of 19/19
PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA ADVENTISTIČKO TEOLOŠKO VISOKO UČILIŠTE Maruševec 82, Maruševec

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA - atvu.orgatvu.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Pravilnik-o-zastiti... · se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u ... Građevinske konstrukcije

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA -...

 • PRAVILNIK O ZATITI OD POARA

  ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE Maruevec 82, Maruevec

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  1

  Na temelju lanka 21. Zakona o zatiti od poara ("Narodne novine" br. 92/10.) a u svezi s lankom 5. Pravilnika o sadraju opeg akta iz podruja zatite od poara ("Narodne novine" broj: 35/94.), Upravno vijee Adventistikog teolokog visokog uilita (u daljem tekstu: Uilite) dana 25. svibnja 2012. donosi

  PRAVILNIK O ZATITI OD POARA

  1. TEMELJNE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim se Pravilnikom razrauju pojedine odredbe Zakona o zatiti od poara, propisa donesenih na teme-

  lju Zakona, kao i drugih zakona i propisa ijim se pojedinim odredbama ureuju pitanja od znaaja za sprea-vanje poara i drugih nesrea te gubitak ili oteenje sredstava za rad i zatita ivota i zdravlja ljudi.

  lanak 2. Ovim Pravilnikom ureuju se:

  - mjere zatite od poara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja poara; - nain upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opa-

  snostima od poara na tom radnom mjestu; - obveze radnika zaduenih za odravanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gaenje poa-

  ra; - obveze voditelja i drugih radnika za provedbu mjera zatite od poara i odgovornosti zbog neprimjenjiva-

  nja propisanih ili nareenih mjera zatite od poara; - dunosti radnika u sluaju nastanka poara; - prijelazne i zavrne odredbe.

  lanak 3. Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i miljenja, uvjerenja, svjedodbe, upisnici i druge isprave iz podruja zatite od poara pohranjuju se u pismohranu isprava.

  lanak 4.

  Sustav zatite od poara i tehnolokih eksplozija obuhvaa norme ponaanja radnika i treih osoba za vri-jeme rada, kretanja i zadravanja u graevinama i na prostoru uilita i tehnike normative, norme i upute u svezi graevina, prostora i drugih sredstava rada.

  Zatita od poara obuhvaa skup mjera i radnji, normativne, upravne, organizacijske, tehnike, obrazov-ne, promidbene naravi utvrene Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinice lokalne uprave i samouprave i ovim Pravilnikom, ijim se izborom i primjenom postie vei stupanj zatite od poara.

  lanak 5.

  Svaki radnik duan je provoditi mjere zatite od poara na svom radnom mjestu i mjestu rada na nain kako je utvreno Zakonom, podzakonskim aktima, odlukama tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  2

  Obveze provedbe mjera zatite od poara utvrene stavkom 1. ovog lanka odnose se na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi nalaze na radu u prostorima Uilita radi privremenog ili povremenog obavljanja posla te radi obavljanja posla po posebnom ugovoru.

  Radnici drugih poslodavaca koji obavljaju odreene poslove za Uilite u njegovim prostorijama i prosto-rima duni su provoditi mjere zatite od poara prilikom obavljanja tih radnji i drati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zatitu od poara.

  Odgovornu osobu za provedbu mjera zatite od poara prije poetka izvoenja radova imenuje vanjski izvoa radova, koji je duan ime odgovorne osobe navesti u zahtjevu za izdavanje dozvole za rad koju mu izdaje odgovorna osoba za zatitu od poara uilita.

  2. MJERE ZATITE OD POARA

  lanak 6.

  U cilju otklanjanja uzroka nastajanja poara, spaavanja ljudi i imovine ugroenih poarom u graevina-

  ma, graevinskim dijelovima kao i na prostoru oko njih, i ostalim prostorima, primjenjuju se mjere zatite ko-je se odnose na: - projektiranje i izvoenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojeim graevinama i na graevin-

  skim dijelovima, odnosno projektiranje i izgradnju novih graevina i graevinskih dijelova, kao i izgradnju privremenih, te ugradnju ureaja i opreme u njima;

  - izvoenje i odravanje raznih instalacija (elektroinstalacija, plinskih, gromobranskih (sustava zatite od munje), ventilacijskih, toplinskih, kanalizacijskih, za transport tekuina, i sl.) tako da ne predstavljaju opa-snost od poara;

  - skladitenje i uvanje zapaljivih tekuina i plinova, ekplozivnih, otrovnih i drugih opasnih tvari u za to iz-graenim graevinama ili na prostorima;

  - uvanje i koritenje zapaljivih tekuina, tekuih plinova i drugih opasnih tvari; - pretakanje, prijevoz i prenoenje zapaljivih i ekplozivnih tvari; - skladitenje sirovina, a posebno lakozapaljivih, zapaljivih, ekplozivnih i drugih opasnih tvari; - odreivanje mjesta i uvjeta za uvanje masnih krpa, pamunjaka i drugih zapaljivih i samozapaljivih otpa-

  daka; - postavljanje raznih upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o puenju, unoenju otvorene vatre,

  zabrani zavarivanja, i sl.) - odravanje istoe, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari, na za to odreena mjesta; - oznaavanje i odravanje ulaza, izlaza, prolaza i protupoarnih putova unutar graevina i prostora oko

  njih za prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila; - uporabu ureaja za grijanje i njihovo odravanje kao i druge mjere ovisno od postojeih opasnosti - opskrbljenost graevina i graevinskih dijelova vatrogasnim aparatima, a iji se broj, vrsta i lokacija utvr-

  uju Pravilnikom o odravanju i izboru vatrogasnih aparata ("Narodne novine" broj: 35/94., 103/96. i 130/07);

  lanak 7.

