba - Paduris" (M) 1470 Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului "Dulcele Sarut" Biserica din lemn (monument istoric)

Hida sat Miluani - Dealurile Clujului - Bisericile din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1783 si "Adormirea Maicii Domnului" ale fostei Manastiri "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.16

Hida sat Baica - Dealurile Simisna-Garbou/raul Almas - Biserica "Sf. Arh. Mihail si Gavril" 1643 decoratie sculptata si picturi interioare sec.18

Hida - comuna - Dealurile Simisna-Garbou – Dl. Hida/raul Almas la confluenta cu raurile Voivodeni, Dragu, Ugrutu, Glodu, Valea Mare - Conacele "Hatfaludy" sec.19 si "Morca" sec.20 cu parcuri, Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18, "Stanca Dracului" rezervatie geologica

7

Page 8: prelucrare lapte

"Stanca Dracului" rezervatie

Horoatu Crasnei - comuna - Dealurile Crasnei – Muntii Meses/raul Crasna - Biserica din sec.15

Ileanda sat Bizusa Bai - Valea Somesului - Dealurile Ciceului/raul Bizusa – balneo - izvoare ape minerale indicate in afectiuni hepato-biliare, renale, urinare, reumato-degenerativ, periartrita - climat colinar sedativ-indiferent

Ileanda - comuna - Dealurile Ciceului/raul Somes - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" sec.17 cu picturi din 1796, confectionare obiecte din impletituri de paie si rachita, Cotul Somesului

Ileanda sat Rastoci - Valea Somesului - Dealurile Ciceului/raul Somes - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1833

Ileanda sat Negreni - Valea Somesului - Dealurile Ciceului – Dl. Nucului/raul Somes - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Ip - comuna - Dealurile Barcaului/raul Barcau - Biserica reformata sec.16, 13-14 septembrie 1940 horthystii au masacrat 159 locuitori romani - declarata in 1995 "Comuna martir" de catre parlamentul Romaniei

Letca sat Cuciulat - Valea Somesului - Culmea Prisnel/raul Somes - Pestera cu picturi rupestre de la sfarsitul Paleoliticului - 12000-10000 ani i.Hr asemanatoare cu cele de la Altamira-Spania

Letca sat Toplita - Valea Somesului - Culmea Prisnel - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1700

Letca sat Soimuseni - Culmea Prisnel – Dl. Soimuseni - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1736 cu picturi interioare din 1863

Letca - comuna - Valea Somesului - Culmea Prisnel/raul Somes la confluenta cu raul Letca - Biserici din lemn "Sfanta Maria" sec.17 si "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.18

Page 9: prelucrare lapte

Lozna - comuna - Valea Somesului - Dealurile Garboului/raul Somes la confluenta cu raul Lozna - depozit de bronzuri din sec.13-12 I.Hr, Biserica din lemn "Sf. Dumitru"-1813

Marca sat Port - Colinele Toglaciului - Biserica din lemn "Inaltarea Domnului" 1792

Marca - comuna - Defileul Barcaului - Colinele Toglaciului/raul Barcau

Maeriste sat Uileacu Simleului - Cheile Crasnei - Dealurile Crasnei/raul Crasna - Biserica fortificata 1260-1300 reformata, in stil romanic a fostei manastiri Benedictine

Mesesenii de Jos - comuna - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Colitca - Biserica din sec.15, balneo-izvoare ape minerale carbogazoase, sulfuroase

Napradea sat Vadurele - Valea Somesului - Jugul Intracarpatic - Culmea Prisnel - Biserica din lemn "Adormirea Maicii Domnului" sec.17, prelucrare artistica a lemnului

Napradea sat Cheud - Valea Somesului - Jugul Intracarpatic - Culmea Prisnel /raul Somes la confluenta cu raul Cheud - ruine cetate sec.14

Nusfalau sat Boghis - Dealurile Crasnei/raul Barcau la confluenta cu raul Valea Mare - balneo-izvoare ape minerale sulfuroase, bicarbonate, sodice, termale (43grd C) indicate in afectiuni ginecologice, aparat locomotor

Nusfalau - comuna - Dealurile Crasnei/raul Barcau - Padurea Lapis-rest al codrilor Silvaniei-rezervatie complexa, Biserica reformata 1450 cu turn, castelul "Banffy" sec.16 cu parc, urme necropola tumulara de incineratie sec.8-9 cu inventar

Pericei sat Badacin – Dl. Magura Simleului - Biserica "Schimbarea la Fata" 1705, Iuliu Maniu (politician) casa memoriala din 1865

Plopis sat Fagetu – Muntii Plopis (Ses) – drumetii pe Valea Mare spre izvoare - spre Bf. Cretului (756m alt)

Poiana Blenchii sat Magura - Dealurile Ciceului - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1707

Romanasi – comuna - Dealurile Mesesului/ raul Agrij la confluenta cu raurile Rastolt, Treznea, Ciumarna – Muntii Meses - Urme castru roman

Trasee spre Muntii Meses:

- spre NV – Popasul Romanilor (Pas) – cu variante spre Magura Stanii (716m alt)… sauspre Vf. Meses (600m alt)

Romanasi sat Ciumarna - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Ciumarna - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1771

Romanasi sat Romita - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Agrij - la "Cetate"-urme castru roman "Largiana" sec.3, Biserica din lemn "Sf. Nicolae" sec.18

9

Page 10: prelucrare lapte

Romanasi sat Poarta Salajului - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Rastolt - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1670/1758 (stramutata din satul Borza com. Creaca/adusa din Rostoltu Mare in 1835), poiana naturala cu lalele pestrite

Romanasi sat Pausa - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Agrij - Biserica din lemn dublu hram "Sf. Nicolae si Nasterea Domnului" 1730

Romanasi sat Chichisa - Dealurile Mesesului – Muntii Meses/raul Agrij - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Rus - comuna - Dealurile Garboului – Dl. Rus/raul Somes la confluenta cu raul Rus -Manastirea "Sfanta Maria" (F) 2002

Salatig - comuna - Dealurile Salajului si Asuajului/raul Salaj - Biserica reformata 1753

Salatig sat Mineu - Dealurile Salajului si Asuajului/raul Mineu - Biserica reformata 1514

Salatig sat Bulgari - Dealurile Salajului si Asuajului/raul Salaj - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1547

Sag sat Sarbi - Dealurile Plopisului – Muntii Plopis/raul Valea Banului - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Sag sat Tusa - Cheile Barcaului – Muntii Plopis (Ses) – Chicera Tusa (614m alt), Dl. Merisorului/raul Barcau - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17

Sanmihaiu Almasului - comuna – Dep. Almas/raul Almas - muzeu istorie, Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1778

Somes Odorhei sat Inau - Valea Somesului -Dealurile Salajului/raul Somes la confluenta cu raul Inau - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1832

Somes Odorhei sat Domnin - Dealurile Salajului - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" 1753

Surduc sat Turbuta - Valea Somesului - Dealurile Garboului - Culmea Prisnel – Mv. Prisnel/raul Somes la confluenta cu raul Almas - Biserica din lemn "Sf. Arh. Mihail si Gavriil" sec.17, impletituri din rachita, Cotul raului Somes

Surduc - comuna - Valea Somesului - Dealurile Garboului - Mv. Prisnel/raul Somes la confluenta cu raul Cristoltel - castelul Jozsica sec.17

Samsud - comuna - Dealurile Majei/raul Maja - Biserica "Inaltarea Domnului" 1885

Sarmasag sat Ilisua - Dealurile Sarmasag/raul Ilisua (Ilisva) - Biserica reformata sec.17

Valcau de Jos sat Iaz – Muntii Plopis (Ses) - Cles (378m alt)/raul Iaz – "Mlastina de la Iaz" punct fosilifer - drumetii spre izvoarele raului Iaz, Vf. Hulupistii (727m alt), Vf. Cretului (756m alt)

Valcau de Jos sat Preoteasa – Muntii Plopis (Ses) – Vf. Hulupistii (727m alt) - Cheile

Page 11: prelucrare lapte

Barcaului– cumpana de ape (izvoarele raului Barcau, izvoarele raului Iaz)

Traseu spre Muntii Plopis (Ses)

- drumetii spre Vf. Hulupistii (727m alt)

- drumetii spre izvoarele raurilorBarcau si Iaz

Valcau de Jos sat Sub Cetate – Muntii Plopis/raul Barcau - ruine cetate sec.13

Valcau de Jos - comuna - Muntii Plopis/raul Barcau - izvoare ape termale de 41grd C, Biserica reformata din 1896

Varsolt sat Recea - Magura Simleului/raul Crasna – Crasna (lac) - Biserica din lemn 1754

Zimbor - comuna - Dealurile Clujului/raul Almas - Biserica reformata sec.15, Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1643 si conacul "Szombory" sec.19 cu parc

1.5. OBIECTIVE TURISTICE

Peștera cu picturi rupestre de la Cuciulat

Castrul roman Porolissum de la Moigrad

Castrul roman de la Buciumi

Cetatea Aranyos de la Cheud

Monumentul lui Mihai Viteazul de la Gurusl uă

Monumentele Eroilor Martiri de la Ip și Treznea

Casa memorial Iuliu Maniu de laă B d cină ă

M n stirea Strâmbaă ă de la Păduriș

M n stirea "Sf nta Treime" de laă ă ă Bic

Gr dina Botanic "Vasile Fati" de laă ă Jibou

Gr dina Zmeilor de laă Gâlgău Alma uluiș Rezervația natural "Poiana cu narcise" de laă Racăș

Stațiunea Băile Boghiș

Stațiunea Bizu aș

11

Page 12: prelucrare lapte

Gr dina Zmeiloră

M n stirea Bică ă , vedere de ansamblu

Doua localitati - Cuciulat si Moigrad - plaseaza judetul in topul "zonelor de maxim interes". La Cuciulat, o localitate de pe malul Somesului, intr-o pestera dintr-o zona de exploatare a pietrei de calcar, au fost descoperite picturi rupestre, datand de 12.000 de ani. Ele reprezinta cele mai vechi picturi ale genului din aceasta parte a Europei, provenind din perioada paleoliticului superior.

La Moigrad a fost gasit cel mai mare tezaur de aur masiv de pe teritoriul Romaniei, in greutate de 780 g, apatinand perioadei noelitice, cu idoli antropomorfi, simboluri ale fertilitatii. Tot aici se afla o importanta asezare dacica (Porolissum), situata pe magura Moigradului, asezare pomenita de Ptolemeu in lucrarea sa Geographia.

Page 13: prelucrare lapte

Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din satul Stâna, construit în anulă 1778, str mutat în incinta complexului monahal al M n stirii Bic înă ă ă ă anul 1997

Demne de remarcat sunt castrele romane de la Bucium, Romita (Cersiae), Tihau, Sutonu (Opatiana) si de la Romanasi (Largiana). Din motive de aparare a trecatorii Poarta Mesesului si a intregului tinut impotriva invaziilor tatare si turcesti au aparut fortificatii medievale cu rol complex, urmele unor asemenea cetati medievale pastrandu-se la Almas, Moigrad si Simleul Silvaniei.

Numele voievodului valahiei Mihai Viteazul, primul domn care a reusit unirea celor trei tari romane, se leaga de istoria Salajului prin batalia de la Guraslau, la 3 august 1601. Pe o magura din acea zona, un impunator monument vesniceste memoria celui care a implinit cel dintai stravechiul vis de unire a romanilor.

Zestrea monumentelor de arhitectura din judet, in afara unor cetati si edificii monumentale, este deosebit de bine reprezentata si prin bisericile de lemn, in numar de peste 70, datand din secolele XV-XVII, lucrari de arhitectura populara de o inestimabila valoare. Cele mai frumoase exemplare pot fi vazute in localitatile Fildu de sus (biserica datand din 1727, remarcabila prin eleganta siluetei si frumusetea decoratiunilor), Poarta Salajului, Dragu , Lozna si altele.

In ceea ce priveste statiunile balneoclimaterice, reprezentative sunt Boghis si Bizusa. Prima, amplasata pe valea raului Barcau, la 15 km de Simleul Silvaniei, este foarte apreciata pentru efectele terapeutice ale apelor termale - sulfuroase, bicarbonate - si pentru frumusetea imprejurimilor, iar cea de-a doua se afla pe Valea Somesului, intr-o frumoasa padure de brazi si foioase, cu ape minerale ce au un deosebit efect curativ.

1.6. RETEAUA CAILOR RUTIERE

13

Page 14: prelucrare lapte

E81 : Muncaci, (Ucraina)-Halmeu-Satu Mare-Zal uă -Cluj Napoca-Turda-Alba Iulia-Sebeș-Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Pite tiș -Bucure tiș -Fete tiș -Cernavodă-Constan aț

DN1C : Cluj Napoca-Ileanda-Halmeu

DN1F : Cluj Napoca-Zal uă -Carei

DN1G : Huedin-Jibou

DN1H : Ale dș - imleu SilvanieiȘ -Zal uă -Jibou-R stociă

DN19B :S cuieniă -Nu fal uș ă

1.7. RETEAUA CAILOR FERATE

Zal u-Jibou-ă Satu Mare-Baia Mare

Zal u-S rmă ă ășag-Carei

Zal u-S rmă ă ășag-Șimleu Silvaniei

Zal u-Jibou-Ulmeni-Cehu Silvanieiă

Zal u-Jibou-ă Dej-Cluj Napoca

Page 15: prelucrare lapte

2. NECESITATILE COMUNEI BALAN

B lană este o comun înă jude ul S lajț ă , Transilvania, România. Are în componenț 5ă sate: B lană (reședinț ),ă Chechiș, Chendrea, G lpâiaă și Gâlgău Alma uluiș .

2.1. ATRACTII TURISTICE

Biserica de lemn "Adormirea Maicii Domnului" a M n stirii B lan, construcă ă ă ție secolul al XIX-lea, monument istoric

Așezarea neolitică de la Chendea

Rezervația naturală "Gr dina Zmeilor"ă

2.2. NECESITATI

1. Reabilitare drum judetean

2. Restaurarea patrimoniului istoric si cultural

3. Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta

4. Reabilitarea infrastructurii educationale

5. Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

6. Implementarea unui proiect de dezvoltare a turismului rural

15

Page 16: prelucrare lapte

3. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI NOTA (1-10) GRAD IMPORTANTA

SCOR SPECIFIC

Calitatea produselor oferite

9 0.2 1.8

Diversitatea produselor oferite

7 0.1 0.7

Alinierea activitatii firmei din toate punctele de vedere la normele Uniunii Europene

10 0.2 2

Organizarea eficienta a activitatii

8 0.2 1.6

Reteaua de colectare si desfacere bine organizata

10 0.2 2

SUMA PUNCTELOR TARI 8.1

PUNCTE SLABE NOTA (1-10) GRAD IMPORTANTA

SCOR SPECIFIC

Pozitia pe piata de desfacere nu este consolidata suficient

10 0.2 2

Page 17: prelucrare lapte

Piata de desfacere este cucerita in mare parte

9 0.15 1.35

Lipsa facilitatilor 10 0.2 2

Drumurile 9 0.15 1.35

SUMA PUNCTELOR SLABE 6.7

OPORTUNITATI NOTA (1-10) GRAD IMPORTANTA

SCOR SPECIFIC

Educarea consumatorului roman asupra importantei consumului de lapte

8 0.2 1.6

Existenta unei forte de munca

9 0.2 1.8

Iesirea de pe piata romanesca a companiilor care nu vor implementa la timp normele UE

10 0.2 2

Piata cu potential ridicat

8 0.1 0.8

Ponderea ridicata care este alocata de consumatorul roman achizitionarii produselor alimentare

9 0.15 1.35

SUMA OPORTUNITATILOR 7.55

AMENINTARI NOTA (1-10) GRAD IMPORTANTA

SCOR SPECIFIC

Perspectiva unei concurente puternice din partea companiilor prezente pe piata

10 0.2 2

17

Page 18: prelucrare lapte

UE

Modificari ale mediului natural

8 0.25 2

Modificari in contextul economic la nivel national

9 0.15 1.35

Diversitatea ofertelor firmelor concurente existente

10 0.2 2

SUMA AMENINTARI 7.35

4. LEGISLATIA

Page 19: prelucrare lapte

CAPITOLUL I Dispozi ii generaleţ

Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de m suri privind promovareaă îmbun t irii securit ii şi s n t ii în munc a lucr torilor.ă ăţ ăţ ă ă ăţ ă ă

(2) Prezenta lege stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protec ia s n t ii şi securitatea lucr torilor, eliminareaţ ă ă ăţ ă factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrat potrivit legii, instruirea lucr torilor şi a reprezentan ilor lor, precumă ă ţ şi direc iile generale pentru implementarea acestţ or principii.

Art. 2. - Conven iile interna ionale şi contractele bilaterale încheiate deţ ţ persoane juridice române cu parteneri str ini, în vederea efectu rii de lucr riă ă ă cu personal român pe teritoriul altor ri, vor cuprinde clauze privindţă securitatea şi s n tatea în munc .ă ă ă

CAPITOLUL II Domeniu de aplicare

Art. 3. - (1) Prezenta lege se aplic în toate sectoarele de activitate, atâtă publice, cât şi private.

(2) Prevederile prezentei legi se aplic angajatorilor, lucr torilor şiă ă reprezentan ilor lucrţ ătorilor.

Art. 4. - (1) Fac excep ie de la prevederile art. 3 alin. (1) cazurile în careţ particularit ile inerente ale anumitor activit i specifice din serviciile publice,ăţ ăţ cum ar fi for ele armate sau poli ia, precum şi cazurile de dezastre, inunda ii şiţ ţ ţ pentru realizarea m surilor de protec ie civil , vin în contradic ie cu prezentaă ţ ă ţ lege.

(2) În cazurile prev zute la alin. (1) trebuie s se asigure securitatea şiă ă s n tatea lucr torilor, inându-se seama de principiile stabilite prin prezentaă ă ă ţ lege.

Art. 5. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au urm torulă în eles:ţ

a) lucr tor - persoan angajat de c tre un angajator, potrivit legii, inclusivă ă ă ă studen ii, elevii în perioada efectu rii stagiului de practic , precum şi ucenicii şiţ ă ă al i participan i la procesul de munc , cu excep ia persoanelor care presteazţ ţ ă ţ ă activit i casnice;ăţ

b) angajator - persoan fizic sau juridic ce se afl în raporturi de munc oriă ă ă ă ă de serviciu cu lucr torul respectiv şi care are responsabilitatea întreprinderiiă şi/sau unit ii;ăţ

c) al i participan i la procesul de munc - persoane aflate în întreprindereţ ţ ă

19

Page 20: prelucrare lapte

şi/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, în perioada de verificare prealabil a aptitudinilor profesionale în vederea angaj rii, persoane careă ă presteaz activit i în folosul comunit ii sau activit i în regim de voluntariat,ă ăţ ăţ ăţ precum şi şomeri pe durata particip rii la o form de preg tire profesional şiă ă ă ă persoane care nu au contract individual de munc încheiat în form scris şiă ă ă pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a presta iilorţ efectuate prin orice alt mijloc de prob ;ă

d) reprezentant al lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii şiă ă ăţ s n t ii lucr torilor - persoan aleas , selectat sau desemnat de lucr tori,ă ă ăţ ă ă ă ă ă ă în conformitate cu prevederile legale, s îi reprezinte pe aceştia în ceea ceă priveşte problemele referitoare la protec ia securit ii şi s n t ii lucr torilor înţ ăţ ă ă ăţ ă munc ;ă

e) prevenire - ansamblul de dispozi ii sau m suri luate ori prev zute în toateţ ă ă etapele procesului de munc , în scopul evit rii sau diminu rii riscuriloră ă ă profesionale;

f) eveniment - accidentul care a antrenat decesul sau v t m ri aleă ă ă organismului, produs în timpul procesului de munc ori în îndeplinireaă îndatoririlor de serviciu, situa ia de persoan dat disp rut sau accidentul deţ ă ă ă ă traseu ori de circula ie, în condi iile în care au fost implicate persoaneţ ţ angajate, incidentul periculos, precum şi cazul susceptibil de boal profesională ă sau legat de profesiune;ă

g) accident de munc - v t marea violent a organismului, precum şiă ă ă ă intoxica ia acut profesional , care au loc în timpul procesului de munc sau înţ ă ă ă îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoac incapacitate temporar deă ă munc de cel pu in 3 zile calendaristice, invaliditate oă ţ ri deces;

h) boal profesional - afec iunea care se produce ca urmare a exercit rii uneiă ă ţ ă meserii sau profesii, cauzat de agen i nocivi fizici, chimici ori biologiciă ţ caracteristici locului de munc , precum şi de suprasolicitarea diferitelor organeă sau sisteme ale organismului, în procesul de munc ;ă

i) echipament de munc - orice maşin , aparat, unealt sau instala ie folosită ă ă ţ ă în munc ;ă

j) echipament individual de protec ie - orice echipament destinat a fi purtat sauţ mânuit de un lucr tor pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuriă care ar putea s îi pun în pericol securitatea şi s n tatea la locul de munc ,ă ă ă ă ă precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

k) loc de munc - locul destinat s cuprind posturi de lucru, situat în cl dirileă ă ă ă întreprinderii şi/sau unit ii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii şi/sauăţ

Page 21: prelucrare lapte

unit ii la care lucr torul are acces în cadrul desf şur rii activit ii;ăţ ă ă ă ăţ

l) pericol grav şi iminent de accidentare - situa ia concret , real şi actualţ ă ă ă c reia îi lipseşte doar prilejul declanşator pentru a produce un accident în oriceă moment;

m) stagiu de practic - instruirea cu caracter aplicativ, specific meseriei sauă ă specialit ii în care se preg tesc elevii, studen ii, ucenicii, precum şi şomerii înăţ ă ţ perioada de reconversie profesional ;ă

n) securitate şi s n tate în munc - ansamblul de activit i institu ionalizateă ă ă ăţ ţ având ca scop asigurarea celor mai bune condi ii în desf şurarea procesului deţ ă munc , ap rarea vie ii, integrit ii fizice şi psihice, s n t ii lucr torilor şi aă ă ţ ăţ ă ă ăţ ă altor persoane participante la procesul de munc ;ă

o) incident periculos - evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfunc ionalitatea unei activit i sau a unui echipament de munc sau/şi dinţ ăţ ă comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat lucr torii, dară ar fi fost posibil s aib asemenea urm ri şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să ă ă ă produc pagube materiale;ă

p) servicii externe - persoane juridice sau fizice din afara întreprinderii/unit ii,ăţ abilitate s presteze servicii de protec ie şi prevenire în domeniul securit ii şiă ţ ăţ s n t ii în munc , conform legii;ă ă ăţ ă

q) accident uşor - eveniment care are drept consecin leziuni superficiale careţă necesit numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitateă de munc cu o durat mai mic de 3 zile;ă ă ă

r) boal legat de profesiune - boala cu determinare multifactorial , la care uniiă ă ă factori determinan i sunt de natur profesional .ţ ă ă

CAPITOLUL III Obliga iile angajatorilorţ

SEC IUNEA 1Ţ Obliga ii generale ale angajatorilorţ

Art. 6. - (1) Angajatorul are obliga ia de a asigura securitatea şi s n tateaţ ă ă lucr torilor în toate aspectele legate de munc .ă ă

(2) În cazul în care un angajator apeleaz la servicii externe, acesta nu esteă exonerat de responsabilit ile sale în acest domeniu.ăţ

(3) Obliga iile lucr torilor în domeniul securit ii şi s n t ii în munc nu aducţ ă ăţ ă ă ăţ ă atingere principiului responsabilit ii angajatorului.ăţ

Art. 7. - (1) În cadrul responsabilit ilor sale, angajatorul are obliga ia s iaăţ ţ ă 21

Page 22: prelucrare lapte

m surile necesare pentru:ă

a) asigurarea securit ii şi protec ia s n t ii lucr torilor;ăţ ţ ă ă ăţ ă

b) prevenirea riscurilor profesionale;

c) informarea şi instruirea lucr torilor;ă

d) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securit ii şiăţ s n t ii în munc .ă ă ăţ ă

(2) Angajatorul are obliga ia s urm reasc adaptarea m surilor prev zute laţ ă ă ă ă ă alin. (1), inând seama de modificarea condi iilor, şi pentru îmbun t ireaţ ţ ă ăţ situa iiţ lor existente.

