23
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Catedra „Contabilitate şi audit” RAPORT PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ Baza de practică FPC „Confort” SRL Studentul anului IV, specialitatea „Contabilitate”, grupa CON 124, Rosca Elena_______ (numele, prenumele, semnătura)

Practica Cheltuieli

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Raport de practica Contabilitate

Citation preview

Page 1: Practica Cheltuieli

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

Catedra „Contabilitate şi audit”

RAPORT

PRIVIND STAGIUL DE PRACTICĂ

Baza de practică FPC „Confort” SRL

Studentul anului IV,

specialitatea „Contabilitate”,

grupa CON 124,

Rosca Elena_______ (numele, prenumele, semnătura)

Conducătorul practicii de la catedră

Postolachi Boris_______ (numele, prenumele, semnătura)

Chişinău – 2016

Page 2: Practica Cheltuieli

Cuprins

Introducerea........................................................................................3

Tema 1 Organizarea Contabilitattii in cadrul entitatii……...........5

Tema 2 Contabilitate Cheltuielilor de Distribuire………...............7

2.1. Clasificarea si component cheltuielilor……...............................................7

2.2. Evaluarea si recunoasterea cheltuielilor…………………………….........10

2.3. Contabilitatea cheltuielilor de distribuire...................................................14

Concluzie............................................................................................19

Bibliografie

Anexe

2

Page 3: Practica Cheltuieli

Introducere

Întreprinderea FPC “Confort” SRL a fost creată în anul 1992 şi a fost înregistrată cu

denumirea de „Mebelşcik”. Au fost arendate încăperi cu o suprafaţă de 35 m.p., în care munceau

aproximativ 10 persoane. Firma s-a extins treptat, devenind tot mai cunoscută, iar în anul 1994,

la reînregistrare, i-a fost atribuită o denumire nouă – „Confort”, în frunte cu directorul general

Pavel Borş – fondatorul şi conducătorul entitatii.

Dispoziţii generale:

Denumirea firmei: FPC”Confort”SRL

Adresa juridică: MD-2069, Republica Moldova, mun.Chişinău, str. Mesager, 19

Forma de organizare: Societate cu răspundere limitata (SRL)

Data înregistrării: Entitatea a fost înregistrată la 28 octombrie 1992 la Camera

Înregistrării de Stat a Republicii Moldova sub numărul 10036000056195 .Certificatul de

înregistrare nr. 0005670 (anexa 1 ) Statutul adoptat la 26.09.1992 .Marca comercială

„Confort” a fost înregistrată la 14 decembrie 1994 la AGEPI sub numărul 2553.

Capital statutar: Acţionari:

Borş Pavel– 40% din acţiuni

Borş Nina – 20 % din acţiuni

Crapaciova Tatiana – 20 % din acţiuni

Miţul Irina – 20 % din acţiuni

Numarul angajaţilor: 580 de persoane

Activitatea principal: Producerea mobile

Sloganul „Confortul meu e cu mine mereu”

In afara de producerea mobilei,care este si activitatea de baza a fabricii FPC “Confort”

SRL,entitatea are un magazine de produse alimentare pe teritoriul fabricii si mai dispune si de o

ferma de animale in r-ul Ungheni sat.Petresti.

Misiunea firmei este de a contribui la stabilirea şi menţinerea mărcii FPC „CONFORT" SRL în

calitate de lider în producţia mobilieră din Moldova prin satisfacerea cerinţelor celor mai diferiţi

consumatori prin produse care ar furniza atît satisfacţie, cît şi fericire la diferite celebrări şi în

viaţa de zi cu zi.

3

Page 4: Practica Cheltuieli

Obiectivul principal al firmei „Confort” este de a oferi posibilitatea achiziţionării unor produse

de calitate într-un asortiment larg, la preţuri accesibile şi în condiţii confortabile pentru

cumpărători.

Principiile fabricii:

Etica afacerilor – de a menţine un parteneriat sigur şi reciproc avantajos, îndeplinirea

tuturor comenzilor consumatorilor indiferent de statutul clientului şi de volumul vînzărilor,

menţinerea concurenţei loiale şi utilizarea metodelor pozitive concurenţiale pentru cucerirea

pieţei de desfacere, petrecerea negocierilor de la acelaşi nivel.

Rentabilitatea – majorarea eficienţei muncii, diminuarea cheltuielilor şi eliminarea

pierderilor, majorarea productivităţii, legalitatea funcţionării întreprinderii.

Asigurarea calităţii – îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor, a calităţii serviciilor, a

cunoştinţelor profesionale, modernizării permanente a echipamentului, aprecierea furnizorilor şi

cumpărătorilor conform îndeplinirii condiţiilor contractuale.

Materialul lemnos ecologic curat, furnitura de calitate înaltă – toate acestea contribuie la

sporirea calităţii mobilei fabricate. Dar pentru a realiza mobilă de calitate nu sunt suficiente doar

materii prime bune şi calitative, este nevoie şi de tehnologii de producere unice, care s-au păstrat

şi există la întreprindere.

Liniile sortimentale ale produselor

Fabrica de mobilă FPC„CONFORT”SRL propune un spectru larg de mobilier de corp şi

capitonat pentru casă şi oficiu. Aici puteţi procura mobilă fabricată cu ajutorul unor echipamente

înalt tehnologice, conform standardelor contemporane, recunoscute de experţi internaţionali.

Specialiştii de la ei urmăresc îndeaproape ultimele tendinţe ale modei, vizitează cu regularitate

expoziţiile de mobilă, studiază literatura contemporană de profil. Această atmosferă creatoare

generează idei noi şi interesante, pe care ei le pun în practică cu cea mai mare pasiune.În prezent

FPC”Confort”SRL propun un vast sortiment de mobilă pentru toate categoriile de cumpărători,

pentru orice gusturi şi posibilităţi financiare.

4

Page 5: Practica Cheltuieli

Tema1 Organizarea contabilitatii in cadrul entitatii

In cadrul FPC’Confort”SRL ca si la oricare entitate,contabilitatea este un sistem informational

utilizat la prelucrarea,calcularea si transmiterea datelor in procesul de luare a deciziilor

economico-financiare.Contabilitatea asigura cu informatii necesare ,mai intii conducatorul

entitatii si angajatii ecsteia,dupa care autoritatile fiscal si alte autoritati de stat.

Responsabilitatea pentru organizarea evidenţii contabile o poartă directorul general a

FPC“Confort” SRL,care trebuie să creeze condițiile necesare pentru reflectarea corectă a

evidenţii contabile,să asigure indeplinirea strictă de către toate secţiile care au atribuţie cu

evidenţa contabilă a cerinţelor contabilului-şef la oformarea documentelor şi prezentarea

informaţiei necesare pentru contabilizarea şi indeplinirea rapoartelor financiare

Contabilul-şef semnează alaturi de directorul general a FPC”Confort” SRL documentele ce

reflectă aprobarea de primire şi luare a bunurilor materiale,mijloacelor baneşti,deasemenea la

decontarea pentru datorii financiare şi creditare.Deasemenea acesta poarta raspundere pentru

respectarea principiilor metodologice.

Evidenţa contabilă în cadrul FPC “Confort” SRL se efectuează de contabilitate,care este o

secţie aparte a organizaţiei,denumita sectia Control si Gestiune In aceasta sectie sunt 6

persoane:

1. Contabil sef

2. Contabil evidenta materialelor,inclusive cele de import

3. Contabil mijloace fixe

4. Contabil retriburea muncii

5. Contabil evidenta creantelor

6. Contabil-casier

Fiecare contabil are masa si calculatorul sau intr-un birou comun.Caculatoarele

sunt dotate cu pragrama informatica contabila 1C:Contabilitate 7.7 Contabilii introduc datele

din documentele primare ,dupa care programa prelucreaza si o inregisrteaza automat pe

fiecare cont sintetic si analitic ,pe acte de verificare ,registre de casa si banca,pina la bilantul

contabil cu anexe,cit si declaratiile fiscal.Chiar daca programa inregistraza automat formulele

contabile,oricum contabilii verifica toate operatiunile economice de care sunt

5

Page 6: Practica Cheltuieli

responsabili,,si asigura prezentarea informatiei operative,intocmirea rapoartelor finaciare si

declaratiilor fiscal in termenele stabilite.

La FPC “Confort”SRl contabilitatea este tinuta in baza legislatiei in vigoare,a Codului

Fiscal,si a Standardelor Nationale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Ministerului

finantelor nr 118 din 06.08.2013,care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014,dar FPC

“Confort” SRL a inceput sa le aplice la 1 ianuarie 2015.Odata cu trecerea la noile standarde,

FPC”Confort”SRL si-a elaborate si un nou plan de conturi conform cerintelor dar si

necesitatilor fabricii.

FPC “Confort”intocmeste situatii financiare complete ( anexa3) care cuprinde:

1) Nota informative privind veniturile si cheltuielile

2) Bilantul

3) Situaţia de profit şi pierdere;

4) situaţia modificărilor capitalului propriu;

5) Situaţia fluxurilor de numerar;

6) Nota informativa

La intocmirea Situatiilor Financiare,contabilul sef al entitatii tine cont de principal

continuitatii activitatii care prevede întocmirea situaţiilor financiare pornind de la ipoteza că

entitatea îşi va continua în mod normal funcţionarea cel puţin pe o perioadă de 12 luni din

data raportării fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ

activitatea. În cazul în care situaţiile financiare nu se întocmesc conform principiului

continuităţii activităţii trebuie prezentată baza de întocmire a situaţiilor financiare şi motivul

pentru care entitatea nu poate să-şi continue activitatea.

Deci in cadrul FPC’Confort” SRL contabilitatea este una efectiva.Calcularea corecta a

veniturilor si cheltuielilor,precum si evidenta oragizata a celorlalte mijloace de care dispune

FPC „Confort” SRL,garanteaza realizarea obiectivelor propuse si obtinrea unui profit optim.

6

Page 7: Practica Cheltuieli

2.1 Clasificarea si component cheltuielilor

Cheltuielile constituie elemental contabil legat direct de determinarea rezultatului

economico-financiar al entitatii (profit/pierdere). Acestea reprezinta diminuări ale

beneficiilor economice înregistrate în perioada de gestiune sub formă de ieşiri, reduceri ale

valorii activelor sau de creşteri ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului

propriu (rezultatului financiar), altele decît cele rezultate din distribuirea acestuia

proprietarilor. Componenta si modul general de clasificare si evaluare a cheltuielilor

entitatilor din Republica Moldova sunt reglementate de prevederile:

1. SNC “Cheltuieli”

2. SNC “Imobilizari necorporale si corporale”

3. SNC “Investitii Imobiliare”

4. SNC “Deprecierea activelor”

5. SNC “Costurile Indatorarii”

6. SNC ‘Diferente de curs valutare si de suma”.

Conform SNC ‘Cheltuieli” contabilitatea acestora se ţine după destinaţii pe următoarele

grupe: 1) cheltuieli ale activităţii operaţionale;

2) cheltuieli ale altor activităţi;

3) cheltuieli privind impozitul pe venit.

În scopul prezentării informaţiilor, în notele la situaţiile financiare,cheltuielile se grupează in:

1) cheltuieli materiale;

2) cheltuieli cu personalul;

3) cheltuieli privind amortizarea şi deprecierea;

4) alte cheltuieli.

Cheltuielile activităţii operaţionale sînt generate de fabricarea şi comercializarea produselor,

prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, achiziţionarea şi comercializarea mărfurilor, executarea

contractelor de construcţie, transmiterea în folosinţă temporară a activelor proprii în baza

contractelor de leasing etc.

7

Page 8: Practica Cheltuieli

Cheltuielile activităţii operaţionale includ:

1) costul vînzărilor - reprezinta o parte din consumurile aferente produselor,marfurilor vindute si

serviciilor prestate.Acesta cuprinde:

a) valoarea contabilă (costul efectiv) a (al) mărfurilor şi produselor vîndute şi/sau transmise în

schimbul altor active, care se determină în funcţie de metoda de evaluare curentă a stocurilor

(costului mediu ponderat, FIFO, identificării) aplicată de către entitate în conformitate cu SNC

"Stocuri";

b) costul serviciilor (lucrărilor) prestate (executate) terţilor în cadrul activităţii operaţionale;

c) alte cheltuieli corelate cu veniturile din vînzări.

2) cheltuielile de distribuire --- care reprezintă cheltuieli aferente promovării şi comercializării

produselor/mărfurilor şi serviciilor. Ele pot fi suportate pînă la comercializarea produselor/mărfurilor

(de exemplu, cheltuielile de publicitate), în procesul comercializării acestora (de exemplu, salariile

personalului antrenat în procesul de comercializare) sau după comercializarea lor (de exemplu,

cheltuielile pentru reparaţia mărfurilor în perioada de garanţie). În funcţie de pragul de semnificaţie,

cheltuielile suportate pînă la comercializarea produselor/mărfurilor pot fi contabilizate ca cheltuieli

anticipate cu decontarea ulterioară a acestora la cheltuielile curente în perioadele de comercializare

a produselor/mărfurilor

3) cheltuielile administrative --- reprezintă cheltuielile aferente organizării, deservirii şi gestionării

entităţii în ansamblu: cheltuieli privind uzura,reparatia si intretinerea mijloacelor fixe,cheltuieli privind

amortizarea activelor nemateriale cu destinatie generala gospodareasca,cheltuieli de intretinere a

personalului administrative si de conducere,impozite,taxe ,accizele,TVA nerecuperat,cheltuielile in

scopuri de binefacere si sponsorizare,cheltuieli pentru protectia muncii,cheltuieli de reprezentare,s.a.

4) alte cheltuieli din activitatea operaţională

8

Page 9: Practica Cheltuieli

2.2 Evaluarea si recunoasterea cheltuielilorFPC “Confort”SRL tine cont de cerintele SNC “Cheltuieli” si le evalueaza la valoarea

contabilă a activelor ieşite;costul efectiv al serviciilor prestate / lucrărilor executate; costul

serviciilor primite; suma retribuţiilor efectiv calculate personalului, suma contribuţiilor de

asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

aferente; suma provizioanelor constituite suma amortizării calculate şi deprecierii activelor

imobilizate.

Conform aceluiasi standart,cheltuielile se recunosc daca marimea cheltuielilor poate fi

evaluata in mod credibil si daca exista certitudinea intemeiata privind diminuarea beneficiilor

economice ale entitatii.O data cu dimunarea activelor fara o reducere concomitenta a datoriilor

sau o crestere a altor active pot fi recunoscute si cheltuielile.Deasemenea acestea se mai

recunosc si odata cu majorarea datoriilor fara o crestere concomitenta a activelor si cu calcularea

amortizarii si inregistrarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate contabilizate conform

SNC „Imobilizari necorporale si corporale” SNC „Deprecierea activelor”.

Cheltuielile se reflecta in contabilitate in baza respectarii urmatoarelor doua principii:

1)Principiul contabilităţii de angajamente – conform caruia cheltuielile se recunosc în

perioada în care acestea au fost suportate, indiferent de momentul plăţii numerarului sau

compensării sub altă formă.

2)Principiul prudentei prudenţei – care precede ca mărimea cheltuielilor să nu fie

subevaluată. În contabilitate se înregistrează toate cheltuielile, inclusiv pierderile aferente

perioadei de gestiune, indiferent de faptul dacă există sau nu posibilitatea recuperării acestora.

FPC „Confort” SRL recunoaşte cheltuielile concomitent cu veniturile care provin din

aceleaşi operaţiuni economice.

Nu se recunosc ca cheltuieli:

1) costul de intrare a activelor aflate în gestiunea entităţii;

2) cotele retrase din capitalul social şi alte plăţi efectuate din contul capitalului propriu;

3) valoarea activelor care aparţin entităţii, dar se află în gestiunea altor persoane (active

transmise în baza contractelor de leasing operaţional, mandat, comision, păstrare, prelucrare )

4) avansurile acordate în vederea procurărilor ulterioare de bunuri şi servicii;

5) sumele rambursate ale creditelor şi împrumuturilor primite, inclusiv în natură, precum şi

alte diminuări de datorii care nu micşorează capitalul propriu (de exemplu achitarea datoriilor

faţă de salariaţi, buget, furnizori şi alţi creditori);

6) alte elemente contabile care nu corespund criteriilor de recunoaştere a cheltuielilor

9

Page 10: Practica Cheltuieli

2.3 Contabilitatea cheltuielilor de distribuire

Cheltuielile de distribuire reprezintă cheltuielile aferente promovării şi comercializării

mărfurilor, produselor şi serviciilor. Aceste cheltuieli cuprind:

