of 43 /43
URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE šesto predavanje dr Marina Nikolić Topalović [email protected] Subject: UGP 1

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE

PROCEDURE

šesto predavanje

dr Marina Nikolić Topalović

[email protected] Subject: UGP

1

Page 2: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

AKUSTIČKA ZAŠTITA

2

Page 3: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

ZVUK

• Mehaničke vibracije koje se prenose kroz zvučno polje

• Koji je nivo tih vibracija zavisi od:

• Prirode zvuka

• Zvučnog polja

3

Page 4: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

KRITERIJUMI ZA DOZVOLJENI NIVO BUKE

AKUSTIČKA DILEMA

4

Page 5: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

VAZDUŠNI ZVUK I STRUKTURNI ZVUK

IZVORZVUKA

STRUKTURNI ZVUK

VAZDUSNIZVUK

5

Page 6: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

POJMOVI KOJIMA SE IZRAŢAVA ZVUČNA

IZOLACIJA

D(dB)=L1-L2

6

Page 7: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Stara regulativa iz oblasti akustike

• Zakon o zaštiti od buke (S.list br 53/93; 67/93 ; 48/94)

• Zakon o zaštiti ţivotne sredine(S.list RS br 66/91; 83/92 ;

53/94; 135/04)

7

Page 8: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

PROPISI ZA ZAŠTITU OD BUKE

• Pravilnik o opštim merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (S.list SFRJ br 29/71)

• Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci sl. Glasnik RS, br 96/2011 i 78/2015)

• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ţivotnoj sredini( sl. Glasnik RS, br 54/92)

• Zakon o zaštiti na radu (S.list RS br 101/05),

• Zakon o zaštiti od buke u ţivotnoj sredini (S.list RS br 36/2009 i 88/2010) Prema ovom zakonu obavezne su izrade strateških karata buke za rezličite aglomeracijske strukture, a rok izrade istih je godinu dana od dana usvajanja ovog zakona, ta je rok naravno produţen d0 31.decembra 2020

• U pripremi je novi zakon koji od 2019 čeka na usvajanje

• Zakonom je propisano sprovoĎenje mera preko inspektora zaštite ţivotne sredine, koji ima mogućnost izricanja kazni ili donošewa mera zabrane vršenja odreĎenih delatnosti

8

Page 9: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ţivotnoj sredini Sl.

glasnik rs 54/92, ovaj pravilnik je zamenjen novim.

• Pravilnik o dozvoljenom nivou buke u ţivotnoj sredini Sl.

glasnik RS 72/2010, propisuje dozvoljeni nivo buke u

sredini u kojoj boravi čovek, metode merenje buke

• Pravilnik o metodologiji za odreĎivanje akustičkih zona Sl.

glasnik RS 72/2010,

9

Page 10: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

ZA MERENJE BUKE U ŢIVOTNOJ SREDINI MERODAVNI SU

• SRPS EN ISO 1996-1: Akustika-Opisivanje merenje i

ocenjivanje buke u ţivotnoj sredini-Deo 1: Osnovne

veličine i procedure ocenjivanja

• SRPS EN ISO 1996-2: Akustika-Opisivanje merenje i

ocenjivanje buke u ţivotnoj sredini-Deo 2: OdreĎivanje

nivoa buke u ţivotnoj sredini

10

Page 11: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Osim zakona i pravilnika bitne su i Odluke lokalne samouprave

• Pa je tako u Beogradu usvojena:

• Odlukao opštim pravilima kućnog reda u satmbenim i stambeno

poslovnim zgradama na teritorirji grada Beograd „Sl list grada

Beograda“ br. 101/2019, od 12.11.2019.

• Ovom odlukom je promenjeno vreme odmora i sada je zvanično od 16 do18 sati i od

22 do 7 sati. Nivo buke u vreme odmora i noći se ograničava na 30 decibela, a tokom

dana na 35 decibela. Ove činjenice su bitne kada izvodite radove na adaptaciji stanova

ili poslovnih prostora koji su u sklopu stambeno poslovnih zgrada. Kazna za

prekoračenje je 5000 dinara.

• I ostale lokalne samouprave imaju obavezu da donesu svoje Odluke o

kućnom redu.

• Ili na primer, Odluka o odreĎivanju akustičkih zona na teritoriji grada

Sombora, Sl list Grada Sombora br 8/2018, kojom se na teritoriji grada

Sombora propisuje dozvoljeni nivo buke, po zonama.

11

Page 12: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

• Ovim pravilnikom bliţe se propisuju metode merenja

buke, sadrţina i obim izveštaja o merenju buke

• Merenje buke u ţivotnoj sredini se vrši prema

standardima SRPS ISO 1996-1 i SRPS ISO 1996-2.

• Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da

vaţe odredbe Pravilnika o dozvoljenom nivou buke u

ţivotnoj sredini ("Sluţbeni glasnik RS", broj 54/92), koje

se odnose na metode merenja buke.

12

Page 13: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

• Uslovi i rezultati merenja sadrţe:

• 1) opis lokacije objekta u kome se nalazi izvor buke i prostor koji je potencijalno ugroţen bukom;

• 2) evidenciju izvora buke, svaki izvor buke pojedinačno naveden, raspoloţivi podaci o izvorima buke

• (naziv izvora buke, godina proizvodnje, serijski broj, fabrički broj, podatak o nivou buke koju proizvodi);

• 3) datum i čas merenja (od-do);

• 4) reţim rada i poloţaj izvora buke;

• 5) opis mernog mesta, podatak o zoni i meteorološke uslove;

• 6) oznaku merne tačke, koju definiše ovlašćena organizacija na osnovu zadatka merenja;

• 7) vremenski interval merenja i referentno vreme;

• 8) opis buke prema vremenskom toku, odreĎivanje da li je buka promenljiva ili nepromenljiva,isprekidana, impulsna;

• 9) opis buke prema frekvencijskom sadrţaju (širokopojasna, uskopojasna ili buka u kojoj se javljaju pojedinačni tonovi);

13

Page 14: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Inspektor

• Moţe zabraniti ili ograničiti korišćenje ili upotrebu mašina i

ureĎaja,

• Narediti sprovoĎenje akustičkih merenja,

• Zabraniti proizvodnju i promet odreĎenih proizvoda,

• Ograničiti upotrebu dok se ne preduzmu mere zaštite od

buke.

• Kazne od 500.000 do 1.000.000 dinara

14

Page 15: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Instrumenti za merenje

15

Page 16: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

MERE ZAŠTITE NA RADU nalaţu korišćenje ličnih zaštitnih sredstava na mestima na kojima postoji povišen nivo

buke

16

Page 17: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Mere zaštite od buke

• Prostorno planiranje

• Raspored prostorija u zgradi

• Pregrade:zidovi i meĎuspratne konstrukcije

• Vrata i prozori

• Kućna postrojenja i instalacije

• Unutrašnja obrada pogonskih bučnih prostorija

17

Page 18: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Prostorno planiranje

• Obratiti paţnju prilikom projektovanja naselja i konfiguracije reljefa, zonama zaštitnog zelenila umanjiti buku od saobraćajnica koje prolaze kroz naselje ali i od komunalne buke (dečija igrališta na primer)

• Izbegava se projektovanje naselja u blizini jakih izvora buke (ţelezničke pruge, autoputevi, ţelezničke stanice, naročito ranţirne, aerodroma)

• Najmanja udaljenost stambenog naselja od jakih izvora buke vrši se prema karti buke, ako postoji, ako ne onda izvršiti proračun na osnovu projektovanih ili očekivanih nivoa buke.

18

Page 19: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

• Zaštita od aerodromske buke

• Zaštita od buke ţelezničkih pruga

• Zaštita od buke magistralnih puteva

• Optimizacija poloţaja

• Izabrati najpovoljniji poloţaj

• Korišćenje prepreka

• Koristiti sve prirodne prepreke u smenjenju buke. Ako ih

nema postavljaju se veštačke. Nekada su te prepreke

smanjivale 8-12 a danas i do 40dBA(zeleni pojas od

drveća. Ţbunje i trava,minimum 30m, nije dovoljan,

travnata površina u širini od 100m smanjuje buku za 5-

10dBA i to samo za objekte visine do 20m. Zato se

mora pribeći veštačkim preprekama.

19

Page 20: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

STRATEŠKE KARTE BUKE

• Predstavljaju podatke o postojećim i procenjenim nii voima buke , koji su prikazani indikatorima buke

• Sadrţe prikaz podataka o stanju buke u ţivotnoj sredini • Postojeći, prethodni i procenjeni nivo buke izraţen

indikatorima buke

• Mesta prekoračenja propisanih graničnih vrednosti,

• Procenu broja domaćinstava, škola i bolnica na odreĎenom prostoru koje su izloţene buci iznad propisanih graničnih vrenosti,

• Procenubroja ljudi koji se nalaze u odrešenom prostoru kojije izloţen buci iznad propisanih grničnih vrednosti,

20

Page 21: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Izrada starateških karata buke

• Obavezno se izraĎuju za aglomeracije sa više od 100.000

stanovnika,

• Za glavne puteve sa prosečnim godišnjim protokom većim

od 3.000.000 vozila,

• Za glavne pruge sa prosečnim saobraćajem većim od

30.000 vozova,

• Za glavne aerodrome, kao i za postrojenja i aktivnosti za

koje se izdaje integrisana dozvola

21

Page 22: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Strateške karte buke

22

Page 23: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

• Starteške karte buke revidiraju se najmanje jednom u pet

godina,

• Koriste se kao osnova za izradu akcionih planova zaštite

od buke u ţivotnoj sredini i kao sredstvo za

obaveštavanje javnosti o nivou buke u ţivotnoj sredini i

njenim štetenim efektima.

