of 61 /61
Mojca Slemnik POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI zbrano gradivo, zbirka vaj Maribor, februar 2014

Pokusi v fizikalni kemiji (zbrano gradivo, zbirka vaj)

Embed Size (px)

Text of Pokusi v fizikalni kemiji (zbrano gradivo, zbirka vaj)

 • Mojca Slemnik

  POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI

  zbrano gradivo, zbirka vaj

  Maribor, februar 2014

 • Mojca Slemnik, Poskusi v fizikalni kemiji

  Avtor: Doc. dr. Mojca Slemnik

  Vrsta publikacije: zbrano gradivo, zbirka vaj

  Zalonik: UM, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

  Naklada: On line

  Dostopno: http://www.fkkt.uni-mb.si/edu/egradiva/vfk.pdf

 • VSEBINA

  NAVODILA ZA VARNO DELO 02

  PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE 03

  KALORIMETRIJA 08

  PARNI TLAK IN ENTALPIJA UPARJANJA 13

  BINARNI FAZNI DIAGRAM 16

  KRIOSKOPSKA METODA 20

  HETEROGENO RAVNOTEJE 24

  NAPETOST GALVANSKEGA LENA IN pH 27

  TRANSPORTNO TEVILO 31

  PREVODNOST MONIH ELEKTROLITOV 35

  VISKOZNOST TEKOIN 38

  POVRINSKA NAPETOST 42

  ADSORPCIJA 47

  KEMIJSKA KINETIKA 51

  A) INVERZIJA SAHAROZE 52

  B) KINETIKA RAZTAPLJANJA SOLI 55

  TABELE 58

  LITERATURA 59

 • NAVODILA ZA VARNO DELO

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 2 | S t r a n

  NAVODILA ZA VARNO DELO

  V LABORATORIJU FIZIKALNO KEMIJO IN KEMIJSKO TERMODINAMIKO

  Nevarnosti

  V Laboratoriju za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko so naslednji izvori nevarnosti:

  delo z elektrinimi napravami;

  delo z jedkimi tekoinami (0,1 M NaOH in 0,1 M HCl);

  delo s hlapnimi tekoinami (etanol, metanol, aceton, butanol, CCl4, etilacetat);

  stik z vroo vodo;

  stik z vroimi povrinami;

  stik z ledom.

  Navodila za varno delo

  V laboratoriju je obvezna oprema zaitni pla!

  Pri delu s hlapnimi snovmi: butanol vaja heterogeno ravnoteje, vaja parni tlaki in vaja

  binarni fazni diagrami (hlapni vzorci) je obvezna uporaba zaitnih oal!

  Pred prietkom vaj asistent ali tehnini sodelavec pregledata in preizkusita vse naprave!

  Naprav, ki niso brezhibne, ni dovoljeno uporabljati!

  tudentje smejo v laboratoriju izvajati samo predpisane postopke v skladu s pisnimi

  navodili!

  Pred prietkom izvajanja posamezne vaje, tudentje poakajo na asistenta in prinejo z

  izvajanjem, ele, ko jim asistent po predhodnem pogovoru to dovoli!

  Z elektrinimi napravami je potrebno ravnati zelo previdno!

  Elektrini prikljuki in kabli ne smejo priti v stik z vodo!

  Ne dotikamo se vroih delov naprav (destilirna buka, izoteniskop), dokler se ne

  ohladijo!

  Steklovino, ki jo pobiramo iz suilnikov, vedno prijemamo z zaitnimi klei!

  Po konanem delu je potrebno naprave izkljuiti in zapreti vodo, ki hladi termostate.

  Popravila naprav sme izvajati le za to usposobljena oseba;

  Pred prietkom popravila je potrebno napravo izkljuiti iz omreja!

 • PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 3 | S t r a n

  Vaja 1.

  PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  V idealnih raztopinah ima vsaka komponenta enake termodinamske lastnosti, kot bi jih imela,

  e bi bila edina prisota. Vendar, e pogledamo Raultov in Henryjev zakon, lahko pride do

  odstopanj, zato smo razvili takne termodinamske sisteme, kjer se termodinamske koliine, ne

  samo spreminjajo s sestavo sistema, ampak upotevamo tudi neidealnost.

  Raultov zakon:

  1 1 1

  P x P (1.1)

  P je parni tlak, x je molski ulomek v tekoi fazi, 1 je oznaka komponente, * predstavlja isto

  komponento.

  Henry-jev zakon: masa plina m2, raztopljenega v dani prostornini topila pri konstantni

  temperaturi je sorazmerna tlaku plina v ravnoteju z raztopino.

  2 2 2km P

  (1.2)

  e razmislimo, katero lastnost raztopine bi upotevali, da bi bilo najlae prouevati njihove

  spremembe, ugotovimo, da je to prostornina raztopine.

  Podobni problemi nastanejo z drugimi termodinamskimi lastnostmi. Zato so bile uvedene

  parcialne molske koliine, ki jih lahko apliciramo e na entalpijo, notranjo energijo ali

  Gibbsovo energijo.

  Prinemo z veliko prostornino raztopine in ji dodamo neskonno majhen dele komponente 1

  in ga oznaimo n1, ne da bi spremenili koliino ostalih komponent. Pri konstantni temperaturi

  in tlaku je ustrezna sprememba prostornine V enaka dV. V = V(n1, n2, n3,). Pri konstantni

  temperaturi in tlaku je poveanje prostornine V v splonem podano:

  2 3 1 3

  1 2

  1 2, , , ,... , , , ,...

  ...T P n n T P n n

  V VdV dn dn

  n n

  (1.3)

  kjer sta drugi in vsak naslednji len enaka ni, e spremenimo samo dn1. Poveanje

  prostornine na mol komponente 1 imenujemo parcialna molska prostornina komponente 1:

  V1 in jo izpiemo:

  2 3

  1

  1 , , , ,...T P n n

  VV

  n

  (1.4)

  PROBLEM: Metanol (M)+ voda(V): 50 ml M + 50 ml V = 95 ml raztopine. Koliken dele te

  prostornine pripada M in koliko V? Tega ne moremo enostavno izmeriti!

 • PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 4 | S t r a n

  Uredimo enabo in dobimo:

  1 21 2...dV V dn V dn

  (1.5)

  Po integraciji dobimo:

  1 1 2 2...V nV n V

  (1.6)

  1. NAMEN

  Izmerili bomo gostote raztopin NaCl in izraunali

  parcialno molsko prostornino topila in topljenca

  kot funkcijo koncentracije.

  2. OSNOVE

  Prostornina raztopine V, ki vsebuje n1 molov vode in n2 molov elektrolita je podana:

  1 1 2 2V nV n V

  in , ,j

  i

  i n T P

  VV

  n

  (1.7)

  Molska prostornina soli v raztopini je obiajno nija kot molska prostornina trdne soli, zato

  uvedemo pojem navidezne molske prostornine v. Npr: trdni NaCl ima prostornino 27

  ml/mol, navidezna molska prostornina soli pri nizkih koncentracijah znaa samo 16,6 ml/mol.

  Pomeni, da ima raztopina takne soli pri dani koliini vode nijo prostornino, kot enaka

  koliina iste vode. Fizikalni razlog za to pa je, da vodne molekule mono privlaijo ione, ki

  zato potrebujejo manj prostora.

  Navidezni molski volumen topljenca V je definiran:

  1 1 2 VV n V n , 1 1 2 2 1 1

  1 1

  1

  ,r

  n M n M n MV nV

  (1.8)

  1 1

  2

  V

  V nV

  n

  (1.9)

  uvedemo molalnost: 22 1 1 1

  1

  n

  b n bm bnMm

  (1.10)

  1V molski volumen istega topila 1

  1

  1

  MV

  (1.11)

  V izrazimo kot funkcijo gostote raztopine r, gostote topila 1 in molske mase topljenca M2

  POMEMBNE KOLIINE

  v /cm3 mol-1

  V / cm3 mol-1

  Parcialna molska prostornina je porast prostornine V, doloene s sestavo, temperaturo in

  tlakom, kadar 1 mol komponente 1 dodamo tako veliki koliini raztopine, da ta dodatek

  bistveno ne vpliva na koncentracijo.

 • PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 5 | S t r a n

  12

  1

  1 1M r

  V

  rb

  (1.12)

  Parcialna molska volumna 1V in

  2V izrazimo s V :

  1 1

  2 2

  2 2, , , ,

  V VV V

  n T P n T P

  dVV n b

  n n db

  (1.13)

  1

  221 2 2

  1 1 1 1

  1 1 2 , ,

  V V

  n T P

  V nV n dV V V b M

  n n n db

  (1.14)

  neznanko Vd

  db

  je teko grafino doloiti, ker ni linearna funkcija koncentracije. Eksperimenti

  pa so pokazali, da je za razredene raztopine elektrolitov V linearna funkcija b , kar se

  ujema z Debye-Hckel-ovo teorijo.

  VV V V

  dK b b

  d b

  (1.15)

  V je navidezni molski volumen topljenca ekstrapoliran na koncentracijo 0;

  K je konstanta, odvisna od elektolita.

  2

  3

  2V

  V

  dV b

  d b

  (1.16)

  3

  21 1 1

  1

  2V

  dV V M b

  d b

  ,

  (1.17)

  izraz Vd

  d b

  bo imel pri nijih koncentracijah konstantno vrednost.

  V nariemo kot funkcijo b in tako je Vd

  d b

  doloen z naklonom premice, V pa je odsek

  na ordinatni osi.

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - gostotomer DMA

  - meritve izvajamo pri sobni temperaturi

  - raztopine NaCl: 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 molalne

  - destilirana voda

  - ae

 • PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 6 | S t r a n

  IZVEDBA

  Z gostotomerom izmerimo gostoto destilirane vode, tako, da najprej iz celice iztisnemo zrak in

  jo nato napolnimo z vzorcem. Za dobro izpiranje celice, ponovimo postopek priblino 9 x in

  ele deseto meritev zapiemo. Enak postopek ponovimo z vsemi vzorci: 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, in 3,2

  molalnimi raztopinami NaCl. Na koncu celico speremo 10 x z destilirano vodo in 2x z

  etanolom.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo meritve:

  molalnost gostota temperatura

  destilirana voda

  0,20

  0,40

  0,80

  1,60

  3,20

  0

  2

  1000 1pV

  r p

  m mM

  m m m 1

  2

  1

  1 1M r

  V

  rb

  (1.12)

  M2 = 58, 45 g/mol

  b b V

  0,20

  0,40

  0,80

  1,60

  3,20

  Nariemo diagram v v odvisnosti od b in oditamo V in V

  d

  d b

  .

  S tema vrednostima izraunamo e parcialna molska volumna pri molalnostih 0,5, 1,0, 1,5, 2,0

  in 2,5 mol/kg, ter nariemo diagrama 2V in 1V v odvisnosti od molalnosti.

  Tabeliramo rezuktate:

  b b V2 V1

  0,5

  1,0

  1,5

 • PARCIALNE MOLSKE PROSTORNINE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 7 | S t r a n

  5. OCENA NAPAKE

  Napako doloimo grafino.

