of 44 /44
''Službene novine FBiH'' broj: 92/07 Stranica 1 od 44 Na temelju članka 174. stavak 1. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, u suradnji sa federalnim ministrom financija/federalnim ministrom finansija, donosi PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE I KONTROLI IZMIRIVANJA OBVEZA NA TEMELJU OPĆE VODNE NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA I. OPĆE ODREDBE 1. Ovim Pravilnikom propisuju se: obveznici obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, načini obračunavanja vodnih naknada, rokovi obračunavanja i plaćanja vodnih naknada, mjerenja količina zahvaćene vode, proizvedene električne energije u hidroelektranama, zagađenja otpadnih voda, uzgojenih količina ribe, proizvedenog ili uvezenog vještačkog đubriva i sredstava za zaštitu bilja, izvađenog materijala iz vodotoka, površina zemljišta i objekata zaštićenih od poplava i dostavljanje izvješća o utvrđenim količinama, načini plaćanja vodnih naknada, kontrole izmirivanja obveza na temelju vodnih naknada i druga pitanja vezana za izmirivanje obveza na temelju opće i posebnih vodnih naknada koje su propisane Zakonom o vodama ("Službene novine Federacije BiH" broj 70/06) (u daljnjem tekstu: Zakon) i čija visina je određena Odlukom o visini posebnih vodnih naknada ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/07) (u daljnjem tekstu: Odluka). II. OPĆA VODNA NAKNADA 2. Obveznik obračunavanja i plaćanja opće vodne naknade je fizička i pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti na temelju rješenja izdatog od mjerodavnog organa. Osnovica za obračun opće vodne naknade je neto plaća uposlenika u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, odnosno bruto plaća umanjena za doprinose i poreze na plaću. Opću vodnu naknadu uplaćuje poslodavac - isplatilac plaće, u iznosu od 0,5% neto plaće svih uposlenika, zajedno sa isplatom plaće zaposlenika. Iznos opće vodne naknade je sastavni dio obračuna plaće zaposlenika. 3. Obveznik iz točke 2. ovog Pravilnika obveznik je plaćanja i opće vodne naknade po ugovoru o djelu. Osnovica za obračun i plaćanje opće vodne naknade na temelju ugovora o djelu je ugovorena cijena usluge iz ugovora o djelu bez poreza. Plaćanje opće vodne naknade po ugovoru o djelu vrši se istovremeno sa plaćanjem usluge po ugovoru o djelu, u iznosu od 0,5% cijene usluge iz ugovora o djelu. III. POSEBNE VODNE NAKNADE A - Obveznici i način obračunavanja posebnih vodnih naknada a) PVN za korišćenje površinskih i podzemnih voda 4. Obveznik plaćanja posebne vodne naknade (u daljnjem tekstu: PVN) za korišćenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje je fizička i pravna osoba koja vrši javno vodosnabdijevanje potrošača, odnosno fizička i pravna osoba koja zahvata vodu za vodosnabdijevanje u količini koja prevazilazi obim opće upotrebe iz članka 46. Zakona.

Pravilnik o načinu obračunavanja i ostalog u vezi opće ...faolex.fao.org/docs/pdf/bih146797.pdf · građevinske mašine za koju nije potrebna registracija. PVN iz stavka 1. ove

Embed Size (px)

Text of Pravilnik o načinu obračunavanja i ostalog u vezi opće...

