Perspektywa finansowania 2014-2020 - mbpr.pl .3 Kontrakt Terytorialny - poj™cie Wed‚ug KSRR: Kontrakt

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Perspektywa finansowania 2014-2020 - mbpr.pl .3 Kontrakt Terytorialny - poj™cie Wed‚ug...

1

Kontrakt Terytorialny

Instrument wprowadzony w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020:

Regiony, miasta, obszary wiejskie stanowicy umow zawart midzy rzdem

a samorzdem terytorialnym

Perspektywa finansowania 2014-2020

Warszawa, 16 padziernika 2013 r.

2

Kontrakt Terytorialny (KT)

Porozumienie midzy rzdem a samorzdem wojewdzkim w zakresie priorytetowych przedsiwzi realizujcych cele polityki regionalnej zapisanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR)

Zobowizanie strony rzdowej i samorzdowej do realizacji tych przedsiwzi

Koordynacja dziaa prorozwojowych podejmowanych przez rzd i samorzd

Kontrakt

Terytorialny priorytety

krajowe

potrzeby

i uwarunkowania

regionalne

Skuteczne prowadzenie polityki prorozwojowej

3

Kontrakt Terytorialny - pojcie

Wedug KSRR:

Kontrakt Terytorialny jest najwaniejszym instrumentem planistycznym, zapewniajcym realizacj polityki publicznej o oddziaywaniu terytorialnym (w tym polityki regionalnej) w sposb uwzgldniajcy jej specyficzne uwarunkowania wewntrzne. Zawiera cele i zadania poszczeglnych jego sygnatariuszy oraz okrela instrumenty ich realizacji. (KSRR zaczniki, str. 24)

Wedug projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z pn. zm.) oraz niektrych innych ustaw:

Kontrakt Terytorialny umowa okrelajca cele i przedsiwzicia priorytetowe, ktre maj istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej wojewdztwa, sposb ich finasowania, koordynacji i realizacji, a take dofinansowanie, opracowanych przez zarzd wojewdztwa, programw sucych realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spjnoci. (Projekt z dnia 22 sierpnia br., art. 5 pkt. 4c)

4

Kontrakt Terytorialny - podstawa i forma prawna

Zgodnie z nowym paradygmatem opisanym w KSRR oraz Strategii Rozwoju Kraju oraz dla zapewnienia stabilnych podstaw prawnych dla Kontraktu Terytorialnego Minister Rozwoju Regionalnego zaproponowa nowelizacj Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektrych innych ustaw.

Projekt Ustawy z dnia 22 sierpnia br. zawiera regulacje prawne dotyczce Kontraktu Terytorialnego. Najwaniejsze propozycje nowelizacji Ustawy w odniesieniu do Kontraktu Terytorialnego (KT):

Minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego uzgadnia z innymi czonkami Rady Ministrw stanowisko strony rzdowej dotyczce zakresu i treci KT, a nastpnie negocjuje je z zarzdem wojewdztwa.

Zarzd wojewdztwa uzgadnia z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego znajdujcymi si na terytorium objtym Kontraktem Terytorialnym (KT), zawarto mandatu negocjacyjnego samorzdu, w tym przedsiwzicia priorytetowe, ktre maj istotne znaczenie dla rozwoju tego terytorium.

Rada Ministrw oraz waciwy zarzd wojewdztwa przyjmuj Kontrakt Terytorialny w drodze uchway. Przyjty Kontrakt Terytorialny podpisuj minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego oraz zarzd wojewdztwa.

Realizacj KT koordynuje minister waciwy do spraw rozwoju regionalnego, a ze strony samorzdowej zarzd wojewdztwa.

W celu realizacji zobowiza wynikajcych z KT zarzd wojewdztwa zawiera porozumienia z innymi JST na obszarze objtym Kontraktem.

Realizacja przedsiwzi priorytetowych okrelonych w KT jest finansowana w szczeglnoci ze rodkw programw sucych realizacji umowy partnerstwa lub z budetw jednostek samorzdu terytorialnego znajdujcych si na terytorium objtym KT.

5

Kontrakt Terytorialny

Negocjacje

Mandat samorzdowy cel obszar tematyczny przedsiwzicia

priorytetowe z punktu widzenia strony samorzdowej

Kontrakt Terytorialny - dziaania

Mandat rzdowy - cz oglna - cz szczegowa

Zawarto Kontraktu Terytorialnego:

1) uzgodnione cele przewidziane do realizacji na terenie danego wojewdztwa;

2) przedsiwzicia priorytetowe i warunki ich realizacji, w tym: - okres realizacji, - oczekiwane rezultaty, - rda finansowania;

3) zakres i tryb sprawozdawczoci z realizacji KT;

4) sposb wykonywania przez ministra waciwego do spraw rozwoju regionalnego kontroli i monitoringu nad realizacj KT;

5) sposb i warunki weryfikacji realizacji przedsiwzi priorytetowych; 6) warunki zmian i rozwizania KT.

