of 91 /91
* UJEDINJENJE EUROPE U EUROPSKU ZAJEDNICU UVOD U EUROKOD (EU) * LAKŠI PROTOK ROBA I USLUGA unutar EU i šire * PROMJENA NACIONALNIH REGULATIVA U ZAJEDNIČKE (EUROPSKE) NORME

Predavanje EC5.pdf

Embed Size (px)

Text of Predavanje EC5.pdf

 • UJEDINJENJE EUROPE U EUROPSKU ZAJEDNICU

  UVOD U EUROKOD

  (EU) LAKI PROTOK ROBA I USLUGA unutar EU i ire PROMJENA NACIONALNIH REGULATIVA U

  ZAJEDNIKE (EUROPSKE) NORME

 • Konstrukcijski eurokodovi su skupina norma zakonstrukcijsko i geotehniko projektiranje zgrada i

  PREDMET EUROKODOVA

  ininjerskih graevina.Eurokodovi su uinjeni kao okvirni dokumenti za:

  a) kao sredstvo za dokaz, da budu zadovoljeni bitni uvjeti smjernica graevinskih proizvoda i ininjerskih graevina.

  b) kao okviri za stjecanje usaglaenosti tehnikih razvrstavanja graevinskih proizvoda.

 • PREGLED EUROKODOVA

 • EUROCODE(EC)

  SADRAJ

  EC1 Utjecaji (optereenja)

  EC2Konstrukcije od armiranog i prednapetog

  betona

  EC3 Konstrukcije od elika

  EC4 Spregnute konstrukcije elik-betonEC4 Spregnute konstrukcije elik-beton

  EC5EC5 Drvene konstrukcijeDrvene konstrukcije

  EC6 Zidane konstrukcije

  EC7 Geotehnika

  EC8 Sigurnost konstrukcija od potresa

  EC9 Aluminijske konstrukcije

 • koncept dimenzioniranja s parcijalnimkoeficijentima sigurnosti

  OSNOVE KONCEPTA EC5

  temelji se na statistiki neujednaenimvjerojatnostima pojedinih veliina, naroito utjecaja(optereenja) te karakteristikama materijala tese vrijednosti obuhvaaju metodama vjerojatnosti istatistike

  mjera sigurnosti je POUZDANOST jednoznanodefinirana graninim stanjima

 • Osigurati da granina stanja u jednom definiranomvremenskom razdoblju s dovoljno velikom vjerojatno u

  CILJ NOVOG DOKAZA SIGURNOSTI

  NEE NASTUPITI

 • Pomou njih je mogue uzeti u obzir: nesigurnosti pri odreivanju utjecaja i materijalnih

  konstanti

  PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI

  konstanti doprinose raznih kombinacija utjecaja (optereenja) trajanje utjecaja mikroklime prostora konstrukcije

 • PARCIJALNI KOEFICIJENTI SIGURNOSTI

  Prikaz opeg oblika provjere graninog stanja nosivosti

 • Grani na stanja

  Granina stanja su stanja, prekoraenjem kojih konstrukcija ne bi mogla na due vrijeme ispuniti prihvaene projektne zahtjeve.

  Granina stanja su podijeljena kako slijedi:

  - granino stanje nosivost - granino stanje uporabivosti

 • Granino stanje nosivosti - je stanje, koje bi u sluaju uruavanja ili drugih oblika otkazivanja nosivosti konstrukcije, moglo ugroziti sigurnost ljudi.

  Pojedino stanje gubitka nosivosti moe se iz razloga

  pojednostavljenja umjesto stvarnog otkazivanja konstrukcije smatrati kao granino stanje nosivosti.

  Granina stanja nosivosti na koja treba obratiti

  pozornost sadre: pozornost sadre: a) gubitak ravnotee konstrukcije ili jednog njezinog

  dijela, koje se smatraju krutim tijelom b) zakazivanje uslijed prekoraene deformacije

  (progiba) c) uslijed loma d) gubitka stabilnosti konstrukcije, odnosno bilo kojeg

  jednog njezinog dijela (elementa), ukljuujui leajeve i temelje.

 • Pri dokazu nosivosti mora biti ispunjeno:

  Ed Rd

  Ed projektirana (proraunska) vrijednost utjecaja Rd - projektirana vrijednost otpornosti gradiva

 • Granina stanja uporabivosti - su ona stanja, prekoraenjem kojih dolazi do neispunjavanja utvrenih uvjeta za uporabivost.

  Granina stanja uporabivosti, koja treba zahtjevati

  razmatraju ukljuivo:

  - deformacije i progibe, koji ugroavaju izgled ili djelotvornu upotrebu konstrukcije (ukljuujui smetnje na strojevima i instalacijama) ili oteenja na zavrnoj obradi strojevima i instalacijama) ili oteenja na zavrnoj obradi ili na nenosivim graevinskim elementima

  - titranja koja prouzrokuju nelagodu kod ljudi ili

  oteenja na njezinim kunim tehnikim ureajima ili titranja koja ograniavaju uporabivost (funkcionalnost) graevine.

 • Pri dokazu stanja uporabivosti mora biti ispunjen uvjet:

  Ed Cd

  Ed projektna (proraunska) vrijednost ovisna o utjecajima (npr. utjecajima (npr.

  progib) Cd doputena vrijednost (granini progib)

 • Djelovanja

  Definicije i osnovna razredba:

  Djelovanje (F) je:

  sila (optereenje) koja djeluje na konstrukciju(neposredno djelovanje), ili(neposredno djelovanje), ili

  prisilna deformacija (indirektno djelovanje); naprimjer temperaturna djelovanja ili slijeganja

 • Razredba djelovanja je:

  (i) prema njihovoj vremenskoj promjenljivosti stalna djelovanja (G):

  kao na primjer vlastita teina (g) konstrukcije, oprema, stalno (vrsto) ugraeni dijelovi i kuni tehniki ureaji (postrojenja)

  promjenljiva djelovanja (Q):

  - djelovanja dugog trajanja, na primjer korisna optereenja u skladitima (q)

  - djelovanja srednjeg trajanja, na primjer prometno optereenje na ploama

  - kratkotrajna djelovanja na primjer vjetar (w) ili snijeg (s)

  - vrlo kratkotrajna (trenutana) djelovanja - izvanredna djelovanja (A), na primjer

  eksplozije ili udar vozila

 • (ii) prema njihovoj prostornoj promjenjljivosti

  - nepomi na djelovanja , na primjer vlastita teina (konstrukcije koja je vrlo osjetljiva na promjenu vlastite teine)

  - pomi na djelovanja , koja proizlaze iz razliitih

  rasporeda djelovanja, na primjer korisna pokretna optereenja, optereenja vjetrom i snijegom.

 • Karakteristine vrijednosti djelovanja

  Karakteristine vrijednosti Fk odreene su:

  - u ENV 1991 Eurokod 1 ili u drugim mjerodavnim normama (pravilima) za optereenja ili

  - od korisnika, ili projektanta u suglasju sa korisnikom, pri

  tome treba potivati minimalne zahtijeve koje su postavili mjerodavni organi. mjerodavni organi.

 • kao karakteristina vrijednost djelovanja uzima se obino 95%fraktila funkcije gustoe vjerojatnosti djelovanja

 • Za stalna djelovanja

  kada je koeficijent varijacije velik ili pri djelovanjima koja

  se mogu promjeniti tijekom upotrebe konstrukcije (na primjer za znatno prekoraenje stalnog optereenja), razlikuju se dvije karakteristine vrijednosti, gornja vrijednost (Gk,sup) i donja vrijednost (Gk,inf). Inae je dostatna jedna jedina karakteristina vrijednost (Gk).

  Vlastita teina konstrukcije moe se u veini sluajeva

  proraunati na temelju nazivnih vrijednosti, kao i srednje gustoe.

 • Za promjenjljiva djelovanja odgovara karakteristina vrijednost (Qk)

  Za izvanredna djelovanja

  karakteristina vrijednost Ak (kada je mjerodavna),

  openito odgovara odreenoj (ustanovljenoj) vrijednosti.

