Click here to load reader

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Slide 1• Koji je nivo tih vibracija zavisi od:
• Prirode zvuka
• Zvunog polja
AKUSTIKA DILEMA
IZVOR ZVUKA
STRUKTURNI ZVUK
VAZDUSNI ZVUK
IZOLACIJA
• Zakon o zaštiti od buke (S.list br 53/93; 67/93 ; 48/94)
• Zakon o zaštiti ivotne sredine(S.list RS br 66/91; 83/92 ;
53/94; 135/04)
PROPISI ZA ZAŠTITU OD BUKE
• Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (S.list SFRJ br 29/71)
• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci sl. Glasnik RS, br 96/2011 i 78/2015)
• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ivotnoj sredini( sl. Glasnik RS, br 54/92)
• Zakon o zaštiti na radu (S.list RS br 101/05),
• Zakon o zaštiti od buke u ivotnoj sredini (S.list RS br 36/2009 i 88/2010) Prema ovom zakonu obavezne su izrade strateških karata buke za rezliite aglomeracijske strukture, a rok izrade istih je godinu dana od dana usvajanja ovog zakona, ta je rok naravno produen d0 31.decembra 2020
• U pripremi je novi zakon koji od 2019 eka na usvajanje
• Zakonom je propisano sprovoenje mera preko inspektora zaštite ivotne sredine, koji ima mogunost izricanja kazni ili donošewa mera zabrane vršenja odreenih delatnosti
8
glasnik rs 54/92, ovaj pravilnik je zamenjen novim.
• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ivotnoj sredini Sl.
glasnik RS 72/2010, propisuje dozvoljeni nivo buke u
sredini u kojoj boravi ovek, metode merenje buke
• Pravilnik o metodologiji za odreivanje akustikih zona Sl.
glasnik RS 72/2010,
• SRPS EN ISO 1996-1: Akustika-Opisivanje merenje i
ocenjivanje buke u ivotnoj sredini-Deo 1: Osnovne
veliine i procedure ocenjivanja
nivoa buke u ivotnoj sredini
10
Osim zakona i pravilnika bitne su i Odluke lokalne samouprave
• Pa je tako u Beogradu usvojena:
• Odlukao opštim pravilima kunog reda u satmbenim i stambeno
poslovnim zgradama na teritorirji grada Beograd „Sl list grada
Beograda“ br. 101/2019, od 12.11.2019.
• Ovom odlukom je promenjeno vreme odmora i sada je zvanino od 16 do18 sati i od
22 do 7 sati. Nivo buke u vreme odmora i noi se ograniava na 30 decibela, a tokom
dana na 35 decibela. Ove injenice su bitne kada izvodite radove na adaptaciji stanova
ili poslovnih prostora koji su u sklopu stambeno poslovnih zgrada. Kazna za
prekoraenje je 5000 dinara.
• I ostale lokalne samouprave imaju obavezu da donesu svoje Odluke o
kunom redu.
• Ili na primer, Odluka o odreivanju akustikih zona na teritoriji grada
Sombora, Sl list Grada Sombora br 8/2018, kojom se na teritoriji grada
Sombora propisuje dozvoljeni nivo buke, po zonama.
11
buke, sadrina i obim izveštaja o merenju buke
• Merenje buke u ivotnoj sredini se vrši prema
standardima SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.
• Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da
vae odredbe Pravilnika o dozvoljenom nivou buke u
ivotnoj sredini ("Slubeni glasnik RS", broj 54/92), koje
se odnose na metode merenja buke.
12
• Uslovi i rezultati merenja sadre:
• 1) opis lokacije objekta u kome se nalazi izvor buke i prostor koji je potencijalno ugroen bukom;
• 2) evidenciju izvora buke, svaki izvor buke pojedinano naveden, raspoloivi podaci o izvorima buke
• (naziv izvora buke, godina proizvodnje, serijski broj, fabriki broj, podatak o nivou buke koju proizvodi);
• 3) datum i as merenja (od-do);
• 4) reim rada i poloaj izvora buke;
• 5) opis mernog mesta, podatak o zoni i meteorološke uslove;
• 6) oznaku merne take, koju definiše ovlašena organizacija na osnovu zadatka merenja;
• 7) vremenski interval merenja i referentno vreme;
• 8) opis buke prema vremenskom toku, odreivanje da li je buka promenljiva ili nepromenljiva,isprekidana, impulsna;
• 9) opis buke prema frekvencijskom sadraju (širokopojasna, uskopojasna ili buka u kojoj se javljaju pojedinani tonovi);
13
Inspektor
ureaja,
• Ograniiti upotrebu dok se ne preduzmu mere zaštite od
buke.
