23
1 Porsche Romania Cod de conduită

Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Citation preview

Page 1: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

1

Porsche Romania Cod de conduită

Page 2: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cuprins

2

Cuvânt înainte 4

Aplicabilitate 6

Cerinţe generale de conduită 7

Responsabilitatea pentru renumele Porsche Romania 7

Responsabilitatea pentru drepturile şi principiile sociale fundamentale 7

Egalitatea de şanse şi respectul reciproc 8

Angajaţi şi reprezentanţi ai angajaţilor 8

Cultura şi colaborarea în management 9

Evitarea corupţiei şi a conflictelor de interese 10

Conflicte de interese 10

Angajare temporară 10

Participaţii în cadrul altor societăţi 10

Combaterea corupţiei 11

Director anticorupţie 12

Mediatori 12

Relaţiile cu partenerii de afaceri şi terţe părţi 13

Concurenţă loială 13

Donaţii şi sponsorizări 14

Promovarea intereselor 15

Page 3: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cuprins

3

Prelucrarea informaţiilor 16

Confidenţialitate şi protecţia datelor 16

Secretul profesional 16

Gestionarea informaţiilor privilegiate 17

Raportare 17

Protejarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă 18

Protecţia mediului 19

Protecţia şi utilizarea corespunzătoare a bunurilor Porsche Romania 20

Aplicarea Codului de conduită 21

Responsabilitatea societăţilor din grup pentru implementare 21

Responsabilitatea pentru conformitate 22

Anexă la Codul de Conduită 23

Convenţii internaţionale 23

Note 24

Page 4: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cuvânt înainte

4

Subscrisa, Porsche Romania, ca parte a Grupului Volkswagen, am mai făcut un pas important în sensul exercitării responsabilităţii noastre la nivel global şi local, prin lansarea acestui Cod de conduită.

Produsele pe care le distribuim contribuie la asigurarea faptului că mobilitatea se face în condiţii ecologice, eficiente şi de protejare a mediului înconjurător. În acest context, viitorul ne obligă să promovăm mobilitatea în interesul binelui comun, venind în acelaşi timp în întâmpinarea nevoilor individuale, a preocupărilor de natură ecologică, şi a cerinţelor economice specifice unei corporaţii internaţionale.

Scopul nostru comun este de a fi pe primul loc în rândul distribuitorilor de automobile la nivel mondial în ceea ce priveşte performanţa pe piaţă, satisfacţia clienţilor şi angajaţilor, şi de a realiza o mobilitate individualizată, durabilă şi sigură, bazată pe calitate superioară maximă pentru clienţii noştri din întreaga lume.

Pentru a ne atinge obiectivul, - acţionăm în mod responsabil, în beneficiul clienţilor, proprietarilor şi angajaţilor noştri; - considerăm că respectarea convenţiilor internaţionale1), a legilor, şi a regulamentelor

interne2) constituie fundamentul pentru activităţi economice durabile şi de succes; - acţionăm în deplin acord cu declaraţiile noastre; şi - ne asumăm responsabilitatea pentru acţiunile noastre. Pe lângă convenţiile internaţionale, legile şi regulamentele interne, la baza acţiunilor noastre stau şi valorile proprii la nivelul grupului din care facem parte. Valorile grupului – „competenţă operaţională ridicată, conştientizarea costurilor, concentrarea asupra sarcinilor, loialitate, încredere şi demonstrarea aprecierii în relaţiile cu clienţii, furnizorii şi cu partenerii“ – stau la baza colaborării la nivel de grup şi au fost incluse în Codul nostru de conduită.

1) Convenţiile internaţionale includ, printre altele, Liniile directoare OCDE, Declaraţia OIM (Organizaţia Internaţională a muncii) şi Carta socială Volkswagen. Pentru mai multe informaţii consultaţi Anexa (pagina 23). 2) Regulamentele interne includ, printre altele, contractele colective de muncă, contractele individuale de muncă şi directivele organizaţionale.