6

Okrelenie obszarw tematycznych

Stworzenie zbiorczej listy projektw

Weryfikacja i priorytetyzacja listy

projektw

Stworzenie krtkiej listy projektw

Akceptacja listy projektw przez Zarzd WM

Przekazanie listy projektw do MRR

Obszary strategicznej interwencji wskazane przez MRR

Obszary tematyczne w SRWM do 2030

Obszary tematyczne w KT:

Badania i Rozwj Transport

rodowisko Energetyka

Spoeczestwo Polska Wschodnia

Plany wykonawcze do SRWM

Wnioski zebrane w trakcie procedury aktualizacji SRWM (konsultacja zaoe ), zmiany PZPWM, procedury konsultacji projektu SRWM

Wnioski zgoszone do KT

Podstawowe kryteria: Znaczenie i zasig terytorialny Zgodno z SRWM do 2030 r. Kompletno danych Zgodno projektu

z wytycznymi zawartymi w rozporzdzeniach Unii Europejskiej na lata 2014-2020

warto projektu

Lista ponad 300 projektw

Obszary tematyczne w KT:

Badania i Rozwj Transport

rodowisko Energetyka

Spoeczestwo Polska Wschodnia

Lista 137 projektw

7

Przebieg prac nad KT dla wojewdztwa mazowieckiego (2)

Obszary tematyczne

w KT

Badania i Rozwj

Transport

rodowisko

Energetyka

Spoeczestwo

Obszary tematyczne

w aktualizowanej

SRWM

Przemys i produkcja

Gospodarka

Przestrze

i transport

rodowisko

i Energetyka

Spoeczestwo

Kultura i dziedzictwo

Obszary strategicznej

interwencji wskazane

przez MRR

Innowacyjno

i przedsibiorczo

Transport

Rewitalizacja

rodowisko

Energetyka

Edukacja i rynek pracy

Wykluczenie spoeczne

Polska Wschodnia

8

Lista inwestycji proponowanych do realizacji w ramach

kontraktu terytorialnego informacje oglne

(lista przyjta przez Zarzd Wojewdztwa Mazowieckiego w dniu 10 wrzenia br.)

Inwestycje proponowane do realizacji w ramach KT bd finansowane przede wszystkim ze rodkw Funduszu Spjnoci. Dodatkowo moliwe jest finansowanie z EFRR, EFS oraz rodkw wasnych.

Wrd inwestycji proponowanych do realizacji w ramach kontraktu

terytorialnego znajduj si zarwno inwestycje pakietowe (inwestycje wsplne dla obszaru caego wojewdztwa), jak i inwestycje realizowane w danym obszarze strategicznej interwencji (OSI).

Inwestycje pakietowe obejmuj inwestycje z obszaru tematycznego rodowisko, spoeczestwo i energetyka.

Inwestycje ujte w KT s zgodne z kierunkami dziaa wskazanymi dla danego OSI w SRWM do roku 2030.

9

Lista inwestycji proponowanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego na Mazowszu w obszarze tematycznym rodowisko

(pakiety inwestycji)

Nazwa Termin realizacji Instytucja odpowiedzialna

Orientacyjna warto projektu

(w mln z)

Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie Mazowsza

2014-2020 Samorzdy szczebla lokalnego z obszaru Mazowsza

6 500

Budowa i modernizacja urzdze przeciwpowodziowych i melioracyjnych

2014 -2020

Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie

1 000

Zintegrowane dziaania suce wykorzystaniu Wisy jako kanau transportowego oraz poprawiajce bezpieczestwo powodziowe /zapobiegajce zagroeniom powodzi

2012-2020 /budowa polderw

2014-2030/

a) Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej Warszawa, b) Wojewdzki Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych w Warszawie c) samorzdy lokalne,

467

Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadami, w tym instalacja do termicznego przeksztacania odpadw komunalnych ITPOK Warszawa

2014-2018 JST 1 300

10

Lista inwestycji proponowanych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego na Mazowszu w obszarze tematycznym spoeczestwo

(pakiety inwestycji)

Nazwa Termin

realizacji Instytucja odpowiedzialna

Orientacyjna warto projektu

(w mln z)

Adaptacja i modernizacja jednostek ochrony zdrowia i domw pomocy spoecznej, w tym zakup aparatury i sprztu medycznego

2014-2020

Departament Polityki Spoecznej i Zdrowotnej UMWM (DPSiZ), Departament Nieruchomoci i Infrastruktury UMWM, (DNiI) Mazowiecka Jednostka Wdraania Programw Unijnych (MJWPU), podmioty tworzce (waciciele jednostek ochrony zdrowia)

1 000

Budowa sieci szerokopasmowego internetu nowej generacji wraz z likwidacj wykluczenia cyfrowego

2015-2019 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 1 500

Budowa i rozbudowa systemw informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia

2014-2020 DPSiZ i DNiI UMWM, MJWPU, podmioty tworzce (waciciele jednostek ochrony zdrowia)

200

Tworzenie i roz