  Prilikom odreivanja mjera zatite od poara koriste se postojei zakonski i tehniki propisi i mjere zatite

  (osnovne mjere zatite od poara), a ostale mjere zatite od poara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju dodatne mjere zatite od poara.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  3

  2.1 Osnovne mjere zatite od poara

  lanak 8.

  Pod osnovnim mjerama zatite od poara prema ovom Pravilniku smatraju se graevinske mjere zatite

  od poara, mjere zatite od poara na elektrinim ureajima i instalacijama, mjere zatite od poara na gro-mobranskim instalacijama (sustavu zatite od munje), te mjere zatite od poara na instalacijama ventilacije i grijanja.

  2.1.1 Graevinske mjere zatite od poara

  lanak 9.

  Pod graevinskim mjerama zatite od poara smatra se svaka graevinska aktivnost prilikom adaptacije

  i/ili rekonstrukcije ili gradnje iji je cilj: - zatita osoba koje se nalaze u graevini i graevinskim dijelovima, - zatita drugih osoba koje se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, - spreavanje irenja poara - lokaliziranje (prvenstveno izvan podruja graevine i njenih dijelova), - ouvanje vrijednosti i dobara u graevini i graevinskim dijelovima, - ouvanje same graevine i njenih dijelova.

  lanak 10.

  Graevinske mjere zatite od poara treba provoditi prilikom adaptacije i/ili rekonstrukcije ili gradnje no-ve graevine ili dijela graevine.

  lanak 11.

  Graevinske mjere zatite od poara sastoje se i od pregleda postojeeg stanja graevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcije u odreenim rokovima te izvoenja graevinskih radova po dokumentaciji za koju je dana suglasnost.

  Graevinske konstrukcije se pregledavaju radi utvrivanja stanja otpornosti protiv poara.

  2.1.1.1 Izlazi i izlazni putovi

  lanak 12.

  Cjelokupan prostor na hodnicima i stubitima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan

  i nezakren. Nagazna povrina podova na izlazima i izlaznim putovima ne smije imati nikakvih mehanikih oteenja, napuknua, te ne smije biti neravna, niti imati nagle promjene visina.

  Podne obloge, tepisi (tepisoni) kao i mobilni prekrivai moraju biti izraeni od samogasivog materijala i dobro privreni za podlogu. Oteeni dijelovi na njima ne smiju se krpati. Oteeni dijelovi podnih obloga moraju se u cijelosti zamijeniti.

  lanak 13.

  Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo oznaen natpi-som i strelicom (standardnim simbolima) tako da su vidljivi i danju i nou.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  4

  Osvjetljenje oznaka za evakuaciju moe zamijeniti i izrada tih oznaka na fluorescentnoj podlozi.

  lanak 14.

  Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smjeteni tako da neovisno vode na ulicu ili otvoren siguran pros-

  tor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogui odmicanje od graevine te brzo i sigurno naputanje tog prostora. Najvea duina puta evakuacije osoba do sigurnog prostora moe iznositi 50 m u prizemnim i 30 m u kat-nim objektima. Duina puta evakuacije moe se odrediti i raunski, koristei pri tome horizontalnu brzinu kretanja osoba i vrijeme koje se smatra dovoljnim za udaljavanje do sigurnog prostora, te otpornost konstrukcije na poar. Vrata na putovima evakuacije moraju biti izvedena tako da se mogu otvarati u namjeravanom smjeru evakuacije. Ta vrata moraju biti zakretna i izvedena od negorivog materijala. Rukohvati i ograde na stepenitu trebaju biti stabilno privrene za konstrukciju graevine.

  2.1.1.2 Otvori u zidovima

  lanak 15.

  Sva vrata u graevini ili graevinskom dijelu moraju se lako zatvarati i otvarati.

  Sva vrata se moraju otvarati u otvarati u smjeru izlaenja (evakuacije), a na vratima se ne smije mijenjati

  smjer otvaranja niti se smiju privremeno ili stalno ukloniti.

  Ako su vrata ostakljena staklo na njima ne smije biti napuknuto ili razbijeno.

  Sva vrata u skladitima trebaju biti od negorivog materijala, a vrata izmeu poarnih sektora moraju ima-ti odgovarajuu vatrootpornost, ovisno o poarnom optereenju u tim poarnim sektorima.

  lanak 16.

  Svi prozori predvieni za otvaranje moraju se lako dati otvarati i zatvarati s poda. Prozori kao nadsvjetla mogu se postavljati u pregradni zidovima samo unutar poarnog sektora. Prozorska stakla ne smiju biti napuknuta ili razbijena. Ostakljenost prozora tankim staklom (debljine 3 mm) koji se fasadnim zidovima nekih graevina koriste

  kao otvori za odvoenje dima i topline u sluaju poara, mora biti izvedena na takav nain da se onemogui irenje poara okomito po fasadi.

  2.1.1.3 Zidovi, stupovi i stropovi

  lanak 17.

  Sve preinake na zidovima mogu se obavljati samo na temelju dobivene suglasnosti na tehniku dokumen-taciju od inspekcije zatite od poara kada se radi o rekonstrukciji ili gradnji nove graevine za koju treba gra-evna dozvola ili odgovorne osobe za zatitu od poara za ostale sluajeve.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  5

  Oteenja na zidovima (pukotine, otpadanje) treba popraviti. Popravlja se s materijalom istih protupo-arnih karakteristika kao i prijanji.

  U blizini zidova od gorivog materijala ne smiju se postavljati naprave za zagrijavanje niti drugi izvori topli-ne.

  lanak 18.

  Zatitni premazi (boje) trebaju se obnavljati ako su se poeli ljutiti ili otpadati.

  Premazi se ne smiju stavljati na stare premaze ve se povrina mora prije oistiti.