Page 5: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cuvânt înainte

5

Prin intermediul Codului nostru de conduită le oferim angajaţilor noşreferinţă care îmbină principiile de bază esenţiale ale activităţilor noastre angajaţilor noştri în a face faţă provocărilor de natură juridică şi eticăcu zi. Acest Cod de conduită constituie un ghid la nivel de grup, care se aplicangajaţilor şi membrilor organelor executive, fiecare persoană fiind în egalresponsabilă pentru respectarea acestuia.

Suntem adepţii acţiunilor cinstite, onorabile în afacerile de zi cu zi care respectîntru totul, şi ne supunem dispoziţiilor prevăzute în acest Cod de conduit

Conducerea executiva

Brent Valmar Rainer Trischak

ţilor noştri acest punct de ăţilor noastre şi le oferă sprijin ă şi etică în activitatea lor de zi

constituie un ghid la nivel de grup, care se aplică tuturor ă fiind în egală măsură

iunilor cinstite, onorabile în afacerile de zi cu zi care respectă normele zute în acest Cod de conduită.

Page 6: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Aplicabilitate

6

Codul de conduită se aplică in Porsche Romania şi stabileşte principiile de bază.

Page 7: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cerinţe generale de conduită

7

Responsabilitatea pentru renumele Porsche Romania

Renumele Porsche Romania este determinat în mare măsură de acţiunile şi comportamentul fiecărui angajat în parte. Comportamentul necorespunzător al unui singur angajat poate cauza prejudicii grave la adresa organizaţiei.

Fiecare dintre noi trebuie să se asigure că renumele Porsche Romania nu este afectat în sens negativ de comportamentul nostru în public, chiar şi în contextul utilizării mijloacelor digitale de comunicare, cum ar fi de exemplu reţelele sociale. Îndeplinirea sarcinilor care ne revin se va face fără excepţie având în vedere dispoziţiile prezentului Cod.

Responsabilitatea pentru drepturile şi principiile sociale

fundamentale

Respectăm drepturile omului recunoscute la nivel internaţional şi venim în sprijinul respectării acestor drepturi.

Acţionăm în conformitate cu cerinţele în vigoare ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Recunoaştem dreptul fundamental al tuturor angajaţilor de a pune bazele unor sindicate şi reprezentanţe în domeniul ocupării forţei de muncă. Respingem orice utilizare deliberată de forţă de muncă silită sau obligatorie. Exploatarea copiilor prin muncă este interzisă. Respectăm cerinţele de vârstă minimă pentru ocuparea forţei de muncă în conformitate cu prevederile guvernamentale.

Remuneraţia şi beneficiile plătite sau altfel acordate pentru o săptămână de lucru cu program normal respectă cel puţin standardele minime legale la nivel naţional sau standardele aplicabile în regiunea economică naţională în cauză.

Page 8: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cerinţe generale de conduită

8

Egalitatea de şanse şi respectul reciproc

Garantăm egalitatea de şanse şi tratamentul egal, indiferent de etnie, culoare a pielii, sex, handicap, ideologie, credinţă, naţionalitate, orientare sexuală, mediu social sau convingere politică, cu condiţia ca aceasta să se bazeze pe principii democratice şi toleranţă faţă de cei cu convingeri contrare.

Ca o chestiune de principiu, angajaţii noştri sunt selectaţi, angajaţi, şi promovaţi pe baza calificărilor şi competenţelor acestora.

Fiecare dintre noi are obligaţia de a se abţine de la şi de a nu tolera discriminarea de niciun fel (de exemplu, prin dezavantajare, hărţuire sau intimidare) şi de a încuraja interacţiunea respectuoasă, de tip parteneriat între persoane.

Angajaţi şi reprezentanţi ai angajaţilor

Punem la dispoziţie un cadru care oferă angajaţilor noştri perspective personale şi profesionale, în care pot fi înregistrate performanţe şi rezultate excepţionale şi care promovează progresul profesional al angajaţilor noştri. Investim în abilităţile şi competenţele angajaţilor noştri.

În acelaşi timp, ne aşteptăm ca fiecare dintre angajaţii noştri să menţină standarde personale ridicate pentru ei înşişi, pentru performanţele şi sănătatea lor; şi să participe activ la propria lor dezvoltare profesională continuă.