  6. REZULTAT

  V

  Vd

  d b

  Diagrami:

  v kot funkcija b

  2V in 1V kot funkcija molalnosti

 • KALORIMETRIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 8 | S t r a n

  Vaja 2.

  KALORIMETRIJA

  Pri kemijskih in fizikalnih procesih prihaja do spremembe energije. Toploto, ki te spremembe

  spremlja, doloamo z merjenji v kalorimetru: doloamo spremembo notranje energije U,

  spremembo entalpije H, toplotni kapaciteti Cv in Cp.

  Kadar sistemu dodamo samo toploto QV, se bo notranja energija sistema poveala tono za

  toliko, kolikor toplote smo v sistem dodali:

  U = Q (e ni opravljenega nobenega dela)

  (2.1)

  Kadar v sistem ne dovajamo toplote, vendar na njem opravimo samo delo (bat v cilindru

  napolnjenem s plinom), je:

  U = w (e ni dodane toplote) (2.2)

  Kadar pa je v sistem dodana toplota in delo:

  Po IUPAC konvenciji, je delo dovedeno v sistem w = - PV, (opravimo volumsko delo pri

  stalnem tlaku), zato je:

  Qp = U + PV (2.3)

  Qp = (U2 + PV2) (U1+ PV1) (2.4)

  Qp = H2 H1 = H (2.5)

  Izmerjena reakcijska toplota je enaka spremembi entalpije sistema. Sprememba notranje

  energije za proces pri stalnem volumnu:

  H = U + (PV) ,

  (PV) = n RT (2.6)

  Pri kondenzacijskih sistemih je (PV) zanemarljiv, pri seigu ga upotevamo, vendar je

  majhen, P izraunamo iz plinske enabe.

  Reakcijsko toploto merimo posredno z merjenjem spremembe temperature T = T2 - T1

  (adiabatni procesi)

  2

  1 2 1

  1

  T

  T T T i i kiT

  H H mc C dT

  (2.7)

  U = Q + w 1. zakon termodinamike

 • KALORIMETRIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 9 | S t r a n

  Za majhno spremembo temperature je vsota i i k

  i

  mc C neodvisna od temperature in

  integral v enabi je enak k 2 1

  ( )( )i i

  i

  mc C T T . Sprememba entalpije pri adiabatnem procesu

  je enaka ni 1 2T TH

  = 0

  1

  T P i i ki

  H Q mc C T

  (2.8)

  Toplotno kapaciteto kalorimetra doloimo, tako, da v njem pogrejemo znano koliino vode z

  dovajanjem elektrine energije: izmerimo U I t in spremembo T:

  k EE i ii

  Q UIt mc C T

  (2.9)

  Reakcijsko toploto izraunamo neposredno iz razmerja:

  E

  Q T

  UIt T

  ,

  (2.10)

  Q je pozitivna za endotermni proces.

  1. NAMEN

  Doloimo integralno talilno toploto soli v vodi.

  2. OSNOVE

  1 1 2 2H H nH n H sprememba H ob raztopitvi (2.11)

  H entalpija raztopine

  1H entalpija istega topila

  2H entalpija iste soli

  2

  t

  HH

  n

  integralna talilna toplota

  (2.12)

  POMEMBNE KOLIINE

  Ht/J g-1

  U/ V

  I/ A

  Integralna talilna toplota pri koncentraciji b, je reakcijska toplota, ki jo izmerimo, e en mol

  soli raztopimo v toliko topila, da dobimo raztopino koncentracije b.

  2H diferencialna talilna toplota je tista, ki jo sistem sprejme pri izotermni raztopitvi

  enega mola topljenca v tako veliki koliini raztopine s koncentracijo b, da se pri tem

  koncentracija praktino ne spremeni.

 • KALORIMETRIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 10 | S t r a n

  Doloimo jo iz koncentracijske odvisnosti integralne toplote:

  1

  2

  2 , ,n T P

  HH

  n

  (2.13)

  Odvod reakcijske entalpije po mnoini topila je:

  2

  1

  1 , ,n T P

  HH

  n

  diferencialna razredilna toplota

  (2.14)

  Integralna razredilna toplota med molalnostima 1b in 2b je enaka razliki integralnih talilnih

  toplot pri teh dveh koncentracijah.

  1 2 2 1( ) ( ) ( )r b b t b t bH H H

  , diferencialni toploti sta parcialni molski koliin, odvod nam da

  2

  1 1 1 1

  1 , ,n T P

  HH H H H

  n

  (2.15)

  za n2 pa velja:

  2 2 2H H H

  (2.16)

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - kalorimeter

  - mealo

  - voltmeter

  - ampermeter

  - grelo

  - izvor napetosti

  - membrana

  - sol (vzorec)

  - Beckmannov termometer

  Integralna razredilna toplota Hr je reakcijska entalpija, preraunana na mol topljenca,

  ki jo izmerimo, e raztopino razredimo iz ene koncentracije na drugo.

  Diferencialna razredilna toplota 1H je enaka razliki parcialne molske entalpije topila v

  raztopini in v istem topilu, diferencialna talilna toplota 2H pa je enaka parcialni molski

  entalpiji topljenca v raztopini, zmanjani za entalpijo iste soli.

 • KALORIMETRIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 11 | S t r a n

  IZVEDBA

  Pipeto na ojem koncu zapremo z membrano in vanjo zatehtamo priblino 5 g soli,

  (zabeleimo natanno meritev), v kalorimetersko posodo nalijemo 600 ml vode, namestimo

  mealo in Beckmannov termometer. Grelo zveemo preko voltmetra in ampermetra na izvor

  napetosti. Med poskusom zapisujemo as in vsakih 15 sekund oditamo temperaturo na

  termometru. Ko temperatura nekaj asa konstantno naraa, predremo membrano in sol se

  v vodi raztopi. Temperatura pade zaradi endotermne reakcije; ko se ustali, vklopimo gretje,

  (zabeleimo as) in grejemo, dokler ne doseemo enako temperaturo kot na zaetku

  poskusa. Prekinemo z gretjem (znova zabeleimo as) in oditujemo temperaturo e vsaj 15

  minut.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo podatke in nariemo diagram T() v odvisnosti od t(s).

  t/s T/ t/s T/ t/s T/

  Na voltmetru in ampermetru oditamo napetost na grelu in tok skozenj.

  Iz diagrama oditamo T in ET ter izraunamo:

  t

  E

  U I t TH

  m T

  (2.17)

  TE

  T

  Predremo membrano

  REAKCIJA

  Vklopimo grelo

  ELEKTRINO GRETJE

  Izklopimo grelo

  T

  t

 • KALORIMETRIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 12 | S t r a n

  5. NAPAKA (podrobnosti glej v skripti k Ref. 4)

  Kadar ima funkcija (v naem primeru Ht) obliko kot v zgornji enabi (2.17), doloimo

  relativno napako. Enabo logaritmiramo in diferenciramo, diferenciale pa zamenjamo z

  napakami oditkov, vse lene setejemo:

  ln ln ln ln ln ln lnt EH U I t T m T

  (2.18)

  t E

  t E

  H T TU I t m

  H U I t T m T

  (2.19)

  U, I, t, (T), m in (TE) predstavljajo natannost, s katero lahko koliine oditamo iz

  aparatur.

  6. REZULTAT

  tH

  Diagrami:

  T kot funkcija t

 • PARNI TLAK IN ENTALPIJA UPARJANJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 13 | S t r a n

  Vaja 3.

  PARNI TLAK IN ENTALPIJA UPARJANJA

  Kadar isto tekoino zapremo v evakuirano posodo, bodo molekule prehajale iz tekoe v

  plinasto fazo, dokler tlak pare v posodi ne dosee konne vednosti, ki je doloena z naravo

  tekoine in njeno temperaturo. Ta tlak imenujemo parni tlak tekoine pri dani temperaturi.

  Ravnoteni parni tlak je neodvisen od koliine tekoine in pare, dokler sta v ravnoteju obe

  fazi. Kadar poveujemo temperaturo v sistemu, naraa tudi parni tlak, vse do kritine toke,

  v kateri dvofazni sistem postane homogen nastane enofazni fluid. Kadar tekoino

  zagrevamo do temperature, pri kateri se parni tlak izenai z zunanjim tlakom, pride do

  uparjanja. V notranjosti in na povrini tekoine nastanejo mehurki doseemo toko

  vrelia.

  1. NAMEN

  Merimo odvisnost parnega tlaka od temperature in

  izraunamo izparilno toploto.

  2. OSNOVE

  Kadar je tekoina v ravnoteju s svojo paro, je prosta entalpija (Gibbsova prosta energija)

  enega mola tekoine enaka prosti entalpiji enega mola pare:

  Gp = Gt (3.1)

  Sprememba temperature dT povzroi spremembo parnega tlaka dp. Ko se vzpostavi

  ravnoteje pri novi temperaturi, je prosta entalpija enega mola tekoine enaka prosti

  entalpiji enega mola pare:

  Gp' = Gt'. (3.2)

  Velja torej: dGp' = dGt'. (3.3)

  Za obe fazi velja zveza: dGp = -SdT + Vdp, zato lahko zapiemo:

  -Sp dT + Vp dp = -St dT + Vt dp (3.4)

  Od tod sledi naslednja zveza med parnim tlakom in temperaturo:

  p t

  p t

  S SdP S

  dT V V V

  (3.5)

  Ker sta fazi v ravnoteju, velja: S = H/T, H je izparilna toplota in enabo nadalje zapiemo:

  POMEMBNE KOLIINE

  Hizp/J mol-1

  P/ bar, Pa

  T/ K

 • PARNI TLAK IN ENTALPIJA UPARJANJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 14 | S t r a n

  dP H

  dT T V

  (3.6)

  Molski volumen pare je mnogo veji od molskega volumna tekoine, in ga zato lahko

  zanemarimo. Za majhne tlake pa velja: /pV RT P . e predpostavimo, da molska izparilna

  entalpija H ni odvisna od temperature, dobimo:

  2

  lnd P H

  dT RT

  ,

  (3.7)

  ali v integralni obliki:

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA IN INVENTAR

  - izoteniskop

  - termostat

  - balastna posoda

  - manometer

  - vakuumska rpalka

  - izoteniskop

  - kontaktni termometer

  IZVEDBA

  Izoteniskop napolnimo s tekoino tako, da je zgornja, podolgovata buka napolnjena do

  polovice in je v vsakem kraku u-cevke viina tekoine priblino 3 cm. Izoteniskop poveemo

  preko povratnega hladilnika z balastno steklenico in ga potopimo v vodo, ki je

  termostatirana na 20C. Tlak zniujemo z vakuumsko rpalko tako dolgo, dokler tekoina ne

  zavre. Zapremo cev, ki vodi k vodni rpalki in spustimo v aparaturo toliko zraka, da bo v obeh

  krakih u-cevke isti nivo tekoine. Oditamo tono temperaturo v termostatu in vsoto nivojev

  na ivosrebrnem manometru (mbar). Kontaktni termometer naravnamo na 5C nad

  2 1

  2 1

  1 1ln ln

  HP P

  R T T

  Clausius - Clapeyronova enaba (3.8)

  V diagramu lnP v odvisnosti od 1/T, je naklon premice enak /H R .

  izoteniskop

 • PARNI TLAK IN ENTALPIJA UPARJANJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 15 | S t r a n

  predhodno temperaturo in poakamo, da bo temperatura konstantna, medtem bo

  tekoina znova zavrela.

