of 44 /44
Pospeševanje razvoja pametnih mest in skupnosti (PMiS) v slovenskih občinah Vizija, strateške usmeritve in akcijski načrt POSPEŠEVALNIK

Pospeševanje razvoja pametnih mest in skupnosti (PMiS) v

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pospeševanje razvoja pametnih mest in skupnosti (PMiS) v

propi_predstavitev_mar_2017Pospeševanje razvoja pametnih mest in skupnosti (PMiS) v slovenskih obinah
Vizija, strateške usmeritve in akcijski nart
POSPEŠEVALNIK
FLAPAX in SOS sta decembra 2016 podpisala pismo o nameri skupnega sodelovanja. Ta “road map” je dokument, ki bolj jasno predstavlja sodelovanje pri pospeševanju razvoja PMiS v Sloveniji katerega rezultat bo aktivno vkljuevanje slovenskih obin v širši evropski prostor. FLAPAX pospeševalnik v Slovenji je del iniciative ustanovitve mree nacionalnih pospeševalnikov v 4. regijah (Alpe, Mediteran, Podonavska regija in Balkan) ter eden od 4. povezljivih poslovnih stebrov v celotnem konceptu FLAPAX ekosistema.
PREDGOVOR
POSPEŠEVALNIK
SKUPNOST INFRASTRUKTURA VSEBINE
digitalna okolja
krono gospodarstvo, IoT rešitve
- PPPP (Public-Private- People Partnerships)
Potrebe, problemi, elje
AKTIVNI PROCESI
Vizija in organizacija
Problemi in potrebe
Definiranje: • Usmeritve • Kriteriji za izbiro • Strukturni
elementi • Fokusna
Izvajanje: Merila in preverjanje
Spremembam ne elimo samo slediti, hoemo jih soustvarjati.
Zagotoviti obinam aktivno vlogo pri razvoju pametnih mest in skupnosti ter z njimi soustvarjati regionalne projekte, ki se lahko potegujejo za nove naine financiranja.
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
• Povezovati obine v partnerske mree, ki imajo monost participacije v regionalnih projektih, ter se lahko potegujejo za nove naine financiranja.
• Podpirati regionalne projekte, ki se izvajajo pod vodstvom FLAPAX-a, SOS-a ali drugih partnerjev.
• Biti obinam strokovna in informativna toka na temo razvoja pametnih mest in skupnosti.
• Po dogovoru aktivnosti, ki so vezane na zgornje alineje (nartno dvigovanje ravni pripravljenosti in zrelosti obin - izobraevanja, sreanja, ipd.)
1
na podroju PMiS, mrea strokovnjakov in
mednarodnih organizacij aktivnih na podroju PMiS,
SOS Ekspertiza in kompetence na
podroju lokalne samouprave, mrea obin.
1
2 PODPORA PMiS PROJEKTOM
1
1
1
3 ZASTOPANJE INTERESOV OBIN PRI RAZVOJU PMiS Pozicioniranje in promoviranje obin kot pomembnega
delenika na dravni ravni, pozicioniranje in promoviranje obin kot pomembnega
delenika na mednarodni ravni.
ADMINISTRATIVNA PODPORA - SOS
1
- obine - drava - ponudniki rešitev -
- Inovativni regijski projekti
projektov - zastopanje
interesov obin
Glavni viri:
- finanna analitika - vodenje projektov - …
Struktura stroškov:
- OH - 10% - projektna pisarna + IT oprema - vodja PROPI + vodje podroij - projektni timi
Prihodkovni viri:
1
http://australiansmartcommunities.org.au/https://futurecities.catapult.org.uk/
IDENTIFIKACIJA POTREB SKUPNOSTI V SLOVENIJI
AKTIVNOSTI - Delavnica po design thinking metodi v obini Idrija (avgust ’16), - Sodelovanje na delavnicah organizirane s strani obine Idrija (jesen-zima ’16), - Webinar na temo PMiS v sodelovanju s Fakulteto DOBA (november ’16), - Posvet upanj in upanov na temo Obine prihodnosti (januar ’17), - Anketa med obinami (januar ’17), - sodelovanje v delovni skupini za odprte podatke, - sodelovanje v SRIPu za PMiS, - lanstvo v URBACT, - in vrsta drugih aktivnosti.
