of 22 /22

Dionizov dar iliti O vinu, srije²u i (stereo)kemiji

Embed Size (px)

Text of Dionizov dar iliti O vinu, srije²u i (stereo)kemiji

 • Dionizov dariliti

  O vinu, srijeu i (stereo)kemiji

  Kreimir Molanov, Institut Ruer Bokovi

  18. oujka 2008.

  Posveeno Katarini Sedlar, prof. kemije, i Tomislavu Sreu, dipl. in.kemije, povodom skoroga im vjenanja

  1 Uvod

  Nema studenta kemije ili neke srodne znanosti, niti maturanta koji nije svje-stan injenice da su molekule trodimenzijske estice. Kemija u prostoru stereokemija nije toliko grana kemije koliko nain gledanja na nju; tako jesmatrao, meu ostalim velikim kemiarima, i na nobelovac Vladimir Prelog.Dananju se kemiju, kako organsku, tako i anorgansku, ne bi moglo ni za-misliti bez velikih stereokemijskih otkria nainjenih u 19. i poetkom 20.stoljea. Ne bi se moglo zamisliti niti srodne znanosti, ziku, geologiju, bi-ologiju, biokemiju, farmaciju, medicinu, prehrambenu tehnologiju. . . znanosto ivotu kao takvu. Silan napredak medicine i farmacije u posljednjih sto-tinjak godina ima se itekako zahvaliti stereokemiji. Gotovo su sve molekulebioloki aktivnih spojeva - kako prirodnih, tako i sintetskih (ovdje spada ivelika veina lijekova) - kiralne i njihova je stereokemija vrlo sloena. Ipak,otkria osnovnih stereokemijskih pojmova, danas toliko vanih, napravljenasu na jednom posve obinom, lako dostupnom, jeftinom i ope poznatomspoju, vinskoj kiselini. Utjecaj ove tvari na razvoj ne samo kemije, nego iprirodoslovlja uope, ogroman je.

  2 Od kamenca do organskih kiselina

  Kada je bog Dioniz prije nekih 7000 godina siao s Olimpa kako bi Grkepoduio umijeu pravljenja vina, darovao je ovjeanstvu jo jedan dar od

  1

 • neprocjenjive vrijednosti. No, trebala su proi stoljea prije nego to su ljudishvatili svu njegovu veliinu. Taj je dar naime bio naoko beznaajan i posvenezanimljiv, kamencu nalik, talog koji se skupljao po stijenkama vinskihbavi i amfor. Ovaj vinski kamen, koji su poznavali ve stari Grci, u nasje poznat kao srije (sre ) ili kleger (Slika 1). Njegovo je kemijsko ime kalijevhidrogentartarat. To je bezbojna kristalna tvar slabo topljiva u vodi (u 100mL vode se pri sobnoj temperaturi moe otopiti tek 0,6 g srijea). Kiselogaje okusa. Zapaljiv je i gori ljubiastim plamenom. Sirovi srije dobiven izvina obino je obojan jer se na njega nataloe tanini i druge obojane tvarikojih ima puno u vinu, naroito crnom.

  Slika 1: Nakupine kristala srijea naene u boci crnoga vina (T'ga za jug, berba2003). Tamnoljubiasta boja potjee od tanin prisutnih u vinu; srije je inaebezbojan. Rendgenskom je difrakcijom potvreno da se ovaj uzorak, kojega jeautoru ljubazno ustupio Kristijan A. Kova, dipl. in. kemije, zaista sastoji odsitnih kristalia srijea.

  Antiki su vinari smatrali da nusproizvod koji nastaje prilikom stvaranjaboanskoga napitka mora, ma bio on i posve bezvezan kamenac, u sebisadravati neto boansko (i tu su itekako bili u pravu!). Stari Grci i Rimlja-ni pokuavali su ga na sve naine iskoristiti; P l i n i j e S t a r i j i spominje12 ljekovitih pripravaka od srijea [1], a u svojem spjevu De rerum naturaTit L u k r e c i j e [2] spominje srije u onome dijelu gdje govori o atomima:

  2

 • UT FACILE AGNOSCAS E LEVIBUS ATQUE RUTUNDISESSE EA QUAE SENSUS IUCUNDE TANGERE POSSUNT,AT CONTRA QUAE AMARA ATQUE ASPERA CUMQUE VIDENTUR,HAEC MAGIS HAMATIS INTER SE NEXA TENERIPROPTEREAQUE SOLERE VIAS RESCINDERE NOSTRISSENSIBUS INTROITUQUE SUO PERRUMPERE CORPUS.OMNIA POSTREMO BONA SENSIBUS ET MALA TACTUDISSIMILI INTER SE PUGNANT PERFECTA FIGURA;NE TU FORTE PUTES SERRAE STRIDENTIS ACERBUM. . .OMNIS ENIM, SENSUS QUAE MULCET CUMQUE,HAUT SINE PRINCIPIALI ALIQUO LEVORE CREATAST;AT CONTRA QUAE CUMQUE MOLESTA ATQUE ASPERA CONSTAT,NON ALIQUO SINE MATERIAE SQUALORE REPERTAST.SUNT ETIAM QUAE IAM NEC LEVIA IURE PUTANTURESSE NEQUE OMNINO FLEXIS MUCRONIBUS UNCA,SED MAGIS ANGELLIS PAULUM PROSTANTIBUS,TITILLARE MAGIS SENSUS QUAM LAEDERE POSSINT,FECULA IAM QUO DE GENERE EST INULAEQUE SAPORES. [2]