  Znova izenaimo nivoja v u-cevki, oditamo tlak in temperaturo. Ponavljamo meritve, dokler

  se nivoja tlakov na ivosrebrnem manometru ne izenaita pri vrednosti 0. Pomeni, da smo

  dosegli vrednost zunanjega tlaka in s tem vrelie tekoine.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Oditamo zunanji tlak Pz.

  Tabeliramo podatke in nariemo diagram ln P v odvisnosti od 1/T(K-1).

  T/C Pizm/mbar P=Pz -Pizm T/K 1/T10-3 lnP

  Iz diagrama doloimo naklon premice in po enabi (3.8) izraunamo izpH

  5. NAPAKA

  Napako doloimo grafino:

  '100 %izp izp

  izp

  H HH

  H H

  6. REZULTAT

  izpH

  Diagrami:

  ln P kot funkcija 1/T

  P kot funkcija T(C)

 • BINARNI FAZNI DIAGRAM

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 16 | S t r a n

  Vaja 4.

  BINARNI FAZNI DIAGRAM

  1. NAMEN

  Za dvokomponentni sistem pri razlinih sestavah izmerimo vrelia ter analiziramo tekoo in

  parno fazo. Skonstruiramo vrelni diagram.

  2. OSNOVE

  Idealno binarno raztopino (komponenti A in B) smatramo za idealno, e so v njej odbojne in

  privlane sile enake za vse mone pare molekul, volumni so aditivni in velja Raultov zakon.

  Sestava pare, ki je v ravnoteju s tekoino ni enaka sestavi raztopine. Molski ulomek bolj

  hlapne komponente v pari je veji kot v tekoini. Pri neidealnih raztopinah pa pride do

  odstopanja od Raoultovega zakona. Kjer je parni tlak veji, kot ustreza R. zakonu, dobimo

  pozitiven odmik, kjer je parni tlak manji pa negativni odmik. Eksperimentalno doloimo

  vrednosti tako, da pri konstantnem tlaku doloimo vrelia za razline sestave raztopine.

  Po Raoultovem zakonu je parni tlak komponente A podan:

  PA = xA PA* in PB = xB PB* (4.1)

  Kjer je xA (xB) mnoinski dele A (B) v raztopini PA* (PB*) je parni tlak iste komponente A (B).

  xA + xB = 1 in celokupni tlak je enak P = PA + PB,

  P = PB* + xA (PA* - PB*) = PA* + xB (PB* - PA*) (4.2)

  Sestava pare, ki je v ravnoteju z raztopino ni enaka sestavi v raztopini:

  xA/ xB = xA PA*/ xB PB* (4.3)

  kjer je xA (xB) mnoinski dele A (B) v pari. Iz en. (4.3) dobimo:

  xA = xA PB*/( xA PB* + xB PA*) (4.4)

  iz enab (4.4) in (4.2) dobimo:

  P = PB* PA* / [PA* + xA (PB* - PA*)] (4.5)

  Enabe uporabimo za konstruiranje vrelnih diagramov, slika 1. Z destilacijo pri konstantnem

  tlaku doloimo vrednosti vreli pri razlinih sestavah raztopine in oblikujemo diagrame

  sestave v odvisnosti od temperature, slika 2.

 • BINARNI FAZNI DIAGRAM

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 17 | S t r a n

  Slika 1 Slika 2

  Dejanski parni tlaki so lahko viji ali niji od tistih, ki jih predpostavlja Raoultov zakon, zato

  prihaja do negativnih ali pozitivnih odstopanj od idealnosti. V nekaterih primerih so

  odstopanja dovolj velika, da nastane maksimum oz. minimum toke vrelia in krivulje parnih

  tlakov. V toki maksimuma, slika 3, ali minumuma, slika 4, sta sestavi parne in tekoe faze

  enaki, eprav v sistemu ni iste substance e vedno je meanica. Dobimo t.i. azeotrop, to je

  meanica, ki vre pri konstantni sestavi.

  Slika 3 Slika 4

  Enostavno destilacijo lahko uporabimo za konstruiranje vrelnih diagramov tako dolgo, dokler

  obstaja metoda, s katero analiziramo sestavo v destilatu in destilacijskem ostanku. V praksi

  destiliramo tekoe meanice razlinih sestav, kjer odvzemamo vzorke parne in tekoe faze.

  Beleimo temperaturo vrelia destilata in doloimo sestavo tekoe in parne faze. Analitska

  metoda mora biti takna, da omogoa doloanje sestave v celotnem obmoju

  koncentracije od prve iste komponente do druge iste komponente. V ta namen lahko

  uporabljamo refraktometer (Ref. 4) za doloanje lomnega kolinika ob uporabi umeritvene

  krivulje.

  tekoina

  para

  sestava pare

  vrelie

  tekoine

  mnoinski dele A mnoinski dele A

  mnoinski dele A mnoinski dele A

  tla

  k

  tem

  pe

  ratu

  ra

  tem

  pe

  ratu

  ra

  tem

  pe

  ratu

  ra

  sestava pare

  vrelie

  tekoine vrelie

  tekoine

  sestava pare

  mnoinski dele A

  tem

  pe

  ratu

  ra

  sestava pare

  vrelie

  tekoine

  sestava pare

 • BINARNI FAZNI DIAGRAM

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 18 | S t r a n

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA IN INVENTAR

  - destilacijski aparat

  - epruvete z zamaki

  - pipete

  - refraktometer

  IZVEDBA

  Doloimo vrelia raztopin razlinih koncentracij. Destilacijski aparat vpnemo v stojalo,

  hladilnik prilkjuimo na vodo za ohlajanje. Buko napolnimo z eno od komponent, vanjo

  potopimo grelo, (grelna ika mora biti popolnoma potopljena) in jo segrejemo do vrelia;

  oditamo temperaturo. Iz epka, kamor se steka destilat odvzamemo vzorec destilata, ga

  shranimo v epruveto in jo zapremo z zamakom. Na enak nain shranimo tudi vzorec

  destilacijskega ostanka. V destilacijsko buko nato dodamo 5 ml druge komponente.

  Meanico segrejemo do vrelia, oditamo temperaturo in vzorec destilata in destilacijskega

  ostanka shranimo. Ves postopek dodajanja ponovimo e 4 krat. Destilacijski aparat nato

  speremo in napolnimo z drugo isto komponento, jo najprej predestiliramo in ji nato

  dodajamo enake koliine prve komponente. Na koncu oditamo lomni kolinik posameznim

  vzorcem z refraktometrom po Abbeju. Iz umeritvene krivulje, ki jo nariemo na osnovi danih

  podatkov, (glej Tabelo 1 ali 2.), oditamo sestave meanice. Nariemo vrelni diagram, kjer

  riemo odvisnost temperature od sestave.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo meritve:

  voda + vzorec

  vrelie /C vzorec lomni kolinik ut% vzorca

  voda

  vzorec + voda

  vrelie /C vzorec lomni kolinik ut% vzorca

  vzorec

 • BINARNI FAZNI DIAGRAM

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 19 | S t r a n

  Tabela 1 in 2. Umeritveni krivulji: odvisnost lomnega kolinika od sestave pri 20C

  ETANOL - VODA METANOL - VODA

  ut% 20Dn ut% 20

  Dn

  0 1,3330 0 1,3330

  5 1,3364 5 1,3341

  10 1,3398 10 1,3354

  15 1,3432 15 1,3368

  20 1,3469 20 1,3382

  25 1,3500 30 1,3408

  30 1,3530 40 1,3426

  35 1,3556 48 1,3430

  40 1,3579 60 1,3426

  45 1,3597 68 1,3414

  50 1,3613 80 1,3384

  55 1,3625 84 1,3372

  60 1,3636 88 1,3357

  65 1,3644 90 1,3348

  70 1,3650 93 1,3331

  75 1,3654 97 1,3312

  80 1,3656 100 1,3291

  85 1,3655

  90 1,3650

  95 1,3639

  96 1,3636

  99,8 1,3614

  5. REZULTAT

  Diagrami:

  Umeritvena krivulja, 20

  Dn kot funkcija x,

  Vrelni diagram, T kot funkcija x.

 • KRIOSKOPSKA METODA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 20 | S t r a n

  Vaja 5.

  KRIOSKOPSKA METODA

  Kadar neko substanco raztopimo v danem tekoem topilu, se njegova toka zmzia skoraj

  vedno znia. Ta fenomen, ki ga pritevamo h koligativnim lastnostim snovi, je primarno

  odvisen od mnoine prisotne substance v molih, ki jih dodamo doloeni koliini topila.

  1. NAMEN

  Doloimo molsko maso s krioskopsko metodo.

  2. OSNOVE

  Slika predstavlja fazni diagram za isto topilo in raztopino: t, T0 in P0 predstavljajo temperaturo

  in parni tlak, pri katerem zm,rzne isto topilo. Krivulja Pt podaja odvisnost ravnotenega

  parnega tlaka istega topila v tekoem stanju od temperature, PS pa je sublimacijski tlak

  istega trdnega topila. Px je parni tlak raztopine z mnoinsklim deleem topljenca x. T0 in P0

  sta temperatura in tlak pri katerem zmrzne isto topilo. T0 je v bistvu temperatura trojne toke

  (triple point) s celokupnim tlakom P0 - obiajna toka zmrzia pri 1 atm. Predpostavljamo,

  da je trdno topilo, ki je v ravnoteju z raztopino pri njenem zmrziu, res isto topilo, saj bi

  zamenjava molekule topila z molekulo topljenca povzroila poveanje proste entalpije

  sistema. Po drugem zakonu termodinamike, kadar je raztopina v ravnoteju s trdnim topilom,

  morata biti njuna parna tlaka enaka. Zato je za raztopino, ki vsebuje mnoinski dele

  topljenca x, toka zmzia TZ in ustrezni ravnoteni parni tlak Pz doloen s presekom

  sublimacijske krivulje PS s krivuljo Px (toka B). Za doloitev preseia teh dveh krivulj,

  napiemo enabi in jih reimo za p in T. Enaba za sublimacijsko krivuljo izhaja iz Clausius -

  Clapeyronove enabe:

  P

  PA

  Pt

  PX A

  B C

  PS

  TZ T0

  T

  A

  B

  P

  T

  P0 P0

  Pz

  POMEMBNE KOLIINE

  Kk (voda) = 1,860 K mol-1 kg

 • KRIOSKOPSKA METODA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 21 | S t r a n

  0 0

  1 1ln

  s subP H

  P R T T, (5.1)

  Upotevati moramo predpostavke, da se para obnaa kot idealni plin, molski volumen

  kondenzirane faze je zanemarljiv v primerjavi z ekvivalentnim deleem pare in da je entalpija

  fazne pretvorbe neodvisna od temperature. Krivulja, parnega tlaka Px za raztopino je lahko v

  povezavi s istim topilom Pt, in enaba, ki jo napiemo v skladu z zgornjimi predpostavkomi

  bo:

  izp

  0 0

  1 1ln

  tHP

  P R T T,

  (5.3)

  kjer sta Hsub molska entalpija sublimacije in Hizp molska izparilna toplota tekoega topila.