  Pregled zidova i stupova mora se obavljati barem jedanput u godini, poarnih zidova svakih est mjeseci, a mjesta prolaza instalacija kroz poarne zidove svaka tri mjeseca.

  lanak 19.

  Kod meukatnih konstrukcija (ija je namjena spreavanje irenja poara po vertikali) ne smiju se ostav-ljati nezatieni otvori. U takvom sluaju svi meuprostori se moraju brtviti negorivim vatrootpornim materi-jalom.

  Zatitne obloge i premazi moraju cijelom povrinom prekrivati strop, ne smiju imati oteenja, pukotine, i biti odvijeni od stropne povrine.

  Sve stropove, odnosno, meukatne konstrukcije treba pregledavati jedanput godinje, a obloge kod stropova meukatnih konstrukcija ija je svrha spreavanje irenje poara po vertikali, svakih est mjeseci.

  lanak 20.

  U prostorijama gdje moe doi do razlijevanja zapaljivih tekuina ne smiju se postavljati pokrivai od go-rivog materijala, a pod mora biti nepropustan (bez pukotina i oteenja).

  Svi podovi bez obzira na kakvu su meukatnu konstrukciju postavljeni ne smiju imati nezatiene otvore. Svaki otvor ili oteenje u podu radi izvoenja bilo kakvih radova mora se odmah dovesti u prijanje stanje. Otvori za provoenje instalacija moraju biti zabrtvljeni vatrootpornim materijalom.

  Pregled podova treba vriti jedanput godinje, a pokrivaa i eventualnih otvora svakih est mjeseci.

  2.1.1.4 Pokrovi i krovita

  lanak 21.

  Pri izgradnji krovita treba se drati sljedeeg:

  - izbjegavati skladita s tavanskim prostorom, a takoer i sve krovne konstrukcije sa upljinama; - krovita u pravilu trebaju biti puna, izvedena od negorivog materijala; - gorivi materijal moe se upotrebljavati samo u minimalnim koliinama koliko je potrebno za hidroizolaciju

  (ne toplinsku); - krovite treba pratiti poarni sektor tako da se njime ne moe proiti poar iz jednog sektora u drugi. Radi

  toga treba izvesti na granici poarnih sektora produetke poarnih zidova iznad krovita najmanje 30 cm, ili s obje strane granice sektora izvesti potpuno negoriv dio krovita irine 2 x 160 cm;

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  6

  - konstrukcija krovita treba imati optimalnu otpornost protiv poara, a najmanje 30 minuta, to se kod neotpornih konstrukcija postie protupoarnim premazima.

  lanak 22.

  Krovni pokriva ne smije imati mehanikih oteenja.

  Ako je krovite izvedeno s odreenom otpornosti protiv poara, nosive krovne konstrukcije i pokrivai ne

  smiju se popravljati s gorivim materijalom.

  U prostoru tavana ne smiju se ostavljati niti drati nikakvi gorivi graevinski materijali niti predmeti koji mogu uzrokovati poar.

  Ako se upotrebljava izolacijska masa u vruem stanju, topljenje mase ne smije se obavljati na krovinom prostoru, ve se mora dopremati na krovite u zatvorenim posudama.

  Na sve dijelove krovita treba biti omoguen pristup barem jednim metalnim penjalicama.

  2.1.1.5 Dimnjaci

  Vrataca dimnjaka moraju se izvesti iz vrstog i negorivog materijala, s okovima koji moraju biti dobro pripa-sani otvoru i bez mogueg proputanja dima.

  Pristup do vrataca mora biti uvijek slobodan.

  2.1.1.6 Prometnice i prilazi

  lanak 23.

  Pristupne ceste i poarni putovi moraju biti stalno odravani glede sposobnosti za promet vozilima na sli-

  jedei nain: - da se iste od snijega; - da se na njima ne obavljaju nikakvi graevinski radovi (prekopi, i sl.) dok nije osiguran drugi pristup do

  graevina (zaobilaznica, premotenje preko prekopa, i sl.); - da nisu zakreni vozilima; - da su opskrbljeni odgovarajuom signalizacijom i znakovima.

  2.1.2 Mjere zatite od poara na elektrinim instalacijama i ureajima

  lanak 24.

  U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormariima u pojedinim prostorijama moraju biti pos-

  tavljene jednopolne sheme elektrinih instalacija sa svim potrebnim podacima.

  lanak 25.

  Za iskljuenje elektrine energije nakon zavrenog rada ili u sluaju hitne potrebe (poar i sl.) moraju na odgovarajuim mjestima biti izvedene sklopke.

  Sklopke iz stavka 1. ovog lanka treba postaviti izvan zone opasnosti od poara i eksplozije.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  7

  lanak 26.

  Zabranjeno je upotrebljavati krpane, neispravne ili predimenzionirane elektrine osigurae kao i postav-

  ljati provizorne elektrine instalacije.

  Topljivi osigurai i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

  Kraj svakog osiguraa i sklopke moraju biti postavljene oznake kojem strujnom krugu pripada osigura i sklopka.

  Izmjenu elektrinih osiguraa ili druge poslove na elektrinim instalacijama i ureajima mogu obavljati samo zadueni i ovlateni elektriari.

  Zamjena osiguraa mora se obavljati samo originalnim ulocima.

  Ispitivanje elektrinih instalacija mora se obavljati svakih 48 mjeseci, a pronaene nedostatke treba od-mah otkloniti.

  lanak 27.

  Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

  Prostor oko razvodnih ormara mora uvijek biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zakljuani kako bi se onemoguio pristup neovlatenim osobama.

  Kljuevi ormara moraju se na za to odreenom mjestu u prostoru glavnog razvodnog ormara.

  Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da pri iskljuenju elektrine energije ostanu ukljuena troila za nunu rasvjetu, i sl. Prilikom nestanka napona iz mree, ta se troila trebaju automatski napajati iz pomonog elektroenergetskog izvora.

  lanak 28.

  Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedi-nim prostorijama, te moraju odgovarati zahtjevima glede njihove namjene.

  U pojedinim prostorijama moraju se u ormare postavljati sklopke koje iskljuuju cjelokupnu instalaciju osim opeg i sigurnosnog osvjetljenja.

  Na sklopkama moraju biti jasno oznaeni poloaji iskljueno - ukljueno, time da taj poloaj oznaava i si-gnalna aruljica.

  Razvodni ormari sa sklopkama za iskljuivanje moraju se ispitivati svakih est mjeseci.

  lanak 29.

  Elektrine instalacije i troila moraju biti tako izvedena i odravana da mjesta gdje se koriste ne predstav-ljaju opasnost od poara.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  8

  lanak 30.

  O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju elektrinih instalacija i ureaja ispitiva je duan izdati pisani izvjetaj iz kojeg e biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvreni i to se treba uiniti da se ukloni nedostatak glede zatite od poara.

  Elektrine instalacije i ureaji moraju se stalno odravati u skladu s vaeim normama i odredbama pro-pisa za odreene elektrine ureaje i instalacije.

  2.1.3 Mjere zatite od poara na gromobranskim instalacijama (sustavu zatite od munje)

  lanak 31.

  Gromobranska instalacija mora biti izvedena, odravana i postavljena tako da se sprijei svaka mogu-

  nost nastanka poara zbog atmosferskog pranjenja.

  O gromobranskim instalacijama mora postojati tehnika dokumentacija.

  lanak 32.

  Pregled gromobranskih instalacija tijekom upotrebe mora se obavljati: - poslije svakog popravka, - nakon svakog udara groma u graevinu ili instalaciju, - u redovnim periodinim razmacima, ovisno o vrsti graevine ili njenog graevinskog dijela, sukladno Teh-

  nikom propisu za sustave zatite od djelovanja munje na graevinama NN 87/08, 33/10. O svakom pregledu mora se sastaviti zapisnik u koji se unose sve vrijednosti dobivene pregledom i mjere-

  njem i iz njega se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su popravci eventualno potrebni na njoj.

  2.2 Ostale mjere zatite od poara

  2.2.1 Openito

  lanak 33.

  U odreenim dijelovima graevina u kojima se dre ili koriste zapaljive i eksplozivne tekuine i plinovi, ili

  drugi lakozapaljivi materijali, ili se stvaraju eksplozivne smjese (priruna skladita zapaljivih tvari, prostorije u kojima se peru predmetu sa zapaljivim tekuinama, i sl.) zabranjeno je puenje, upotreba otvorenog plamena, alata koji iskri, te dranje i smjetaj tvari koje su sklone samozapaljenju.

  Smjetaj i uvanje navedenih tvari moe se obavljati samo u posebnim graevinama ili posebnim skladi-nim prostorima graevina koje su izgraene za tu svrhu, a prema propisima o smjetaju i uvanju tih tvari.

  U prostorijama u kojima se pri radu koriste spomenute tvari, one se mogu drati u propisanim posudama

  i u koliini potrebnoj za rad jedne smjene.

  lanak 34.

  Zapaljive tekuine ne smiju se bacati ili isputati u odvodnu kanalizacijsku mreu.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  9

  Zabranjeno je prati strojeve i ureaje zapaljivim tekuinama dok su u radu.

  Motorni benzin, a naroito etilizirani benzini, ne smiju se upotrebljavati za odmaivanje, pranje i ie-nje predmeta.

  lanak 35.

  Rad s otvorenim plamenom (aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje, i sl.) moe se obavljati u pros-torijama graevine ili drugim prostorima tek nakon dobivanja pisanog odobrenja osobe zaduene za zatitu od poara i naloenih mjera koje se moraju poduzeti prije toga.

  Za odlaganje masnih i nauljenih krpa, te ostalih otpadaka treba postaviti metalne posude s poklopcima (u kotlovnici i sl.).

  Otpadni materijal (masti, ulja, masne krpe, pamunjak, plastina i druga ambalaa, drvena piljevina i dru-gi otpadni materijali) moraju se nakon zavretka rada i radne smjene iznijeti iz radnih i ostalih prostorija na za to odreeno mjesto.

  lanak 36. Zabranjeno je odbacivati opuke cigareta ili ibice, osim u pepeljare i sl.

  2.2.2 Odravanje opreme za gaenje poara

  lanak 37.

  Na Uilitu je postavljena slijedea vatrogasna oprema:

  1. runi vatrogasni aparati 2. hidrantska mrea 3. vatrodojavni sustav

  2.2.2.1 Vatrogasni aparati

  lanak 38.

  Odravanje runih vatrogasnih aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz redovni pregled i perio-

  dini servis.

  lanak 39.

  Redovni pregled runih vatrogasnih aparata osoba zaduena za poslove zatite od poara.

  Redovni pregled runih vatrogasnih aparata obavlja se: - najmanje jednom mjeseno na graevinama u kojima se aparati nalaze na otvorenom prostoru; - najmanje jednom svaka tri mjeseca, u prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

  lanak 40.

  Redovni pregled runih vatrogasnih aparata u navedenim rokovima provodi se prema Planu i programu odravanja vatrogasnih aparata, koji je usklaen s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011).

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  10

  lanak 41.

  O izvrenim redovnim pregledima runih vatrogasnih aparata, osobe zaduene za pregled vode evidenci-

  ju.

  lanak 42.