  (Odatle spoznaje lako, iz glatkih i okruglih da seSastoji ono atoma, to ugodno utila dira;Naprotiv, ono to gorko i oporo ini se, moraDa je od kukiastih vie, povezanih medj'se atoma.Zato i obino oni do utila razderu naihPutove, ulazom svojim ozljedjuju naa tjelesa.Zatim, to dobro, to zlo na utila djeluje naa,Medj' sobom bori se, jer iz neslinih jeste oblika.Ili ti ne vjeruje moda, e strano zvuei neskladPile dok zvidi iz glatkih se sastoji isto atoma. . .Naime, svi oblici koji ugadjaju utilima naim,Prvotnu glatkost zacijelo imadu atoma u sebi;Naprotiv, sve to imade, to dosadno, grubo j' u sebi,Uvijek se nadje u vezi sa grubou, gadnou tvari.Takodjer ima atoma, to s pravom se moe smatratGlatkijem, a opet nije posvema uglovit, kukast,Nego uglove ima, to istiu se van tek malko,Kojino kakljati vie, no vrijedjati naa utila mogu;Takve je vrste kamenac od vina i ovnike okus.1)

  1Prijevod M. Tepea (1938.) [3]

  3

 • Kao to vidimo, Lukrecije okuse i mirise objanjava meudjelovanjimaestica dotinih tvari i naih osjetila. To je jedan od najstarijih pokuajatumaenja makroskopskih pojava osnovnim, najsitnijim, esticama tvari (a-tomima), dakle povezivanja mikro- i makrosvijeta. Posebno je mjesto srijeau prirodoslovlju, izgleda, sudbinski predodreeno.

  I tijekom srednjega vijeka alkemiari su se svim silama bavili izvoenjempokus sa srijeom, kojega su nazivali tartar (katkad tartarum ili tartarus)ili argol. Osim to ih je intrigirala njegova boanska priroda, na ruku im jeila i injenica da je kalijev hidrogentartarat bio jedan od rijetkih organskihspojeva koji su se tada mogli dobiti u vrlo istom obliku. Da je rije o soli,shvatio je u 8. stoljeu perzijski alkemiar D a b i r i b n Ha j a n , koji jeiz nje uspio dobiti kiselinu, dodue u vrlo neistom obliku. Kao i u antici,srije je u srednjem vijeku naao svoje mjesto u ljekarnitvu. U sluajevimateih trovanja uzimao se antimonilov kalijev tartarat (u nas poznat kao srijeza bljuvanje) koji se, kako mu puko ime kae, koristio kao emetik [4]. Natrijevkalijev tartarat, poznat kao roelska sol, bio je, i jo je uvijek, nezaobilaznisastojak bezbrojnih krema i raznih drugih kozmetikih pripravaka. Njegovaje priprava stotinjak godina bila strogo uvana tajna (i izvor goleme zarade)ljekarnike obitelji Seignette iz francuskoga grada Rochelle [5].

  U sedamnaestomu se stoljeu odgovarajuim postupcima ve moglo pre-vesti srije u niz drugih soli. Broj poznatih srijeovih soli stoga je zaas poras-tao. Krajem 1760-ih vedski je kemiar i ljekarnik Carl Wilhelm S c h e e l e(Slika 2) razvio metodu izolacije iste vinske kiseline - najprije je srije kuhaos kredom, a zatim je nastalu netopljivu kalcijevu sol razloio sumpornomkiselinom. Hlaenjem i hlapljenjem te otopine nastaju kristali iste vinskekiseline. Iz tartara izolirana kiselina dobila je ime acidum tartaricum, i unas je poznata kao srijeova kiselina (srijeovina) ili vinska kiselina [5, 6].Njezine soli nazivamo tartaratima.

  Vinska kiselina, koja se po IUPAC-ovim pravilima zove 2,3-dihidroksibu-tanska-1,4-dikiselina, bezbojna je kristalna tvar talita 168 170 oC dobrotopljiva u vodi (u 100 mL vode moe se pri sobnoj temperaturi otopiti 133 gvinske kiseline). Veina njezinih soli poznatih u 18. stoljeu bila je takoerdobro topljiva. Izuzetci su bili kalcijev tartarat i - naravno - srije. Upravoje slaba topljivost srijea bila razlog njegovome taloenju po vinskim bocamai bavama.

  Scheeleov se postupak mogao primijeniti na izolaciju cijeloga niza organ-skih kiselina na veliko. Budui da je potranja za srijeovinom bila velika,nakon samo nekoliko godina uz vinarije su poele nicati prave pravcate tvor-nice vinske kiseline. Bio je to zaetak kemijske industrije.

  4

 • Slika 2: Carl Wilhelm Scheele (1742-1786).

  3 (Stereo)izomerija

  Godine 1818. opazio je Paul K e s t n e r , tvorniar iz Thanna u Francuskoj,da se pored kristala vinske kiseline u njegovim bavama javlja i mala koliinakristala neke druge tvari. Ispoetka je smatrao da je rije o oksalnoj kiselini,no ubrzo je shvatio da je dobio neto posve novo. Vee je koliine te tvaripriredio kuhanjem zasiene otopine vinske kiseline pri 170 oC. Joseph LouisG a y - L u s s a c je 1826. ustanovio da je ta nova kiselina vrlo slina vinskojte da obje imaju formulu C4H6O6. Novome je spoju, koji je bio slabije topljiv(25 g u 100 mL vode pri sobnoj temperaturi) i neto viega vrelita (200206oC) od vinske kiseline, dao ime acidum racemicum (od lat. racemus - grozd).Po hrvatski se ta tvar zove groana ili racemina kiselina. Njezine soli proz-vane su racematima. Bio je to prvi opisani sluaj izomerije, pojave da dva ra-zliita spoja imaju istu kemijsku formulu. Kestnerova je priprava raceminekiseline pregrijavanjem otopine vinske kiseline zapravo prva poznata reakcijaizomerizacije, prevoenja nekog spoja u njegov izomer. Na slian se nainova kiselina pravi i danas [7]. Sljedee je godine Wh l e r objavio svojuglasovitu sintezu ureje te ustanovio da je njezina formula CH4N2O, ista kaoi kod anorganskog spoja amonijevog cijanata. Za ovakve spojeve koji se sas-toje od istih atoma, a ipak su razliiti, vedanin Jns Jakob B e r z e l i u s(Slika 3) je 1830. predloio ime izomeri (vedski isomeriska kroppar nastaloje od grkog o - sastavljen od jednakih dijelova).