  Za doloitev enabe za krivuljo Px vpeljemo predpostavko veljavnosti Raultovega zakona in

  dobimo:

  0 1 x

  t

  Px x

  P (5.2)

  x0 je molski dele topila in x molski dele topljenca v raztopini. S kombinacijo enab (5.3) in

  (5.2), dobimo:

  izp

  0 0 0

  1 1ln ln ln ln (1 )

  x x t

  t

  HP P Px

  P P P R T T

  (5.4)

  Reitev za toko B s koordinatami Pz in Tz dobimo tako, da nastavimo pogoje, kjer je Px enako

  Ps in iz enab (5.3) in (5.4) dobimo:

  sub izp0

  1 1ln 1

  z

  H Hx

  R T T

  (5.5)

  Ob upotevanju: tal sub izp 0 z, , zH H H T T T 2

  0 0, ln (1 ) ,

  zT T T x x

  dobimo:

  tal20

  ln 1

  z

  Hx x T

  RT

  (5.6)

  To je odvisnost znianja zmrzia od mnoinskega delea topljenca.

  Pri krioskopskih merjenjih upotevamo molalnost raztopine, ki je podana:

  0

  0 0

  .(1 ) 1

  b Mxb oz x

  M x bM

  (5.7)

 • KRIOSKOPSKA METODA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 22 | S t r a n

  M0 je molska masa topila. Pri nizkih koncentracijah je produkt bM0 mnogo manji od 1, zato

  ga v imenovalcu izpustimo in tako dobimo izraz:

  tal

  2

  0 0

  Hb T

  RT M (5.8)

  Ali:

  2

  0 0k

  tal

  ,

  k

  RT MT K b K

  H, (5.9)

  Kk je krioskopska konstanta, njena vrednost je odvisna od lastnosti topila. Pri vaji uporabimo

  drugano obliko enabe: raztopino z maso topila m0 in maso topljenca m1 ter ustreznima

  molskima masama, zato je molalnost enaka:

  1 1 k1

  1 0 0

  ,

  m m Kb M

  M m m T

  (5.10)

  Uporabimo metodo z ohlajevalnimi krivuljami.

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - dvostenska epruveta

  - temperaturni senzor

  - mealo

  - Dewarjeva posoda

  - pipeta

  - kuhinjska sol

  IZVEDBA

  Pripravimo si hladilno zmes, tako, da en del kuhinjske soli dodamo k trem delom dobro

  zdrobljenega ledu, vse skupaj premeamo in vsujemo v Dewarjevo posodo. V pipeto

  odpipetiramo 10 ml topila (destilirane vode), jo namestimo v Dewarjevo posodo, dodamo

  magnetno mealo in temperaturni senzor, ki je pritrjen skozi zamaek epruvete. Prinemo z

  enakomernim meanjem. Na multimetru, ki je povezan s temperaturnim senzorjem

  oditavamo temperaturo v epruveti. Ko se topilo ohladi na 1C, prinemo z zapisovanjem

  temperature v asovnih presledkih 30 sekund, dokler ne doseemo konstantne vrednosti.

  Meritev prekinemo, topilo segrejemo na 1C in mu dodamo stehtano mnoino vzorca,

  (priblino 1g, stehtan na 4 decimalke natanno). Eksperiment ponovimo.

 • KRIOSKOPSKA METODA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 23 | S t r a n

  4. ANALIZA PODATKOV

  m0 = masa topila

  m1= masa vzorca

  Tabeliramo meritve in

  nariemo diagram T v

  odvisnosti od t.

  Oditamo spremembo

  temperature T.

  Izraunamo molsko maso topljenca:

  11 k1 k

  0

  , 1,860 ,

  m KM K Kmol kg T

  m T

  5. NAPAKA

  01 1

  1 1 0

  100 %mM mT

  M T m m

  6. REZULTAT

  1M

  Diagrami:

  T kot funkcija t.

  t/s T/C

  t/s

  vzorec in topilo

  T/

  T topilo

  0

 • HETEROGENO RAVNOTEJE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 24 | S t r a n

  Vaja 6.

  HETEROGENO RAVNOTEJE

  1. NAMEN

  Doloimo porazdelitev ocetne kisline med vodo

  in butanolom.

  2. OSNOVE

  Pri stalnem tlaku in temperaturi doseemo ravnoteno porazdelitev neke snovi v vefaznem

  sistemu takrat, kadar je njen kemijski potencial v vseh fazah enak. Za porazdelitev dveh faz

  velja:

  ii

  (6.1)

  inii

  sta kemijska potenciala snovi v ustreznih fazah.

  Odvisnost med koncentracijo c, kemijskim potencialom in aktivnostnim koeficientom y, je:

  0

  0ln i

  i i

  cRT y

  c . (6.2)

  0

  i je konstanta, odvisna od temperature in tlaka. Iz enab (6.1) in (6.2) sledi:

  ''

  'expi i i i

  i i

  c y

  c RTy

  . (6.3)

  Za razredene raztopine je razmerje aktivnostnih koeficientov neodvisno od koncentracije,

  zato lahko zapiemo:

  ,ii

  i

  cK

  c

  (6.4)

  Kjer je Ki porazdelitveni koeficient s konstantno vrednostjo pri koncentracijah do 0,1 M in

  konstantni temperaturi.

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - 2 erlenmajerici z obrusom kot osnovno celico in alkoholno fazo

  - 6 erlenmajeric za titracijo

  - 25 ml pipete

  POMEMBNE KOLIINE

  c/ mol L-1

  V/ L

 • HETEROGENO RAVNOTEJE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 25 | S t r a n

  - bireta

  - butanol

  - ocetna kislina

  - raztopina NaOH

  IZVEDBA

  Z merilnim valjem nalijemo 60 ml 2M CH3COOH in 40 ml butanola v erlenmajerico (osnovno

  celico) in jo na stresalniku stresamo 10 minut. Pustimo, da se sloja loita.

  V veliko ao napolnimo vodo, ki mora biti temperirana na sobno temperaturo in vanjo

  poveznemo erlenmajerico za laje pipetiranje:

  Iz alkoholnega sloja odpipetiramo 25 ml tekoine v isto erlenmajerico, dodamo 25 ml vode

  in fenolftalein. Z drugo pipeto odpipetiramo 25 ml vodne faze v drugo erlenmajerico in ji

  dodamo fenolftalein. Obe tekoini titriramo z 1M NaOH. Porazdelitveni koeficient je razmerje

  med koncentracijo ocetne kisline v vodnem in v alkoholnem sloju.

  K preostanku v celici dodamo 25 ml butanola in 25 ml vode ter znova stresamo 10 minut.

  Postopek titracije je enak prejnjemu. Za doloitev vrednosti tretje paralelke k preostanku

  osnovne celice zdaj dodamo 20 ml butanola in 30 ml vode ter meanico znova stresamo 10

  minut. Postopek titracije je enak prejnjemu.

  Vodni sloj

  Sobna temperatura

  Alkoholni sloj

 • HETEROGENO RAVNOTEJE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 26 | S t r a n

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo rezultate: porabljen volumen pri titraciji alkoholne in vodne faze.

  1 1 2 2c V c V

  11

  2

  cK

  c

  1 2 3

  3

  K K KK

  5. NAPAKA

  Upotevamo najveji odmik od povprene vrednosti.

  6. REZULTAT

  K

 • NAPETOST GALVANSKEGA LENA IN pH

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 27 | S t r a n

  Vaja 7.

  NAPETOST GALVANSKEGA LENA IN pH

  1. NAMEN

  Pripravimo galvanski len in s kompenzacijsko metodo

  doloimo njegovo napetost.

  2. OSNOVE

  Napetost galvanskega lena merimo s kompenzacijsko metodo.

  Bistvo kompenzacijske metode je v tem, da vsilimo merjeni napetosti znano in enako veliko,

  vendar po predznaku nasprotno napetost. Tako med merjenjem skozi len ne tee tok. S tem

  je izmerjena napetost enaka reverzibilni napetosti lena. Na vir stalne napetosti (A) je

  prikljuen potenciometer, ki je kalibrirna uporovna ica (C), po kateri drsi kontakt. Tok, ki tee

  skozi potenciometer je doloen z napetostjo vira in upornostjo tokokroga. e spremenimo

  lego kontakta in s tem upor, lahko odvzamemo iz potenciometra poljubne padce napetosti,

  katerih vrednost bo vedno enaka produktu I R . Pol merjenega lena prikljuimo na zaetek

  potenciometra, drugega pa preko nielnega galvanometra na drsni kontakt. Lego kontakta

  naravnamo tako, da skozi galvanometer ne tee tok. Takrat je padec napetosti na uporu

  enak reverzibilni napetosti lena, ki ga merimo:

  x xE I R . (7.1)

  Ker toka ne poznamo, skalo potenciometra umerimo. Na mesto merjenega lena prikljuimo

  na potenciometer standardni galvanski len, katerega napetost SE je poznana: S SE I R .

  xx S

  S

  RE E

  R

  (7.2)

  G

  B D

  C

  Rs/x

  +

  +

  A mA R

  A izvor napetosti (baterija)

  mA miliampermeter

  R spremenljivi upor

  C drsni kontakt na kalibrirni ici

  G galvanometer

  Rs/x upor standardnega lena Rs ali

  vzorca Rx

  POMEMBNE KOLIINE

  E /V

 • NAPETOST GALVANSKEGA LENA IN pH

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 28 | S t r a n

  Upor kalibrirane ice med tokama B in C je sorazmeren dolini ice:

  tanl

  R kons ta ls

  (7.3)

  Tako lahko izrazimo razmerje kar z izmerjenimi dolinami kalibrirne ice:

  xx S

  S

  lE E

  l

  (7.4)

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - baterija

  - ampermeter

  - spremenjivi upor

  - drsni kontakt

  - galvanometer

  - standardni galvanski len

  - elektrode

  - elektrolitski klju

  IZVEDBA

  Na osnovi skice vezave poveemo intrumente v vezje: baterija kot izvor napetosti, mA

  meter, spremenljivi upor, drsni kontakt, galvanometer in standardni len. Pri vsaki vrednosti

  toka 100, 120, 150, 170, 200, 220 in 250 mA, ki ga nastavimo na ampermetru, na drsniku

  doloimo razdaljo ls tako, da skozi galvanometer ne tee tok. Po konanih meritvah

  razklenemo vezje. Pripravimo svoj galvanski len: v ai izlijemo dane vzorce in jim poiemo

  ustrezne elektrode (elektroda mora biti iz materiala katerega ion je v raztopini). Raztopini v

  aah med seboj poveemo z elektolitskim kljuem ustreznega pola. Namesto standardnega

  lena poveemo v tokokrog svoj galvanski len. Za priklop pozitivnega ali negativnega pola

  upotevamo vrednosti standardnih elektrodnih potencialov. Ponovimo postopek merjenja in

  izmerimo doline lx pri enakih vrednostih toka, kot pri standardnem lenu.

