Kritička povijest umjekritička povijest umjetnostitnosti

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kritička povijest umjetnosti

Citation preview

 • d)EoE,c$>caNGIoAU)oE(j)'E!=

  t)ii

  o)>iri : =r(l)5E 8-9E'rnGt l9.EE E&

  .E9A

  5gB.

 • :*F5s$,gE.ItE,EH,FI aEsEESEF;.ctsE$,F:g;EspEEiBeii;Ip;esiBEgEEEgEa$sf.EEEEEE.EiqEEEgEas;eEt gE;;ggEgEEsgEAigF;E5esas

 • , = - 1:

  = - -.-.i

  ? - ! a tr ;.J

  :1 tr + A d - ' )- t

  = ',:'. ) -

  : ==

  -- : :

  -^ = ===..==.-

  li-'n r

  / =

  i L1J-=J

  ;=:

  = z=--- i == ;- 12 >; ; : ;'= > Z'? : i *iX :s E-Zi = 2

  : = : -.

  =+.= = :'-,

  = +E = ? =5ES - - -..: e"l

  i -.: -r

  :-2==.:==:-r'j')C?: := ? = Z= E ; i=, -i_E iE = i g =,=,1= ! :=,=_?';- i,?e:

  = E $a a i: !i,?; t;E E i e E isE E s 1zEE i:-.-e:-.-

  i -'-

  - <

  -'2.==. -

  - a

  =,- =

  O'tt-.= _

  O r:

  7t O

  = h

  ; E;a'z= ;'-E=;i;; e i E i;

  -y iEi i*! + =-' a!

  r-

  -S ?E 3 [gE = >i!= !=?E E Z?",: E r, iE i= E;:r:F

  =' ; Z=';.< 7 i == +Z E-3 - !+.p ==-= 7 : ai. = .y. *=:

  ',72;;?, 1urue-

  -E ;=.3=89i.-3.!'ep=

  - j

  -. i

  I .

  .!.,'1. =

  .= t1

  .2 a

  S -.

  - -

  1 .-

  - ,

  .- E

  i G

  : ;

  -a'A ='7",?a'=,2

  j,== Z = E c.tr-i

 • s ii= !=i Ei'.+tiE7a t:E7EE=+C=,:;?,

  : 'A -

  a a'-:

  ?, -

  = -.ga

  ,:-1. u -

  2 1. :,

  aa

  = = .Z : - *

  .=.-.- o.E.-

  1:= --:

  t - =.-

  1 ;.4 = =. - d

  i : = a = = :L

  ?+ 'z { ='t

  " 'r ':- -'=

  = = :i = = F !

  - '=._

  i L !

  ?= =

  =._ =.) = --i'\

  2 t Z"-j

  i.4.:!= =:'/

  4v.-:

  q- a

  d_=p-o -E

  ^ =-1E

  J..= 9

  _- :1

  ", .

  - =

  4 o

  -''. ==

  da

  a. -.

  q. :

  :^ -^

  ! >

  .- =

  i U

  C'= i

  .=-^ ,o

  '- ,N

  Q .

  G =

  >:

  +: E-.=; !'j =a: 1= 7E-=';2 =a=-"++ j?i ? .

  : : = =. =._E =i =E=E:?

  =i".4-)-; =) " E' o'.'

  :1"^tr='=o=j

  :1,.= t z tt= * ? - 442 _! != i =a Z= ==+o= 7 2 ]-= Zs Ei':E +i Ei2 i= i4E-i7 *= i'

  " t = -'= = -D:

  .i I

  =N -a'4,

  j. a-'''

  = = a :.-.'> =j4i

  V c-".---:

  -=oLi

  9 ; E :-= ii ?2'= ??- = i = ?-:,ic

  = 2 ?= ?'4.1. ... v':

  E < E.ii B; ; F.= *e:i Z 2= = =,=E+ 7 iZ,:i a Z

  S -

  = ?S=.?!.- /

  =''.' -. > -,a,'!=-

  --= = E ='=..-

  ?.'-^ =

  z = = 3:2t + l2 z = ?< = i-= ?; =i E= E 7:*i 2i=:

  =z ei=': y 1 { * Z iz= l-t'=i "E==;E=i ;+++\

  -i s.l a i',= i'>

  ; i ).- a:.J ?, = tiZ : =,=? = < _2 ? -t

  n i ? =.,i-:t z ? 1 t_7 == = 2'= I ='= f ,+1 Z ! i +=_= i ?

  : = ., J.=.= t = =-., ? r r.;i

  7.=,3; , = = ==3

  =,2.2 ?.:--j

  ,.==.2 t.?

  F =- ; i'=

  i-+ -.i

  ! = _ ..-i - - _.-

  = = = F;=i T-.i.-.:

  ) o :1 = = a ==

  = - = /

  = ;! - r / = -

  4 /, = = =

  =,7 = = = = -; ,= i = i 7 i 3 = ;+ = ) * ; 7 =- j i .d- =E 7=

  = : = i-j -

  - ?

  , = = V = 7 = )

  ='2 < = = :

  a i = '

  =' -= E

  :je=22.=r = f I ; I E =z=F', ;

  == = i = z- .- t; ." a:? = z'r. 1*-t.-E E,= = i z 7 iZ Z ; i i? = = Z : z==!'tr=i = li

  = ='= E e'=;'=' .;.1= ", g EE,: ;,2 j j-= l,== ?E Z i:

  Z

  ?i )- t -; . = )- L ) 7 = E+2 y .,E=i Ai * i'14L-' )1J =,'+.-=.2 = i =.7'-

  .. l_; Z 9 =1VE "-,-": E:i'='a i= -=

  ='4 : i) a.s'a,

  Z'i :,'.'=.i

  lE " =3 t.4 q r, .

  1z: i*"ci = 3 ?i *ZiZ z:zC!iaZZlii;rr.-:E,;; ?= i.;'iZ? i =.=: iz; ?= i=-=7 iu=='?'z='6-!:'!

  = d y _.=_,=-= ii.Z.

  i..=_.V = Z Z -., = 2 !=_=

  LiE4-t'=; = E EE 4 , E:.!1=; = s !e i =EZ i=.=.=_Z -'iE

  2- 1y

  + ,'=a = a-- Z { ' r--=,'==

  9 o-F o.., - ; = ..2-. /,.2 a

  < Si -;. 4 =,= = Z = =..?= =3 =a

  - t

  =. ! 4.=

  -.a. =

  .=.== -c- =

  -- -r, z =

  = /

  = =

  - .

  i-!,9= ==E v. = = = -4

  = .:r.Z-;1i d_ +=,===; j

  ?, ==.-i"=-d.2_ t.=

  i I

  -= =;.

  = = 'r,( L ?= = =+?.E- /,i= -_; i =_ 7 t 7=21

  =; - -=.c-;i,=

  = ;'= .=

  ;=" Z ; 1Z =z =.=.! v u - a=.q= 3e". Z ?< = a i e = = . ;2,7-t == + i ?.= ? =Z!=ii

  = E = S ===,; i =_-= 7, = ZZ.: i,=-Z li i =,EeZ

  7'= E = i z'l? - :,4_: ?. 4,,.,4.=v_.i.=.- i)= i .ea

  q=,.>-..==..2\-i::;)-.-=.= r'J x \ -.-

  i al= a .Z t a'za7 "'=. e?\7

  c'-a

  = o-E

  a) )

  e

 • =- =cii-u.ii ia|: j.E= ii l 72,'+=;:ii= +i_,iEzE:7=Ei=t'=i i-EE=zE : l 3 zE,,E == 5zZ i iE Z r', E ;r'l z=r=, 7 n-,'- = ?,,7=4 ; i !, 1E E=E-7=i i, "= =! v,, ili-1?i =/ri= ;'=ii;r: i=li l,?*i=i?z* zi+E i i Ezzrz i E=zs=?"7i7E= iz i = Z -+-'.A-.=;=A= ZZ .:4

  i =Z= =E: ) E=?i:,!iEl'1 iii

  == 4 6 E=,? E i:;: = i_ =:=; =

  =_ i = i -?i a E= Z=c >= ?Z i i i= I ri= 21, i i a =, E*+ z ;Z zZ{ IF* i i+z z i ri* Zi r=i E liii',i2?,+iY=2E'Z==+E=i=i'?z t g i ==E,7,?- ? e,? == = + g =E': E- =? = E i 7: F l=='= E'1 + i i, E-v. b

  c:5

 • t,g.I t.AS i * S* E i.E e's * E't'i'5. E E i 7'',', 5 *

  d >'-

  i'-'.:

