of 14 /14
POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL

 • Author
  zihna

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL. Damjan Jerič, univ.dipl.inž.kmet. KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota. Zakonodaja. Slovenija Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) - PowerPoint PPT Presentation

Text of POSTOPEK ZAŠČITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. ŽIVIL

 • POSTOPEK ZAITE POSEBNIH KMETIJSKIH PRIDELKOV OZ. IVILDamjan Jeri, univ.dipl.in.kmet.KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 • ZakonodajaSlovenijaZakon o kmetijstvu (Uradni list RS, t. 54/00)Pravilnik o postopkih za priznavanje oznab posebnih kmetijskih pridelkov oz. ivil (Uradni list RS, t. 76/03, 18/04 in 47/05 )

  Evropska UnijaUredba EEC 2081/92, ki loi dvoje geografskih poimenovanj (oznabo geografskega porekla, geografsko oznabo)Uredba EEC 2082/92, ki se nanaa na kmetijske pridelke oziroma ivila tradicionalnega ugleda

 • Postopek za priznanjePostopek za priznanje oznab posebnih kmetijskih pridelkov oz. ivil vodi MKGP

  Postopek se zane na podlagi vloge zdruenja proizvajalcev, izjemoma tudi fizine ali pravne osebe (edini proizvajalec)

  Vsebino vloge doloa Pravilnik o postopkih za priznavanje oznab

 • Vsebina vlogeIdentifikacijski podatki o vlagateljuStatut zdruenjaNavedbo certifikacijskega organaInterna pravila za oznaevanje Specifikacija kmetijskega pridelka oz. ivilaDovoljenje Vlade RS oz. lokalne skupnosti (javna imena, grbi, kratice)

 • Specifikacija obsegaPredlog poimenovanja GP, GO, TUOpis pridelka oz. ivila vkljuno s surovinami in osnovnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiolokimi in organoleptinimi znailnostmiRazmejitev geografskega obmoja Poroilo o posebnostih dokumentacijo neposredno povezavo s tem geografskim obmojemOpis postopka pridelave oz. predelave opis avtentinih in stalnih lokalnih metod Ukrepi in sredstva, ki bodo zagotavljali predpisano kakovost

 • Specifikacija V pripravi specifikacije je potrebno vkljuiti vse akterje vkljuene v proizvodno verigo

  Pri opisu pridelave oz. predelave moramo upotevati:Da je vsa doloila v specifikaciji potrebno kontrolirati in dokazovatiV specifikaciji postavimo taka doloila glede proizvodnje, da jih lahko dosegamo

  Utemeljiti moramo povezavo med geografskim obmojem in kmetijskim pridelkom (naravni in loveki dejavniki)

 • Odloitev o vlogiVloga se najprej preveri na popolnostObjava v uradnem listu o prejeti vlogi ter pozove javnost, da poda pisne pripombeVlogo nato obravnava strokovna komisija

  Sprotno vlagatelj dopolnjuje vlogo

  MKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odlobo Vpis v evidenco in objava pravilnika v Uradnem listu

 • Sprememba specifikacijeVlagatelj lahko poda na MKGP vlogo za spremembo oz. za dopolnitevIdentifikacijske podatkePravno organizacijska oblikaSeznam sprememb in dopolnitev spec.Spremenjeno oziroma dopolnjeno spec.Vlogo obravnava strokovna komisijaMKGP na podlagi pozitivnega mnenja strokovne komisije oz. sveta lahko izda odlobo o spremembi

 • Skladnost in kontrolaPostavitev notranje kontrole (organizacija proizvajalcev) - ni obveznaVloga za certificiranjeIdentifikacijske podatkeIme posebnega kmetijskega pridelkaSpecifikacijoDokumentacijo, ki zadostujejo vsem sanitarno tehninim predpisomOpis delovanja notranje kontroleDokazilo o priznani oznabiCertifikacijski organ predlaga plan zunanje kontroleIzvajanje kontrole pri organizaciji proizvajalcev in posameznih proizvajalcihIzdaja certifikata in vpis v register proizvajalcev

 • KontrolaInpekcijska kontrola

  Izvajanje zunanje kontroleKontrolo izvaja certifikacijski organKontrola se izvaja najmanj enkrat letnoe proizvajalec izdelkov ne proizvaja v skladu s specifikacijo, obvesti pristojnega inpektorja in MKGP

  Izvajanje notranje kontrole ni obveznaOrganizacija proizvajalcevP o s a m e z n i p r o i z v a j a l c iKontrolna organizacijanpr. INPEKTInpekcija

 • Zaitni znakPridelki in izdelki, ki ustrezajo pogojem za uporabo ene od oznab so lahko oznaene z enim od teh znakov

 • PoroanjeProizvajalci morajo ministrstvu do konca februarja tekoega leta sporoiti obseg proizvodnje Organizacija proizvajalcevP o s a m e z n i p r o i z v a j a l c i M K G P

 • Priprava vloge za EUZa priznanje oznabe na nivoju EU je priprava vloge enaka kot za priznanje oznabe na nacionalnem nivoju

  Vloga za priznanje oznabe na nivoju EU vsebuje e obrazec, v katerem so na kratko predstavljene bistvene lastnosti kmetijskega pridelka oz. ivila.

  Obrazec izpolni urad na podlagi podatkov iz specifikacije

  Evropska komisija objavi obrazec v Uradnem listu EU (javno posvetovanje: 6 mesecev)

 • Trajanje postopkovPostopek zaite posameznih pridelkov oz. ivil lahko traja tudi do 10 let.Problem jasnega interesa pri proizvajalcihMora biti tudi finanni interesProblem dogovora na lokalni ravniStandardni postopekObmoje pridelaveProblem prepreevanja zaite pri konkurenciUporaba podobnega imena