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 1 od 44

  Na temelju lanka 174. stavak 1. Zakona o vodama ("Slubene novine Federacije BiH", broj 70/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva, u suradnji sa federalnim ministrom financija/federalnim ministrom finansija, donosi

  PRAVILNIK

  O NAINU OBRAUNAVANJA, POSTUPKU I ROKOVIMA ZA OBRAUNAVANJE I PLAANJE I KONTROLI IZMIRIVANJA OBVEZA NA TEMELJU

  OPE VODNE NAKNADE I POSEBNIH VODNIH NAKNADA

  I. OPE ODREDBE

  1. Ovim Pravilnikom propisuju se:

  obveznici obraunavanja i plaanja vodnih naknada, naini obraunavanja vodnih naknada, rokovi obraunavanja i plaanja vodnih naknada, mjerenja koliina zahvaene vode, proizvedene elektrine energije u hidroelektranama, zagaenja

  otpadnih voda, uzgojenih koliina ribe, proizvedenog ili uvezenog vjetakog ubriva i sredstava za zatitu bilja, izvaenog materijala iz vodotoka, povrina zemljita i objekata zatienih od poplava i dostavljanje izvjea o utvrenim koliinama,

  naini plaanja vodnih naknada, kontrole izmirivanja obveza na temelju vodnih naknada i druga pitanja vezana za izmirivanje obveza na temelju ope i posebnih vodnih naknada koje su

  propisane Zakonom o vodama ("Slubene novine Federacije BiH" broj 70/06) (u daljnjem tekstu: Zakon) i ija visina je odreena Odlukom o visini posebnih vodnih naknada ("Slubene novine Federacije BiH", broj 46/07) (u daljnjem tekstu: Odluka).

  II. OPA VODNA NAKNADA

  2. Obveznik obraunavanja i plaanja ope vodne naknade je fizika i pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti na temelju rjeenja izdatog od mjerodavnog organa.

  Osnovica za obraun ope vodne naknade je neto plaa uposlenika u radnom odnosu na neodreeno i odreeno vrijeme, odnosno bruto plaa umanjena za doprinose i poreze na plau.

  Opu vodnu naknadu uplauje poslodavac - isplatilac plae, u iznosu od 0,5% neto plae svih uposlenika, zajedno sa isplatom plae zaposlenika.

  Iznos ope vodne naknade je sastavni dio obrauna plae zaposlenika.

  3. Obveznik iz toke 2. ovog Pravilnika obveznik je plaanja i ope vodne naknade po ugovoru o djelu.

  Osnovica za obraun i plaanje ope vodne naknade na temelju ugovora o djelu je ugovorena cijena usluge iz ugovora o djelu bez poreza.

  Plaanje ope vodne naknade po ugovoru o djelu vri se istovremeno sa plaanjem usluge po ugovoru o djelu, u iznosu od 0,5% cijene usluge iz ugovora o djelu.

  III. POSEBNE VODNE NAKNADE

  A - Obveznici i nain obraunavanja posebnih vodnih naknada

  a) PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda

  4. Obveznik plaanja posebne vodne naknade (u daljnjem tekstu: PVN) za korienje povrinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje je fizika i pravna osoba koja vri javno vodosnabdijevanje potroaa, odnosno fizika i pravna osoba koja zahvata vodu za vodosnabdijevanje u koliini koja prevazilazi obim ope upotrebe iz lanka 46. Zakona.

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 2 od 44

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki II podtoka 1. Odluke.

  5. Obveznik plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda i mineralne vode koja se koristi za flairanje je fizika i pravna osoba koja vri zahvatanje i flairanje vode i mineralne vode.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u taki II podtoka 2. Odluke.

  6. Obveznik plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda za navodnjavanje je fizika i pravna osoba koja vri zahvatanje vode za potrebe navodnjavanja.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki II podtoka 3. Odluke.

  7. Obveznik plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda za uzgajanje ribe je fizika i pravna osoba koja vri zahvatanje vode za uzgoj ribe u ribnjacima.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki II podtoka 4. Odluke.

  8. Obveznik plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda za industrijske procese, ukljuujui i termoelektrane je fizika i pravna osoba koja vri zahvatanje vode za potrebe procesa proizvodnje, odnosno fizika i pravna osoba koje vri zahvatanje i isporuku vode za industrijske procese ukljuujui i termoelektrane.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki II podtoka 5. Odluke.