  $ eei s e itc'EB"Egtn= E'FE r EE,?;;iEi E

  E r,se a;ut'E:s'; ;*E EEE;.E ggE gEE5EE IS g? ;5Ei 3aggE;= aE r iiu +F-= EcEsti 'l igFgS: ac IgEEq H: ies e5'is'3i'i ii

  3F'e E E [ 5 E t r +,3,s* H E,=E E A H &E E; E H.E Ei Ei5 EEEaEEEEE IEg$EEgiEE6EEIEgS EigEgEE;EE; iEgEEEEgE=E'A I

  g

  = E - I' 1EE E g +EiEE EEE ifl ilaE"EE E EEE5 i E E E : t,; S s,s E: s E s -( = = 3F E E sg;,.:-..)-

  ! u- Q 9

  ., f

  l -

  s =

  a = o =

  L '

  3'A'.AiE =.= i p 2s.= 7. ;= i=.

  r ;s,g * i ! e+.2

  c ,

  N'= 6

  =.o =

  F ='-:

  =E, ii'iAs

  iA+*: i?zi,?*2 **-iE ;; 9_i?3; g ==? ?=

  E ; g ; *-.=-' i 2i -= 39E,:.i 4EZ';, =E 2t_ == ..:= ! iE.,+riEE=== z'"*!=::d.! :.:=.; = =

  s'-= o.-=.:

  E : -=E ?, +i 3 Z;E.>i

  7,-c'.7 F= < - = - ru:--

  E:-tr - a-

  .!.4i = . a = 4

  r i.> IE

  == i

  .'l, *, - :a,z-tr

  - -- ) )= c'

  : ; s E e ;E E FE== ii'"= ;eei i ii a = a i;i=

  ;,1 +a< s ii E rEzi;::gEE! = ,7ZCE?r-is

  f:2a46>C='',:.-="J'=; < i i. - = a = i== ?,=,= ZilZ == *;-iZ lZz= t-l='= ='-'

  =

 • N

  g+ O ?",; ! v,a ! e =+ : ) :''- 4iet =:'.-,2;4Aq= e:ES;

  ,==i1L=,i!.E = = = )1 ='r-- c-:! e . = = t'=-

  i = Z Z = i =-=

  .v > -.- 6 4 Z.t_.i= -; =^4.= j'= e ; i i * 7 t_: =

  o S E I o a _:i

  ='=._ -o_ 9'-- - =;

  J .a i o-:= ? c -

  L o o ..'= u.=.2 o ,a.= = - 'a, f. i, T

  i'iZ '* d-

  --. .E;E E+,i l.Z: E=.7:FE 1

  Ei27i_=i'7_= = = iu._'E !;.';

  1 . J i=1 :t 1 1 E 1-F, 7, 2E_3 .

  i =o j Z 72 g ==? n 7' -E-i E = 1: ;

  = : s a = = i:ii?:*4+==.i

  -?,2 =:

  X 6 =.c

  ==.::, =.=

  c'- -

  ^ =aZ.!-t

  = -

  . a l. I " = = _ a = += E = s - j

  = = = q. F ,= - .= e

  E =ts-i=-d> = = = = Z !a.=..- F ==

  qoE = =1 i, =

  _i == i,i= s= ===Z=7:Ei= =:== ==_!_X

  -=a'a7l:dt v.-..:

  ;1 - '' E:{'E ; c'J - 3 ; = R *'-

  i I

  E = E 3.i :=.E z = i

  i't.i = = = = = i.y, 1a

  a,:J ! -= ='/ -

  '= = 3

  = c-2,

  - ='=

  : !/

  i: 2 L

  Z i'

  ., 6)

  " ;

  - G o =

  :; -

  .= E-- *='u?'-'e .! l'-

  1:= 1'--5,4.

  :5 :f i-'=

  '=-L.j.!.:

  =' 1 ;zEi- = i'i

  1 =''= =''6 = .i2

  iz -, -

  =i,->-\ ?gE=EE::+1'q

  - E7'.,,=EE;+'= =

  - = = = = -. = a :

  -.- -r. = .=.: E

  I .-

  : E - .- =

  ==

  = = .- u :=3 :-

  - -

  = = !

  . .t L.!.=

  .t. .=

  ;'=,,,t ;

  E ? * *

  i 7 q 5'3 ='q'd.-

  e:! = -n

  i:a'= = ;

  E - 3 -\

  .r = a=

  i ',. = - '. x '> j. = = .= - i =

  =. .= y = b

  2 ==._ i = .+ g ,

  i i7E==i?iEEErri*iz g E=*a4E5i{

  :r.=ay.1=).= =

  = s=

  > u:=.iE-o

  = i

  A r.

  9= i

  }.2.i

 • - =

  = ^

  = = .:

  ! --

  t s

  L .'' "i,=

  J- ! -

  .: 99 -'-

  j =z=*2i,?21*==, EZE2,2'a!=,, 12,+ 7Z=i t;

  -.,-'F-L*ViZa ,i-.a:=e

  qdlEf ZiEZ.Zr=

  i i>=5f.'t7'*t=i

  '- F'1 == /-i

  : ?-=;==.i'

  -.: EE .Ziz.===

  =;-i=;;+?"2i1= z=*idz

  j==ii 21,!-_;i31=y.=

  I i==t==- i i Z'J rt t'i'i4 t:?, z i i i.i-z i? = 2I*i ;i7- = *'i $Z==!,=lari= !

  E* =a==zi :., e =:ii,, ='

  ! > : = Jtl

  ) ii :Z

  a -+r'3-X ;'J r;-s

  oi2 | a ='.=Eq

  .=: + ,O v

  6 -

  - :.

  a v

  s E.-

  u.- -

  O -.=

  :; .y.=

  / ,?_ =

  :._.{

  i'-.='= :

  ! ._.=-/. ?. :2.2

  5 - i.-:

  E o- o.r ;= 7 ::..y

  ; _ = .!

  1 $.r:tr- r*. =EZ e i i'i 2 = 3; iE ='=* :: iZ';

  E:

  _?'.= ..

  - zt.=

  -; _

  o a.!

  t Q

  ;.- =

  -* -

  ? i.=E

  5:=.-: -

  =.=.-l=-=j--c.)o-o=

  ., ::a i- s i.'.r^:'S 7 ott < = == 2 E 7t A*Z

  ; 4.- S i -=I

  .Z e= 9-; E.;.EX - ;' ? E_6 -.\* - ad i I l=..-

  3.=,=: ;; i E=,s.r=i g; = E zi*z tiZ/ =E ee,!EEE!Z_i

  .'t !'_ i = i = u 5 * ZE i'-'=='- = a

  i :. 7t'.-

  iZ,=.= L= *-

  -:= = = -- =*.S 3 : =?,==.- ?E

  .= .:

  - .)

  d a.-

  ) -

  ".;{ S -

  E - ':

  E.Z =.=-

  - =:?.}'

  s.->

  ?-; =-.* = Y,: E = 4l z Y.t= ::. = = P ?i:i = E= Z!1E os

  2 = -.:!! eE

  = - ;

  F rSJ *j,>;

  E Z EZ ==Ez ct 3 ; E >EnEE';EEe? I E = '. + =.s

  ; : = = E = Z = * Z a z.= - d -o -J o* 4.:'l'2.?