 • Reprezentativne vrijednosti promjenljivih djelovanj a

  Glavna reprezentativna vrijednost je karakteristina vrijednost Qk. (95% - fraktila funkcije distribucije optereenja)

  Ostale reprezentativne vrijednosti su izreene kroz karakteristine vrijednosti Qk kod primjene koeficijenta i. Ove vrijednosti odreene su kao:

  - vrijednosti kombinacije: 0 Qk - vrijednosti kombinacije: 1 Qk - kvazistalna vrijednost: 2 Qk

 • Djelovanja 0 1 2

  Pokretno optereenje stropova (kategorije prema normi HRN EN 1991-1-1)

  Kategorija A i B: Stambeni prostori; Uredi; Trgovine do 50 m2; Prolazi; Balkoni;

  Prostori u bolnicama 0,7 0,5 0,3

  Kategorija C i D: Prostorije za skupove; Garae; Javne garae; Sportske dvorane; Tribine; Hodnici u kolama; Knjinice; Trgovake i robne kue 0,7 0,7 0,6

  Kategorija E: Izlobeni i prodajni prostori; Skladita 1,0 0,9 0,8

  Kategorija F: Prometne povrine: teine vozila 30 kN 0,7 0,7 0,6

  Kategorija G: Prometne povrine: 30 kN < teina vozila 160 kN 0,7 0,5 0,3

  Kategorija H: Krovovi 0,0 0,0 0,0

  Optereenje snijegom (prema normi EN 1991-1-3)

  Kombinacije utjecaja; faktori utjecaja 0 ,1 i 2

  Optereenje snijegom (prema normi EN 1991-1-3)

  Za objekte na NMV > 1000 m 0,7 0,5 0,2

  Za objekte na NMV 1000 m 0,5 0,2 0,0

  Optereenje vjetrom (prema normi HRN EN 1991-1-4) 0,6 0,2 0,0

  Temperaturna djelovanja (nisu poarna) prema normi HRN EN 1991-1-5 0,6 0,5 0,0

  Nacionalno odabrane vrijednosti kombinacijskog faktora i navedene su u nadlenom Nacionalnom dodatku

 • Projektne (prora unske) vrijednosti djelovanja tj. vrijednosti za dimenzioniranje

  Projektna vrijednost Fd od jednog djelovanja dobiva se openito kao:

  Fd = F Fk tj. karakteristina vrijednost djelovanja mnoi se tj. karakteristina vrijednost djelovanja mnoi se

  parcijalnim koeficijentom sigurnosti F zbog postizanja dogovorenog nivoa sigurnosti

  Posebni primjeri su:

  Gd = G Gk Qd = Q Qk ili Q i Qk Ad = A Ak (ako Ad nije direktno utvren)

  .

 • gdje F, G, Q i A su parcijalni koeficijenti sigurnosti za promatrano djelovanje, na primjer, mogunost od nepovoljnog odstupanja djelovanja, mogunost od netonog (neispravnog) modeliranja, nesigurnost u ocjeni (procjeni) na djelotvornost djelovanja (rezne sile) i u ocjeni (procjeni) graninog stanja

 • Svojstva gradiva

  Karakteristine vrijednosti:

  Materijalna svojstva su predstavljena sa karakteristinim vrijednostima Xk koja openito odgovaraju fraktilu u pretpostavljenoj statistikoj raspodjeli odreenog svojstva gradiva specificiranog odgovarajuim standardom i provjerenim pod odreenim uvjetima.

  U pojedinim sluajevima nominalna vrijednost je uzeta kao karakteristina vrijednost.

 • Za karakteristinu vrijednost Xk materijalnihkarakteristika uzima se obino niska fraktila (5%)

 • Projektne vrijednosti

  Projektna vrijednost Xd svojstva gradiva definira se kao:

  Xd = kmod Xk / M

  gdje su simboli definirani kao: M - parcijalni faktor sigurnosti za svojstvo gradiva kmod - modifikacijski faktor koji uzima u obzir efekt parametara vrstoe, trajanja optereenja i sadraj parametara vrstoe, trajanja optereenja i sadraj vlanosti u konstrukciji.

 • GRANINA STANJA

 • Grani na stanja

  A) KRAJNJE GRANI NO STANJE Dokaz uvjeta

  Kada se razmatra granino stanje nosivosti (krajnje

  granino stanje) ili velikih deformacija nekog presjeka, tapa ili spoja mora se provjeriti uvjet

  Ed Rd

  gdje su Ed projektne (proraunske) vrijednosti unutranjih gdje su Ed projektne (proraunske) vrijednosti unutranjih sila ili momenata (ili rezultirajueg vektora nekoliko unutranjih sila ili momenata) a Rd je korespondirajua projektna otpornost.

