Kritička povijest umjekritička povijest umjetnostitnosti

 • View
  26

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kritička povijest umjetnosti

Text of Kritička povijest umjekritička povijest umjetnostitnosti

 • d)EoE,c$>caNGIoAU)oE(j)'E!=

  t)ii

  o)>iri : =r(l)5E 8-9E'rnGt l9.EE E&

  .E9A

  5gB.

 • :*F5s$,gE.ItE,EH,FI aEsEESEF;.ctsE$,F:g;EspEEiBeii;Ip;esiBEgEEEgEa$sf.EEEEEE.EiqEEEgEas;eEt gE;;ggEgEEsgEAigF;E5esas

 • , = - 1:

  = - -.-.i

  ? - ! a tr ;.J

  :1 tr + A d - ' )- t

  = ',:'. ) -

  : ==

  -- : :

  -^ = ===..==.-

  li-'n r

  / =

  i L1J-=J

  ;=:

  = z=--- i == ;- 12 >; ; : ;'= > Z'? : i *iX :s E-Zi = 2

  : = : -.

  =+.= = :'-,

  = +E = ? =5ES - - -..: e"l

  i -.: -r

  :-2==.:==:-r'j')C?: := ? = Z= E ; i=, -i_E iE = i g =,=,1= ! :=,=_?';- i,?e:

  = E $a a i: !i,?; t;E E i e E isE E s 1zEE i:-.-e:-.-

  i -'-

  - <

  -'2.==. -

  - a

  =,- =

  O'tt-.= _

  O r:

  7t O

  = h

  ; E;a'z= ;'-E=;i;; e i E i;

  -y iEi i*! + =-' a!

  r-

  -S ?E 3 [gE = >i!= !=?E E Z?",: E r, iE i= E;:r:F

  =' ; Z=';.< 7 i == +Z E-3 - !+.p ==-= 7 : ai. = .y. *=:

  ',72;;?, 1urue-

  -E ;=.3=89i.-3.!'ep=

  - j

  -. i

  I .

  .!.,'1. =

  .= t1

  .2 a

  S -.

  - -

  1 .-

  - ,

  .- E

  i G

  : ;

  -a'A ='7",?a'=,2

  j,== Z = E c.tr-i

 • s ii= !=i Ei'.+tiE7a t:E7EE=+C=,:;?,

  : 'A -

  a a'-:

  ?, -

  = -.ga

  ,:-1. u -

  2 1. :,

  aa

  = = .Z : - *

  .=.-.- o.E.-

  1:= --:

  t - =.-

  1 ;.4 = =. - d

  i : = a = = :L

  ?+ 'z { ='t

  " 'r ':- -'=

  = = :i = = F !

  - '=._

  i L !

  ?= =

  =._ =.) = --i'\

  2 t Z"-j

  i.4.:!= =:'/

  4v.-:

  q- a

  d_=p-o -E

  ^ =-1E

  J..= 9

  _- :1

  ", .

  - =

  4 o

  -''. ==

  da

  a. -.

  q. :

  :^ -^

  ! >

  .- =

  i U

  C'= i

  .=-^ ,o

  '- ,N

  Q .

  G =

  >:

  +: E-.=; !'j =a: 1= 7E-=';2 =a=-"++ j?i ? .

  : : = =. =._E =i =E=E:?

  =i".4-)-; =) " E' o'.'

  :1"^tr='=o=j

  :1,.= t z tt= * ? - 442 _! != i =a Z= ==+o= 7 2 ]-= Zs Ei':E +i Ei2 i= i4E-i7 *= i'

  " t = -'= = -D:

  .i I

  =N -a'4,

  j. a-'''

  = = a :.-.'> =j4i

  V c-".---:

  -=oLi

  9 ; E :-= ii ?2'= ??- = i = ?-:,ic

  = 2 ?= ?'4.1. ... v':

  E < E.ii B; ; F.= *e:i Z 2= = =,=E+ 7 iZ,:i a Z

  S -

  = ?S=.?!.- /

  =''.' -. > -,a,'!=-

  --= = E ='=..-

  ?.'-^ =

  z = = 3:2t + l2 z = ?< = i-= ?; =i E= E 7:*i 2i=:

  =z ei=': y 1 { * Z iz= l-t'=i "E==;E=i ;+++\

  -i s.l a i',= i'>

  ; i ).- a:.J ?, = tiZ : =,=? = < _2 ? -t

  n i ? =.,i-:t z ? 1 t_7 == = 2'= I ='= f ,+1 Z ! i +=_= i ?