Ne luăm angajamentul să colaborăm cu reprezentanţii angajaţilor în mod imparţial şi cu încredere, în vederea realizării unui dialog constructiv şi de cooperare, şi să depunem toate eforturile pentru un echilibru just de interese. Relaţiile profesionale cu reprezentanţii angajaţilor care nu permit nici privilegii şi nici discriminări sunt parte a culturii noastre corporative.

Page 9: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Cerinţe generale de conduită

9

Cultura şi colaborarea în management

În calitate de superiori ierarhici, ne revine responsabilitatea pentru angajaţii noştri. Fiecare superior serveşte drept model şi are obligaţia de a acţiona în deplin acord cu Codul de conduită. Prin furnizarea adecvată de informaţii şi instrucţiuni cu privire la responsabilităţile și competenţele specifice fiecărei zone de lucru, responsabilii promovează un comportament al angajaţilor care respectă Codul de conduită. Superiorul investeşte încredere în angajaţii săi, aprobă obiective ambiţioase şi realiste, şi le oferă angajaţilor responsabilitate personală şi libertate de acţiune în cea mai mare măsură posibilă. Superiorii constată realizările angajaţilor lor şi le recunosc realizările. Cu precădere, superiorii acordă distincţii pentru realizări excepţionale.

În contextul responsabilităţii noastre de conducere, noi, în calitate de superiori, veghem la inexistenţa oricărui comportament inacceptabil. Ne revine sarcina de a asigura că nu există nicio situaţie de încălcare a regulilor în zona noastră de responsabilitate care ar fi putut fi prevenită sau greu de survenit printr-o supraveghere adecvată.

Încrederea şi buna colaborare sunt reflectate printr-un schimb reciproc şi deschis de informaţii şi asistenţă în acest sens. Superiorii şi angajaţii se informează reciproc în ceea ce priveşte fapte şi chestiuni de afaceri în mod detaliat, astfel încât să poată acţiona şi decide. Angajaţii şi superiorii asigură, cu precădere, un schimb rapid şi eficient de informaţii. Cunoştinţele şi informaţiile vor fi transmise în conformitate cu domeniul respectiv de autorizare agreat. Cunoştinţele şi informaţiile vor fi transmise nedenaturat, prompt şi complet în scopul promovării cooperării.

Page 10: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Evitarea corupţiei şi a conflictelor de interese

10

Conflicte de interese

Este important pentru noi ca activităţile de natură profesională ale angajaţilor noştri să nu genereze un conflict între interesele lor private şi interesele Porsche Romania. Prin urmare, este imperios necesar ca situaţiile care ar putea genera conflicte de interese să fie evitate. Pentru protecţia Porsche Romania şi a fiecărui angajat în parte au fost stabilite norme interne de conduită cu caracter obligatoriu, precum şi un sistem de analiză, expunere şi urmărire a unor astfel de activităţi şi infracţiuni (Sistem anticorupţie), în scopul asigurării unei gestionări transparente a conflictelor de interese.

Angajare temporară

Fiecare angajat are obligaţia de a-şi pune la dispoziţie capacitatea de muncă şi de a-şi îndeplini sarcinile care îi revin la nivelul său maxim de cunoştinţe şi abilităţi. Sunt interzise cazurile de angajare temporară care împiedică îndeplinirea acestei obligaţii. Sprijinim şi promovăm activităţile de voluntariat ale angajaţilor noştri.

Participaţii în cadrul altor societăţi

Fiecare dintre noi care deţine cote de participare la, desfăşoară activităţi sau prestează servicii pentru societăţi care se află în relaţii comerciale cu Porsche Romania sau cu Grupul Volkswagen are obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa Departamentului de Resurse Umane sau unui alt serviciu responsabil în scris şi din proprie iniţiativă. În cazul în care există un risc de conflicte de interese, aceste situaţii trebuie să înceteze.

Page 11: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Evitarea corupţiei şi a conflictelor de interese

11

Combaterea corupţiei

Având obiectivul unei afaceri de succes şi durabile, avem convingerea unei concurenţe cu calitatea şi valoarea produselor şi serviciilor noastre. Sprijinim eforturile naţionale şi internaţionale de a nu influenţa sau denatura concurenţa prin luare de mită, şi respingem orice comportament corupt şi prejudiciabil în afaceri.