  Ve su tako polovicom 19. stoljea bila poznata dva tipa izomerije: kodureje i amonijevoga cijanata atomi su medusobno razliito povezani (Slike 4ai 4b). Takve spojeve nazivamo konstitucijskim izomerima. U sluaju vinskei racemine kiseline svi atomi su jednako povezani, kao to je 1858. pokazao

  5

 • Slika 3: Jns Jakob Berzelius (1779-1848).

  Archibald Scott C o u p e r [8] (Slika 4c). Dvije godine kasnije P e r k i ni Dup p a potvrdili su strukturu racemine kiseline sintezom iz anorgan-skih prete; Pasteur na slian nain priredio vinsku kiselinu. Pasteurova jesinteza bila prva ikada namjerno izvedena sinteza nekog kiralnog spoja.

  Slika 4: Strukturne formule a) ureje, b) amonijevog cijanata te c) vinske iracemine kiseline, kakve su bile poznate u 19. stoljeu.

  Jedino logino objanjenje razlike izmeu vinske i racemine kiseline jestu razliitom prostornom rasporedu atoma. Takve spojeve kod kojih su istiatomi jednako povezani, a ipak razliito u prostoru razmjeteni danas nazi-vamo stereoizomerima. No, pria o stereoizomeriji vinske kiseline ovdje tekpoinje; valja jo samo dodati da je godine 1853. Louis Pasteur sintetiziraojo jedan njezin stereoizomer, meso-vinsku kiselinu. Podjednako je topljivakao i vinska kiselina (125 g u 100 mL vode pri sobnoj temperaturi) i imamalo nie talite (140 oC). O njoj e jo biti govora.

  6

 • 4 Molekulska kiralnost; enantiomerija i

  dijastereoizomerija

  Otkrie molekulske kiralnosti usko je vezano uz dva pojma: optiku aktivnosti hemiedriju. Optiku je aktivnost poetkom 19. stoljea opazio Jean-BaptisteB i o t (Slika 5): prilikom prolaska zrake polariziranog svjetla kroz uzorkenekih tvari - kristale, tekuine ili otopine - ravnina polarizacije dotine zrakezakrene se za neki kut. Najprije je ovaj efekt opazio na kristalima kvarca(1812), a zatim i na nekim organskim uzorcima, terpentinskom ulju, ek-straktima iz limuna i lovora, otopinama kamfora, eera itd. (1815). Biot jezakljuio da je optika aktivnost kvarca, iji neki kristali ravninu polarizacijezakreu udesno, a neki ulijevo, posljedica grae kristala, dok je kod organ-skih spojeva (koji uvijek zakreu u istom smjeru) ona posljedica grae samihmolekula. Dvadesetak godina kasnije opazio je da vinska kiselina i njezinesoli zakreu u desno, dok su racemina kiselina i njezine soli optiki neaktivni[5, 6, 9, 10].

  Slika 5: Jean-Baptiste Biot (1774-1862).

  Krajem 18. stoljea francuski je opat Ren Just H a y pretpostavio dasu vanjska forma i simetrija kristala odraz njihove unutranje grae. Uskoroje otkrio da se na kristalima kvarca javljaju tzv. hemiedarske plohe kojenaruavaju simetriju. One mogu biti orijentirane na lijevo ili na desno tvoreitako dvije vrste kristala koje se u prostoru ne mogu preklopiti, ali se jedanprema drugome odnose kao predmet i njegova zrcalna slika (Slika 6). Danasbismo rekli da su takvi kristali enantiomerni ili enantiomorfni. Svaki parpredmet koji se odnose kao predmet i njegova zrcalna slika danas nazivamoparom enantiomer. Hay je smatrao da pojava hemiedrije nije sluajna,

  7

 • nego da je uzrokovana niom simetrijom samih estica od kojih je kristalnapravljen [5, 6].

  Slika 6: Lijevi i desni kristal kvarca odnose se kao predmet i njegova zr-calna slika te zakreu ravninu polarizacije svjetlosti u suprotnim smjerovima.Hemiedarske su plohe oznaene sivom bojom. Ovakvi su kristali enantiomerni.

  Engleski je matematiar i astronom John F. W. H e r s c h e l (Slika 7) oko1822. korelirao optiku aktivnost kvarca s njegovim hemiedarskim plohama:oni s lijevim plohama zakreu ravninu polarizacije u lijevo, a oni s desnimplohama u desno.

  Slika 7: Sir John Frederick William Herschel (1792-1871).

  Traei izvor sitnih razlika u zikim i kemijskim svojstvima vinske iracemine kiseline, Berzelius je pismom ponukao Eilharda M i t s c h r e l i c h a ,jednog od tada najznamenitijih kristalografa, na ispitivanje simetrije kristal

  8

 • ovih kiselina i njihovih soli. Iako se odmah uhvatio posla, Mitscherlich jeubrzo doao do vrlo zbunjujuih rezultata pa je desetak godina oklijevao ob-javiti ih. Konano ga je s gotovo jednakom studijom pretekao Frdric Hervd e l a P r o v o s t a y e (1841). Rezultati obaju istraivanja mogu se ukratkoovako saeti: kristali vinske kiseline (Slika 8a) i njezinih soli hemiedarski su;ovi spojevi svi zakreu ravninu polarizacije u desno. Racemina kiselina isve njezine soli optiki su neaktivne, a njihovi kristali nemaju hemiedarskihploha (tj. ne postoje dva enantiomerna oblika pa se mogu preklopiti sa svo-jom zrcalnom slikom - za takve se kristale kae da su holoedarski) (Slika 9)[5, 6].