  O uoenim nedostacima u redovnom pregledu osobe zaduene za pregled pismeno izvjeuje ovlatenu pravnu osobu za odravanje vatrogasnih aparata s kojom Uilite ima potpisan Ugovor o odravanju vatroga-snih aparata.

  lanak 43. Uoene nedostatke kod redovnog pregleda osoba zaduena za pregled obvezna je odmah ukloniti sama,

  a ako su nedostaci takvi da ih ne moe sam otkloniti, mora ih odmah otkloniti putem ovlatene pravne osobe.

  lanak 44.

  Periodini servis runih vatrogasnih aparata obavlja ovlatena pravna osoba koja je registrirana za te pos-love i ima ovlatenje od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodinih servisa vatrogasnih apara-ta, a s kojom Dom ima potpisan Ugovor o odravanju vatrogasnih aparata.

  Periodini pregled runih vatrogasnih aparata obavlja se u skladu sa Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011).

  2.2.2.1 Hidrantska mrea

  lanak 45.

  Ispitivanje hidrantske mree u graevinama i krugu Uilita obavlja ovlateno trgovako drutvo koje je registrirano za te poslove i ima ovlatenje Ministarstva unutarnjih poslova.

  lanak 46.

  Ispitivanje ispravnosti hidrantske mree obavlja se prema rokovima utvrenim propisima iz zatite od poara.

  lanak 47.

  Za vrijeme ispitivanja ispravnosti hidranstke mree vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zakljuak o ispravnosti sustava.

  2.2.2.2 Vatrodojavni sustav

  lanak 48.

  Ispitivanje sustava za dojavu poara postavljenog u graevini Uilita obavlja ovlateno trgovako drutvo koje je registrirano za te poslove i ima ovlatenje Ministarstva unutarnjih poslova.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  11

  lanak 49.

  Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu poara obavlja se prema rokovima utvrenim propisima iz zati-te od poara.

  lanak 50.

  Za vrijeme ispitivanja ispravnosti sustava za dojavu poara vodi se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja. Na kraju zapisnika daje se zakljuak o ispravnosti sustava za dojavu poara.

  lanak 51.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara o izvrenim ispitivanjima vodi upisnik (knjigu odravanja vatrodo-jave) u koji se upisuje kada je provjera izvrena, tko ju je obavio i to je provjerom utvreno.

  3. USTROJSTVO I NAIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZATITE OD POARA

  3.1 Openito

  lanak 52.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara u Uilitu je radnik koji je odreen posebnom odlukom. Uilite u tu svrhu moe angairati i radnika Srednje kole s pravom javnosti u Maruevcu.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz podruja zatite od poara i tehnolokih eksplozija na svim graevinama, graevinskim dijelovima i prostoru u vlasni-tvu ili na koritenju Uilita te na svim radnim mjestima.

  U cilju unapreenja zatite od poara na Uilitu odgovorna osoba za zatitu od poara savjetuje dekana Uilita glede potrebitih financijskih ulaganja radi provedbe mjera zatite od poara propisanih zakonom, podzakonskim aktima, prihvaenim pravilima tehnike prakse u cilju poveanja sigurnosti imovine Uilita.

  Uilite moe ugovoriti obavljanje poslova odgovorne osobe za zatitu od poara s treom osobom suk-

  ladno stavku 11. lanka 20. Zakona o zatiti od poara (NN 92/10).

  lanak 53. Kada odgovorna osoba za zatitu od poara pristupa izradi sloenijih rjeenja s podruja zatite od poa-

  ra, moe koristiti sve strune slube ili pojedince na Uilitu. Odgovorna osoba za zatitu od poara surauje s drugim trgovakim drutvima, ustanovama, profesio-

  nalnom vatrogasnom postrojbom MUP-a i nadlenom inspekcijom zatite od poara radi poboljanja zatite od poara na Uilitu.

  lanak 54.

  Kada odgovorna osoba za zatitu od poara utvrdi da pojedini dio ne zadovoljava sigurnosne uvjete za daljnji rad, duan je o tome napismeno izvijestiti dekana Uilita.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  12

  Svaki radnik Uilita duan je to hitnije sam ili preko svog nadreenog prijaviti odgovornoj osobi za zati-tu od poara svaki vei poremeaj ili uoenu opasnost od poara ili eksplozije.

  lanak 55.

  Odgovornost ovlatenih radnika (rukovoditelja) i drugih radnika ne moe se iskljuiti za obveze u primjeni i provedbi mjera zatite od poara na Uilitu, a koje su utvrene ovim Pravilnikom.

  lanak 56.

  Odgovorna osoba za zatitu od poara obavlja sljedee poslove: - kontrolu primjene propisa iz podruja zatite od poara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju

  postojeih graevina i procesa te nabavku opreme i sredstava za rad; - kontrolu provedbe internih pravilnika i opih akata te uputa za siguran rad (zatita od poara); - kontrolu kretanja, zadravanja i rada pojedinaca i vanjskih izvoaa radova, te izdavanje potrebnih dozvo-

  la za kretanje i rad s otvorenim plamenom u ugroenim prostorima; - kontrolu osposobljenosti i uvjebanosti radnika u rukovanju sredstvima za siguran rad i sredstvima za ga-

  enje poara; - kontrolu izvrenih rekonstrukcija ili adaptacija u graevinama glede provedba mjera zatite od poara; - planira i provodi nabavu sredstava za gaenje poara (vatrogasnih aparata); - kontrolu provedba mjera zatite od poara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge

  kontrole glede zatite od poara, a koje ovise o specifinosti tehnologije obavljanja djelatnosti Uilita; - prati primjenu propisa i normi iz podruja zatite od poara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju

  promjena postojeih; - sudjeluje u izradi opeg akta, uputa za rad na siguran nain, projekata i drugih akata iz podruja zatite od

  poara; - u suradnji sa slubom zatite na radu organizira osposobljavanje i obuku radnika za provedbu mjera zati-

  te od poara u skladu sa Pravilnikom o programu i nainu osposobljavanja puanstva za provedbu preven-tivnih mjera zatite od poara, gaenje poara i spaavanje ljudi i imovine ugroenih poarom ("Narodne novine" broj: 61/94.) od strane ovlatene pravne osobe za takvo osposobljavanje sa kojom Uilite ima Ugovor o osposobljavanju radnika iz podruja zatite od poara, te vodi evidenciju o tome;