 • NAPETOST GALVANSKEGA LENA IN pH

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 29 | S t r a n

  Tabela 3: Standardni elektrodni potenciali

  Elektrodna reakcija E/V

  Ca 2e Ca -2,870

  Zn 2e Zn -0,763

  Cd 2e Cd -0,403

  Sn 2e Sn -0,136

  Pb 2e Pb -0,126

  H e 1 2 H 0,000

  Cu 2e Cu 0,337

  Ag e Ag 0, 799

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo meritve:

  I/mA 100 120 150 170 200 220 250

  Sl /cm

  xl /cm

  SE oditamo iz lena

  xx S

  S

  lE E

  l

  xE

  5. NAPAKA

  0 00 0

  0 0 0 0

  0

  S Sx x

  x S x S

  kst

  E lE l

  E E l l

  7. REZULTAT

  0

  xE

 • MERJENJE pH

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 30 | S t r a n

  MERJENJE pH

  HlogpH a

  (7.5)

  pH izmerimo s pH metrom, ki je sestavljen iz nasiene kalomelske in steklene elektrode:

  Preiskovalna celica je sestavljena:

  Napetost preiskovalne celice je enaka:

  +St NKE difHln

  RTE E a E E

  F

  (7.6)

  difE je difuzijski potencial, ki se pojavi na meji obeh tekoih faz med elektrolitskim kljuem in

  preiskovalno raztopino. pH izmerimo s pH metrom, tako da ga najprej umerimo z eno od

  puferskih raztopin. Vrednost je tem bolj zanesljiva, im manja je razlika med vrednostmi pH

  vzorca in pufrne raztopine, s katero smo umerili pH meter.

  7a. REZULTAT

  pH

  Napetost nasiene kalomelske

  elektrode je konstantna 0,2444 V

  Napetost steklene elektrode je enaka:

  +

  o

  St St Hln

  RTE E a

  F

  platinska ica

  zmes Hg2Cl2 in nasiene

  raztopine KCl

  nasiena raztopina KCl

  luknjica

  ploica

  el. vodnik

  AgAgCl

  HCl, 0,1 mol dm-3

  nasiena kalomelska preiskovalna steklena

  elektroda raztopina elektroda

 • TRANSPORTNO TEVILO

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 31 | S t r a n

  Vaja 8.

  TRANSPORTNO TEVILO

  1. NAMEN

  Doloimo transportno tevilo in gibljivost vodikovega

  iona v raztopini HCl (metoda s premino mejo) s koncentracijo

  0,1 M.

  2. OSNOVE

  It

  I

  (8.1)

  kjer je I

  tok, ki ga prenese kation ali anion in I je skupni tok skozi raztopino elektrolita. Skupni

  tok je vsota tokov, ki jih preneseta anion in kation, zato velja:

  1t t (8.2)

  Limitno transportno tevilo t

  velja pri limitni koncentraciji raztopine = 0, tako, da ni potrebno

  upotevati medionskih interakcij.

  z ut

  z u z u

  (8.3)

  z je naboj, u je gibljivost in tevilo anionov oz. kationov v formuli elektrolita.

  Glede na to, da je

  z z

  (8.4)

  za vse ionske vrste, se enaba poenostavi v:

  ut

  u u

  (8.5)

  Ob upotevanju ionskih prevodnosti dobimo:

  m

  t

  (8.6)

  in za isti tip iona velja:

  POMEMBNE KOLIINE

  / m-1 -1

  u /m2 V s F = 96485 A s mol-1

  0

  0

  Transportno tevilo t

  je definirano kot dele celotnega toka, ki ga prenaa doloena

  ionska vrsta:

 • TRANSPORTNO TEVILO

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 32 | S t r a n

  mt

  (8.7)

  Glede na to, da obstaja kar nekaj neodvisnih metod za merjenje transportnih tevil, lahko

  doloimo individualne ionske prevodnosti in ionske gibljivosti.

  Metode za merjenje so:

  metoda s premino mejo

  Hittorfova metoda

  Ionska gibljivost

  Uporabnost ionskih gibljivosti je v tem, da predstavljajo povezavo med izmerjenimi in

  teoretinimi koliinami:

  Fzu

  (8.8)

  enaba je uporabna za katione in anione.

  Za raztopino pri neskonnem razredenju (kadar ni ionskih interakcij) velja:

  m Fz u z u (8.9)

  oz. za simetrine elektrolite (primer: CuSO4, z+ = z-= 2), dobimo:

  m Fz u u (8.10)

  METODA S PREMINO MEJO

  V celici elektroliziramo raztopino M+X-. Ko celico prikljuimo na

  enosmerno napetost, se prine anoda raztapljati in nastaja N+X-.

  Opazujemo volumen cevke med tokama A B C D: meja je na

  zaetku merjenja na A B. Po prehodu naboja I t meja potuje

  proti C D. Pri tem se v volumnu ABCD raztopina M+X- nadomesti z

  N+X-.

  Transportno tevilo definiramo:

  Fz c Vt

  I t

  (8.11)

  Vu

  It

  (8.12)

  C

  M+X-

  D

  as t

  A

  B

  as 0

  N+X-

  Ionska gibljivost u je definirana kot hitrost s katero se ioni gibljejo pod vplivom razlike

  potencialov in je sorazmerna jakosti elektrinega polja.

 • TRANSPORTNO TEVILO

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 33 | S t r a n

  je specifina prevodnost, u je gibljivost.

  Klorovodikovo kislino elektroliziramo v posebni celici, v kateri je anoda iz kadmija in katoda

  AgAgCl. Ob anodi nastaja raztopina CdCl2, ki sasoma nadomea raztopino HCl. Med

  raztopinama je meja vidna zaradi barve indikatorjev.

  Hitrost meje je enaka hitrosti iona v raztopini, proti kateri meja potuje. Iz meritev hitrosti meje

  izraunamo transportno tevilo vodikovega iona v raztopini solne kisline iz enabe (8.11).

  Iz specifine prevodnosti izraunamo gibljivost H+ ionov po enabi (8.12).

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - celica za doloanje transportnih tevil

  - stabiliziran usmernik

  - premini upor

  - miliampermeter

  - termostat

  - toparica

  - raztopina HCl

  IZVEDBA

  Celica je iz merilne cevi, na spodnjem delu je kadmijeva elektroda. Na vrhu je AgAgCl

  elektroda. Pripravimo priblino 50 ml 0,1 M raztopine HCl z indikatorjem metil-vijoliasto, ki jo

  zlijemo v merilno cev in pokrijemo z AgAgCl elektrodo. Elektrodi zveemo z virom

  enosmerne napetosti, stikalom in miliampermetrom (tok mora biti ves as meritve konstanten:

  10 mA). Merimo as prehajanja meje skozi oznaen volumen. Vajo izvajamo pri 25C.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo podatke in nariemo diagram V v odvisnosti od t. Oditamo naklon premice V/t.

  V/cm3 0 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50

  t/s

  o2 -1 -1

  25 C za HCl3,913 10 cm

 • TRANSPORTNO TEVILO

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 34 | S t r a n

  c F Vt

  I t

  Vu

  I t

  5. NAPAKA

  V

  t c It

  Vt c I

  t

  V

  u It

  Vu I

  t

  6. REZULTAT

  t

  u

  Diagrami:

  V kot funkcija t.

 • PREVODNOST MONIH ELEKTROLITOV

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 35 | S t r a n

  Vaja 9.

  PREVODNOST MONIH ELEKTROLITOV

  1. NAMEN

  Doloimo molsko prevodnost raztopin monega

  elektrolita.

  2. OSNOVE

  Raztopine elektrolitov sledijo Ohmovemu zakonu,

  enako kot kovinski prevodniki.

  Izraunamo jo:

  lR

  S (9.1)

  je specifina upornost.

  Prevodnost je po definiciji reciprona upornosti:

  1,

  S S

  R l l

  (9.2)

  je specifina prevodnost.

  Pri elektrolitih je odvisna od koncentracije in naraa v razredenih raztopinah skoraj

  linearno s koncentracijo. Molsko prevodnost m definiramo:

  mc

  (9.3)

  c je koncentracija, izraena v molih na liter. Molska prevodnost se spreminja zaradi

  spremembe gibljivosti delcev s koncentracijo tako, da dosee vrednost pri neskonnem razredenju. Privlane sile med ioni zniujejo njihovo gibljivost in tako je Onsager teoretino

  dokazal, da molska prevodnost v doloenem koncentracijskem obmoju pada sorazmerno s

  korenom koncentracije:

  ,A c

  (9.4)

  je molska prevodnost pri neskonnem razredenju, A je konstanta, odvisna od elektrolita (vrste in valence ionov, dielektrine konstante, viskoznosti topila, temperature).

  POMEMBNE KOLIINE

  R /

  S (siemens)= -1 / m

  / m-1 S

  / m2 S mol-1

  Upornost homogene snovi je sorazmerna dolini l in obratno sorazmerna prerezu S.

 • PREVODNOST MONIH ELEKTROLITOV

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 36 | S t r a n

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURE IN INVENTAR

  - izvor izmenine napetosti

  - Wheatsonov mosti

  - ojaevalec napetosti

  - elektronski indikator

  - standardni len

  IZVEDBA

  Celici in elektrodo dobro speremo z destilirano vodo in z vzorcem, ki ga elimo meriti. V celico

  potopimo elektrodo, ki je prikljuena na potenciometer in raztopino termostatiramo vsaj 15

  minut, preden oitamo vrednost upornosti, saj se le ta spreminja s temperaturo. Najprej

  izmerimo upornost 0,02 M kalijevega klorida, ki mu poznamo vrednost specifine prevodnosti:

  25C = 2,768 10-3 -1 cm-1. Iz te meritve doloimo konstanto celice, ki predstavlja razmerje

  razdalje med elektrodama in preseka elektrode: l/S. Pripravimo si vzorce, tako, da iz 0,08 M

  raztopine odpipetiramo 100 ml raztopine in jo razredimo na 200 ml. Tako dobimo

  koncentracijo 0,04 M. S postopkom razredevanja pripravimo e raztopine 0,02 M, 0,01 M,

  0,005 M. Vse raztopine termostatiramo in jim oditamo vrednosti upornosti.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo podatke in nariemo diagram v odvisnosti od korena koncentracije. Oditamo

  naklon premice A in molsko prevodnost pri neskonnem razredenju.

  c /mol L-1 c1/2/ (mol L-1)1/2 R / /cm-1 -1 /cm2 -1 mol-1

  0,08

  0,04

  0,02

  0,01

  doloimo tako, da nariemo odvisnost od korena koncentracije in ekstrapoliramo

  premico na vrednost c = 0, kjer oditamo . A je naklon premice.

