19
8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010 http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 1/19 SULIT 3757/2 3757/2 Ekonomi Asas Kertas 2 2 jam PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKA DENGAN KERJASAMA JABATAN PELAJARAN MELAKA ____________________________________________________ PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010 EKONOMI ASAS Kertas 2 Dua Jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1.  Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A dan Bahagian B. 2.  Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B. 3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.Sekiranya ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan dihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan. 4.  Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B. 5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan dalam kurungan. 6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru. 7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogramkan. 8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.  Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 1/19

SULIT 3757/2

3757/2

Ekonomi Asas

Kertas 2

2 jam

PERSIDANGANKEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA (PKPSM) CAWANGAN MELAKADENGAN KERJASAMA

JABATAN PELAJARAN MELAKA____________________________________________________ 

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2010

EKONOMI ASAS

Kertas 2

Dua Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.  Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:Bahagian A dan Bahagian B.

2.  Jawab tiga soalan daripada Bahagian A dan satu soalan wajib di Bahagian B.

3. Jawapan anda hendaklah ditulis dalam buku jawapan yang disediakan.Sekiranya

ruang dalam buku jawapan tidak mencukupi, sila dapatkan helaian tambahan

daripada pengawas peperiksaan. Helaian tambahan (jika ada) hendaklah diikat dan

dihantar bersama-sama buku jawapan pada akhir peperiksaan.

4.  Anda dinasihati supaya mengambil masa 80 minit untuk menjawab soalan dalam

Bahagian A dan 40 minit untuk menjawab soalan dalam Bahagian B.

5. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan atau ceraian soalan ditunjukkan

dalam kurungan.

6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, batalkan dengan kemas jawapan yang 

telah dibuat. Kemudian tulis jawapan yang baru.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik yang tidak boleh

diprogramkan.

8. Semua kertas jawapan anda hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.

 

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

Page 2: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 2/19

SULIT 3757/2

Lihat Sebelah

3

Page 3: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 3/19

SULIT 3757/2

Bahagian A

[75 markah]

 Jawab tiga  soalan sahaja. 

Gambar 1

1 (a) Berdasarkan gambar1 di atas, terangkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh

  pihak tersebut. markah)

 

Lihat Sebelah

4

Setiap belian satuunit komputerpercuma sebuah

Kerajaan terpaksa menangguhkan projek 

 pembinaan lapangan terbang baru yang

menelan belanja berbilion ringgit kerana

kegawatan ekonomi negara.

 PERCUMA

Gambar 2

Page 4: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 4/19

SULIT 3757/2

(b) Berdasarkan gambar 2 di sebelah nyatakan ciri barang tersebut.

(4 markah)

NEGARA A

(c) (i) Nyatakan sistem ekonomi yang diamalkan oleh Negara A (1 markah)

(ii) Terangkan bagaimana negara tersebut menyelesaikan masalah asas ekonomi?

(8 markah) 

(d) Berikut adalah maklumat mengenai Encik Zaki.

Terangkan faktor-faktor yang menyebabkan Encik Zaki bertukar kerja

  (6 markah)

2. (a) Jadual 1 menunjukkan jumlah permintaan kereta Myvi bagi bulan Jun dan

Disember.

Bulan Bilangan (‘000 unit)

Jun 150Disember 400

Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kereta Myvi seperti yang

ditunjukkan dalam jadual. (12 markah)

Lihat Sebelah

5

Motif :-• Pengguna – memaksimumkan kepuasan

• Pengeluar – memaksimumkan keuntungan

• Kerajaan – memaksimukan kebajikan rakyat

Encik Zaki seorang graduan ekonomi dari Universiti Malaya dan berasal dari

Melaka.Beliau telah bekerja di Kuala Lumpur sebagai pengurus di sebuah

syarikat dengan gaji RM 2500 selama enam bulan.Sekarang beliau telah bertukar 

kerja sebagai Penyelia pengeluaran di sebuah kilang di Bandar Melaka dengan

gaji RM 2 000.