  - izrauje plan i program odravanja vatrogasnih aparata; - obavlja redovne preglede vatrogasnih aparata u skladu s rokovima; - organizira periodine preglede vatrogasnih aparata od strane ovlatene pravne osobe u skladu s rokovi-

  ma; - organizira kontrolna ispitivanja vatrogasnih aparata od strane ovlatene pravne osobe u skladu s rokovi-

  ma; - vodi upisnike o redovnim i periodinim pregledima te kontrolnim ispitivanjima vatrogasnih aparata; - organizira redovito ispitivanje elektrinih ureaja, elektrinih instalacija, gromobranskih instalacija, sreds-

  tava rada, radnog okolia, od strane ovlatenih pravnih osoba, prema rokovima utvrenim propisima.

  lanak 57.

  Pri obavljanju nadzora nad provedbom mjera zatite od poara utvrenih zakonom, podzakonskim akti-ma, ovim Pravilnikom i napucima, odgovorna osoba za zatitu od poara ima pravo: - udaljiti radnika s radnog mjesta ako svojim postupkom neposredno ugroava sigurnost imovine (unosi

  otvorenu vatru u poarno ili eksplozivno ugroen prostor, i sl.) te o tome izvijestiti njegovog neposrednog rukovoditelja;

  - narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugroava sigurnost imovine ili ivo-ti i zdravlje ljudi;

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  13

  - zabraniti ulazak vozila u krug uilita koja ne ispunjavaju propisane uvjete; - svaku utvrenu neprovedbu propisanih mjera zatite prijaviti dekanu Uilita.

  3.2 Kontrola ispravnosti opreme za gaenje i dojavu poara i primjene mjera zatite od poara

  lanak 58.

  Ispitivanje izvedenih stabilnih instalacija namijenjenih za gaenje ili dojavu poara, detekciju zapaljivih plinova i para te drugih zatitnih ureaja i instalacija koje slue za spreavanje nastajanja i irenja poara i eksplozija koji podlijeu ispitivanju ispitivanju prema l. 40 Zakona o zatiti od poara (N.N. 92/10), obavlja ovlatena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlatenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih ispitivanja, a s kojom Uilite ima potpisan Ugovor za te poslove, odnosno Odgovorna osoba za zatitu od poara duna je voditi evidenciju o rokovima ispitivanja. U sluaju utvrenih nedostataka duna je poduzeti mjere kako bi se nedostaci otklonili u najkraem roku.

  4. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA OD POARA I MJERAMA ZATITE OD POARA

  4.1 Osposobljavanje radnika

  lanak 59.

  Svaki radnik prije rasporeivanja na radno mjesto mora proi osnovno osposobljavanje u trajanju od mi-

  nimalno 8 nastavnih sati na nain i po programu utvrenom Pravilnikom o programu i nainu osposobljavanja puanstva za provedbu preventivnih mjera zatite od poara, gaenje poara i spaavanje ljudi i imovine ug-roenih poarom ("Narodne novine" broj: 61/94.).

  Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radni-ka i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova i po ijem se programu os-posobljavanje obavlja, a s kojom Uilite ima potpisan Ugovor o osposobljavanju radnika.

  4.2 Upoznavanje radnika s opasnostima na radnome mjestu

  lanak 60.

  Svakog radnika koji prvi put dolazi na radno mjesto, njegov neposredni rukovoditelj je duan upoznati s

  opasnostima glede nastanka poara i eksplozije na tom radnom mjestu i njegovoj okolini te poduzimanju mje-ra zatite da ne nastane poar i eksplozija. Nakon zavrenog upoznavanja radnika, neposredni rukovoditelj mu izdaje pisani naputak o opasnostima i mjerama zatite od poara i eksplozije kojih se mora pridravati tijekom rada. Nakon upoznavanja i predaje pisanih naputaka, radnik potpisuje izjavu da je upoznat s opasnostima i mjerama zatite koje mora poduzimati na to radnom mjestu da ne nastanu poar i/ili eksplozija. U sluaju kada se radnik premjeta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojemu su opas-nosti i mjere zatite od poara razliite od prethodnog, o neposrednim opasnostima i mjerama zatite od po-ara koje mora provoditi na tom novom radnom mjestu duan ga je upoznati neposredni rukovoditelj te po-noviti postupak sukladno stavku 2. i 3. ovoga lanka.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  14

  lanak 61.

  Radnici koji tijekom radne smjene ili tijekom odreenog vremenskog razdoblja redovito ili povremeno obavljaju vie razliitih poslova moraju za te poslove biti osposobljeni i od voditelja poslova upoznati sa svim opasnostima i mjerama zatite od poara na tim poslovima.

  5. OBVEZE VODITELJA I DRUGIH RADNIKA ZA PROVEDBU MJERA ZATITE OD POARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENE PROPISANIH ILI NAREENIH MJERA ZATITE OD POARA

  5.1 Obveze voditelja

  lanak 62.

  Svaki je voditelj odgovoran je da prije poetka i za vrijeme obavljanja radnih zadataka provode mjere za-

  tita od poara i eksplozije.

  lanak 63.

  Svaki voditelj obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i nareenih mjera zatite od poara na radnim mjestima i u radnim prostorima za koje je zaduen. O uoenim nedostacima sastavlja zapisnik s prijed-logom i rokovima za njihovo otklanjanje.