  9. Obveznik plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda za druge namjene je fizika i pravna osoba koje vri zahvatanje vode za namjene koje nisu obuhvaene u to. 4, 5, 6, 7 i 8. ovog Pravilnika.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zahvaene vode u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki II podtoka 6. Odluke.

  b) PVN za korienje vode za proizvodnju elektrine energije u hidroelektranama

  10. Obveznik plaanja PVN za proizvodnju elektrine energije dobivene korienjem hidroenergije je fizika i pravna osoba koja koristi vodu u hidroelektrani za proizvodnju elektrine energije.

  Obveznikom iz stavka 1. ove toke smatra se fizika i pravna osoba koja sa teritorije Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine isporuuje vodu za proizvodnju hidroenergije u hidroelektarani koja se nalazi u drugoj dravi.

  PVN iz st. 1. i 2. ove toke obraunava se mnoenjem ukupne koliine prozvedene elektrine energije u obraunskom periodu izraene u kilovatsatima (kWh) sa visinom ove PVN odreenoj u toki III Odluke.

  c) PVN za zatitu voda

  11. Obveznik plaanja PVN za zatitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate je fizika i pravna osoba na ije ime je registrirano transportno sredstvo, odnosno vlasnik graevinske maine za koju nije potrebna registracija.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zagaenja voda u tijeku jedne godine izraene preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) sa visinom ove PVN odreenoj u toki IV podtoka 1. Odluke.

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 3 od 44

  Koliina zagaenja voda iz stavka 2. ove toke izraunava se koritenjem Tablice za utvrivanje mjesenog EBS kod zagaivaa kod kojih se ne vre direktna mjerenja i ispitivanja otpadnih voda datih u poglavlju IV Metoda iz toke 29. ovog Pravilnika.

  12. Obveznik plaanja PVN za zatitu voda je fizika i pravna osoba koja vri direktno isputanje otpadnih voda u povrinske vode, indirektno isputanje otpadnih voda u podzemne vode, isputanje otpadnih tehnolokih voda u javni kanalizacioni sustav iz objekata i postrojenja koji podlijeu obvezi pribavljanja okolinske dozvole u smislu odredbi Zakona o zatiti okolia ("Slubene novine Federacije BiH", broj 33/03) i isputanje otpadnih voda naselja.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine zagaenja voda u tijeku obraunskog perioda izraenog preko ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) sa visinom ove PVN odreenoj u toki IV podtoka 2. Odluke.

  13. Obveznik plaanja PVN za zatitu voda za uzgoj ribe je fizika i pravna osoba koja vri uzgoj ribe u vjetakim ribnjacima ili u kavezima.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine uzgojene (prodate) ribe u obraunskom periodu izraene u kilogramima (kg) sa visinom ove PVN odreenoj u toki IV podtoka 3.Odluke.

  14. Obveznik plaanja PVN za zatitu voda za uporabu vjetakih ubriva je fizika i pravna osoba koja proizvodi ili uvozi vjetako ubrivo.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem proizvedene ili uvezene koliine vjetakog ubriva u obraunskom periodu izraene u kilogramima (kg) sa visinom ove PVN odreenoj u toki IV podtoka 4.Odluke.

  15. Obveznik plaanja PVN za zatitu voda za uporabu kemikalija za zatitu bilja je fizika i pravna osoba koja proizvodi ili uvozi kemikalije za zatitu bilja.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem proizvedene ili uvezene koliine kemikalija za zatitu bilja u obraunskom periodu izraene u kilogramima (kg ) sa visinom ove PVN odreenoj u toki IV podtoka 5. Odluke.

  d) PVN za vaenje materijala iz vodotoka

  16. Obveznik plaanja PVN za vaenje materijala iz vodotoka je fizika i pravna osoba koja vri eksploataciju materijala iz vodotoka.