Jadual 1

Page 5: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 5/19

SULIT 3757/2

(b) (i) Apakah hukum permintaan? (2 markah)

(ii) Jadual 2 menunjukkan permintaan untuk barang W

Harga (RM) Kuantiti Diminta

(Unit)5

10

15

20

40

30

20

10

Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan bagi barang W.

(Gunakan skala 2cm: 1 unit pada paksi harga dan 2cm: 20 unit pada paksi kuantiti.

Berdasarkan keluk tersebut, jelaskan hubungan antara harga dengan kuantiti

diminta. (8 markah)

(c) Pada tahun 2007 kerajaan telah menurunkan harga VCD. Terangkan kesan

kejatuhan harga VCD terhadap:

(i) barang pengganti

(ii) barang penggenap (3 markah)

3. (a) Rajah 1 menunjukkan keluk penawaran bagi Syarikat Ceria Berhad.

Harga (RM)

S0

S1

S0 S1

 0 Kuantiti yang ditawarkan

(unit)

 

Huraikan faktor yang menyebabkan keluk penawaran S0S0 beralih ke S1S1.

(10 markah)

Lihat Sebelah

6

Rajah 1

Jadual 2

Page 6: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 6/19

SULIT 3757/2

(b) Jadual 3 menunjukkan perbelanjaan Syarikat Temuria yang mengeluarkan 110 000

unit telefon mainan pada tahun 2007.

Butiran RM

Faedah pinjaman bank 

Bil Air dan elektrik 

Upah pekerja

Sewa kilang

Pengangkutan

Bahan mentah

2 300

5 100

25 000

12 000

4 500

16 000

Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan

(i) Kos tetap (2 markah)

(ii) Kos berubah (2 markah)

(iii) Kos purata (2 markah)

(c) Huraikan jenis keanjalan harga penawaran. (9 markah)

4. (a) Terangkan ciri-ciri wang yang baik . (10 markah )

(b) Fungsi utama Bank Pusat ialah mewujudkan kestabilan ekonomi sesebuah Negara

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan ekonomi?

(ii) Terangkan langkah-langkah Bank Pusat yang boleh diambil untuk mencapai

kestabilan ekonomi? (15 markah )

Lihat Sebelah

7

Jadual 3

Page 7: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 7/19

SULIT 3757/2

5. (a) Gambar 3 dan 4 menunjukkan perubahan struktur ekonomi di Malaysia.

 

Gambar 3

Gambar 4

Berdasarkan maklumat di atas, terangkan mengapa struktur ekonomi negara perlu

  berubah? ( 9 mar

Lihat Sebelah

8

Page 8: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 8/19

SULIT 3757/2

(b) Berikut adalah maklumat mengenai perbelanjaan negara

 

Terangkan bagaimanakah kerajaan memperoleh hasil untuk tujuan di atas.

(8 markah)

 

(c) Jelaskan jenis-jenis pinjaman dari sumber dalam negeri. (8 markah)

Lihat Sebelah

9

Kerajaan memperuntukkan RM 15 billion untuk 

Pembangunan Luar Bandar bagi membasmi masalahkemiskinan.

Page 9: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 9/19

SULIT 3757/2

Bahagian B

Soalan ini wajib dijawab

Jawab soalan-soalan berdasarkan kes yang diberi

Ketika Asia dilanda krisis ekonomi yang meruncing pada tahun 1988,

sejenis beras segera telah dicipta oleh anak tempatan. Keprihatinan beliau ini

ekoran daripada kebimbangan terhadap kekurangan tanah untuk bercucuk tanam

atau harga barang pertanian akan melambung. Beras gentian yang dikenali sebagai

BVita Asas merupakan makanan berasaskan isi ikan, ayam, jagung dan sayur-

sayuran ini boleh siap dimasak dalam masa 5 minit sahaja. Walaupun kos sebuah

mesin tinggi, beras ini boleh dihasilkan segera iaitu dalam tempoh hanya satu jam

sebuah mesin mampu menghasilkan sebanyak 250 kg.

