Click here to load reader

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediteranaweb.cz.unidu.hr/datoteke/820/povijest_BRO-URA_2017.pdf · rimska pravna povijest povjesniČar i pravo: praktikum iz

 • View
  230

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i...

 • O STUDIJU

  Studij Povijest Jadrana i Mediterana je studij s vrlo inovativnim programom. Prva

  posebnost mu je tema: iako sadrava kolegije iz antike i suvremene povijesti,

  nastava je uglavnom posveena prolosti jadranskog i mediteranskog prostora

  tijekom srednjega i novog vijeka (6.-19. stoljee). Druga posebnost studija je

  naglasak na praktinim vjetinama (pomone povijesne znanosti, marketing,

  kulturni menadment), ime se polaznici osposobljavaju za zapoljavanje i izvan

  znanstveno-obrazovnog sektora, u turizmu, kulturnoj industriji ili medijima. Trea

  posebnost studija je izrazita interdisciplinarnost, edukacija ne samo u povijesti,

  nego i u drugim znanostima, od demografije i ekonomije do povijesti umjetnosti i

  knjievnosti. Na studiju e predavati ugledni strunjaci sa Sveuilita u

  Dubrovniku, Sveuilita u Zagrebu i drugih znanstvenih i obrazovnih institucija u

  Republici Hrvatskoj.

  Preddiplomski sveuilini studij Povijest Jadrana i Mediterana izvodi se u

  suradnji s Filozofskim fakultetom Sveuilita u Zagrebu.

  Preddiplomski sveuilini studij

  Povijest Jadrana i Mediterana

  Sveuilite u Dubrovniku www.unidu.hr

  OTVORENOST STUDIJA PREMA POKRETLJIVOSTI STUDENATA

  Sukladno Europskom sustavu prijenosa bodova (ECTS), preddiplomski

  sveuilini studij Povijest Jadrana i Mediterana horizontalno je otvoren prema

  studijima povijesti, uz vertikalnu prohodnost prema diplomskom sveuilinom

  studiju. Prema naelima Bolonjskog procesa, studenti e imati mogunost dio

  studija, u trajanju od jednog ili vie semestara, ostvariti na srodnim

  preddiplomskim studijima povijesti u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu, upisati

  izborne kolegije iz podruja povijesnih znanosti, te ostvariti propisani broj ECTS

  bodova. Takoer, prema istim naelima Studij je otvoren za strane studente, te

  nudi odreen broj kolegija na engleskom jeziku. Nakon zavretka

  preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana, studenti mogu nastaviti,

  prema bolonjskim naelima, studirati povijest na diplomskoj razini.

  ISHODI UENJA STUDIJSKOG PROGRAMA

  Studenti e biti osposobljeni imenovati i interpretirati temeljne procese i strukture

  koji su obiljeili povijest Europe, Mediterana i Jadrana u dugom razdoblju od

  antike do suvremenosti.

  Studenti e znati definirati i tumaiti osnovne pojmove iz podruja povijesnih, ali i

  humanistikih te drutvenih znanosti; definirati i opisati poddiscipline povijesnih

  znanosti kao i osnovne discipline humanistikih i drutvenih znanosti; opisati

  povijesni razvoj i temeljnu institucionalnu infrastrukturu europske i hrvatske

  humanistike.

  Studenti e moi navesti, sumirati i analizirati opsenu strunu literaturu vezanu

  uz povijest Mediterana, Dalmacije i Dubrovnika, ali i radove koji predstavljaju

  suvremene teorijske i metodoloke trendove u historiografiji i humanistikim

  znanostima; studenti e takoer stei uvid u povijesne motive u europskoj i

  hrvatskoj kulturi izvan uskoznanstvenog konteksta, kao i u suvremenoj

  popularnoj kulturi.

  Polaznici e biti sposobni ocijeniti znanstvene i publicistike radove s povijesnom

  tematikom, analizirati njihovu uvjerljivost, relevantnost i originalnost, te biti

  sposobni napisati argumentiran kritiki osvrt po standardima povijesne struke.

 • TRAJANJE STUDIJA

  Preddiplomski sveuili studij Povijest Jadrana i Mediterana traje , ili ni tri godine

  est semestara (180 ECTS bodova).