(3) Angajatorul are obliga ia s implementeze m surile prev zute la alin. (1) şiţ ă ă ă (2) pe baza urm toarelor principii generale de prevenire:ă

a) evitarea riscurilor;

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c) combaterea riscurilor la surs ;ă

d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de munc , alegerea echipamentelor de munc , a metodelor de munc şi deă ă ă produc ie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritmţ predeterminat şi a diminu rii efectelor acestora asupra s n t ii;ă ă ă ăţ

e) adaptarea la progresul tehnic;

f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pu in periculos;ţ

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care s cuprind tehnologiile,ă ă organizarea muncii, condi iile de munc , rela iile sociale şi influen a factorilorţ ă ţ ţ din mediul de munc ;ă

h) adoptarea, în mod prioritar, a m surilor de protec ie colectiv fa deă ţ ă ţă m surile de protec ie individual ;ă ţ ă

i) furnizarea de instruc iuni corespunz toare lucr torilor.ţ ă ă

(4) F r a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, inând seama deă ă ţ natura activit ilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obliga ia:ăţ ţ

a) s evalueze riscurile pentru securitatea şi s n tatea lucr torilor, inclusiv laă ă ă ă alegerea echipamentelor de munc , a substan elor sau preparatelor chimiceă ţ utilizate şi la amenajarea locurilor de munc ;ă

b) ca, ulterior evalu rii prev zute la lit. a) şi dac este necesar, m surile deă ă ă ă

Page 23: prelucrare lapte

prevenire, precum şi metodele de lucru şi de produc ie aplicate de c treţ ă angajator s asigure îmbun t irea nivelului securit ii şi al protec iei s n t iiă ă ăţ ăţ ţ ă ă ăţ lucr torilor şi s fie integrate în ansamblul activit ilor întreprinderii şi/sauă ă ăţ unit ii respective şi la toate nivelurile ierarhiăţ ce;

c) s ia în considerare capacit ile lucr torului în ceea ce priveşte securitateaă ăţ ă şi s n tatea în munc , atunci când îi încredin eaz sarcini;ă ă ă ţ ă

d) s asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii s fac obiectulă ă ă consult rilor cu lucr torii şi/sau reprezentan ii acestora în ceea ce priveşteă ă ţ consecin ele asupra securit ii şi s n t ii lucr torilor, determinate de alegereaţ ăţ ă ă ăţ ă echipamentelor, de condi iile şi mediul de munc ;ţ ă

e) s ia m surile corespunz toare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific,ă ă ă accesul s fie permis numai lucr torilor care au primit şi şi-au însuşită ă instruc iunile adecvate.ţ

(5) F r a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când înă ă acelaşi loc de munc îşi desf şoar activitatea lucr tori din mai multeă ă ă ă întreprinderi şi/sau unit i, angajatorii acestora au urm toarele obliga ii:ăţ ă ţ

a) s coopereze în vederea implement rii prevederilor privind securitatea,ă ă s n tatea şi igiena în munc , luând în considerare natura activit ilor;ă ă ă ăţ

b) s îşi coordoneze ac iunile în vederea protec iei lucr torilor şi preveniriiă ţ ţ ă riscurilor profesionale, luând în considerare natura activit ilor;ăţ

c) s se informeze reciproc despre riscurile profesionale;ă

d) s informeze lucr torii şi/sau reprezentan ii acestora despre riscurilă ă ţ e profesionale.

(6) M surile privind securitatea, s n tatea şi igiena în munc nu trebuie să ă ă ă ă comporte în nicio situa ie obliga ii financiare pentru lucr tori.ţ ţ ă

SEC IUNEA a 2-aŢ Servicii de prevenire şi protec ieţ

Art. 8. - (1) F r a aduce atingere obliga iilor prev zute la art. 6 şi 7,ă ă ţ ă angajatorul desemneaz unul sau mai mul i lucr tori pentru a se ocupa deă ţ ă activit ile de protec ie şi de activit ile de prevenire a riscurilor profesionaleăţ ţ ăţ din întreprindere şi/sau unitate, denumi i în continuare lucr tori desemna i.ţ ă ţ

(2) Lucr torii desemna i nu trebuie s fie prejudicia i ca urmare a activit ii loră ţ ă ţ ăţ de protec ie şi a celei de prevenire a riscurilor profesionale.ţ

(3) Lucr torii desemna i trebuie s dispun de timpul necesar pentru a-şi puteaă ţ ă ă îndeplini obliga iiţ le ce le revin prin prezenta lege.

(4) Dac în întreprindere şi/sau unitate nu se pot organiza activit ile deă ăţ 23

Page 24: prelucrare lapte

prevenire şi cele de protec ie din lipsa personalului competent, angajatorulţ trebuie s recurg la servicii externe.ă ă

(5) În cazul în care angajatorul apeleaz la serviciile externe prev zute la alin. (4),ă ă acestea trebuie s fie informate de c tre angajator asupra factorilor cunoscu iă ă ţ c au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securit ii şiă ăţ s n t ii lucr torilor şi trebuie s aib acces la informa iile prev zute la art. 16ă ă ăţ ă ă ă ţ ă alin. (2).

(6) Lucr torii desemna i trebuie s aib , în principal, atribu ii privindă ţ ă ă ţ securitatea şi s n tatea în munc şi, cel mult, atribu ii complementare.ă ă ă ţ

Art. 9. - (1) În toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activit ilor deăţ prevenire şi a celor de protec ie, inând seama de m rimea întreprinderii şi/sauţ ţ ă unit ii şi/sau de riscurile la care sunt expuşi lucr torii, precum şi de distribu iaăţ ă ţ acestora în cadrul întreprinderii şi/sau unit ii, se impune ăţ ca:

a) lucr torii desemna i s aib capacitatea necesar şi s dispun deă ţ ă ă ă ă ă mijloacele adecvate;

b) serviciile externe s aib aptitudinile necesare şi s dispun de mijloaceă ă ă ă personale şi profesionale adecvate;

c) lucr torii desemna i şi serviciile externe s fie în num r suficient.ă ţ ă ă

(2) Prevenirea riscurilor, precum şi protec ia s n t ii şi securitatea lucr torilorţ ă ă ăţ ă trebuie s fie asigurate de unul sau mai mul i lucr tori, de un serviciu ori deă ţ ă servicii distincte din interiorul sau din exteriorul întreprinderii şi/sau unit ii.ăţ

(3) Lucr torul/lucr torii şi/sau serviciul/serviciile prev zute la alin. (2) trebuieă ă ă s colaboreze între ei ori de câte ori este necesar.ă

(4) În cazul microîntreprinderilor şi al întreprinderilor mici, în care se desf şoar activit i f r riscuri deosebite, angajatorul îşi poate asumaă ă ăţ ă ă atribu iile din domeniul securit ii şi s n t ii în munc pentru realizareaţ ăţ ă ă ăţ ă m surilor prev zute de prezenta lege, dac are capacitatea necesar înă ă ă ă domeniu.

(5) Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei stabileşte prin normeăţ metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi capacit ile şiăţ aptitudinile necesare, precum şi num rul considerat suficient, prev zute laă ă alin. (1) şi (4).

SEC IUNEA a 3-aŢ Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucr torilor, pericol grav şiă iminent

Art. 10. - (1) Angajatorul are urm toarele obliga ii:ă ţ

a) s ia m surile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingereaă ă incendiilor şi evacuarea lucr torilor, adaptate naturii activit ilor şi m rimiiă ăţ ă întreprinderii şi/sau unit ii, inând seama de alte persoane prezente;ăţ ţ

Page 25: prelucrare lapte

b) s stabileasc leg turile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi înă ă ă ceea ce priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgen , salvare şiţă pompieri.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), angajatorul trebuie s desemnezeă lucr torii care aplic m surile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi deă ă ă evacuare a lucr torilor.ă

(3) Num rul lucr torilor men iona i la alin. (2), instruirea lor şi echipamentulă ă ţ ţ pus la dispozi ia acestora trebuie s fie adecvate m rimii şi/sau riscurilorţ ă ă specifice întreprinderii şi/sau unit ii.ăţ

Art. 11. - (1) Angajatorul are urm toarele obliga ii:ă ţ

a) s informeze, cât mai curând posibil, to i lucr torii care sunt sau pot fiă ţ ă expuşi unui pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre m surile luate ori care trebuie s fie luate pentru protec iaă ă ţ lor;

b) s ia m suri şi s furnize instruc iuni pentru a da lucr torilor posibilitatea să ă ă ţ ă ă opreasc lucrul şi/sau s p r seasc imediat locul de munc şi s se îndrepteă ă ă ă ă ă ă spre o zon sigur , în caz de pericol grav şi iminent;ă ă

c) s nu impun lucr torilor reluarea lucrului în situa ia în care înc exist ună ă ă ţ ă ă pericol grav şi iminent, în afara cazurilor excep ionale şi pentru ţ motive justificate.

(2) Lucr torii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, p r sesc locul deă ă ă munc şi/sau o zon periculoas nu trebuie s fie prejudicia i şi trebuie s fieă ă ă ă ţ ă proteja i împotriva oric ror consecin e negative şi nejustificate pentru aceşţ ă ţ tia.

(3) Angajatorul trebuie s se asigure c , în cazul unui pericol grav şi iminentă ă pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, to i lucr torii sunt ap i s apliceţ ă ţ ă m surile corespunz toare, în conformitate cu cunoştin ele lor şi cu mijloaceleă ă ţ tehnice de care dispun, pentru a evita consecin ele unui astfel de pericol.ţ

(4) Lucr torii nu trebuie s fie prejudicia i pentru cazurile prev zute la alin. (3),ă ă ţ ă cu excep ia situa iilor în care aceştia ac ioneaz imprudent sau dau dovad deţ ţ ţ ă ă neglijen grav .ţă ă

SEC IUNEA a 4-aŢ Alte obliga ii ale angajatorilorţ

Art. 12. - (1) Angajatorul are urm toarele obliga ii:ă ţ

a) s realizeze şi s fie în posesia unei evalu ri a riscurilor pentru securitatea şiă ă ă s n tatea în munc , inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;ă ă ă

b) s decid asupra m surilor de protec ie care trebuie luate şi, dup caz,ă ă ă ţ ă asupra echipamentului de protec ie care trebuie utilizat;ţ

25

Page 26: prelucrare lapte

c) s in eviden a accidentelor de munc ce au ca urmare o incapacitate deă ţ ă ţ ă munc mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a boliloră profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de munc ,ă astfel cum sunt definite la art. 5 lit. g);

d) s elaboreze pentru autorit ile competente şi în conformitate cuă ăţ reglement rile legale rapoarte privind accidentele de munc suferite deă ă lucr torii s i.ă ă

(2) Prin ordin al ministrului muncii, solidarit ii sociale şi familiei, în func ie deăţ ţ natura activit ilor şi de m rimea întreprinderilor, se vor stabili obliga iile ceăţ ă ţ revin diferitelor categorii de întreprinderi cu privire la întocmirea documentelor prev zute la alin. (1).ă

Art. 13. - În vederea asigur rii condi iilor de securitate şi s n tate în munc şiă ţ ă ă ă pentru prevenirea accidentelor de munc şi a bolilor profesionale, angajatoriiă au urm toarele obliga ii:ă ţ

a) s adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execu ie a construc iilor, aă ţ ţ echipamentelor de munc , precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabrica ie,ă ţ solu ii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi s n tateaţ ă ă în munc , prin a c ror aplicare s fie eliminate sau diminuate riscurile deă ă ă accidentare şi de îmboln vire profesional a lucr torilor;ă ă ă

b) s întocmeasc un plan de prevenire şi protec ie compus din m suri tehnice,ă ă ţ ă sanitare, organizatorice şi de alt natur , bazat pe evaluarea riscurilor, pe careă ă s îl aplice corespunz tor condi iilor de munc specifice unit ii;ă ă ţ ă ăţ

c) s ob in autoriza ia de func ionare din punctul de vedere al securit ii şiă ţ ă ţ ţ ăţ s n t ii în munc , înainte de începerea oric rei activit i, conformă ă ăţ ă ă ăţ prevederilor legale;

d) s stabileasc pentru lucr tori, prin fişa postului, atribu iile şi r spunderileă ă ă ţ ă ce le revin în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , corespunz tor func iilorăţ ă ă ăţ ă ă ţ exercitate;

e) s elaboreze instruc iuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentruă ţ completarea şi/sau aplicarea reglement rilor de securitate şi s n tate înă ă ă munc , inând seama de particularit ile activit ilor şi ale locurilor de muncă ţ ăţ ăţ ă aflate în responsabilitatea lor;

f) s asigure şi s controleze cunoaşterea şi aplicarea de c tre to i lucr torii aă ă ă ţ ă m surilor prev zute în planul de prevenire şi de protec ie stabilit, precum şi aă ă ţ prevederilor legale în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , prin lucr toriiăţ ă ă ăţ ă ă desemna i, prin propria competen sau prin servicii externe;ţ ţă

g) s ia m suri pentru asigurarea de materiale necesare inform rii şi instruiriiă ă ă lucr torilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şiă

Page 27: prelucrare lapte

s n tatea în munc ;ă ă ă

h) s asigure informarea fiec rei persoane, anterior angaj rii în munc , asupraă ă ă ă riscurilor la care aceasta este expus la locul de munc , precum şi asupraă ă m surilor de prevenire şi de protec ie necesare;ă ţ

i) s ia m suri pentru autorizarea exercit rii meseriilor şi a profesiiloră ă ă prev zute de legisla ia specific ;ă ţ ă

j) s angajeze numai persoane care, în urma examenului medical şi, dup caz,ă ă a test rii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munc pe careă ă urmeaz s o execute şi s asigure controlul medical periodic şi, dup caz,ă ă ă ă controlul psihologic periodic, ulterior angaj rii;ă

k) s in eviden a zonelor cu risc ridicat şi specific prev zute la art. 7 alin. (4)ă ţ ă ţ ă lit. e);

l) s asigure func ionarea permanent şi corect a sistemelor şi dispozitiveloră ţ ă ă de protec ie, a aparaturii de m sur şi control, precum şi a instala iilor deţ ă ă ţ captare, re inere şi neutralizare a substan elor nocive degajate în desf şurareaţ ţ ă proceselor tehnologice;

m) s prezinte documentele şi s dea rela iile solicitate de inspectorii deă ă ţ munc în timpul controlului sau al efectu rii cercet rii evenimentelor;ă ă ă

n) s asigure realizarea m surilor dispuse de inspectorii de munc cu prilejulă ă ă vizitelor de control şi al cercet rii evenimentelor;ă

o) s desemneze, la solicitarea inspectorului de munc , lucr torii care să ă ă ă participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

p) s nu modifice starea de fapt rezultat din producerea unui accident mortală ă sau colectiv, în afar de cazurile în care men inerea acestei st ri ar genera alteă ţ ă accidente ori ar periclita via a accidenta ilor şi a altor persoane;ţ ţ

q) s asigure echipamente de munc f r pericol pentru securitatea şiă ă ă ă s n tatea lucr torilor;ă ă ă

r) s asigure echipamente individuale de protec ie;ă ţ

s) s acorde obligatoriu echipament individual de protec ie nou, în cazulă ţ degrad rii sau al pierderii calit ilor de protec ie.ă ăţ ţ

Art. 14. - Alimenta ia de protec ie se acord în mod obligatoriu şi gratuit deţ ţ ă c tre angajatori persoanelor care lucreaz în condi ii de munc ce impun acestă ă ţ ă lucru şi se stabileşte prin contractul colectiv de munc şi/sau contractulă individual de munc .ă

27

Page 28: prelucrare lapte

Art. 15. - (1) Materialele igienico-sanitare se acord în mod obligatoriu şi gratuită de c tre angajatori.ă

(2) Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum şi locurile de munc ce impună acordarea acestora se stabilesc prin contractul colectiv de munc şi/sauă contractul individual de munc .ă

SEC IUNEA a 5-aŢ Informarea lucr toriloră

Art. 16. - (1) fiinând seama de m rimea întreprinderii şi/sau a unit ii,ă ăţ angajatorul trebuie s ia m suri corespunz toare, astfel încât lucr torii şi/sauă ă ă ă reprezentan ii acestora s primeasc , în conformitate cu prevederile legale,ţ ă ă toate informa iile necesare privind:ţ

a) riscurile pentru securitate şi s n tate în munc , precum şi m surile şiă ă ă ă activit ile de prevenire şi protec ie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unit ii,ăţ ţ ăţ în general, cât şi la nivelul fiec rui post de lucru şi/sau fiec rei func ii;ă ă ţ

b) m surile luate în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) şi (3ă ).

(2) Angajatorul trebuie s ia m suri corespunz toare astfel încât angajatoriiă ă ă lucr torilor din orice întreprindere şi/sau unitate exterioar , care desf şoară ă ă ă activit i în întreprinderea şi/sau în unitatea sa, s primeasc informa iiăţ ă ă ţ adecvate privind aspectele la care s-a f cut referire la alin. (1), care privescă aceşti lucr tori.ă

Art. 17. - Angajatorul trebuie s ia m suri corespunz toare pentru ca lucr toriiă ă ă ă desemna i sau reprezentan ii lucr torilor, cu r spunderi specifice în domeniulţ ţ ă ă securit ii şi s n t ii lucr torilor, în vederea îndeplinirii atribu iilor şi înăţ ă ă ăţ ă ţ conformitate cu prevederile prezentei legi, s aib acces la:ă ă

a) evaluarea riscurilor şi m surile de protec ie, prev zute la art. 12 alin. (1) lit.ă ţ ă a) şi b);

b) eviden a şi rapoartele prev zute la art. 12 alin. (1) lit. c) şi d);ţ ă

c) informa ii privind m surile din domeniul securit ii şi s n t ii în munc ,ţ ă ăţ ă ă ăţ ă precum şi informa ii provenind de la institu iile de control şi autorit ileţ ţ ăţ competente în domeniu.

SEC IUNEA a 6-aŢ Consultarea şi participarea lucr toriloră

Art. 18. - (1) Angajatorii consult lucr torii şi/sau reprezentan ii lor şi permită ă ţ participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la securitatea şi s n tatea în munc .ă ă ă

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) implic :ă

a) consultarea lucr torilor;ă

Page 29: prelucrare lapte

b) dreptul lucr torilor şi/sau reprezentan ilor lor s fac propuneri;ă ţ ă ă

c) participarea echilibrat .ă

(3) Lucr torii şi/sau reprezentan ii lucr torilor defini i la art. 5 lit. d) iau parte înă ţ ă ţ mod echilibrat sau sunt consulta i în prealabil şi în timp util de c tre angajatorţ ă cu privire la:

a) orice m sur care ar afecta semnificativ securitatea şi s n tatea în munc ;ă ă ă ă ă

b) desemnarea lucr torilor la care s-a f cut referire la art. 8 alin. (1) şi la art.ă ă 10 alin. (2), precum şi cu privire la activit ile la care s-a f cut referire la art. 8ăţ ă alin. (1);

c) informa iile la care s-a f cut referire în art. 12 alin. (1), art. 16 şi 17;ţ ă

d) recurgerea, dup caz, la servicii externe, conform art. 8 alin. (4);ă

e) organizarea şi planificarea instruirii prev zute la art. 20 şi 21.ă

(4) Reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii şiţ ă ă ăţ s n t ii lucr torilor au dreptul s solicite angajatorului s ia m suriă ă ăţ ă ă ă ă corespunz toare şi s prezinte propuneri în acest sens, în scopul diminu riiă ă ă riscurilor pentru lucr tori şi/sau al elimin rii surselor de pericol.ă ă

(5) Reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii şiţ ă ă ăţ s n t ii lucr torilor sau lucr torii nu pot fi prejudicia i din cauza activit ilor laă ă ăţ ă ă ţ ăţ care s-a f cut referire în alin. (1)-(3).ă

(6) Angajatorul trebuie s acorde reprezentan ilor lucr torilor cu r spunderiă ţ ă ă specifice în domeniul securit ii şi s n t ii lucr torilor un timp adecvat, f răţ ă ă ăţ ă ă ă diminuarea drepturilor salariale, şi s le furnizeze mijloacele necesare pentruă a-şi putea exercita drepturile şi atribu iile care decurg din prezenta lege.ţ

(7) Reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii şiţ ă ă ăţ s n t ii lucr torilor şi/sau lucr torii au dreptul s apeleze la autorit ileă ă ăţ ă ă ă ăţ competente, în cazul în care consider c m surile adoptate şi mijloaceleă ă ă utilizate de c tre angajator nu sunt suficiente pentru asigurarea securit ii şiă ăţ s n t ii în munc .ă ă ăţ ă

(8) Reprezentan ilor lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit iiţ ă ă ăţ şi s n t ii lucr torilor trebuie s li se acorde posibilitatea de a-şi prezentaă ă ăţ ă ă observa iile inspectorilor de munc şi inspectorilor sanitari, în timpul vizitelorţ ă de control.