  Svaki voditelj vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajue opreme i sredstva za gaenje poara na po-jedinim radnim mjestima ovisno o tehnolokom postupku, kao i o njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima.

  lanak 64.

  Svaki voditelj je duan upoznati podreenog radnika prije rasporeda za samostalno obavljanje poslova i radnih zadataka s opasnostima od poara i eksplozija te mjerama zatite na tom radnom mjestu ili tehnolo-kom procesu.

  Svakog radnika nakon premjetaja s jednog na drugo radno mjesto, te nakon izmjene tehnolokog proce-

  sa i radnog postupka, voditelj mora upoznati s opasnostima od poara i eksplozija i primjenom odgovarajuih mjera zatite.

  lanak 65.

  Posebne dunosti voditelja su:

  - udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zatite od poara; - nakon zavretka rada, prije odlaska iz radnih prostora, provjeriti da li su poduzete potrebne mjere zatite

  od poara; - prekinuti rad na radnom mjestu ili tehnolokom procesu, sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da

  postoji izravna opasnost za nastanak i irenje poara ili se poslovi i radne operacije izvode na nain supro-tan pravilima zatite od poara;

  - u sluaju neposredne opasnosti nastanka poara s odgovornom osobom za zatitu od poara dogovoriti otklanjanje opasnosti odnosno nedostataka, ili ako se to ne moe, dogovoriti se o privremenom prekidu rada dok te opasnosti postoje;

  - izvijestiti odgovornu osobu za zatitu od poara o svakom nastalom poaru ili moguoj opasnosti za nas-tanak i irenje poara;

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  15

  - u sluaju neizvravanja obveza u primjeni i provedbi mjera zatite od poara pokree stegovni postupak za utvrivanje povrede radne dunosti protiv radnika koji tu obvezu ne izvrava na svom radnom mjestu ili radnoj prostoriji.

  5.2 Obveze radnika u provedbi mjera zatite na radu

  lanak 66.

  Dunosti radnika u provedbi mjera zatite od poara i eksplozija su:

  - poduzimati, provoditi i drati se propisanih mjera zatite od poara na radnom mjestu i u radnom prosto-

  ru; - upoznati se odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom

  mjestu; - prije rasporeda na drugo radno mjesto upoznati se s propisanim i drugim mjerama zatite od poara u

  svezi s novim poslovima na tom radnom mjestu; - tijekom rada i nakon zavretka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost

  strojeva, ureaja, instalacija i drugih sredstava, u blioj i iroj radnoj okolini, te svaki kvar ili neispravnost, koja bi mogla biti uzrokom nastanka poara, odmah prijaviti voditelju ili odgovornoj osobi za zatitu od poara;

  - drati se oznaka upozorenja i naputaka za zatitu od poara koje su postavljene na radnom mjestu i u ra-dnom prostoru;

  - pri obavljanju posla i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, otrovne, nagrizajue, i sl.) sprijeiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim povrinama;

  - brinuti se da pristup njegovu radnom mjestu bude slobodan i mogu, kako bi se nesmetano koristila sred-stva za gaenje poara (vatrogasni aparati);

  - odbiti rad na radnom mjestu s poveanim opasnostima od poara i eksplozije ako nisu osigurane mjere za zatitu od poara i eksplozije;

  - aktivno sudjelovati u gaenju poara na svim graevinama i njihovim dijelovima na Uiitu; - uvati i paljivo se odnositi prema opremi sredstvima za gaenje poara (vatrogasnim aparatima), te pre-

  ma oznakama upozorenja i znakovima ovjeenim i nalijepljenim za njihovu upotrebu.

  5.3 Odgovornosti zbog neprimjene propisanih i nareenih mjera zatite od poara

  lanak 67.

  Za neosiguravanje financijskih sredstava za provedbu zakonom i podzakonskim aktima propisanih, nare-

  enih te ovim Pravilnikom odreenih mjera zatite od poara i eksplozije odgovoran je dekan Uilita.

  Voditelj, odnosno ovlatenik poslodavca (u daljnjem tekstu: voditelj) je odgovoran za posljedice koje pro-izlaze iz obavljanja poslova na radnim mjestima, a na kojima nisu poduzete zakonom i podzakonskim aktima propisane, nareene ili priznate mjere zatite od poara.

  Za povrede obveza iz podruja zatite od poara, postupak za utvrivanje odgovornosti i izricanje mjera za voditelja isti je kao i za radnike na pojedinim radnim mjestima.

  U provedbi postupka zbog povreda obveza ocjenjuje se na koji nain se provode mjere zatite od poara u organizacijskoj cjelini za koji je voditelj zaduen.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  16

  lanak 68.

  Voditelj ini laku povredu radne obveze iz zatite od poara i eksplozija u sluajevima neizvravanja ob-veza iz zatite od poara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavlja svoje posebne poslove iz podruja zatite od poara, pa zbog toga moe nastati ili je nastala manja materijalna teta na imovini.

  Voditelj ini teu povredu radne obveze iz zatite od poara i eksplozija u sluajevima neizvravanja ob-veza iz zatite od poara koje su propisane za sve radnike i kada ne obavlja svoje posebne poslove iz podruja zatite od poara, pa je zbog toga nastupila vea materijalna teta za imovinu i lake ili tee tjelesne ozljede radnika.

  lanak 69.

  Zbog povrede radne obveze iz zatite od poara radniku se moe izrei mjera prema Pravilniku o radu Uilita.

  lanak 70.