Sehubungan itu, persatuan pengguna perlu menjalankan kempen untuk 

menasihati pengguna bagi menggantikan pengambilan beras dengan beras gentian.

Untuk menjayakan kempen tersebut, pihak persatuan mendesak campur tangan

kerajaan untuk menggalakkan rakyat menggunakan beras gentian dengan mengawal

import beras daripada negara jiran.Bagi tempoh jangka panjang, kerajaan perlu mengambil langkah untuk 

memajukan lagi pengeluaran beras berkhasiat ini. Antaranya melalui penyediaan

kemudahan infrastruktur serta bantuan agar mutu beras gentian BVista Asas dapat

dipertingkatkan serta dapat di pasarkan ke serata dunia.

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan berikut:

(a) Mengapakah pengguna tidak boleh bergantung kepada beras sebagai sumber   protein berbanding beras gentian. (6 markah)

(b) Pada pendapat anda, berjayakah kempen yang dijalankan oleh persatuan

  pengguna itu. Beri tiga alasan. (4 markah)

(c) Wajarkah tindakan persatuan pengguna mendesak kerajaan mengawal

import beras? (5 markah)

(d) Bagaimanakah kerajaan dapat memaju dan melindungi industri

  pengeluaran beras gentian tempatan. (10 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Lihat Sebelah

10

Page 10: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 10/19

SULIT 3757/2

SKIMA PEMARKAHAN

Soalan Perkara Markah

1 (a)

1 (b)

1 (c )

Gambar 1 - kerajaan menghadapi masalah

i. kekurangan

- kekurangan sumber hasil/pendapatan negara / sumber kewanganii pilihan

- memilih projek yang memaksimumkan kebajikan masyarakat

iii kos lepas

- projek kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan

Gambar 2 –Barang ekonomi

H1-Disediakan oleh swasta

H2-Perlu dibayar untuk digunakanH3- Penawaran terhad

H4-Mempunyai kos lepas

 Negara B - Sistem ekonomi campuran

i. Apa yang hendak dikeluarkan

- diselesaikan melalui mekanisme harga/bergantung

kepada kuasa permintaan dan penawaran

- kerajaan akan mengeluarkan barang yang tidak 

dikeluarkan oleh pihak swasta iaitu barang awam

ii Berapa yang hendak dikeluarkan

- diselesaikan melalui mekanisme harga/bergantung

kepada kuasa permintaan dan penawaran

- jika pengeluaran tidak mencukupi, pengeluaran perlu

ditambah untuk mengelakkan penyeludupan dan

 penyorokan barang

iii. Bagaimana hendak dikeluarkan

- diselesaikan oleh mekanisme harga dalam pasaran faktor - memilih kaedah yang paling cekap/meminimumkan kos

- Kerajaan campurtangan supaya pengeluar tidak 

mengabaikan keselamatan / keadilan social

iv. Untuk siapa dikeluarkan

- diselesaikan melalui corak pengagihan pendapatan

- keadilan / tanggungjawab bersama diutamakan

- Pembayaran zakat membantu pengagihan pendapatan

- Golongan miskin dijamin bekalan keperluan yang

mencukup

1

1

1

1

1

1

[6 markah]

1

1

11

1

Maks.

[4markah]

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

Maks.[8 markah]

Lihat Sebelah

11

Page 11: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 11/19

SULIT 3757/2

1 ( d ) i. Jarak  

-Jarak tempat kerja lebih dekat

ii. Minat

- memilih pekerjaan yang diminati dan memberi

kepuasan

iii. Suasana tempat kerja

- memilih samada risiko tinggi ataupun rendah

iv. Pengaruh keluarga/rakan/guru

- memilih pekerjaan kerana dipengaruhi oleh

keluarga/rakan/cadangan guru

v. Prospek 

- peluang naik pangkat/latihan/kursus

Pilih mana-mana 3 fakta dan huraian

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maks.