 • PREVODNOST MONIH ELEKTROLITOV

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 37 | S t r a n

  0,005

  KCl

  3 -1

  0,02M2,768 10 Scm

  Najprej izraunamo konstanto celice:

  KCl KCl cel

  1,S l

  R kR l S

  Izraunamo specifine prevodnosti in molske prevodnosti raztopin. Praviloma bi morali od

  izraunanih vrednosti specifinih prevodnosti odteti e specifino prevodnost vode:

  elektrolita raztopine vode

  vendar je ta vrednost bistveno manja od vrednosti za mone elektrolite, zato jo v tem

  primeru lahko zanemarimo. Enostavno lahko izrazimo:

  0,08 M

  cel 0,08M 0,08Mk R

  cel0,08

  0,08

  M

  k

  c R

  5. NAPAKA

  Napako dolimo grafino.

  6. REZULTAT

  A

  Diagrami:

  kot funkcija c .

 • VISKOZNOST TEKOIN

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 38 | S t r a n

  Vaja 10.

  VISKOZNOST TEKOIN

  1. NAMEN

  Doloimo viskoznost raztopine z znano gostoto s

  Cannon Fenske - jevim viskozimetrom.

  2. OSNOVE

  Tekoina se giblje s hitrostjo dv med dvema ploama, ki sta na razdalji dx. Po Newtonovem

  zakonu je sila trenja F, ki se upira relativnemu gibanju dveh sosednjih plasti sorazmerna

  povrini S in gradientu hitrosti dv/dx:

  dvF S

  dx

  (10.1)

  Viskozna sila naraa z naraajoo hitrostjo in

  povrino ter se zniuje z razdaljo med ploami.

  F dv

  S dx

  (10.2)

  Kvocient F/S imenujemo strina napetost.

  Viskoznost tekoin je odvisna od temperature:

  logA

  BT

  (10.3)

  T je absolutna temperatura, A in B pa konstanti, odvisni od narave tekoine.

  Za uspeno merjenje viskoznosti tekoin je potrebno, da je gibanje le - te laminarno (da ne

  nastajajo vrtinci, plasti tekoin se ne meajo).

  Med najuporabnejimi metodami so:

  Pretok skozi kapilaro

  POMEMBNE KOLIINE

  /Pa s

  v / m s-1

  / g cm3

  Viskoznost tekoin je merilo, kako se le ta upira trenju, ki nastane zaradi delujoe sile.

  Sorazmernostni koeficient je viskoznost tekoine.

 • VISKOZNOST TEKOIN

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 39 | S t r a n

  Padanje kroglice v tekoini

  Uporaba rotacijskih viskozimetrov

  PRETOK SKOZI KAPILARO

  Skozi cev s polmerom R (in majhnim polmerom r v

  sredini) ter dolino l, potiskamo tekoino s stalnim

  tlakom. Gibanje naj bo laminarno, pretok pa

  stalen. Na obod cevi na povrini deluje strina sila

  F, ki je po enabi (10.1) enaka:

  2dv

  F rldx

  (10.4)

  Gibanje tekoine je stacionarno, prerez cevi je

  stalen, zato je rezultanta sil na valj enaka ni:

  2 2 0dv

  P r rldx

  (10.5)

  P je razlika tlakov, ki potiska tekoinski valj doline l.

  2

  Pdv r dr

  l

  (10.6)

  Enabo integriramo v mejah od r

  do R, s predpostavko, da tekoina

  ob steni miruje (vR = 0) in dobimo:

  2 24

  r

  Pv R r

  l

  (10.7)

  Potek hitrosti je parabolien: hitrost je najveja v sredini cevi, kjer je r = 0. Tam dobimo

  maksimalno hitrost:

  2

  4m

  Pv R

  l

  (10.8)

  Izraunamo e volumski pretok f. Prerez razdelimo na tanke kolobarje, skozi kolobar z

  obsegom 2r in debelino dr v asovni enoti stee 2r dr vr tekoine, skozi ves prerez pa:

  v

  r = 0 R = r

 • VISKOZNOST TEKOIN

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 40 | S t r a n

  Povpreno hitrost definiramo:

  2 1

  8 2m

  f PRv v

  S l

  (10.10)

  Kadar gibanje tekoin ni laminarno, preide v turbolentno in zato je treba upotevati

  Reynoldsovo tevilo:

  2eR r v

  (10.11)

  Vrednost Re pod 2100 predstavlja laminarno gibanje, nad to vrednostjo pa turbulentno.

  Kvocient / predstavlja kinematino viskoznost in jo oznaimo z .

  Za doloitev viskoznosti uporabimo Cannon - Fenskejev viskozimeter. Enaba za izraun

  viskoznosti:

  4

  8

  r ght

  lV

  (10.12)

  t je as, r je radij kapilare, h je asovno povpreje viinske razlike med povrino tekoine v

  spodnji in zgornji buki, g je gravitacijski pospeek, je gostota tekoine in V njen volumen.

  Da se izognemo vsem natannim doloevanjem razlinih radijev, uporabimo relativno

  merjenje viskoznosti: najprej umerimo viskozimeter s tekoino z znano viskoznostjo. Za iskano

  viskoznost tedaj velja enaba:

  t

  t

  (10.13)

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA IN INVENTAR

  - termostat

  - Cannon - Fenske - jev viskozimeter

  - pipete

  4

  0

  28

  R

  r

  dV R Pf v r dr

  dt l

  Hagen Poiseuilleov zakon (10.9)

 • VISKOZNOST TEKOIN

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 41 | S t r a n

  IZVEDBA

  Viskozimeter dobro speremo z destilirano vodo s pomojo vakuumske rpalke. Iz cevke

  posrkamo vso vodo. V iroko kapilaro odpipetiramo 10 ml destilirane vodo.

  Z vakuumsko rpalko dvignemo nivo vode do polovice zgornje buke.

  Odmaknemo cevko rpalke in merimo as padca tekoine t0 med

  oznakama na viskozimetru. Meritev ponovimo vsaj 5 krat. Ponovimo

  postopek e za vzorec.

  Canon Fenskejev viskozimeter uprabljamo zaradi znailne oblike, saj

  je zaradi njegove konstrukcije napaka pri merjenju manja kot pri veini

  ostalih viskozimetrov.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo podatke in izraunamo povprene vrednosti t0 in t.

  3

  201,002 10 Pas

  C

  t

  t

  Tabela 4. Viskoznost vode v odvisnosti od temperature, (Pa s; N s m-2) 10-3

  C 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

  1,787 1,519 1,307 1,002 0,798 0,653 0,547 0,467 0,404 0,355 0,315 0,282

  5. NAPAKA

  t t

  t t

  6. REZULTAT

  voda

  vzorec

  zaetek meritve

  konec meritve

 • POVRINSKA NAPETOST

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 42 | S t r a n

  Vaja 11.

  POVRINSKA NAPETOST

  1. NAMEN

  Izraunamo povrinsko napetost neznane tekoine.

  2. OSNOVE

  Vsako molekulo v tekoini privlaijo sosednje molekule. Sile med molekulami so mone, a s

  kratkim dosegom. Rezultante sil se uniijo, e je molekula globoko v notranjosti homogene

  tekoine. Na molekule na povrini delujejo mone sile notranjih molekul, ki jih zelo razredene

  molekule v plinski fazi ne morejo

  kompenzirati. Rezultanata vseh

  sil, ki delujejo na poljubno

  molekulo na povrini kae zato

  v notranjost tekoine. Molekule

  na povrini sledijo tej rezultanti

  in stalno prehajajo iz povrine

  tekoine v njeno notranjost.

  Konni rezultat tega je, da

  prevzame tekoina najmanjo

  povrino, ki je pri danih pogojih

  mogoa.

  F

  l

  (11.1)

  Povrinska napetost pada z rastoo temperaturo in pri kritini temperaturi, ko povrina izgine,

  dosee vrednost ni.

  Najpogosteje uporabljene metode za doloanje povrinske napetosti so:

  Dvig v kapilari: izmerimo viino, do katere se dvigne tekoina v kapilari,

  Manometrini nain,

  Stalagmometrini nain,

  Tenziometrini nain: izmerimo silo, ki je potrebna, da se kovinski obroek odtrga od

  povrine tekoine.

  POMEMBNE KOLIINE

  /N m-1

  tekoa faza

  Sila na povrini med plinsko in tekoo fazo, ki deluje pravokotno na dolinsko enoto

  povrinskega roba, se imenuje povrinska napetost:

 • POVRINSKA NAPETOST

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 43 | S t r a n

  MANOMETRINI NAIN

  Skozi stekleno kapilaro s spodnjim

  koncem potopljeno v tekoino,

  vleemo v tekoino plin (zrak) in

  merimo podtlak, ki je potreben za

  nastanek mehurka. Krivinski

  polmer nastajajoega mehurka

  je najprej velik, nato pa se

  zmanjuje in, ko postane

  najmanji, je tlak v mehurku

  najveji, ravnoteje se porui in

  mehurek se odtrga.

  Zamislimo si mehurek s

  polmerom r. Zaradi povrinske

  napetosti je tlak na notranji strani

  mehurka za P veji kot na zunanji. Sedaj polmer mehurka poveamo za dr, s tem se

  povea tudi zelo majhna povrina mehurka. Preko majhne spremembe za presek in

  prostornino dobimo izraza:

  S = 4r2 (11.2) dS = 8r dr (11.3)

  V= 4r3/3 (11.4) dV= 4r2 dr (11.5)

  Volumsko delo, ki ga pri tem opravimo za poveanje povrinske energije je dS:

  (P + P P) dV = P V (11.6)

  24 8r dr P r dr (11.7)

  2P

  r

  (11.8)

  Za poljubno povrino z glavnima krivinskima polmeroma r1 in r2 velja, da je tlak na notranji

  strani povrine za

  1 2

  1 1P

  r r

  (11.9)

  veji kot na zunanji.

  e vleemo skozi kapilaro v tekoino zrak, tlak v mehurku, ki nastaja, naraa, njegov

  polmer pada, produkt rP ostane enak. Tik preden se mehurek utrga, je P v njem najveji in

  je enak tlaku na zunanji strani mehurka, (Po + g l ) poveanem za P:

  h(h0)

  l(l0)

  P0

  P'

 • POVRINSKA NAPETOST

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 44 | S t r a n

  0

  2 P P gl

  r

  (11.10)

  P0 je nad nivojem tekoine (obiajno zrani tlak), je gostota tekoine, l globina, do katere

  je potopljena kapilara in r notranji polmer kapilare.

  Doloevanju kapilarnega polmera se lahko ognemo tako, da aparaturo najprej umerimo z

  vodo, ki ji poznamo vrednost povrinske napetosti in povrinsko vrednost vzorca doloimo iz

  enabe:

  h l

  h l

  (11.11)

  STALAGMOMERINI NAIN

  Pri tej metodi izmerimo maso in volumen kapljice. Imamo kapilaro z zunanjim premerom 2r.