  Slika 8: Hemiedarski kristali a) desnozakreue i b) lijevozakreue vinske kiselinekoju je 1847. izolirao Pasteur, odnose se kao predmet i njegova zrcalna slika (tj.enantiomerni su). Ravninu polarizacije zakreu u suprotnim smjerovima.

  Slika 9: Holoedarski kristali a) racemine kiseline, b) kalijeva racemata, c) natri-jeva racemata i d) kalijeva antimonilova racemata mogu se preklopiti sa svojomzrcalnom slikom. Svi su ovi spojevi optiki neaktivni.

  Izuzetak su samo dvije soli: natrijev amonijev tartarat i natrijev amonijev

  9

 • racemat iji su kristali naoko posve jednaki. Izgleda da je jedina razlika meunjima bila u optikoj aktivnosti.

  Zbunjeni je Mitscherlich 1844. ovako pisao Biotu: Natrijeve amonijevesoli obiju izomernih kiselina imaju iste kristalne forme i iste gustoe. . . aliovdje su priroda i broj atoma, njihov raspored i njihove (meusobne) udalje-nosti iste u obje supstance [9, 10, 11]. Ovo je pismo, kao i opskurni izvje-taj izvjesnoga Han k e l a iz 1843. koji tvrdi da se na kristalima desnoza-kreuega natrijevog amonijevog tartarata javljaju hemiedarske plohe2, po-nukalo mladoga Biotova uenika, Louisa Pasteura (Slika 10), da se pozabaviprouavanjem kristala ovih soli [9, 11].

  Slika 10: Louis Pasteur (1822.-1893.) u svojem laboratoriju.

  Pasteur je uskoro sa zadovoljstvom opazio hemiedarske plohe na krista-lima natrijevog amonijevog tartarata (Slika 11a), detalj koji je promakao iMitscherlichu i de la Provostayeu. Za divno udo, iz otopine natrijeva amoni-jeva racemata opet su izrasli hemiedarski kristali, no neki od njih su imalidesne, a drugi lijeve plohe (Slika 11a i b). Vjerujui u Hayjevu hipotezu

  2Spomen ovoga izvjea moe se nai samo u Pasteurovim biljekama; po svemu sudeinikada nije bilo objavljeno.

  10

 • da je simetrija kristala odraz unutarnje simetrije estica od kojih je pravljen,Pasteur je pomou poveala i pincete ziki odvojio lijeve (Slika 11b) oddesnih (Slika 11a) kristala. Koliko s uenjem, toliko i s oduevljenjem,opazio je da su i jedni i drugi optiki aktivni. tovie, otopina desnih jedesnozakreua, a lijevih lijevozakreua! Otopina nastala otapanjem jed-nake mase lijevih i desnih kristala bila je optiki neaktivna. Zatim jePasteur iz obje vrste kristala izolirao istu kiselinu: ona iz desnih bila je i-dentina prirodnoj vinskoj kiselini (Tablica 1; Slika 8a), dok se lijeva od njerazlikovala samo po tome to je ravninu polarizacije zakretala na suprotnustranu i to su njezini kristali imali lijeve hemiedarske plohe (Slika 8b)[9, 11].

  Slika 11: Kristali a) desnozakreueg i b) lijevozakreueg natrijevog amonijevogtartarata hemiedarski su i enantiomerni; c) optiki neaktivni holoedarski kristalinatrijevog amonijevog racemata. Ovi posljednji nastat e pri temperaturama viimod 26 oC. Upravo zato je Pasteuru i polo za rukom prirediti enantiomerne kristale- u njegovom laboratoriju naime nije bilo tako toplo.

  Iz ovih je podataka, tada 25-godinji, Pasteur izveo sljedee zakljuke:- Racemina kiselina nije isti spoj nego smjesa jednakih koliina (danas

  bismo rekli jednakih mnoin molekul) lijeve i desne vinske kiselinekoje se razlikuju samo po smjeru zakretanja ravnine polarizacije. Budui daova dva spoja zakreu za isti iznos, ali u suprotnim smjerovima, zakretanjese poniti. Zato je racemina kiselina naoko optiki neaktivna3.

  3Danas se sve (optiki neaktivne) smjese jednakih mnoin molekul dvaju enan-tiomernih spojeva nazivaju racematima.

  11

 • - Optika aktivnost organskih tekuin i otopin posljedica je nedostatkasimetrije samih molekula4 (tzv. dissimetrija, franc. dissymetrie moleculaire).

  - Optika aktivnost kristal ije su otopine (ili taljevine) optiki neaktivne,npr. kvarca ili natrijeva klorata, posljedica je asimetrinog razmjetaja mo-lekula koje nisu dissimerine.

  - Molekule lijeve i desne vinske kiseline se, isto kao i njihovi kristali,meusobno odnose kao predmet i njegova zrcalna slika [5, 6, 9, 10, 11]. Danasbismo rekli da su ta dva spoja enantiomerna, tj. da ine enantiomerni par.

  Na nagovor tada ve ostarjeloga Biota, Pasteur je 15. svibnja 1848. ovootkrie predstavio francuskoj akademiji [9, 11].