  ;' j_a Z L= = i:

  == ; a = = > = E'i F =,'l,Z 4 E i = -,) -:.4,,1

  12.g.5o.v.= = i

  E-a i&F

  a=F'=5= F-= -

  =i -

  , -' u 6 o .-:- r .l -l - -:- l

  !'i ? ? : t

  - .a,2. -t = .=- = .== 2

  zE'7- = !E'=E = Li ?i,i = == i i==C 2i= a7 ="

  z /. z t.c= i.!,.i = it. i i,>. ?. < i E.=+. Z a.= I

  = i ; z

  =: 3=oEiP s':: z !Z 7 Z Z i.r 7Ei ee= t i,==--

  l= =, 1-; 1= :=42 i,

  = i,'a = :o.=, = ZT. Z ZeS;2-t3.=. tb:ii

  A ? j.';.rr,:7=i e.rz- * =/i

  = F+ ? F: i -& -

  '? E Z i t : E, E i=>= i: _'='i_i,CR = E i ?,=-: = i 7E

  ZE i ., =i . ='; =< a t F :,1='Z'-

  J .i )j = = 3 ..! ..._e. a=.lt 5'=;

  t 31;= ?r=".-- E-;,'='E;-

  ='( E P j 1,7.2_-= i

  s.'E.e& 3 g = V E 7 ;-'=.5'; u!'r -

  = - ::, =ZZ'?

  1 F,-'7.

  1.-' :r.

  a_ t E

  = --.T

  Z'=,; =

  ;. -

  .=.> .l

  a -:a -

  i .:-

  G =

  :Ir.-= - . : - -t: =..- 4:i =-;-E.7i,=.r.i 1> ?==,C :4*,ZZE=r ri i'r2?>= 5 >:i:'i+7=z=E c? ='=-.Ci;,

  7ZiE = ;-.a i,.= = -'7

  = - : - :'. = ='

  {'' - ='5 - ?

  a i. r = .': "-'r..= .',= Z : = 7 ?7 = = ?.== .rri 2.z! = zE ?-,,;J

  .-i = lE

  ? 64'l = =-c t -=

  t'! A :. i Z = F;,=

  =q a d = =:a-

  6'- :2 iE'=i l.E =,-' = i = g-E ;: a-.- ! d.-

  E s g =E:=,:=, ==,1

  j =o= = 1.='=7'.ae

  4 =,= ? *a=, .a:', i=_ = 22; 7_ :q,t; i

  =_ ea a'r= i : 1 = i y Za

  9'=.--'= -

  .::-. c .-

  .:a L

  d "

  j :

  q .o

  = I

  6 9

  o =

  = =.

  = C

  :, -

  tr V -_ -e =r'??E'= = ='= ; g = i ='=Z= ? 5 - tr'- p = + ..,= .tiEzr'=E'rlT=r-Ea i E ===1:-lEi';tiV=zi *ia-. ;ii =:,a'Eii'=.=,i a=S aliii2ai=1+i*zi

  i .= = = * I I Z = aE .2 z i . = .? E ;' c , i Z i'= i = i. .-

  ,- .ga I

  cv .

  t Z ='= -, >'=

  ='; i*-=Z

  L y Z E =?')' u 2.-

  )3 :

  S i;zg!

  i 1?.ia = t=

  E : e; d-='i-i

  = 7---' = z 1

 • I -:;-

  i::-=== \:=':!",1

  lZ;.*A d=!.i:q=+3

  : ==1=

  =22,-:=E='; teF:-r

  s3=--'7-3n :

  - = +- i.

  + ; > = = i ==.1_= ;* = i E r-'E r l = i ",4.

  ==-a = +;E'=3=- I aZ

  a':';^ =1=a-*r

  -.=='=_:ii -=o=a=\.

  =hoS A;g f i = 2.===ZZi=.-zFEE nr, E =i=?="- =

  =,1=1 ; i'72 i;i;- iEE i= E E -i2=2= E,E )i a Z'7'EoJr*o.\;E===i6'= 5'!.,?;;

  --r> 3

  =, -- r..:.

  | !.-'I

  = =

  =.- .r

  =J .

  ar.! -

  -.i '.j

  = =

  32'1E= -= :z- a= =

  ij zEe-o,_ E 1

  9-iEr. q f iei-? =E1*,3

  r^

  =.4 =, E a

  - a

  Z'= + a== a Z'a 2,?i=;22; =-= i ; ;'n =,+1z

  -o E t = z o-- = ?, a = - 7=

  = E :o-r.E-=?'ae' e

  i=37"=;-';a -.?==-

  i | -. E L ?, 3-- E i a= -:= E'.

  -?r= a 7 i 7 z = i : : a't \

  2

  = 'iii1-=r=i-ri,. A Ei=+iEizit-=-=.31=z:1 ,=i +=EV't,'=t;=l'== g i2=zii,;4tt-

  EgE=

 • E gs EgE:EggEEf 5 is$eEig"=st

  er-

  .v*l ',=o*ooEi,'oao';

  6:'NHc;zEE'- H

  R 33

  ;6'PiE ,E; g:E,[;EEEEE aEEPEFsEg; -:. ,Es n,i='rs3.F;3*

  =4E&-5#EF;Et Ei :s=t;lessE= E Eg,gEEg*"$EEs sisEgE;s$EEEEFa* E eE;Ef,siEai 3seEEri5E3EIEEg E e;tFEElsi$

  giEgifiEiE$EEfEF B FEEEE$EgE

  *!*? += t; s:z'*!z E= g=iEi i=i=i=='i

  i:=$i=: s E sa: ?=; iE; E+ Et g: EE=, =f E=i

  1,.:.2 * E 4'6'-'-'-'-=- ii

  ? q E E ! t;.-y_a;=E.A-4 9 e.,.=.'=

  3 O'?

  a ,;

  .2 :

  F'-=-o.a.= -

  = '?.r'7

  = * L-,

  -;j O = =

  =' - i a. o, 2 =, .E?e.,=r-1,=. i = +EA L=ieE =

  i ='= = ,:< -3_ Z =a i *-!'? 1 2 =r 2 =i +1; \ =- = i=...=-

  6.-'J - -

  :'!= u

  =+' F-e

  = =

  = i

  - 6

  ..=, ;

  a /-a

  i'= -

  - r-.!-.

  .= =7

  =:! a

  =. o = F.=!.==

  o :

  o:i._ 5

  .= tr

  = ;

  --';-b'i ==

  - --;:iE=.=-1.

  = r-

  E-o7'--

  d:9 s i -9i:'F.A-i = = =t-f

  a E.= ; # E . = 9'.-.d- 5 -

  t'.ga= :,

  .= -t.=_ i E'i

  i 7 =.=

  i,9 P i

  u - /'.=

  u =ZJ = E'? ii,1

  t=,....= = L;.j.r,7 i.1,+.i= 3:- a = =*.i

  1 = = : ,:t :, Z Z i + * Z = ,! -_o ,! ; ; S ?= ; Z = i ) = i

  -Q,ailrq:==

  .2 := d i q p

  l u- = o.=

  -_ !,

  o F = j >..y_ n ;=

  7.'atq :,=;t

  ? e 6 Q,: i E =.s aE-._g=Q3='. = y i i,EL

  '' -- = + -' '-' z ir;2;- iE i =',-=;'E i i==:'i i a:1f 3AZ=p z+i =t = y :-? =p,>.==r == ? r =.EI la:=.?!)

  = '>:= =,i-:r:.-

  - - *r') ?"!:

  ?.=.'. L

  Z -4.=.?

  7 -

  = =

  , '!'=

  = -

  - F

  = =

  -'=:'3:1 o= =i-

  z;=Z i=7E z = Z -.i'' z =: r .'E:-'',=,;9,2,= =, =*

  = E ,. i; = -,i = a';'1 '=i= ?ii i=+ =i

  -.- .J Z:--. = .!

  .= = : s

  - =; 5. Z .= = a 1 ,. '- -

  L:= - = E

  * i g i *r==- ====,?e,i.i7 t=='; =;+ ZiEE:

  Z iEze E:Z ir=a

 • : .9

  -= :

  !*, ==

  ) !-'a.!'.-

  =.:'Z;.' a ;

  - -L r

  a'=r..:

  -,'r ri. !

