Portfolio Marco Van Ginkel Lores

  • View
    172

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Portfolio Marco Van Ginkel Lores

  • 1. PORTFOLIOMarco van Ginkel

2. AfstudeerprojectIn juli 2011 ben ik afgestuurd aan de Hogeschool Rotterdam. Hier volgde ik de opleidingRuimtelijke ordening en planologie met de minor stedenbouw.Als afstudeeropdracht deed ik samen met klasgenoot Gijs Schippers onderzoek naar demogelijkheid om gezinnen in het centrum van Rotterdam te huisvesten. De Afstudeeropdrachtwerd verdeeld in drie verschillende onderdelen.OnderbouwingIn het centrum van Rotterdam wonen te weinig gezinnen in vergelijking met andere grote steden.De gemeente Rotterdam wil daarom dat er meer mensen in de stad gaan wonen. In het beleid isvastgesteld dat Rotterdam zich voor deze groei zich gaat richten op starters, ouderen en gezin-nen.LocatieonderzoekOm geschikte locaties in Rotterdam te vinden zijn alle positieve en negatieve aspecten van hetcentrum tegen elkaar afgewogen. Allereerst is het centrum afgebakend, waarna er gekeken isnaar de pluspunten en minpunten. Voorbeelden van pluspunten waren: bereikbaarheid, aanwezig-heid van voorzieningen, winkels, scholen en openbaar vervoer, cultuur, sport en ontspanning.Voorbeelden van minpunten waren: ontbreken gelijkgestemd netwerk, geen of beperkte buiten-ruimte en onvoldoende geschikte woonruimte. Dit is vertaald naar een locatieonderzoek wat heeftgeleid tot 5 kansrijke gebieden die verder onderzocht zijn. Uiteindelijk is er een uitgebreid en goedonderbouwde locatie gekozen.OntwerpVoor het ontwerp is gekozen om een bestaand gebouw te transformeren tot gezinswoningen metbehulp van collectief particulier opdrachtgeverschap. Een middel om gezamelijk tot een kwalitatiefhoogwaardige woning te komen waarbij het de band tussen bewoners wordt vergroot en kostengedeeld.ResultaatDe scriptie: gezinnen in het centrum, Rotterdam is succesvol verlopen. Niet alleen het ein-dresultaat wat uiteindelijk met een 9 is beoordeeld maar ook doordat ik de kans heb gekregen omna mijn studie aan de slag te gaan bij mijn afstudeerbedrijf: KOKON architectuur en stedenbouw. GEZINNEN IN HET CENTRUMR O T T E R D A M Hoofdrapport Bijlagen 3. NAfstudeerproject Afbeelding 13: alle criteria over elkaar heenLocatiekeuzekansrijkegebiedenLocatieStads-centrum500m16 Locatieonderzoek opgewerkt in Afbeelding 16: de kansrijke gebieden in het blauw illustrator en Photoshop.IMankementen van de stad: Parkeeroverlast Parkeeroverlast >= 38 33 < 38 28 < 33 23 < 28 < 23 35 Centrumgebied 105. Bouwvorm opzichzelfstaand gebouw26.5.1 Voorbeeld De Omscholing, RotterdamDoordat de Vierambachtschool in Rotterdam West bleef groeien, moest er uitgewekenworden naar een ander gebouw. Hierdoor kwam het oude schoolpand leeg te staan.Eindresultaat opgewerkt in PhotoshopHet gebouw is geen monument, maar deze uitstraling heeft het gebouw wel. Hierdoor iservoor gekozen om het markante gebouw met twaalf klaslokalen te behouden.In overleg met de gemeente Rotterdam is ervoor gekozen om het gebouw te verbouwen 20en eerste kennismaking Revit. door middel van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit heeft geleid tot de oprichtingvan de kopersvereniging De Omscholing. Woonbron Delfshaven heeft de financiering vanhet project op zich genomen en zou appartementen overnemen wanneer er onvoldoendekandidaten zouden zijn. Dit was niet nodig, want er waren voldoende deelnemersaan het project. Deze deelnemers maakte hun wensen kenbaar en met behulp vanarchitectenbureau Hulshof zijn er negen appartementen ontworpen.De collectieve ruimte bestaat uit een gemeenschappelijke tuin die kan worden afgesloten.Iedere woning heeft zijn eigen ontsluiting. Voor de woningen op de eerste verdieping geldt30een ontsluiting in het midden van het gebouw (de vroegere ingang van de school).Op het dak van het gebouw is er ruimte gemaakt voor privtuinen. Bij alle appartementen isvoldaan aan de woonwensen van de eigenaren, waardoor niet alle appartementen hetzelfdezijn geworden. Maar nog belangrijker is de hechte band die onder de bewoners is ontstaandoor de collectieve aanpak. Het resultaat is erg inspirerend geworden. De bewoners zijn erg tevreden en de wijk heeft het mooie gebouw behouden. De collectieve buiten ruimte wordt gedomineerd door speelattributen, dat aangeeft dat de kinderen er graag buitenspelen. De woningen op de 40 Locatieonderzoek opgewerkt in illustrator begane grond zijn heel ruim en hoog. Deze woningen hebben een goede uitstraling Afbeelding 14: parkeeroverlast in kaart (COS, 2011)3.10 ParkeeroverlastHet parkeerbeleid is een van de onderwerpen waar het rapport Bouwstenen voor eenkindvriendelijk Rotterdam zich op richt. Geparkeerde autos kunnen spelende kinderen tot 50last zijn. Ook zien automobilisten een kind snel over het hoofd als ze naast een geparkeerdeauto proberen over te steken. In bovenstaande kaart is te zien hoeveel procent van debewoners last heeft van geparkeerde autos. Er is te zien dat in het centrumgebied ditpercentage erg hoog is.6063 Afbeelding 61: verdeling van de woningen in het gebouw Afbeelding 62: ontsluiting van de woningen7080 Afbeelding 125: invulling begane grond 90Ontwerp fietsenstalling in Autocad enHandtekenen Afbeelding 63: collectieve ruimte Afbeelding 64: priv buitenruimteopgewerkt in Photoshop.26. www.urbannerdam.nl 4. Spakenburg Bij KOKON architectuur en stedenbouw was ik werkzaam als stedenbouwkundig tekenaar en assisteerde ik bij verschillende projecten. Tevens heb ik voordat ik bij KOKON in dienst kwam het tekenprogramma Revit geleerd. Stedenbouwkundig plan getekend in Revit *HYHOV NDGH YRRU Ontwerpen van de architecten samengevoegd in Photoshop en opgewerkt tot aantrekkelijk beeld.6LWXDWLH. 2 .2 1FKLWHFWXXU V W H G H Q ER XZ:HHQD *URRWKDQGHOVJHERXZ LQJDQJ3RVWEXV 7(/* 5RWWHUGDP )$; ZZZNRNRQQOLQIR#NRNRQQO_6SDNHQEXUJ=XGHU]HH 9DQ :LMQHQ 5. Hoofddorp - LexpointOntwerp van den 5 woonlagenstedenbouwkundige gewo onlauitgetekend in Revit.10Tevens is er eenparkeerbalans gemaakt. enonlag4 woLEXPOINT - HOOFDDORP Woonprogramma WoningtypeAantalBeukmaat / Netto oppervlak Gezinswoningen 75.40 Appartementen 747.50 / 75 85 m Totaal81 Parkeren normnodig gerealiseerd Gezinswoningen1,812.613 Appartementen 1,55114.7 115 Totaal127.3 1285 woonlagen op onderbouw en onlagOntwerp 3D getekend enwo 10 gerenderd in Revitbouwnder op ogen onla4 woLEXPOINT - HOOFDDORPWoonprogrammaWoningtypeAantalBeukmaat /Netto oppervlakGezinswoningen 75.40Apprtementen BG 20 115 mAppartementen 497.50 / 80 85 mTotaal76ParkerennormnodiggerealiseerdGezinswoningen1,611.2 11Appartementen BG1,632,0 32Appartementen 1,363.7 64Totaal106.9 1075 woonlagen op onderbouw lagen Ontwerp 3D getekend enon1 0w ogerenderd in Revit bouw nder op ogen onla4 woLEXPOINT - HOOFDDORP Woonprogramma WoningtypeAantalBeukmaat / Netto oppervlak Gezinswoningen 75.40 Apprtementen BG 20 115 m Appartementen 497.50 / 80 85 m Totaal76 Parkeren normnodiggerealiseerd Gezinswoningen1,611.2 11 Appartementen BG1,632,0 32 Appartementen 1,363.7 64 Totaal106.9107 6. Fase 1 en 2 Zwijndrecht Woningen aantal A. 5x type 12x type 2 7 B. 3x type 12x type 2 5 C. 7x type 12x type 2 9 D. 7x type 12x type 2 9 E. 6x type 12x type 2 8 F. 6x type 12x type 2 8 G. 7x type 1 D.Stedenbouwkundig ontwerp uitgetekend in2x H. 4x2x type 2 type 1 type 296Revit. I. 7x type 12x type 2 9 bzJ. 7x type 12x type 2 9+Hierbij werd er contact gehouden met de G. 79 C.bz bzbzopdrachtgever en de wensen doorgevoerd in Woning type 1. 10 x 5.1 woning type 2.bz F. verschillende varianten. 10.33 x 5.1 bz = verbijzonderingA.bz E. Parkeren (norm 1.9 per woning) bzJ. benodigd 79 x 1.9 150.1bzbz gerealiseerd 151 B. bzI.bzH.bzPlangrensK O KO Na rchitectuurs t e d e n b o u wWeena 723 Weena 723Postbus 29137 29137 010 - 411 71 80- 411 71 80 www.kokon.nl Postbus TELtel 010 www.kokon.nlGroothandelsgebouw ingang C3ingang C3 RotterdamRotterdam - 411 71 87 411 71 87 info@kokon.nl4601 4601- 01/03/2012 Groothandelsgebouw 3001GC 3001GC FAX 010 fax 010 - info@kokon.nl- 29/02/2012 Zwijndrecht - Lindtsebenedendijk , Model I maximaalZwijndrecht - LindtsebenedendijkPlankaart schaal 1:1000 Plankaart schaal 1:10003D ontwerp getekend inRevit waarbij er gekeken isnaar verschillendemogelijkheden voorbergingen bij woningen. 7. WestmaasOntwerp getekend in Revit en onderbouwd bij de gemeente en contact houden met de opdrachtgever.Ontwerp 3D getekend in Revit. 8. PrijsvragenBij Kokon werd er ook regelmatig meegedaan aan prijsvragen. Hierbij heb ik kennis gemaakt methet halen van deadlines. Ik werd ingezet voor het uitekenen van stedenbouwkundige ontwerpen enhet opmaken van beelden.Stedenbouwkundig ontwerp waarbij de parkeerplaatsen getekend zijn. Impressie patio 17Impressie van een patio voor een zorggebouw opgewerkt in Photoshop 9. Maken van maquettesNaast het tekenen in 3D werden er ook traditionelere middelen gebruikt om plannen te verbeelden inde vorm van maquettes.Maquette voor bewonersavond Oud - BeijerlandMaquette voor een plein voor het project Leidsche rijn centrum 10. Maken van bezonningsstudies Hier is een bezonningsstudie te zien wat is gemaakt met behulp van Revit. De omgeving heb ik rondom een bestaand ontwerp van Kokon gezet en de beelden zijn vervolgens gerenderd.21 maart 2011 - 09.00uur 21 maart 2011 - 12.00uur221 juni 2011 - 09.00uur21 juni 2011 - 12.00uur 2 Weena 723 Postbus 29137tel 010 - 411 71 80 www.kokon.nl