  PVN iz stavka 1. ove toke obraunava se mnoenjem koliine izvaenog materijala iz vodotoka u obraunskom periodu izraene u m3 sa visinom ove PVN odreenoj u toki V Odluke.

  e) PVN za zatitu od poplava

  17. Obveznik plaanja PVN za zatitu od poplava poljoprivrednog, umskog ili graevinskog zemljita je vlasnik zemljita koje je zatieno objektima za zatitu od poplava koji su u vlasnitvu Federacije Bosne i Hercegovine.

  PVN iz stavka 1. ove toke na razini jedne godine obraunava se mnoenjem ukupno zatiene povrine poljoprivrednog, umskog ili graevinskog zemljita izraene u hektarima (ha) sa visinom ove PVN odreenoj u toki VI podtoka 1. Odluke.

  18. Obveznik plaanja PVN za zatitu od poplava stambenih, poslovnih i drugih objekata je vlasnik objekta koji je zatien objektima za zatitu od poplava koji su u vlasnitvu Federacije Bosne i Hercegovine.

  PVN iz stavka 1. ove toke na razini jedne godine obraunava se mnoenjem korisne povrine stambenog, poslovnog ili drugog objekta, koji je zatien objektima za zatitu od poplava, izraene u m2 sa visinom ove PVN odreenoj u toki VI podtoka 2. Odluke.

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 4 od 44

  B - Rokovi obraunavanja i plaanja PVN

  19. Obraunavanje i plaanje PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda iz to. 4, 5, 6, 7, 8. i 9. ovog Pravilnika vri se mjeseno, do 20. u mjesecu, za zahvaene koliine u prethodnom mjesecu.

  20. Obraunavanje i plaanje PVN za korienje vode za proizvodnju elektrine energije iz toke 10. ovog Pravilnika vri se mjeseno, do 20. u mjesecu, za proizvedenu koliinu elektrine energije u prethodnom mjesecu.

  21. Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu voda iz take 11. ovog Pravilnika vri se prilikom registriranja motornih vozila, odnosno za transportna sredstva koja ne podlijeu obvezi registriranja (graevinske maine i dr.) do kraja sijenja za prethodnu godinu.

  Obveznici PVN za zatitu voda iz stavka 1. ove toke za transportna sredstva koja podlijeu registriranju duni su organu mjerodavnom za registriranje motornih vozila dostaviti dokaz o izvrenoj uplati, a obveznici za transportna sredstva koja ne podlijeu obvezi registriranja dokaz o izvrenoj uplati duni su dostaviti mjesno mjerodavnoj agenciji za vodno podruje.

  22. Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu voda iz toke 12. ovog Pravilnika vri se do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

  23. Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu voda za uzgoj ribe iz toke 13. ovog Pravilnika vri se do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

  24. Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu voda iz ta. 14. i 15. ovog Pravilnika vri se do 20 u mjesecu, za prethodni mjesec.

  25. Obraunavanje i plaanje PVN za vaenje materijala iz vodotoka iz toke 16. ovog Pravilnika vri se do 20. u mjesecu, za izvaene koliine u prethodnom mjesecu.

  26. Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu od poplava iz to. 17. i 18. ovog Pravilnika vri se do kraja sijenja za prethodnu godinu.

  C) Mjerenje koliina i dostavljanje izvjea za obraunavanje i plaanje PVN

  27. Pravne i fizike osobe, obveznici obraunavanja i plaanja PVN za korienje povrinskih i podzemnih voda obvezni su ugraditi mjerne ureaje i voditi evidencije o koliinama zahvaene vode i utvrene podatke evidentirati u obrazac "ZV" - Mjeseno izvjee o zahvaenim koliinama vode", koji se nalazi u Privitku 2. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  Obveznici iz stavka 1. ove toke duni su mjerne ureaje odravati u ispravnom stanju, odnosno obvezni su vriti redovita badarenja kako je to odreeno odgovarajuim propisima.

