Podstawy obs‚ugi SPSS - .Podstawy obs‚ugi SPSS • Interfejs programu SPSS • Deklarowanie zmiennych

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podstawy obs‚ugi SPSS - .Podstawy obs‚ugi SPSS • Interfejs programu...

Podstawy obsugi SPSS

Interfejs programu SPSS Deklarowanie zmiennych Wprowadzanie danych Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych Operacje na zmiennych Podstawowe obliczenia statystyczne (rozkad

czstoci, statystyki opisowe, tabele)

Interfejs programu SPSS

Czyli, jak TO wyglda

Podgld zmiennychTu deklarujemy zmienne, zmieniamy ich parametry, wartoci jaki mog one przyjmowa itp.

Pasek ikon: dostp do najczciej uywanych funkcji programu

Otwieranie pliku

Zapisywanie pliku

Drukowanie

Ostatnio uywane procedury

Cofnij i ponw

Id do jednostki statystycznej

Zmienne i ich parametry

Szukaj

Wstaw jednostki statystyczne

Wstaw zmienne

Podziel zbir danych

Wybierz jednostki statystyczne

Wywietl etykiety

Wcz wag dla oblicze

Grupowanie zmiennych

Operacje na plikachOtwieranie, zapisywanie itp.

Operacje edycyjne Kopiuj, wklej itp

Wywietlanie/ukrywanieelementw interfejsu

Operacje na zbiorze danych

Przeksztacenia danych

Analizy statystyczne

Wykresy

Zakadka dane: przecza do trybu edycji zbioru danych, dostp do kadej jednostki statystycznej i wartoci zmiennych

Zakadka zmienne: tryb edycji zmiennych, deklarowanie nowych zmiennych, edycja parametrw zmiennych w zbiorze

Deklarowanie zmiennych

Deklarowanie zmiennych

Nazwa zmiennej Typ zmiennej (numeryczna, czy tekstowa) Wielko zmiennej Etykieta zmiennej (opis) Zdeklarowane wartoci zmiennej Wartoci oznaczone jako brak danych Poziom pomiaru zmiennej

Nazwa zmiennej

nazwa zmiennej powinna odzwierciedlafaktycznie reprezentowan przez danzmienn cech

niektre (starsze) wersje SPSS ograniczaj dugo nazwy zmiennej do 8 znakw, co wymusza stosowanie nazw skrtowych.

Typ zmiennej (numeryczna/tekstowa)

Typ zmiennej okrela czy wartoci zmiennej s liczbami, czy cigiem znakw.

Na zmiennych, ktre przyjmuj wartoci bdce cigiem znakw nie moliwe jest wykonywanie wikszoci obliczestatystycznych.

Czsto cigi znakw wykorzystuje si dla pyta otwartych

Wielko (szeroko) zmiennej

Dla zmiennych przyjmujcych wartoci numeryczne (liczby) okrela ilo cyfr i miejsc po przecinku

Dla zmiennych przyjmujcych wartoci bdce cigami znakw (tekst) okrela dugo (liczb znakw) cigu znakw

Etykieta zmiennej

Jest to skrtowy opis zmiennej. dziki temu moemy atwiej zorientowa

si do jakiej cechy dana zmienna siodnosi.

Etykiety zmiennych s wywietlane przy wynikach oblicze

Zadeklarowane wartoci(etykiety kodw zmiennej)

Gdy zmienna przyjmuje wartoci numeryczne, mona konkretnym kodom (liczbom) przypisaetykiety (co dany kod oznacza)

Np. zmienna PLEC zawierajca informacj o pci respondenta przyjmuje wartoci 1 dla kobiet i 2 dla mczyzn. Dziki etykietom kodw atwo dowiemy si co oznaczaj wartoci zmiennej numerycznej

Braki Danych

Czasem nie chcemy, aby jakie wartoci zmiennej byy uwzgldniane przy obliczeniach statystycznych. Moemy to uzyska oznaczajc te wartoci jako brak danych

Poziom pomiaru zmiennej

Poziom nominalny np. pe, wyznanie, miejsce urodzenia, kolor oczu (rnice)

Poziom porzdkowynp. poziom wyksztacenia, wielko miejsca zamieszkania

(bardziej/mniej)

Poziom interwaowy np. wyniki testw IQ (o ile bardziej)

i ilorazowynp. wzrost w metrach, dochd miesiczny

(istnieje PUNKT ZEROWY, iloraz-stosunek ilociowy zmiennych)

Poziomu pomiaru

Zmienne ilorazowe posiadaj wszystkie cechy zmiennych interwaowych, porzdkowych i nominalnych

Zmienne interwaowe posiadaj wszystkie cechy zmiennych porzdkowych i nominalnych

Zmienne porzdkowe posiadaj wszystkie cechy zmiennych nominalnych

Deklarowanie zmiennych

Utworzymy zmienne opisujce nastpujce cechy: pe, czy pali papierosy, jakiej marki papierosy pali, ile papierosw dziennie pali.

Pierwsza zmienna okrela pe respondenta. Najpierw nadajemy jej nazw wpisujc w kolumnie Name odpowiedni tekst i naciskamy Enter.

Okrelamy typ zmiennej. Bdzie ona przyjmowa wartoci liczbowe.

Wybieramy typ numeryczny

Zmienna bdzie przyjmowa wartoci 1 i 2 s to liczby cakowite wic nie potrzebujemy miejsc dziesitnych. W pole Decimal Places wpisujemy 0

0

Okrelamy etykiet zmiennej wpisujc w kolumnie Label odpowiedni tekst

Okrelamy etykiety kodw, czyli opisujemy wartoci przyjmowane przez zmienn

Tu wpisujemy warto dla ktrej okrelamy etykiet

1

Tu wpisujemy etykiet dla wartoci 1

kobieta

Najpierw klikamy add i podobnie definiujemy etykietdla wartoci 2 mczyzna.

Klikamy OK

Pozostaje okreli jeszcze poziom pomiaru. Zmienna plec ma charakter nominalny

Deklarowanie zmiennych Zmienna pali

etykieta: czy pali papierosy Wartoci: 1 tak; 2 nie;

Zmienna marka Etykieta: jakiej marki papierosy pali Wartoci: 1 Extra mocne; 2 Fajrant; 3-Wiarus;

4-Stoeczne; 5-rne; 6-odmowa odpowiedzi; 7-nie dotyczy Brak danych: 6; 7;

Zmienna ilepali Etykieta: ile papierosw dziennie pali Brak danych: 0

Wprowadzanie danych

Data View

Jest to tryb pracy, w ktrym mamy bezporedni dostp zbioru danych

Moemy wprowadza dane i je edytowa

W kolumnach znajduj sizadeklarowane zmienne. Nazwa kadej zmiennej znajduje si w nagwku kolumny

Wiersze reprezentuj kolejne jednostki statystyczne (np. respondentw). Numer kolejnej jednostki statystycznej znajduje si w nagwku wiersza

Ikona wywietlania etykiet kodw. Pozwala wczy/wyczywywietlanie etykiet wartoci zmiennych

Zapisywanie/wczytywaniezbioru danych

Zapisywanie i wczytywanie zbioru danych moemy wykona uywajc ikon lub menu

Ikony zapisywania i wczytywania zbioru danych

Z menu wybieramy: File Savelub File Open Data

Operacje na zmiennychWybr jednostek statystycznych

Pozwala wybra do dalszych analiz tylko takie jednostki statystyczne, ktre speniaj okrelone warunki (np. kobiety z wyszym wyksztaceniem, mieszkajce w miastach powyej 500tys. Mieszkacw)

RekodowanieUmoliwia przekodowanie lub pogrupowanie wartoci zmiennej w zbiorze. Np. wartoci zmiennej okrelajce liczb lat respondenta moemy pogrupowa w kategorie wiekowe.