Nu folosim legăturile de afaceri ale societăţii în interesul nostru personal sau al altei persoane sau în detrimentul societăţii. Aceasta înseamnă, în special, că niciunul dintre noi nu va acorda, promite, accepta sau solicita, fie direct sau indirect, beneficii personale nepermise (de exemplu, bani, active corporale sau servicii) care sunt menite să influenţeze o decizie bazată pe fapte.

Pentru a evita consecinţele juridice pentru Porsche Romania, partenerii de afaceri asociaţi, precum şi pentru propria persoană încă de la început, fiecare angajat are obligaţia de a lua întotdeauna iniţiativa de a se informa cu privire la regulile interne înainte de a oferi sau de a primi cadouri, de a lansa sau accepta invitaţii sau recepţii de afaceri.

Fiecăruia dintre noi îi revine obligaţia de a solicita sprijin sau sfaturi în cazul unei suspiciuni sau incertitudine juridică în raport cu existenţa unui act de corupţie sau de criminalitate economico-financiară. Consilierea şi asistenţa sunt furnizate de superiorul ierarhic, de departamentele interne responsabile (de exemplu, Conformitate, Audit sau Resurse Umane), de Directorul anticorupţie sau de mediatori. În plus, orice angajat se poate adresa, de asemenea, Comitetului de întreprindere.

Page 12: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Evitarea corupţiei şi a conflictelor de interese

12

Director anticorupţie

Directorul anticorupţie este parte integrantă a sistemului nostru anticorupţie. Acesta sau aceasta constituie punctul intern de contact în cadrul Porsche Romania pe probleme de corupţie şi legătura cu Directorul anticorupţie din cadrul Grupului Volkswagen. Directorul anticorupţie are competenţa de a consilia fiecare angajat, dar şi parteneri de afaceri şi terţe părţi cu privire la aspecte legate de corupţie.

Accesaţi online: http://www.porsche-holding.com/en/compliance

Mediatori

Pe lângă acestea, fiecare dintre angajaţii noştri se poate adresa, de asemenea, unuia dintre cei doi mediatori independenţi la nivel de Grup în momentul depistării unor indicii de corupţie.

Avocaţii externi agreaţi de Grup în calitate de mediatori primesc informaţii şi le transmit societăţii în vederea unei analize după o revizuire iniţială şi după exprimarea acordului informatorului în acest sens. Numele informatorului este comunicat Porsche Romania sau Volkswagen numai cu acordul informatorului. Astfel, iniţierea contactului este strict confidenţială.

Accesaţi online: http://www.porsche-holding.com/en/compliance

Page 13: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Relaţiile cu partenerii de afaceri şi terţe părţi

13

Concurenţă loială

Ne angajăm să derulăm afaceri corecte cu partenerii noştri de afaceri, precum şi cu terţe părţi, şi sprijinim concurenţa liberă şi loială pe fondul respectării legislaţiei în domeniul concurenţei şi antitrust.

Fiecăruia dintre noi îi revine obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei în domeniul concurenţei şi antitrust. Nu discutăm şi nici nu convenim asupra unor subiecte cu concurenţi sau parteneri de afaceri, care vor defini sau influenţa comportamentul de piaţă. Aceasta se aplică mai ales în cazul preţurilor sau capacităţilor, a non-concurenţei, a depunerii de oferte fictive pentru licitaţii sau divizia de programe de clienţi, regiuni sau de producţie. Favorizarea arbitrară sau excluderea partenerilor contractuali este, de asemenea, nepermisă.

În plus, ne aşteptăm ca partenerii noştri de afaceri să îşi exercite pe deplin răspunderea care le revine în raport cu protejarea concurenţei loiale.

Page 14: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Relaţiile cu partenerii de afaceri şi terţe părţi

14

Donaţii şi sponsorizări

Noi facem donaţii, şi anume contribuţii pe bază de voluntariat, fără a aştepta vreo răsplată în schimb şi fonduri de sponsorizare pentru prime, numai în contextul cadrului juridic respectiv şi în conformitate cu normele interne aplicabile.

Facem donaţii financiare şi materiale pentru ştiinţă şi educaţie, pentru cultură, sport şi alte domenii de interes social. Acordăm donaţii exclusiv organizaţiilor recunoscute a fi non-profit sau care sunt autorizate în baza unor prevederi speciale să accepte donaţii.

Acţiunea de acordare a donaţiilor trebuie să fie transparentă; scopul, beneficiarul donaţiei şi chitanţa aferentă donaţiei emisă de beneficiar sunt confirmate prin documente şi pot fi verificate. Nu ne angajăm în efectuarea de donaţii care pot prejudicia renumele Porsche Romania.

Prin activităţile noastre de sponsorizare, susţinem cultura, educaţia, ştiinţa şi sportul. Orice angajat care doreşte să iniţieze acţiuni de sponsorizare trebuie să contacteze în primul rând serviciul responsabil din cadrul societăţii ori superiorul său ierarhic.

Page 15: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Relaţiile cu partenerii de afaceri şi terţe părţi

15

Promovarea intereselor

Ca întreprindere comercială şi parte a societăţii, ne apărăm interesele şi le promovăm. În acest sens, includem dorinţele şi cerinţele diverselor grupuri de interese în dezbaterile noastre.

Acordăm o atenţie deosebită şi respectăm principiile cu privire la libera exprimare a opiniei, principiile cu privire la dreptul la informaţie, independenţa mass-media, şi apărarea drepturilor personale. Fiecare dintre noi se asigură că, în ceea ce priveşte comportamentul propriu şi opiniile exprimate în public, acestea nu afectează în sens negativ renumele Porsche Romania. În exprimarea opiniilor personale, angajaţii trebuie să se abţină de la a atrage atenţia asupra propriei funcţii sau propriului post ocupat în cadrul societăţii.

Folosim exclusiv mijloace oneste şi legale de comunicare şi de realizare a unor interese date. Avem cu toţii obligaţia de a spune adevărul în raport cu instituţiile politice, mass-media şi domeniul public. Respectăm realizările partenerilor noştri de dialog şi le respectăm reputaţia pe plan profesional şi personal.

Page 16: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Prelucrarea informaţiilor

16

Confidenţialitate şi protecţia datelor

Protecţia datelor cu caracter confidenţial, secret şi personal este unul din principiile pe care ne bazăm relaţiile cu angajaţii noştri (şi cu foşti angajaţi, în egală măsură) şi cu familiile acestora, candidaţi pentru un post, clienţi, furnizori şi alte grupuri de persoane.

Colectăm, prelucrăm şi utilizăm date cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru se impune pentru scopuri bine definite, clare şi legale. Ne asigurăm că datele sunt folosite într-un mod transparent pentru cei interesaţi şi că le respectăm dreptul la informare şi rectificare, precum şi dreptul acestora la eventuale obiecţii, şi că acţiunile de blocare sau de ştergere sunt protejate.

Fiecare dintre noi este obligat să respecte cerinţele de protecţie a datelor, precum şi normele statutare şi corporative în ceea ce priveşte securitatea informaţiilor şi să protejeze datele cu caracter confidenţial, secret şi personal puse la dispoziţia Porsche Romania împotriva utilizării necorespunzătoare.

Ne angajăm să menţinem un standard adecvat de securitate în ceea ce priveşte prelucrarea informaţiilor. Toate componentele de prelucrare a informaţiilor trebuie asigurate pentru a proteja confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea şi caracterul verificabil al informaţiilor care necesită protecţie şi pentru a preveni utilizarea neautorizată la nivel intern sau extern.

Secretul profesional

Fiecare dintre noi are obligaţia de a păstra secretul cu privire la afaceri sau secretele comerciale care îi sunt aduse la cunoştinţă în contextul îndeplinirii sarcinilor care îi revin sau devin cunoscute în alt mod.