23

Page 24: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Prepreke za smanjenje buke

• Prirodne prepreke,

• Zelenilo, visoko i ţbunasto rastinje,

• Zemljani nasipi,

24

Page 25: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

25

Protivzvučne barijere prepreka za prostiranje saobraćajne buke

Page 26: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Prikaz uticaja panela na smanjenje jačine

zvuka

26

Page 27: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

27

27

Page 28: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

28

28

1. Absorbujući protivzvučni

paneli

2. Cevasti absorber

3. Noseća konstrukcija

4. Osnova

5. Transparentni paneli (koriste

se pri većim visinama ili ukoliko

postoje posebni zahtevi)

Page 29: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

PUTEVI PROLASKA ZVUKA U GRAĐEVINSKIM

OBJEKTIMA

29

Page 30: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

PROLAZAK ZVUKA KROZ STRUKTURU ZGRADE

30

Page 31: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Propisani uslovi za pregrade • Propisana je izolaciona moć R

• Zid izmeĎu 2 stana, zid bez vrata izmeĎu stana i stepeništa i zid izmeĎu stana i lift okna R! =52dB

• Zid zgrade prema kolskom prolazu, zid izmeĎu stana i prostorija sa drugom namenom (poslovni prostor naprimer) ili zid izmeĎu dva stana u dve zgrade R! =55dB

• Zid izmeĎu dva stana i bučnih pogonskih postrojenja R! =57dB

31

Page 32: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

KLASIFIKACIJA VRATA I PROZORA PROZORI VRATA

KLASA IZOLACIONA MOC KLASA IZOLACIONA MOC

specijalna

klasa >40 dB

specijalna

klasa >35 dB

I klasa 35-39 I klasa 30-34

II klasa 30-34 II klasa 25-29

III klasa 25-29 III klasa 20-24

IV klasa 20-24

32

Page 33: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

PUTANJA PROLASKA ZVUKA KROZ VRATA I PROZORE

33

VEOMA JE BITAN I NAČIN UGRADNJE

Page 34: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Treba imati u vidu

• Uticaj od prodora instalacija

• Uticaj od ventilacionih kanala

• Uticaj termoizolacionih slojeva

34

Page 35: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Kućna postrojenja i instalacije

• Principi zaštite

• Meko oslanjanje

• Veza postrojenja sa instalaciom veze instalacione mreţe sa

zgradom

35

Page 36: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Unutrašnja obrada pogonski bučnih prostorija

• Sve akustički bučne prostorije akustički se obraĎuju u smislu povećanja zvučne apsorpcije.

• Teţi se da makar 2/3 površuine zidova i podova plafona bude pokriveno apsorpcionim materijalom. Posebno je bitno da se materijal koji se postavlja na onim frekvencijama koje su dominantne u spektru buke u tim prostorijama

• Kao prostor sa izvorima buke se smatra stepenište,pa je poţeljno da se i na njega postave apsorpcione površine. Vodi se računa o eventualnoj zapaljivosti materijala

36

Page 37: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Niskošumna kanalizacija smanjuje nivo buke koja nastaje u kanalizacionim cevima

37

Osim odabira cevi bitnoje da se veze konstrukcije i cevi izvedu tako da se

vibravije iz mreţe ne prenose na konstrukciju, okolne prostorije

Page 38: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

38

Page 39: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Plivajući pod

39

Page 40: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

40

Page 41: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

41

FASADNI SKRINOVI Smanjuju nivo buke kojom je izloţen objekat

Dobro proračunate mreţe koje štite objekat od buke mogu biti značajna

pomoć u nastojanju za smanjenje zagaĎenja bukom

Page 42: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Zašto smo izloţili propise za zaštitu od buke?

• Zato što je primena odgovarajuće zvučne izolacije bitna u gradnji objekata naravno one koja je proračunata i projektovana.

• UgraĎnja materijala koji imaju odgovarajuća zvukoizolujuća svojstva, ili naprimer ugradnja prozora i vrata odgovarajuće kategorije, ali i način kako je ta ugradnja izvedena.

• Prilikom tehničkog prijema(pregleda) objekta ova merenja moraju biti u granicama dozvoljenih, svako odstupanje od dozvoljenih vrednosti povlači i primedbe koje su uslovne za tehnički prijem , odnosno nedobijanje upotrebne dozvole.

• Otklanjanje ovih primedbi-sanacija je uvek skuplja od radova koji se trebaju izvesti u toku gradnje

42

Page 43: URBANISTIČKO GRAĐEVINSKE PROCEDURE

Sva pitanja u vezi nastave i izrade seminarskog rada moţete poslati

na: [email protected] Subject: UGP

43