  Trei stereoizomer vinske kiseline, meso-vinska kiselina, bio je optikineaktivan i njegovi su kristali bili holoedarski. Strukturne formule svih trijustereoizomera, onako kako danas znamo da izgledaju, prikazane su u Tablici1. Na slikama vidimo da su molekule lijeve i desne vinske kiseline za-ista enantiomerne, a da se molekule meso-vinske kiseline mogu preklopiti sasvojom zrcalnom slikom. Molekule koje se ne mogu preklopiti sa svojomzrcalnom slikom danas nazivamo kiralnima [12]. Molekule meso-vinske kise-line su akiralne. Pasteur je ispravno smatrao da je uzrok optikoj aktivnostisimetrija molekul; optiki aktivni spojevi imaju kiralne molekule, dok sumolekule optiki neaktivnih spojeva akiralne. Prouavanje meso-vinske kise-line dovelo je do jo jednoga vanog pojma u stereokemiji - dijastereoizomer-ije. Dijastereoizomerima se nazivaju parovi stereoizomernih molekula kojenisu enantiomerne, npr. desna i meso-vinska kiselina. Metode odvajanjaenantiomernih spojeva koje je Pasteur usarvio sljedeih godina koriste se idan-danas u kemijskoj i farmaceutskoj industriji [10, 13]. Stoga ga s pravommoemo smatrati jednim od najveih znanstvenika u povijesti ovjeanstva.

  5 Kemija u tri dimenzije

  Svojim je radom Pasteur postavio temelje stereokemiji. Ipak, jo je ostalonejasnoa vezanih uz izomere vinske kiseline. Pasteur je smatrao da svakiorganski spoj ima tri stereoizomera, dva optiki aktivna enantiomera i jedanoptiki neaktivan meso-izomer. Ipak tako nije bilo, i trebalo je proi jo 20 ineto godina (tijekom kojih su se razvijale metode organske sinteze, izolacijespojeva iz prirodnog materijala te odvajanja enantiomer) dok nije otkrivenrazlog optike aktivnosti. Godine 1874. su, neovisno jedan o drugome, Ni-

  4Pojam dissimetrije treba razlikovati od pojma asimetrije. Dok asimetrija pretpostavljaodsutnost svih elemenata simetrije, dissimetrian predmet moe imati elemente simetrijekoji ne izvru konguraciju (tj. osi simetrije). Vie o simetriji, dissimetriji, asimetriji ipojmu kiralnosti moe se nai u ref. [12].

  12

 • zozemac Jacobus Henricus v a n' t H o f f i Francuz Joseph Achille L eB e l predloili tetraedarski model ugljikova atoma [14]. Prema tom mod-elu spoj je optiki aktivan ako ima etiri razliite skupine vezane na jedan,asimetrini5, ugljikov atom. Spoj s jednim asimetrino supstituiranimugljikovim atomommoe dakle imati samo dva stereoizomera, lijevi i desnienantiomer. Promatrajui sliku 4, zakljuujemo da molekula vinske kiselineima dva takva atoma. Svaki od njih moe biti lijevi ili desni, to ukupnodaje 22 = 4 kombinacije. Trebala bi stoga postojati 4 stereoizomera, ali poz-nata su samo tri. Kako to? Kod molekula desne vinske kiseline oba suasimetrina ugljikova atoma desna a kod molekule lijeve lijeva. Kodpreostale dvije kombinacije jedan je atom desni, a drugi lijevi i obratno.Nije teko domisliti se da su te dvije molekule zapravo identine; obje pred-stavljaju meso-vinsku kiselinu! Pogledajmo samo sliku 4 i tablicu 1 pa enam biti jasno.

  Kemiari su se sada mogli pozabaviti stereokemijom sloenijih spojeva,no odmah su naili na probleme. Posebno su ih zbunjivali eeri, koji imajusilno mnotvo izomera, od kojih su gotovo svi optiki aktivni. Na primjer,molekula glukoze, eera sa 6 ugljikovih atoma, ima ak 16 stereoizomera (tj.8 parova enantiomer)!6 Jo gore, pokazalo se da smjer zakretanja ravninepolarizacije nije ni u kakvoj svezi s kemijskom strukturom. Ni dan-danas nemoe se sa sigurnou pretpostaviti koji e enantiomer zakretati u desno, akoji u lijevo; nadajmo se da e u ne tako dalekoj budunosti netko konanodoi do rjeenja ovoga problema.

  Problem stereokemije eera rijeio je Emil F i s c h e r (Slika 12). Ti-jekom 1880-tih on je nizom kemijskih reakcija uspio sve tada poznate eereije molekule imaju 6 ili manje ugljikovih atoma prevesti jednoga u drugite ih na kraju svesti na najjednostavniji od njih, gliceraldehid. Ovaj spoj sije molekule imaju tri ugljikova atoma od kojih je samo jedan asimetrianima samo dva izomera, lijevi i desni gliceraldehid. Sve eere izvedeneiz desnozakreuega proglasio je desnima i za njih uveo oznaku D. Oneizvedene iz lijevozakreueg gliceraldehida nazvao je lijevima i oznaio ihs L. Zatim je predloio sljedeu konvenciju: konguracije molekula L- i D-gliceraldehida izgledaju kao na slici 13 [15]. Na taj je nain 1893. deniraorelativne konguracije, koje se za eere i aminokiseline rabe jo i danas.Molekule su svih prirodnih eera konguracije D, a aminokiselin L. Da bise odredilo konguraciju bilo kojega kiralnog spoja, trebalo ga je prevesti ugliceraldehid i izmjeriti mu optiko zakretanje. Tako je za prirodnu vinsku

  5Ispravnije bi bilo rei asimetrino okrueni ugljikov atom ili asimetrino supsti-tuirani ugljikov atom. Jer, atomi su (barem ugrubo) kuglasti, dakle ne mogu bitiasimetrini.