Se impune a păstra tăcerea în ceea ce priveşte activităţile şi aspectele în cadrul societăţii care sunt importante pentru Porsche Romania sau partenerii de afaceri ai acestuia şi care nu au fost făcute publice.

Page 17: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Prelucrarea informaţiilor

17

Gestionarea informaţiilor privilegiate

Grupul Volkswagen, în calitate de societate mamă, divulgă informaţii privilegiate importante privind preţul per acţiune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează piaţa de capital. Informaţiile privilegiate privind preţul per acţiune constituie informaţii referitoare la preţul acţiunilor Volkswagen şi al acţiunilor altor societăţi din cadrul Grupului.

Garantăm că informaţiile privilegiate sunt accesibile exclusiv persoanelor autorizate. Nu oferim astfel de informaţii (ponturi) membrilor de familie sau altor persoane.

Niciunul dintre noi nu face tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate cu titluri de valoare ale societăţilor din Grup sau ale societăţilor în cadrul cărora Porsche Romania sau Grupul Volkswagen deţin o participaţie la capital.

Raportare

Toate rapoartele, înregistrările şi declaraţiile noastre sunt corecte, actualizate, inteligibile, complete şi adevărate.

În acest sens, Grupul Volkswagen aduce în mod similar la cunoştinţa tuturor participanţilor pe piaţa de capital situaţiile financiare şi privind veniturile, precum şi performanţa în afaceri.

Page 18: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Protejarea sănătăţii şi securităţii la locul de muncă

18

Ne angajăm răspunderea pentru securitatea şi sănătatea tuturor angajaţilor. Asigurăm protecţia sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în conformitate cu regulamentele aplicabile la nivel naţional, precum şi în virtutea politicii privind protecţia sănătăţii şi securitatea la locul de muncă implementată de Porsche Romania. Prin îmbunătăţiri continue la locul de muncă şi în virtutea unei varietăţi de măsuri preventive şi de promovare a sănătăţii, menţinem şi promovăm sănătatea, productivitatea şi satisfacţia la locul de muncă pentru toţi angajaţii.

Fiecare angajat contribuie la promovarea sănătăţii proprii şi respectă cerinţele în domeniul securităţii ocupaţionale şi al protecţiei sănătăţii.

Page 19: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Protecţia mediului

19

Distribuim automobile în întreaga lume pentru a menţine mobilitatea individuală. Noi şi Grupul Volkswagen suntem responsabili de îmbunătăţirea continuă a toleranţei produselor noastre pentru mediu şi de scăderea exploatării resurselor naturale, având în vedere în acelaşi timp considerentele de natură economică. Prin urmare, punem la dispoziţie oriunde în lume tehnologii avansate eficiente din punct de vedere ecologic şi le implementăm la întreg ciclul de viaţă al produselor noastre. La toate locaţiile noastre, constituim un partener pentru societate şi mediul politic în ceea ce priveşte configuraţia dezvoltării durabile pozitive din punct de vedere social şi ecologic.

Fiecare dintre noi utilizează în mod adecvat şi economic resursele naturale şi garantează că activităţile sale au doar o influenţă limitată asupra mediului.

Page 20: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Protecţia şi utilizarea corespunzătoare a bunurilor Porsche Romania

20

Utilizăm bunurile Porsche Romania numai în scop profesional, cu excepţia cazului în care utilizarea privată este permisă în baza unor reguli speciale.

Avem obligaţia de a manipula bunurile Porsche Romania în mod corespunzător şi cu maximă atenţie şi de a le proteja împotriva pierderii.

Page 21: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Aplicarea Codului de conduită

21

Responsabilitatea societăţilor din Grup pentru

implementare

Porsche Romania depune toate eforturile pentru a asigura respectarea Codului de conduită la nivelul tuturor societăţilor din cadrul Grupului, având în vedere legislaţia aplicabilă şi diferenţele culturale din diverse ţări şi locaţii.

Societăţile promovează în mod activ distribuirea şi comunicarea Codului de conduită şi asigură implementarea sa eficientă, de exemplu, prin cursuri de formare.