14
15
MERE ZAŠTITE NA RADU nalau korišenje linih zaštitnih sredstava na mestima na kojima postoji povišen nivo
buke
16
17
• Obratiti panju prilikom projektovanja naselja i konfiguracije reljefa, zonama zaštitnog zelenila umanjiti buku od saobraajnica koje prolaze kroz naselje ali i od komunalne buke (deija igrališta na primer)
• Izbegava se projektovanje naselja u blizini jakih izvora buke (eleznike pruge, autoputevi, eleznike stanice, naroito ranirne, aerodroma)
• Najmanja udaljenost stambenog naselja od jakih izvora buke vrši se prema karti buke, ako postoji, ako ne onda izvršiti proraun na osnovu projektovanih ili oekivanih nivoa buke.
18
• Optimizacija poloaja
nema postavljaju se veštake. Nekada su te prepreke
smanjivale 8-12 a danas i do 40dBA(zeleni pojas od
drvea. bunje i trava,minimum 30m, nije dovoljan,
travnata površina u širini od 100m smanjuje buku za 5-
10dBA i to samo za objekte visine do 20m. Zato se
mora pribei veštakim preprekama.
STRATEŠKE KARTE BUKE
• Predstavljaju podatke o postojeim i procenjenim nii voima buke , koji su prikazani indikatorima buke
• Sadre prikaz podataka o stanju buke u ivotnoj sredini • Postojei, prethodni i procenjeni nivo buke izraen
indikatorima buke
• Mesta prekoraenja propisanih graninih vrednosti,
• Procenu broja domainstava, škola i bolnica na odreenom prostoru koje su izloene buci iznad propisanih graninih vrenosti,
• Procenubroja ljudi koji se nalaze u odrešenom prostoru kojije izloen buci iznad propisanih grninih vrednosti,
20
stanovnika,
od 3.000.000 vozila,
30.000 vozova,
• Za glavne aerodrome, kao i za postrojenja i aktivnosti za
koje se izdaje integrisana dozvola
21
godina,
njenim štetenim efektima.
• Zemljani nasipi,
Prikaz uticaja panela na smanjenje jaine
zvuka
26
27
27
28
28
postoje posebni zahtevi)
OBJEKTIMA
29
30
Propisani uslovi za pregrade • Propisana je izolaciona mo R
• Zid izmeu 2 stana, zid bez vrata izmeu stana i stepeništa i zid izmeu stana i lift okna R! =52dB
• Zid zgrade prema kolskom prolazu, zid izmeu stana i prostorija sa drugom namenom (poslovni prostor naprimer) ili zid izmeu dva stana u dve zgrade R! =55dB
• Zid izmeu dva stana i bunih pogonskih postrojenja R! =57dB
31
specijalna
IV klasa 20-24
33
Treba imati u vidu
• Uticaj od prodora instalacija
• Uticaj od ventilacionih kanala
zgradom
35
Unutrašnja obrada pogonski bunih prostorija
• Sve akustiki bune prostorije akustiki se obrauju u smislu poveanja zvune apsorpcije.
• Tei se da makar 2/3 površuine zidova i podova plafona bude pokriveno apsorpcionim materijalom. Posebno je bitno da se materijal koji se postavlja na onim frekvencijama koje su dominantne u spektru buke u tim prostorijama
• Kao prostor sa izvorima buke se smatra stepenište,pa je poeljno da se i na njega postave apsorpcione površine. Vodi se rauna o eventualnoj zapaljivosti materijala
36
Niskošumna kanalizacija smanjuje nivo buke koja nastaje u kanalizacionim cevima
37
Osim odabira cevi bitnoje da se veze konstrukcije i cevi izvedu tako da se
vibravije iz mree ne prenose na konstrukciju, okolne prostorije
38
FASADNI SKRINOVI Smanjuju nivo buke kojom je izloen objekat
Dobro proraunate mree koje štite objekat od buke mogu biti znaajna
pomo u nastojanju za smanjenje zagaenja bukom
Zašto smo izloili propise za zaštitu od buke?
• Zato što je primena odgovarajue zvune izolacije bitna u gradnji objekata naravno one koja je proraunata i projektovana.
• Ugranja materijala koji imaju odgovarajua zvukoizolujua svojstva, ili naprimer ugradnja prozora i vrata odgovarajue kategorije, ali i nain kako je ta ugradnja izvedena.
• Prilikom tehnikog prijema(pregleda) objekta ova merenja moraju biti u granicama dozvoljenih, svako odstupanje od dozvoljenih vrednosti povlai i primedbe koje su uslovne za tehniki prijem , odnosno nedobijanje upotrebne dozvole.
• Otklanjanje ovih primedbi-sanacija je uvek skuplja od radova koji se trebaju izvesti u toku gradnje
42
Sva pitanja u vezi nastave i izrade seminarskog rada moete poslati
na: [email protected] Subject: UGP