[6 markah]

2a) Faktor yang mempengaruhi permintaan kereta Myvi

i. Harga barang itu

Huraian

ii. Harga barang lain

Huraian

iii. Jangkaan harga masa hadapan

Huraian

iv Cita rasa

Huraian

v Dasar Kerajaan

Huraian

vi Pendapatan pengguna

Huraian

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

[12 markah]

2b) i) Hukum permintaan menyatakan bahawa apabila harga sesuatu

 barang naik, kuantiti yang diminta terhadap barang itu semakin

 berkurang, sebaliknya apabila harga sesuatu barang jatuh, kuantiti

yang diminta terhadap barang itu akan meningkat. Hubungan

antara harga barang itu dengan kuantiti yang diminta adalah

songsang.

1

1

[2 markah]

Lihat Sebelah

12

Page 12: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 12/19

SULIT 3757/2

Hg

(RM) (1)

20

15 (1)

10

5

0

(1) 10 20 30 40 (unit) (1)

Keluk permintaan barang W (1)

- keluk permintaan DD mencerun ke bawah dari kiri ke

kanan

- jika harga seunit W jatuh, kuantiti yang diminta meningkat

- hubungan antara harga dengan kuantiti yang diminta

adalah songsang.

1

1

1

[8 markah]

2c)

i) permintaan terhadap barang pengganti VCD iaitu DVD

akan berkurangan kerana harga VCD yang semakin

murah menyebabkan pengguna lebih berminat untuk 

membeli VCD

ii) permintaan terhadap barang penggenap bagi VCD akan

meningkat

1

1

1

[3 markah]

3a) Faktor yang menyebabkan peralihan keluk 

i. Harga barang lain

Huraian

ii. Tingkat Teknologi

Huraian

iii. Dasar kerajaan

Huraian

iv Matlamat pengeluar 

Huraian

v Kos pengeluaran

Huraian

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lihat Sebelah

13

Page 13: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 13/19

SULIT 3757/2

[10 markah]

3b) i. Kos tetap

Sewa kilang + Faedah pinjaman bank 

= RM12 000 + RM2 300

= RM 14 300

ii. Kos berubah

Bil Air & elektrik + upah pekerja + pengangkutan + bahan

mentah

= RM5 100 + RM25 000 + RM4 500 + RM16 000

= RM 50 600

iii. Kos purata

Jumlah kos ÷ keluaran

= RM14 300 + RM50 600 ÷ 110 000= RM 0.59

 

1

1

1

1

11

[6 markah]

3c)

i. Penawaran anjal

- Peratus perubahan dalam kuantiti ditawar lebih besar 

daripada peratus perubahan dalam harga

- Nilai pekali keanjalan harga penawaran lebih dari 1

- Keluk penawaran lebih landai 

ii. Penawaran tak anjal

- Peratus perubahan dalam kuantiti ditawar lebih kecil

daripada peratus perubahan dalam harga

- Nilai pekali keanjalan harga penawaran kurang daripada 1

- Keluk penawaran lebih curam

iii. Penawaran anjal 1 atau uniti

- Peratus perubahan harga sama dengan peratus perubahan

kuantiti ditawar.

- Pekali keanjalan harga penawaran sama dengan satu- Keluk penawaran biasa/normal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Maks.

(9 markah)

4a) Ciri-ciri yang perlu ada pada wang ialah;

i. Diterima umum

- huraian

ii. Mudah dibawa

- huraian

1

1

1

1

Lihat Sebelah

14

Page 14: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 14/19

SULIT 3757/2

iii. Tahan lama

- huraian

iv. Penawaran terhad

- huraianv. Nilai yang stabil

- huraian

vi. Mudah dibahagi kepada unit-unit yang kecil

- huraian

1

1

1

11

1

1

1

Maks.

[10 markah]

 b)(i)

 b(ii)

Kestabilan ekonomi merujuk keadaan di mana tidak berlaku

inflasi dan kemelesetan ekonomi.