  L' =.=.-- 7 = -

  J = : ='=

  - "..!'i

  ! "i tz

  ): !. =

  -. :)'=

  =:=. = = =-- a -

  - -:

  !* 4. !

  3 = i'. LZ

  =' i

  1- a

  i -i.

  n o d_G -

  9 = 2.=.n -4. ==-

  t..!.=,:.. i

  L p. *= =

  =a

  : ;_

  :E - = S :/ = = -

  ", Ja i

  ; \

  L -. Z .=.'= =

  Lr 2 7

  - ?

  : E = a;.zE a -A. i;Y

  2:u=ai:,

  I ='9

  .'-.! ='.

  =- oq r,,4v?:

  a - -=

  - L=

  a -_._ -)._._, _.=

  -):6sa===-a--t==: s.

  =;: J : = -,-='1.==:=.r,= : A-: ; a=1,==li=

  .J= .=.),-

  o = r.= = -, i=

  - = = *

  =,:: o =

  = = --.=-

  = .:1 -- a i

  = = ! .- = -? :a.'=

  > = = z = = : = - :

  = a t '- -i !'i

  Z'- = E Ai, t- -i'i-,i + = 24-"4=E z,==:a i 1i

  =, ==?.i - -4 /'i ! 1 =_= E 1'--== ; = Zc l:, 2 -ha i

  : =2 = =PL=i:I a=9+= ;=ia===iia?:E._=,2

  =u { -.,:

  : iZ

  =>= = - :.-

  -j a !; i a=.._i'.-Z=

  ==:-

  6 O-

  ' -nF

  - a

  - J -

  ; ''-.!.:.

  -i a

  ::F, 1i

  =i.'v= =z:;;,=iaZ=:^rjo:

  )=.-ra=,=xU

  J A)

  ,N2 = Z i ?';^= : : - = i a E i a=-= i1=; Z 7-,. i-,-i i Z iio = i < g ? - -r : < 7 = - .. = ; _.= _!..= 35 ?:= = = -- = Z-'= i 5 + i = ' ' ; t = '= x ' = = = =

  i e- Z == lZ;

  = .q : 2 E 'i,'i >- *, 2 4 Z :l i : = .- + ; i = ; - = a .= I = r

  .=.= o-

  .= =,.

  : c

  - Q

  = aLc-=.!.:/.

  =s= a

  = ,

  \ o'r-

  c.; -

  EiE iE * E ='!8,=",-iE=zi==E ! *#! * g E g'=E5 E,i.= _a,* -':'= ia = I ='7'.:;E a:..i_= = F F;

  3. f3.: =.>=

  .'J 2 E E ='7 ;E y i.='74

  s E'i = I 2-.= .' -

  :E ;EgE P ie= ?E'eH;sEEE; 9F_E i iE;; E:Ed aH A=;38'PaEE:sE qE ii 45; iE-='=i;

  = -

  s.Eb d s E c'E,3E

  * Z!.:5ZSZ-= t Li',38 e =.'s'- E z4y-a He= i5 v_E +F l::,3,= rE A+E 3e =E:ivj,iF:

  a: i 4 =+ E'+; i 3"= 7._:i7z.i i;,ss =.:1 e,A=' t .! . E !.8 *: i,= s,

  E, g 9. = = = : E 3E.?E.1 e EEEEgi Eii=FgE iEZgEiE;z Z+ z* t ;, zZATn; *CE iEi=Ez E :,? :2",+ri ;E v.=.1 7 1' ; r ? z; = 3 z *'* E== E ?,;-?-:'> ;r

  -_.2_ ='- !,.9

  :=F .o E l! o'! = = < *. 6 = ;;,3

  B 3 - : ,

  =:=,Y t

  ?-A ZZ

  = 9= 9E

  iP ?:?+"__J

  o !.= c_:; =!

  ? :)'i -! .r -c a

  a t -t .- ; . a= .= =,

  = i 6 < +-- .-'d

  = =E HzE E; E

  g;E'Q f= e -E.i-%E= ; q E s N f

  E

  = E.N -EE

  +.;, F-: o =.i

  . 9 t.==='= i o'-'^

  o== -6

  ;===EiE,H -E=,= g'F:se;:a?2i?*d7'7 1viE =: iiAi ;EEi;s,E:EEggl E"rsiE!54$

  E

 • .:.= z.J=+ =.,r it:t:t="+ iji ia'r.=aen4**y

  :aZ1P=:; 7i !a=Z-'>sl= == =7, ; = =r ; -

  =.'! - -=.!-t : ='j ='/ = = = Z a= :z ii

  11= < ?':':!=-='a-.

  -:=' -

  u = ; *3

  2.).a-' .=,=.=

  :'4 =')

  =t F .>

  7 *: +"u,2_9'- 2 a Z + ?, =:1? 2 : ; == -'= i = =, -:-i 7 -,

  .= s !:=-. = =-,9a zZ ?.=-'*7:'-

  = a * ? =--= = i

  =. =+, = -- 9 L= - t- = i

  == 2 = -, I L a'- 2't i-i

  :,.= i:, ?'

  i ;. 7E r.E !,- e = - - 9 -o, =,''/

  -4 -c a'n ?- I d'Z - I =

  = E )-a c-=E-; - 9 = 7= t5L

  ; r-i 2..:Ei=1.

  i i=. = Z 9 o ? t i = = = ? i 7 =

  ?,. r, i ,= I Z : .1 e > a-C 2 .=.='u 2 E S s = .'i = E : = 7 ::,

  e -- = Z ; Z . v.,; i,j

  =-a

  = .=- ; '-

  = =

  - .\

  .. E. c =Lt=. ;.

  =:= i.

  7 -_ .= !.

  . _ ._. -

  .) -

  -d:---a+ 'azq=^37=**i.

  ;'3=\'=.= -?.:

  !at=A

  - t

  4a.ca .,

  -- = :-=:!

  L LE

  !- s

  -- -

  c *E-

  -= ?.,7+2 ? i. :.:, i =- =1 ==41 ai, i ; = = ?=t y =-'!)Z=.4--aa/.-.'. .: :; c- -- . 1 ?.: i e = i :

  - ]''= 7 = Q :' + a ? u 't 'r 6

  e= i --n.: =.y.= ? i. -=2:"-

  = .Zr;

  = z'= ' =::

  uO!o'/. 1'=

  '' " -, =1==ZZ =- -

  ,. tr 2 1==,t, Z ?A j 1,,7:,,a i = iZ'= :=, i = = ?== ? a a

  " ='i

  = = :, - = '= = .

  = ,- . ...=.=

  t v v t

  :! 2 > .

  = e=zeEal -y z .i sEi L7,1 =,, i=,,= - 7:,tr ? = =

  ! i t i =2;1 2,7-:7,7;1: :ia= : i = ;, ;E =?.2! E;E:;

  -e,!CA'i=,'7,,!?4==i = 1 E -3 -,=;Z'lZ'"E ;=-.)!.r:==.r!-=-==--=-a.i

  ./, -^

  L 6

  r ts

  = ?- iz = = 7 i2a2 s; ?2 = i:'-z- = z z = = -'=i;'=

 • ) = : ? z z ? + + != l.rii 2 i = !1 z =E=+ i2t: i'7?,Z -A,i 1==:t i Z 14'7 = C z2= Z l'= ? Ei_ = i i')_ Z V =-;E, ++=i i l' ;E i i 1= e i, -i 2 ez, g 1?==_i2 i,1T> iiZZ.Z/=:i=:=8,1i=eZZ.=-;a:

  ='z; E -

  | 4 u a o a )

  t -

  = l,o

  4 7-p

  : Z

  ..E.= . .

  s =r

  i..-'-'7 :7.:=.='.!..-4.=-'-..=-

  d T.i-A:1

  ) 'E'-

  o-

  =. 1 zn= +.=.:+i = == 7=,., i:'i=.2.=; ?; c ,.i

  = i '-.= = . i 7 = i ; '. = a .; / ' a. = = ) = ., ; = T ? = ", 7,?,7E'2 -.'t.

  = J =,i - a =

  ='-') o ? i; - =2

  - - ."- ='''

  - 4

  = -'.2..

  e u

  - =

  c -

  oi= ==-==

  )== "

  ? c

  - =

  = i e E u ^ ti z a e>'= i=;2,i=i;Z=

  =,=7===,+:= :2

  = 7'i ==

  = =,7 7-1. ., = , 1 .t - > .: .! >.= , = .,. = =

  ;57'-. E'J= =i 3'a? 9;; = +72 :z

  r : !-7-, X

  ZZ =z 9 =.=-=e : 5 t -zv='=- i = = :, 1= 2 i V: Z 7'i t t =

  = z?:!'1 :7e = -Z; -;,g i =-i e-. ct = = ?!: ie

  =,a=

  L c i: .=.:

  = *tn. -o a ?.- l---i.gl-

  t S = u'-Es:

  j+_=9 ? L?

  2 3 r:=== U=

  a - - =.- L:=j

  i..-r- - a1

  .'!..= 7 6 . = o a.1 ? ;Z

  I = = =-'= = 9P ! u -=

  : j --- E

  '-,'-A == -f, H m

  .i.= =.=")

  -;.- a._;

  r, j- C,;.+

  " >_: .)

  Ei= = ! 1* - \-:-'" i6,?.ri-

  !:= = -= ?,b&:i') i

  A ='" 7 i 1ti

  i = =-.,'j'..i =. 7 = z 2 . ='Z 4 i :^ t':

  a ;".== - i i:E=,1-=)_Zi'E ?=a ?a 2 2:

  = ?i = d 7 *- 1 =

  : =,9E1'"==,\14*= # = 'rZ2?= =,,:iE2;a=i=8,?i

  ;r

  trai-aA,--'a>=-l-J

 • s === ""i;EEi'EieEzi, iiz.>,12,i:=+ L

  i * 7* = i ;_-?!=zEZiaZE a =! = ! : =E 3E i =

  .1 .-

  i.,/ :

  == Zai

  -i. ?i==.j

  == =-=...===

  -'s

  - . .i

  : a = = 7 -

  3]j, o -. r- .4.='' .= ^? .= .= =

  a -= ; _7. = =

  ': . .! .=

  = : I s,i ! = -= = E =, =,A. = -. = ;. Z 2 3,=a_* i

  +-:

  7 -"

  1'=;.o6.- -=j.!-=

  - u

  I i'= u = = z'7s- s z= t.E . E i = s EEEE =g:-g 9e

  ,; -: = E.= = r..- --. tr : 1,9 iZ Z',=.a=?il3 : i = :

  i #:-3

  FZ=_ r=-i)!l-==.=-,:

  ===, 1 E-===.- i:=.==?iE_.=.=E;=Z_i4:,==

  a='---q-P.-"y-:

  EIr =, 1i==ZY=.?.=a;=

  aI =;'-t,=:=ZlZi *iE E qrE: E;E 5?s=11+ yEA'i*E:c iE sS

  =: F'_=.-='=-E

  -. = it==i

  F - -,j=.: e= =i

  : t i "

  E : : = : = -y = = ? ii r, i ; -t,,r a i,-n i'-i jE a

  'i *'- ! 7,z* +Zi= E :'7 1=2=4 E3,'-= Z, E y !iE i

  i :o = i

  = "--,2'=.'/ = :

  i' a p 2'2.

  1' - = ;' -

  ": -''=,-!

  _e = i E = 5 .7. = = !- :t i'

  = = --^ :

  -'E j

  - = = a 3 --

  -.:

  -:=. /

  - ;

  =_ '.'- = ;

  t-:2 Z = i':.

  = = = =:==

  5.= _='?.-

  =i

  :2u =E = -,ii is ===1+===aii";za,

  -- -='5?-

  65=;-'u i"=;a'i.ia

  o.- tro=Ei:

  ar=i,=

  '1 i=.a== -=3'=-.a

  \. --o j=1:-+.?Zi-;,

  - P.=. r.ae t.ii.= Z ; = ;.==

  > E5 ;.: = ?'7;.'a

  io

  = 6'

  -) = :

  -A.- ., '\

  =.=.= = -

  i .: =

  = ;

  .- !

  = =

  x i

  s* = H

  _+g ?.i,=iE : =: ;>

  E b,s A; IE:= ]._

  = 6.=-

  'J - =

  = 9'i:

  = = a =

  p-= =

  ^ t

  4.4 1.=..

  l,.c:i.?! =

  Z I = s i

  i' = = \ = x = = i ; = + = .. -'=='a a^,4.2'.! ?'-

  -!!=,.t4-=-J--!::q; E 3- e; y.E-r7i ! lE q;g - gi ?li,_EEE_,

  $ eF Fg i EE E * E c E: a : E:i ef x = E E.E H F',,,EEE!EfliFf :1*gIEe #Hf ;EiEEEgEiIa.s.E = e'FE,E,3S;.5.5 3

  3-A'8*=E 9 a.B'= E>

  EE EF s;E T 3s E ['gB: B B;E E i EEE SF'a]E AE cfE e:EE$E"EE;1# -q$ af i i*"HiEE i;EEi rE E = N 5.5'S i E E'ig '[t &5 i = ? E iE SEf,.uslHoEc.r

  ArEE iTE EEiiE;EE gEgEtEE{if,Pgg;tt= ;*.eE3E 5xE EiE IgIE'EE

  Egf ss=,1 3BE rss;'] EErE g$gE# Ei?E

  E eE6 AIEgI EEgFEEE EiEE+E IgEig EEE .r5_r.,gE,gS H EEE sEEE;; EE SBg+gSEfEE!EE"te"Bg

  E

 • E ; I,EEITE;EEgCE HEEE'$EFEHE E$E ts

  ,: crE ;iI s c; :'E"E .E;f Eg:ss; a 5 s sS ErE;.,Eses_E;B*EuEE. =gSs FE$H:

  E,+[= :'is s#;fl a,N 5* aE:E == :! =,: tr E_.! 5'_

  ! E*:E*E fB ilqU =F-: 8 E;.EE sEa:e'iE a"EiI

  E EEE:;E}E:i.1'+gSEEE:FEgEgE EsEEi E;af;;EEE IEg: eEsEsEE$Eq3 EE ESs EEEI? sgE= EEEgEEEEE!EEE}* IeIgY gEE:E -sE .a.- -.n= o.: q': c j.EE o .ti FE = $ 9;:

  -EE 1,4 5E E H,+-E E E; ? = ,,r=.f;':; #s = F" I J ,[ =,geEEE: E E EgE AE E e IE gE E E $E 5EE i

  'r4 =22 z'-i Z = i, == iZ :'i':=z i= iEa=1-

  :=,F'Y -

  a'= :=,N

  e =

  a-:=.4- :

  -.| --a',

  ..?=4L

  7_ ".: l,- :4 -F n += 7.,=.E e. S = 4 ? a:a

  iu=Ei +12: = = 1= i=:"=; Eii, i i:=l!ii;Ez E=itrr?uiii,, ,1*'= iZ?2'l : i s1i=zi+ ==. -: =.-=.-:-

  = = = ='= ?:4.-1 = -7 =.i!. 1='-:=

  '='=:=i z : ? a a.= . 7 ; 4 a 7; -1 z = za I. Z = t'= ! =ui 2= =a " iE+, = = a * y,= =, = :i

  = ?= = I E ; i E

  i i1 E=+ie'c'==iiv= E a EiE,li'?, E ?.1E=7 =t L= i , , = ?,Y= u:= =E -a 1ii

  = E v-'i I E t1 :i2 i zr!1= i _i, i iiTrEZ = 1, 17 I z i z Zr=* =r=ztr=r==1 i 11i.;E 12, I ? ; iE z 1 z >1 iEi7z 7,i ;2- v =, f il

  = =a ! E ii==i ; * : Z-,s rs ti?i!'1"!E + 1z=1=i iE:='l E e== EE E '

  o-.o'atraa-oNotr4a) +th@

  !ca;::

 • t cas sfi#:eE,=i iErEEESg$g--EaEE =

  * ! t; 4.93;.eg

  x E ; I =^N: EE'i.sE E:1,3E,

  - !