  28. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za proizvodnju elektrine energije dobivene korienjem hidroenergije (hidroelektrane) duni su voditi evidencije o koliini proizvedene elektrine energije i utvrene podatke evidentirati u obrazac "PEE" - "Mjeseno izvjee o proizvodnji elektrine energije" koji se nalazi u Privitku 3. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  29. Mjerenje i ispitivanje fizikih i kemijskih osobina isputene otpadne vode i utvrivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) za obveznike iz toke 12. ovog Pravilnika i utvrivanje ekvivalentnog broja stanovnika (EBS) iz toke 11. ovog Pravilnika vri se po "Nain i metode utvrivanja stupnja zagaenja otpadnih voda i utvrivanje koeficijenata zagaenja za zagaivae koji ne vre direktna mjerenja" (u daljnjem tekstu: Metode) koje se nalaze u Privitku 1. ovog Pravilnika i ine njegov sastavni dio.

  30. Utvrivanje koliina otpadne vode i stupnja njenog zagaenja vri se na temelju jedinice mjere - jednog ekvivalentnog stanovnika (ES).

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 5 od 44

  Ukupan broj ekvivalentnih stanovnika (EBS) za zagaivae voda odreuje se na temelju koliina i stupnja zagaenja koji se produkuje u toku etrdesetosmosatnog isputanja otpadne vode pri normalnim uvjetima proizvodnje.

  31. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za zatitu voda iz toke 12. ovog Pravilnika ija ukupna godinja koliina zagaenja (EBS) prelazi 500 ES, duni su najmanje jedanput u dvije godine vriti ispitivanje uzoraka otpadne vode odnosno otpadnih i tetnih materija prije njihovog isputanja i jedan primjerak elaborata o utvrenom stanju dostaviti mjesno mjerodavnoj agenciji za vode.

  32. Mjerenje i ispitivanje fizikih i kemijskih osobina isputene otpadne vode i utvrivanje broja EBS vrit e ovlaene laboratorije iz lanka 64. Zakona.

  33. Ukoliko doe do promjene tehnolokog procesa kojim se poveava ili smanjuje EBS, obveznik obraunavanja PVN za zatitu voda duan je odmah obezbijediti novo ispitivanje otpadnih voda odnosno utvrditi EBS.

  Obraunavanje i plaanje PVN za zatitu voda prema novom elaboratu poee se primjenjivati od prvog dana narednog mjeseca od mjeseca u kojem je izvreno novo snimanje.

  34. Pravne i fizike osobe koje upravljaju vodovodnim odnosno kanalizacionim sustavom (komunalna preduzea) stupanj zagaenja otpadnih voda odnosno EBS utvrivat e mnoenjem koliine ukupno isporuene vode pojedinim korisnicima izraene u m3 sa koeficijentom zagaenja koji za pojedine vrste zagaivaa iznose:

  graani-domainstva = 0,02, pravne/fizike osobe koje su registrirane obavljanje djelatnosti oznaene iframa djelatnosti 51-99

  shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti (neproizvodne djelatnosti) = 0,02, pravne/fizike osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti oznaene iframa djelatnosti 15-37

  shodno standardnoj klasifikaciji djelatnosti (preraivaka industrija) = 0,10 i pravne/fizike osobe koje obavljaju gospodarsku ili profesionalnu djelatnost (zanatstvo i uslune

  djelatnosti) = 0,05.

  Obveznici iz stavka 1. ove toke duni su voditi evidencije o koliinama isporuene vode i utvrene podatke evidentirati u obrazac "IV - Mjeseno izvjee o koliini isporuene vode i obraunu EBS" koji se nalazi u Privitku 4. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  Nain obrauna EBS iz stavka 1. ove toke primjenjivat e se sve dok se mjerenjem ne utvrdi stvarna koliina EBS na ispustima otpadnih voda pojedinog naselja.

  35. Obveznici iz toke 12. ovog Pravilnika koji nisu prikljueni na vodovodnu/ kanalizacionu mreu i kod kojih u tehnolokom procesu nastaju godinje koliine zagaenja otpadnih voda do 500 ES, stupanj zagaenja otpadnih voda (EBS) utvrivae prema Tablici koeficijenata zagaenja koja je sadrana u Privitku 1. ovog Pravilnika.