  Kapljice poasi iztekajo iz stalagmometra in tea kaplje v trenutku, ko se le ta utrga je mi g in

  je enaka sili povrinske napetosti:

  2i

  m g r (11.12)

  Utrga se le del kapljice, zato vpeljemo faktor

  = m/mi , (11.13)

  ki pove, koliken del idealne kaplje se utrga in je odvisen

  od volumna kaplje r/V1/3. Kadar je vrednost r/V1/3 med 0,7

  in 0,9, dobimo najbolje rezultate; mi zamenjamo, dobimo:

  2

  mg

  r

  (11.14)

  Kot pri manometrini metodi, se tudi tukaj lahko izognemo

  doloanju mase oz. volumna kapljice, tako, da pretejemo tevilo kapljic, ki se nahajajo v

  doloeni prostornini. Stalagmometer zato najprej umerimo z vodo z znano vrednostjo

  povrinske napetosti in pretejemo le tevilo kapljic v stalni prostornini stalagmometra.

  Dobimo izraz:

  0

  0 0

  m

  m

  (11.15)

  Ob predpostavki, da sta volumna kapljic vode in vzorca priblino enaka, lahko zapiemo:

 • POVRINSKA NAPETOST

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 45 | S t r a n

  0 0 0 0

  m V

  m V

  (11.16)

  V = n v = n0 v0 (11.17)

  v je prostornina kapljice in n tevilo kapljic, konno lahko zapiemo:

  0

  0 0

  n

  n

  (11.18)

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA IN INVENTAR

  - U - manometer

  - Stalagmometer

  IZVEDBA

  Manometrini nain: v manjo epruveto nalijemo vodo, vanjo potopimo stekleno

  kapilaro, ki je preko valjaste posode povezana z manometrom. Oditamo globino

  potopljenosti kapilare v tekoino (l0, l). V valjasto posodo nalijemo destilirano vodo in jo

  prinemo spuati v ao tako hitro, da se v kapilari prinejo enakomerno trgati mehurki,

  priblino vsake 3 sekunde. Na manometru oditamo podtlak h0, ko se oba kraka obarvane

  tekoine najbolj odklonita. Enak postopek ponovimo e za vzorec.

  Stalagmometrini nain: v stalagmometer najprej posesamo vodo. S stikom, ki je

  pritrjen na gumjasti del na vrhu stalagmometra uravnamo hitrost izhajanja kapljic tako, da se

  vsaka kapljica odtrga le pod vplivom lastne tee. Pretejemo tevilo kapljic, ki se utrgajo v

  oznaeni prostornini buke na stalagmometu.

  Enak postopek ponovimo e za vzorec.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo podatke.

  0 (pri 20C) = 72,78 10-3 Nm-1

  Kadar je temperatura razlina od 20C, izraunamo povrinsko napetost vode po enabi:

 • POVRINSKA NAPETOST

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 46 | S t r a n

  ' 2 3

  0 0

  ' 1

  0

  1 1

  3 1 2

  6 1 3

  75,680

  0,138

  0,365 10

  0,47 10

  b T c T d T

  din cm

  b din cm C

  c din cm C

  d din cm C

  Pri emer je din cm-1 = 10-3 Nm-1 in temperatura v C.

  manometrini nain

  0

  h l

  h l

  stalagmometrini nain

  0

  n

  n

  5. NAPAKA

  manometrini nain

  l hl h

  l l h h

  stalagmometrini nain

  n n

  n n

  6. REZULTAT

  manometrini nain:

  stalagmometrini nain:

 • ADSORPCIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 47 | S t r a n

  Vaja 12.

  ADSORPCIJA

  1. NAMEN

  Za sistem ocetna kislina - aktivno oglje doloimo adsorpcijsko izotermo ter konstanti a in b iz

  Freundlichove adsorpcijske izoterme.

  2. OSNOVE

  Adsorpcija je proces, kjer se atomi ali molekule adsorbata veejo na povrino. V principu

  lahko adsorbcija potee na vseh povrinah, vendar je pojav e posebej izrazit, kadar gre za

  kontakt plinov ali tekoin s trdnimi poroznimi materiali, kot je npr. oglje, ki ima veliko povrino.

  e pride plin v stik s trdno snovjo je v ravnoteju koncentracija plinskih molekul tik ob povrini

  vedno veja kot v samem plinu. Ta pojav imenujemo adsorpcija. Adsorpcija bo im veja,

  im veja je aktivna povrina adsorbenta in im moneje bodo privlane sile. Sile, ki veejo

  delce na povrino so lahko fizikalne ali kemine narave in adsorpcijski proces glede na to

  imenujemo fizisorpcija (ibke Van der Waalsove sile) in kemisorpcija (mone valenne sile).

  Adsorpcija naraa s povrino adsorbenta in s privlanimi silami.

  Adsorpcija plina je spontan proces: G 0 in S 0.

  Iz enabe:

  H G T S (12.1)

  lahko ugotovimo, da je tudi H 0.

  Mnoina adsorbirane snovi pada z rastoo temperaturo. Odvisnost adsorpcije in tlaka pri

  konstantni temperaturi podaja:

  ki velja v obmoju zmernih tlakov.

  Za adsorpcijo obstaja ve teorij (odvisne od modelov). Longmuirjeva teorija vsebuje

  Longmuirovo adsorpcijsko izotermo in predpostavlja, da se na adsorbentovi povrini

  adsorbira le monomolekulska plast adsorbata:

  1

  11

  qk Pxq

  m k P

  (12.3)

  x/m je mnoina adsorbiranega plina na enoto mase adsorbenta.

  bx a Pm

  , Freundlichova empirina enaba, (12.2)

 • ADSORPCIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 48 | S t r a n

  je povrina adsorbenta, ki je pokrit z molekulami plina

  s

  x

  x ,

  x je mnoina adsorbirane snovi in xs mnoina adsorbirane snovi pri nasienju. q je

  sorazmernostni faktor, k1 = ka/kd so konstante, odvisne od temperature.

  Adsorpcija raztopin na povrine trdnih adsorbentov e ni povsem matematino pojasnjena,

  vendar zanjo veljajo splone zakonitosti kot za adsorpcijo plinov.

  Adsorpcija se zniuje s temperaturo in raste z rastoo koncentracijo raztopine. V mnogih

  primerih se eksperimenti ujemajo s Freundlichovo epirino adsorpcijsko izotermo, ki pa velja le

  v obmoju srednjih koncentracij:

  Pri visokih koncentracijah prihaja do nasienja adsorbenta, v obmoju nizkih koncentracij pa

  eksperimentalna izoterma poteka praktino linearno.

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - bireti

  - erlenmajerice

  - pipete

  - lijaki

  - filtrirni papir

  - raztopine ocetne kisline

  - raztopine KOH

  x/m

  c

  eksperimentalna izoterma

  Freundlichova izoterma

  , log log logbx x

  a c a b cm m

  (12.4)

 • ADSORPCIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 49 | S t r a n

  - fenolftalein

  IZVEDBA

  Zatehtamo 3 g aktivnega oglja v vsako od estih suhih erlemanjeric z obrusom. V vsako

  dodamo po 100 ml pripravljenih ocetnih kislin razlinih koncentracij:

  0,4 M 0,2 M 0,1 M 0,05 M 0,025 M 0,0125 M

  Raztopine stresamo na stresalniku priblino eno uro in pol. Med tem doloimo natanne

  koncentracije raztopin ocetne kisline (c0) s titracijo z 0,1 M in 0,0125 M KOH. Kot indikator

  uporabimo nekaj kapljic fenolftaleina. Dodane koliine:

  5 ml 0,4 M 10 ml 0,2 M 20 ml 0,1 M CH3COOH /titriramo z 0,1 M KOH

  5 ml 0,05 M 10 ml 0,025 M 20 ml 0,0125 M CH3COOH /titriramo z 0,0125 M KOH

  Po stresanju filtriramo raztopine skozi filter papir v suhe erlenmajerice, prvih 10 ml zavremo. V

  erlenmajerice odpipetiramo enake koliine raztopine, kot prej in s titracijo doloimo

  koncentracije ravnotenih raztopin po adsorpciji (c).

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo meritve:

  pred adsorpcijo

  prostornina /ml M CH3COOH M KOH poraba KOH /ml

  po adsorpciji

  prostornina /ml M CH3COOH M KOH poraba KOH /ml

  m = 3 g

  3 3CH COOH CH COOH KOH KOH

  0( )

  raztopine

  c V c V

  x c c V

  Tabeliramo izraunane vrednosti in nariemo diagram log x/m v odvisnosti od log c po

  enabi (12.4) ter diagram x/m v odvisnosti od c.

  c /(m mol/100 ml) c /(m mol/100 ml) log c x x/m log x/m

 • ADSORPCIJA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 50 | S t r a n

  Iz diagrama oditamo log a, ki je odsek na ordinatni osi pri log c = 0 in naklon premice b:

  log a a =

  b =

  5. NAPAKA

  Napako doloimo grafino.

  6. REZULTAT

  a =

  b =

  Diagrami:

  log x/m kot funkcija log c

  x/m kot funkcija c

 • KEMIJSKA KINETIKA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 51 | S t r a n

  Vaja 13.

  KEMIJSKA KINETIKA

  Reakcije potekajo z razlinimi hitrostmi, odvisno od njihove narave in pogojev: temperature,

  tlaka, koncentracije, prisotnost katalizatorja itd.

  Reakcijska hitrost

  A A + B B + .. + C C + D D + .. = 0 (13.1)

  A, B so stehiometrijski faktorji reaktantov, A, B so negativni, stehiometrijski faktorji

  produktov C, D , C, D so pozitivni. Hitrost reakcije, ki je vedno pozitivna, definiramo:

  1,i

  i

  dcv

  dt

  (13.2)

  v kolikor je prostornina med reakcijo konstantna.

  Red reakcije

  Reakcijska hitrost je odvisna od koncentracije reaktantov in produktov. Za enosmerne

  reakcije zapiemo:

  .......A B

  v kc c (13.3)

  k je konstanta reakcijske hitrosti. je red reakcije glede na snov A, glede na snov B itn.

  Celokupni red reakcije n je enak vsoti delnih redov:

  .....n (13.4)

  Kadar reagira ena sama snov, zapiemo:

  ndc kcdt

  (13.5)

  Red reakcije je lahko celo tevilo ali ulomek. e je red reakcije 1, pravimo, da je reakcija 1.

  reda in zapiemo:

  dckc

  dt

  (13.6)

  Zaetno koncentracijo oznaimo s c0 in izraz integriramo, dobimo:

  0lnc

  ktc

  (13.7)

 • INVERZIJA SAHAROZE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 52 | S t r a n

  k je konstanta reakcijske hitrosti in se spreminja s temperaturo.

  Razpolovni as

  je as, v katerem se med reakcijo koncentracija reaktanta zmanja na polovico zaetne

  vrednosti. Pri reakciji 1. reda je razpolovni as odvisen samo od konstante reakcijske hitrosti:

  12ln 2 k t

  (13.8)

  Vaja 13 A.

  INVERZIJA SAHAROZE

  1. NAMEN

  Uporabimo optino rotacijo oz. polarimetrijo

  za ugotavljanje konstante reakcijske hitrosti.