  6Glukoza ima etiri asimetrina ugljikova atoma, dakle 24 = 16 stereoizomera.

  13

 • kiselinu ispalo da pripada D-seriji, tj. da je relativna konguracija njezinihmolekula D.

  Slika 12: Hermann Emil Fischer (1852-1919).

  Slika 13: Fischerova (1893) konvencija molekula a) desnoga (D) i b) lijevog (L)gliceraldehida [14].

  6 Apsolutna konguracija

  Treba imati na umu da je Fischer svoju konvenciju uveo samo zbog knji-govodstva, tek toliko da bi se na neki nain moglo razlikovati enantiomerei oznaavati njihove konguracije. Tako se za svaki spoj ija je kongu-racija bila odreena moglo znati njegov stereokemijski odnos prema glicer-aldehidu. Odatle i naziv relativna konguracija. U Fischerovo se doba naimenije moglo znati koja od onih dviju formula sa slike 13 zaista pripada molekuliD-gliceraldehida. Odgovor na to pitanje trebalo je priekati jo vie od polastoljea, i dala ga je, kao i u Pasteurovo doba, kristalograja. I, naravno, upriu se upleo jedan srije.

  14

 • Dok su kristalogra 19. stoljea pomou mikroskopa i goniometra mogliprouavati samo vanjski izgled (morfologiju) kristala, njihovi su kolege iz 20.stoljea uz pomo monoga novog orua - rendgenskih zraka - mogli zaviritiu njihovu unutranjost, vidjeti atome i molekule od kojih se sastoje. Dase ove graevne jedinice ponavljaju periodiki u prostoru pretpostavio je jokrajem 18. stoljea Hay, no njegova se tvrdnja dugo nije mogla dokazati.

  Njemaki je ziar Max v o n L a u e 1911. predvidio da bi se rend-genske zrake, za koje se smatralo da su elektromagnetski valovi vrlo kratkihvalnih duljina, mogle ogibati (difraktirati) na atomima u kristalu isto onakokako se zrake vidljive svjetlosti (takoer elektromagnetskih valova, ali veevalne duljine) ogibaju na optikoj reetci. Sljedee su godine njegovi surad-nici F r i e d r i c h i Kn i p p i n g izveli prvi difrakcijski pokus [16, 17].Njime su dokazali dvije stvari: da su rendgenske zrake zaista elektromagnet-ski valovi i da su kristali periodike grade. Iz difrakcijske se slike osim togamoe odrediti i valnu duljinu rendgenskog zraenja te veliine atoma. Odgo-varajuim se matematikim postupkom moe doi do udaljenosti izmeu svihatoma u kristalu - moe se dakle dobiti trodimenzijska slika unutranjegrae kristala (a time i slika molekule u tri dimenzije). Dvojica engleskih -ziara, otac William Lawrence B r a g g i sin William Henry B r a g g suve 1913. odredili kristalne strukture nekolicine jednostavnih spojeva [16, 17].

  Do poetka drugoga svjetskog rata rendgenska je strukturna analiza po-stala posve razvijena znanstvena disciplina, a poznate su ve bile kristalne imolekulske strukture petstotinjak organskih i oko 2000 anorganskih spojeva.Moemo samo zamisliti koliko je poznavanje tone geometrije stotina organ-skih molekula (tj. duljin kemijskih veza i kutova izmeu njih) znailo zarazvoj stereokemije! Jednu stvar rendgenske zrake ipak nisu mogle: razliko-vati enantiomere. U difrakcijskim je pokusima posve svejedno jesu li molekuleu kristalu lijeve ili desne. Nizozemac Johannes Martin B i j v o e t sekrajem 40-tih domislio rjeenju ovoga problema. Pomou anomalnog ras-prenja rendgenskog zraenja, (otkrivenog 1930.) koje se javlja na atomi-ma velikoga rednog broja, Bijvoet je 1951. odredio kristalnu i molekulskustrukturu i apsolutnu konguraciju jednoga srijea, natrijeva rubidijeva tar-tarata [18, 19]. Time je potvrdio da D-gliceraldehid zaista ima konguracijuprikazanu na slici 13a. Molekula D-vinske kiseline onako kako izgleda ukristalima, s ispravno odreenom apsolutnom konguracijom, prikazana jena slici 14. Sve bezbrojne do tada odreene relativne konguracije tako supostale apsolutne. Bijvoet je takoer potvrdio i da je Fischerov proizvoljniodabir konguracij molekula gliceraldehida bio sluajno ispravan; bila je tovelika srea jer bi inae u kemijskoj literaturi nastala neopisiva zbrka.

  Bijvoet nije bez razloga odabrao upravo natrijev rubidijev tartarat zasvoj pokus. Za prvo odreivanje apsolutne konguracije trebao je neki jed-

  15

 • nostavan i notorno poznat spoj odavno poznate stereokemije. Uz to, kristalisu trebali u sebi sadravati neki atom visokoga rednog broja kako bi efektanomalnog rasprenja bio mjerljiv. U ovomu sluaju bio je to rubidijevkation. K tome, taj je spoj morao lako kristalizirati i tvoriti velike, dobrorazvijene kristale. Teko bi ikoji organski spoj ove uvjete mogao bolje zado-voljiti od jednoga srijea.

  Slika 14: Stereoskopski prikaz molekule D-vinske kiseline u kristalima [20].Gledanjem u kri tako da se obje molekule preklope vidjet emo trodimenzijskusliku.

  7 Stereokemijska zavrzlama

  Otprilike u vrijeme kada je Bijvoet odredio prvu apsolutnu konguraciju,poele su se otkrivati i manjkavosti Fischerove konvencije za oznaavanje ki-ralnosti. Prireivali su se, naime, mnogi kiralni spojevi koje se nije moglosvesti na gliceraldehid i njihova se konguracija stoga nije mogla opisati nitikao D niti kao L. Bilo je potrebno izmisliti neku novu, openitiju, konvenciju.Uskoro su je predloili Robert Sidney Cah n , Christopher Kelk I n g o l d iVladimir P r e l o g [21, 22], koja se njima u ast naziva CIP-konvencijom. Ti-jekom pedesetih oni su razvili jednoznaan sustav oznaavanja konguracijekoji vrijedi za sve atome okruene s etirima skupinama (osim planarnih, kojisu nuno akiralni [12]). On se temelji na sekvencijskom pravilu, dodjeljivanju

  16

 • prioriteta pojedinim skupinama.Postoje tono odreena pravila kojima se odreuje prioritet; najprije se

  gleda atomski broj supstituenta (to je vei to ima vii prioritet), zatimmaseni broj (to je vei, to je vii prioritet), pa broj atoma vezanih na tajsupstituent (to je vei, to je vii prioritet), itd. Detalje o odreivanju prio-riteta i apsolutne konguracije moe se nai u bilo koje udbeniku organskekemije.

  Molekulu sada promatramo kao kota ija je osovina veza koja spajasredinji (ne nuno ugljikov) atom sa supstituentom najniega prioriteta, o-nako kako pokazuje slika 15. Zamislimo da obod kotaa ide od supstituenta snajviim prioritetom prema onome s drugim pa zatim treim po redu. Uko-liko se kreemo udesno, konguracija se oznaava s R (od lat. rectus - desno),a ako se kreemo ulijevo, konguracija je S (od lat. sinister - lijevo). Ovakomoemo svakom asimetrino okruenom etverovalentnom atomu odreditinjegovu (apsolutnu) konguraciji. CIP-pravila je prihvatila i Meunarodnaunija za istu i primijenjenu kemiju (IUPAC).

  Slika 15: Odreivanje apsolutne konguracije prema CIP-pravilima: u spojuCHBrClF prioriteti idu redom: Br > Cl > F > H. Molekulu orijentiramo takoda gledamo kroz vezu izmeu ugljikovog atoma i supstituenta najmanjeg prioriteta(u ovome sluaju to je veza CH); zatim opisujemo krunicu prolazei redom krozsupstituente poevi od onog s najveim prioritetom prema treemu po redu.

  17

 • No, treba imati na umu da su i CIP-pravila, koliko god korisna bila, ipaksamo knjigovodstvena stvar. Nema, naime nikakve veze izmeu oznaka (+) i(), D i L te R i S. (+) i () oznaavaju smjer optikoga zakretanja zakretanja;D i L se odnose na konguracije gliceraldehida, a R i S na prioritete pojedinihatomskih skupina. Posve je sluajno ispalo da prirodna vinska kiselina, kojazakree ravninu polarizacije u desno, ima konguraciju D, odnosno (R,R) 7.

  Na primjer, apsolutna konguracija svih aminokiselina je L prema Fi-scheru, no prema CIP-pravilima sve su aminokiseline S osim serina ija jekonguracija R zato jer najvii prioritet ima sumporov atom vezan na ugljik.

  CIP-pravilima rijeeno je opisivanje stereokemijskog okruja etverova-lentnih atoma, no ona ipak nije univerzalna. U anorganskoj su kemiji uo-biajeni metalni ioni valencije vee od 4, tj. na koje je vezano vie od etiriskupine; a zadnje se vrijeme javljaju i topoloki kiralni spojevi [12] kojimaje teko ili nemogue pripisati neku konguraciju CIP-konvencijom. . . uope,opisivanje konguracije molekul jo je daleko od rijeenoga i ima jo punoposla za neke budue Fischere i Preloge.

  8 Ima li dalje?

  Netko e moda brzopleto pomisliti da se dananja kemija bavi problemimaprevie sloenim da bi njihovu rjeavanju ita mogao pridonijeti banalan,odavno poznat spoj poput srijea te da se nakon Bijvoetovog istraivanja oovoj molekuli vie nema to rei. No, bio bi to prenagljen zakljuak. Do danadananjega odreene su kristalne strukture preko 250 razliitih srijeova, soliD- i L-vinske, racemine i meso-vinske kiseline. Sa stereokemijskog su sta-jalita vrlo zanimljivi meso-vinska kiselina i njezine soli: ovi su spojevi op-tiki neaktivni i akiralni, ali su njihove molekule i ioni u kristalima ipak ki-ralni. To je do sada slabo istraena pojava konformacijske kiralnosti [12].Moemo je prikazati na primjeru natrijeva trihidrogen di-meso-tartarata,NaH3(C4H4O6)2 (Slika 15) [23]. U kristalima se nalaze dvije vrste molekula,i to enantiomernih. U strukturi moemo opaziti i simetrinu vodikovu vezuOHO, kod koje su obje udaljenosti OH jednake i iznose oko 1,2 . Rije jezapravo o trocentrinoj dvoelektronskoj vezi, i ne moe se rei koji je kisikovatom donor, a koji akceptor. Ova je veza zapravo zamrznuto stanje reakcijeprijenosa protona:

  OHO OHO.7Ovo znai da je raspored supstituenata (konguracija) obaju asimetrino supsti-

  tuiranih atoma R; apsolutna konguracija lijeve vinske kiseline je (S,S ), a meso-vinske(R,S ).

  18

 • Slika 16: Struktura trihidrogen di-meso-tartaratnoga aniona, [H3(C4H4O6)2] , ukristalima NaH3(C4H4O6)2 [23]. Dvije su enantiomerne molekule povezane neo-bino jakom vodikovom vezom dugom samo 2,4 .