  ZVANJE KOJE SE STJEE

  Po zavr etku preddiplomskoga studija student stjee akademski naziv

  sveuilini prvostupnik (baccalaureus) povijesti (univ. bacc. hist.).

  MOGUNOSTI ZAPOLJAVANJA

  Zbog raznovrsnog programa, koji nudi kolegije iz velikog broja disciplina, studij

  polaznike osposobljava za irok spektar radnih mjesta. Prvostupnici e

  angaman i zaposlenje moi nai na radnim mjestima uobiajenim nakon

  trogodinjeg studija povijesti. Zbog kolegija vezanih uz turizam, menadment i

  konzervaciju, studij polaznike osposobljava i za rad u turistikoj industriji. Takvi

  strunjaci, koji spajaju povjesniarsko obrazovanje s poznavanjem kulturnog

  menadmenta i turizma, bit e idealno osposobljeni da prezentiraju, ali i uvaju

  povijesno nasljee.

  POGODNOSTI

  Hrvatski dravljani s prebivalitem na podru ju Grada Dubrovnika mogu

  ostvariti pravo na kredit za kolovanje koji moe kredit za pla anje trokova biti

  ivota i/ili kredit za pla anje kolarine.

  www.unidu.hr

  POVIJEST SREDOZEMLJA: OVJEK I KRAJOLIKGOSPODARSKA POVIJEST JADRANA I MEDITERANASUVREMENA HISTORIOGRAFIJA: TEORIJE I METODEPOVIJEST STANOVNITVA MEDITERANSKOG I JADRANSKOG PROSTORAKOLEKTIVNI IDENTITETI MEDITERANSKOG I JADRANSKOG PROSTORAUVOD U POVIJEST DUBROVAKE REPUBLIKE STRANI JEZIK (ENGLESKI, TALIJANSKI, FRANCUSKI ILI NJEMAKI)

  IZBORNI KOLEGIJI

  UVOD U HISTORIJSKU ANTROPOLOGIJU: IZVORITA SREDOZEMNIH CIVILIZACIJAPOMORSTVO PREDMODERNOG MEDITERANAISTONOJADRANSKI PROSTOR: VLAST I VLASNITVOVENECIJA I MEDITERANPRIVREDA I DRUTVO ISTONOG JADRANA 1797.-1918.: IZMEU ZASTOJA I RAZVOJALATINSKI JEZIK 1POVIJEST EPIDEMIJA NA MEDITERANSKOM PROSTORUIVOTNI CIKLUS NA KASNOSREDNJOVJEKOVNOM I RENESANSNOM ZAPADUUTJECAJ VINOGRADARSTVA NA DRUTVENA I DEMOGRAFSKA KRETANJA U 19. I 20. STOLJEUKOMUNIKACIJSKE RAZINE DUBROVNIKA I ZALEA U SREDNJEM VIJEKUBIZANT I MEDITERAN LATINSKI JEZIK 2POVIJEST HRVATSKOG TURIZMAUVOD U POLITIKU ZNANOST 1UVOD U SOCIOLOGIJUMUZEOGRAFIJAPOVIJEST UMJETNOSTI STAROG VIJEKAIKONOGRAFIJASOCIOLOGIJA KULTUREUVOD U POLITIKU ZNANOST 2KULTURNA BATINAPOVIJEST SREDNJOVJEKOVNEUMJETNOSTI

  I. GODINA II. GODINA III. GODINA

  KOLEGIJI

  SOCIJALNA POVIJEST JADRANSKOG I MEDITERANSKOG PROSTORAHISTORIJSKA ANTROPOLOGIJA JADRANSKOG I MEDITERANSKOG PROSTORAPOLITIKA POVIJEST JADRANSKOG I MEDITERANSKOG PROSTORAINSTITUCIJE I PRAVNE TRADICIJE: JADRAN, MEDITERAN, EUROPA U SREDNJEM VIJEKU I RANOM MODERNOM RAZDOBLJUSTRANI JEZIK (ENGLESKI, TALIJANSKI, FRANCUSKI ILI NJEMAKI)

