20
Y SULIT SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OI2 PENDIDIKAN AL.QURAN DAN AL.SUNNAH Kertas 1 Nov./Dis. 2l jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU v 1. Tulis nombor kad pengenalan c{an angka giliran anda pada petak yang disediakan di halaman 21. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A danBahagian B. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektiJ. Jawab setiap soalan dengan menghitamkan ntangan yang betul di halaman 2l dalam kertas soalan ini. Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jawab empat soalan sahaja. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yang disediakan. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A, daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapan bersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan padct akhir peperiksaan. LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Dua jam tiga puluh minit 5227 n 2. a 4. 5. v *ta{ays* Keftas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak. Lihat halaman sebelahl 5227 ll o 20 l2 Hak cipta Kera jaan Mataysia SULIT

PQS SPM 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PQS SPM 2012

YSULIT

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2OI2PENDIDIKAN AL.QURAN DAN AL.SUNNAHKertas 1

Nov./Dis.

2l jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUv

1. Tulis nombor kad pengenalan c{an angka giliran anda pada petak yangdisediakan di halaman 21.

Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A danBahagian B.

Bahagian A mengandungi 20 soalan objektiJ. Jawab setiap soalan denganmenghitamkan ntangan yang betul di halaman 2l dalam kertas soalan ini.

Bahagian B mengandungi enam soalan subjektif. Jawab empat soalan sahaja.Jawapan anda hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada helaian tambahan yangdisediakan.

Ceraikan kertas jawapan Bahagian A, daripada kertas soalan. Ikat kertas jawapanbersama-sama helaian tambahan dan serahkan kepada pengawas peperiksaan padctakhir peperiksaan.

LEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dua jam tiga puluh minit

5227 n

2.

a

4.

5.

v

*ta{ays*

Keftas soalan ini mengandungi 21 halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak.

Lihat halaman sebelahl5227 ll o 20 l2 Hak cipta Kera jaan Mataysia SULIT

Page 2: PQS SPM 2012

qFt

J

\y

SULIT 2

A d,x5k

lry zol

.J,,-n l3.e qt;-

f.,rr 6* c\y.; o_rF 4tul, C .>_,(1t; g trtit

Yb;a".'" A

,#ci Lpl. B

u; J(;U,JttLr c

&-f o(St,rr" o_*:l o:!c_; D

' Cl_6 p\51 ;fl-r;-,rk ltJ 6i,L" o_r:\ albl o;,(t, VK;.t

,1 t' p it-,l e-, ,l 1r $a;j ;ftrG, A*J J J \

&'! b l;la ;i: r\ aFy q,*r ts

oJr) [_J." fKq-,rcr ;5Ur3 c

it-ft ;*Ui Y.*"y 5il,,U.yt D

s227lt

\y

522711 @ 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 3: PQS SPM 2012

is'iis K*s #,i:is"E'?b #;qis itsr, o( o),b

JJ H I U-i e"*? if;*, t; lt*s sro "t9; t; rkjae {i,S frit

/t2.rC\ -/ - . f 1'- -ltlrt.\l . . i.Ln#.,1-C.JlraSJl:-'--- \--li . \-/

p+:a;tlt ot-f)

" -,-;, re -V i? tr;ift 4);, c )6'r -4irs 4'i

f, .;i, qi J lt .*-,,.i, iF-'K,r ,L ;'UU-,.i4tut" ia.>6r r iy lrUlv ' -JJ \J

'' \-: tr l: J -r'g

.or2ri o\)-r.rJ^? O_*Sl 6|6t; aJ.\2=4,Jft.-, A

..$y,Jq^f U.'_{ .ttr 1)\*,! o}r Ss4 q-p J-fu-€-", B

c^i"l fSJ"-, GJ 4*"1 ..r J}^ 4:\ ,fg_6, C U, ;l sry c

Ltst

cft:r"e*" du C dg Sr c'utrKf €, fty C .jJ* # Gi D

.;X;LJ L)A-' ,4"G

SULIT

Lihat halaman sebelahl522711 @ 2012 Hak cipta Keraiaan Malaysia

- 5227t1

:tl$ all .Jt-; 3

U

SULIT

Page 4: PQS SPM 2012

-________--_

{r,SULIT

LJ, f -{* C l}*,1 Lrsl

d6 nr .r-if o'Lfb_,$ #-**fY*,| U*i jtf)\, ce-!t

f jf ,ft &-,61.r*,i, J'UtjJJ)A A

JeU" B

;'-G C

lr. t3L> D

r./ a( . oil>r"5 Lrsy ,-- i\ J'tit5j c;ir \I ,f ytttq'U\ CU)l A

$ j|\ tt;)l B

,.;iG;Jli,l c

Jt"tli fu D

5227tt

'1,

\9

:dt# dr Jui

4i en tG46 e "gi 9i yi J)eE: i,_rris

1os :"f-x.l\ it_y)