  Obveznici PVN za zatitu voda iz stavka 1. ove toke duni su popunjavati obrazac "EBS" -Izvjee o obraunu broja ekvivalentnih stanovnika", koji se nalazi u Privitku 5. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  36. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za zatitu voda iz toke 13. ovog Pravilnika duni su voditi evidencije o koliinama uzgojene ribe i utvrene koliine evidentirati u obrazac "UKR" - "Mjeseno izvjee o koliini uzgojene ribe", koji se nalazi u Privitku 6. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  37. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za zatitu voda iz toke 14. ovog Pravilnika duni su voditi evidencije o proizvedenim ili uvezenim koliinama vjetakog ubriva i utvrene koliine evidentirati u obrazac "PK" - "Mjesene koliine proizvedenog ili uvezenog vjetakog ubriva", koji se nalazi u Privitku 7. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  38. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za zatitu voda iz toke 15. ovog Pravilnika duni su voditi evidencije o proizvedenim ili uvezenim koliinama kemikalija za zatitu bilja i utvrene koliine evidentirati u

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 6 od 44

  obrazac "PKB" - "Mjeseno izvjee o proizvedenim ili uvezenim koliinama kemikalija za zatitu bilja", koji se nalazi u Privitku 8. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  39. Obveznici obraunavanja i plaanja PVN za vaenje materijala iz vodotoka duni su vriti mjerenja izvaenog materijala iz vodotoka i utvrene koliine evidentirati u obrazac "IMV" - Mjeseno izvjee o izvaenom materijalu iz vodotoka", koji se nalazi u Privitku 9. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  40. Mjesno mjerodavna agencija za vode utvrdit e zemljite i objekte iz toke 17. stavak 1. i toke 18. stavak 1. ovog Pravilnika i podatke o tome dostaviti mjerodavnoj opinskoj slubi.

  Mjerodavna opinska sluba, na temelju podataka iz stavka 1. ove toke, utvrdit e obveznike plaanja PVN za zatitu od poplava iz to. 17. i 18. ovog Pravilnika sa povrinama za obraunavanje i plaanje PVN za zatitu od poplava, te utvrditi pojedinane obveze za plaanje ove PVN, koje dostavlja obveznicima i mjesno mjerodavnoj agenciji za vode.

  41. Obveznici PVN popunjene i ovjerene obrasce iz to. 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38. i 39. ovog Pravilnika duni su dostavljati mjeseno mjesno mjerodavnoj agenciji za vode, do 10-tog tekueg mjeseca za prethodni mjesec.

  42. Mjesno mjerodavne agencije za vode dune su uspostaviti evidencije o koliinama zahvaene vode, o koliinama proizvedene elektrine energije, o koliinama zagaenja koja se isputaju u povrinske vode ili indirektno u podzemne vode, o koliinama uzgojene (prodate) ribe, o koliinama prizvedenog i uvezenog vjetakog ubriva i sredstava za zatitu bilja, o koliinama izvaenog materijala iz vodotoka i o povrinama zemljita i objekata zatienih od poplava.

  IV. NAIN PLAANJA VODNIH NAKNADA

  43. Opa vodna naknada i PVN uplauje se na depozitne raune javnih prihoda kantonalnih prorauna u poslovnoj banci platnim nalogom za plaanje javnih prihoda (uz naznaku vrste prihoda-naknade ) sukladno podzakonskim propisom o nainu uplate javnih prihoda prorauna i vanproraunskih fondova, prema sjeditu pravne osobe, odnosno prema mjestu obavljanja djelatnosti fizike osobe.

  Kantonalni trezori duni su mjesno mjerodavnoj Agenciji za vode, u prihvatljivoj elektronskoj formi, tjedno dostavljati podatke o pojedinanim uplatiocima vodnih naknada.