  IZBORNI KOLEGIJIBALTAZAR BOGII I HISTORIJSKA ANTROPOLOGIJA OBITELJI U JADRANSKOM PROSTORUSREDNJOVJEKOVNA OBITELJ NA JADRANU I MEDITERANUMARGINALNE SKUPINE MEDITERANSKIH GRADOVA U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKUPOVIJEST NASILJA U EUROPSKOM SREDNJEM VIJEKU I RANOM MODERNOM RAZDOBLJUPOVIJEST DOKOLICE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKUHISTORIJSKA IMAGOLOGIJA JADRANSKOG I MEDITERANSKOG PROSTORAKRISTIJANIZACIJA RIMSKOG CARSTVA: HODOAA NA MEDITERANURIMSKA PRAVNA POVIJESTPOVJESNIAR I PRAVO: PRAKTIKUM IZ PRAVNE DIPLOMATIKE (OPORUKE, UGOVORI, PROPISI, SUDSKI ZAPISNICI)NASTANAK I RAZVOJ DALMATINSKIH GRADSKIH KOMUNAPOBUNE, REVOLUCIJE I GRAANSKI RATOVI U SREDNOVJEKOVNOJ I NOVOVJEKOVNOJ EUROPIVOJNA POVIJEST SREDNJEG I RANOG NOVOG VIJEKAOSMANSKO CARSTVO I MEDITERAN POVIJEST POLITIKIH IDEJAUMJETNOST RENESANSE I BAROKAPOVIJEST ARHITEKTUREGOSPODARSKA POVIJEST HRVATSKEPOVIJEST MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTISOCIJALNA FILOZOFIJASUVREMENE POLITIKE IDEJE I IDEOLOGIJERETORIKA

  KULTURNA POVIJEST JADRANA I MEDITERANARELIGIJSKA POVIJEST JADRANSKOG I MEDITERANSKOG PROSTORASREDOZEMNI PROSTOR U MODERNOSTIHISTORIOGRAFSKI PRAKTIKUMPOMONE POVIJESNE ZNANOSTI (PALEOGRAFIJA, DIPLOMATIKA S KRONOLOGIJOM)INFORMATIKE METODE U HISTORIOGRAFIJI UVOD U POVIJEST OSLIKANIH SREDNJOVJEKOVNIH RUKOPISASTRANI JEZIK (ENGLESKI, TALIJANSKI, FRANCUSKI ILI NJEMAKI)

  IZBORNI KOLEGIJIVJERSKI I KULTURNI DODIRI NA MEDITERANUSREDNJOVJEKOVNE CRKVENE INSTITUCIJE U SREDOZEMNOM KONTEKSTUKNJIEVNOST RENESANSE I BAROKA U HRVATSKOJBENEDIKTINCI U DALMACIJI: POVIJEST REDA I RAZLIITI ASPEKTI NJEGOVA KULTURNOG NASLJEAURBANIZAM, ARHITEKTURA I STANOVNITVO MEDITERANSKOG GRADAARHITEKTURA I UMJETNOST ISTONOG JADRANA U KONTEKSTU REGIONALNE POLITIKE I CRKVENE POVIJESTI (11. -16. STOLJEE)POVIJESNI VRTOVI MEDITERANAIZ KNJIEVNE POVIJESTI: ITANJE S RAZUMIJEVANJEM KNJIEVNOJEZINE BATINE (OD DUBROVNIKA DO ZADRA)NOVOLATINSKA KNJIEVNOST U DALMACIJIDEMOKRACIJA I LJUDSKA PRAVAPOLITIKA KULTURAPRAVO KULTURNIH DOBARAUPRAVLJANJE KULTURNIM DOBRIMA IOPA TEORIJA BATINE EUROPSKE INTEGRACIJEMARKETING U TURIZMUUPRAVLJANJE KULTURNIM DOBRIMA II

  KONTAKT

  Sveuilite u Dubrovniku

  Studij Povijest Jadrana i Mediterana

  tel.: 446 070 i 446 071

  e-mail: [email protected], www.unidu.hr

  OBVEZNI KOLEGIJI OBVEZNI KOLEGIJIOBVEZNI KOLEGIJI

  Page 1Page 2