  : = ., J.=.= t = =-., ? r r.;i

  7.=,3; , = = ==3

  =,2.2 ?.:--j

  ,.==.2 t.?

  F =- ; i'=

  i-+ -.i

  ! = _ ..-i - - _.-

  = = = F;=i T-.i.-.:

  ) o :1 = = a ==

  = - = /

  = ;! - r / = -

  4 /, = = =

  =,7 = = = = -; ,= i = i 7 i 3 = ;+ = ) * ; 7 =- j i .d- =E 7=

  = : = i-j -

  - ?

  , = = V = 7 = )

  ='2 < = = :

  a i = '

  =' -= E

  :je=22.=r = f I ; I E =z=F', ;

  == = i = z- .- t; ." a:? = z'r. 1*-t.-E E,= = i z 7 iZ Z ; i i? = = Z : z==!'tr=i = li

  = ='= E e'=;'=' .;.1= ", g EE,: ;,2 j j-= l,== ?E Z i:

  Z

  ?i )- t -; . = )- L ) 7 = E+2 y .,E=i Ai * i'14L-' )1J =,'+.-=.2 = i =.7'-

  .. l_; Z 9 =1VE "-,-": E:i'='a i= -=

  ='4 : i) a.s'a,

  Z'i :,'.'=.i

  lE " =3 t.4 q r, .

  1z: i*"ci = 3 ?i *ZiZ z:zC!iaZZlii;rr.-:E,;; ?= i.;'iZ? i =.=: iz; ?= i=-=7 iu=='?'z='6-!:'!

  = d y _.=_,=-= ii.Z.

  i..=_.V = Z Z -., = 2 !=_=

  LiE4-t'=; = E EE 4 , E:.!1=; = s !e i =EZ i=.=.=_Z -'iE

  2- 1y

  + ,'=a = a-- Z { ' r--=,'==

  9 o-F o.., - ; = ..2-. /,.2 a

  < Si -;. 4 =,= = Z = =..?= =3 =a

  - t

  =. ! 4.=

  -.a. =

  .=.== -c- =

  -- -r, z =

  = /

  = =

  - .

  i-!,9= ==E v. = = = -4

  = .:r.Z-;1i d_ +=,===; j

  ?, ==.-i"=-d.2_ t.=

  i I

  -= =;.

  = = 'r,( L ?= = =+?.E- /,i= -_; i =_ 7 t 7=21

  =; - -=.c-;i,=

  = ;'= .=

  ;=" Z ; 1Z =z =.=.! v u - a=.q= 3e". Z ?< = a i e = = . ;2,7-t == + i ?.= ? =Z!=ii

  = E = S ===,; i =_-= 7, = ZZ.: i,=-Z li i =,EeZ

  7'= E = i z'l? - :,4_: ?. 4,,.,4.=v_.i.=.- i)= i .ea

  q=,.>-..==..2\-i::;)-.-=.= r'J x \ -.-

  i al= a .Z t a'za7 "'=. e?\7

  c'-a

  = o-E

  a) )

  e

 • =- =cii-u.ii ia|: j.E= ii l 72,'+=;:ii= +i_,iEzE:7=Ei=t'=i i-EE=zE : l 3 zE,,E == 5zZ i iE Z r', E ;r'l z=r=, 7 n-,'- = ?,,7=4 ; i !, 1E E=E-7=i i, "= =! v,, ili-1?i =/ri= ;'=ii;r: i=li l,?*i=i?z* zi+E i i Ezzrz i E=zs=?"7i7E= iz i = Z -+-'.A-.=;=A= ZZ .:4