Obliczanie wartoci zmiennejCzsto podczas prowadzenia analiz musimy obliczy wartonowej zmiennej bazujc na danych istniejcych w zbiorze danych. Np. wyznaczy ilo lat respondenta znajc rok urodzenia.

Wybr jednostek statystycznych

Lista zmiennych w zbiorze

Wybierz wszystkie jednostki

Wybierz te jednostki stat.,ktre speniaj okrelony warunek

Wybierz losow prbk jednostek

Lista zmiennych w zbiorze

Pole gdzie zapisujemy warunek, ktry spenia maj wybrane jednostki

Kalkulator, pozwala na wprowadzanie operatorw logicznych i arytmetycznych do warunku

V44

Podstawowe operatory logiczne i arytmetyczne:+ dodawanie- odejmowanie/ dzielenie* mnoenie** potgowanie~ negacja (nie jest tak, e)= rwno~= nie rwna si< mniejsze ni> wiksze ni= wiksze lub rwne ni& koniunkcja logiczna i| alternatywa lub( )

Rekodowanie

Lista zmiennych w plikuZmienne poddane przeksztaceniu

Tu okrelamy nazw i etykietdla zmiennej wynikowejTym przyciskiem dodajemy

zmienne do przeksztacenia

Szczegowe okrelenie parametrw przeksztacenia

Przeksztacenie:Wartoci zmiennej marka zostan przekodowaneW wartoci zmiennej gr_marka

Nazwa i etykieta nowej zmiennej

Wartoci rdoweWartoci wynikowe

Konkretna warto zmiennejrdowej

Systemowe i zadeklarowanebraki danych

Zakres wartoci od - do

Zakres wartoci od najmniejszej do

Zakres wartoci od do wartoci najwikszej

Wszystkie pozostae wartoci

Nowa warto zmiennej wynikowej

Systemowy brak danych zmiennej wynikowej

Przepisuje warto zmiennej rdowejdo zmiennej wynikowej

Dodaje przeksztacenie do listy

Zmienia utworzoneprzeksztacenie

Zmienia utworzone przeksztacenie

Obliczanie wartoci zmiennej

Lista zmiennych w pliku

Zmienna wynikowa

Wyraenie algebraiczneJego wynik zostanie przypisanyzmiennej wynikowej

Podstawowe obliczenia statystyczne

Rozkad czstoci zmiennej Miary tendencji centralnej Miary dyspersji rozkadu Kurtoza i skono Statystyki opisowe Tabele Krzyowe Korelacje

Rozkad czstoci zmiennej Czstoci s najprostsz i najczciej wykonywan

procedur w programie SPSS. Dziki tej procedurze moemy sprawdzi jak wyglda

procentowy rozkad wartoci zmiennej (odpowiedzi). Np. jaki odsetek osb pali papierosy?

Analyze Descriptive Statistics Frequencies

Lista zmiennych w pliku, ktre moemy wybra do analizy

Lista zmiennych wybranych do analizy

Tym przyciskiem dodajemy zmienne do analizy

Dodatkowe statystyki

Miary tendencji centralnej

Miary dyspersji rozkaduKurtoza i skono rozkadu

Otuput: tu wywietlane s wyniki wszystkich procedur statystycznych

Outline: jest to spis wynikw wykonanych procedur

Dodatkowe statystyki wybrane przez uytkownika

Rozkad czstoci zmiennej

Miary tendencji centralnej rednia suma wartoci zmiennej wszystkich

jednostek badanej zbiorowoci podzielona przez liczbtych jednostek

Dominanta (modalna) warto zmiennej, ktra w danym rozkadzie wystpuje najczciej

Kwantyle wartoci cechy badanej zbiorowoci, ktre dziel j na okrelone czci pod wzgldem liczby jednostek. Kwartyle pierwszy kwartyl 25% do 75%,

drugi kwartyl 50% do 50% (mediana), trzeci kwartyl75% do 25%

Decyle dziel zbiorowo na 10 czci Percentyle dziel zbiorowo na 100 czeci

Miary d