Cara bank pusat mengawal kestabilan ekonomi;

i. Menjual beli bil perbendaharan dan surat jaminan

kerajaan

Apabila inflasi

 bank pusat menjual bil perbendaharaan dan surat jaminan

kerajaan.pusat

 penawaran wang di pasaran akan berkurangan @

Kuasa beli masyarakat akan berkurangan

Semasa Kemelesetan ekonomi

 bank pusat mebeli bil perbendaharaan dan surat jaminan

kerajaan.pusat,

 penawaran wang di pasaran akan bertambah @

Kuasa beli masyarakat akan meningkat

ii. Menaikkan atau menurunkan kadar rizab berkanun

Apabila inflasi

bank pusat menaikkan kadar rizab berkanun,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit akan

terhad @

kemampuan membeli masyarakat akan berkurang @

penawaran wang di pasaran akan berkurang

1

1

1

Lihat Sebelah

15

Page 15: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 15/19

SULIT 3757/2

  Semasa Kemelesetan ekonomi

bank pusat menurunkan kadar rizab berkanun,

keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit akanbertambah @

kemampuan membeli masyarakat akan meningkat @

penawaran wang di pasaran akan bertambah

iii. Menaikkan atau menurunkan kadar rizab tunai

Apabila inflasi

bank pusat menaikkan kadar rizab berkanun,

keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kredit

akan terhad @ kemampuan membeli masyarakat akan

berkurang @ penawaran wang di pasaran akan

berkurang

Semasa Kemelesetan ekonomi

bank pusat menurunkan kadar rizab berkanun,

keupayaan bank perdagangan untuk mencipta kreditakan bertambah @ kemampuan membeli masyarakat

akan meningkat @ penawaran wang di pasaran akan

bertambah

iv. Mengetatkan atau melonggarkan syarat sewa beli

  Semasa Inflasi

syarat sewa beli diketatkan

orang ramai sukar membeli barang secara kredit @

Sebagai contoh wang pendahuluan atau deposit yang

tinggi, tempoh bayaran semula yang pendek, perlukan

 penjamin atau kadaf faedah pinjaman yang tinggi @

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

  permintaan terhadap barang akan berkurangan

Semasa Kemelesetan Ekonomi

syarat sewa beli dilonggarkan

1

1

Lihat Sebelah

16

Page 16: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 16/19

SULIT 3757/2

orang ramai mudah membeli barang secara kredit @

Sebagai contoh wang pendahuluan atau deposit yang

rendah, tempoh bayaran semula yang panjang, tidak 

 perlukan penjamin atau kadaf faedah pinjaman yangrendah @ permintaan terhadap barang akan bertambah

v. Menaikkan atau menurunkan kadar faedah

  Semasa Inflasi

kadar faedah dinaikkan,

keupayaan untuk meminjam akan sukar @

kerana orang ramai terpaksa membayar wang yang banyak 

untuk faedah. @

Kesannya masyarakat akan cenderung untuk menabung

untuk mendapatkan pulangan yang tinggi @

 penawaran wang di pasaran akan berkurangan @

kuasa beli masyarakat akan berkurangan

Semasa Kemelesetan Ekonomi

kadar faedah diturunkan,keupayaan untuk meminjam menjadi mudah @

 penawaran wang di pasaran akan bertambah @

kuasa beli masyarakat akan meningkat

 

1

11

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

Max

[14 markah]

5(a) i. Langkah mempelbagaikan ekonomi

- tanpa terlalu bergantung kepada sumbangan sektor utama

yang tidak kestabilan harga

ii. Kehausan sumber-sumber asli

- sumber-sumber asli seperti petroleum, kayu balak akan

kehabisan pada masa depan

iii. Galakan industri pengganti import

- kurang mengimport barang pengguna

- menggalakkan perkembangan industri ringan

- menjimatkan kadar pertukaran asing

iv. Peluang pekerjaan terhad- penyerapan tenaga kerja terhad di sektor utama

1

1

1

1

1

1

1

1

11

Lihat Sebelah

17

Page 17: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 17/19

SULIT 3757/2

5(b)

5(c)

- peluang pekerjaan lebih banyak di sektor kedua dan ketiga

 

v. Peningkatan dalam pendapatan dan taraf hidup penduduk 

- permintaan barangan perkilangan meningkat

- permintaan barangan yang berkualiti

i. Cukai langsung

- bebanan cukai dibayar secara langsung oleh individu.

- tidak boleh dipindah kepada orang lain

- cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan syarikat

ii. Cukai tidak langsung

- cukai yang dikenakan ke atas barangan dan dibayar secara

tak langusng oleh pengguna- bebanan cukai dipindah oleh pengguna dengan menaikkan

harga barang

- duti import, duti eksais,cukai jualan

iii. Hasil bukan cukai

- bayaran perkhidmatan

- perkhidmatan pos, lesen, permit, royalti petroleum

i. Sekuriti kerajaan (surat jaminan kerajaan)

- pinjaman jangka panjang

- jangka masa matang lebih daripada satu tahun.

- kadar faedah dibayar 

- KWSP merupakan pembeli terbesar 

ii. Bil Perbendaharaan

- pinjaman jangka pendek - jangka masa matang kurang daripada satu tahun

- aset yang sangat cair 

- kebanyakan dilaburkan oleh bank perdagangan dan syarikat

diskaun.

iii. Sijil pelaburan

- pinjaman jangka masa pendek 

- khasnya dijual kepada institusi kewangan Islam

- faedah tidak dibayar tetapi dividen dibayar apabila cukup

tempoh matang.

1

1

1

1

Maks.

[9 markah]

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

Maks. [8

markah]

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

Maks.[8 markah]

Lihat Sebelah

18

Page 18: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 18/19

SULIT 3757/2

6(a) Pengguna tidak boleh bergantung kepada beras kerana;

Beras gentian

i. hasil perkilangan

ii. sektor kedua

iii. daya pengeluaran @ produktiviti yang tinggi

iv. dikeluarkan dengan kos yang rendah

Beras

i. hasil sektor pertanian

ii. sektor utama

iii. sumber semakin habis @ pupus

iv. tidak anjal harga

v. pengeluaran bergantung kepada cuaca

vi. harga tidak stabil @ ditentukan oleh pasaran

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maks.

[6 markah]

 b) Tidak, kerana

i. citarasa pengguna @ pengguna lebih meminati beras @rasa beras gentian yang pelik @ pengguna tidak boleh

menggantikan beras dengan beras gentian

ii. sukar peroleh bekalan beras gentian

iii. harga beras gentian yang mahal

Atau,

Ya, kerana

i. Harga harga beras semakin mahal

ii. Bekalan beras sukar diperoleh

1

1

1

1

[4 markah]

1

1

1

[3 markah]

c) Tidak, kerana

i. Pilihan beras terbatas

- Huraian @ contoh

ii. Tidak dapat memperoleh jenis beras yang tidak terdapat

dalam negeri

1

1

1

Lihat Sebelah

19

Page 19: Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

8/8/2019 Percubaan SPM EA K2 Melaka 2010

http://slidepdf.com/reader/full/percubaan-spm-ea-k2-melaka-2010 19/19

SULIT 3757/2

- Huraian @ contoh

iii. Tidak memperoleh beras dengan lebih murah dan

 bermutu

- Huraian @ contoh

iv. Tidak dapat mengeratkan persefahaman dan kerjasama

dengan Negara jiran @ rakan dagang

- Huraian @ contoh

v. Mutu pengeluaran rendah

- Huraian @ contoh

1

1

1

11

1

1

1

Maks.

[5 markah]

d) Cara kerajaan melindungi keluaran @ industri tempatan

melalui;

i. Tarif  

- Huraian @ contoh

ii. Kuota

- Huraian @ contoh

iii. Subsidi

- Huraian @ contoh

iv. Embargo

- Huraian @ contoh

v. Kawalan pertukaran asing

- Huraian @ contoh

vi. Sekatan bukan ekonomi

- Huraian @ contoh

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Maks,

[10 markah]

Lihat Sebelah

20