Art. 19. - În vederea realiz rii prevederilor art. 16, 17 şi ale art. 18 alin. (1), laă nivelul angajatorului se înfiin eaz , se organizeaz şi func ioneaz comitete deţ ă ă ţ ă securitate şi s n tate în munc .ă ă ă

SEC IUNEA a 7-aŢ Instruirea lucr toriloră

29

Page 30: prelucrare lapte

Art. 20. - (1) Angajatorul trebuie s asigure condi ii pentru ca fiecare lucr tor să ţ ă ă primeasc o instruire suficient şi adecvat în domeniul securit ii şi s n t iiă ă ă ăţ ă ă ăţ în munc , în special sub form de informa ii şi instruc iuni de lucru, specificeă ă ţ ţ locului de munc şi postului s u:ă ă

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munc sau la transă fer;

c) la introducerea unui nou echipament de munc sau a unor modific ri aleă ă echipamentului existent;

d) la introducerea oric rei noi tehnologii sau proceduri de lucru;ă

e) la executarea unor lucr ri speciale.ă

(2) Instruirea prev zut la alin. (1) trebuie s fie:ă ă ă

a) adaptat evolu iei riscurilor sau apari iei unor noi riscuri;ă ţ ţ

b) periodic şi ori de câte ori este necesar.ă

(3) Angajatorul se va asigura c lucr torii din întreprinderi şi/sau unit i dină ă ăţ exterior, care desf şoar activit i în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, auă ă ăţ primit instruc iuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şiţ s n tate în munc , pe durata desf şur rii activit ilor.ă ă ă ă ă ăţ

(4) Reprezentan ii lucr torilor cu r spunderi specifice în domeniul securit ii şiţ ă ă ăţ s n t ii în munc au dreptul la instruire corespunz toare.ă ă ăţ ă ă

Art. 21. - (1) Instruirea prev zut la art. 20 alin. (1),ă ă

(2) şi (4) nu poate fi realizat pe cheltuiala lucr torilor şi/sau a reprezentan iloră ă ţ acestora.

(2) Instruirea prev zut la art. 20 alin. (1) şi (2) trebuie s se realizeze înă ă ă timpul programului de lucru.

(3) Instruirea prev zut la art. 20 alin. (4) trebuie s se efectueze în timpulă ă ă programului de lucru, fie în interiorul, fie în afara întreprinderii şi/sau unit ii.ăţ

CAPITOLUL IV Obliga iile lucr toţ ă rilor

Art. 22. - Fiecare lucr tor trebuie s îşi desf şoare activitatea, în conformitateă ă ă cu preg tirea şi instruirea sa, precum şi cu instruc iunile primite din parteaă ţ angajatorului, astfel încât s nu expun la pericol de accidentare sauă ă îmboln vire profesional atât propria persoan , cât şi alte persoane care pot fiă ă ă afectate de ac iunile sau omisiunile sale în timpul procesului de munc .ţ ă

Art. 23. - (1) În mod deosebit, în scopul realiz rii obiectivelor prev zute la art.ă ă 22, lucr torii au urm toarele obliga ii:ă ă ţ

Page 31: prelucrare lapte

a) s utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substan ele periculoase,ă ţ echipamentele de transport şi alte mijloace de produc ie;ţ

b) s utilizeze corect echipamentul individual de protec ie acordat şi, după ţ ă utilizare, s îl înapoieze sau s îl pun la locul destinat pentru p strare;ă ă ă ă

c) s nu procedeze la scoaterea din func iune, la modificarea, schimbarea sauă ţ înl turarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, în special aleă ă maşinilor, aparaturii, uneltelor, instala iilor tehnice şi cl dirilor, şi s utilizezeţ ă ă corect aceste dispozitive;

d) s comunice imediat angajatorului şi/sau lucr torilor desemna i oriceă ă ţ situa ie de munc despre care au motive întemeiate s o considere un pericolţ ă ă pentru securitatea şi s n tatea lucr torilor, precum şi orice deficien aă ă ă ţă sistemelor de protec ie;ţ

e) s aduc la cunoştin conduc torului locului de munc şi/sau angajatoruluiă ă ţă ă ă accidentele suferite de propria persoan ;ă

f) s coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucr torii desemna i, atât timp cât esteă ă ţ necesar, pentru a face posibil realizarea oric ror m suri sau cerin e dispuseă ă ă ţ de c tre inspectorii de munc şi inspectorii sanitari, pentru protec ia s n t iiă ă ţ ă ă ăţ şi securit ii lucr torilor;ăţ ă

g) s coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucr toriiă ă desemna i, pentru a permite angajatorului s se asigure c mediul de munc şiţ ă ă ă condi iile de lucru sunt sigure şi f r riscuri pentru securitate şi s n tate, înţ ă ă ă ă domeniul s u de activitate;ă

h) s îşi însuşeasc şi s respecte prevederile legisla iei din domeniulă ă ă ţ securit ii şi s n t ii în munc şi m surile de aplicare a acestora;ăţ ă ă ăţ ă ă

i) s dea rela iile solicitate de c tre inspectorii de munc şi inspectorii sanitari.ă ţ ă ă

(2) Obliga iile prev zute la alin. (1) se aplic , dup caz, şi celorlal i participan iţ ă ă ă ţ ţ la procesul de munc , potrivit activit ilor pe care aceştia le desf şoar .ă ăţ ă ă

CAPITOLUL V Supravegherea s n t iiă ă ăţ

Art. 24. - M surile prin care se asigur supravegherea corespunz toare aă ă ă s n t ii lucr torilor în func ie de riscurile privind securitatea şi s n tatea înă ă ăţ ă ţ ă ă munc se stabilesc potrivit reglement rilor legale.ă ă

Art. 25. - (1) M surile prev zute la art. 24 vor fi stabilite astfel încât fiecareă ă lucr tor s poat beneficia de supravegherea s n t ii la intervale regulate.ă ă ă ă ă ăţ

(2) Supravegherea s n t ii lucr torilor este asigurat prin medicii de medicină ă ăţ ă ă ă a muncii.

31

Page 32: prelucrare lapte

CAPITOLUL VI Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor

SEC IUNEA 1Ţ Evenimente

Art. 26. - Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f), va fi comunicat de îndat angajatorului, de c tre conduc torul locului de munc sau de oriceă ă ă ă alt persoan care are cunoştin despre producerea acestuia.ă ă ţă

Art. 27. - (1) Angajatorul are obliga ia s comunice evenimentele, de îndat ,ţ ă ă dup cum urmeaz :ă ă

a) inspectoratelor teritoriale de munc , toate evenimentele aşa cum sunt definiteă la art. 5 lit. f);

b) asigur torului, potrivită Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munc şi boli profesionale, cu modific rile şi complet rile ulterioare,ă ă ă evenimentele urmate de incapacitate temporar de munc , invaliditate sauă ă deces, la confirmarea acestora;

c) organelor de urm rire penal , dup caz.ă ă ă

(2) Orice medic, inclusiv medicul de medicin a muncii aflat într-o rela ieă ţ contractual cu angajatorul, conform prevederilor legale, va semnalaă obligatoriu suspiciunea de boal profesional sau legat de profesiune,ă ă ă depistat cu prilejul presta iilor medicale.ă ţ

(3) Semnalarea prev zut la alin. (2) se efectueaz c tre autoritatea deă ă ă ă s n tate public teritorial sau a municipiului Bucureşti, de îndat , laă ă ă ă ă constatarea cazului.

Art. 28. - În cazul accidentelor de circula ie produse pe drumurile publice, înţ care printre victime sunt şi persoane aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, organele de poli ie rutier competente vor trimite institu iilor şi/sauţ ă ţ persoanelor fizice/juridice prev zute la art. 29 alin. (1) lit. a) şi b), în termen deă 5 zile de la data solicit rii, un exemplar al procesului-verbal de cercetare laă fa a locului.ţ

Art. 29. - (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectueaz după ă cum urmeaz :ă

a) de c tre angajator, în cazul evenimentelor care au produs incapacitateă temporar de munc ;ă ă

b) de c tre inspectoratele teritoriale de munc , în cazul evenimentelor care auă ă produs invaliditate evident sau confirmat , deces, accidente colective,ă ă incidente periculoase, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporar de munc lucr torilor la angajatorii persoane fizice, precum şi înă ă ă situa iile cu persoane date disp rute;ţ ă

Page 33: prelucrare lapte

c) de c tre Inspec ia Muncii, în cazul accidentelor colective, generate de uneleă ţ evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;

d) de c tre autorit ile de s n tate public teritoriale, respectiv a municipiuluiă ăţ ă ă ă Bucureşti, în cazul suspiciunilor de boal profesional şi a bolilor legate deă ă profesiune.

(2) Rezultatul cercet rii evenimentului se va consemna într-un proces-verbal.ă

(3) În caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui eveniment, institu iaţ medico-legal competent este obligat s înainteze inspectoratului teritorială ă ă ă de munc , în termen de 7 zile de la data decesului, o copie a raportului deă constatare medico-legal .ă

SEC IUNEA a 2-aŢ Accidente de muncă

Art. 30. - (1) În sensul prevederilor art. 5 lit. g), este, de asemenea, accident de munc :ă

a) accidentul suferit de persoane aflate în vizit în întreprindere şi/sau unitate,ă cu permisiunea angajatorului;

b) accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activit i culturale, sportive, în ar sau în afaraăţ ţ ă grani elor rii, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;ţ ţă

c) accidentul survenit în cadrul activit ilor culturalsportive organizate, înăţ timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activit i;ăţ

d) accidentul suferit de orice persoan , ca urmare a unei ac iuni întreprinse dină ţ proprie ini iativ pentru salvarea de vie i omeneşti;ţ ă ţ

e) accidentul suferit de orice persoan , ca urmare a unei ac iuni întreprinse dină ţ proprie ini iativ pentru prevenirea ori înl turarea unui pericol care ameninţ ă ă ţă avutul public şi privat;

f) accidentul cauzat de activit i care nu au leg tur cu procesul muncii, dacăţ ă ă ă se produce la sediul persoanei juridice sau la adresa persoanei fizice, în calitate de angajator, ori în alt loc de munc organizat de aceştia, în timpulă programului de munc , şi nu se datoreaz culpei exclusive a accidentatului;ă ă

g) accidentul de traseu, dac deplasarea s-a f cut în timpul şi pe traseulă ă normal de la domiciliul lucr torului la locul de munc organizat de angajator şiă ă invers;

h) accidentul suferit în timpul deplas rii de la sediul persoanei juridice sau deă la adresa persoanei fizice la locul de munc sau de la un loc de munc la altul,ă ă pentru îndeplinirea unei sarcini de munc ;ă

33

Page 34: prelucrare lapte

i) accidentul suferit în timpul deplas rii de la sediul persoanei juridice sau de laă adresa persoanei fizice la care este încadrat victima, ori de la orice alt loc deă munc organizat de acestea, la o alt persoan juridic sau fizic , pentruă ă ă ă ă îndeplinirea sarcinilor de munc , pe durata normal de deplasare;ă ă

j) accidentul suferit înainte sau dup încetarea lucrului, dac victima prelua sauă ă preda uneltele de lucru, locul de munc , utilajul ori materialele, dac schimbaă ă îmbr c mintea personal , echipamentul individual de protec ie sau orice altă ă ă ţ echipament pus la dispozi ie de angajator, dac se afla în baie ori în sp l torţ ă ă ă sau dac se deplasa de la locul de munc la ieşirea din întreprindere sauă ă unitate şi invers;

k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dac acesta a avut loc înă locuri organizate de angajator, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;

l) accidentul suferit de lucr tori ai angajatorilor români sau de persoane fiziceă române, delega i pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara grani elorţ ţ

rii, pe durata şi traseul prev zute în documentul de deplasare;ţă ă

m) accidentul suferit de personalul român care efectueaz lucr ri şi servicii peă ă teritoriul altor ri, în baza unor contracte, conven ii sau în alte condi iiţă ţ ţ prev zute de lege, încheiate de persoane juridice române cu parteneri str ini,ă ă în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;

n) accidentul suferit de cei care urmeaz cursuri de calificare, recalificare sauă perfec ionare a preg tirii profesionale, în timpul şi din cauza efectu riiţ ă ă activit ilor aferente stagiului de practic ;ăţ ă

o) accidentul determinat de fenomene sau calamit i naturale, cum ar fiăţ furtun , viscol, cutremur, inunda ie, alunec ri de teren, tr snet (electrocutare),ă ţ ă ă dac victima se afla în timpul procesului de munc sau în îndeplinireaă ă îndatoririlor de serviciu;

p) dispari ia unei persoane, în condi iile unui accident de munc şi înţ ţ ă împrejur ri care îndrept esc presupunerea decesulă ăţ ui acesteia;

q) accidentul suferit de o persoan aflat în îndeplinirea atribu iilor de serviciu,ă ă ţ ca urmare a unei agresiuni.

(2) În situa iile men ionate la alin. (1) lit. g), h), i) şi l), deplasarea trebuie s seţ ţ ă fac f r abateri nejustificate de la traseul normal şi, de asemenea, transportulă ă ă s se fac în condi iile prev zute de reglement rile de securitate şi s n tate înă ă ţ ă ă ă ă munc sau de circula ie în vigoare.ă ţ

Art. 31. - Accidentele de munc se clasific , în raport cu urm rile produse şi cuă ă ă num rul persoaă nelor accidentate, în:

Page 35: prelucrare lapte

a) accidente care produc incapacitate temporar de munc de cel pu in 3 zileă ă ţ calendaristice;

b) accidente care produc invaliditate;

c) accidente mortale;

d) accidente colective, când sunt accidentate cel pu in 3 persoane în acelaşiţ timp şi din aceeaşi cauz .ă

Art. 32. - (1) Înregistrarea accidentului de munc se face pe baza procesului-ăverbal de cercetare.

(2) Accidentul de munc înregistrat de angajator se raporteaz de c tre acestaă ă ă la inspectoratul teritorial de munc , precum şi la asigur tor, potrivit legii.ă ă

SEC IUNEA a 3-aŢ Bolile profesionale

Art. 33. - În sensul prevederilor art. 5 lit. h), afec iunile suferite de elevi şiţ studen i în timpul efectu rii instruirii practice sunt, de asemenea, boliţ ă profesionale.

Art. 34. - (1) Declararea bolilor profesionale este obligatorie şi se face de c treă medicii din cadrul autorit ilor de s n tate public teritoriale şi a municipiuluiăţ ă ă ă Bucureşti.

(2) Cercetarea cauzelor îmboln virilor profesionale, în vederea confirm rii sauă ă infirm rii lor, precum şi stabilirea de m suri pentru prevenirea altor îmboln viriă ă ă se fac de c tre specialiştii autorit ilor de s n tate public teritoriale, înă ăţ ă ă ă colaborare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munc .ă

(3) Declararea bolilor profesionale se face pe baza procesului-verbal de cercetare.

(4) Bolile profesionale nou-declarate se raporteaz lunar de c tre autoritateaă ă de s n tate public teritorial şi a municipiului Bucureşti la Centrul na ional deă ă ă ă ţ coordonare metodologic şi informare privind bolile profesionale din cadrulă Institutului de S n tate Public Bucureşti, la Centrul de Calcul şi Statistică ă ă ă Sanitar Bucureşti, precum şi la structurile teritoriale ale asigur torului stabilită ă conform legii.

(5) Intoxica ia acut profesional se declar , se cerceteaz şi se înregistreazţ ă ă ă ă ă atât ca boal profesional , cât şi ca accident de munc .ă ă ă

CAPITOLUL VII Grupuri sensibile la riscuri

Art. 35. - Grupurile sensibile la riscuri specifice, cum ar fi: femeile gravide, lehuzele sau femeile care al pteaz , tinerii, precum şi persoanele cuă ă dizabilit i, trebuie protejate împotriva pericolelor care le afecteaz în modăţ ă specific.

35

Page 36: prelucrare lapte

Art. 36. - Angajatorii au obliga ia s amenajeze locurile de munc inând seamaţ ă ă ţ de prezen a grupurilor sensibile la riscuri specificţ e.

CAPITOLUL VIII Infrac iuniţ

Art. 37. - (1) Neluarea vreuneia dintre m surile legale de securitate şi s n tateă ă ă în munc de c tre persoana care avea îndatorirea de a lua aceste m suri, dacă ă ă ă se creeaz un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă ă sau de îmboln vire profesional , constituie infrac iune şi se pedepseşte cuă ă ţ închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend .ă

(2) Dac fapta prev zut la alin. (1) a produs consecin e deosebite, pedeapsaă ă ă ţ este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend .ă

(3) Fapta prev zut la alin. (1) s vârşit din culp se pedepseşte cu închisoareă ă ă ă ă de la 3 luni la un an sau cu amend , iar fapta prev zut la alin. (2) s vârşită ă ă ă ă din culp se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cu amend .ă ă

Art. 38. - (1) Nerespectarea de c tre orice persoan a obliga iilor şi a m suriloră ă ţ ă stabilite cu privire la securitatea şi s n tatea în munc , dac prin aceasta seă ă ă ă creeaz un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de munc sauă ă de îmboln vire profesional , constituie infrac iune şi se pedepseşte cuă ă ţ închisoare de la un an la 2 ani sau cu amend .ă

(2) Dac fapta prev zut în alin. (1) a produs consecin e deosebite, pedeapsaă ă ă ţ este închisoarea de la un an la 3 ani sau amend .ă

(3) Dac nerespectarea const în repunerea în func iune a instala iilor,ă ă ţ ţ maşinilor şi utilajelor, anterior elimin rii tuturor deficien elor pentru care s-aă ţ luat m sura opririi lor, pedeapsa este închisoarea de la un an la 2 ani sauă amend .ă

(4) Faptele prev zute la alin. (1) şi (3) s vârşite din culp se pedepsesc cuă ă ă închisoare de la 3 luni la un an sau cu amend , iar fapta prev zut la alin. (2)ă ă ă s vârşit din culp se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la un an sau cuă ă ă amend .ă

CAPITOLUL IX Contraven iiţ

Art. 39. - (1) Constituie contraven ii faptele s vârşite de angajatorii afla i în unaţ ă ţ dintre situa iile prev zute de prezenta lege.ţ ă

(2) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 lei laţ ţ ă ă 10.000 lei înc lcarea dispozi iilor art. 13 lit. b), c), p) şi r).ă ţ

(3) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 3.000 lei laţ ţ ă ă 10.000 lei înc lcarea dispozi iilor art. 13 lit. n).ă ţ

(4) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 4.000 lei laţ ţ ă ă 8.000 lei înc lcarea dispozi iilor art. 12 alin. (1) lit. a) şi b), art. 13 lit. a), d)-f),ă ţ h)-m) şi o), art. 20, art. 29 alin. (1) lit. a) şi ale art. 32 alin. (2).

Page 37: prelucrare lapte

(5) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 3.500 lei laţ ţ ă ă 7.000 lei înc lcarea dispozi iilor art. 7 alin. (4)-(6), art. 8, art. 11 alin. (1) şi (3),ă ţ art. 13 lit. q) şi s) şi ale art. 27 alin. (1) lit. a) şi b).

(6) Constituie contraven ii şi se sanc ioneaz cu amend de la 3.000 lei laţ ţ ă ă 6.000 lei urm toarele fapte:ă

a) înc lcarea dispozi iilor art. 9 alin. (1), ale art. 10 şi 16;ă ţ

b) înc lcarea dispozi iilor art. 14, 15 şi ale art. 34 alin. (1).ă ţ

(7) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 2.500 lei laţ ţ ă ă 5.000 lei înc lcarea dispozi iilor art. 11 alin. (2) şi (4), ale art. 17, 19 şi 21.ă ţ

(8) Constituie contraven ii şi se sanc ioneaz cu amend de la 2.000 lei la 4.000ţ ţ ă ă lei urm toarele fapte:ă

a) înc lcarea dispozi iilor art. 12 alin. (1) lit. c) şi d), art. 13 lit. g), art. 18 alin.ă ţ (5) şi (6) şi ale art. 36;

b) înc lcarea dispozi iilor art. 34 alin. (5ă ţ ).

(9) Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 lei laţ ţ ă ă 10.000 lei nerespectarea reglement rilor de securitate şi s n tate în muncă ă ă ă privind:

a) fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substan elorţ ori preparatelor chimice periculoase şi a deşeurilor rezultate;

b) prevenirea prezen ei peste limitele maxime admise a agen ilor chimici, fiziciţ ţ sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman;

c) darea în exploatare sau repunerea în func iune, par ial ori total , aţ ţ ă ă construc iilor, echipamentelor de munc noi sau reparate, precum şi pentruţ ă aplicarea proceselor tehnologice;

d) întocmirea şi respectarea documenta iilor tehnice pentru executareaţ lucr rilor care necesit m suri speciale de siguran ;ă ă ă ţă

e) folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de munc undeă acestea sunt interzise;

f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, între inerea şi repararea instala iilor şi a echipamentelor electrice, precum şiţ ţ pentru prevenirea efectelor electricit ii statice şi ale desc rc rilorăţ ă ă atmosferice;

g) asigurarea şi folosirea instala iilor electrice de construc ie adecvate laţ ţ locurile de munc unde exist pericole de incendiu saă ă u de explozie;

37

Page 38: prelucrare lapte

h) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electric aă echipamentelor de munc ;ă

i) transportul, manipularea şi depozitarea echipamentelor de munc ,ă materialelor şi produselor;

j) delimitarea, îngr direa şi semnalizarea zoneă lor periculoase;

k) semnalizarea de securitate şi/sau de s n tate la locul de munc ;ă ă ă

l) asigurarea exploat rii f r pericole a recipientelorbutelii cu gaze comprimateă ă ă sau lichefiate, a instala iilor mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, aţ conductelor prin care circul fluide sub presiune şi a altor asemeneaă echipamente de munc ;ă

m) utilizarea, între inerea, revizia şi repararea periodic a echipamentelor deţ ă munc ;ă

n) asigurarea, marcarea şi între inerea c ilor de acces şi de circula ie;ţ ă ţ

o) asigurarea iluminatului de siguran ;ţă

p) organizarea activit ii de p strare, între inere şi denocivizare aăţ ă ţ echipamentului individual de protec ie;ţ

q) întocmirea documentelor de urm rire a parametrilor func ionali aiă ţ echipamentelor de munc şi a rapoartelor de serviciu pentru instala iile cuă ţ regim special de exploatare;

r) aplicarea metodelor de exploatare minier , execu ia, exploatarea şiă ţ între inerea lucr rilor miniere, realizarea şi func ionarea sistemului de aeraj,ţ ă ţ corespunz tor clasific rii minelor din punctul de vedere al emana iilor de gaze;ă ă ţ

s) amenajarea locurilor de munc pentru lucrul la în l ime, în spa ii închise şi înă ă ţ ţ condi ii de izolare.ţ

Art. 40. - Constituie contraven ie şi se sanc ioneaz cu amend de la 5.000 leiţ ţ ă ă la 10.000 lei neprezentarea de c tre să erviciile externe a raportului semestrial de activitate.