  2. OSNOVE

  Hidroliza saharoze poteka:

  C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6

  saharoza glukoza fruktoza

  e je voda v velikem prebitku, se njena koncentracija med reakcijo praktino ne spremeni,

  pravimo, da je reakcija psevdomonomolekulska, kinetino je psevdo 1. reda. Reakcija

  potee do konca. V zaetku, ko imamo saharozo, je raztopina desnosuna, meanica

  fruktoze in glukoze je levosuna. Specifini obrat fruktoze je -93,78cm3 g-1dm-1, glukoze pa

  +52,74cm3 g-1dm-1. Popolni hidrolizi saharoze ustreza sprememba kota zasuka, ki je enaka

  razliki med zaetnim in konnim kotom zasuka z - k. Ta razlika je merilo za zaetno

  koncentracijo saharoze, zato v enabi (13.7) zamenjamo c0 z z - k in c z t - k. Konstanto

  reakcijske hitrosti izraunamo iz izraza:

  POMEMBNE KOLIINE

  20

  D = + 52,74 cm3 g-1dm-1, glukoza

  20

  D = - 93,78 cm3 g-1dm-1, fruktoza

  20

  D = 66,50 cm3 g-1dm-1, saharoza

  k/ min-1

  saharoza glukoza fruktoza

  H+

 • INVERZIJA SAHAROZE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 53 | S t r a n

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - buki

  - pipeta

  - polarimeter

  - kiveti

  - raztopini saharoze

  - raztopini HCl

  IZVEDBA

  Pripravimo raztopini saharoze in klorovodikove kisline. V 50 ml buko odpipetiramo 25 ml

  raztopine saharoze in ji dodamo 25 ml 0,5 M HCl. V trenutku, ko na saharozo izlijemo kislino,

  zapiemo as ali poenemo toparico. To je zaetni as reakcije. Enako ponovimo z 1 M HCl.

  Kiveti napolnimo z vzornima tekoinama tako, da v njih ni mehurkov. S polarimetrom

  oditavamo kote zasuka za obe raztopini v presledkih po 15 minut.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Tabeliramo oditke kota zasuka in izraunane vrednosti:

  t1/min 1 (t- k)1 ln(t - k)1

  t0,5 /min 0,5 (t - k)0,5 ln(t - k)0,5

  Konni kot zasuka izraunamo. Nariemo diagram ln(t - k) v odvisnosti od asa za obe

  koncentraciji HCl. Iz naklona premice doloimo konstanti reakcijske hitrosti. Nariemo e

  diagrama (t - k) v odvisnosti od asa, prav tako za obe koncentraciji HCl.

  z kz k t k

  t k

  ln ln ( ) ln ( )k t

  ln z k

  t k

  k t

  (13.9)

 • INVERZIJA SAHAROZE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 54 | S t r a n

  Konni kot zasuka dobimo iz enabe:

  T

  mi

  l c (13.10)

  T

  je specifini zasuk pri valovni dolini in temperaturi T, l je dolina kivete v dm in cm

  molska koncentracija glukoze oz. fruktoze.

  Konno koncentracijo cm izraunamo.

  5. NAPAKA

  Napako doloimo grafino.

  6. REZULTAT

  k 0,5 M =

  k 1,0 M =

  Diagrami:

  ln(t - k) kot funkcija asa za obe koncentraciji HCl

  (t - k) kot funkcija asa za obe koncentraciji HCl

 • KINETIKA RAZTAPLJANJA SOLI

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 55 | S t r a n

  Vaja 13 B.

  KINETIKA RAZTAPLJANJA SOLI

  1. NAMEN

  Prouevali bomo fizikalni proces difuzijo. Sadra, CaSO42H2O,

  je relativno slabo topna sol, zato ji lahko enostavno merimo

  prevodnost medtem ko se raztaplja, na osnovi tega pa prouujemo

  spremembo koncentracije v raztopini.

  2. OSNOVE

  dcdn DS dt

  dx , (13.11)

  kjer je D difuzijska konstanta, dc/dx je gradient koncentracije, S je povrina kristala, t je as in

  n je mnoina snovi, ki difundira v raztopino. Na zgornji sliki premica predstavlja pribliek in

  rtkana rta dejansko spremembo koncentracije.

  Gradient koncentracije zapiemo:

  0c cdc

  dx

  . (13.12)

  Ob upotevanju, da je dc = dn/V, dobi difuzijska enaba obliko:

  0 0k ( ), kdc DS DS

  c c c cdt V V

  , (13.13)

  Z integracijo dobimo:

  0

  0

  ln kc

  tc c

  (13.14)

  Spremembo koncentracije lahko spremljamo tako, da sledimo spremembi prevodnosti

  raztopine. Prevodnost je sorazmerna koncentraciji, zato lahko zapiemo:

  crystal

  x

  kristal

  C0

  C

  POMEMBNE KOLIINE

  k / min-1

  Medtem, ko se kristal sadre topi, se plast

  nasiene raztopine nalaga na njegovi

  povrini. Iz te plasti sol difundira v

  raztopino, ki e ni nasiena. Pri normalnih

  pogojih in stalnem meanju poteka

  difuzijski proces v tanki difuzijski plasti z

  debelino (0.1 0.01 mm) na povrini

  kristala. V asu dt, se lahko raztopi samo

  toliko soli, kot je lahko difundira v

  raztopino. Po Fickovem prvem zakonu o

  difuziji, zapiemo:

 • KINETIKA RAZTAPLJANJA SOLI

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 56 | S t r a n

  k

  k

  ln k t

  , (13.15)

  Kjer je specifina prevodnost, as je t in k

  v asu t = dobimo specifino prevodnost

  nasiene raztopine. Specifino prevodnost merimo neposredno z upornostjo 1

  ( )R

  :

  Kjer je R upornost raztopine v asu t in Rk v asu t = .

  3. EKSPERIMENTALNI DEL

  APARATURA, INVENTAR IN KEMIKALIJE

  - konduktometer

  - konduktometrina celica (aa z elektrodo)

  - mealo

  - kristali sadre

  IZVEDBA

  Da postane raztopina nasiena je potrebno ve ur, zato najprej izmerimo vrednost Rk e

  pripravljene nasiene raztopine. Nato speremo ao, elektrodo in kristale z destilirano vodo.

  V ao poloimo kristale, mealo in elektrodo in jo napolnimo s sveo destilirano vodo. V

  trenutku, ko na sadro vlijemo vodo (cca. 600 ml), zabeleimo zaetni as procesa (t = 0).

  Merimo upornost raztopine v intervalih po trideset sekund, nato pa jih poveujemo od 1,5 do

  10 minut.

  4. ANALIZA PODATKOV

  Izraunamo ln R/R-Rk in tabeliramo R, t, R/R-Rk in ln R/R-Rk

  Nariemo diagram ln R/R-Rk v odvisnosti od asa. Doloimo naklon premice, ki predstavlja

  konstanto reakcijske hitrosti k.

  t/min R/ R/R-Rk ln R/R-Rk

  k

  ln kR

  tR R

  (13.16)

 • KINETIKA RAZTAPLJANJA SOLI

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 57 | S t r a n

  5. NAPAKA

  Napako doloimo grafino.

  6. REZULTAT

  k =

  Diagrami:

  ln R/R-Rk kot funkcija asa

 • TABELE

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 58 | S t r a n

  TABELE

  Tabela 5. Gostota vode pri razlinih temperaturah

  Tabela 6. Pomembne fizikalne konstante

  Konstanta oznaka vrednost enota

  Plinska konstanta

  R

  8,3143

  1,9872

  62363

  J mol-1 K-1

  Cal mol-1 K-1

  cm3 torr mol-1 K-1

  Boltzmanova konstanta k 1,3805 10-23 J K-1

  Faradayeva konstanta F 96485,34 A s mol-1

  Planckova konstanta h 6,6256 10-34 J s

  Avogadrova konstanta NA 6,0226 10 23 mol-1

  Tabela 7. Pomembne koliine

  Koliina oznaka vrednost enota

  Hitrost svetlobe v vakuumu c 2,9979 10 8 m s-1

  Temperatura trojne toke vode 273,16

  0,01

  K

  C

  Temperatura ledia vode 273, 15

  0,00

  K

  C

  Tabela 8. Uporabni pretvorniki enot

  Ime enote oznaka vrednost enota

  Atmosfera atm 1,01325 10 5

  766

  Pa

  torr

  Tor torr 1,3332 10 2 Pa

  Termokemina kalorija cal 4,184 J

  C g cm-3

  18 0,998597

  19 0,998407

  20 0,998206

  21 0,997994

  22 0,997772

  23 0,997540

  24 0,997299

  25 0,997047

  26 0,996786

  27 0,996516

 • LITERATURA

  Mojca SLEMNIK, POSKUSI V FIZIKALNI KEMIJI 59 | S t r a n

  LITERATURA

  1. G. Peter Matthews, Experimental Physical Chemistry, Clarendon Press Oxford, 1985.

  2. Horst Dieter Frsterling/Hans Kuhn, Praxis der Physikalischen Chemie, VCH, 1985.

  3. Rudolf Hilze, Experimental Electrochemistry, Willey VCH, 2009.

  4. D. Bratko, D. Dolar, V. Doleek, D. Kozak, S. Lapajne, D. Leskovek, S. Oman, C. Pohar,

  J. kerjanc, J. pan, G. Vesnaver, V. Vlachy, Laboratorijske vaje iz fizikalne kemije, UL,

  Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Ljubljana, 2006.

  5. Carl W. Garland, Joseph W. Nibler, David P. Shoemaker, Experiments in Physical

  Chemistry, McGraw Hill, Eight edition, International Edition, 2009.

  6. P. W. Atkins, Physical Chemistry. Sixth Edition, Oxford University Press, Oxford,

  Melburne, Tokio, 1998.

  7. http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&im

  grefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&us

  g=__BOdQt-

  qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&http://www.google.si/imgres?imgurl=http:

  //www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a

  /LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-

  qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3p

  efIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-

  M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtem

  perature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl

  %26tbs%3Disch:1&itbs=1z=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&t

  bnid=epVvNP6UVc-_-

  M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtem

  perature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl

  %26tbs%3Disch:1&itbs=1 (14. 03. 2011).

  8. http://sest.vsu.edu/~vvilchiz/404phase.pdf (14. 03. 2011).

  http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&sig2=VZ8Yz0ftwCTY3pefIKuThQ&zoom=1&tbnid=epVvNP6UVc-_-M:&tbnh=121&tbnw=110&ei=Yvx9TdbDL47Hswa9von4Bg&prev=/images%3Fq%3Dtemperature%2Bcomposition%2Bdiagrame%26hl%3Dsl%26sa%3DX%26rlz%3D1W1GGLD_sl%26tbs%3Disch:1&itbs=1http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/f8_14.gif&imgrefurl=http://www.uiowa.edu/~c004131a/LVSolution%2520Phase_Diagrams.html&usg=__BOdQt-qIq965Qav32qSewHyzv2E=&h=363&w=330&sz=8&hl=sl&start=3&am