  No, te se stvari tek posljednjih godina ozbiljnije prouavaju. . . Oito,Dioniz nas ima jo mnogo emu pouiti.

  Literatura

  [1] C. PLINIVS SECVNDVS, NATVRALIS HISTORIA, rukopis, oko 77.Latinski original i engleski prijevod mogu se nai na internetskoj straniciwww.perseus.edu/cache/perscoll_Greco_Roman.html

  [2] T. LVCRETIVS CARVS, DE RERVM NATVRA, rukopis, oko 54. pr.K. Latinski original i engleski prijevod mogu se nai na internetskojstraniciwww.perseus.edu/cache/perscoll_Greco_Roman.html

  [3] Lukrecije, O prirodi (u prijevodu M. Tepea), Tipograja, Zagreb, 1938.

  [4] D. Grdeni, Povijest kemije, kolska knjiga, Zagreb, 2002.

  [5] G. B. Kauman, R. D. Myers, J. Chem. Educ., 52 (1977) 777-781.

  [6] M. J. T. Robinson, Tetrahedron, 30 (1974) 1499-1501.

  [7] L. Vanino (ur.), Handbuch der Syntetischen Chemie, Teil II: OrganischeChemie, Verlag F. Enke, Stuttgart, 1937.

  19

 • [8] A. S. Couper, Phil. Mag., 16 (1858) 104-116. Tekst se moe nai i nainternetskoj stranicihttp://web.lemoyne.edu/ GIUNTA/couper/couper.html

  [9] R. Robinson, Tetrahedron, 30 (1977) 1477-1486.

  [10] R. G. Kostyanovsky, Mendeleev Commun., 2003, 1-6.

  [11] L. Pasteur, Leons de chimie profeses en 1860, Socit Chimique deParis, Pariz, 1860. Engleski se prijevod moe nai na internetskoj stranicihttp://web.lemoyne.edu/ giunta/pasteur60.html.

  [12] K. Molanov, B. Koji-Prodi, Kem. Ind., 56 (2007) 275-292.

  [13] E. L. Eliel, Croat. Chem. Acta., 69 (1996), 519-533.

  [14] H. A. M. Snelders, J. Chem. Educ., 51 (1974) 2-7.

  [15] E. Fischer, Ber. Dtshc. Chem. Ges., 24 (1893) 1836.

  [16] W. L. Bragg, Acta Cryst. A, 26 (1970) 171-172.

  [17] M. F. Perutz, Acta Cryst. A, 46 (1990) 633-643.

  [18] J. M. Bijvoet, Proc. K. Ned. Akad. Wet. B, 52 (1949) 313.

  [19] J. M. Bijvoet, A. F. Peerdeman, A. J. van Bommel, Nature (London)168 (1951) 271.

  [20] Y. Okaya, N. R. Stemple, M. I. Kay, Acta Cryst., 21 (1966) 237.

  [21] R. S. Cahn, J. Chem. Educ., 41, (1964) 116-125.

  [22] R. S. Cahn, C. K. Ingold, V. Prelog, Angew. Chem., 78 (1966) 413-447.

  [23] A. J. A. R. Blankensteyn, J. Kroon, Acta Cryst. C, 42 (1986) 291-293.

  20

 • Tablica 1: Imena, strukturne formule i specina optika zakretanja spojeva okojima se govori u ovome lanku

  brutto-formula C4H6O6

  C4H6O6

  C4H6O6

  strukturna formula

  specino optiko zakretanje / o +12,0 0 12,0

  hrvatski (puko ime) srijeovina (sreovina),srijeova kiselina,vinska kiselina

  hrvatski (kemijsko ime) D-(+)-vinska kiselina, racemina kiselina, L-()-vinska kiselina2,3-dihidroksi-1,4- groana kiselina,-butanska kiselina D,L-vinska kiselina

  latinski acidum tartaricum acidum racemicum

  njemaki Weinsure, Traubensure, LinksweinsureRechtsweinsure, D,L-Weinsure L-WeinsureD-Weinsure

  engleski tartaric acid, racemic acid L-()-tartaric acidD-(+)-tartaric acid, D,L-tartaric acid2,3-dihydroxy-1,4-

  -butyric acid

  21

 • Tablica 1, nastavak

  brutto-formula C4H6O6

  C4H5O6K C

  4H5O6K

  C4H5O6K

  strukturna formula

  hrvatski (puko ime) srije (sre),kleger, vinski kamen

  hrvatski (kemijsko ime) meso-vinska kiselina kalijev D(+)- kalijev L-()-hidrogentartarat hidrogentartarat

  latinski tartar (tartarum,tartarus), argol

  njemaki meso- Kalium D-(+)- Kalium-L()-Weinsure Hydrogentartarat, Hydrogentartarat

  Weinstein

  engleski meso- cream of tartar, potassium L-()-tartaric acid potassium acid hydrogen tartrate

  tartrate,potassium D-(+)-hydrogen tartrate

  Tablica 1, nastavak

  brutto-formula C4H4O6NH

  4Na C

  4H4O6NH

  4Na C

  4H4O6NH

  4Na

  strukturna formula

  specino optiko zakretanje / o +23,5 0 -23,5

  hrvatski (kemijsko ime) natrijev amonijev natrijev amonijev natrijev amonijevtartarat, racemat, L-()-tartarat

  natrijev amonijev natrijev amonijevD-(+)-tartarat D,L-tartarat

  njemaki Natrium Ammonium Natrium Ammonium Natrium AmmoniumD-(+)-Tartarat, Racemat L-()-Tartarat

  Natrium AmmoniumD,L-Tartarat

  engleski sodium ammonium sodium ammonium sodium ammoniumD-(+)-tartrate racemate, L-()-tartrate

  sodium ammoniumD,L-tartrate

  22