PREDLOG PRORA ¤’UNA OB ¤’INE IDRIJA ZA LETO 2015 - ... II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki prora

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PREDLOG PRORA ¤’UNA OB ¤’INE IDRIJA ZA LETO 2015 - ... II. POSEBNI DEL...

 • II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine IDRIJA za leto 2015 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

  PREDLOG PRORAČUNA OBČINE IDRIJA ZA LETO 2015 - DRUGO BRANJE

  A. Bilanca odhodkov

  v EUR

  PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

  10 - Občinski svet

  REBALANS

  2014

  VELJAVNI

  PRORAČUN 2014

  NA DAN 17.12.2014

  REALIZACIJA

  JAN.-DEC.2014

  PRED ZR

  (1) (2) (3) (5)/(4)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  PRVO BRANJE

  (4) (5)/(2)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  DRUGO BRANJE

  (5) (5)-(4)

  Razlika

  10 Občinski svet 103.487,46139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

  103.487,4601 POLITIČNI SISTEM 139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

  103.487,460101 Politični sistem 139.047,00139.047,00 100,084.988,00 61,184.988,00 0,00

  73.656,4201019001 Dejavnost občinskega sveta 84.097,0084.097,00 100,084.988,00 101,184.988,00 0,00

  35.775,871001000 Občinski svet - sejnine 45.225,0045.225,00 100,040.000,00 88,540.000,00 0,00 35.775,874029 Drugi operativni odhodki 45.225,0045.225,00 100,040.000,00 88,540.000,00 0,00

  4.465,271001002 Slovenska ljudska stranka - SLS 4.615,004.615,00 100,03.901,00 84,53.901,00 0,00 4.465,274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 4.615,004.615,00 100,03.901,00 84,53.901,00 0,00

  13.608,631001003 Socialni demokrati - SD 12.758,0012.758,00 100,016.815,00 131,816.815,00 0,00 13.608,634120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 12.758,0012.758,00 100,016.815,00 131,816.815,00 0,00

  1.939,451001004 Liberalna demokracija Slovenije - LDS 2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,00 1.939,454120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 2.454,002.454,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  5.011,271001006 Nova Slovenija, Krščanska ljudska stranka - NSi

  5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00

  5.011,274120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

  5.030,005.030,00 100,04.941,00 98,24.941,00 0,00

  10.443,041001007 Slovenska demokratska stranka - SDS 10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,00 10.443,044120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 10.962,0010.962,00 100,08.487,00 77,48.487,00 0,00

  Stran: 1 od 84

 • A. Bilanca odhodkov

  v EUR

  PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

  10 - Občinski svet

  REBALANS

  2014

  VELJAVNI

  PRORAČUN 2014

  NA DAN 17.12.2014

  REALIZACIJA

  JAN.-DEC.2014

  PRED ZR

  (1) (2) (3) (5)/(4)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  PRVO BRANJE

  (4) (5)/(2)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  DRUGO BRANJE

  (5) (5)-(4)

  Razlika

  2.412,891001012 ZARES - nova politika 3.053,003.053,00 ---0,00 0,00,00 0,00 2.412,894120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 3.053,003.053,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  0,001001013 Stranka Mira Cerarja - SMC 0,000,00 100,04.879,00 ---4.879,00 0,00 0,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in

  ustanovam 0,000,00 100,04.879,00 ---4.879,00 0,00

  0,001001014 Občinski svet - nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00 ---5.965,00 0,00 0,004202 Nakup opreme 0,000,00 100,05.965,00 ---5.965,00 0,00

  29.831,0401019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 54.950,0054.950,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  29.831,041001010 stroški lokalnih volitev 54.950,0054.950,00 ---0,00 0,00,00 0,00 7.528,254020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.310,0011.310,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  3.908,744022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.500,004.500,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  0,004024 Izdatki za službena potovanja 910,00910,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  720,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 2.790,002.790,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  17.674,054029 Drugi operativni odhodki 35.440,0035.440,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  Stran: 2 od 84

 • A. Bilanca odhodkov

  v EUR

  PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

  11 - Nadzorni odbor

  REBALANS

  2014

  VELJAVNI

  PRORAČUN 2014

  NA DAN 17.12.2014

  REALIZACIJA

  JAN.-DEC.2014

  PRED ZR

  (1) (2) (3) (5)/(4)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  PRVO BRANJE

  (4) (5)/(2)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  DRUGO BRANJE

  (5) (5)-(4)

  Razlika

  11 Nadzorni odbor 6.355,685.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

  6.355,6802 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

  5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

  6.355,680203 Fiskalni nadzor 5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

  6.355,6802039001 Dejavnost nadzornega odbora 5.541,005.541,00 100,08.150,00 147,18.150,00 0,00