2
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
SKUPNOST INFRASTRUKTURA VSEBINE
digitalna okolja
krono gospodarstvo, IoT rešitve
- PPPP (Public-Private- People Partnerships)
Potrebe, problemi, elje
STRATEŠKE USMERITVE 3
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
Uporabljeno metodologijo je FLAPAX pospeševalnik razvil na osnovi primerjalne raziskave iniciativ na temo razvoja PMiS v svetu. Sama izhodiša in vsebina akcijskega narta pa so plod aktivnosti, ki jih je SOS sprva izvajal sam in od poletja 2016 tudi v sodelovanju s FLAPAX-om (glej del 2)
4 IZHODIŠA
NART
V prvih 2. mesecih (marec - april 2017) priakujemo 50 projektnih idej
Glede na najveje drubene uinke bomo izbrali 20 projektov.
Projekte bomo izbirali glede na: - uinke na strukturne elemente - prispevek k strateški usmeritvi - obseg (uinek na prebivalstvo) - stroški/vloeno delo / povrnitev vlaganj - glede na asovnico izvedbe
IZHODIŠA ZA ODLOITVE 4
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
Raziskava in design Analiza konteksta (neuinkovitisti, potrebe, priakovanja) in definicija problema. Doloitev namena projekta in njegovega poteka s cilji in kazalniki uspeha. Priprava akcijskega narta s popisom potrebnih virov, eljenih partnerjev, promocijskih aktivnosti, asovnice in financiranja projekta.
Zaetek in eksperimentiranje Mobilizacija akterjev in partnerjev Podrobna specifikacija financiranja Razvoj in testiranje vseh aspektov projekta Evalvacija in izboljšava
Zadnji test in optimizacija Izdelava pred-zadnje verzije projekta Testiranje s ciljnimi skupinami pod realnimi okolišinami Korekcije pred izvedbo
Javni zagon Projekt, izdelek in storitev postane javno dostopna Konstantno spremljanje, ocenjevanje in optimizacija po potrebi Komuniciranje z vsemi udeleenci o uinku njihovega sodelovanja
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
2 PODPORA PMiS PROJEKTOM
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
PROJEKTI PRIMARNO FOKUSNO PODROJE
2 VZPODBUJANJE DRUBENIH INOVACIJ
4 VZPOSTAVITEV TESTNIH OKOLIJ V SLOVENIJI ZA RAZVOJ PMiS
5
4
KVALITETA IVLENJA SKRB ZA OKOLJE EKONOMSKI
RAZVOJ POVEZOVANJE VODENJE, UPRAVLJANJE
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
PROJEKT VODI VLOGA PROPI
RAZVOJ KOMPETENC ZA PMIS FLAPAX ACCELERATOR partner RAZVOJ 5 LET
33 MIO EURO JAVNA SREDSTVA,
EU, DRAVA, OBINE
VZPODBUJANJE DRUBENIH INOVACIJ
750.000 EURO JAVNA SREDSTVA
FLAPAX ACCELERATOR partner ODKRIVANJE 5 LET
1.000.000 EURO JAVNA SREDSTVA,
EU, DRAVA, OBINE
VZPOSTAVITEV TESTNIH OKOLIJ ZA RAZVOJ PMiS SOS partner RAZVOJ 5 LET
1.000.000 EURO JAVNA SREDSTVA,
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Pomanjkanje kadra s primernimi komeptencami je eden glavnih problemov s katerim se sooajo obine pri razvoju PMiS.
AKTIVNOSTI
CILJI Dvigniti raven kompetenc v obinah, da bodo lahko akitvno sodelovale v regionalnih projektih, ter se potegovale za nove naine financiranja.
- Atlats kompetenc - razviti orodje, ki popisuje vrsto in raven kompetenc v obinah,
- osvešanje, - na osnovi popisa v atlasu kompetenc razvoj
izobraevalnih vsebin, ki bodo na razline naine pomagale razvijati kompetence (izovraevalni materiali, treningi, ipd.),
- spremljanje in širjenje dobrih praks, - spodbujanje medresorskega komuniciranja
med obinami, - ustvarjanje kulture soustvarjanja.