  - c E.-'.=.-.2

  a .31"r *

  EE E =':i

  E'='l= c

  i EE r i'Eaei,:ei! Ee g.[iF:"; =Et I iAi

  s EEE F=.iBa"EilEE EEE:E*g:EfiEEgEt :; s = 3,E5,+,=EE EEE E ;E gisErEg,;t ;:i5 EEEag*,$fE EE"{EEE=EgggEefi 3'gE IEE'-;'E'FE Hs!EnB;s s E y i ss = fi rgE" == iEs e;EEIE;x,fr$ EEE fsr FilE,i; FtEE.sEiq;E:E 5EEEi $Ef i 3E$EE;gE_EE *=Esa'34;E iEEsQ ; * $. = # E f :F q i.'g -E"E E s E * 3 i = rF E p a E -B F

  = ! c,s E 5 u''Ig q f E, EE E E -= a,E=; E* aE EE;B; gEE SE.AEE 5"t =;* Ex = E g:EBUEciTE FF= s[; {'E *i e"E*,3eEE E *=esE !E; =s

  o o :'|

  6.' 6 E = {':

  E d'i'%=s'a='z-:

  +E--- ==

  = -x = =';'-.

  ; = ='> 6 ='=' ? a"'6 :

  >'i = r- 4'g'=

  - .-. = ?rr'=i?

  = = i 9 t

  ='.=, ?t3.=

  =.. i

  -= a- e-==

  > o

  = 9'E

  i-z z s': ia_ i ?: ?, :'=. EE,;E * ; i E i : s ?? =n =o.y.-,a

  'o .=a = r.-

  = -= - ?.7 '-'!

  a -. ): =

  - - = E - o o= - i

  -'=; y _ .!_ ! 1, = = - i

  A.=. =. .Z a,=.'= i

  - a .= -,= =

  :a E ?='=._ .=,2',J dZ e " aj at

  :2. yJ 7 .5 =,< =.; ? y

  i,Y *77 .- > = i=, -zz',E = =1i:, =='1 += r 1;=

  -'= ''

  ? = a .=. = '- *

  = c-= =. ,

  = = t=.=-:-/

  = -- = c :

  o- u,'' 1 i-, 2 a = = 7' Z

  i. - .-. o a -E. 6

  -.:. ;

  -.=6 _

  1..-.=i._ =_Z=

  _ =F

  t=-= =-

  = to.=; e+

  E r y eA =

  5: {'7:'.7..=';

  E I *'"'

  ?, "

  Ld bE-.e t ;i :, a'\li

  :p ;= :'i o-i* ; tr s ei=Z'1-9'-'=z ='i' -? g t?7 iE.=.--=_* = =:

  > = 6 .= 6 2r ; = F.a : u.. )' 3 Z i'.d,=i iZ;--__ !i=;,?=i=i72?i*=Z=1 Z =+ vd?===1'r i=,,i=i?Zd= s. -o =Ei z4 =-,-.'1,i+a I ? z = i.y

  E s - d'i i=-'=

  6.= o -

  > ; #.=

  ,4. I x 3 ^ -a :'': +

  a. -?o = E ] ?rj 1 -r'* ?,= + = I i_ ='Zi= = :,e,i

  Z=4 += ; Z

  o='-o--i=cJC'6.--:1r..! z == i I :,-;, = = = =.7 r= i t= E E 1= Zr_3,,4= Z ? 3E:i; a 7 EE i =i2 1':z Z:,-Es s L i *= 2 !:z*.=

  1z atuc.=?===

  ?,==_ -=Z-io" '-=;,?e':-:t

  = Er,i> ! > - E7i,t -! = 3c ::;

  Z 2-y?, J' 1 ?.= 2F..-

  > a - - (-..._E.7,6 E.^

  - S q =:Z =9-,' --"

  7V1.- --.:E'-

  < '1 Z.='=5,:J'v

  = 2 i':':

  ;'="i? =:=='-

  -; -u A = = -

  15

  L = -:-=. ; rE E =: 7 i E r= =+'= 1= = aE + 5 -i'2-- z f; =n =s i-12 :y.+ = ii i 2.-,i7i 1E 3 = v i= ( 3 < :'' ? Z

 • i p E y :,! ? iF=Z-i i,=',?.Ae 7 :y.'i-ai E ! * 7-E/, -=

  -^ .l-'i

  >. .= t=. ='l't ='-,

  = .! r: 7 ; -' a i

  =!

  - i 2 3 ., 7 !.'Z

  - ;z -= = -

  ='2 = = = -'-

  2 n = .!.=.----.==../,ti7/!.=i^7.-==a-.Za'!-"?ea

  == 2'ai-i24 .=22 ==E-a ?3===

  == = ?p i ? i= : = ! * i =,9 3 ;,4

  ? ?-E-*i ;',=-

  -a-c, .,--

  c =

  = -^':

  4 -;

  \ o

  =6 O=.=

  = A I - 4 s = a .= - = =

  .o J 4 2 a .+'=- 4 < N -, :-' V.= -.2.':

  e4i l=r'J

  a i t=c-'

  =.-' L-

  !u'--

  .':, t-

  - '

  ;: ^ t

  7. ,. --t.E -o -

  , -a-

  - C-:

  3 = Z'i a

  Ft5.= 'l'-'.'!

  -.,=...) :47.4.;

  j:?==':.y=rT.=

  :fr 4..=,.=-i ==4

  =_:.- 7,--,=.i, - - = =r

  6Vr= i i E > g ? yy,7 . 2==:a=,,,'2,= i I ==-

  A L-

  2 =

  , =.-

  - t

  E2 i z. : =:-a i . A=.= 1 ?'=Z'=.tr-=;,i 9.= 2i ia=aa i4-,laiZ=V,?

  =Z';it+Zi r-a;:

  -= e- = i 2 j = "/ i ;. z ==. ! -

  - 7' y i t = = | .t. 9-'--' - =

  '= o' \ tZ

  i,Z i-29'-,=-

  s o : -.-

  V I n, a ? = ;. *

  v -,, J 1 =,='- -=.= r,Z 7 .

  E.-jj = ? i. = == a I

  ?s E ='''".

  ? 4, .n.= a i75 /! :r . ?_i,4,= Z,Z = a'J ;. 7

  ^ I =o'y :

  :41d -

  o 8_ N = I

  a.- go.i,=.!''=-

  ) ! Z

  .

  i ==2 -ez,=': ;e

  u ? 4:J

  '1 '- = .!-,

  : a|*i-!'i=ai+A=iE .,

  A, q-

  i = ? j

  -- - p t

  i t c

  =. o e .9.4r=. =E.2s

  i - = 2 = s.i

  7 ?.'= i5

  3-?.'==;a E;!

  == =.:r.N 4

 • s a* a,sri sr a;eq,-si EF, Ei?;tEg Eii *E EeiEEE EEEE;aE EEEEE uEEt aEI+Es EgaEgg;E EBEgBtEEi;: BBAEEqEE EEg=gEiEE EiiEBgEaE eE'EEaarE s?

  E 1 EEggaEE aE1tgEgaaEHBIEEEaEgEag a EEeaeEE eEgqE+ eEEa AEEE gE E; BiEEae

  e i s a + Z z = =. Z ; ? i i*=r E= Z?= =.E i erZ \eZ:r f

  '77E -air =E E E aE uo* E?-:,u ZE E-u- E; -: a:

  B7 r; *i i_=,,_ i 1,7. =, i = =i i'i1= -e E i 1. i

  =i", i Z_,; = ? ? e;'zn

  -.2'e t2-,:< ?':> ? e, ?Z'l-ic.9,'=;,:t -, a

  'i_a.)'.,R = _e a z= \2, y2il,,l,2=Z7

  r=. i=t 1z = =" !ee2-.66Y*:9',6= -j-< c Z=zZ-r;tii-y.-y:qJa.