Ele asigură, de asemenea, că implementarea nu creează dezavantaje pentru niciun angajat ca o consecinţă a respectării Codului şi că sunt luate măsuri corespunzătoare în cazurile de încălcare a Codului de conduită. Evaluarea încălcărilor Codului de conduită cade sub incidenţa regulamentelor statutare şi corporative aplicabile la nivelul societăţilor din cadrul Grupului.

Societăţile au libertatea de a elabora reguli care depăşesc domeniul de aplicare al Codului de conduită, cu condiţia ca acestea să nu contravină Codului de conduită avut în vedere aici.

Mai mult, sprijinim şi încurajăm toate celelalte societăţi afiliate, precum şi partenerii noştri de afaceri şi furnizorii, să aibă în vedere Codul de conduită în elaborarea propriilor lor politici corporative.

Page 22: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Aplicarea Codului de conduită

22

Responsabilitatea pentru conformitate

Respectăm legile, regulamentele şi normele interne aplicabile mediului nostru de lucru şi acţionăm în conformitate cu valorile la nivel de Grup şi cu prevederile Codului de conduită.

Fiecare angajat al cărui comportament contravine Codului va suporta consecinţele corespunzătoare domeniului de aplicare a reglementărilor legale şi normelor corporative, care pot duce la rezilierea contractului de muncă şi la înaintarea de cereri de despăgubire.

Fiecare superior trebuie să se asigure că angajaţii din subordinea sa au cunoştinţă de şi respectă Codul de conduită. În plus, Comisia de Audit la nivel de Grup va verifica conformitatea de la caz la caz şi/sau prin sondaj ca parte a programului de audit aprobat de Consiliul de Administraţie al Porsche Romania.

Punctul iniţial de contact pentru fiecare dintre angajaţii noştri care are întrebări sau nelămuriri cu privire la Codul de conduită este superiorul ierarhic al acestuia. Orice angajat poate contacta, de asemenea, Comitetul de întreprindere. În plus, fiecare angajat are la dispoziţie următoarea adresă a Departamentului de conformitate disponibilă pentru întrebări suplimentare:

Email: [email protected]

In plus, reclamaţii şi ponturi în legătură cu regulile în vigoare ale societăţii pot fi, de asemenea, direcţionate către serviciile responsabile, de specialitate.

Page 23: Porsche ROMANIA Cod de Conduita

Convenţii internaţionale

În afară de legile și regulamentele fiecărei ţări în parte, mai există o serie de convenţii şi de recomandări ale organizaţiilor internaţionale. Acestea se adresează în primul rând statelor membre şi nu în mod direct întreprinderilor individuale. Cu toate acestea, ele constituie linii directoare importante pentru conduita unei corporaţii active pe plan internaţional şi a angajaţilor săi. Prin urmare, acordăm o mare importanţă la nivel mondial conformării conduitei noastre antreprenoriale cu respectivele linii directoare.

Vă prezentăm în continuare o listă cuprinzând cele mai importante convenţii de acest fel:

– Declaraţia Universală a Drepturilor Omului adoptată de ONU în 1948 şi Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 1950

– Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, 1966 – Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 1966 – Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) Declaraţia tripartită de stabilire a principiilor privind

întreprinderile multinaţionale şi politica socială, 1977, precum şi Declaraţia OIM privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă, 1998 – ce vizează în primul rând chestiuni privind interzicerea muncii copiilor, desfiinţarea muncii silite, interzicerea discriminării, libertatea de asociere şi dreptul la negocierea colectivă.

– Convenţia OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici străini în tranzacţiile comerciale internaţionale, 1997

– „Agenda21” privind dezvoltarea durabilă (Declaraţia privind mediul și dezvoltarea, adoptată în cadrul Conferinţei ONU privind mediul şi dezvoltarea care a avut loc la Rio de Janeiro în 1992)

– Principiile Global Compact pentru o formă mai socială şi mai ecologică a globalizării, 1999 – Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaţionale, 2000

Mai mult, ne angajăm să respectăm pe lângă „Declaraţia privind drepturile sociale şi relaţiile industriale în cadrul Volkswagen“ (Carta socială Volkswagen) şi „Carta privind relaţiile de muncă“ şi drepturile şi principiile sociale fundamentale.