4 RAZVOJ KOMPETENC ZA PMiS
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
PROJEKTI PRIMARNO FOKUSNO PODROJE
3 ODPRTI PODATKI LOKALNE SAMOUPRAVE
4 RAZPRŠENI HOTEL SLOVENIJA
5 ANALITSKO ORODJE ZA MERJENJE UINKOV POLITIK NA OBINSKE PRORAUNE
4 KVALITETA IVLENJA SKRB ZA OKOLJE EKONOMSKI
RAZVOJ POVEZOVANJE VODENJE, UPRAVLJANJE
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
48 MIO EURO; PRIVATNA SREDSTVA
JAVNA SREDSTVA, EU, DRAVA, OBINE
BREZOGLJINA MOBILNOST IN ENERGETSKA SAMOOSKRBA
FLAPAX ACCELERATOR partner RAZVOJ 5 LET
190 MIO EURO; PRIVATNA SREDSTVA
JAVNA SREDSTVA, EU, DRAVA, OBINE
ODPRTI PODATKI LOKALNE SAMOUPRAVE SOS partner ODKRIVANJE 5 LET
JAVNA SREDSTVA, EU, DRAVA, OBINE;
PRIVATNA SREDSTVA
RAZPRŠENI HOTEL SLOVENIJA SOS partner RAZVOJ 5 LET JAVNA SREDSTVA, EU,
DRAVA, OBINE; PRIVATNA SREDSTVA
PRORAUNE SOS partner RAZVOJ 3 LETA
850.000 EURO JAVNA SREDSTVA, EU,
OBINE; PRIVATNA SREDSTVA
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Direktive zahtevajo in nove tehnologije omogoajo povsem nov pristop k mobilnosti v in med obinami. Najveji izziv je kako se velikega podroja lotiti. Najbolje z majhnimi koraki …
AKTIVNOSTI
CILJI Postaviti koridor elektrinih koles v Alpski regiji, ki je osnova za razvoj koridorja za podporo vsem oblikam mobilnosti.
- Identificirati pilotne obine, - analizirati mobilnost v posameznih
obinah, - definirati poti znotraj obin in med
obinami, - postaviti infrastrukturo in platformo, - pravilno predstaviti v okolju.
4
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Odpiranje obinskih podatkov in potrebe obin po odprtih podatkih, ter njihova ponovna uporaba; ponovna uporaba informacij je institut, ki podjetjem omogoa, da s pomojo javnih informacij razvijajo nove izdelke in storitve.
AKTIVNOSTI
CILJI Odpreti podatke lokalne samouprave in znati uporabljati odprte podatke za dvig kvalitete ivljenja v lokalnem okolju.
- preglednica zakonsko doloenih evidenc, ki jih morajo voditi obine,
- dodatna preglednica monih evidenc, ki jih obine z lokalnimi predpisi doloijo sebi v vodenje,
- dodatna preglednica evidenc, ki jih vodijo obinske javne slube in javni zavodi,
- osvešanje in usposabljanje (razumevanje, izvajanje, objava, uporaba).
4 ODPRTI PODATKI LOKALNE SAMOUPRAVE
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
PROJEKTI PRIMARNO FOKUSNO PODROJE
4 KVALITETA IVLENJA SKRB ZA OKOLJE EKONOMSKI
RAZVOJ POVEZOVANJE VODENJE, UPRAVLJANJE
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
SREDSTVA
E-UPRAVA LOKALNE SAMOUPRAVE SOS partner RAZVOJ 2 LETI POTREBNO DOLOITI
PRENOS E RAZVITIH REŠITEV V UPORABO DRUGIM OBINAM SOS partner RAZVOJ 2 LETI POTREBNO
DOLOITI
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST MJU je doloil, da se obine skupaj z gospodarskim sektorjem lahko vkljuijo v t.i. hibridni oblak. Potrebno je jasno dorei pogoje in funkcionalnosti za lokalno samoupravo, ki bodo odraali njihovo z ustavo doloeno funkcijo in vlogo v drubi.
AKTIVNOSTI
CILJI Na enem mestu zagotoviti preverjene in kvalitetne rešitve do katerih lahko obine dostopajo pod ugodnimi in jasnimi pogoji, brez javnega naroanja, vkljuno z vzpostavljenim podatkovnim okoljem lokalnih skupnosti.