  1'-;"*.ia=,=- =?.2-;: i ?.27, ?r?n_ 4 or?Ei"z-!_i;i_=?i:r-=,Zi ==A==e=5./,t"utr-

  1= i -l .43 3..2.E a = =-.---sz 2+.'-L-.

  L'--. - Z r, 7-..-

  =-

  i*r', u; z'za=1 iz=i c 1 izr| 1i ij, z z i 1= 7',7rE=A'a a'e=:t i 1 = t .v.9 E'e > P b t'-',

  t r,7^!2 e.=rZE

  J Z l-= 7 2'r= ; =-,2 4. =- i t-7: 7 ?;2 '4..!i -- ; 4'2.-

  ,, 1_'rZ-, 1Z=-- 21?, * 1i Z ==?Z =:?e =:,2==,i E Z L==i Z i i, *'i.7i *74'2,?V=,7r--=:-- =i-i1'z a-'; =

  =, z-i v=:'..

  i r =:i -'.=i

  ":;,i =, \.t+-a E ii,7:.*_

  |.-;zE^?.2 /! = i = ='= n=, i 4 = ( .,= 2 s -e ; .' != 1 4 ?

  ?'1- -3 -2+

  L= # ? y. * A= = f ,iE'i.'=e- =.e-.=.=-='- ='8..

  .2v-c c -

  = z 1==?z;,2?z i.=:,2 ia7=7113'272 z==;v, = E -?=rri 7=

  g Z = == L-=r i 5:z'.r =- if=i =2-7r iu*'=

 • seEgicEgEE3gEEgfE*EEEiE}g,EBi

  =sg*s:BE;:aEi FritEiE;HEg;gs'E s 3EEa: 3E'Edi,F3 i3EEiit5EE Ef"gI

  E:F aE E rE L = 3 H a 3E s g'i! E ; -e,E'F x.$

  E E;EHEgf,EIEEIEEEEE.igEEEEEE H

  s :BEEEE E{gEEi Ig EHE IEA'AA.iE E$ g

  E s rgigs*e:-sggg:'E gE"e,=EiEat=E FE tst i=;e;E qEiE +gEgSBE;EEE"EgEE ;BE= EIaEteg:g*sEE sFgeE;# aas

  1 i="= 7r, ? i'? z, z a Z1 Z ii= = ?i eZ l=*=r? E1=e -* !i= ; -: i== 2, = = E ) i 2 ?.,'- ,2 ? 3,1 i -, Z i

  -=:. E.y,- V = 7 i;_'7 i

  E g.E '-'=.-t.i.= = | =.-=.'. -7-

  ,==v

  = > = .!-.= .=. .) - !, :=,

  - = i,-

  .!. =.'_ \ ='" E i = =

  _ =',4.9..-.N

  Z;.='1 = - r

  c' ,

  i'7E : ;'?'zeE * = I

  E f = +5=1'r-?:a {'7' ='-'/= :!'-.2

  1 - -. .' z L7 /

  --, 5'Z-. = ? -+='=

  v' ? - - a =Jtj.t

  C 7

  O .L.-

  ,. -:-

  _!. :r A- *J

  -i:= s

  -_1 .= = .

  a.=.3 /

  , -h

  '.= t.z z . - : z'=') t r :-l.i+,t

  = -*i1 +7;i +4', =

  =.'!.E 7 = =.='-

  -:i'- -3:7'7

  )'= = =E:-,.=

  . == i:1'7-,.

  .. - t ='.=.4-!- =*= =

  d-'n a ==V,4:.- == ?.?'='l

  | =?ZiE v i :,E:. i+ = a=rZii_)=E =z='.2i==Zii=!2'=

  I -

  i "

  F - 4 -=

  +i a c- =_.=.'.- = = ==,=.-

  ==+ =E-'S a ==- 7.zi= 1 =

  = i z '- i s i_za;7; E?zE'i,=, !E ==i==r=,e=i77=,PFy-jl"2?+ i==ZZ 7-i'iE41 .i =E-- Z_Z t_'::6.r 4 C ir;;

  ?'i';;ai'*r_Z t=,4 ! ! =o=-y..,,i,+ iz iZ

  -= E-i.42{) ==.=

  -, F, {,'6 t = u -=,>'=: dZ 3i,

  -;r'_.--..3 | 4'== ia.']- a'i l.=:.E 77.,,tr-=E=i -'== aQ.: ='; -a .!,

  cc-' - = - = 2 > = f = ? A Z c = =: - z...!-.i,r.i.a'a ='= ==

  .: .J = '

  = < . i =

  . = :

  ;. = -

  \ = ._ =

  = .+,.=. '. =.= ; '.. = -, =

  Z * 7 1. & : : i:E = E I J " i = ! E a ='' .=_.='-- Z ==. 2."

  ZE3; c.a i _= z=o.E iZZz-?,?=,=--_==;14=Er_Zi=

  :: .r. -

  -- - a,7

  cJ = I

  - =,a

  .._. 1_-

  = =,(.5 _..r'7.2

  = 7. -r

  = ez=12 EE L;: q ==Z>7iz zZElr,.a*4; g,e E]

  =z '-A al:i t i4'.=-

  !:.'= = --'!'=. L a = =';:

  =

 • : ),..- a;

  ?..:- ).:'= E+ 7 a y'!.=.?'l

  i i -: i i'?'i

  '.'=

  6 = o-- o 6 o--= c q \ u.r 6=.-.=.!--i2

  -3.1 ;ia=7 z

  t = E ti v.a,:*lZ

  -q = E,=.c=.=

  98.= ^ 7 =;';

  l,i.-t = 7

  a 7i = == I ?r,= = .i == = i i = Z i = = i 1'* i= :! = -= =, i

  r 'Ar-9i

  iZa:2.- :3..:,,".!?^i==4A:

  : ; ;.E'e e.-.-.2 Q_ +,iE ?, :s-.,'!.=.F : E E 2 Z,=.t E;

  E!

  - y -

  E 1 o"= F :=

  2'=^ .= .= = = = F.. /:'-

  7 = =-'-

  Z . i

  .u:.

  E.= ^.1 t -. = i_ - =-.-2.= 7 zZ i., !tZ

  z==>- =

  ,i E rEi1ZZ=e

  >"- i3-2? a'-ilrX :;4iLt'

  ...i -J

  7 Z ,=

  = i

  = .-2 .!

  - =

  .L 2 .a.- !

  -- = !

  '=. ! r

  2 .

  'a - -

  F'-:

  --!')-'=, -

  - .r

  =''= = ='

  : =')')

  =' :='=

  t 2't''

  =')).,. {.j

  > t.- .'=

  ?.-. == l. *= = 1 a.'

  =- )= - s,Z =Z

  = ii-

  _-+-v=r >===ir2=t=

  ::t?=.==r+Z

  :!. i i " Z =. .y 2 - i = ;.-=.:4 !.= 4, ;

  Z .- = c .- '- -, = E --!

  =,2 z a = +,=^ =,i 1: = Z =..< ; : . = Z_ ==) =,; a1 a ?i

  i=i i=c?-ii,

  *:_e=.-',=.=.i..?=2..3..i =-

  = _;

  a.> 2 : s12

  9; ===;v===7

  s?1 2-' ==,==

  Z ;=a.=A;i1S

  '4-..2?.1 iz)=:!ra;Z+.==i 6

  := -_11 =

  ;, -_.F,

  F a

  _ -

  :. =

  = .u "

  - :

  q ;.

  - =. ",

  ;. a, = :i, =

  E1 2-9,iE 2 i,,e.:i-=. = 1': i.