 • Kombinacije djelovanja

  Kako statistiki ne postoji mogunost da sva optereenja istovremeno djeluju punim intezitetom Eurocode daje mogunost kombinacije pomou koeficijenata kojima se reduciraju pojedina optereenja Projektne (proraunske) vrijednosti tablice treba Projektne (proraunske) vrijednosti tablice treba kombinirati uzimajuu sljedea pravila :

  Stalne projektne situacije (osnovne kombinacije): ++

  1,,,1,1,,

  fiikiQiQkQjkjG QQG

  Udesne ili sluajne situacije (ako nisu specificirane drugaije na nekom drugom mjestu)

  +++1

  ,,21,1,1,,fi

  ikikdjkjGA QQAG

 • Projektne vrijednosti koje se uzimaju kod kombinacije djelovanja

  Projektna situacija

  stalno djelovanjeGd

  promjenljiva djelovanja jedno Qd

  sva ostala promjenljiva djelovanja

  sluajne akcije Ad

  granino stanje nosivosti

  stalna i promjenljiva

  G Gk Q Qk 0 Q Qk

  sluajna GA Gk 1 Qk 2 Qk A Aksluajna GA Gk 1 Qk 2 Qk A Ak

  1. pojednostavljeno pravilo

  G Gk 1,5 Qk

  2. pojednostavljeno pravilo

  G Gk 1,35 Qk 1,35 Qk

  granino stanje uporabljivosti

  Gk Qk 1 Qk

 • G k,j karakteristina vrijednost stalne akcije (stalnog djelovanja)

  Q k,1 karakteristina vrijednost jedne od prom jenljivih djelovanje

  Q k,i karakteristina vrijednost jednog drugog prom jenljivog djelovanja

  A d projektna vrijednost (specifina veli ina) sluajnog djelovanja

  G,j parcijalni faktor sigurnosti za stalna djelovanja kao ali za aksidentalne situacije GA,j kao G,j ali za aksidentalne situacije Q,j parcijalni faktor sigurnosti za prom jenljiva djelovanja 0, 1, 2 koeficijenti kom binacija

 • Parcijalni koeficijenti za grani na stanja

  Parcijalni koeficijenti za granina stanja u visokogradnji

  Parcijani faktori sigurnosti za stalne i transijentne projektne situacije dani su u tablici projektne situacije dani su u tablici

  Za aksidentalne projektne situacije parcijalni faktor sigurnosti jednak je jedinici.

 • Stalne i prolazne prora unske situacije (Granina stanja nosivosti GSN)

  Stalna djelovanja Promjenljiva djelovanja

  Vodee promjenjivo djelovanje, Q,1 Qk,1

  Pratea promjenjiva djelovanja, Q,i Qk,i

  Izraz (6.10, HRN EN 1990) G Q,1 Q,i

  Provjere otpornosti i stati ke ravnotee STR i EQU a)

  Povoljan uinak, F,inf 1,15 0,00 0,00

  Nepovoljan uinak, F,sup 1,35 1,50 1,50

  Provjere stati ke ravnotee EQU

  Povoljan uinak, F,inf 0,90 0,00 0,00

  Nepovoljan uinak, F,sup 1,10 1,50 1,50

  Provjere otpornosti STR

  Povoljan uinak, F,inf 1,00 0,00 0,00

  Nepovoljan uinak, F,sup 1,35 1,50 1,50 a)Kad se kombinirana provjera otpornosti i statike ravnotee provodi umjesto pojedinanih provjera otpornosti

  (STR) i statike ravnotee (EQU), a izvjesno je da primjena parcijalnog faktora Gj,inf = 1,00 na oba dijela stalnog optereenja (povoljan i nepovoljan dio) nee proizvesti manje povoljan uinak.

 • Dijagram toka provjere graninog stanja nosivosti prema normi EN 1995-1-1:2004

 • Granina stanja upotrebljivosti Treba provjeriti da je:

  Ed Cd ili: Ed Rd

  gdje su simboli definirani:

  Cd je nominalna vrijednost ili funkcija izvjesnog projektnog svojstva ili gradiva u svezi s projektnim projektnog svojstva ili gradiva u svezi s projektnim efektima ili razmatranim djelovanjima.

  Ed projektni efekt ili djelovanje koje je odreeno na osnovi pravila o kombinacijama djelovanja

  Parcijalni faktor sigurnosti za svojstva gradiva (m) dan je u tablici

 • Parcijalni koeficijenti za gradiva Parcijalni koeficijenti (M) za gradiva dani su u tablici

 • Dijagram toka provjere graninog stanja uporabljivosti prema normi EN 1995-1-1:2004

 • SVOJSTVA GRADIVA

 • U HRN U.C9.200 i U.C9.300 karakteristike materijala u vidu doputenih napona i progiba rezultati supromatranja na izvedenim objektima. Pri odreivanjudoputenih veliina nije bilo jedinstvenog kriterijaizmeu doputenih napona i vrstoe.Europa puno propisa za klasificiranje drva kao i vrsta

  drva cilj jedinstvenog europskog trita

  Openito

  drva cilj jedinstvenog europskog trita jedinstveni kriterij klasificiranja

  EC5 karakteristike materijala odreene su jedinstvenim kriterijima

  Za nosive konstrukcije i stabilizaciju prema EC5 moese uporabiti: PUNO DRVO, LAMELIRANO LJEPLJENO DRVO, PERPLOE, PLOE VLAKNATICE,FURNIRSKE PLOE

 • Parametri vrsto e i krutosti

  Drvo je prirodni graevinski materijal nastao u prirodi rastom stabla pri razliitim prirodnim uvjetima. Zbog toga ne postoje jedinstveni uvjeti za nastajanje istih vrijednosti vrstoe i modula elastinosti njihova vrijednost jako varira i pri ispitivanjima uzoraka pokazuje veliko rasipanje rezultata. Parametre krutosti i vrstoe treba odrediti na osnovu: Parametre krutosti i vrstoe treba odrediti na osnovu: a) ispitivanja pri definiranoj vrsti djelovanja kojima e

  gradivo u konstrukciji biti izloeno b) na osnovu usporedbe slinih vrsta drva ili gradiva za

  koje su dobro poznati odnosi njihovih svojstava. .

 • Uporabni razredi

  Za vrijeme uporabe objekta u drvu se uspostavlja ravnotea vlanosti koja je ovisna o mikroklimi prostora. Vlanost drva ima veliki utjecaj na mehanika svojstva to se mora uvaiti pri dimenzioniranju.

  Uporabna klasa 1 : U servisnoj klasi 1 prosjena vlanost veine meke grae drva nije vea od 12% vlanost veine meke grae drva nije vea od 12%

  - karakterizirana je sadrajem vlanosti gradiva korespondirajuem temperaturi od 20 C i relativnoj vlanosti zraka okruenja koja je samo kroz nekoliko tjedana u godini vea od 65%.

  Uporabna klasa 2 : U servisnoj klasi 2 prosjena vlanost veine meke grae drva nije vea od 20%

  - je karakterizirana sa sadrajem vlage u gradivu pri temperaturi od 20 C i relativnoj vlazi zraka okruenja koja samo kroz nekoliko tjedana u godini prelazi vrijednost od 85%.

 • Uporabna klasa 3 : karakterizirana je klimatskim uvjetima koji vode veem sadraju vlage nego to je to definirano za servisnu klasu 2.

 • Razredi trajanja optere enja Na svojstva vrstoe i krutosti produkata od drva utie i

  duina trajanja utjecaja te klima okoline. Ovo svojstvo drva kao prirodnog materijala uzeto je u EC5 kroz utvrene razrede trajanja optereenja.

  Dane vrijednosti trajanja utjecaja ne pripadaju

  vremenskom prostoru u kome utjecaji ukupno djeluju za vrijeme trajanja objekta. Oni se trebaju shvatiti kao suma vrijeme trajanja objekta. Oni se trebaju shvatiti kao suma svih razdoblja u kojima optereenja nastaju s najmanje svojom karakteristinom vrijednosti

 • Razredi trajanja optereenja Razred trajanja Stupanj akumuliranog

  trajanja karakteristinog optereenja

  Primjeri optereenja

  Stalno dulje od 10 godina vlastita teina Dugotrajno od 6 mjeseci do 10

  godina skladitenje

  Srednjetrajno od 1 tjedna do 6 mjeseci pridodano optereenje Srednjetrajno od 1 tjedna do 6 mjeseci pridodano optereenje

  Kratkotrajno krae od jednog tjedna snijeg * i vjetar Trenutno akcidentalno

  optereenje * U podrujima s velikim snijegom kroz dui period vremena dio tog optereenja treba smatrati srednjetrajnim optereenjem

 • Modifikacijski faktori u ovisnosti o vlanosti i t rajanja optere enja

  Vrijednosti modifikacijskih faktora kmod dane su u tablici

  U koliko se kombinacije optereenja sastoje od djelovanja

  koja pripadaju razliitim razredima trajanja optereenja treba vrijednost odabrati jednu vrijednost modifikacijskog faktora k , koja odgovara djelovanjima najmanjeg faktora kmod, koja odgovara djelovanjima najmanjeg trajanja. Npr. za stalni teret i jednu kratkotrajnu kombinaciju, vrijednost kmod treba odabrati prema optereenju najmanjeg trajanja.

  Materijalne karakteristike za dimenzioniranje (Xd) dobiju se kroz slijedee modifikacije:

  M

  k

  d

  XkX

  =

  mod

 • tablica: Faktor modifikacije kmod

 • GRANINA STANJA UPORABIVOSTI

  OPI UVJETI

 • Deformacije konstrukcije koje su rezultat efekta djelovanja (kao to su to uzdune sile, momenti savijanja i pomaci u vorovima i vezama) i od vlage moraju biti u odreenim granicama. Dokazom uporabljivosti treba dokazati da nee doi do deformacije (progiba) i oscilacija koje mogu otetiti (obloge, buke, prozori) ili utjecati na normalnu funkciju graevine

  Kombinacije djelovanja za granina stanja upotrebljivosti

  treba raunati iz izraza: treba raunati iz izraza:

  vidi se da je G = Q = 1.0 M = 1.0 i 1 imbenik kombinacije manji je

  od 0 i 2 pa je globalna sigurnost dokaza uporabljivosti manja od dokaza nosivosti to se objanjava razliitim uincima oteenja.

  >

  ++1

  ,,11,,i

  ikikjkQQG

 • Trenutna deformacija, uinst, uzrokovana djelovanjem treba se sraunati sa srednjom vrijednosti odgovarajueg modula krutosti (Emean, Gmean), i trenutnog modula pomaka za granino stanje upotrebljivosti Kser, odreenog iz pokusa koji su provedeni prema postupku za odreivanje ks (= Kser) danim u EN 26891. Radi se o poetnoj elastinoj deformaciji.

  Konana deformacija ufin od djelovanja optereenja

  izraunava se iz izraunava se iz

  gdje je kdef faktor koji uzima u obzir poveanje deformacija tijekom vremena od kombiniranih djelovanja efekta puzanja i vlanosti. Vrijednosti koeficijenata kdef dane su u tablici

  ( )definsfin

  kuu += 1

 • tablica: vrijednosti faktora deformacija k def

 • Granine vrijednosti progiba

 • slika: dijelovi progiba nosaa

 • 1

 • Primjeri grani nih vrijednosti progiba greda raspona l (prema Tablicama 7.2 norme HRN EN 1995-1-1:2008 i 7.2(HR) nacionalnog do datka norme HRN

  EN 1995-1-1:2008/NA:2009

 • GRANINA STANJA NOSIVOSTI

  DOKAZI NA RAZINI PRESJEKA

  Ovo poglavlje primjenjuje se na monolitno ili lamelirano lijepljeno drvo

 • Najee upotrebljavani kao: reetkasti nosai glavni nosai u krovnoj konstrukciji

  Vlani elementi

 • Vlak paralelno sa vlakancima Vlani napon nastao pod djelovanjem vanjskog utjecaja, pri uvaavanju postojeih oslabljenja presjeka mora zadovoljiti slijedee:

  Jednostrano optereene elemente (kod kojih je hvatite sile

  eksentrino u odnosu na uzdunu os elementa) treba dimenzionirati

  dt,0,

  netto

  dt,

  dt,0,f

  AF

  =

  eksentrino u odnosu na uzdunu os elementa) treba dimenzionirati na 1,5 puta uveanu vlanu silu (sluaj kod vlanog nastavka elementa).

  dt,0,

  netto

  dt,

  dt,0,f

  AF1,5

  =

 • slika: primjer oslabljenja presjeka.

 • Vlak okomito na vlakanca

  Za jednoliko naprezani volumen V u 3m treba biti zadovoljen slijedei uvjet:

  za monolitno drvo

  dtdtf

  ,90,,90,

  za lijepljeno lamelirano drvo

  gdje je 0V mjerodavni volumen od 301,0 m .

  dtdt ,90,,90,

  ( ) 2,00,90,,90,

  VVfdtdt

 • Reetkasti nosai

  Tlani elementi

  Stupovi

  Vertikale kod okvirnihnosaa

 • Tlak paralelno s vlakancima

  Slijedei uvjet treba biti zadovoljen:

  dc,0,

  dc,

  dc,0,f

  AF

  =

  Provjera takoer mora biti provedena na uvjete stabilnosti tj na mogunot izvijanja.

 • Tlak o komito na pravac vlakanaca

  Za tlak okomito na vlakanca slijedei uvjet treba biti

  zadovoljen:

  dc,90,c,90

  dc,

  dc,90,fk

  AF

  = gdje 90,ck (vidi tablicu ) uzima u obzir da optereenje moe

  biti u porastu ako je duljina llll na kojoj djeluje, na slici, kratka.

  A

 • Tlak pod kutem na vlakanca (vidi sliku) treba zadovoljiti slijedei uvjet:

  cossinff

  f

  fk

  22

  dc,90,

  dc,0,

  dc,0,

  d,c,

  dc,0,c,d,c,

  +

  c,

 • Elementi izloeni savijanju

  Krovni nosa

  Podronice

  Glavni nosai

  Nadvratnik

  Popreni nosai

 • Savijanje

  Slijedei uvjet treba biti zadovoljen:

  1,,

  ,,

  ,,

  ,, +dzm

  dzm

  dym

  dym

  m ffk

  1,,,, + dzmdym k

  gdje su dym ,, i dzm ,, proraunske vrijednosti naprezanja savijanja oko glavnih osi, a dymf ,, i dzmf ,, , odgovarajue projektne vrijednosti vrstoa

  1,,,,

  +dzm

  m

  dymf

  kf

 • Vrijednost faktora mk mora biti uzeta kako slijedi:

  - za pravokutne presjeke; 7,0=mk - za ostale presjeke; 0,1=mk

 • Oblici deformacija i lomova uslijed savijanja

  Otkazivanje nosivosti na savijanje

 • Posmik

  Openito

  Slijedei uvjet treba biti zadovoljen:

  maksimalna vrijednost za pravokutni pop. presjek:

  dv,d

  d fbISV

  =

  V

  maksimalna vrijednost za kruni pop. presjek:

  Na krajevima nosaa, doprinos sveukupnoj posminoj sili koncentriranog optereenja F sa hvatitem unutar udaljenosti od h2 od leaja, moe se smanjiti u skladu sa utjecajnom linijom kako je to prikazano na slici

  AV

  1,5 d=

  3A4V

  d=

 • slika: posmino naprezanje

 • Ekscentri an vlak (vlak i savijanje)

  Slijedei uvjeti trebaju biti zadovoljeni:

  gdje je dt ,0, projektno vlano naprezanje, dtf ,0,

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  ,0,

  ,0, ++dzm

  dzm

  m

  dym

  dym

  dt

  dt

  fk

  ff

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  ,0,

  ,0, ++dzm

  dzm

  dym

  dym

  m

  dt

  dt

  ffk

  f

  projektna vrijednost vlane vrstoe. Primjenjuju se vrijednosti faktora mk jer kod dvoosnog savijanja samo jedna komponenta djeluje punim intezitetom.

  - za pravokutne presjeke; 7,0=mk - za ostale presjeke; 0,1=mk

 • Ekscentri an tlak (tlak i savijanje)

  Sljedei uvjeti trebaju biti zadovoljeni:

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  2

  ,0,

  ,0, ++

  dzm

  dzm

  m

  dym

  dym

  dc

  dc

  fk

  ff

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  2

  ,0,

  ,0, ++

  dzm

  dzm

  dym

  dym

  m

  dc

  dc

  ffk

  f

  gdje je dc ,0, projektno tlano naprezanje, dcf ,0,

  projektna vrijednost tlane vrstoe. Kod istovremenog djelovanja tlaka i savijanja (bez dokaza

  izvijanja i izboavanja) nastaju nelinearni interakcijski odnosi kod kojih tlani naponi ne ulaze punom vrijednosti to se objanjava PLASTIFICIRANJEM tlane zone u graninim stanjima. Primjenjuju se vrijednosti faktora mk kao kod ekscentrinog vlaka

 • GRANINA STANJA NOSIVOSTI

  DOKAZI NA RAZINI ELEMENTA

  Ovo poglavlje primjenjuje se na monolitno ili lamelirano lijepljeno drvo.

 • Tlani tapovi i stupovi

  Naprezanje savijanja obzirom na poetnu zakrivljenost, ekscentricitet i prouzroeni progib (teorija II. reda) mora se uzeti u proraun, zajedno sa onim koji se odnosi na bilo koje popreno djelovanje.

  Treba provesti slijedei dokaz: Treba provesti slijedei dokaz:

  kc koeficijent izvijanja

  dc

  c

  dc fk ,0,

  ,0,

 • Relativna vitkost definira se kao:

  ycritc

  kcyrel

  f

  ,,

  ,0,,

  = zcritc

  kczrel

  f

  ,,

  ,0,,

  =

  gdje je

  05,02 E

  = 05,02 E

  = 205,0

  ,,y

  ycritc

  E

  = 205,0

  ,,z

  zcritc

  E

  =

  y i yrel, odgovaraju savijanju oko y-osi (izvijanje u z-smjeru).

  z i zrel , odgovaraju savijanju oko z-osi (izvijanje u y-smjeru).

 • Ako je 3,0, yrel i 3,0, zrel (kc=1,0) naprezanje mora zadovoljiti uvjete:

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  2

  ,0,

  ,0, ++

  dzm

  dzm

  m

  dym

  dym

  dc

  dc

  fk

  ff

  1,,,,2

  ,0, ++

  dzmdymdc k

  Momenti savijanja koji djeluju okomito na ravninu izvijanja mnoe se koeficijentom km

  1,,

  ,,

  ,,

  ,,

  ,0,

  ,0, ++

  dzm

  dzm

  dym

  dym

  m

  dc

  dc

  ffk

  f

 • Oznake su definirane kako slijedi:

  m naprezanje savijanja obzirom na bilo koje popreno optereenje

  c faktor redukcije za tapove:

  - za monolitno drvo: 2,0=c - za lijepljeno lamelirano drvo: 1,0= - za lijepljeno lamelirano drvo: 1,0=c

  mk kako je dano: - za pravokutne presjeke; 7,0=mk - za ostale presjeke; 0,1=mk

 • Nosai optere eni savijanjem bonim izvijanjem

  Poetne materijalne ili geometrijske imperfekcije nosaa optereenih na savijanje mogu uzrokovati njegovo izboavanje.

 • Primjeri rjeenja problema bonog izvijanja

 • Relativna vitkost za savijanje definirana je kao

  critmkmmrel f ,., = gdje critm, je kritino naprezanje savijanja raunato u skladu s

  klasinom teorijom stabilnosti, s 5%-tnom fraktilnom vrijednostikrutosti.

  Naprezanje mora zadovoljiti sljedei uvjet: Naprezanje mora zadovoljiti sljedei uvjet:

  dmcritdm fk ,, gdje je critk faktor kojim se uzima u obzir reduciranu vrstou

  obzirom na popreno izvijanje.

 • Za nosae optereene savijanjem pravokutnog presjeka (CRNOGORINO DRVO, b
 • Za grede sa poetnim poprenim odstupanjem od ravnosti unutar granica, critk se moe odrediti pomou izraza: