7
TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 40 GODINA: XLVII DANA:19. avgust 2011. CENA: 87,00 DIN. Д.О.О. «Парк Палић» Палић, Palicsi Park Kft. Palics D.O.O. «Park Palić» Palić Broj: 709 /2011 Dana: 17.08.2011. P a l i ć Kanjiški put 17a Tekući račun: 335-22633-59 Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđivanje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini broj: II-464-395/2011 od 16. 08. 2011. godine, raspisuje se: O G L A S ZA OTUĐIVANJE (PRODAJU) GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI RADI IZGRADNJE I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI USLOVI: I Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini (u daljem tekstu: zemljište) koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima, po tržišnim uslovima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju poslovnih zgrada.Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini za koje trenutno nisu ispunjeni uslovi radi privođenja nameni, izdaje se u zakup u poljoprivredne svrhe radi kontinuiranog održavanja istog. II Zemljište koje se otuđuje za izgradnju je delimično ili potpuno komunalno uređeno. III Za zemljište koje se otuđuje izvršiće se promena namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kao i konverzija građevinskog zemljišta, na teret DOO„ Park Palić “. IV Rok za koji se daje zemljište u poljoprivredne svrhe iznosi 3 godine. V Početna cena zemljišta koje se otuđuje obuhvata procenjenu tržišnu vrednost zemljišta i naknadu za uređivanje zemljišta a predmet nadmetanja je samo tržišna cena zemljišta, a naknada za uređivanje građevinskog zemljišta,je fiksna. Za zemljište koje se daje u zakup u poljoprivredne svrhe početna cena je visina zakupnine. VI Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na kupovinu zemljišta obavezuje se da isto privede nameni tako što će od dana pravosnažnosti Rešenja iz tačke XIV ovog Oglasa: - u roku 8 meseci pribaviti građevinsku dozvolu, - izgradnju okončati, u roku koji ne može biti duži od 3 godina, a da se izvrši tehnički prijem u roku od 5 godina. VII Ako učesnik u javnom nadmetanju ne udovolji obavezama iz tačke VI ovog Oglasa, Rešenje Gradonačelnika o otuđenju zemljišta se stavlja van snage i Ugovor o kupovini raskida na teret kupca. VIII Početna cena za otuđenje zemljište namenjenog za izgradnju poslovnih, objekata utvrđuje se u visini tržišne vrednosti zemljišta.

POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA

KOD POŠTE 24000 SUBOTICA

SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE

BROJ: 40 GODINA: XLVII DANA:19. avgust 2011. CENA: 87,00 DIN.

Д.О.О. «Парк Палић» Палић, Palicsi Park Kft. Palics D.O.O. «Park Palić» Palić Broj: 709 /2011 Dana: 17.08.2011. P a l i ć Kanjiški put 17a Tekući račun: 335-22633-59 Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog oglasa za otuđivanje (prodaju) građevinskog zemljišta u javnoj svojini radi izgradnje i davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini broj: II-464-395/2011 od 16. 08. 2011. godine, raspisuje se:

O G L A S ZA OTUĐIVANJE (PRODAJU)

GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI RADI IZGRADNJE I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U

JAVNOJ SVOJINI USLOVI: I Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini (u daljem tekstu: zemljište) koje nije privedeno nameni i koje se po ovom Oglasu otuđuje pravnim i fizičkim licima, po tržišnim uslovima, planskim aktima namenjeno je za izgradnju poslovnih zgrada.Neizgrađeno građevinsko zemljište u javnoj svojini za koje trenutno nisu ispunjeni uslovi radi privođenja nameni, izdaje se u zakup u poljoprivredne svrhe radi kontinuiranog održavanja istog.

II Zemljište koje se otuđuje za izgradnju je delimično ili potpuno komunalno uređeno. III Za zemljište koje se otuđuje izvršiće se promena namene obradivog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kao i konverzija građevinskog zemljišta, na teret DOO„ Park Palić “. IV Rok za koji se daje zemljište u poljoprivredne svrhe iznosi 3 godine. V Početna cena zemljišta koje se otuđuje obuhvata procenjenu tržišnu vrednost zemljišta i naknadu za uređivanje zemljišta a predmet nadmetanja je samo tržišna cena zemljišta, a naknada za uređivanje građevinskog zemljišta,je fiksna. Za zemljište koje se daje u zakup u poljoprivredne svrhe početna cena je visina zakupnine. VI Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na kupovinu zemljišta obavezuje se da isto privede nameni tako što će od dana pravosnažnosti Rešenja iz tačke XIV ovog Oglasa: - u roku 8 meseci pribaviti građevinsku dozvolu, - izgradnju okončati, u roku koji ne može biti duži od 3 godina, a da se izvrši tehnički prijem u roku od 5 godina. VII Ako učesnik u javnom nadmetanju ne udovolji obavezama iz tačke VI ovog Oglasa, Rešenje Gradonačelnika o otuđenju zemljišta se stavlja van snage i Ugovor o kupovini raskida na teret kupca. VIII Početna cena za otuđenje zemljište namenjenog za izgradnju poslovnih, objekata utvrđuje se u visini tržišne vrednosti zemljišta.

Page 2: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

Strana 2 – Broj 40 Službeni list Grada Subotice 19. avgust 2011. Tržišnu vrednost zemljišta koje se otuđuje utvrđuje Stručna Služba DOO „ Park Palić “. IX Učesnici u javnom nadmetanju su dužni uplatiti garantni iznos u visini 30% od početne cene zemljišta na račun DOO «Park Palić » broj . 335-22633-59 X Učesniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo na sticanje (kupovini) zemljišta uplaćeni garantni iznos će se vratiti u roku od 5 radnih dana od dana sprovedenog postupka u nominalnom iznosu, izuzev ukoliko odustane od svoje punude ili ne pristupi javnom nadmetanju. XI Zemljište se otuđuje učesniku javnog nadmetanja koji ponudi najveću cenu, koja se naknadno nemože menjati. XII Učesniku u javnom nadmetanju čija se ponuda prihvati, uplaćeni garantni iznos uračunaće se u kupoprodajnu cenu i oduzeti od vrednosti postignute u javnom nadmetanju (i zakupnine u poljoprivredne svrhe). XIII Ako u periodu od dana održanog javnog nadmetanja do dana uplate ponuđenog iznosa indeksa rasta potrošačke cene bude veći od 10%, izlicitirani iznos će se uskladiti sa rastom iste. XIV Po okončanom postupku javnog nadmetanja Gradonačelnik Grada Subotice će doneti Rešenje o otuđenju (prodaji) zemljišta i davanje u zakup u poljoprivredne svrhe. XV O donetom Rešenju pismeno uz ličnu dostavu, obavestiće se svi učesnici u postupku sa poukom o pravu na pokretanje upravnog spora u roku 30 dana od dana dostavljanja Rešenja. XVI Po pravosnažnosti Rešenja o otuđenju zemljišta lice koje je steklo pravo na kupovinu zemljišta, najkasnije u roku 30 dana će sa Gradom Subotica i DOO «Park Palić » zaključiti Ugovor o kupoprodaji, kojim će regulisati međusobne odnose. Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava kupca na povraćaj uplaćenog garantnog iznosa za učešće u javnom nadmetanju. XVII Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na kupoprodaju zemljišta, izlicitiranu cenu i naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta plaća: u celosti u roku 15 dana od zaključenja Kupoprodajnog ugovora ili putem rata, bez ikakvih umanjenja: - do 6 mesečnih rata za iznose od 600.000,00 do 1.200.000,00 dinara, - do 12 mesečnih rata za iznose veće od 1.200.000,00 dinara.

Kod utvrđivanja plaćanja na rate kumulativno se računaju kupoprodajna cena i iznos naknade za uređivanje građevinskog zemljišta. Radi obezbeđenja plaćanja naknade u ratama investitor – pravno lice dužno je da pre potpisivanja ugovora dostavi jedno od sredstava obezbeđenja: - menicu avaliranu od strane poslovne banke, - bankarsku garanciju od poslovne banke, - založnu izjavu o upisu hipoteke u korist Grada Subotica na nekretnini koja nije opterećena i čija vrednost tržišno pokriva vrednost kupoprodajne cene i naknade za uređivanje zemljišta. Obezbeđenja za fizička lica: - menicu u visini potraživanja, potpisanu od dva kreditno sposobna žiranta, - založnu izjavu o upisu hipoteke u korist Grada Subotica na nekretnini koja nije opterećena i čija vrednost tržišno pokriva vrednost kupoprodajne cene i naknade za uređivanje zemljišta. Porez na prenos apsolutnih prava snosi kupac. Ukoliko kupac ne plati ugovorenu kupoprodajnu cenu i naknadu za uređivanje u roku iz stava 1. ove tačke Odluke ili kod plaćanja na rate ne uplati dve uzastopne rate, smatraće se da je jednostrano raskinuo Kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa uplaćenog za učešće u javnom nadmetanju. Za zakup zemljišta u poljoprivredne svrhe zakupnina se plaća za ceo period odjednom najkasnije u roku 40 dana od dana pravosnažnosti Rešenja iz tačke XIV ovog oglasa. XVIII Kod plaćanja na rate primenjivaće se indeks potrošačkih cena prema objavljenim podacima Republičkog Zavoda za statistiku. XIX Učesnik u javnom nadmetanju koji ostvari pravo na sticanje zemljišta za izgradnju, sa mogućnošću izgradnje parking prostora na javnim površinama u delu kompleksa za izgradnju predviđenog broja parking prostora obavezan je da od JP «Zavod za urbanizam Grada Subotica» u Subotici pribavi Plan detaljne regulacije i izgradnju izvrši prema uslovima iz tog plana. U slučaju da Investitor ne bude u mogućnosti da u objektu koji gradi, ili da na javnoj površini obezbedi potreban broj parking prostora ili garažnih mesta, koje po glavnom izvođačkom projektu treba da izgradi (na svakih 70 m2 izgrađenog korisnog prostora – jedan parking prostor ili garažno mesto), za nedostajući broj parking prostora ili garažnih mesta, biće u obavezi da shodno članu 15. stav 6. Odluke o utvrđivanju naknade za uređivanje građevinskog zemljišta izvrši plaćanje naknade propisane Rešenjem o visini naknade za uređivanje parking prostora ili garažnih mesta

Page 3: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

19. avgust 2011. Službeni list Grada Subotice Broj 40 – Strana 3 („Službeni list opštine Subotica“ broj 7/06, 3/07 i 33/07). XX Za javno nadmetanje zainteresovana pravna i fizička lica podnose pismene prijave na adresu Komisije za građevinsko zemljište, Subotica, Kanjiški put 17a , od 22.08.2011. godine do 20.09.2011. godine.

Prijava pravnog lica sadrži: pun naziv i sedište, registarski broj agencije za privredne registre,poreski identifikacioni broj.

Prijava se overava potpisom i pečatom ovlašćenog lica. Prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana, a ako je lice preduzetnik i podatke o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa) i poreski identifikacioni broj. Prijava treba da sadržI: podatke o građevinskoj parceli za koju se ista podnosi. Uz prijavu se prilaže: - overena fotokopija akta o registraciji za pravna lica - fotokopija lične karte za fizička lica, - dokaz o uplati garantnog iznosa, - Rešenje o upisu radnje u registar, - izjavu o prihvatanju uslova izgradnje objekta iz Oglasa. XXI Javno nadmetanje se sprovodi po sledećem postupku: 1. Učesnici u javnom nadmetanju usmenim izjašnjavanjem nude iznose za ponuđeno zemljište. 2. Iznosi koje punuđači nude moraju biti viši najmanje 1% od početne cene zemljišta, odnosno prethodne ponude. 3. Ponuđač čija ponuda bude tri puta uzastopno ponovljena od strane predsednika ili ovlašćenog člana Komisije, stiče pravo na kupovinu, odnosno na zakup zemljišta.

Svaki učesnik javnog nadmetanja ima pravo tokom rada Komisije da daje primedbe na rad Komisije i na tok postupka što se unosi u zapisnik. Postupak javnog nadmetanja će se u svemu ostalom sprovesti prema odredbama člana 29., 30. i 31. Odluke o građevinskom zemljištu.

Oglas ostaje otvoren od od 22.08.2011. godine do 20.09.2011. godine. Javno nadmetanje (licitacija) održaće se 28.09.2011. godine sa početkom u 10.00 časova u svečanoj sali DOO „Park Palić” Kanjiški put 17a, Palić Kompletan tekst Oglasa objaviće se na oglasnoj tabli DOO «Park Palić », Kanjiški put 17a – u prizemlju, i na oglasnoj tabli Grada Subotica, Trg Slobode br. 1, na I spratu u

periodu od 22.08.2011. godine do 20.09.2011. godine, u “Službenom listu Grada Subotice”, na internetu na web adresi www.subotica.rs, a obaveštenje o objavljenom Oglasu u listu “Magyar szo”, “Subotičke novine”, i putem Radio i Televizije Subotice.

Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti u doo «Park Palić », Kanjiški put 17a, u prizemlju, kancelarija broj 4 svakog radnog dana osim subote, od 08.00 do 16.00 časova. Kontakt osoba : dipl.pravnik Simjanovski Ozren

Sastavni deo ovog Oglasa je spisak građevinskih parcela koje se otuđuju i spisak zemljišnih parcela koje se daju u zakup u poljoprivredne svrhe, stranice od rednog broja 1. zaključno sa rednim brojem 3.

KOMISIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

Page 4: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

Strana 4 – Broj 40 Službeni list Grada Subotice 19. avgust 2011.

Page 5: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

19. avgust 2011. Službeni list Grada Subotice Broj 40 – Strana 5

Page 6: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

Strana 6 – Broj 40 Službeni list Grada Subotice 19. avgust 2011.

REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK Broj: II-352-386/2011 Dana: 14.07.2011. S u b o t i c a Na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS» br. 72/09 i 81/09 ispravka), člana 15. stav 4. i člana 25. Odluke o privremenom korišćenju javne površine i postavljanju manjih montažnih i oglasnih objekata na teritoriji Opštine Subotica («Službeni list Opštine Subotica» broj 23/07) člana 51. stav 1. tačka 5. Statuta Grada Subotica («Službeni list Grada Subotice» br. 26/08),

Na predlog Komisije za građevinsko zemljište, Gradonačelnik, dana 14. 07. 2011. godine, donosi

R E Š E NJ E Daje se na privremeno korišćenje neposrednom pogodbom deo površine javne namene u javnoj svojini grada Subotice, Boze Šarčevića bb,

ispod kioska površine 9,60 m2 , Ćeklić Aleksandru sinu Gavrila u ½ dela, sa stanom na Paliću, Marka Oreškovića broj 32 i Ćeklić Ljubici kćeri Gavrila u ½ dela, sa stanom na Paliću, Marka Oreškovaća broj 43, radi obavljanja delatnosti prodaje voća i povrća. Deo javne površine daje se na privremeno korišćenje sa rokom trajanja 5 godina računajući od dana zaključenja Ugovora o davanju na privremeno korišćenje površine javne namene. Privremeni korisnik se obavezuje platiti naknadu za dobijanje na privremeno korišćenje površine javne namene bez javnog nadmetanja u iznosu 5.000,00 dinara po 1/m2 što za 9,60 m2 iznosi 48.000,00 dinara. Naknadu iz pretnodnog stava privremeni korisnik se obavezuje isplatiti u roku 15 dana od dana zaključenja Ugovora o davanju na privremeno korišćenje površine javne namene. Privremeni korisnik se obavezuje plaćati naknadu za privremeno koršćenje površine javne namene u skladu sa važećim propisima računajući od 01.11.2010. Privremeni korisnik se obavezuje da u roku 15 dana od dana pravosnažnosti ovog Rešenja

Page 7: POŠTARINA PLA ENA TISKOVINA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA ... · Ukoliko kupac ne sklopi Ugovor o kupovini u navedenom roku, rešenje o prodaji zemljišta stavlja se van snage bez prava

19. avgust 2011. Službeni list Grada Subotice Broj 40 – Strana 7 zaključi ugovor o privremenom korišćenju površine javne namene sa Gradom Subotica. Ukoliko privremeni korisnik ne zaključi ugovor u ostavljenom roku ovo Rešenje se stavlja van snage i on gubi pravo na privremeno korišćenje površine javne namene. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e nj e Privremeni korisnici površine javne namene su se 07.09.2010. godine obratili Komisiji za građevisnko zemljište sa zahtevom da se na njih prenese privremeno pravo korišćenja površine javne namene ispod kioska u ulici Boze Šarčevića bb koji je kiosk bio vlasništvo Ćeklić Ilije koji je preminuo i Rešenjem o nasleđivanju Osnovnog suda u Subotici ostavio njima.

Zahtevu je priložio: - Izvod iz matične knjige umrlih - Rešenje o nasleđivanju Osnovnog suda u Subotici broj O 2103/2011 od 18.05.2011. godine Komisija za građevinsko zemljište je na svojoj 22. sednici održanoj dana 28.12.2010. godine razmotrila podneti zahtev, izvršila uvid u podnete isprave i našla da im se može udovoljiti iako izričit

propis o ovakvom prenosu privremenog korišćenja nema ali se može identifikovati sa prodajom kioska. Trajanje privremenog korišćenja javne površine iznosi 5 godina od dana zaključenja Ugovora o davanju na privremeno korišćenje javne površine. Komisija je predložila da naknadu za korišćenje površine javne namene plaćaju od 01.11.2010. godine a naknadu za dobijanje javne površine na privremeno korišćenje bez javnog nadmetanja u roku 15 dana od dana zaključenja ugovora. Komisija je sačinila predlog Rešenja o davanju na privremeno korišćenje neposrednom pogodbom navedene površine javne namene na osnovu kojeg predloga je doneto rešenje kao u dispozitivu. Gradonačelnik Saša Vučinić s.r. Pouka o pravnom leku: Protiv ovog Rešenja nezadovoljna strana ima pravo podnošenja prigovora Gradonačelniku Grada u roku 3 dana od dana njegovog prijema.

S A D R Ž A J

Strana 1. OGLAS ZA OTUĐIVANJE (PRODAJU) GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI RADI

IZGRADNJE I DAVANJU U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI ..................1 2. REŠENJE BROJ: II-352-386............................................................................................................................6 Službeni list Grada Subotice – Izdavač i štampar: Skupština Grada Subotice, Trg Slobode br. 1. Telefon: 626-872 [email protected] Tiraž: 200 kom. Glavni i odgovorni urednik: Arpad Šveler, dipl. pravnik, sekretar Skupštine Grada Subotice. Akontaciona preplatna cena za 2011. godinu iznosi 2596,00 dinara. Oglasi po tarifi. Žiro račun: 840-745151843-03 – Ostali prihodi sa pozivom na broj 97 69 236 opštinskih organa uprave.