1. Cheltuieli cu personalul implicat în procesul de ambalare, marcare, etichetare,

certificare, păstrare şi comercializare a produselor, mărfurilor şi prestarea serviciilor precum şi

personalul serviciului vînzări şi marketing;

2. Costul materialelor utilizate în procesul de comercializare a produselor / mărfurilor

(ambalare, etichetare, păstrare, deservire, etc.);

3. Cheltuieli de depozitare şi pregătire a mărfurilor / produselor pentru comercializare;

4. Cheltuieli de transportare şi expediere a mărfurilor şi produselor de la depozitul entităţii

pînă la locul de predare cumpărătorului sau pînă la staţia de expediere (aeroport, debarcader), cu

condiţia că aceste cheltuieli le suportă vînzătorul ;

5. Cheltuieli legate de exportul produselor şi mărfurilor (drepturile de export, serviciile

brokerului vamal, serviciile terminalului vamal etc.);

6. Cheltuieli aferente serviciilor de marketing primite;

7. Comisioane mandatarului sau comisionarului pentru serviciile de intermediere prestate

la comercializarea bunurilor;

8. Cheltuieli de publicitate, participare la expoziţii şi tîrguri: valoarea mostrelor transmise

cumpărătorilor/mandatarilor şi care nu vor fi returnate, valoarea produselor şi mărfurilor

alimentare utilizate pentru degustare, cheltuieli ale altor activităţi similare;

9. Cheltuieli aferente serviciilor de reparaţie şi deservire prevăzute în perioada de garanţie

pentru produsele şi mărfurile comercializate;

10. Provizioane constituite pentru compensarea costului serviciilor de reparaţie şi

deservire prevăzute în perioada de garanţie pentru produsele şi mărfurile vîndute, precum şi

pentru compensarea pierderilor din returnarea mărfurilor ţi produselor vîndute;

11. Plăţile pentru leasing-ul operaţional, locaţiunea şi arenda operaţională a imobilizărilor

corporale utilizate în scopuri comerciale;

12. Cheltuieli aferente returnării mărfurilor şi produselor finite vîndute, precum şi

reducerile de preţuri acordate;

13. Taxe şi impozite nerecuperabile aferente comercializării produselor şi mărfurilor;

14. Amortizarea, întreţinerea şi reparaţia imobilizărilor corporale şi necorporale,

obiectelor de mică valoare şi scurtă durată utilizate în procesul de comercializare a produselor şi

mărfurilor;

10

Page 11: Practica Cheltuieli

15. Cheltuieli ale altor activităţi de distribuire.

Conform Planului general de Conturi contabile ele se contabilizeaza cu ajutorul contului 712

„Cheltuieli de distribuire” si este destinat generalizarii informatiei privind cheltuielile aferente

vinzarii produselor,marfurilor si serviciilor prestate. Acesta este un cont de activ.In debitul

acestui cont se reflecta suma cheltuielilor afectuate,iar in credit ,anularea la sfirsitul perioadei de

gestiune a sumelor cheltuielilor acumulate in rezultatul financiarfinal. Soldul este debitor si arata

suma cheltuielilor comerciale efectuate de la inceputul anului.Contul 712 „cheltuieli de

distribuire are urmatoarele subconturi:

712.1 Cheltuieli cu personalul comercial

712.2 Cheltuieli privind amortizarea, întreţinerea şi reparaţia activelor imobilizate cu

destinaţie comercială

712.3 Cheltuieli cu ambalajele şi alte materiale utilizate la comercializarea produselor

şi mărfurilor

712.4 Cheltuieli de transportare şi expediere a produselor şi mărfurilor

712.5 Cheltuieli de publicitate şi marketing

712.6 Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de

garanţie

712.7 Cheltuieli privind creanţele comerciale compromise

712.8 Cheltuieli privind returnările şi reducerile

712.9 Alte cheltuieli de distribuire

La FPC „Confort” SRL aceste cheltuieli sunt suportate atit pina la comercializarea

marfurilor,prin 712.5 „Cheltuieli de publicitate si marketing”,in procesul comercializarii prin