  6.355,681101000 nadzorni odbor - sejnine 5.541,004.835,00 100,07.150,00 129,07.150,00 0,00 6.355,684029 Drugi operativni odhodki 5.541,004.835,00 100,07.150,00 129,07.150,00 0,00

  0,001101001 nadzorni odbor - ostali stroški 0,00706,00 100,01.000,00 ---1.000,00 0,00 0,004029 Drugi operativni odhodki 0,00706,00 100,01.000,00 ---1.000,00 0,00

  Stran: 3 od 84

 • A. Bilanca odhodkov

  v EUR

  PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

  12 - Župan

  REBALANS

  2014

  VELJAVNI

  PRORAČUN 2014

  NA DAN 17.12.2014

  REALIZACIJA

  JAN.-DEC.2014

  PRED ZR

  (1) (2) (3) (5)/(4)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  PRVO BRANJE

  (4) (5)/(2)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  DRUGO BRANJE

  (5) (5)-(4)

  Razlika

  12 Župan 82.409,2898.473,0098.473,00 99,483.363,00 84,282.863,00 -500,00

  67.371,0701 POLITIČNI SISTEM 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

  67.371,070101 Politični sistem 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

  67.371,0701019003 Dejavnost župana in podžupanov 74.398,0074.398,00 100,070.163,00 94,370.163,00 0,00

  41.123,011201000 župan - plače in dodatki zaposlenih 44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,00 41.123,014000 Plače in dodatki 44.200,0044.200,00 100,044.200,00 100,044.200,00 0,00

  883,541201002 župan - povračila in nadomestila (prehrana, prevoz na delo)

  870,00870,00 100,0890,00 102,3890,00 0,00

  883,544002 Povračila in nadomestila 870,00870,00 100,0890,00 102,3890,00 0,00

  6.620,741201003 župan - prispevki delodajalcev in davek na plače 7.123,007.123,00 100,07.123,00 100,07.123,00 0,00 3.639,394010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.915,003.915,00 100,03.915,00 100,03.915,00 0,00

  2.915,634011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.135,003.135,00 100,03.135,00 100,03.135,00 0,00

  24,644012 Prispevek za zaposlovanje 28,0028,00 100,028,00 100,028,00 0,00

  41,084013 Prispevek za starševsko varstvo 45,0045,00 100,045,00 100,045,00 0,00

  11.651,001201005 podžupan - nepoklicna funkcija 13.000,0013.000,00 100,013.350,00 102,713.350,00 0,00 11.651,004029 Drugi operativni odhodki 13.000,0013.000,00 100,013.350,00 102,713.350,00 0,00

  7.092,781201006 župan - reprezentanca 9.205,009.205,00 100,04.600,00 50,04.600,00 0,00 5.509,944020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.250,006.450,00 100,03.300,00 52,83.300,00 0,00

  1.190,564021 Posebni material in storitve 1.200,001.000,00 100,01.000,00 83,31.000,00 0,00

  65,314023 Prevozni stroški in storitve 630,00630,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  326,974024 Izdatki za službena potovanja 765,00765,00 100,0300,00 39,2300,00 0,00

  0,004029 Drugi operativni odhodki 360,00360,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  Stran: 4 od 84

 • A. Bilanca odhodkov

  v EUR

  PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

  12 - Župan

  REBALANS

  2014

  VELJAVNI

  PRORAČUN 2014

  NA DAN 17.12.2014

  REALIZACIJA

  JAN.-DEC.2014

  PRED ZR

  (1) (2) (3) (5)/(4)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  PRVO BRANJE

  (4) (5)/(2)

  Indeks

  PREDLOG

  PROR.2015

  DRUGO BRANJE

  (5) (5)-(4)

  Razlika

  15.038,2104 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

  24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

  15.038,210403 Druge skupne administrativne službe 24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

  15.038,2104039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.075,0024.075,00 96,213.200,00 52,812.700,00 -500,00

  7.615,981204000 županov sklad 10.140,0010.140,00 100,05.070,00 50,05.070,00 0,00 3.748,674020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.755,002.275,00 100,01.000,00 26,61.000,00 0,00

  193,164023 Prevozni stroški in storitve 620,00630,00 100,0300,00 48,4300,00 0,00

  0,004026 Poslovne najemnine in zakupnine 0,001.470,00 ---0,00 ---0,00 0,00

  2.824,154029 Drugi operativni odhodki 3.500,003.500,00 100,02.700,00 77,12.700,00 0,00

  0,004119 Drugi transferi posameznikom 485,00485,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  550,004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

  930,00930,00 100,0930,00 100,0930,00 0,00

  300,004133 Tekoči transferi v javne zavode 580,00580,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  0,004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

  135,00135,00 100,0140,00 103,7140,00 0,00

  0,004323 Investicijski transferi javnim zavodom 135,00135,00 ---0,00 0,00,00 0,00

  5.233,951204001 županov sklad prireditve 10.005,0010.005