  i =Z= =E: ) E=?i:,!iEl'1 iii

  == 4 6 E=,? E i:;: = i_ =:=; =

  =_ i = i -?i a E= Z=c >= ?Z i i i= I ri= 21, i i a =, E*+ z ;Z zZ{ IF* i i+z z i ri* Zi r=i E liii',i2?,+iY=2E'Z==+E=i=i'?z t g i ==E,7,?- ? e,? == = + g =E': E- =? = E i 7: F l=='= E'1 + i i, E-v. b

  c:5

 • t,g.I t.AS i * S* E i.E e's * E't'i'5. E E i 7'',', 5 *

  d >'-

  i'-'.:

  $ eei s e itc'EB"Egtn= E'FE r EE,?;;iEi E

  E r,se a;ut'E:s'; ;*E EEE;.E ggE gEE5EE IS g? ;5Ei 3aggE;= aE r iiu +F-= EcEsti 'l igFgS: ac IgEEq H: ies e5'is'3i'i ii

  3F'e E E [ 5 E t r +,3,s* H E,=E E A H &E E; E H.E Ei Ei5 EEEaEEEEE IEg$EEgiEE6EEIEgS EigEgEE;EE; iEgEEEEgE=E'A I

  g

  = E - I' 1EE E g +EiEE EEE ifl ilaE"EE E EEE5 i E E E : t,; S s,s E: s E s -( = = 3F E E sg;,.:-..)-

  ! u- Q 9

  ., f

  l -

  s =

  a = o =

  L '

  3'A'.AiE =.= i p 2s.= 7. ;= i=.

  r ;s,g * i ! e+.2

  c ,

  N'= 6

  =.o =

  F ='-:

  =E, ii'iAs

  iA+*: i?zi,?*2 **-iE ;; 9_i?3; g ==? ?=

  E ; g ; *-.=-' i 2i -= 39E,:.i 4EZ';, =E 2t_ == ..:= ! iE.,+riEE=== z'"*!=::d.! :.:=.; = =

  s'-= o.-=.:

  E : -=E ?, +i 3 Z;E.>i

  7,-c'.7 F= < - = - ru:--

  E:-tr - a-

  .!.4i = . a = 4

  r i.> IE

  == i

  .'l, *, - :a,z-tr

  - -- ) )= c'

  : ; s E e ;E E FE== ii'"= ;eei i ii a = a i;i=

  ;,1 +a< s ii E rEzi;::gEE! = ,7ZCE?r-is

  f:2a46>C='',:.-="J'=; < i i. - = a = i== ?,=,= ZilZ == *;-iZ lZz= t-l='= ='-'

  =

 • N

  g+ O ?",; ! v,a ! e =+ : ) :''- 4iet =:'.-,2;4Aq= e:ES;

  ,==i1L=,i!.E = = = )1 ='r-- c-:! e . = = t'=-

  i = Z Z = i =-=

  .v > -.- 6 4 Z.t_.i= -; =^4.= j'= e ; i i * 7 t_: =

  o S E I o a _:i

  ='=._ -o_ 9'-- - =;

  J .a i o-:= ? c -

  L o o ..'= u.=.2 o ,a.= = - 'a, f. i, T

  i'iZ '* d-

  --. .E;E E+,i l.Z: E=.7:FE 1

  Ei27i_=i'7_= = = iu._'E !;.';

  1 . J i=1 :t 1 1 E 1-F, 7, 2E_3 .

  i =o j Z 72 g ==? n 7' -E-i E = 1: ;

  = : s a = = i:ii?:*4+==.i

  -?,2 =:

  X 6 =.c

  ==.::, =.=

  c'- -

  ^ =aZ.!-t

  = -

  . a l. I " = = _ a = += E = s - j

  = = = q. F ,= - .= e

  E =ts-i=-d> = = = = Z !a.=..- F ==

  qoE = =1 i, =

  _i == i,i= s= ===Z=7:Ei= =:== ==_!_X

  -=a'a7l:dt v.-..:

  ;1 - '' E:{'E ; c'J - 3 ; = R *'-

  i I

  E = E 3.i :=.E z = i

  i't.i = = = = = i.y, 1a

  a,:J ! -= ='/ -

  '= = 3

  = c-2,

  - ='=

  : !/

  i: 2 L

  Z i'

  ., 6)

  " ;

  - G o =

  :; -

  .= E-- *='u?'-'e .! l'-

  1:= 1'--5,4.

  :5 :f i-'=

  '=-L.j.!.:

  =' 1 ;zEi- = i'i

  1 =''= =''6 = .i2

  iz -, -

  =i,->-\ ?gE=EE::+1'q

  - E7'.,,=EE;+'= =

  - = = = = -. = a :

  -.- -r. = .=.: E

  I .-

  : E - .- =

  ==

  = = .- u :=3 :-

  - -

  = = !

  . .t L.!.=

  .t. .=

  ;'=,,,t ;

  E ? * *

  i 7 q 5'3 ='q'd.-

  e:! = -n

  i:a'= = ;

  E - 3 -\

  .r = a=

  i ',. = - '. x '> j. = = .= - i =

  =. .= y = b

  2 ==._ i = .+ g ,

  i i7E==i?iEEErri*iz g E=*a4E5i{

  :r.=ay.1=).= =

  = s=

  > u:=.iE-o

  = i

  A r.

  9= i

  }.2.i

 • - =

  = ^

  = = .:

  ! --

  t s

  L .'' "i,=

  J- ! -

  .: 99 -'-

  j =z=*2i,?21*==, EZE2,2'a!=,, 12,+ 7Z=i t;

  -.,-'F-L*ViZa ,i-.a:=e

  qdlEf ZiEZ.Zr=

  i i>=5f.'t7'*t=i

  '- F'1 == /-i

  : ?-=;==.i'

  -.: EE .Ziz.===

  =;-i=;;+?"2i1= z=*idz

  j==ii 21,!-_;i31=y.=

  I i==t==- i i Z'J rt t'i'i4 t:?, z i i i.i-z i? = 2I*i ;i7- = *'i $Z==!,=lari= !

  E* =a==zi :., e =:ii,, ='

  ! > : = Jtl

  ) ii :Z

  a -+r'3-X ;'J r;-s

  oi2 | a ='.=Eq

  .=: + ,O v

  6 -

  - :.

  a v

  s E.-

  u.- -

  O -.=

  :; .y.=

  / ,?_ =

  :._.{

  i'-.='= :

  ! ._.=-/. ?. :2.2

  5 - i.-:

  E o- o.r ;= 7 ::..y

  ; _ = .!

  1 $.r:tr- r*. =EZ e i i'i 2 = 3; iE ='=* :: iZ';

  E:

  _?'.= ..

  - zt.=

  -; _

  o a.!

  t Q

  ;.- =

  -* -

  ? i.=E

  5:=.-: -

  =.=.-l=-=j--c.)o-o=

  ., ::a i- s i.'.r^:'S 7 ott < = == 2 E 7t A*Z

  ; 4.- S i -=I

  .Z e= 9-; E.;.EX - ;' ? E_6 -.\* - ad i I l=..-

  3.=,=: ;; i E=,s.r=i g; = E zi*z tiZ/ =E ee,!EEE!Z_i

  .'t !'_ i = i = u 5 * ZE i'-'=='- = a

  i :. 7t'.-

  iZ,=.= L= *-

  -:= = = -- =*.S 3 : =?,==.- ?E

  .= .:

  - .)

  d a.-

  ) -

  ".;{ S -

  E - ':

  E.Z =.=-

  - =:?.}'

  s.->

  ?-; =-.* = Y,: E = 4l z Y.t= ::. = = P ?i:i = E= Z!1E os

  2 = -.:!! eE

  = - ;

  F rSJ *j,>;

  E Z EZ ==Ez ct 3 ; E >EnEE';EEe? I E = '. + =.s