- aktivno spremljati razvoj in sodelovati v postopkih,
- identificirati potrebe obin, - zastopati interese obin, - informirati obine o napredku.
4
KONTEKST Z namenom krepitve in pospešenega razvoja digitalne drube v Sloveniji je bila na lanskem Vrhu slovenskega gospodarstva vzpostavljena Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si, ki predstavlja temelj strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020 in digitalizacije Slovenije.
AKTIVNOSTI
CILJI Uveljaviti interese obin in jih pozicionirati kot kljunega delenika pri udejanjanju strategije DIGITALNA SLOVENIJA 2020.
- sodelovat i pr i opredel i tv i nadal jn j ih k l junih organizacijskih izhodiš in zasnove vodenja koalicije - digitalna.si,
- so - doloiti organizacijska izhodiša in zasnove sistema vodenja koalicije - digitalna.si (za vzpostavitev organa upravljanja koalicije idr. vprašanja),
- so - doloiti predloge izvedbe letnega foruma koalicije - digitalna.si,
- so - doloiti prednostna podroja ukrepanja in strokovnih vsebin koalicije -digitalna.si,
- sodelovati in sooblikovati izvedbene dokumente, ki bodo sledili strateškim (akcijski narti, razpisi),
- identificirati potrebe obin, - zastopati interese obin.
4
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Uporabnikom e-storitev javnega sektorja so dostopne le storitve dravne uprave, potrebno je na enem mestu zagotoviti dostopnost tudi do e-storitev lokalnih skupnosti.
AKTIVNOSTI
- z MJU dogovoriti nain vkljuevanja razlinih obinskih storitev, ter storitev njihovih javnih slub,
- identificirati pilotne obine, - zagotoviti varnost in interoperabilnost
(razlini zaledni sistemi obin, javnih slub), - usposobiti obine in njihove javne slube za
pripravo, objavo, obdelavo e-storitev, - po potrebi zagotoviti (skupno naroilo,
delitev) programsko in strojno opremo, - zagotoviti kontaktno toko za pomo.
4
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Ministrstvo za kulturo je kot javni naronik naroilo rešitev za podporo priprave in izvedbe e- razpisov v odprtokodnem formatu na nain, da bi lahko rešitev ponovno uporabili tudi v drugih javnih organizacijah, med njimi tudi v obinah.
AKTIVNOSTI
CILJI Z javnimi sredstvi naroena rešitev prilagojena za uporabo v obinah dostopna vsem obinam pod ugodnejšimi pogoji kot na trgu.
- identifikacija pilotne obine, - testiranje v pilotni obini, - predstavitev testiranja ostalim zainteresiranim
obinam, - preverjanje interoperabilnosti z razlinimi
sistemi v obinah, - morebitna nadgradnja rešitve, vmesnikov
(interoperabilnost, razlini sistemi za pisarniško in finanno poslovanje v obinah),
- centralna namestitev rešitve in doloitev pogojev uporabe,
- usposabljanje, - promocija.
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
KONTEKST Ministrstvo za javno upravo za sektor drava prehaja na nov sistem pisarniškega poslovanja, saj je dosedanji SPIS zastarel. Smiselno bi bilo ob javnem naroilu razmišljati tudi o ponovni uporabi sistema v širšem javnem sektorju.
AKTIVNOSTI
CILJI Obinam zagotoviti cenovno ugoden dostop do sodobne in funkcionalno dovršene rešitve za pisarniško poslovanje, ki ustreza potrebam obin.
- pridobiti informacije naronika (MJU) o stanju projekta,
- v kolikor asovnica omogoa vkljuiti predstavnika lokalnih skupnosti v delovno skupino za pripravo specifikacij JN,
- zbrati dejansko stanje in potrebe obin po funkcionalnostih,
- zbrati predhodni interes obin po novem sistemu,
- zagotoviti vse potrebne funkcionalnosti v skupnem javnem naroilu (morda v posebnem paketu za obine),
4
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE
NASLEDNJI KORAKI 5
1. POVABILO ZAINTERESIRANIM OBINAM 2. OBRAZEC ZA PRIPRAVO IDEJE 3. POVEZOVANJE IDEJ 4. START PRVIH PROJEKTOV
PROPI VSE PRAVICE PRIDRANE