  Lake povrede radne obveze iz podruja zatite od poara i eksplozija su: - nesudjelovati u gaenju poara i spreavanju irenja poara ako su njime nastale manje materijalne tete

  nakon poara; - nemarno ili nesavjesno obavljati obveze u svezi sa zatitom od poara, ako nije izazvan poar ili eksplozija,

  ili je nastala manja materijalna teta; - neprijaviti voditelju ili osobi odgovornoj za zatitu od poara pojavu koja moe prouzroiti nastanak poa-

  ra ili ekplozije; - nemarno ili nesavjesno ponaati se prema opremi i sredstvima za gaenje poara (vatrogasni aparati, i dr.) - odbiti rad dui od radnog vremena u sluaju kada se to iz preventivnih razloga zatite od poara zahtijeva; - raditi na radnom mjestu i poslovima s poveanim opasnostima od poara i eksplozije unato spoznaji da

  nisu osigurane sve potrebne mjere zatite od poara.

  lanak 71.

  Tee povrede radne obveze iz podruja zatite od poara i eksplozija su: - nesudjelovanje u gaenju poara i spreavanju nastanka irenja poara ako su nastale vee tete nakon

  poara, odnosno ako su uzrokovane lake posljedice po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu; - nemarno ili nesavjesno obavljati radne obveze iz zatite od poara ijim postupkom je uzrokovan poar ili

  eksplozija, zbog ega je dolo do lakih posljedica po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu; - raditi na radnom mjestu i poslovima s poveanim opasnostima od poara i eksplozije unato spoznaji da

  nisu osigurane sve potrebne mjere zatite od poara, zbog ega je dolo do lakih posljedica po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu;

  - neopravdano odbiti izvriti pojedine odluke, instrukcije, i naputke iz zatite od poara koje su donijeli i naloili voditelj ili osoba odgovorna za zatitu od poara, a zbog ega je dolo do poara i/ili eksplozije s lakim posljedicama po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu;

  - neprijaviti Voditelju ili osobi odgovornoj za zatitu od poara pojavu (kvar i sl.) koja moe prouzroiti po-ar i/ili eksploziju, ako je time nastala laka posljedica po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu;

  - nedrati se propisa i pravila iz zatite od poara na radnim mjestima i poslovima s poveanim opasnosti-ma od poara i/ili eksplozija, sukladno ovom Pravilniku, ako je time nastala laka posljedica po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu;

  - odbiti rad dui od radnog vremena u sluaju nastanka i gaenja poara ili u sluaju spaavanja imovine nakon gaenja poara, ako je time nastala laka posljedica po zdravlje i ivot radnika i/ili imovinu.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  17

  6. DUNOSTI RADNIKA U SLUAJU NASTANKA POARA

  lanak 72.

  Svaki radnik koji prvi opazi neposrednu opasnost od nastanka poara ili opazi poar duan je otkloniti

  opasnost odnosno ugasiti poar, ako to moe bez opasnosti za sebe ili drugu osobu. Ako radnik to ne moe uiniti sam, duan je odmah obavijestiti ostale radnike i najbliu vatrogasnu postrojbu, odnosno upanijski centar za hitne pozive (tel 112), a takoer i osobu odgovornu za zatitu od poara.

  Prilikom dojave o nastalom poaru radnik treba dati sljedee podatke: - tko zove (ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja) - to se dogodilo i gdje (mjesto poara i najblii pristup vozilima vatrogasne postrojbe; da li je poar u gra-

  evini ili na otvorenom prostoru; vrstu materijala koji gori (tekuina, plin, drvo, plastika, i sl.); - da li u poaru ima ozlijeenih, da li su ugroeni ljudi.

  lanak 73.

  Prije naputanja radne prostorije i poetka gaenja poara svaki radnik na svom radnom mjestu mora: - iskljuiti elektrinu struju; - zatvoriti dovod plina; - izvesti na siguran prostor motorna vozila; - sprijeiti nastanak panike prilikom izlaska iz radnih prostora.

  lanak 74.

  Voditelj evakuacije i spaavanja im sazna za poar, utvruje koje se sve mjere moraju poduzeti glede upotrebe sredstava i opreme za gaenje poara, organizacije gaenja, evakuacije i spaavanja, traenja pomo-i u sluaju ozlijeenih osoba i sl. Takoer preuzima voenje akcije gaenja poara do dolaska vatrogasne po-strojbe.

  Voditelj evakuacije i spaavanja duan je osigurati da se na mjesto poara donesu raspoloivi i odgovara-jui aparati za gaenje, te druga oprema koja se moe koristiti za gaenje poara.

  Prilikom akcije gaenja na mjestu poara smije se nalaziti samo potreban broj radnika.

  Radi smanjenja tete mora se voditi briga da se izbjegne nepotrebno polijevanje vode po predmetima i inventaru, te da se uklone materijali koji bi mogli biti oteeni od irenja poara.

  lanak 75.

  Nakon zavretka akcije gaenja voditelj evakuacije i spaavanja duan je: - na mjestu poara osigurati deurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi spreavanja ponovnog po-

  ara; - osigurati deurstvo na mjestu poara do dana, ako je poar ugaen tijekom noi; - deurnom tijekom deurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva za gaenje poara.

 • ADVENTISTIKO TEOLOKO VISOKO UILITE, MARUEVEC

  18

  lanak 76.

  Upotrebljenu opremu i vatrogasne aparate potrebno je odmah dovesti u ispravno stanje i spremiti na od-reena mjesta.

  7. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  lanak 77.

  U sluaju nesuglasja u provedbi ovoga Pravilnika pravo tumaenja ima Upravno vijee Uilita.

  lanak 78.

  Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na nain propisan za njegovo donoenje.

  lanak 79.

  Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana nakon donoenja.

  Ovaj Pravilnik donesen je dana 25. svibnja 2012. i objavljen je na oglasnoj ploi dana 28. svibnja 2012. Dekan ATVU

  MP ____________________________ eljko Porobija