Art. 41. - Sanc iunile contraven ionale prev zute la art. 39 alin. (2)-(9) şi la art.ţ ţ ă 40 se aplic angajatorilor.ă

Art. 42. - (1) Constatarea contraven iilor şi aplicarea amenzilor prev zute la art.ţ ă 39 alin. (2)-(9) şi la art. 40 se fac de c tre inspectorii de munc .ă ă

(2) Constatarea contraven iilor şi aplicarea amenzilor prev zute la art. 39 alin.ţ ă (6) lit. b) şi alin. (8) lit. b) se fac şi de c tre inspectorii sanitari din cadrulă Ministerului S n t ii Publice şi al unit ilor subordonate.ă ă ăţ ăţ

Page 39: prelucrare lapte

(3) În caz de constatare a unei situa ii care se încadreaz în prevederile art. 37ţ ă şi 38, inspectorii prev zu i la alin. (1) şi (2) vor sesiza de îndat organele deă ţ ă urm rire penal competente, potrivit legii.ă ă

Art. 43. - (1) Prevederile art. 39 alin. (2)-(9) şi ale art. 40 se completeaz cuă dispozi iileţ Ordonan ei Guvernului nr.2/2001ţ privind regimul juridic al contraven iilor, aprobat cu modific ri şi complet ri prinţ ă ă ă Legea nr. 180/2002, cu modific rile şi complet rile ulterioare.ă ă

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, dup caz, de la data comunic rii acestuiaă ă jum tate din minimul amenzii prev zute de lege, corespunz tor faptei pentruă ă ă care a fost sanc ionat, inspectorul de munc f când men iune despre aceastţ ă ă ţ ă posibilitate în procesul-verbal.

Art. 44. - Angajatorii r spund patrimonial, potrivit legii civile, pentru prejudiciileă cauzate victimelor accidentelor de munc sau bolilor profesionale, în m sura înă ă care daunele nu sunt acoperite integral prin presta iile asigur rilor sociale deţ ă stat.

CAPITOLUL X Autorit i competente şi institu ii cu atribu ii în domeniuăţ ţ ţ

Art. 45. - (1) Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei este autoritateaăţ competent în domeniul securit ii şi s n t ii în munc .ă ăţ ă ă ăţ ă

(2) Principalele atribu ii ale Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei înţ ăţ acest domeniu sunt urm toarele:ă

a) elaboreaz politica şi strategia na ional în domeniul securit ii şi s n t iiă ţ ă ăţ ă ă ăţ în munc , în colaborare cu Ministerul S n t ii Publice şi prin consultarea cuă ă ă ăţ alte institu ii cu atribu ii în domeniu;ţ ţ

b) elaboreaz proiecte de acte normative în vederea implement rii unitare aă ă strategiei na ionale şi a acquis-ului comunitar din domeniu;ţ

c) avizeaz reglement rile cu implica ii în domeniu ini iate de alte institu ii,ă ă ţ ţ ţ potrivit legii, şi particip , dup caz, la elaborarea unor astfel de reglement ri;ă ă ă

d) monitorizeaz aplicarea legisla iei pe baza datelor, a informa iilor şi aă ţ ţ propunerilor transmise de institu iile aflate în subordine sau coordonare,ţ precum şi ale celor cu care colaboreaz în desf şurarea activit ii;ă ă ăţ

e) abiliteaz persoane juridice şi fizice pentru a presta servicii de protec ie şiă ţ prevenire în domeniul securit ii şi s n t ii în munc , denumite în prezentaăţ ă ă ăţ ă lege servicii externe, la care se face referire la art. 8 alin. (4);

f) recunoaşte, desemneaz , notific şi supravegheaz laboratoare de încerc ri,ă ă ă ă precum şi organisme din domeniul s u de competen , în condi iile legii;ă ţă ţ

g) coordoneaz , în colaborare cu Ministerul Educa iei şi Cercet rii, elaborareaă ţ ă

39

Page 40: prelucrare lapte

programelor de cercetare de interes na ional în domeniul securit ii şi s n t iiţ ăţ ă ă ăţ în munc ;ă

h) organizeaz , împreun cu Ministerul Educa iei şi Cercet rii, activitatea deă ă ţ ă preg tire general şi/sau de specialitate în domeniul securit ii şi s n t ii înă ă ăţ ă ă ăţ munc pentru institu iile de înv mânt;ă ţ ăţă

i) desf şoar activit i de informare-documentare, potrivit legii;ă ă ăţ

j) avizeaz materiale de informare şi instruire, cum ar fi suporturi de curs,ă broşuri, pliante, afişe elaborate de alte persoane juridice sau fizice, în sensul asigur rii concordan ei mesajelor pe care acestea le con in cu prevederileă ţ ţ legisla iei în vigoare;ţ

k) reprezint statul în rela iile interna ionale din domeniul s u de competen .ă ţ ţ ă ţă

Art. 46. - (1) Ministerul S n t ii Publice, ca organ de specialitate ală ă ăţ administra iei publice centrale, este autoritatea central în domeniul asisten eiţ ă ţ de s n tate public .ă ă ă

(2) Ministerul S n t ii Publice îndeplineşte, în principal, urm toarele atribu iiă ă ăţ ă ţ în domeniul s n t ii lucr torilor la locul de munc :ă ă ăţ ă ă

a) coordoneaz activitatea de medicin a muncii la nivel na ional;ă ă ţ

b) elaboreaz sau avizeaz reglement ri pentru protec ia s n t ii în rela ie cuă ă ă ţ ă ă ăţ ţ mediul de munc , pentru promovarea s n t ii la locul de munc , precum şiă ă ă ăţ ă pentru medicina muncii;

c) supravegheaz starea de s n tate a lucr torilor;ă ă ă ă

d) asigur formarea şi perfec ionarea profesional în domeniul medicineiă ţ ă muncii;

e) coordoneaz activitatea de cercetare, declarare, înregistrare şi eviden aă ţă bolilor profesionale şi a celor legate de profesiune;

f) autorizeaz /avizeaz şi controleaz calitatea serviciilor medicale acordateă ă ă lucr torilor la locul de munc ;ă ă

g) colaboreaz cu alte institu ii implicate în activit i cu impact asupra s n t iiă ţ ăţ ă ă ăţ lucr torilor;ă

h) îndeplineşte şi alte atribu ii, conform competenţ ţelor sale în domeniu, reglementate prin legi speciale.

Art. 47. - (1) Inspec ia Muncii reprezint autoritatea competent în ceea ceţ ă ă priveşte controlul aplic rii legisla iei referitoare la securitatea şi s n tatea înă ţ ă ă munc .ă

Page 41: prelucrare lapte

(2) Institu ia prev zut la alin. (1) controleaz modul în care se aplic legisla iaţ ă ă ă ă ţ na ional din domeniul securit ii şi s n t ii în munc la toate persoaneleţ ă ăţ ă ă ăţ ă fizice şi juridice din sectoarele prev zute la art. 3 alin. (1), cu excep ia celoră ţ prev zute la art. 50 alin. (1) şi (2), şi are, în principal, urm toarele atribu ii:ă ă ţ

a) controleaz realizarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale;ă

b) solicit m sur tori şi determin ri, examineaz probe de produse şi deă ă ă ă ă materiale în unit i şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimenteăţ sau situa ii de pericol;ţ

c) dispune sistarea activit ii sau scoaterea din func iune a echipamentelor deăţ ţ munc , în cazul în care constat o stare de pericol grav şi iminent deă ă accidentare sau de îmboln vire profesional şi sesizeaz , dup caz, organeleă ă ă ă de urm rire penal ;ă ă

d) cerceteaz evenimentele conform competen elor, avizeaz cercetarea,ă ţ ă stabileşte sau confirm caracterul accidentelor;ă

e) coordoneaz , în colaborare cu Institutul Na ional de Statistic şi cu celelalteă ţ ă institu ii implicate, dup caz, sistemul de raportare şi eviden a accidentelorţ ă ţă de munc şi a incidentelor, iar, în colaborare cu Ministerul S n t ii Publice,ă ă ă ăţ sistemul de raportare a bolilor profesionale sau legate de profesie;

f) analizeaz activitatea serviciilor externe prev zute la art. 8 alin. (4) şiă ă propune retragerea abilit rii, dup caz;ă ă

g) raporteaz Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei situa iileă ăţ ţ deosebite care necesit îmbun t irea reglement rilor din domeniul securit iiă ă ăţ ă ăţ şi s n t ii în munc ;ă ă ăţ ă

h) furnizeaz informa ii celor interesa i despre cele mai eficace mijloace deă ţ ţ respectare a legisla iei din domeniul securit ii şi s n t ii în munc .ţ ăţ ă ă ăţ ă

Art. 48. - (1) Asigur torul, stabilit de lege, reprezint autoritatea competent înă ă ă domeniul asigur rii pentru accidente de munc şi boli profesionale.ă ă

(2) Institu ia prev zut la alin. (1) are atribu ii pentru:ţ ă ă ţ

a) sprijinirea activit ii de prevenire în domeniul securit ii şi s n t ii înăţ ăţ ă ă ăţ munc a angajatorilor;ă

b) reabilitarea medical şi, dup caz, psihologic , precum şi compensareaă ă ă victimelor accidentelor de munc şi ale bolilor profesionale;ă

c) raportarea c tre Ministerul Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei a situa iiloră ăţ ţ deosebite care necesit îmbun t irea reglement rilor din domeniul securit iiă ă ăţ ă ăţ şi s n t ii în munc .ă ă ăţ ă

41

Page 42: prelucrare lapte

Art. 49. - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protec ia Munciiţ ţ fundamenteaz ştiin ific m surile de îmbun t ire a activit ii de securitate şiă ţ ă ă ăţ ăţ s n tate în munc şi promoveaz politica stabilit pentru acest doă ă ă ă ă meniu.

Art. 50. - (1) Ministerul Ap r rii Na ionale, structurile militare şi structurile înă ă ţ care îşi desf şoar activitatea func ionari publici cu statut special din cadrulă ă ţ Ministerului Administra iei şi Internelor, Direc ia General a Penitenciarelor dinţ ţ ă cadrul Ministerului Justi iei, Serviciul Român de Informa ii, Serviciul deţ ţ Informa ii Externe, Serviciul de Protec ie şi Paz , Serviciul de Telecomunica iiţ ţ ă ţ Speciale, precum şi Comisia Na ional pentru Controlul Activit ilor Nucleareţ ă ăţ organizeaz , coordoneaz şi controleaz activitatea de securitate şi s n tate înă ă ă ă ă munc din unit ile lor, prin serviciile de prevenire şi protec ie create sauă ăţ ţ desemnate de c tre aceste institu ii, în scopul aplic rii prevederilor prezenteiă ţ ă legi.

(2) Cercetarea, înregistrarea şi eviden a accidentelor de munc şi a bolilorţ ă profesionale produse în unit ile din subordinea institu iilor prev zute la alin.ăţ ţ ă (1) se efectueaz de organele proprii ale acestora.ă

(3) Institu iile prev zute la alin. (1) pot elabora reglement ri proprii pentruţ ă ă aplicarea prezentei legi, în completarea celor existente la nivel na ional.ţ

CAPITOLUL XI Dispozi ii finaleţ

Art. 51. - (1) Se aprob prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministeruluiă ă Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei, urm toarele acte normaăţ ă tive:

a) normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi;

b) transpunerea directivelor specifice referitoare la securitatea şi s n tatea înă ă munc .ă

(2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarit iiăţ Sociale şi Familiei va elabora proiecte de acte normative necesare implement rii şi/sau adapt rii situa iilor existente la cerin ele prezentei legi.ă ă ţ ţ

Art. 52. - (1) Activit ile de interes na ional în domeniul securit ii şi s n t ii înăţ ţ ăţ ă ă ăţ munc şi sursele de acoperire a cheltuielilor necesare în vederea realiz riiă ă acestora se aprob prin hot râre a Guvernului, la propunerea Ministeruluiă ă Muncii, Solidarit ii Sociale şi Familiei.ăţ

(2) Activit ile de interes na ional privind cercetarea ştiin ific în domeniulăţ ţ ţ ă securit ii şi s n t ii în munc se finan eaz din fondurile prev zute pentruăţ ă ă ăţ ă ţ ă ă acestea, potrivit legii.

Art. 53. - (1) Prezenta lege intr în vigoare la data de 1 octombrie 2006.ă

(2) La data intr rii în vigoare a prezentei legi se abrogă ă Legea protec iei munciiţ nr. 90/1996, republicat înă Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.47 din 29 ianuarie 2001, cu modific rile şi complet rile ulteă ă rioare, Decretul Consiliului de Stat nr.400/1981 pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi între inereaţ

Page 43: prelucrare lapte

instala iilor, utilajelor şi maşinilor, înt rirea ordinii şi disciplinei în munc înţ ă ă unit ile cu foc continuu sau care au instala ii cu grad ridicat de pericol înăţ ţ exploatare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 5 din 11 ianuarie 1982, precum şi orice alte dispozi ii contrare.ţ

*

Prezenta lege transpune Directiva Consiliului nr. 89/391/CEE privind introducerea de m suri pentru promovarea îmbun t irii securit ii şi s n t ii lucr torilor laă ă ăţ ăţ ă ă ăţ ă locul de munc , publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ilor Europene (JOCE)ă ă ăţ nr. L 183/1989.

43

Page 44: prelucrare lapte

5. DESCRIEREA GEOGRAFICA

5.1. GEOGRAFIE

Județul S laj este aă șezat în partea de Nord-Vest a României și se suprapune pe cea mai mare parte a zonei de leg tur dintreă ă Carpa ii Orientaliț și Mun ii Apuseniț , cunoscută sub denumirea de Platforma Some anș ă.

5.1.1. SUPRAFATA

Județul se întinde pe 3864,4 km2, ceea ce reprezint 1,6% din supă rafața ț rii.ă

5.1.2. VECINI

Județul S laj se învecineaz la nord cuă ă Satu Mare și Maramureș, la vest și sud-vest

cu Bihor iar spre sud, sud-est și est cu jude ul Clujț .

5.1.3. RELIEF

Din punct de vedere geografic, județul S laj este o zon de dealuri ă ă și depresiuni situate pe cursul v iloră Alma uluiș , Agrijului, Some uluiș , Crasnei si Barc uluiă . Zona montan este reprezentat în partea de Sud-Vest prin dou ramificaă ă ă ții nordice ale

munților Apuseni: culmile Mese uluiș cu Vârful M gura Prieiă (996 m.) și Plopi uluiș .

Depresiunile au o larg r spândire pe teritoriul judeă ă țului și reprezintă importante zone agricole de concentrare a așez rilor.ă

5.1.4. HIDROGRAFIE

Principala caracteristic a reă țelei hidrografice a S lajului este relativaă uniformitate a repartiției râurilor pe întregul teritoriu, cu o foarte slab prezenă ț aă rețelei lacustre naturale, dar cu apariția din ce în ce mai des a lacurilor artificiale.

Râurile Someș,Crasna, Barc uă , Almaș, Agrij si S lajă reprezint principalele ape curg toareă ă din județ. De asemenea, pe raza județului se afl ă și Lacul de acumulare Vâr olș ț de pe cursul râului Crasna.

Page 45: prelucrare lapte

5.1.5. CLIMA

Dup expoziă ția lui, județul S laj se află ă sub directa influenț a maselor de aer dină vest, încadrându-se în sectorul cu clim continental moderat . Circulaă ă ă ția maselor de aer de în lă țime, precum și relieful, prin aspectul și altitudinea lui, creeaz diferenă țieri

climatice, pe de o parte între vestul și estul județului, iar pe de alt parte, între principaleleă unitați geo-morfologice.

Temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 8C0 si 9C0 în cea mai mare parte a

județului, excepție facând culmile mai înalte ale muntilor Meseș și Plopiș, precum și zona dealurilor înalte Simișna – Gîrbou, unde temperaturile medii anuale sunt cuprinse între 6C0 si 8C0.

Precipitațiile atmosferice medii anuale prezint valori cuprinse intre 600 mm siă 800 mm, valori mai mari inregistrându-se in muntii Meseș și Plopiș, iar mai mici

in Depresiunea Alma – Agrijș și pe valea Someșului.

45

Page 46: prelucrare lapte

6. TEHNOLOGIE SPECIFICA

Imediat dupa mulgere, laptele trebuie scos din grajdul vacilor si dus in laptarie, unde este masurat si supus unei tratari primare (filtrare, racire, depozitare). Tratarea primara are o deosebita importanta deoarece asigura mentinerea calitatilor initiale ale laptelui, conditie principala pentru prelucrarea ulterioara.

6.1. FILTRAREA LAPTELUI

In functie de conditiile de igiena in care se face mulgerea, de modul de intretinere a grajdurilor si animalelor, in laptele proaspat muls pot partunde numeroase impuritati: fire de par, balegar, resturi de furaje, praf, etc. Impreuna cu acestea trec in lapte si un numar mare de microorganisme care, dezvoltandu-se, constituie puternice focare de infectie si pot duce la alterarea laptelui. Din aceasta cauza este necesar ca, imediat dupa mulgere, laptele sa fie filtrate (strecurat) pentru indepartarea impuritatilor (figura 1).

Nu se admite masurarea sau filtrarea laptelui in grajd, deoarece in lapte pot patrunde praf, particule de furaje si de balegar, etc., depreciindu-I astfel calitatea; in plus, laptele poate imprumuta mirosul de grajd.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o strecuratoare sunt urmatoarele:

sa indeparteze toate impuritatile mecanice;

sa permita o filtrare cat mai rapida;

suprafata de filtrare sa fie usor inclinata, pentru a se evita presarea pe suprafata placii de strecurare a impuritatilor retinute;

sa fie de constructie simpla, usor de curatat si de demontat.

Pentru filtrarea laptelui se folosesc diferite modele de strecuratori. Acesta este format din doua site metalice, intre care se pune tifon in 3-4 straturi sau se pun rondele de vata. Stratul de vata sau tifon trebuie inlocuit cat mai des, pentru evitarea incarcarii filtrului cu impuritati. Filtrand laptele printr-un filtru cu impuritati, in loc sa se obtina o purificare a laptelui, din contra, se obtine o infectare a acestuia.

Schimbarea materialului de filtrare depinde de gradul de impurificare a laptelui. In cazul

Page 47: prelucrare lapte

folosirii rondelelor de vata si daca laptele este relativ curat, schimbarea acestora se face dupa strecurarea unei cantitati de 100-120 litri lapte, iar pentru laptele murdar dupa fiecare 35-40 litri. Tifonul se schimba ori de cate ori este necesar (se murdareste), in mod obisnuit dupa filtrarea a 50 litri lapte.

Dupa filtrare, rondelele de vata folosite sunt arse, iar tifonul se spala bine cu apa rece, apoi cu apa fierbinte si soda, se limpezeste, dupa care se fierbe timp de 15-20 minute.

6.2.RACIREA LAPTELUI

Datorita compozitiei sale si temperaturii pe care o are la mulgere (32…35°C), laptele constituie un mediu foarte favorabil pentru dezvoltarea microorganismelor. In laptele pastrat in stare calda dupa mulgere, aceste microorganisme se dezvolta rapid; bacteriile lactice transforma lactoza in acid lactic, ceea ce determina o acidifiere (acrire). Acest defect apare mai ales in sezonul de vara, aducand pagube importante; laptele nu mai poate fi prelucrat corespunzator, incat se produc pierderi in timpul prelucrarii influentand astfel cresterea consumurilor specific, iar produsele obtinute sunt de calitate inferioara. Aplicand imediat dupa mulgere racirea, dezvoltarea microorganismelor este impiedicata, iar laptele isi poate pastra calitatile initiale pana in momentul utilizarii lui ca atare sau prelucrarii in diferite produse lactate.

Pentru laptele recoltat in conditii necorespunzatoare, chiar daca este racit corect, calitatea va fi influentata de stare igienica, care nu se poate imbunatati prin operatia de racire.

Dupa cum s-a aratat mai inainte, racirea rapida a laptelui dupa mulgere are rolul de a opri pe cat este posibil dezvoltarea microorganismelor. De altfel, in laptele proaspat muls, numarul de microorganisme nu creste un timp oarecare sau creste foarte putin. Aceasta se explica prin prezenta in lapte a unor substante care inhiba dezvoltarea microorganismelor si chiar le distrug in parte, fiind denumite substante bactericide. Timpul in care, sub actiunea substantelor bactericide, inmultirea microorganismelor este oprita se numeste faza bactericida a laptelui.

Durata fazei bactericide a laptelui are o deosebita importanta si este influentata in special de temperatura, dupa cum se poate vedea din datele prezentate in continuare.

Temperatura de pastrare a laptelui, in °C Durata fazei bactericide, in ore

30 Maximum 3

25 Maximum 6

10 Maximum 24

5 Maximum 36

0 Maximum 48

47

Page 48: prelucrare lapte

Din aceste date rezulta ca, pentru a putea prelungi faza bactericida, este necesar ca laptele sa fie racit la temperaturi cat mai joase si cat mai rapid.

Dupa terminarea fazei bactericida, inmultirea microorganisemlor depinde de cantitatea lor initiala,precum si de temperratura de depozitare a laptelui. Scaderea tempreaturii de depozitatre este singura masura care permite ingradirea intr-o oarecare masura a inmultirii microorganismelor.

Cresterea numarului de microorganisme in functie de durata de pastrare si de temperatura laptelui

Numarul de microorganisme/ml lapte

Temperatura de pastrare a laptelui, °C

15 25 35

Dupa mulgere 9000 9000 9000

la 3 ore 10000 18000 30000

la 6 ore 25000 172000 12000000

la 9 ore 46000 1000000 35000000

la 24 de ore 5000000 57000000 800000000

Din datele prezentate se poate vedea crestrea foarte rapida a microorganismelor in laptele neracit (25…35°C) dupa mulgere si importanta racirii laptelui la tempertaura de 15 °C care, cu toate ca este insuficenta, influenteaza totusi intr-o mare masura dezvoltarea microorganisemlor, in special in primele 9 ore de la mulgere.

Alegerea temperaturii de raciere a laptelui depinde in special de gradul de igiena al mulgerii, de timpul intre mulgere si ajungerea laptelui la locul de prelucrare. Cu cat timpul este mai mare si gradul de igiena mai scazut, cu atat racirea laptelui trebuie facuta la temperaturi mai jose.

In continuare se pot vedea 3 loturi de lapte cu incarcatura microbiana diferita si evolutia microorganismelor la diferite temperaturi de pastrare. Apare evident ca cu cat laptele, dupa mulgere, are un continut mai mare de microorganism, cu atat mai mult trebuie pastrat la temperturi mai joase ( in paranteza este indicat coeficientul de multiplicare ).

Page 49: prelucrare lapte

Influenta contaminarii initiale si a temperaturii de pastrare asupra calitatii microbiologice a laptelui

Incarcatura microbiana

Temperatura de pastrare

4,5°C 10°C 15°C

24 h 48 h 24 h 48 h 24 h 48 h

4000 4000

( 1 )

4500

( 1 )

12000

( 3 )

120000

( 30 )

1500000

( 372 )

33000000

( 8000 )

40000 80000

( 2 )

120000

( 3 )

200000

( 5 )

840000

( 21 )

4500000

( 113 )

100000000

( 2540 )

150000 300000

( 2 )

600000

( 4 )

1200000

( 8 )

15000000

( 100 )

27000000

( 180 )

700000000

( 4700 )

In cazul in care laptele este recoltat in conditii igiencie si ajunge intr-un interval de timp de 4-5 ore de la mulgere la beneficiar, se poate considera suficienta racirea la o temperatura de 10…12°C, cu conditia ca, in timpul transportului, temperatura laptelui sa nu depaseasca 13°C ( situatie care apare mai ales la laptele muls dimineata ).

In cazul in care laptele ajunge la locul de prelucrare dupa 5 ore de la mulgere sau a fost pastrat pana dimineata, este absolut necesar sa se raceasca la temperaturi joase ( 4…6°C ), care de altfel sunt temperaturile de racire cele mai indicate.

Alegerea sistemului de racire a laptelui,respectiv a instalatiilor de racire, depinde de o serie de factori:

temperatura la care trebuie sa se raceasca laptele;

cantitatea de lapte ce trebuie racita zilnic;

modul si mijloacele de transport al laptelui;

posibiitatile de alimentare cu apa si temperatura apei;

posibilitatile de alimenatre cu energie electrica.

Pentru racirea laptelui se pot utiliza apa de put sau de conducta, amestec de apa cu gheata si agenti frigorifici.

In cele ce urmeaza se face o prezentare a principalelor sisteme si instalatii de racire a laptelui, inceptand cu cele mai rudimentare, pana la cele mai perfectionate si mai moderne.

49

Page 50: prelucrare lapte

6.2.1.RACIREA LAPTELUI IN BIDOANE

Racirea direct in bidon (figura2) se foloseste la fermele mici, unde se porduc cantitati reduse de lapte.

Dispozitivul da rezultate numai in cazul in care apa are o temperatura de 10°C, reusind sa raceasca un bidon cu o cantitate de 40 l lapte in timp de o ora, la o temperatura de 15°C.

Racirea in bidoane asezate in bazine (figura 3). In cazul in care se dispunde de apa de conducta suficient de rece ( 3…14°C ), se pot folosii bazine amenajate special unde circula incontinuu apa rece.Pentru grabirea racirii laptelui, acesta se amesteca periodic cu un agitator.

Pentru reducerea duratei de racire si realizarea unei temperaturi mai joase ( 5…6°C ), bidoanele cu lapte se introduc fie in bazine in care se pune apa cu gheata fie in bazine racite cu ajutorul instalatiilor frigorfice ( fiind folosite si pentru pastrarea laptelui pana la livrare la beneficiar ).

6.2.2 RACIREA LAPTELUI IN APARATE SCHIMBATOARE DE CALDURA

Principalul avantaj al acestor aparate consta in faptul ca pernite o racire foare rapida (practic instantanee ) si sunt economice.Schimbul de caldura se realizeaza pe seama unuia sau a mai multor agenti de racire ( apa rece sau racita, diferiti agenti frigorfici ), care in majoritatea cazurilor circula in contracurent cu laptele; se disting 2 tipuri: racitoare plane si racitoare cu placi (figura 4).

6.2.3. RACIREA LAPTELUI IN VANE

In gospodarii si ferme cu cantiati mai mici de lapte, se poate utiliz pentru racirea laptelui si depozitarea lui la temperatura scazuta , pana la livrare, si procedeul urmator: imediat dupa mulgere,laptele este trecut in vane cu pereti dublii, racirea realizandu-se cu ajutorl agregatelor frigorifice; ele sunt compuse din: o vana termoizolanta, agregat frigorific si agitator.

6.3. PASTRAREA LAPTELUI

Uneori este necesar ca laptele muls si racit sa fie pastrat un anumit timp la ferma.Pastrarea laptelui trebuie realizata la temperaturi sub 10°C, cea mai indicata fiind 4…6°C, cand laptele isi mentine calitatile intiale.

In laptariile fermelor, bidoanele cu laptele racit se pastreaza, in bazine cu apa si

Page 51: prelucrare lapte

gheata.Laptele se pastreaza in bazine, in aceleasi bidoane in care se expediaza. Incaperile in care se pastreaza bidoanele cu lapte trebuie sa fie curate, aerisite, avand geamuri prevazute in anotimpul calduros cu plasa, pentru impiedicarea patrunderii insecetelor.

In fermele in care se produc cantitati mari de lapte, se folosesc pentru pastrarea laptelui racit, tancuri izoterme (figura 5), cu capacitatea de 2000-5000 l. In aceste tancuri se pastreaza laptele racit la temperatura joasa (4°C ).

6.4. TRANSPORTUL LAPTELUI

Initial, prin sistemul clasic, trasnportul laptelui de la locul de productie sau centrul de colectare la fabrica s-a facut in bidoane vehiculate cu caruta sau autocamionul.Deoarece acest sistem de transport prezinta o serie de dezavantaje, se foloseste din ce in ce mai rar, fiind inlocuit cu sistemul de transport cu autocisterne (figura 6), care prezinta ca avantaj principal un cost mai redus al transportului cu circa 50 %.

6.5. OBTINEREA SMANTANII

Smantana este un produs cu o compozitie asemanatoare laptelui de vaca, avand insa un continut mult mai mare de grasime, intre 20 si 40%.

Smantana se obtine prin smantanirea laptelui. In mod artizanal, smantana se obtine prin smantanire naturala din laptele de vaca, metoda care se practica in trecut, dar se utilizeaza si astazi, in gospodarii si la stana.

Smantanirea naturala. Daca, dupa mulgere, laptele este lasat in repaus, la suprafata se formeaza un strat de culoare galbuie, denumita smantana, care contine globulele de grasime din lapte. Aceasta separare este un fenomen natural de stratificare, datorat diferentei de densitate ce exista intre grasime, mai usoara, si apa cu celelalte component care formeaza laptele smantanit.

Grosimea stratului de lapte, temperatura si durata au o importanta mare in procesul de smantanire. Astfel, cu cat stratul de lapte este mai subtire, temperatura mai scazuta (7…9° C) si durata mai lunga (circa 30 ore), cantitatea de smantana care se obtine este mai mare.

In gospodarii se pot folosi diferite procedeea de obtinere a smanatanii prin smanatanire naturala.

Procedeul cel mai des folosit consta din pastrarea laptelui crud in vase de ceramic sau de metal de forma circular, cat mai largi, adanci de 4-6 cm, timp de 24-36 ore, la temperatura de 12…15° C. in acest mod se separa circa 80% din grasimea laptelui. Smantana culeasa de la suprafata cu ajutorul unei linguri se caracterizeaza printr-un inceput de acrire.

Smantana obtinuta se consuma Imediat, proaspatas au se strange timp se mai multe

51

Page 52: prelucrare lapte

zile si serveste la prepararea untului.

Procedeul de smantanire naturala se aplica numai in gospodariile taranesti, care dispun de cantitati mici de lapte, smantana obtinuta fiint folosita cu precadere pentru nevoile proprii.

Procedeul prezinta dezavantaje, deoacrece dureaza mult timp; in plus, in laptele samantanit ramane destul de multa grasime, iar samantana rezultata este acrisoara.De asemenea, din punct de vedere igienic, produsul este de calitate indoielnica.

Smantanirea mecanica. Prin aplicarea procedeului de smantanire mecanica, folosind separatorul centrifugar, se inlatura toate dezavantajele amintite anterior, asigurand in acelasi timp realizarea unor sortimente de smantana si unt de calitate superioara.

Smantanirea mecanica se practica in gospodariile cu efective mai mari de vaci si la ferme.

Laptele smantanit rezultat se foloseste la hrana viteilor si la prepararea branzei de vaca.Smantana obtinuta este livrata fabricilor unde este valorificata sub diverse forme ( smantana de consum, unt ).

Calitatea smantanii depinde in primul rand de calitatea materiilor prime deoarece cele mai mici defecte ale laptelui se transmit smantanii. De aceea trebuie multa grja ca, inainte de smantanirea laptelui, sa se faca un control atent al calitatii laptelui.

Page 53: prelucrare lapte

6.6. DESCRIEREA SI FUNCTIONAREA SEPARATORULUI

Pentru smantanirea laptelui se folosesc diferite tipuri de separatoare, incepand cu tipurile de capacitai reduse- manual, pana la separatoarele mecanice de mare capacitate.

Separatoarele manuale au debite reduse (pana la 750 l/h ) si se folosesc in special la fermele unde se smanatanesc cantitati mici de lapte.

Separatoarele mecanice (figurile 8 si 9) au debite cuprinse intre 1000 si 10000 l/h, fiind actionate numai mecanic.

Dupa felul in care are loc intrarea laptelui in separator si iesirea smantanii si laptelui smantanit, separatoarele se impart in:

Deschise, la care intrarea laptelui, iesirea smantanii si laptelui smantanit se fac deschis;

Semiermetice, la care alimentarea cu lapte se face deschis si evacuarea smantanii si a laptelui smantanit se face prin conducte inchise;

Ermetice, la care intrarea laptelui se face inchis, sub presiunea create de o pompa; evacuarea smantanii si a laptelui smantanit se realizeaza, de asemenea, prin conducte inchise, sub presiune.

In gospodarii si la ferme, cele mai des intalnite sunt separatoarele deschise cu o capacitate sub 800 l/h; aceste separatoare sunt manuale, unele putand fi actionate si mecanic, cu ajutoarul unui motor electric.

Separatorul cu actionare mixata- tip deschis se compune din patru parti principale:

Postamentul separatorului, care serveste drept suport pentru mecanismul de actionare si toba;

53

Page 54: prelucrare lapte

Mencanismul pentru actionarea tobei;

Toba in care se face separarea grasimii;

Palniile pentru evacuarea smanatanii si a laptelui smantananit montate la partea superioara a tobei.

Deasupra tobei se gaseste plutitorul, asigurand alimentarea uniforma cu lapte, care curge dintr-un bazin de alimentare, printr-un robinet asezat deasupra plutitorului.

Antrenarea tobei se face prin intermediul manivelei, rotii dintate si axului-pinion. Acest mechanism este prevazut cu un dispozitiv de semnalizare, fixat pe manivela. Toba constituie partea principala a separatorului, fiind compusa din urmatoarele parti:

Corpul tobei prevazut cu un tub central prin care se introduce laptele;

Distribuitorul de lapte format dintr-un tub, care imbraca tubul central si prin ale carui orificii interioare laptele ajunge la talere;

Talerele sau farfuriile, al caror numar difera in functie de tipul separatorului; sunt confectionate din tabla de otel inoxidabil, avand forma unui trunchi de con. Pe talere se gasesc nituri, care creeaza o anumita distanta intre ele, precum si orificiile prin care circula laptele de jos in sus, fiind corespunzatoare canalelor distribuitorului de lapte. Marginea interioara a talerelor prezinta mai multe crestaturi prin care una de forma deosebita folosita ca ghid pentru introducerea talerelor pe distribuitor intr-o singura pozitie; celelalte crestaturi servesc ca sa lase loc liber pentru trecerea smantanii pe langa distribuitor, spre iesire. Ultimul taler se deosebeste de celelalte, deoarece nu are gauri, avand nervuri pe partea exterioara si terminandu-se cu un gat;

Capacul tobei care are forma conica, fixandu-se pe corpul tobei. Intre capac si corpul tobei se monteaza o garniture de cauciuc. Capacul tobei se strange cu ajutorul unei piulite, cu o cheie speciala.

Pe capacul tobei sau pe gatul ultimului taler este fixat un surub, care serveste pentru reglarea continutului de grasime din smantana.

Palniile se aseaza deasupra tobei, colectand separate laptele smantanit si smantana.

Inainte de punerea in functiune a separatorului, se toarna in bazinul separatorului 2-3 l apa curate, incalzita la temperatura de 40-45° C, dandu-se drumul treptat la robinetul bazinului, pentru ca apa sa treaca in toba. Este indicat ca pe bazinul separatorului sa se fixeze un tifon, pentru strecurarea laptelui, inlaturandu-se eventualele impuritati. Se incepe apoi imediat rotirea manivelei, din ce in ce mai repede. La inceput, clopotelui fixat pe manivela va suna la fiecare invartitura, iar in momentul in care manivela ajunge la circa 60 invartituri pe minut, clopotelul nu mai suna, deci s-a atins turatia normala.

Se toarna laptele incalzit la 35…40° C si se deschide robinetul. Laptele trece in vasul cu plutitor, de aici in distribuitorul tobei, pe care sunt asezate talerele, apoi se imparte in mod egal intre talere, repartizandu-se in straturi subtiri.

Page 55: prelucrare lapte

Sub actiunea fortei centrifuge, care ia nastere prin invartirea tobei, partile mai grele din lapte sunt aruncate la marginea tobei (laptele smantanit), iar partile mai usoare (globulele de grasime), care antreneaza cu ele si o parte din celelalte component ale lapteui, se strang spre centrul tobei, formand smantana. Acestea se ridica pe langa distribuitor, ajunge pe langa ultimul taler, care nu mai este gaurit, si iese afara prin orificiul pentru smantana al tobei, in palnia colectoare.laptele smantanit, care este proiectat spre marginea din afara a talerelor, se ridica deasupra ultimului taler negaurit si iese prin orificiul pentru lapte smantanit in a doua palnie colectoare.

Reglarea continutului de grasime al smantanii se face numai cand toba este scoasa afara, cu ajutorul surubului fixat in partea superioara a tobei.

La terminarea lucrului, se opreste alimentarea cu lapte si se introduce apa, pentru a se elimina resturile de smantana si lapte care pot ramane in toba si in piesele prin care trec.

Smantana si laptele smantanit, care rezulta de la separare, sunt colectate in bidoane de aluminiu curate.

In timpul smantanirii, o data cu laptele smantanit, sunt aruncate spre peretii tobei si impurtatile continute in lapte, care se aduna sub forma unui strat denumit “namol de separator”. Deoarece acest “namol” impiedica functionarea normal a separatorului, dupa circa doua ore de smantanire, separatorul trebuie oprit pentru curatare. Cantitatea de “namol de separator” este cu atat mai mare, cu cat laptele contine mai multe impuritati si are un grad de aciditate mai ridicat.

6.7. CONDITII PENTRU REALIZAREA UNEI BUNE SMANTANIRI A LAPTELUI

Pentru realizarea unui process de smantanire corespunzator si obtinerea unei separari cat mai complete a grasimii din lapte, in afara de functionarea corecta a separatorului, mai sunt necesare unele precizari:

Cu cat gradul de puritate al laptelui este mai scazut si contine multe impuritati, toba separatorului se infunda mai repede, formandu-se o cantitate mai mare de “namol de separator”, influentand negativ buna desfasurare a procesului de smantanire. Pentru a preveni aceasta deficient, laptele inainte de a intra in bazinul separatorului trebuie bine filtrate (strecurat);

Temperatura laptelui in timpul smantanirii trebuie sa fie cuprinsa intre 35 si 40° C deoarece laptele cald, avand o vascozitate mai mica, se smantaneste mai bine;

Se recomanda smantanirea laptelui la turatia tobei stabilita pentru separatorul respectiv.

La separatoarele manuale, pe manivela este notat numarul de rotiri ale manivelei pe minut. Pentru respectarea acestei rotiri, pe manivela este montat un clopotel special, care inceteaza sa sune, in momentul in care s-a atins turatia necesara. Micsorarea numarului de rotatii face ca sa

55

Page 56: prelucrare lapte

se reduca forta centrifuga si cu aceasta viteza de separare a globulelor de grasime, iar marirea turatiei tobei separatorului peste cea prescrisa prezinta pericolul descentrarii tobei si cresterii uzurii separatorului;

Uniformitatea functionarii separatorului poate influenta gradul de smantanire a laptelui; in cazul in care separatorul nu lucreaza uniform si toba vibreaza in timpul functionarii, in laptele smantanit trece o cantitate mai mare de grasime;

Debitul de intrare a laptelui in toba separatorului determina in mare masura gradul de smantanire a laptelui: cu cat cantitatea de lapte ce intra in toba este mai mare, cu atat gradul de smantanire va fi mai redus, deoarece acesta va sta mai putin timp in separator si actiunea fortei centrifuge asupra globulelor de grasime va fi mai redusa. In mod normal, fiecare tip de separator are un debit fixat, care trebuie respectat.

6.8. INTRETINEREA SI DEFECTIUNILE SEPARATORULUI

Separatorul trebuie amplasat astfel incat sa se poata manevra, curate si repara usor.

La montare trebuie asigurata pozitia perfect verticala a separatorului, ceea ce se verifica cu nivela cu bula de aer. De asemenea, separatorul trebuie bine fixat pe postamentul sau, astfel incat sa nu permita trepidatii in timpul functionarii.

Inainte de prima intrebuintare sau atunci cand au stat un timp mai indelungat nefolosite, separatoarele trebuie verificate pentru a vedea daca toate piesele sunt bine imbinate si functioneaza usor. Se recomanda ca, inainte de a se pune uleiul, sa se spele bine baia si mecanismele, cu petrol lampant.

Separatoarele noi sau cele care au fost reparate trebuie sa fie rodate (se lucreze in gol) circa 3-6 ore, urmarind ca functionarea lor sa fie normal (sa nu prezinte batai, frecari, etc.)

Prezinta o importanta deosebita, pentru buna functionare a separatorului, ungerea, care trebuie sa se faca in mod corespunzator. Controlul uleiului din baie se face cu ajutorul unui indicator de nivel.

Prima umplere a baii cu ulei se face prin orificiul din capacul baii (carcasei); se toarna ulei pana se depaseste reperul inferior.

In caul in care, dupa un anumit timp de functionare, se observa ca uleiul a devenit negru, vascos sau prezinta pilituri de metal, trebuie scos din baie prin dopul de ulei.

Nerespectarea regulilor de functionare, intretinere si curatare ale separatorului determina aparitia unor defectiuni care trebuie imediat inlaturate. Cunoasterea cauzelor acestor defectiuni, precum si masurile pentru inlaturarea lor, sunt foarte importante pentru cei care lucreaza cu separatorul:

Page 57: prelucrare lapte

Defectiunile separatorului, cauze si masuri de inlaturare a lor

DEFECTIUNI CAUZE MASURI DE INLATURARE

0 1 2

Separatorul nu smantaneste deloc sau smantaneste neuniform

1.Laptele este prea rece 1.Laptele trebuie incalzit la 35…40°C

2.Spatiile si orificiile de separare ale talerelor s-au infundat cu impuritati sau cu substante proteice coagulate (daca laptele a fost prea acid)

2.Se va demonta si curata toba

3.Toba se roteste incet 3.Se va misca manivela cu numarul de invartiri inscrise pe ea sau pana ce clopotelul nu mai suna. La separatoarele mecanice, se va verifica ambreiajul

4.Axul vertical este prea jos si smantana din toba se scurge in palnia de lapte smantanit, amestecandu-se cu acesta

4.se slabeste contrapiulita surubului care sustine fusul vertical si se invarteste surubul, ridicandu-se fusul. Orificiul pentru iesirea smanatanii trebuie sa fie cu 2-4 mm deasupra marginii palniei

5.Talerele sunt strambe sau uzate

5.Se indreapta sau se inlocuiesc

6.Intra prea mult lapte in toba 6.Se inchide putin robinetul (micsorarea debitului)

Curge lapte in locasul tobei si se prelinge afara

1.Garnitura de cauciuc a tobei este asezata stramb, nu este stransa sau lipseste

1.Se va aseza si strange bine sau se va inlocui

2.Toba este prea jos si laptele smanatanit se scurge pe sub

2.Se va ridica axul tobei

57

Page 58: prelucrare lapte

marginea palniei

3.In toba intra lapte mai mult decat este puterea de prelucrare a separatorului si astfel se revarsa

3.Robinetul bazinului trebuie inchis putin

Separatorul lucreaza cu zgomot

1.Toba uzata, nemaifiind central pe ax, loveste palniile

1.Se va inlocui toba sau se va repara (rebalansa)

2.Toba este ridicata prea sus si se freaca de palnii sau este lasata prea jos si atinge locasul tobei

2.Se va regla inaltimea axului tobei

3.Separatorul nu este bine fixat si toba trepideaza

3.Se strang butoanele de ancorare; daca rondelele de cauciuc lipsesc ori s-au uzat, se vor completa

4.Lagarele sau rulmentii sunt uzati, sparti sau axul lagarului este rupt

4.Se inlocuiesc piesele defecte

Nu se obtine smantana cu un continut mic de grasime, desi se regleaza surubul

1.Viteza de rotire este prea mare

1.Se reduce numarul de rotatii

2.Orificiile de separare si spatiile pentru depozitarea impuritatilor sunt in parte infundate si micsoreaza cantitatea de lapte ce intra in toba

2.Se curata bine toba

3.Intra prea putin lapte in toba 3.Robinetul se deschide mai mult (marirea debitului)

Nu se obtine smantana cu un continut ridicat in grasime, desi se regleaza surubul

1.Viteza de rotire este prea mica

1.Se mareste numarul de rotatii

2.Intra lapte prea mult in toba 2.Se inchide putin robinetul (micsorarea debitului)

3.Toba este prea sus si laptele se scurge partial in palnia de smantana

3.Se va regla corect inaltimea axului tobei

Mecanismul separatorului nu Mecanismele murdare sau Se va curata iar angrenajele

Page 59: prelucrare lapte

functioneaza bine uzate fac sa scape manivela uzate se vor inlocui

6.9. RACIREA, PASTRAREA SI TRANSPORTUL SMANTANII

Dupa iesirea din separator, smantana trebuie racita imediat la o temperatura sub 10° C. aceasta racire este absolute necesara, deoarece se opreste dezvoltarea microorganismelor si se asigura pastrarea smantanii in stare dulce, pana la livrare sau prelucrare.

Pentru racire se folosesc aceleasi sisteme ca si pentru lapte. Cel mai indicat este sistemul de racire in curent continuu. Direct din colectorul separatorului smantana trece pe un racitor plan, de unde este colectata in bidoane. Bidoanele cu smantana sunt asezate apoi intr-un bazin cu apa si gheata, unde smantana se raceste suplimentar, pana ajunge la 5…6°C. In cazul in care laptaria fermei nu dispune de racitor, se foloseste sistemul de racire direct in bidoane.

Pastrarea bidoanelor de smantana pana la expeditie trebuie sa se faca la temperaturi sub 10°C. in acest scop se folosesc bazinele cu apa si gheata, bazine racite cu aggregate frigorifice, camera racite cu ajutorul instalatiilor figorifice, unde se realizeaza temperaturi scazute (4…6°C).

In timpul depozitarii smantanii, capacele bidoanelor vor fi desfacute si asezate in asa fel, incat aerul sa poata patrunde in interior, acoperindu-le cu un tifon curat.

Incaperile unde se pastreaza smantana trebuie sa fie curate, varuite, fara mucegai pe pereti si fara mirosuri straine.

Smantana trebuie expediata zilnic la beneficiari. Se admite pastrarea cel mult 2 zile, chiar daca se aplica cu multa grija racirea si pastrarea smantanii in conditii igienice; pastrarea timp mai indelungat are o influenta negativa asupra calitatii smantanii.

Pentru pastrarea smantanii se folosesc numai bidoane de aluminiu. Bidoanele din tabla de otel cositorit nu sunt indicate, deoarece pot favoriza aparitia defectului de gust metalic.

Smantana se expediaza de la ferma dupa ce s-a efectuat in prealabil cantarirea si s-au executat analizele privind aciditatea si continutul de grasime. Rezultatele analizelor chimice sunt trecute in actul care insoteste transportul de smantana, precum si cantitatea in kilograme. Este foarte important ca analizele de grasime si aciditate sa se faca cu multa atentie, deoarece ele constituie elemente de calcul pentru plata smantanii. In cazul in care ferma nu are posibilitati de a efectua aceste analize, ele urmeaza a fi executate la unitatea care receptioneaza smantana, in prezenta delegatului fermei.

Pentru transportul smantanii se cer a fi luate aceleasi masuri ca si pentru lapte. Bidoanele cu smantana se sigileaza, asigurandu-se astfel integritatea continutului in timpul transportului de la ferma la beneficiar.

59

Page 60: prelucrare lapte

6.10. CALCULE PENTRU OBTINEREA SI NORMALIZAREA SMANTANII

In unele cazuri, se cere sa se stabileasca parametrii privind obtinerea smantanii cum sunt: capacitatea orara a separatorului, durata smantanirii, randamentul in smantana, normalizarea continutului de grasime etc., pentru care se folosesc urmatoarele relatii utile:

a) Capacitatea orara a separatorului:

Csep=010009000003f609000000001a06000000001a06000026060

f002a0c574d464301000000000001005fe60000000001000000080

c000000000000080c0000010000006c0000000000000000000000

370000001d0000000000000000000000fa0500003303000020454

d4600000100080c00000c00000001000000000000000000000000

000000000400000003000018010000d200000000000000000000

0000000000c045040050340300460000002c00000020000000454

d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000

60000000460000002003000014030000454d462b224004000c000

000000000001e4009000c00000000000000244001000c00000000

0000003040020010000000040000000000803f214007000c00000

000000000084000056c020000600200000210c0db010000000000

00000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a

0000000d49484452000000380000001e0802000000f6114a62000

000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000e

c401952b0e1b000001e8494441545847ed574b6ec230107538492

2362c38442a36416c7b836653751bc419aa720472836e51b3a992

4374914d456ee2ce3863c7c1a6186a10549955349ecff3cc9b6412

70ced93dc8884036f93c2099e7cd29c8aba5740c7a9ead7e5999b1

542e75e8a2818af2dd2661c966478f59890f869419d34ec0853cca

4c3dc8201c6c75e35e2ce589594544170d673d9856849d5262ed5

06a0ea0a48b588fa5a582c7f13a7847170de723d67cbe17d9ea29d

45bd4b6cde040fcc6175b3888ead587ee20cca3944d44100c58a41

Page 61: prelucrare lapte

111c2d2fba4b563e124296a4133078de0a8b45358e3176ccb1e7a

01e2fbcbc25fb80048394d23824564c0a2adb7064b099d96d94123

804a3be034656aea225bc4fb98aa25d4124935795553023e54792

890745001cd7b85e3296bc163e5a7e390b968c09c6689527423a5

8a22c9756898c4e4b422870d59b7a7d2d9af1cd4703a6810a821bf

4ec39181bbd4b17c8ff6ba0c8dc79e407714172cccbcb2cafac2ec3

0180cb854c58ec50dc0e0caa5f9e7e9eea6a2d661bac5e60c407d7

765a8e8cd5714563edb56ff77dcc7be08a79c6bcbc8c105ff9478ba

ad7529393798f657717e88039e9e87a9a9d9e30cd719efe21768b5

5de3dad5e4396ec65ec52f5080b67e088267368bbda28460c3b7d

e7745bdb7de3740196f00eabbb23fcef1917f5c0c63ec0000000049

454e44ae426082000840010824000000180000000210c0db01000

000030000000000000000000000000000001b400000400000003

40000000100000002000000000000bf000000bf000060420000f04

103000000000000b3000000b3ffff5f42000000b3000000b3ffffef41

2100000008000000620000000c00000001000000150000000c000

00004000000150000000c00000004000000510000008407000000

00000000000000370000001d0000000000000000000000000000

0000000000380000001e00000050000000a4000000f4000000900

60000000000002000cc00380000001e0000002800000038000000

1e00000001000800000000000000000000000000000000001f000

0000000000000000000ffffff009cdfff0000004800df9c4800bfffff000

00074009c480000ffffdf0074000000ffffbf00bf74000048004800ffdf9

c00489cdf00ffbf7400740074009c4848009c4874004800740074bff

f00dfffff0048489c0000489c00bf744800740048000074bf00480000

0074489c004874bf009c9cdf000101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

61

Page 62: prelucrare lapte

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101050600040101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010105100a1e0a010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101011d0d01010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010e04010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

010101010101010101010101010101010101010101020300000b

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

05100a0101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

Page 63: prelucrare lapte

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

010101010101010101010101010101011a000000070801010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

010101010101010101010101010101010101010105100a151c0a0

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010115160

d010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010e00001

b0d010e040101010105100a0101021108011a00000b01010e000

0090a01010101011400000b01011400000b01011400000b01010

2190a010e0f01140b010101010105100a02190a0102110815170f

02190a010e0b0101010105060f15170f05060f15170f05060f15170

f010211080101010102190a01010101010203090a010101010105

060f02110801140b0101010102190a010e0402190a010e0402190

a010e040102190a010101011a000401010101010506090a01010

1050600040102030000000f01010101021108010e0b021108010e

0b021108010e0b01151704010101010101010101010105100a02

11080101010102180115160d0101010101010102190a011a0402

190a011a0402190a011a040101020c0d010e0f010101010101051

00a010102110805120805130d0114090a01010101010115160d1

5170f15160d15170f15160d15170f0101010203000004010101010

101010101010101010105060000070801010506090a010101010

63

Page 64: prelucrare lapte

10203000b01010203000b01010203000b0101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101014c000000

640000000000000000000000370000001d000000000000000000

0000380000001e0000002900aa0000000000000000000000803f0

0000000000000000000803f000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffff

ff460000001c00000010000000454d462b024000000c0000000000

00000e0000001400000000000000100000001400000004000000

03010800050000000b0200000000050000000c021e00380003000

0001e0004000000070104000400000007010400a7030000410b2

000cc001e003800000000001e0038000000000028000000380000

001e00000001000800000000000000000000000000000000001f0

000000000000000000000ffffff009cdfff0000004800df9c4800bfffff0

0000074009c480000ffffdf0074000000ffffbf00bf74000048004800ff

df9c00489cdf00ffbf7400740074009c4848009c487400480074007

4bfff00dfffff0048489c0000489c00bf744800740048000074bf00480

0000074489c004874bf009c9cdf000101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

Page 65: prelucrare lapte

1010101010101050600040101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010105100a1e0a010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101011d0d01010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010e04010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010203000

00b0101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

10105100a0101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

65

Page 66: prelucrare lapte

101010101010101010101010101010101011a000000070801010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010105100a151c

0a01010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010115

160d010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010e00

001b0d010e040101010105100a0101021108011a00000b01010e

0000090a01010101011400000b01011400000b01011400000b01

0102190a010e0f01140b010101010105100a02190a01021108151

70f02190a010e0b0101010105060f15170f05060f15170f05060f15

170f010211080101010102190a01010101010203090a010101010

105060f02110801140b0101010102190a010e0402190a010e0402

190a010e040102190a010101011a000401010101010506090a01

0101050600040102030000000f01010101021108010e0b0211080

10e0b021108010e0b01151704010101010101010101010105100

a0211080101010102180115160d0101010101010102190a011a0

402190a011a0402190a011a040101020c0d010e0f010101010101

05100a010102110805120805130d0114090a0101010101011516

0d15170f15160d15170f15160d15170f0101010203000004010101

010101010101010101010105060000070801010506090a010101

01010203000b01010203000b01010203000b0101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010c000

00040092900aa000000000000001e00380000000000040000002

701ffff030000000000 , in care:

Csep este capacitatea separatorului, in l/h;

CL- capacitatea de lapte supusa smanatanirii, masurata de o anumita durata de timp;

Page 67: prelucrare lapte

t- timpul in s, in care trece prin separator cantitatea de lapte ce se smantaneste si cu care se umple un recipient dimensionat.

b) Durata smantanirii unei anumite cantitati de lapte:

t=010009000003a20a000000009006000000009006000026060f0

0160d574d464301000000000001000d740000000001000000f40c

000000000000f40c0000010000006c00000000000000000000003

100000021000000000000000000000056050000a103000020454

d4600000100f40c00000c00000001000000000000000000000000

000000000400000003000018010000d200000000000000000000

0000000000c045040050340300460000002c00000020000000454

d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000

6000000046000000a003000094030000454d462b224004000c000

000000000001e4009000c00000000000000244001000c00000000

0000003040020010000000040000000000803f214007000c00000

00000000008400005ec020000e00200000210c0db010000000000

00000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a

0000000d4948445200000032000000220802000000928b1d7d00

0000017352474200aece1ce9000000097048597300000ec400000

ec401952b0e1b00000266494441545847ed583b8e833010357b12

104d0a0e91ed12a5cd0d966e5b50ce106dda280db941da48342b7

c080a9a086ec27afcc36047d86c1251c41519cfe779e66166e2b56

d8be6b73ee60709100958cd79edf1b53e372e58712a0c3db32553

4831732a0309814142d44811db3a5ba15556f3c7a480076d15095

2768809b72812f9209c74b6c448b582484c1b425277ba04ac092c

0594114f2f48df95aa4fdc0c0fd461e78a124cdb12c00050975055a

67

Page 68: prelucrare lapte

46ec8287048a49f9decb39d417c26d4f42164b7c046c1c9f1e8120a

82726bb5f0fb6c5a7e438e775f033161c6ad34f06ef903ae8a280e2

461b816af2f1ce770a5ecca2bc95c1e569770ca8b0d4247eeb7a9f2

64b31c22c06950ed800f8bbd4a61ce747fa12687d94acfec387e18

2106aff9bde451e81b24cc90d3af7f3a8d14ac7c46caf3ba8203ed6

551ca28f678c115655d4229af2f13aa91b7e1c1dbc6eb949410124

c2f99215b0cd47a86c87841758124671f9c8e11771e5c12ef65998

199666be61d8465725fa5f6ce964ba61db335bd5b7401d575a7365

6045370d9d6701392cf13fb0e3c6b59dfdef6dda2b5cbfb8ac64ff59

dcfb7de213c0080d9850bb7b46ef1591574e396d62d8aa187f581e

217eb39e8cbb13e633651b9f621d6d9f2bf4e59f94967af2046b4cb

c6d712a6983adb863e4171dd282d65d384a722c9e33d3ac1fb51d

e00b8c3fa173da0b1a4ad4fd786761daa1c850c33d15854eb6c692

7c5698ac96c516f2f478c9a0ab139b3406c928032563ca9c738d2e

78291cc8de1bebbdf6fc1c5af2e59727fca0b6c7d41b8c29f503925c

4f4228e5481cc0387bddbbf198ac7771be8703dc83f925c6c5ea0fb

07717f4aaad8f8f9c80000000049454e44ae426082000000084001

0824000000180000000210c0db010000000300000000000000000

00000000000001b4000004000000034000000010000000200000

0000000bf000000bf000048420000084203000000000000b30000

00b3ffff4742000000b3000000b3ffff074221000000080000006200

00000c00000001000000150000000c00000004000000150000000

c0000000400000051000000f00700000000000000000000310000

0021000000000000000000000000000000000000003200000022

00000050000000b800000008010000e8060000000000002000cc0

Page 69: prelucrare lapte

0320000002200000028000000320000002200000001000800000

0000000000000000000000000000024000000000000000000000

0ffffff009cdfff0000004800df9c4800bfffff00000074009c480000ffffdf

0074000000ffffbf00bf74000048004800ffdf9c00489cdf00ffbf74007

40074009c4848009c4874004800740074bfff00dfffff0048489c0000

489c00bf744800740048000074bf004800000074489c00bf9c4800

9c9cdf00dfffbf00bfbfdf0074bfdf007474bf004874bf0001010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010101141b0

d010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010102180

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101011a00000f0506000b0101050600

000f0101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101220a0218140401140f0101230d05

100a010101010101010101010101010101100a01010101010101

01010101010101010101010101141b0d020300090a01010e0f010

e0f01010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010e00001b0d0512081e1f1c0a02180120211b0d0e0

4010101010101010101010101010101010101010101010101010

69

Page 70: prelucrare lapte

10101010102190a010e0f011a001b0d0506000b0102031d17000f

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010102110801010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010102190a01010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010115170401010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101020c0d010e0f0101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010102030000040101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010100000101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000001010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

Page 71: prelucrare lapte

1010101010101010101010101010101010101010101011a00000

0070801010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010105100a1

51c0a010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101100a01010101010115160d01

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010e00001b0d010e0401

01010105100a0101021108011a00000b01010101010e0000090a

011400000b01011400000b010101010202190a010e0f01140b010

101010105100a02190a0102110815170f01010102190a010e0b05

060f15170f05060f15170f01010a010211080101010102190a0101

0101010203090a010101010105060f01010102110801140b02190

a010e0402190a010e0401010b0102190a010101011a000401010

101010506090a010101050600040101010102030000000f021108

010e0b021108010e0b0101190a15170401010101010101010101

0105100a0211080101010102180101010115160d01010102190a

011a0402190a011a040101151701020c0d010e0f0101010101010

5100a010102110805120805130d0101010114090a010115160d1

5170f15160d15170f010101010101020300000401010101010101

0101010101010105060000070801010101010506090a01020300

0b01010203000b01010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010100000101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010100004c000000640000000000000000000

71

Page 72: prelucrare lapte

0003100000021000000000000000000000032000000220000002

900aa0000000000000000000000803f0000000000000000000080

3f000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000220000000c000000ffffffff460000001c0000001000

0000454d462b024000000c000000000000000e000000140000000

000000010000000140000000400000003010800050000000b020

0000000050000000c0222003200030000001e0004000000070104

000400000007010400dd030000410b2000cc00220032000000000

0220032000000000028000000320000002200000001000800000

0000000000000000000000000000024000000000000000000000

0ffffff009cdfff0000004800df9c4800bfffff00000074009c480000ffffdf

0074000000ffffbf00bf74000048004800ffdf9c00489cdf00ffbf74007

40074009c4848009c4874004800740074bfff00dfffff0048489c0000

489c00bf744800740048000074bf004800000074489c00bf9c4800

9c9cdf00dfffbf00bfbfdf0074bfdf007474bf004874bf0001010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010101141b0

d010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010102180

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

Page 73: prelucrare lapte

1010101010101010101010101011a00000f0506000b0101050600

000f0101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101220a0218140401140f0101230d05

100a010101010101010101010101010101100a01010101010101

01010101010101010101010101141b0d020300090a01010e0f010

e0f01010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010e00001b0d0512081e1f1c0a02180120211b0d0e0

4010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010102190a010e0f011a001b0d0506000b0102031d17000f

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010102110801010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010102190a01010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010115170401010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101020c0d010e0f0101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010102030000040101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

73

Page 74: prelucrare lapte

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010100000101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000001010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101011a00000

0070801010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010105100a1

51c0a010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101100a01010101010115160d01

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010e00001b0d010e0401

01010105100a0101021108011a00000b01010101010e0000090a

011400000b01011400000b010101010202190a010e0f01140b010

101010105100a02190a0102110815170f01010102190a010e0b05

060f15170f05060f15170f01010a010211080101010102190a0101

0101010203090a010101010105060f01010102110801140b02190

a010e0402190a010e0401010b0102190a010101011a000401010

101010506090a010101050600040101010102030000000f021108

010e0b021108010e0b0101190a15170401010101010101010101

0105100a0211080101010102180101010115160d01010102190a

011a0402190a011a040101151701020c0d010e0f0101010101010

Page 75: prelucrare lapte

5100a010102110805120805130d0101010114090a010115160d1

5170f15160d15170f010101010101020300000401010101010101

0101010101010105060000070801010101010506090a01020300

0b01010203000b01010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010100000101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010100000c00000040092900aa00000000000

0002200320000000000040000002701ffff030000000000 .

Exemplu:

CL este cantitatea de lapte ce se smantaneste = 800 l ;

t- timpul in secunde;

Csep – capacitatea separatorului = 1000 l/ora;

t=010009000003480900000000c60500000000c605000026060f00820b574d464301000000000

0010016660000000001000000600b000000000000600b0000010000006c00000000000000000

00000370000001a0000000000000000000000fa050000e102000020454d4600000100600b0000

0c00000001000000000000000000000000000000000400000003000018010000d20000000000

00000000000000000000c045040050340300460000002c00000020000000454d462b01400100

1c000000100000000210c0db010000006000000060000000460000002c03000020030000454d

462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c00000000000000

3040020010000000040000000000803f214007000c0000000000000008400005780200006c020

0000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0

000000d49484452000000380000001b0802000000a6dcdbd1000000017352474200aece1ce90

00000097048597300000ec400000ec401952b0e1b000001f4494441545847ed573b8ec2301075

3849221a0a0ec17641db720368e8419c01b13d0ddc801641b32287484183929b783de3b193e0

75

Page 76: prelucrare lapte

599cec52600957d6237e7ef3232f91945284b07a2188048d20b4dc8f235ae37d89ca2db4cc2812

17f187982d0d6f6488f190c60d35cbec82b2d8a56271511d20e5652170aba0745728c0fee62278

80963a470c00d867159fa60162dad93bcc599699011ba58f07693a8845f97d380ffbb10a3dee0f4

57e2b19a491ced1467e1e75865426e6627b9ac26931dae84d79cb172bbddbaff35db119d9e3ee

5df09423004a1f4f4fc5608d354aae2bba02f4c252d2cf57ec061761b4d629f4cf58e56426341f283

8cf126a08aa3dcbec803dc88112889500c1fa34a9ab29749186504cdb1da2938aa51fce12234b3

703b4c3d7f197bb3801dcd443c13589a9818bdc6bca963ada2a566c039a21551873c0044c71b1

cc2c4833443c662660ac70d9217111ff30e1e43479603cbd77d53519019102998abd1e14d41ffee

ba58f51144c4683c826887c0fd3b34b154c8fbe85be44e9c1125947ddda65ffc57a57e1762d3dda

b6756e5fd820737e9868979d7f9027bd47c0df388f75cb7957a168dbb693ea92962e9b35c85da4

7615ca71b774d91eebed51fd0ca12d5db6d77a3f94fa6fa12d5db6df7afbfaa0fe35d9665f7961f51

d65bf31dbb8ec47d6db7f7330effa1fd3e190fd0af27d8b0000000049454e44ae426082000840010

824000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400

00000340000000100000002000000000000bf000000bf000060420000d84103000000000000b3

000000b3ffff5f42000000b3000000b3ffffd7412100000008000000620000000c000000010000001

50000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000d00600000000000000000

000370000001a00000000000000000000000000000000000000380000001b000000500000009

8000000e8000000e8050000000000002000cc00380000001b00000028000000380000001b000

00001000800000000000000000000000000000000001c0000000000000000000000ffffff00489c

df0048000000ffdf9c009cdfff0000004800bf740000bfffff00000074009c480000ffffdf0074000000fff

fbf00740048000074bf00dfffff0048489c0000489c00ffbf7400740074009c4848009c48740048007

40074bfff00df9c4800bf7448004848000001010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010f000000190118000007010118000007010101180000070101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e0d010809131

0121308091310121301080913101213010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101050e0d01050e0d010219050e0d01021901050e0d010219010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e0d0105150b01020

Page 77: prelucrare lapte

705150b0102070105150b0102070101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101050e0d01050e0d010f19050e0d010f1901050e0d010f19010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010108091b0e0d0110110410121310110

4101213011011041012130101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101180c0d01010506000701010506000701010105060007010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010100000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0000

0c0d0118000007010118000007010101010108140d010105150b010f00000701010200000c0d0

118000007010101180000070101050e0d0102070809131012130809131012130101010101081

40d050e0d0105150b101213050e0d0102070809131012130108091310121301050e0d0102070

50e0d010219050e0d01021901010101010105060c0d010101010108091305150b011807050e0

d01021901050e0d0102190101050600070105150b01020705150b01020701010101010108090

c0d010101080900190105060000001305150b0102070105150b01020701050e0d010219050e0

d010f19050e0d010f19010101010108140d05150b01010101051a01101104010101050e0d010f1

901050e0d010f1901050e0d010f071011041012131011041012130101010108140d010105150b

77

Page 78: prelucrare lapte

08160b08170401180c0d01011011041012130110110410121301010200000304010506000701

010506000701010101010101010101010101080900000a0b010108090c0d0105060007010101

0506000701010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

010101014c000000640000000000000000000000370000001a00000000000000000000003800

00001b0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff4

60000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000

00010000000140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021b0038000

30000001e00040000000701040004000000070104004d030000410b2000cc001b00380000000

0001b0038000000000028000000380000001b000000010008000000000000000000000000000

00000001c0000000000000000000000ffffff00489cdf0048000000ffdf9c009cdfff0000004800bf74

0000bfffff00000074009c480000ffffdf0074000000ffffbf00740048000074bf00dfffff0048489c00004

89c00ffbf7400740074009c4848009c4874004800740074bfff00df9c4800bf74480048480000010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010f0000001901

1800000701011800000701010118000007010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101050e0d01080913101213080913101213010809131012130101

01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e0d01050e0d

010219050e0d01021901050e0d01021901010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101050e0d0105150b01020705150b0102070105150b01020701010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101050e0d01050e0d010f1

9050e0d010f1901050e0d010f1901010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010108091b0e0d011011041012131011041012130110110410121301010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101180c0d010105060007010105

0600070101010506000701010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Page 79: prelucrare lapte

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010f00000c0d0118000007010118000007010101010

108140d010105150b010f00000701010200000c0d0118000007010101180000070101050e0d01

0207080913101213080913101213010101010108140d050e0d0105150b101213050e0d010207

0809131012130108091310121301050e0d010207050e0d010219050e0d010219010101010101

05060c0d010101010108091305150b011807050e0d01021901050e0d01021901010506000701

05150b01020705150b01020701010101010108090c0d01010108090019010506000000130515

0b0102070105150b01020701050e0d010219050e0d010f19050e0d010f19010101010108140d0

5150b01010101051a01101104010101050e0d010f1901050e0d010f1901050e0d010f071011041

012131011041012130101010108140d010105150b08160b08170401180c0d010110110410121

3011011041012130101020000030401050600070101050600070101010101010101010101010

1080900000a0b010108090c0d010506000701010105060007010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010101010c00000040092900aa000000000

000001b00380000000000040000002701ffff030000000000= 2880 .

79

Page 80: prelucrare lapte

c) Cantitatea de smantana ( Cs ) obtinuta prin smantanirea unei anumite cantitati de lapte:

Cs ( kg ) = , in care:

CL este cantitatea de lapte ce urmeaza a fi smantanita , in l;

GL – continutul de grasime din lapte integral, in % ;

gl – continutul de grasime din laptele smantanit, in % ;

GS – continutul de lapte din smantana, in %.

Exemplu :

CL = 500 l gl= 0,1

GL= 3,7 GS= 36

CS (kg) = = 50,14 kg

d) Cantitatea de lapte integral necesara pentru obtinerea unei anumite cantitati de smantana:

CS

(1)=010009000003bc0a000000009a06000000009a06000026060f002a0d

574d4643010000000000010095080000000001000000080d0000000000

00080d0000010000006c0000000000000000000000380000001d000000

0000000000000000160600003303000020454d4600000100080d00000c

0000000100000000000000000000000000000000040000000300001801

0000d2000000000000000000000000000000c045040050340300460000

002c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0

10000006000000060000000460000009403000088030000454d462b224

004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c0000

Page 81: prelucrare lapte

00000000003040020010000000040000000000803f214007000c0000000

000000008400005e0020000d40200000210c0db0100000000000000000

0000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0000000d49484

452000000390000001e080200000019d3215c000000017352474200aece

1ce9000000097048597300000ec400000ec401952b0e1b0000025a49444

1545847ed573b6ec24010b57312a334143944501ad373033882510e11d

a288db9013d6e22fb101434917d1332fbffaf67318a44c436a0dd7d336fc73

36f67f3cbe592ddc978ba139e84662ad76e9b2ff7c31f1dd076063940465f9

7824059f77cd2fe69abac6af5490d65ad042c244f130fc26726887286b066

d251d6ed2562469cabadc2274ce66701a46de0aafb8cd8b5a8225163441

1df13b6b0406494aa1b4af8dc7ca8d0e9dbb02823bb6c93eabc928fef6c22

f5686d95f3c2ac966ebb38d1a3808d97676b517a64a861bfcc6140c5f951c

5fa681338ae29b2fbdc64f517fd3f9c1be107ec6d3b6ff152aecd9955b6dc5

6cc79a581a38f57069473c20e4715ebf70af2167cfa505ea76a921204b78b

1d8b17fc9d6d9add22cf15dfe1e7c48319d2009a04466e7812563895fb5c5

4bc02a881b2aa7846c266476b6086a721d581d0b071b86a77bd79ec9b22

22f584249d238b866699b6faba620aeba99f70f5c750be58e8d2acf48ed75

8dfb68401f94a9a167ae2aa242045dfaf4339a76066fc629d13dd7a8c9b47

e09ee29ada67dd3c5809061f5c138295b0f5bfc6957729a453d1aeeb84c0

4cdc8a8e2be92a0e2b7a9f911bdaeecc26d2c0c1c79a61b63eb9b346f4d4

a34ca2bd8b44fb3b6bcdb87ebbf31869f724b2a71e238be6aade63e2c28e

3ccd4caf70c7fb1f1763e4ac753457d9c730cf2a90a1a7a472249a448a51e

1266dca3858e38be36abe9a9803549b2a93ddeea909ba0ebf99bd11c772

75c0c80c08f5d4bc6093e28ad62c4b5586ef4306ba3574dd10d59be26d55

369b19d564786fb297e0b52331bfe5f658538cb0794d6bfe0bf7e5f4f97b99

e67f0000000049454e44ae4260820000000840010824000000180000000

81

Page 82: prelucrare lapte

210c0db01000000030000000000000000000000000000001b400000400

00000340000000100000002000000000000bf000000bf000064420000f04

103000000000000b3000000b3ffff6342000000b3000000b3ffffef41210000

0008000000620000000c00000001000000150000000c000000040000001

50000000c0000000400000051000000100800000000000000000000380

000001d00000000000000000000000000000000000000390000001e000

00050000000b80000000801000008070000000000002000cc0039000000

1e00000028000000390000001e00000001000800000000000000000000

00000000000000240000000000000000000000ffffff00bfffff0048007400ffd

f9c000074bf00df9c48009cdfff000000480074007400ffffbf00bf740000489c

df0048004800ffbf740074bfff004874bf00dfffff0000489c0074489c0074004

800000074004800000048489c009c484800ffffdf00bf7448009c480000740

00000487474009c487400749cdf00dfffdf00dfbfbf009cdfdf00489c9c00010

1010101010101010101010101010101010215160401010101010101010

10101010101010101021500000b0101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101071820210101010101010

10101010c00000006010101010c0e010101010101010101010101010101

010101010101010101010101010101010101010111130a010101010101

01010101111206010203040101010c0e01010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010c0000000e01050e01010101

01010101010101010c00161d06010209230e0101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010107140a010f1b2208001c0a0

1010101010101010101050e11121b190102150e0101010101010101010

101010101050e0d01010101010101010101010107181911120006071a0

1010101010101010101010105060102090a01010101010101010101010

101010101010110110401010101010101010101010107140a010101010

Page 83: prelucrare lapte

101010107080000000016040101070d041117040101010101010101010

1010101010101010107010101010101010101010101010111120601010

1010101010101010101010101010101010708000006010101010101010

10101010101010101010101010101010101010101010101010101070d0

4010f060101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

070800000b010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101000000010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010100

07010101010101010500001c0a01010101010101010101010101050000

1c0a010101010101010101010101010101010101021516040101010101

010913100101010101011f04010c0b01010101070d040101010101011f0

4010c0b01010101010101010101010c0000000601010718202101051b19

83

Page 84: prelucrare lapte

01011901010101010101010101010f0b010101021e19010101010101010

101010f0b01010101010101010101111206010203040111130a01010107

1a0101010101010c000016040101051c0a0101010c0e0101010c0000000

e0101051c0a0101010101010101010101010c00161d060101050e010101

011004010d051507140a010c0e010c060101010111130a010107140a010

f1b190c060101010101010101010101010101050e11121b190708001c0a

01010c06010b0816071819010101010506010c0e0102090a01010718191

11200060506010c0e010101010101010101010105060102090a01071a0

10101010f0b0103090307140a0101010102150000060102090a01010714

0a0101010102150000060101070800000000160401070d041117040101

01010101010f0b010101011112060101010101010101010111130a01011

1120601010101010101010101010101010101010101010107080000060

10101010101010c060101010101070d04010c0e010101010101010c0e01

0101070d04010f060101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101011004010115170101070800000601010101010101020

90a010101070800000b010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010c0b0101000401010101010101010101010101010

1010203040101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101050601010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101010000004c0000006400000

00000000000000000380000001d0000000000000000000000390000001

e0000002900aa0000000000000000000000803f00000000000000000000

803f0000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Page 85: prelucrare lapte

000000000220000000c000000ffffffff460000001c00000010000000454d46

2b024000000c000000000000000e000000140000000000000010000000

140000000400000003010800050000000b0200000000050000000c021e

003900030000001e0004000000070104000400000007010400ed030000

410b2000cc001e003900000000001e00390000000000280000003900000

01e0000000100080000000000000000000000000000000000240000000

000000000000000ffffff00bfffff0048007400ffdf9c000074bf00df9c48009cdff

f000000480074007400ffffbf00bf740000489cdf0048004800ffbf740074bfff

004874bf00dfffff0000489c0074489c007400480000007400480000004848

9c009c484800ffffdf00bf7448009c48000074000000487474009c48740074

9cdf00dfffdf00dfbfbf009cdfdf00489c9c0001010101010101010101010101

0101010101021516040101010101010101010101010101010101021500

000b010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010107182021010101010101010101010c00000006010101

010c0e0101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010111130a0101010101010101010111120601020304

0101010c0e010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010c0000000e01050e0101010101010101010101010c00161

d06010209230e010101010101010101010101010101010101010101010

101010101010107140a010f1b2208001c0a01010101010101010101050e

11121b190102150e0101010101010101010101010101050e0d01010101

010101010101010107181911120006071a010101010101010101010101

05060102090a0101010101010101010101010101010101011011040101

0101010101010101010107140a01010101010101010708000000001604

0101070d04111704010101010101010101010101010101010101070101

0101010101010101010101011112060101010101010101010101010101

85

Page 86: prelucrare lapte

0101010101070800000601010101010101010101010101010101010101

010101010101010101010101010101070d04010f0601010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101070800000b0101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010100000001010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000001010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010007010101010101010500001

c0a010101010101010101010101010500001c0a01010101010101010101

0101010101010101021516040101010101010913100101010101011f040

10c0b01010101070d040101010101011f04010c0b010101010101010101

01010c0000000601010718202101051b19010119010101010101010101

01010f0b010101021e19010101010101010101010f0b010101010101010

10101111206010203040111130a010101071a0101010101010c0000160

Page 87: prelucrare lapte

40101051c0a0101010c0e0101010c0000000e0101051c0a010101010101

0101010101010c00161d060101050e010101011004010d051507140a01

0c0e010c060101010111130a010107140a010f1b190c060101010101010

101010101010101050e11121b190708001c0a01010c06010b0816071819

010101010506010c0e0102090a0101071819111200060506010c0e01010

1010101010101010105060102090a01071a010101010f0b010309030714

0a0101010102150000060102090a010107140a01010101021500000601

01070800000000160401070d04111704010101010101010f0b010101011

112060101010101010101010111130a010111120601010101010101010

10101010101010101010101010708000006010101010101010c0601010

10101070d04010c0e010101010101010c0e010101070d04010f06010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101100401

011517010107080000060101010101010102090a010101070800000b01

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010c0b

0101000401010101010101010101010101010101020304010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010105

0601010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010000000c00000040092900aa000000000000001e00

390000000000040000002701ffff030000000000 , in care notatiile sunt

cele de la punctual c.

Exemplu:

CS = 300 kg GL =3,6

CS = 39 gt = 0,05

87

Page 88: prelucrare lapte

CL (1)= = 3290 l.

Daca se neglijeaza continutul de grasime din laptele smantanit, calculul este simplificat:

CL (1)= .

Exemplu:

CL (1)= =3250 l.

e) Normalizarea unei cantitati de smantana cu un procent mai ridicat de grasime, prin adaugarea de lapte sau de lapte smantanit. Calculul normalizarii smantanii se poate face cu ajutorul formelor sau al metodei patratului, folosind exemplul uramator:

GS este continutul de grasime initial din smantana = 46%;

Gsl – continutul de grasime din smantana normalizata = 35%;

GL – continutul de grasime din laptele folosit pemtru normalizare = 3,2 %;

CS – cantitatea de smantana care trebuie sa se obtina dupa normalizare = 200 kg;

Csl – cantitatea de smantana care trebuie normalizata, in kilograme :

Csl = ; Csl=

010009000003820b000000000a07000000000a07000026060f000a0e574d4643010000000000

010059460000000001000000e80d000000000000e80d0000010000006c000000000000000000

0000430000001c0000000000000000000000420700001803000020454d4600000100e80d0000

0c00000001000000000000000000000000000000000400000003000018010000d20000000000

00000000000000000000c045040050340300460000002c00000020000000454d462b01400100

1c000000100000000210c0db01000000600000006000000046000000c8030000bc030000454d

462b224004000c000000000000001e4009000c00000000000000244001000c00000000000000

3040020010000000040000000000803f214007000c00000000000000084000051403000008030

Page 89: prelucrare lapte

0000210c0db01000000000000000000000000000000000000000100000089504e470d0a1a0a0

000000d49484452000000440000001d08020000009cf05dda000000017352474200aece1ce900

0000097048597300000ec400000ec401952b0e1b00000291494441545847ed58b16e02310ccdf

54b402c0c7c04dd40fd8cb2b083fa0d15aca80bfc012be216041fd181a5e2fee41ac789e324472e

0755854e6481b31ddbcf717cf66565598ab6ac97b600011c7f08e634cfc69be2bf83e3589569561

e67da85d1fa02cf6579598f90343b22a182a219f823559028a913c228ac2039dbf943543674155d

53c605fcd52641501189446221c5f145b2090a00b30ae91fe35f8561e2126cb701f55dd51c34299

866e31241500107a99012c1422c06f1384b0763f6bb117223e0f330d8f6ce149be9f96331c4ec1a

f53beab7d31fe567750f428abd1dc539f7ae8acce42ceb4e845623b9cb5749918bae55b11923c52

ee285db1dfd8eabe8676f20fdd460a4e6a9f8325084d008188a9012bbeac385ba488349777e023

97c46d214ab44e77defe7dbfe1d43a8c5ed766eca7795f1000cb241d3690eb6254cb1dc8113c56

19b0f7a9d0a8a83449e1f7b96ea7488897e9aa7d7b98aed423a96a9a8f8ae1ab3c5cf37a48e2d5

38aa1539b8a4658a2aa92df4b615b8f7c75ac3c5e2f03c176532ca9c672577531f50b404d9589b2

a982dda32452ada3f5c3c49257b3fbfc80b0d17bea3e554d76c3311ab319bc6bdab2feb09d694b

481e04c733cd1ee42002375a75679e60da9566d0f1badd96ea73b17faa5928e976d0b48598e9b

d9cd768d699f7f9c566751eb0d6123cd8bdc16bdbb6dd319d3460e5db43e176a89ffd8beaad67f9

64951018df4a93d6c1f674763c65936a33554d66af44cd4d7b333d322298e37a7db9d6c9ba7415

42eadc745b7cad938bc18cc26a06c6f750bac3cec8f9aa511f4cfae4e088727df53a5c8966a599a6

436d1247433384ca09a9fefadd347bd5ab4589a6e8f5bd6169c38e2be9abc50db357a293b78149

549e2a76cbb79b2addad6a347f0175143643b199c9420000000049454e44ae426082084001082

4000000180000000210c0db01000000030000000000000000000000000000001b40000040000

000340000000100000002000000000000bf000000bf000088420000e84103000000000000b300

0000b3ffff8742000000b3000000b3ffffe7412100000008000000620000000c0000000100000015

0000000c00000004000000150000000c0000000400000051000000bc08000000000000000000

00430000001c00000000000000000000000000000000000000440000001d00000050000000b8

00000008010000b4070000000000002000cc00440000001d00000028000000440000001d0000

000100080000000000000000000000000000000000240000000000000000000000ffffff00bfffff00

89

Page 90: prelucrare lapte

48007400ffdf9c000074bf00df9c480074bfff009c480000ffffdf009cdfff0000004800bf74000074007

400ffffbf000000740048000000489cdf009c484800ffbf7400dfffff0048489c0000489c009c4874007

474bf004874bf0074489c0074004800bf7448004800480074000000749cdf0048747400bf747400

9c9cbf009cdfdf0001010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101180e01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101020f1004011100001e0e01010101010101010101010500000c0101070c0a0

b000000130101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

11106010a1b0e01110c010101010101010101010a120914161301070c0111060107130101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101110000000008231209010

70c01010101010101010101010101020f13010101010111060101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010101022101110622230b0000001301010a0b000000

00100401020f00060101010101010111130101010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010706110601141504010101010101010101010101010101010a1c0

1010101010101141a0e010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101011f20060101071e0e0101010101010101010101010217090203040101010a1209020f

1301010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010114160601

0101020f1e0e01010101010101010101020f00000809010101010700000809010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Page 91: prelucrare lapte

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010a1d04010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010105080901010101010101010101010101010101010101010101010102170

90101010101010101010101010101010101010101010101010101010101180e0101010101010

1010a1c010a0b00000013010700000c01010700000c01010101010111130101010500000c010

20f00000c01010101010101010101010500000c0101070c0a0b00000013010101190401110601

0713020f13141613020f1314161301010101141a0e01010a12091416130217090105060101010

101010101010a120914161301070c01110601071301010111060101110601010a1b0e0111060

a1b0e01110601010101020d0e0101010101020f13010101010506010101010101010101010101

020f13010101010111060101010101070c0101011113010a120901110c0a120901110c0101010

1020d0e010101020f000601010500000809010a0b00000000100401020f000601010101010101

111301010101070c010101141a0e0a1b0e0105060a1b0e01050601010101141a0e0101010101

0a1c0101180e0101010101010101010101010101010a1c01010101010101141a0e0101011106

0a1209020f1314150414161314150414161301010101011113010102170902030401180e0101

010101010101010101010217090203040101010a1209020f130101011904010700000809010a0

b000c01010a0b000c010101010101020d0e01020f000008090105000010040101010101010101

01020f000008090101010107000008090101110c0101010101010101010101010101010101010

1010101010101020304010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010105060101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

91

Page 92: prelucrare lapte

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101014c00000

0640000000000000000000000430000001c0000000000000000000000440000001d000000290

0aa0000000000000000000000803f00000000000000000000803f000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000220000000c000000ffffffff460000001c000000

10000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001400

00000400000003010800050000000b0200000000050000000c021d004400030000001e000400

000007010400040000000701040043040000410b2000cc001d004400000000001d0044000000

000028000000440000001d000000010008000000000000000000000000000000000024000000

0000000000000000ffffff00bfffff0048007400ffdf9c000074bf00df9c480074bfff009c480000ffffdf00

9cdfff0000004800bf74000074007400ffffbf000000740048000000489cdf009c484800ffbf7400dffff

f0048489c0000489c009c4874007474bf004874bf0074489c0074004800bf74480048004800740

00000749cdf0048747400bf7474009c9cbf009cdfdf000101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010101180e0101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010101010101020f1004011100001e0e0101010101010

1010101010500000c0101070c0a0b00000013010101010101010101010101010101010101010

101010101010101010101010101011106010a1b0e01110c010101010101010101010a1209141

61301070c0111060107130101010101010101010101010101010101010101010101010101010

101010111000000000823120901070c01010101010101010101010101020f1301010101011106

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010221011106

22230b0000001301010a0b00000000100401020f0006010101010101011113010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010706110601141504010101010

101010101010101010101010a1c01010101010101141a0e01010101010101010101010101010

10101010101010101010101010101010101011f20060101071e0e010101010101010101010101

0217090203040101010a1209020f1301010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101141606010101020f1e0e01010101010101010101020f00000809010101

Page 93: prelucrare lapte

0107000008090101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

01010101010101010101010101010101010101010a1d04010101010101010101010101010101

0101010101010101010101010101010101010101010105080901010101010101010101010101

0101010101010101010101021709010101010101010101010101010101010101010101010101

0101010101180e01010101010101010a1c010a0b00000013010700000c01010700000c010101

01010111130101010500000c01020f00000c01010101010101010101010500000c0101070c0a0

b000000130101011904011106010713020f13141613020f1314161301010101141a0e01010a12

091416130217090105060101010101010101010a120914161301070c01110601071301010111

060101110601010a1b0e0111060a1b0e01110601010101020d0e0101010101020f13010101010

506010101010101010101010101020f13010101010111060101010101070c0101011113010a12

0901110c0a120901110c01010101020d0e010101020f000601010500000809010a0b000000001

00401020f000601010101010101111301010101070c010101141a0e0a1b0e0105060a1b0e0105

0601010101141a0e01010101010a1c0101180e0101010101010101010101010101010a1c0101

93

Page 94: prelucrare lapte

0101010101141a0e01010111060a1209020f1314150414161314150414161301010101011113

010102170902030401180e0101010101010101010101010217090203040101010a1209020f130

101011904010700000809010a0b000c01010a0b000c010101010101020d0e01020f0000080901

0500001004010101010101010101020f000008090101010107000008090101110c01010101010

1010101010101010101010101010101010101010203040101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101050601010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

10101010101010101010c00000040092900aa000000000000001d00440000000000040000002

701ffff030000000000 = 148,6 kg smantana cu 46% grasime.

200-148,6 = 51,4 l lapte cu 3,2 % grasime, necesari pentru normalizarea smantanii.

Pentru fiecare 31,8 parti de smantana cu 46% grasime sunt necesare 11 parti lapte cu 3,2 grasime, care formeaza in total 42,8 parti. Considerandu-se partea egala cu 1 kg se aplica regula de trei simpla astfel :

Daca la 42,8 kg sunt necesare . . . 31,8 kg smantana

la 200 kg vor fi necesare . . . x kg

x= =148,6 kg smantana cu 46% grasime.

f) Randamentul, adica cantitatea de smantana care se obtine prin smantanirea a 100 l lapte, se calculeaza astfel:

R= , in care:

GL este continutul de grasime din lapte, in %=3,6;

Gls continutul de grasime din lapte smantanit, in %=0,05;

GS continutul de grasime din smantana obtinuta, in %=40;

Page 95: prelucrare lapte

R= =8,88.

7. CALCULUL ECONOMIC SI AMORTIZAREA

Investi ia ini ialţ ţ ă 21 210 lei

Vânz ri anuale ă 71 626 lei

Profit brut anual 6 465 lei

Perioada de recuperare a investi ieiţ 3,3 ani

7.1. DESCRIEREA AFACERIILaptele este unul din principalele produse ob inute în gospod riile individualeţ ă

r neşti şi reprezint una dintre sursele de venit pentru familie. Laptele şi produseleţă ă ă lactate se comercializeaz la pre uri ce depind de con inutul de gr sime în acestea. Înă ţ ţ ă prezentul plan de afaceri se propune înfiin area unei unit i mini de prelucrare aţ ăţ laptelui de vac , cu capacitatea de 63 litri/zi. Produsele fabricate vor fi smântânaă dulce şi laptele smântânit. Smântâna dulce fabricat va avea un con inut de gr simeă ţ ă de 20%. Conform prevederilor de specialitate, con inutul de gr sime în lapteleţ ă smântânit trebuie s fie de 0,05%. În afacerea dat se prevede ca laptele s se vândă ă ă ă

95

Page 96: prelucrare lapte

la un con inut de gr sime de 1%, asigurându-se astfel o creştere a profitului.ţ ăProcesul de fabrica ie a unit ii mini va fi asigurat cu materie prim colectatţ ăţ ă ă

de la gospod riile individuale, cu indici igienico-sanitari prev zu i în standardul SM-ă ă ţ104, cu urm toarea compozi ie chimic : 3,5% gr sime, 3,5% proteine, 4,7% lactoz ,ă ţ ă ă ă 0,8% substan e minerale, la un con inut de 12,5% substan uscat .ţ ţ ţă ăAvantajele afacerii sunt: num rul mare al furnizorilor de lapte în localit ile rurale;ă ăţ pia de desfacere stabil şi vast ;ţă ă ă afacerea poate fi condus de membrii unei familii;ă afacerea decurge în condi iile unor cheltuieli investi ionale mici;ţ ţ afacerea poart un caracter de prest ri servicii, cu toate consecin ele favorabileă ă ţ

pentru proprietar. Afacerea este gândit pentru colectarea şi prelucrarea laptelui în localit ileă ăţ

rurale, şi realizarea produselor finite în pie ele agricole ale oraşelor şi centrelorţ raionale ale rii. Aceast afacere este atractiv pentru persoanele din localit ileţă ă ă ăţ rurale, care au în gospod ria personal 2 şi mai multe vaci mulg toare.ă ă ă

7.2. INVESTITIA NECESARAPentru ob inerea smântânii dulci se va folosi separatorulţ mecanic centrifugal de

tip “ -2Сатурн ”, cu urm torii parametrii de lucru: capacitatea – 50 kg/or ; putereaă ă instalat 0,8 kW/h; num r de talere – 10; tura ia tobei – 10000 tur/min; masa – 6 kg.ă ă ţ Separatorul se va procura în magazinele din or. Chişin u.ă

Deoarece volumul aprovizion rilor este mic, iar colectarea se va face imediată dup mulsul vacilor, determinarea calit ii laptelui (densitatea şi con inutul deă ăţ ţ gr simi) se va face periodic, apelând la laboratoarele de specialitate din oraşe şiă centre raionale, la locul vânz rilor.ă

Denumirea Unit iăţ Valoarea investi iei,ţ lei

Separator de lapte 1 1 400Bidoane pentru lapte 3 450Strecur toare pentru lapteă 1 150Termometru 1 60Cad din inox pentru sp lareaă ă bidoanelor

1 1 300

Cad pentru sp lareaă ă instrumentelor şi borcanelor

1 750

Van de pasteurizare 60 litriă 1 3 400Rezervor de ap potabilă ă 1 500Frigider 2 4 000Boiler 50 litri 1 1 000Pomp de apă ă 1 750Reşou electric 1 150Raft 2 300Amenajarea înc perii de producereă 7 000

TOTAL 65 161Strecur toarea este format din dou site metalice, între care se va puneă ă ă

materialul de filtrare. Ca material de filtrare se va folosi tifonul sau rondele de vat .ă

Page 97: prelucrare lapte

Pentru unitatea mini analizat , la colectarea laptelui integral şi transportarea lapteluiă smântânit se vor folosi 3 bidoane de aluminiu, cu capacitatea de 38 litri/fiecare. Termometrul se va folosi la m surarea temperaturii laptelui.ă

Pentru activitatea unit ii mini se va utiliza o cl dire din patrimoniulăţ ă proprietarului afacerii, cu suprafa a de ţ ∼ 15 m2.Cl direa folosit va include urm toarele:ă ă ă

camera de colectare a laptelui; înc perea de prelucrare a laptelui (l pt rie);ă ă ă sec ia de sp lare a veselei şţ ă i instrumentelor; sec ia de sp lare a bidoanelor;ţ ă camera pentru p strarea produc iei în frigider.ă ţAmenajarea înc perii va include urm toarele lucr ri şi materiale necesare: faian ,ă ă ă ţă

podele, canalizare, re eaua electric , contor electric; re eaua de ap potabil ,ţ ă ţ ă ă robinete, conducte, fântân absorbant .ă ă

7.3. PIATA DE DESFACEREPia a furnizorilor. ţ În cazul în care proprietarul afacerii nu va fi în stare s -şiă

aprovizioneze sec ia de fabrica ie cu materie prim proprie (num r mic de vaci,ţ ţ ă ă reducerea cantit ii de lapte muls etc.), se va apela la colectarea laptelui de laăţ persoane fizice din localitate, care se ocup cu creşterea vacilor. În acest caz,ă proprietarul afacerii va aprecia, printr-un studiu de pia , poten ialii furnizori de lapteţă ţ şi posibilitatea de colaborare pe un termen îndelungat. Potrivit estim rilor, cantitateaă de lapte colectat şi prelucrat se prezint în modul urm tor:ă ă ă ă

Cantitatea de lapte integral colectat, litriZilnic Lunar Anual

63 1 875 22 500Stabilirea furnizorilor se va face periodic, prin determinarea calit ii laptelui laăţ

laboratoarele specializate, astfel încât laptele va corespunde parametrilor optimi de calitate aştepta i.ţPentru cantitatea necesar de lapte se vor face colect ri de la 5 vaci, cu produc iaă ă ţ anual de lapte de 4500 litri/fiecare.ăEvaluarea furnizorilor se va face dup urm toarele criterii:ă ă

condi iile sanitar-veterinare de între inere a vacilor;ţ ţ starea s n t ii vacilor (îngrijirea corporal );ă ă ăţ ă igiena ad posturilor şi a furajelor;ă calitatea laptelui; igiena mulsului. La alegerea furnizorilor se va consulta medicul veterinar, care posed informa iaă ţ

privind efectivul de vaci din localitate. Activitatea unit ii mini se va baza numai peăţ furnizori oneşti, care nu vor admite falsificarea laptelui şi vor respecta condi iile deţ livrare.

Pre ul de achizi ie a laptelui integral proasp t luat în calcul, cu 3,5% gr sime, esteţ ţ ă ă de 1,80 lei/kg.

Caracteristica clien ilor. ţ În compara ie cu unele produse alimentareţ (mezeluri, peşte, crupe de hrişc etc.) la o putere de cump rare joas a popula iei,ă ă ă ţ produsele lactate r mân accesibile. Cererea pentru produsele lactate poart ună ă caracter sezonier. În compara ie cu perioada rece a anului, în perioada de var -ţ ătoamn cererea este mic şi aceasta datorit apari iei pe pia a altor produseă ă ă ţ ţă

97

Page 98: prelucrare lapte

alimentare ieftine (fructe, legume etc.). Beneficiarii de baz ai produselor fabricate vor fi clien ii individuali. Printreă ţ

factorii decisivi care vor determina clien ii s cumpere produc ia fabricat men ion mţ ă ţ ă ţ ă calitatea, prospe imea şi durata de p strare a produselor. În cazul unei calit i stabileţ ă ăţ a produselor num rul de clien i va creşte, condi ionând sporirea vânz rilor. ă ţ ţ ă

În privin a ambalajului men ion m, c consumatorii salut cump rareaţ ţ ă ă ă ă produselor lactate în borcane de sticl . Pentru laptele smântânit exist dou c i deă ă ă ă desfacere: vânzarea en-gross la punctele de strângere a laptelui de c treă întreprinderile de prelucrare şi vânzarea en-detail cump r torilor individuali în pie eleă ă ţ agricole. De men ionat, c smântâna fabricat poate fi realizat produc torilor deţ ă ă ă ă frişc , smântân fermentat de consum şi unt. ă ă ă

Pre uri. ţ Pre ul de vânzare a smântânii fabricate, cu con inut de 20% gr sime,ţ ţ ă va fi orientat dup concuren i. Pre ul smântânii luat în calcule este de 15 lei/kg. Pre ulă ţ ţ ţ de vânzare a laptelui smântânit, cu con inut de 1% gr sime, este orientat dupţ ă ă costurile suportate, şi este de 1,4 lei/kg.

În cazul fabric rii laptelui smântânit cu 0,05% gr sime profitabilitatea afaceriiă ă se reduce cu 5%, lucru cauzat de pre ul miţ c oferit pentru acest lapte de întreprinderile de prelucrare. Laptele smântânit cu con inut de gr sime de 0,05% se foloseşte la fabricareaţ ă urm toarelor produse:ă lapte smântânit de consum (serveşte ca aliment dietetic, fiind recomandat

bolnavilor de stomac, a celor cu tulbur ri hepatice sau boli cardiovasculare);ă b uturi r coritoare;ă ă brânzeturi (brânz slab de vaci, caşul sec, caşcaval, brânz Cottage);ă ă ă produse lactate dietetice acide (iaurt, chefir, lapte acidofil, lactofruct); conserve de lapte (lapte concentrat cu şi f r zah r, lapte praf);ă ă ă cazein , cazeina i şi coprecipita i (ă ţ ţ cazeina serveşte la fabricarea vopselei pe bază

de ap , preparatelor de carne, pentru clarificarea vinurilor şi berei; ă cazeina ii ţ se folosesc la fabricarea înghe atei, preparatelor de carne, biscui i, pâine şi înţ ţ patiserie; coprecipita iiţ se utilizeaz la producerea produselor de panifica ieă ţ dietetice, brânzeturi topite şi produse baby foods);

furaje pentru animale (vi ei, porci). ţDistribu ia şi vâţ nzarea produselor. Smântâna dulce şi laptele smântânit vor fi

vândute en-detail (ambalate în borcane din sticl de 1; 2 şi 3 litri), de c tre oă ă persoan special angajat , amplasat în pia a produselor agricole. Pia a de desfacereă ă ă ţ ţ a produselor lactate are tendin e stabile şi este în creştere în perioada s rb torilor.ţ ă ă

Vom men iona unele din c ile de creştere a profitabilit ii afacerii: 1) producereaţ ă ăţ din laptele smântânit a laptelui uscat; 2) fabricarea brânzei moldoveneşti etc. Pentru toate cazurile se va face un studiu de pia , se va ine cont de resursele umane şi deţă ţ tendin a de dezvoltare a pie ei. ţ ţ

7.4. DESFASURAREA AFACERIIActivitatea opera ional va fi realizat de c tre proprietarul afacerii şi membriiţ ă ă ă

familiei sale. Colectarea laptelui. Preluarea laptelui de la furnizorii stabili i şi contracta iţ ţ

(gospod riile popula iei rurale) se va face în orele de diminea şi sear , imediat după ţ ţă ă ă mulgerea vacilor. Aceasta va asigura o calitate înalt a produselor fabricate şi vaă

Page 99: prelucrare lapte

minimaliza cheltuielile de prelucrare. Acest lucru va permite prelucrarea unui lapte igienic, cu un con inut mic de microorganisme (înc rc tur microbian mic ). Laţ ă ă ă ă ă achizi ie se va face un examen organoleptic al laptelui: aspect, miros şi gust, careţ trebuie s fie specifici unui lapte de calitate. Deoarece toate calit ile laptelui seă ăţ imprim smântânii, la depistarea unor devieri de la norme laptele nu va fi cump rată ă (gust amar, gust înec cios, aspect de seu). Gustul se va aprecia la t=15…18ă 0C. Pentru aprecierea mirosului laptele aflat într-un vas se va înc lzi la t=50…60ă 0C.

Achizi ia se va face într-o înc pere aparte, numit camer de colectare. Laţ ă ă ă colectarea laptelui se vor asigura condi ii igienice – bidoane curate; strecur toareţ ă preg tit cu tifon curat etc. Sp larea insuficient a bidoanelor şi separatorului poateă ă ă ă produce la smântân un gust de s pun.ă ă

Înc perea de producere. ă Laptele va fi valorificat în smântân şi lapteă smântânit într-o înc pere separat , numit l pt rie. Înc perea va fi construit din zidă ă ă ă ă ă ă de c r mid sau piatr . Pere ii interiori vor fi acoperi i pân la în l imea de 1,5 m cuă ă ă ă ţ ţ ă ă ţ pl ci de faian sau vopsi i în ulei. Podeaua va fi acoperit cu gresie sau cimentă ţă ţ ă sclivisit şi va avea o înclina ie de 1ţ ÷ 2%, care va asigura scurgerea. Înc perea va fiă legat la re eaua de curent electric, care va asigura iluminarea şi func ionareaă ţ ţ separatorului. Pentru comoditatea activit ii înc perea va fi branşat la re eaua deăţ ă ă ţ ap potabil . În cazul lipsei re elei de ap , în înc pere se va monta un rezervor cuă ă ţ ă ă capacitatea de 100 litri în care se va pompa ap din fântâna proprie. Apa folosit laă ă sp lare va fi evacuat în re eaua de canalizare. La lipsa acesteia se va folosi oă ă ţ fântân absorbant pentru filtrarea apei uzate, situat la cel pu in 30 m distan deă ă ă ţ ţă cl dire şi 50 m de fântâna de ap . ă ă

Opera ii primare de prelucrare.ţ Laptele dup primire, pentru îndep rtareaă ă impurit ilor, va fi strecurat. Tifonul va fi schimbat dup fiecare 50 litri de lapteăţ ă strecurat. Deoarece laptele cald are o viscozitate mai mic şi se smântâneşte mai bine,ă înainte de separare se va efectua opera ia de înc lzire a laptelui pân la t=38…42ţ ă ă 0C.

Preg tirea separatorului de lapte. ă Înainte de demararea lucr rii deă separare, se vor monta corect componentele detaşabile ale separatorului. După aceasta se va porni separatorul în gol pentru a verifica buna func ionalitate şi aţ atinge tura ia de lucru a tobei. Pentru înc lzirea organelor de lucru în separator se vorţ ă turna 2÷ 3 litri de ap cu t=+45ă 0C.

Prelucrarea laptelui. Smântânirii va fi supus numai laptele proasp t, colectată imediat dup mulgere. Smântâna şi laptele fabricate vor fi colectate din separator înă recipiente din inox alimentar, vase emailate sau din lut. Pierderile luate în calcul, conform normelor admise de specialitate, constituie 0,5%. Potrivit parametrilor de lucru aleşi, cantitatea de lapte integral (cu 3,5% gr sime) necesar pentru ob inerea unui kg deă ă ţ smântân (cu 20% gr sime) va fi de 7,6 kg.ă ă

Lucr ri post-fabrica ie. ă ţ Dup ieşirea din separator, smântâna va fi r cită ă ă imediat pân la t=6…8ă 0C şi inut la rece (în frigiderul de cas ) pentru maturizareaţ ă ă fizic , timp de 12ă ÷ 24 ore. Astfel se va opri dezvoltarea microorganismelor şi se va asigura p strarea smântânii în stare dulce pân la vânzare. Smântâna şi laptele vor fiă ă inute la rece în recipiente acoperite cu tifon. Spa iile de depozitare (frigider, beci) vorţ ţ

fi curate, v ruite, f r mirosuri str ine. Laptele smântânit va fi expediat la beneficiariă ă ă ă zilnic, iar smântâna dulce poate fi re inut la rece cel mult 2 zile. Dac lapteleţ ă ă smântânit nu poate fi transportat zilnic la beneficiari, bidoanele cu lapte (sau alte recipiente) se vor ine în bazin cu ap rece sau în frigider. Uneori pentru r cireaţ ă ă laptelui se pot folosi cuburi din lapte înghe at. Pentru a p stra con inutul de vitamineţ ă ţ produsele lactate se vor p stra la întuneric. ă

99

Page 100: prelucrare lapte

Smântâna şi laptele vor fi vândute, fiind ambalate în borcane rambursabile, cu capacitatea de 1; 2 şi 3 litri. Valoarea calitativ a produselor fabricate va fi asigurată ă atât prin calitatea laptelui, cât şi prin starea de cur enie a utilajelor, ambalajelor,ăţ înc perilor de produc ie, spa iilor de depozitare şi starea igienic a personalului.ă ţ ţ ă

Regimul de lucru a unit ii mini de prelucrare a laptelui va constitui 360 zileăţ lucr toare. Consumul de energie electric va include urm toarele (în kW/h/zi):ă ă ă iluminare - 0,8; separatorul - 0,8; vana pasteurizare - 2,2; frigidere – 4,5; boiler – 4,8; r cirea apei - 4. Cheltuielile de transportare prev d 30 lei/zi pentru transportareaă ă produc iei la pie ele agricole din oraşe. ţ ţ Pentru persoana angajat şi amplasat în pia aă ă ţ agricol pentru vânzarea produc iei este preconizat un salariu lunar de 350 lei.ă ţCheltuielile legate de examenul sanitar-veterinar şi avizul medicului veterinar privind calitatea produc iei fabricate sunt incluse în cheltuielile generale. ţ

7.5 ANALIZA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Prognoza volumului de producere şi a vânz rilor:ă

Produse fabricate

U.M.Cantitatea

zilnic ,ă unit.

Cantitatea anual ,ă

unit

Preţ unitar, lei

Vânz riă anuale, lei

Smântâna dulce, cu 20% gr simeă

Kg 8,2 2 961 15 44 408

Lapte smântânit, cu 1% gr simeă

Litri 54,0 19 442 1,4 27 218

TOTAL 65 161 65 161

Prognoza cheltuielilor:Articole de cheltuieli Cheltuieli lunare, lei Cheltuieli anuale, lei

Consum de materie prim (lapteă crud integral) 3 375 40500

Cheltuieli de diverse materiale consumabile (detergen i, tifon)ţ 108 1 300

Taxa pentru vânzarea în piaţă 60 720Consum energie electrică 400 4 800Remunerarea muncii 350 4 200Cheltuieli de transportare 900 10 800Cheltuieli generale şi administrative 100 1 200

Cheltuieli comerciale 50 600Alte cheltuieli (1% din suma cheltuielilor)

53 641

Autorizaţii 400TOTAL 65 161

Page 101: prelucrare lapte

În baza datelor prezentate mai sus, în tabelul de mai jos se prezint o varia ieă ţ a cheltuielilor de transport în vederea stabilirii cantit ii de produse finite spreăţ vânzare, la men inerea marjei brute la aceeaşţ i valoare, de 13 000 lei anual.

Denumirea Cheltuieli de transport, lei/zi30 63 101

Cheltuieli de transport, lei/an 10 800 22 680 36 288Consum de lapte, lei/an 40 500 55 890 73 596Cantitatea de lapte colectat ,ă litri 22 500 31 050 40 887

Cantitatea zilnic de smântână ă dulce produs , kgă 8,2 11,3 14,9

Cantitatea zilnic de lapteă smântânit, litri 54 74,5 98,1

Marja brut (profit brut), lei/ană 13 052 13 000 13 000

Marja brut anual :ă ă

- Vânz riă 71 626 lei- Cheltuieli 65 161 lei________________________________

Marja brută 6 465 (9 %)

8. CONCLUZII

101

Page 102: prelucrare lapte

In concluzie, as dori sa subliniez importanta consumului de lapte pentru organism: substantele nutritive din lapte se gasesc in proportii optime, laptele este asimilat de catre organism mai bine decat orice alt aliment, putand fi consumat atat in stare proaspata, cat si sub forma de diferite produse lactate,iar acestea din urma maresc rezistenta organismelor fata de infectii si intoxicatii, ridicand nivelul de sanatate al populatiei si contribuind astfel la prelungirea vietii oamenilor.

Obtinerea si prelucrarea igienica si cat mai rationala a laptelui si produselor lactate duc la mentinerea integrala a numeroaselor calitati nutritive ale acestora pentru hrana omului. Din acest motiv procesarea laptelui trebuie sa se faca intr-o maniera cat mai practica evitandu-se pe cat este posibil, intrarea in contact cu laptele in momentul prelucrarii. Aici intervin instalatiile care usureaza procesul, reduc timpul de procesare, imbunatatesc calitatea produselor si sunt recomandate pentru calitatea lor igienica deosebita.

Astfel sunt prevenite focarele de toxiinfectii alimentare si a altor imbolnaviri cu poarta de intrare digestiva, care, pe langa faptul ca afecteaza starea de sanatate, implica pierderi financiare directe, sau indirecte, alaturi de alte repercursiuni nedorite. Cred ca aceste motive sunt suficiente pentru a convinge de necesitatea acestor instalatii.

BIBLIOGRAFIE

1. Județul S laj, Monografieă , Victor Cormoș, Valentin Borda. Editura Sport Turism București 1980

2. Chintescu Gh. Prelucrarea laptelui în gospod rii şi ferme, Editura tehnic , Bucureşti,ă ă 1997

3. V. Guzun Tehnologia laptelui şi a produselor lactate, Editura Civitas, Chişin u,ă 1998

4. V. Guzun, Gr. Mustea , S. Rub ova şi al ii Industrializarea laptelui, Edituraţă ţ ţ Tehnica-Info, Chişin u, 200ă 1