712.1 „Cheltuieli cu personalul comercial”,cit si dupa comercializarea marfurilor,deoarece

fabrica vinde mobila cu termen de garanite,si sunt adesea cazuri cind aceasta este adusa pntru

reparatie,operatiunea data se contabilizeaza cu ajutorul contului 712.6 „Cheltuieli privind

reparatiile si deservirea produselor si marfurilor in perioada de garantie”

Astfel in cazul calculului salariilor aferent muncitorilor care deservesc procesul de

comarcializare se intocmeste formula contabila

Dt 712.1 „ Cheltuieli cu personalul comercial” – 3000 lei

Ct 531.1 „ Datorii salariale” * 3000 lei

Aceasta operatiune este inregistrata in cartela contului 712.1 (anexa 4 ). Tot aici sunt inregistrate

si formulele ce tin de asigurarile sociale si medicale,calculate din salariu:

11

Page 12: Practica Cheltuieli

Dt 712.1 „ Cheltuieli cu personalul comercial”- 690 lei

Ct 533.1.1 „ Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale de stat, a personalului comercial”-690 lei

Dt 712.1 „ Cheltuieli cu personalul comercial”- 135 lei

Ct 541.2 „Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” -

135 lei

Conform datelor primite de la seful sectiei alimentatie publica,contabilul formeaza actul de

treceri la pierderi nr. 691 (anexa 5),in care se vad ambalajele utilizate in timpul lunii decembrie

2015 la magazinul alimentar de care dispune entitatea. Odata cu formarea acestui document in

1C are loc inregistrarea formulei contabile in Cartela contului 712.3 „ Cheltuieli cu ambalaje si

alte materiale utilizate la comercializarea produselor si marfurilor” (anexa 6 ),in care este redat

reflectarea consumului ambalajului in scopurile entitatii pe parcursul lunii decembrie 2015:

Dt 712.3 „Cheltuieli cu ambalaje si alte materiale utilizate la comercializarea produselor si

marfurilor” - 2033.33 lei

Ct 211.4 „ Ambalaje” – 2033.33 lei

Tot in contul 712 „Cheltuieli comerciale” se includ cheltuielile ce tin de transportarea

mobilei,deoarece FPC „Confort” SRL dispune de masini proprii si ofera livrare gratuita

cumparatorilor.Aceasta operatiune o putem vedea in cartela contului 712.4 „ Cheltuieli de

transportare si expediere a produselor si marfurilor” (anexa 7 )

Reflecatarea condumului de motorina in scopurile entitatii

Dt 712.4 „ Cheltuieli de transportare si expediere a produselor si marfurilor” -139.70 lei

Ct 211.3 „ Combustibil” -139.70 lei

Deasemenea,in debitul contului 712.4 „Cheltuieli de transportare si expediere a produselor si

marfurilor” se includ si cheltuielile ce tin de uzura anvelopelor,deci:

Dt 712.4 „ Cheltuieli de transportare si expediere a produselor si marfurilor”-38.19 lei

Ct 262. „ Alte active circulante” 38.19 lei.

Reflectarea datoriilor fata de alte entitati pentru diverse servicii publicitare se face in baza

facturilor fiscale si facturii (anexa 8) primite de la contraagenti.In aceasta factura este descris

serviciul de care a beneficiat FPC „Confort”SRL si suma.Dupa introducerea documentului

primar,in cazul dat,facturia,suma se inscrie automat si in cartela contului 712.5 „Cheltuieli de

publicitate si marketing” (anexa 9),deci va fi:

Dt 712.5 „Cheltuieli de publicitate si marketing” -360 lei

Ct 521.1 „Datorii faţă de furnizorii din ţară” -360 lei.

Dupa cum am mentionat si mai sus entitatea ofera servicii de reparatie mobilei procurate de

catre cumparator cu talon de garantie.Odata cu efectuarea reparatiei are loc si casarea

12

Page 13: Practica Cheltuieli

materialelor necesare acestor reparatii.Toate materialele consumate se inscriu in Actul de

acasare a materialelor (anexa 10),dupa care suma din actul de casare o vedem si in Cartela

contului 712.6 (anexa 11).

Dt 712.6.” Cheltuieli privind reparatia si deservirea produselor si marfurilor in perioada de

garantie” – 10985.93 lei

Ct 211.1 „Materii prime şi materiale de bază” - 10985.93 lei

Ca oricare alta entitate FPC „Confort” SRL apeleaza si la serviciile altor entitati,cum ar fi

serviciile de arenda a spatiilor comerciale,servicii de deservire tehnica,s.a Entitatea primeste

factura ( anexa12) in cazul dat pentru aprobarea textului publicitar.In aceasta facrura este

redata tipul serviciului,cantitatea si suma.Acesta operatiune,dar si altele sunt in cartela

contului 712.9„ Alte cheltuieli de distribuire”(anexa 13)

Reflecarea cheltuielilor ce tin de servicii de aprobare a textului pentru publicitate

Dt 712.9 „Alte cheltuieli de distribuire”- 160 lei

Ct 544.2 „ Alte datorii calculate curente” – 160 lei

Reflectarea cheltuielilor ce tin de serviciile de deservire tehnica a aparatului de casa

Dt712.9 „Alte cheltuieli de distribuire”- 1585.93 lei

Ct 521.1 „Datorii faţă de furnizorii din ţară” -1585.93 lei

Reflectarea cheltuielilor ce tin de arenda spatiilor comerciale

Dt712.9 „Alte cheltuieli de distribuire”- 36713.17 lei

Ct 521.1. „Datorii faţă de furnizorii din ţară” -36713.17 lei

La sfirsitul anului de gestiune debitul contului 712 „Cheltuieli de distribuire” se trece la

contul 351 „Rezultatul financiar total”si impreuna cu celelate tipuri de cheltuieli se scad din

venit pentru a determina rezultatul financiar (anexa 14 )

Dt 351 „Rezultatul finaciar total”- 4300022.89

Ct 712 „Cheltuieli de distribuire” – 47300022.89

13

Page 14: Practica Cheltuieli

ConcluzieОn condițiile economiei de piațг, o оntreprindere din Republica Moldova trebuie sг-și

desfгșoare activitatea оn așa mod, оncвt sг-și realizeze obiectivele propuse, lucru care este

posibil doar printr-o gestiune financiarг eficientг. Evaluarea acesteia poate fi realizatг atвt prin

analiza sistemului managerial și a poziției pe piațг a unei entitгți, dar, mai mult de atвt, prin

intermediul analizei anumitor grupe de indicatori pe baza rapoartelor entitгții.

Dat fiind faptul cг scopul elaborгrii raportului de practicг constг оn оmbinarea

cunoștințelor teoretice cu cele practice, prezentul raport servește drept sursг de informare vizavi

de situația economico-financiarг a оntreprinderii, mai ales cг au fost utilizate surse credibile de

la entitate.

Оn urma cercetarii contabilitatii cheltuielilor de distribuire a FPC “ Confort “ SRL am

constat ca la momentul de fata evidenta cheltuielilor se infaptuieste in conformitate cu cerintele

Standartelor Nationale de Contabilitate,Codului Fiscal si a altor acte normative ce determina

principiile economice,juridice si organizatorice ale cheltuielilor.Intocmirea si inregistrarea

documentelor primare se inregistreaza la timp si corect. Astfel contabilii FPC “ Confort”

intocmesc documente primare pe fiecare fel de marfa in parte,documentul privind volumul

marfurilor vindute.

La FPC “confort “ SRL evidenta cheltuielilor se reflecta la finele perioadei de gestiune in

Situatia de profit si pierdere pe tipuri de cativitati si corespunde intocmai cu evidenta

analitica si sintetica a conturilor din clasa a 7 “ Cheltuieli”

Pe parcursul efctuarii obligatiunilor de contabil in cadrul FPC ‘Confort “ SRL ,nu am

depistat neregularitati care ar trebui sa fie inlaturate.

In urma studiului efectuat in baza datelor contabilitatii cheltuielilor de distribuire la FPC

“Confort” SRL pot face urmatoarele concluzii:

1. FPC “Confort” SRl toate tranzactiile sunt confirmate prin documente

justificative,intocmite correct si deplin,parafate si semnate de persoanele responsabile,cu

respectarea datei si formei de prezentare recomandate de legislatia in vigoare.

2. Cheltuielile evaluate si recunoscute in contabilitate servesc baza pentru determinarea

rezultatului finaciar

3. Modul in care sunt dezvaluite informatiile in situatiile finaciare este unul correct si

reflecta autenticitatea datelor contabile a activitatii FPC “ Confort” SRL.

14