 • a,:-)^t:=-:=

  i = ==r=-==iA alE;EE1 !=ii*=ii==z '

  i ; =: == I a';'=

  e-/ >,t =,r= =i

  -= =

  d i=

  t.!:.- :.;

  i = v x =--

  =1- ='

  -3= -

  E a =

  3 = E q E 7, Z ?'t 1, ?,=:,2 ? z! l-Ee tr :=Z =22

  I .'+

  .2 L.-.2

  f 5.=

  =,-=.= - -

  :! .-..=

  =. .L ?.-. ,

  f =

  f :'!==Az"i);=

  j==..,-z;-2741V j'=

  = i

  e i2=.=

  i=

 • 3 u, i s ; = z i =- z i i +7 3,=*g e g* i-2'?42i i:

  a .'- c = -a,= j 7. =- .-):t, i

  i = ',

  7 I = >. -o-= - ." = = 2 !

  - 6

  = A--

  Q -G '' ' ,, ? _2.= ? - = . L '. -a- = 7 =-:

  a 1 ^. 2 "a-2'6 -=

  ,;iai'=='= = -1 .- /. : t ' L ':'-

  - i= ==1---.=.=+1=rZ,

  i ',. - 1E =.!,,? =-t=. ? )2.,-

  =f iZ

  --,'2'a< 1=3.

  aZ -x-:lI

  2 ==i77aE =i: a ; *; a,= =;ir-.i7=A7* z"'z?i!

  i --s =.: S Z ji: :, &= ?at= 13-.-=l7=eer-27 *.-:*-==* *

  i .7. iE V Z'7 2 Z i=,i:; =', ?') =.=. ?== ?)5 = 1 ?_ =, , *i

  .i'='Z- 7 ! z = i= i

  ?= i Z i, 17 =r=7, 1 ;=E=i' ? i;rE 1='=1ir?,=S

  ? -i'j- -= ! u= Y- ;- E 7 3 7'7:

  ? .d"i ; ? 1--:2 i ,,.3E =, i,.= 1r11.'='? i'2 7?== Z =Z-", -z

  i a'e- ^.=.)=

  r-o Z- a ''!'!',

  =E ? = i = -;7 ='->==2;'

  i .= Z1'=V-" Z:=Z 1 ja-=: ;'1 ==.3-S ( = =; t -r i-;

  z:i= E == Z'*?'i = -! 7'Z 7 == =e \ 2 ?;, Z z =-z-! z:Z? 3, ?=i.- -ail6:.21Es,8.,19-4:89

  *E'?,lZ;iZa. 1E -!?

  : > = 5'i'A,-,=)'l?.=;?

  e- - = = = < =..7'),2:-= Z L.

  a

  S i ; = vrZi?, i E-=1"=s :'=,?2 =9_arZ --Z==Z z i=:?V*::

  ,?^=g Z-, 1'-?-3 ? *,+,!1i 1; z-1?,i2 "+2=- Z= i. -,'_?

  i i=i':" ?i=*,- Z Z +72,-z 7'!= 7 iZ EZTit?':|i.arE-i-.t =c v 7, Z =*.7 i

  Z i'- Z = i i

  --a v:= 9 -9. -- o .- v- = c a - !

  i- 7 B z ?i 4 =oZ, Z / 2 =.= i, e,7,1=i = ,a S*= 11 i4.eZ i= = ?-: ='i.r 7 r.Z,i

  = ! Z Z = = = . , ,p.a

  ;,,= . _

  -= =

  = ,

  a.

  =r 2= L2. =r.a > i = 'a-t ='c \ i'

  A y * ?+ z t :'E2i zi : * iEV; ?= =, !z =17E8J .-.=.--.

  r /):1.

  - -.=

  L I .= - 2 Z -:=.=

  - 7 ? =

  . t

  i 4 /

  == r';

  o z :l.== =. 7 1 .i. tt=== * Z a i

  < ; ..-. =.=.:-o =

  .! *7..=i:--=.'-= == 2'1''; = =. = c- - = i

  ? r =:i - > -=i, i = = . =::11== + Zi=Z< =; = il=='?: = =i ZaZ. F .::''

  z d u ).- .2 ;

  ., J'- - - -

  ! ., ;

  !.2 =,?, 3 6

  7E - .+,:

  v..i'- = I

  = q - i .:' L: i

  9. 2'1 =-.',t'= = F -yt 2.

  a a? ! .- _ = Z z= .* : =,=,,,

  J > l'=;2.= =,4

  = ;t-j ? -; 7 E

  :i.=:t 7,!

  4 " i. - + - i 4 { - i;=;=

  a Z = i - i

  1t= = 1o" 7 Z = 'a ) =-5 .=:,

  - o 6 o '

  -- ' :!

  -.= =.- z - n Z E; " = / 4 +ni l: ' i =ZZz,iri e

  = L

  : =

  = a

  2L = /,:

  c.= y.=..3

  ), _

  =u... =-2.

  = |

  = =.=_

  4 a =

  - -J -) !

  -- a

  -'+.-= L

  2:= d i i. =: E E = =.=* ? = =:t f 1i

  7 Ze i t,= ": = 4., y- 7 = ;t : .,2-J. >,

  = = - = )+.i = = ? i.-t'2.=__2.

  = . _

  -, 7 = = a.!,7:. .t-==i,-..

  ? = >.,, 7 Z ! 2 = ='=.+ . y

  =.'t

  ='=: =

  - /

  = =

  s. -r:- =

  .) < ;

  - -

  ^ .- -

  :, =

  i at

  c.n :i

  ir 7-=,; i + ,;=2|i-=7 Zi * e = ,. i, -i z== i Za ?'i-Er.i = a i z: =o 7: -'=-=+22 = ; ? ! i Z := r, = > : ; i Z 1 +c

  a o_ e

  - t

  .) J

  -'. .. .

  c ;

  z; _..,/

  1+.= ?;_=

  ? .)

  ; ;=*-i

  =?=i._,= j..=a7=

  v.=c="=-," . . - '- .'!: - . - = - .1:..'i- =. - = .'!. -

  Z - t.,

  N :J = L

  J 2

  .! I

  r '-t e

 • E E5gEEE ggEx'gEE:Ee ;3E! ilnF*g:

  a=! Eg,3,F.Bg ufqFr g;E3,[t

  seFF.No=65il(pa>6

  t tr.=

  >'; o

  :=.- @

  E e-ga's;i EgE

  'P .-e'Xq'= i\=.=

  ; g=+i$g sgE

  :S EE=i.:= E#,4

  S E EEE? E" -sEBS EssEEf,# EE

  ^-!5.=aE_!'=e ggE

  O'oa=.E

  aA

  ! 9

  \J(oo

  ,X E *agE ise:8,,E *= H"+u tEE i= Ei =EEE eE E EI IBE E ; gtgE ?EEEE $B BggciFl;: 3: !,8'r E$3E E E E e: E'E,E E: E-,i1

  3 rE ; ES Ftr g?E'FF ; 8.,,=,-* F

  - =E+EE'ggEi,i nEEg BEEEEEE Be EE,E E IE.E H.: E,gE'F'=:E *#'= aH 9'EE tsE FEE i=

  z.'iEgE:EEig:H+* :g*EEE!5Fi.aEE aqH.aE;g'i.g;5se eI E!E*:EE E stE 3 *e uiE Ess-u:g.g=E E = E EEBEESE -pE * ;E E

  : PrrErs$EsHrE T.iEee e+.$i.BEaE e=Bs EEpegega=a;.r EEE;EeaEtgEE

  H

  IMG_20150603_0001IMG_20150603_0002IMG_20150603_0003IMG_20150603_0004IMG_20150603_0005IMG_20150603_0006IMG_20150603_0007IMG_20150603_0008IMG_20150603_0009IMG_20150603_0010IMG_20150603_0011IMG_20150603_0012IMG_20150603_0013IMG_20150603_0014IMG_20150603_0015IMG_20150603_0016IMG_20150603_0017IMG_20150603_0018IMG_20150603_0019IMG_20150603_0020IMG_20150603_0021IMG_20150603_0022IMG_20150603_0023