5227 ll @ 2012 HakCipta Kerajaan Mala;,sia SULIT

Page 5: PQS SPM 2012

SULIT

Lihat halaman sebelahl522711 @ 2012 Hak cipta Kerajaan Mataysia

IV Jl: ill cI C tIV gtl: III cII D

9;ir ,--A.-t:f s;-a a{Gl 7

dLs. )fiU e; A

€:'.l"t; U Usl-, d,.-ld' B

fi-f j"b 6eL.i,, Jb-*j c

,lLar-t^-, a.;pJ.alT "i-. ,frJ D U

s227n

fJlrr.ill Pfi er:t-*i, j,*s\ \t;4ftil- & .->_6tJ g lrtit 6

J:lt ./q-,1 | l: a+t" I

'et-c: * /b;+l- II

o\,lj*/b;+t m

&)U * /bpu ry

III rjl: II cI A

IV r-tl: II cI B

.ri'[t{ .&i a:t6 I t, Lrfr s$lt o\r}\ }.ij

SULIT

Page 6: PQS SPM 2012

Il-rI

I

I

I

I

I

II

I

I

l.l

--T-

SULIT 5227tt

J

^ttJAr ,1 ,iA ffi 1' J;, -4'JG ,16\ 3. ir,-o ri ar;-; ;i,rt::t *5, Ct 4 "6 : :e\,y * fr Gr ;r Ci :+ t* *f*,ii rrty yt;i ,ri)."6, *r 6,o f "f ,it &

t.e..\&Y: r)bi

(.:-,t*Jt ol_l-')

t;ir ,f-:K-t C .*J-- ,-f i_f ,J4-;, atlsl

.'LJc trU rfur,c afr ffi "nr A

.'tJ.e ;411J df, i.'!^ ft * B

J"I" €:V W:\-t.f!.*-, 'L.Le C

.d$l .lf .f-r,rJ o1!: >l; .r*,*, dL, LrSt D

:ffi ,Sr J_r, t+ 8

522711 @ 2012 Hak Cipra Kerajaan Malaysia SULIT

Page 7: PQS SPM 2012

(15Jt>.!1 olJr)

,z )oz 1 .i. o. ,L"-g*c a51

'f s .-rW Jl ._p'z

.L(A} a;Ltt ./6, c W

'lu'ls

SULIT

Lihat halaman sebelahl5227 /1 @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia

:ffi dll J_y-, l+

alt-l ;fr ,-t-t5 -t 3 .t'US ; ,:*U

F ts\> Ct>1e{ A

aiiYt ol) Jb*{ B

J'UiL(5 ,-rlr or4f c

;;S c-rl: orf D

fn +fGt=""

.ontrl

-t-Jl

J*Jt;ul

5227n

9

10

A

B

C

D

)y+_ft c^*,-;

lKl Ji*^* q,S

Yiil $fJ'qiQi ,f rr_r

-frtg 1t'

ol: ltfl Jt---

V:

SULIT

Page 8: PQS SPM 2012

=rJ

5227n

11

SULIT

lass-a L:+ YL*f &ry d" C t:-& +fuu b --6'; g rrtir

;! J4-tf a;'V|' CrtS $jr- ,.lr/ lr 1 / -r,.{& t ',tJD / l) ' 'i-\*^) *rLi,' Jr) \ i-'- l \:

k\5 \ *J,, a,^- rtlr L*r

i"*,1 t- * C-K J_reL:J

II t-tl: I

III dI) II

IV r..tl: ttt

IV dlr I

sJ

.l_rt' C fy-"| enst; ,ry,y g;\fq*, e4J> l3t+ J<iif C #, q].i tz

flir4:Utb "& t4\;Lt J;1i iK'rrjF:$H ir cui A

$,g()i tlfiis tfli t;t;jit:ciiJq;is\:d# ,lt ct i B

{.'; G, $ti ol@ u';}i * U- u;}:d6 dirl u,j c

4/1 *i'ois\t*Ji&Tu?Y:t$# "irr iui D

r..f

SULIT5227 11 @ 2ll2nakCipta Kerajaan Malaysia

Page 9: PQS SPM 2012

SULIT 5227ll

ql_f) d"{J.r }*b ..dfu--r

l,-tsjt t-,L\ .V- J-r

;,\-o-ll aep

d.irAl .:tiJ

&_,K j..ri, * t_+ .nog c_f y 13

J"A

B

-tL^, C

el,. tJlr -U, D

l7e-r &--!- ;cr "l^,"-l

pt'- ofUt

.6k* aJ*i \F; fi k-r 4y.i;ir ,FlQa ol: o',.- sK!*, Lf.yr aJ"

.i,i,r kt.4f *S a-*> ,.:lyr

.;.;i: ,J-r-r 4_* d{ ol: a-*.- ,;;tf!*, tr.,r,

.J:,r;;i: '*r-, (#.6k* A'.1>'4 'r,if 3:,"r, .r;-'

li;*') ,*';i, Lf yt 'f* i'*t 4-y

+st; i, o-(l*J Jtr dj C €:\; d;t _S+t-l;, lj &--r.>

U*r" c-J*J> &, C"-rt{J, 4fut- C .:-,(1t,1 g lrUt

A

B

C

D

Lihat halaman sebelahl5227 ll @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia

t4

B

C

D

d-* d{d-* d{

15

,-)

- -& I

.AAr A)

SULIT

Page 10: PQS SPM 2012

-r-\\'f

SULIT 10

4Jt"1 ;lU ;r';5f;5Y, C e1r yt o_*-*

b"rr ti.lrt ,f;tr*t'1" A

,^{*J. b 1r'* ,.cr;JtJ t_fu B

nW .lf a:r-; 6eV-' lY-,I t:*1\ 1ru C

4-<.- .-,, ;i, 6f )J.1Y-"I .r-Jl ;*fr*" D

fqGf .," j ,J-*y it-, j-fG )_f J.J1:* 4tGtj,

.JY- b Gtt -p-y.Jt{l ,"} Jl:*

;dr-ui J,5-*^, t_'# €.#Jr,tr i,,-r+ ip **

.Srt* i\j-6 e-#

5227/1

t6

11

\\!

A

B

C

D

9;-r^ltrJt plil- .-r1", ,r.i g;l-rt.(.! Jra$,\, WS;4fU\, b o6"rl C lJ$l

Jt'-* r

,s'\f ; | 1: ;*i! II

ete ;,rE)\-f olr orftif ilr

G*K Jbj. olr ;iyL* ;f4:3 rv

III r-rl: g c,1 A

IV,-tlr I ,1 B

IV rll: g ,1 C

tV r-tl: IItr cII D

18

5227 ll @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 11: PQS SPM 2012

SULIT

Lihat halaman sebelahl5227 ll @ 2012 Hak cipta Kerajaan Mataysia

11

.fy-,I lt',5* * ;;--;; J*V t*s; '**f tr1: -

A

B

C

D

l;l-ei j<;i _# eit J'titjt&rt../i-jJ \a'll .,L.o ,'{-c)

.l ,:1i J l: S ,t -^]. f\ Jr u

-in .5t' ;',<Jt5) .pbtf1-,! rJl: t ,j-';l;t:jl oly:ti**f )_FJ

&9, f t-yt -E t C fr;t/ '$1

L::; .

6:L-e ; .:lJ L 3,L; .^ 1,,'L. r. J l: J J l.t

Fy nii +6 L-rE

f;lr ;f t:*;-, 3 ,f i.tG\.."oirl ++, gU\-. lt,)l

,!t a.+ r -',s\-ill r["!!rv, \ _c

it oo, 4i;> ti ,ulroiit o-+, -l- -, -rs-i 3U!r

A

B

C

D

5227lt

SULIT

Page 12: PQS SPM 2012

--E

t2

B drtk

f"sy zol

.r l-u" ,.Jt' y c^Ll q|rC_'CIJ

t' , -trLAr Jt AL,i;(

i'eS O 3;'t'!e-t cj i-t'rW U'iL -"t 3;# uF,'

4:G ;"; afs J.i ,;*is 5; y; ris e;lb

eKr^ir:ju r*@6ubGK &Li4 u;4.*if; )-*ftttbtipWtr *Let, ei'r,atb 3Sqy u" or::J"o4tsti'ti V'rjt\ +rts !'r# 9.-):\i c\;*;"

3);ei;Ji e a: +)ai ,r- ,"fl5'#')t .,J; V

(42 - +e :{t o:_y)

\>' 16-, zl ..rri, os-y P -r!;: q;1r-*.:;,-l -ft-, ,*; (i)

rf -t' ,S ,->'1\ grl: bj ,S t>-"i\ ti^-i" alj & i-J! CfUU" (ii)

16-.4 .p}-Jt t^-gJe

W-rZl .fy*,I t:-"j\ -r;f trt^J, oJr-'l-e r;U ;ilU (iii)

SULIT 5227/1

5227 ll o 2012 Hak cipra Kerajaan Mataysia SULIT

Page 13: PQS SPM 2012

13

ISULIT s227n

a:ffi .lt J_r"t \+*, (b)

o

:03!r ilrf I a,"T j,r, / b ,--;\5J C i^1f ,fU. +f l-S- CfUU" (iv)

t-i - ti-i - -', iit gef3 s>tl'c (a)

- f i- 1 .lf-prtlij (b)

U]jo$ (c)

.N Nop, t-t+rliJ)..,f'J (d)

16,. +l

tls,tW 4z qt jz z $ t. 'io' / o to/ t o ' .t. o/ ,oa)9 aJ,\, ;l Jl q ^-a'9 , \ U*,. oA q AJn Lal )915- ---. J - -r'J \'\T vJ J J ,.-' Q (>

at. tj o' , . o j oz , 6 /-t tJl . # 4 ,:-.*" ,3 q

' J [v t l2'J\ti

^Lit*-vJ

eb,p)

-rr.ttitlll-i z o z t o . o -/t// o./',/,.Esf JP r-$ )a\s r*

I

l6yzl ..r,i, e-tKt. C ."r- ,f -f -f ,rc;. CfUU, (i)

l{y +] .4jUl &jlx+t fy-,! i>11 }.1Gl a*iLc l9r &; (iD

..-,1 .-*i Kij , t l*-$ ar:V -i<*, o-- -fr t9: -.Jl (iii),J J ./.L:

16r zl

Vfil-,G e\fifJiJ z,;p ip_r< a_rs\ l-,8 6ukJf! (iv)

l6y rl fai.aFu jrLo;

Lihat halaman sebelahl5227 ll @2ot2HakCiptaKerajaanMalaysia SULIT

Page 14: PQS SPM 2012

\t

SULIT t4 5227ll

:$# ir ic; @) z

\,

\$

6,i:i {r:g (* z,; Ufu 1g; tA.Jqi ,rSS e} €t pr*

t'), rri*:.1' ,, ,luu ! *i*)r1l :.: +,':'i+itr oi L}( qpl & t bitri c-;s3 r\y

9ci -^AAi,Eii -,"-

^:*,,^Ji j?i U 4i U;G,:.'tt

@t;:fiit4li ::; o;,4-ri:t,t ,n6 @ )GaiJ*i(1 - rr :a*il!l 6,,-r)

16-rzl ..-i, 6-t_y J# -riyr g;;\*.:,_l iL .r<*t (i)

16-. zl ta,ilrt >yb zg'6y (ii)

16-* zl fa-itrt f\r_* .ru it[*^-* $# 411 4fGtL (iii)

:oy!) o1tl1 ""T i# / l: ,^,;tf-r C a^lf $ J'ta! l;f- CfUt, (iv)

(t. z ).N /aos.t) a-;9ila. (a)

6i<,;utu ft)

l;*:ti+stU (c)

oi:p3i+tri ,0,

16-. +l

522711 @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 15: PQS SPM 2012

ST]LIT

16-, z]

16-. +]

16-, +]

.r*i, ,-*tKt C *-'lo A-/-f ,j.cU OiUU,

.rG>-t jpi o\r-y tg 5ie;

15

:ffi "!t J_y, \+

;t $ !;i jt'"&,'J fr M ,r\ 'J;', ar{ 'Ju

.5Y , *i ,rO z O-r, O

v's -J, -:rii c A, tiY: -1 'r iAj :nt3 _13Jr,, ;,=lr

.JC'lr alb'),.jfut &'t u-\ t: J t .*6\s |$'J\ *) /. Jt)* I J'JJYJ

(fJ*' o\ St)

Lihat halaman sebelahl5227 ll @ 2lt2Hakcipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 16: PQS SPM 2012

l

SULIT 15 s227lr

:ffi "1r J-rt \+ (b)

16-, zl

16-" +]

16-" o]

. .,i, ,e,K r fu g,-r- :iiy r).+b;SUU,lJ lJ -J -/. L

.rV>J ,J-*n Jl-:*-r, lg 5ii;..i";t<*; fu €S't-*:, l;h 11:.r<-"I*

(i)

(ii)

(iii)

Lihat halaman sebelahl5227 /1, @ 2012 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

.tzattt-t/

c'*,sri sL."r+, lA # 4r J;, rtf Ju ,!v:J -ni ;,r'r ;d\ 7tb c u.i"r, ,w0 iA6 /-16 [at, 7Ar

e t/

)G'),:&':rJitr p':L_\:: J:.9u1r,i r*.\r p,

(d*' ol1l)

SULIT

Page 17: PQS SPM 2012

16-, z]

16-" zl

l6-n z]

l{-. z]

16-. zl

f\ Jler.ajl o*V ;4r.l'. -" o-*sl

16-. +l

t6 5227/7

:,>r{t;. 1),b+t *e rfUU, (i) (a) 3

tfJ (a)

,yilt, ,*ir 1u)

.olelJ\ t'! ct'V 1L; 13: Jf!;t" (iD

.brl ol: rft o,lqt CUlt yu*a trrrt (iii)

:r>tif1 ,j*a.r<*l.*

SULIT

.fY*,! t>'1\

16-, +l

16,, zl

t3{ *;: ,"b JiJif Cui t$l

tll (a)

ao_Jl G)

k*-rl lJ, ,*;r./ z

. jL\5 , _nSt

giu-J c^il cfUt"

L^l '^'{l\r

,*/t *;.-,Lf 6 j_tt* t9: ;fut,

(b)

(c)

@.ts,

5227 ll @ 20t2Hakcipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 18: PQS SPM 2012

U,SULIT l7

:,.>J<-\J. a),ba\ dp CfUq

J\-* c-{J>- (a)

?-f c-r--s (b)

.o_f f Vrl. J\p c-r-u.r5L6-* &;

5227tl

(i) (a) 4

16-. zl

16-, z]

16-" +l (ii)

(iii).b,a- bv fKq*, ,frr&K, c qs\; rrau F-l*16-, zl

.A:6 /b ca-r- qs\; frlj \^j4.tF t.-r;l lrta ty 5i*; (b)

16-" +l

.-:1lr yi gr ol: d*. y,.-[5 A* f ]stg 13: ;fUt,

16," ql

16-, z] ."a-oL*J.l *fi" L>\b-ct ,yc;. cfuu,

Lihat halaman sebelahl5227 ll @ 2012 Hak cipta Keraiaan Malaysia

s

(c)

@

0"

SULIT

Page 19: PQS SPM 2012

JSULIT 18 5227tl

(a) 5d.-" ug 6\ ,k\f i\*,.Jt"l 5- eg€, dlr iS-p y\

.l$l 4JJ-<-,, jf_,f)r c^il: b usr y\ o-., -*,-6 ofUt, (i)

16,, zl

t,ut ,fr, c^d.. \tit fu ** drtutJL t$l lrta lg> 5(&;

16-" +l t"K &,,i l, 6, ,J4,' .-rlr eJ-r )"1 ,f -{fu JA,6 lJ, .r<*]*

16r +l .c.frt:,

(ii)

(iii)

"0

16-, zl

Wy +l

W-"zl

.fY-,| / l: olyr c-il-, 1V -ft^- @)

.1v ,fr^- ffi nr J-r, 0.p.fr -6;rur,

.lrl:yl Cr^+i b_jfY; 49 l1o.rill* (i) (c)

tuf ,.lr(-,, I Lo iJ^-F,i ..,*;ti,. lJta 4tuqKt (ii)

sl

5227 ll @ 2012 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT

Page 20: PQS SPM 2012

SULIT 19 5227n

,Fllfl G'\Jij ./lF;-93 €-t> Y-,-,+K ;-utrJt qtiF duj $ @) G

. J,(Jl,i-^-f ob .-r' t-tjiif

16-" zl .o-yt -l-*-# ty: ,-(tru-,

.dr,J"ilrl Etjl-. ou, -ri C\+\ tJlgr e-y* ; I j> 5ii;l6v +l

l6v +l

16-. +l

.-tf -r-t & lS "L.Ip Lt:L.rJl Jy* tV & (c)

16," +7 .0"(; olr , Ic L_r*, I l: yL! fu-y lj: ;(*t (i)

16,. zl .C4-L"-,r, ,tl, ;-Jp t_r.1 I b yL! o;-rEi ly: ;5uu" (ii)

U

(i)

(ii)

..-(Y-., fX-"! o;!# ,-S c^Ll CfUU,

.J>* o'V\f d,pit-o-f ;Ir: ;y-* tj> 5KZ;

KERTAS SOALAN TAMAT

(i) (b)

(ii)

J

d

5227 ll @ 2012Hakcipta Kerajaan Malaysia SULIT