  44. Obveznici obraunavanja i plaanja ope vodne naknade i PVN duni su na posebnom obrascu "OVN - Izvjee o obraunatim i uplaenim vodnim naknadama", na polugodinjoj i godinjoj razini sainiti izvjee o obraunu i plaanju vodnih naknada i ovjeren obrazac predati mjerodavnoj instituciji za prijem raunovodstvenih iskaza, zajedno sa obveznim raunovodstvenim iskazima. Obrazac "OVN" nalazi se u Privitku 10. ovog Pravilnika i ini njegov sastavni dio.

  Mjerodavna institucija za prijem raunovodstvenih iskaza u roku od 60 dana po prijemu OVN obrazaca isti je duna proslijediti mjerodavnoj Agenciji za vode.

  V. KONTROLA OBRAUNAVANJA I PLAANJA VODNIH NAKNADA

  45. Kontrolu pravilnog obraunavanja i plaanja vodnih naknada vre organizacione jedinice Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine na ijem teritoriju se nalazi sjedite pravne osobe, odnosno mjesto obavljanja djelatnosti fizike osobe.

  46. Kontrolu ispravnosti utvrivanja koliina koje ine osnovicu za obraunavanje i plaanje PVN i blagovremenost dostavljanja popunjenih i ovjerenih obrazaca iz toke 40. ovog Pravilnika vrit e vodna inspekcija. Vodni inspektor je duan sainiti zapisnik o izvrenoj kontroli.

  Kontrolu iz stavka 1. ove toke vre i ovlaeni zaposlenici mjerodavne agencije za vode. Ovlaeni zaposlenik agencije za vode je duan sainiti zapisnik o izvrenoj kontroli.

  Jedan primjerak zapisnika iz st. 1. i 2. ove toke dostavlja se organizacionoj jedinici Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine na ijem teritoriju je sjedite pravne osobe, odnosno mjesto obavljanja djelatnosti fizike osobe.

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 7 od 44

  47. Agencije za vode dune su najmanje jedanput godinje izvjetavati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i umarstva, Poresku upravu Federacije Bosne i Hercegovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove o stupnju izmirenja obveza i drugoj problematici koja se odnosi na obraunavanje i plaanje vodnih naknada.

  VI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

  48. Danom poetka primjene ovog Pravilnika prestaje se primjenjivati Uputstvo o nainu, postupku i rokovima za obraunavanje i plaanje posebnih vodoprivrednih naknada ("Slubene novine Federacije BiH" br. 49/98 i 5/99) i Pravilnik o vrstama, nainu i obimu mjerenja i ispitivanja iskoriene vode, isputene otpadne vode i izvaenih materijala iz vodotoka ("Slubene novine Federacije BiH", br. 48/98, 36/00, 35/01, 20/03 i 56/04).

  49. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slubenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 1. 1. 2008. godine.

  Broj 05-14-167/07 prosinac 2007. godine

  Sarajevo

  Ministar mr. sci. Damir Ljubi, v. r.

  Privitak 1. - Metode Privitak 2. - Obrazac "ZV" Privitak 3. - Obrazac "PEE" Privitak 4. - Obrazac "IV" Privitak 5. - Obrazac "EBS" Privitak 6. - Obrazac "UKR" Privitak 7. - Obrazac "PK" Privitak 8. - Obrazac "PKB" Privitak 9. - Obrazac "IMV" Privitak 10. - Obrazac "OVN"

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 8 od 44

  Privitak 11. - Anketni list

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 9 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 10 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 11 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 12 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 13 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 14 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 15 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 16 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 17 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 18 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 19 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 20 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 21 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 22 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 23 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 24 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 25 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 26 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 27 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 28 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 29 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 30 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 31 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 32 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 33 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 34 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 35 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 36 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 37 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 38 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 39 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 40 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 41 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 42 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 43 od 44

 • ''Slubene novine FBiH'' broj: 92/07

  Stranica 44 od 44

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice