of 24 /24
PERANAN JURULATIH DAN KEBERKESANAN PROGRAM LATIHAN DI SATU AGENSI KERAJAAN DI SARAWAK KEVIN ANAK NIRU Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia) Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK 2005 1

PERANAN JURULATIH DAN KEBERKESANAN … jurulatih dan keberkesanan... · Peranan Jurulatih Sebagai Pengurus ... Tujuan utama kajian ialah untuk mengenalpasti persepsi para pelatih

 • Author
  vudan

 • View
  238

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of PERANAN JURULATIH DAN KEBERKESANAN … jurulatih dan keberkesanan... · Peranan Jurulatih Sebagai...

 • PERANAN JURULATIH DAN KEBERKESANAN PROGRAM LATIHAN DI SATU AGENSI KERAJAAN DI SARAWAK

  KEVIN ANAK NIRU

  Projek ini merupakan salah satu keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian

  (Pembangunan Sumber Manusia)

  Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

  2005

  1

 • Projek bertajuk "Peranan Jurulatih dan Keberkesanan Program Latihan di Satu Agensi Kerajaan di Sarawak" telah disediakan oleh Kevin Anak Niru dan telah diserahkan kepada Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia sebagai memenuhi syarat untuk mendapat Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Pembangunan Sumber Manusia).

  Diterima untuk ditwriksa oleh:

  (En. Roslan Bin Ali)

  Tarikh:

  . - o

  ii

 • PENGHARGAAN

  Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada En. Roslan Bin Ali selaku penyelia saya yang telah banyak memberi bimbingan, nasihat, tunjuk ajar dan cadangan-cadangan yang bermanfaat serta membina dalam menyempurnakan projek atau kajian ini dengan jayanya. Bimbingan dan sumbangan yang diberikan oleh beliau, amat saya hargai.

  Ucapan penghargaan turut diberikan kepada Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Kuching Sarawak, yang telah memberi kebenaran kepada saya bagi menjalankan kajian ini. Penghargaan ini khas diberikan kepada ASP Ernest John (Pegawai Penjaga Latihan Luar), P/SM Kamaruddin Alias (A/CDI), Encik Naremaslan Bin Remli (Persiden atau Ketua Skuad Siri 1/2004) dan semua pelatih-pelatih Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching. Tanpa kerjasama dan bentuan mereka, kajian ini tidak dapat dijalankan dengan lancar dan disiapkan pada masa yang telah ditetapkan.

  Tidak terkecuali, ucapan terima kasih ini ditujukan kepada semua pensyarah Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM), terutama Dr. Rusli Ahmad, Timbalan Dekan FSKPM, Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS). Segala bantuan, sokongan dan bimbingan yang mereka berikan bagi menjayakan kajian ini, amat saya hargai.

  Jutaan terima kasih dan penghargaan istimewa turut ditujukan kepada keluarga saya, terutama ibu bapa saya, yang telah banyak memberi semangat, dorongan dan galakan kepada saya sepanjang pengajian saya di UNIMAS. Tanpa dorongan dan sokongan mereka selama ini, segala kesukaran dan cabaran yang dihadapi sepanjang menjalankan dan menyiapkan kajian ini tidak dapat diatasi dengan mudah.

  Akhir sekali, jutaan terima kasih ditujukan kepada Avun, Jimmy, Lingkai, Robert serta rakan-rakan seperjuangan Program Pembangunan Sumber Manusia (HRD) Sesi 2002/2003 dan semua pihak yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menjayakan kajian ini. Terima kasih atas segala-galanya.

  Kevin Anak Niru 8416

  Program Pembangunan Sumber Manusia Fakulti Sains Kognitif clan Pembangunan Manusia

  Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) 94300, Kota Samarahan

  Sarawak

  111

 • JADUAL KANDUNGAN

  PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH ABSTRAK ABSTRACT

  BAB 1 PENGENALAN

  111

  iv

  viii x xi

  xii

  1.0 Pengenalan I 1.1 Latar Belakang Kajian 1 1.2 Kenyataan Masalah 2 1.3 Objektif Kajian 3

  1.3.1 Umum 3 1.3.2 Khusus 3

  1.4 Hipotesis Kajian 4 1.5 Rangka Konsepsual Kajian 5 1.6 Definisi Istilah 6

  1.6.1 Jurulatih 6 1.6.2 Pelatih 7 1.6.3 Latihan 7 1.6.4 Jurulatih sebagai Jurulatih 8 1.6.5 Jurulatih sebagai Penyedia 9 1.6.6 Jurulatih sebagai Jururunding 10 1.6.7 Jurulatih sebagai Pembaharu 10 1.6.8 Jurulatih sebagai Pengurus 11 1.6.9 Keberkesanan Program latihan 12

  1.7 Kepentingan Kajian 13 1.7.1 Pengkaji 13

  1.7.2 Jurulatih 14 1.7.3 Organisasi 14

  1.8 Limitasi Kajian 15 1.9 Kesimpulan 18

  BAB 2 SOROTAN KAJIAN LEPAS

  2.0 Pengenalan 19 2.1 Konsep Latihan 19 2.2 Teori Yang Berkeitan Bengan Keberkesanan Program

  Latihan 25 2.2.1 Teori Pembelajaran (Andargogi) 26 2.2.2 Teori Identical "Elementary" 27 2.2.3 Teori "Discovery" 29

  2.3 Kajian Lepas Berkenaan Demografi Terpilih (Umur dan Tahap Pendidikan) 30

  iv

 • 2.4 Kajian Lepas Berkenaan Peranan Jurulatih 31 2.4.1 Gaya Penyampaian Jurulatih 32 2.4.2 Jurulatih Sebagai Pengurus 34 2.4.3 Sokongan Jurulatih (Kejurulatihan) 35 2.4.4 Pengendalian Latihan Oleh Jurulatih 37

  2.5 Kajian Lepas Berkenaan Keberkesanan Program Latihan 41 2.5.1 Keberkesanan Program Latihan 41 2.5.2 Menilai Program Latihan 45 2.5.3 Pengertian Model 47

  2.5.3.1 Model Kirkpatrick 47 2.8 Kesimpulan 51

  BAB 3 METODOLOGI

  3.0 Pengenalan 3.1 Rekabentuk kajian 3.2 Lokasi Kajian 3.3 Populasi 3.4 Sampel 3.5 Instrumentasi Kajian

  52 52 53 54 54 56

  3.5.1 Bahagian A 57 3.5.2 Bahagian B 57

  3.5.2.1 Bahagian B (I) - Jurulatih 58 3.5.2.2 Bahagian B (II)) - Penyedia 59 3.5.2.3 Bahagian B (III) - Jururunding 60 3.5.2.4 Bahagian B (IV) - Pembaharu 60 3.5.2.5 Bahagian B (V) - Pengurus 61 3.5.3 Bahagian C 61

  3.6 Pengumpulan Data 62 3.6.1 Data Primer 63 3.6.2 Data Sekunder 63

  3.7 Penganalisaan Data 63 3.7.1 Statistik Deskriptif 64 3.7.2 Statistik ANOVA 64 3.7.3 Statistik Infrensi 65 3.7.4 Tahap Keberkesanan Program Latihan 67

  3.8 Ujian Kebolehpercayaan 70 3.9 Kesimpulan 71

  BAB 4 DAPATAN DAN PERBINCANGAN KAJIAN

  4.0 Pengenalan 72 4.1 Dapatan Kajian 73

  4.1.1 Demografi / Latarbelakang responden 73 4.1.1.1 Umur Responden 73 4.1.1.2 Bangsa Responden 74 4.1.1.3 Tahap Pendidikan Responden 75 4.1.1.4 Jumlah Tahun Perkhidmatan responden 76 4.1.1.5 Jawatan Responden 77

  V

 • 4.2 Hubungan Di Antara Faktor Demografi dan Peranan- Peranan Jurulatih Dengan Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 PULAPOL Kuching. 78 4.2.1 Hubungan Faktor Demografi Iaitu Kepelbagaian

  Umur Pelatih Dengan Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 PULAPOL 79 Kuching.

  4.2.2 Hubungan Faktor Demografi laitu Kepelbagaian Tahap Pendidikan Pelatih Dengan Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 81 PULAPOL Kuching.

  4.2.3 Perhubungan Di Antara Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 Dengan 83 Peranan Jurulatih Sebagai Jurulatih

  4.2.4 Perhubungan Di Antara Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 Dengan 84 Peranan Jurulatih Sebagai Penyedia

  4.2.5 Perhubungan Di Antara Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 Dengan 86 Peranan Jurulatih Sebagai Jururunding

  4.2.6 Perhubungan Di Antara Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 Dengan 87 Peranan Jurulatih Sebagai Pembaharu

  4.2.7 Perhubungan Di antara Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 Dengan 88 Peranan Jurulatih Sebagai Pengurus

  4.3 Perbincangan Dapatan Kajian Berkenaan Peranan Jurulatih 89

  4.4 Dapatan kajian berkenaan Tahap Keberkesanan Program Latihan 92

  4.5 Rumusan / Ringkasan Hasil Dapatan 93

  BAB 5 RINGKASAN, RUMUSAN DAN CADANGAN

  5.0 Pengenalan 96 5.1 Ringkasan Bab 96 5.2 Rumusan Teperinci Dapatan Kajian Berdasarkan

  Hipotesis 98 5.3 Cadangan 100

  5.3.1 Organisasi 100 5.3.2 Pengamal Sumber Manusia 101 5.3.3 Pengkaji akan dating 102

  5.4 Kesimpulan 103

  vi

 • 6 RUJUKAN 104

  7 LAMPIRAN 107

  Lampiran A: Surat permohonan kebenaran menjalankan kajian di Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Kuching.

  Lampiran B: Borang Soal Selidik

  vii

 • SENARAI JADUAL

  Jadual 3.1 Skala Likert

  Jadua13.2 Bahagian B di borang soal selidik.

  Jadual 3.3 Skor negatif dan skor positif

  Jadual 3.4 Hasil keseluruhan pengumpulan data.

  Jadua13.5 Julat nilai pekali "r"

  Jadual 3.6 Skala Likert

  Jadual 3.7 Tahap Keberkesanan Program Latihan

  Jadual 3.8 Jadual Ujian Kebolehpercayaan

  Jadual 4.1 Taburan Umur Responden

  Jadual 4.2 Taburan Bangsa Responden

  Jadua14.3 Tahap Pendidikan Responden

  Jadua14.4 Jumlah Tahun Perkhidmatan

  Jadual 4.5 Taburan Jawatan Responden

  57

  58

  59

  62

  67

  68

  70

  71

  73

  75

  76

  77

  78

  Jadua14.6 Hasil ujian ANOVA untuk melihat sama ada ketidakadaan perbezaan faktor demografi responden iaitu kepelbagaian umur responden dengan 79 keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 PULAPOL Kuching.

  viii

 • Jadua14.7 Hasil ujian ANOVA untuk melihat sama ada ketidakadaan perbezaan faktor demografi responden iaitu kepelbagaian tahap pendidikan 81 responden dengan keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 PULAPOL Kuching.

  Jadua14.8 Ujian korelasi di antara keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, 83 Skuad 1/2004 dengan peranan jurulatih sebagai jurulatih

  Jadua14.8.1 Julat nilai pekali "r" 84

  Jadua14.9 Ujian korelasi di antara keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, 85 Skuad 1/2004 dengan peranan jurulatih sebagai penyedia

  Jadua14.10 Ujian korelasi di antara keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, 86 Skuad 1/2004 dengan peranan jurulatih sebagai jururunding

  Jadua14.11 Ujian korelasi di antara keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, 87 Skuad 1/2004 dengan peranan jurulatih sebagai pembaharu

  Jadua14.12 Ujian korelasi di antara keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, 88 Skuad 1/2004 dengan perananjurulatih sebagai pengurus

  Jadual 4.13 Tahap Keberkesanan Program Latihan 92

  Jadual 4.13.1 Statistik diskriptif untuk tahap keberkesanan program Latihan Asas 93 Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching.

  Jadua14.14 Ringkasan berkenaan hasil semua pengujian hipotesis yang dijalankan di 93 dalam kajian ini.

  ix

 • SENARAI RAJAH

  Rajah 1.1 Rangka konsepsual kajian 6

  Rajah 2.1 Graf perbandingan Secara Relatif di antara Konsep Latihan, Pendidikan, 21 & Pembangunan dengan Jangka Masa

  Rajah 2.2 Model Kitaran Latihan

  Rajah 2.3 Model Perekabentukan Program latihan

  Rajah 2.4 Penilaian keberkesanan latihan

  Rajah 4.1 Taburan Umur Responden

  Rajah 4.2 Taburan Bangsa Responden

  Rajah 4.3 Taburan Tahap Pandidikan Responden

  Rajah 4.4 Taburan Jumlah Tahun Perkhidmatan Responden

  Rajah 4.5 Taburan Jawatan Responden

  23

  38

  43

  74

  75

  76

  77

  78

  X

 • ABSTRAK

  PERANAN JURULATIH DAN KEBERKESANAN PROGRAM LATIHAN DI SATU AGENSI KERAJAAN DI SARAWAK

  Kevin Anak Niru

  Tujuan utama kajian ialah untuk mengenalpasti persepsi para pelatih terhadap peranan-peranan jurulatih dalam pelbagai aspek iaitu jurulatih sebagai jurulatih, penyedia, jururunding, pembaharu dan pengurus terhadap keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching. Di samping itu, tujuan kajian ini juga dijalankan untuk mengenalpasti tiada perbezaan faktor demografi iaitu kepelbagaian kumpulan umur dan tahap pendidikan responden terhadap keberkesanan program latihan tersebut. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti persepsi para pelatih terhadap tahap keberkesanan program latihan hasil daripada

  perlaksanaan program latihan. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen kajian ini. Saiz sampel dianggarkan dengan menggunakan stratified random sampling. Sampel kajian terdiri daripada 73 orang responden atau pelatih daripada populasi yang berjumlah 300 orang. Data yang dikumpul telah dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science Version 11.5 (SPSS 11.5). Dapatan kajian yang diuji dengan Korelasi Pearson menunjukkan perkaitan yang signifikan di

  antara persepsi para pelatih terhadap keberkesanan program latihan dengan peranan- peranan jurulatih dalam pelbagai aspek iaitu jurulatih sebagai jurulatih (r = 0.236),

  penyedia (r = 0.313), jururunding (r = 0.333), pembaharu (r = 0.500) dan pengurus (r

  = 0.247). Seterusnya, hasil dapatan kajian turut menunjukkan tidak ada perhubungan yang signifikan wujud di antara keberkesanan program latihan dengan kepelbagaian

  umur pelatih (f = 0.873) dan kepelbagaian tahap pendidikan pelatih (f = 1.473) setelah data diuji dengan analisa ANOVA Satu Hala. Di samping itu, dapatan kajian

  menunjukkan tahap keberkesanan program latihan adalah tinggi. Kesimpulannya,

  objektif program latihan perlu jelas, spesifik, dan difahami oleh para pelatih dan pihak organisasi itu sendiri. Jurulatih perlu memainkan peranan yang penting dalam

  mempengaruhi keberkesanan program latihan di samping memiliki ciri-ciri antara perorangan yang baik dalam meyampaikan program latihan. Penting untuk organisasi dan pihak pengurusan menilai program latihan sebelum, semasa dan selepas program latihan supaya keberkesanannya dapat ditentukan dengan lebih tepat. Oleh itu, hasil dapatan kajian ini diharap dapat memberi satu garis panduan kepada pihak organisasi dalam mempertingkatkan tahap keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel di PULAPOL Kuching.

  X1

 • ABSTRACT

  ROLE OF TRANER AND THE EFFECTIVENESS OF TRAINING PROGRAM IN ONE GONERNMENT AGENCY IN SARA WAK

  Kevin Anak Niru

  The main aim of this study is to identify the trainees' perception towards diversities

  aspect of trainer's roles as trainer, provider, consultant, innovator and manager towards the effectiveness of the Squad 1/2004 Basic Constable Training Program in Police Training Center (PULAPOL) Kuching. Besides that, the aim also to identify

  the no differentiation demographic factors such diversities of group of ages and trainee's education level towards the training program. On the other hand, this study

  also to identify the trainees' perception towards level of the effectiveness of training

  program after the implementation of training program. Questionnaires were used as instrument of the study. Sample size was estimated using stratified random sampling. A total of 73 trainees were chosen as sample from a total population of 300. Data

  collected was analyzed using Statistical Package for Social Science Version 11.5 (SPSS 11.5). Pearson correlation test was shows that there is a significant correlation between perception towards the effectiveness-training program with diversities aspect

  of trainer's roles as trainer (r = 0.236), provider (r = 0.313), consultant (0.333),

  innovator (r = 0.500) and manager (r = 0.247). Next, the study was show that there is

  no significant between the effectiveness of training program with diversities group of

  ages (f = 0.873) and diversities of trainees' education level (f= 1.473) after the data

  was tested using One-Way ANOVA analysis. Besides that, the study shows that the level of the effectiveness of training program was high. In conclusion, the objectives

  of must be clear, specific, and well defined. They also need to be understood by the

  trainees and the organization itself. Trainer also needs to play their important roles in

  affecting the effectiveness of training program besides to possess good interpersonal

  skills in delivering the training. It is essential for organization and the management

  people to evaluate the training program before, during and after its implementation in

  order to ensure its effectiveness. In conjunction, the findings from this study may

  provide useful guidelines for organization in improving the effectiveness of Basic

  Constable Training Program in Police Training Center (PULAPOL) Kuching.

  X11

 • BAB 1 PENGENALAN

  1.0 Pengenalan

  Bab ini akan membincangkan berkenaan latar belakang kajian, penyataan

  masalah, objektif kajian (umum dan khusus), definisi istilah, rangka konsepsual

  kajian, kepentingan kajian dan limitasi kajian.

  1.1 Latar Belakang Kajian

  Dalam hubungan pembangunan manusia di negara ini, perkataan `jurulatih"

  tidak melahirkan gambaran yang tepat tentang tugas dan tanggungjawab seseorang

  jurulatih yang sebenar. Gambaran jurulatih yang selalu ditonjolkan adalah gambaran

  seseorang jurulatih sukan dalam melatih pemain bola sepak atau hoki, tetapi,

  sebaliknya. Kajian ini membicarakan peranan serta beberapa aspek lain seperti ciri-

  ciri kelayakan yang perlu ada di dalam diri seseorang jurulatih untuk mengendalikan

  program latihan dan menjayakan kegiatan organisasi. Hal ini demikian, jurulatih

  merupakan individu yang berperanan penting di dalam memastikan pengendalian

  berdasarkan program latihan yang dianjurkan oleh organisasi untuk mencapai

  matlamat yang ditetapkan di samping memastikan pemindahan latihan berjaya

  dilaksanakan. Sesuatu program latihan akan menjadi yang efektif sekiranya sesuatu

  program latihan dilaksanakan oleh kakitangan dalaman organisasi yang berkelayakan

  seperti jurulatih yang berkhidmat di organisasi itu sendiri (Lawrence S. Munson

  I

 • (1992). Disamping itu, faktor-faktor demografi terpilih juga mempunyai peranan

  tersendiri di dalam mempengaruhi keberkesanan program latihan.

  Keberkesanan program latihan hanya dapat dicapai sekiranya pelatih

  mempraktikkan apa yang dipelajari semasa latihan di persekitaran kerja yang sebenar.

  Oleh itu, keberkesanan program latihan perlu dinilai bagi mendapatkan maklum balas

  tentang program latihan berkenaan. Segala maklumat yang diperolehi melalui

  tindakbalas ini akan dapat digunakan untuk mengetahui tahap pencapaian objektif

  kajian, untuk memperbaiki program latihan di masa hadapan, dan untuk memperbaiki

  gaya perlaksanaan program latihan. Di samping itu, penilaian ini juga akan membantu

  organisasi dalam membuat keputusan tentang program latihan dan pembangunan

  sumber manusia (Ibrahim mamat, (1996). Oleh yang demikian, Kajian ini dijalankan

  di satu Agensi Kerajaan di Sarawak iaitu di Pusat Latihan Polis (PULAPOL)

  Kuching, bertempat di Batu 15, Jalan Puncak Borneo, Kuching. Di harap, kajian ini

  bakal merungkaikan permasalahan yang wujud iaitu, keberkesanan program latihan di

  PULAPOL telah dipengaruhi oleh perlaksanaan dan pengaruh peranan jurlatih

  disamping kepelbagaian demografi yang wujud di kalangan pelatih itu sendiri.

  1.2 Kenyataan Masalah

  Terdapat pelbagai faktor yang boleh mempengaruhi keberkesanan program

  latihan di dalam organisasi. Namun, di dalam kajian ini hanya memfokuskan faktor-

  faktor yang spesifik di dalam mempengaruhi keberkesanan program latihan. Maka

  kajian ini bakal merungkaikan permasalahan berkenaan sejauh manakah jurulatih

  memainkan peranan penting di samping pemilihan faktor demografi terpilih iaitu

  kepelbagaian umur dan tahap pendidikan pelatih di dalam mempengaruhi

  2

 • keberkesanan program latihan yang dikendalikan di organisasi berkenaan iaitu

  Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004.

  1.3 Objektif Kajian

  1.3.1 Umum

  Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelatih terhadap peranan jurulatih

  mereka dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan Asas Konstabel, Skuad

  1/2004 di PULAPOL Kuching yang dilalui oleh setiap pelatih di bawah kendalian

  jurulatih-jurulatih yang telah dipilih oleh organisasi tersebut.

  1.3.2 Khusus

  Dalam objektif khusus untuk kajian ini, kepelbagaian umur dan tahap

  pendidikan pelatih serta setiap peranan yang dimainkan oleh jurulatih iaitu, jurulatih,

  penyedia, jururunding, pembaharu dan sebagai pengurus akan ditentukan untuk

  melihat kaitannya dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel, Skuad

  1/2004 di PULAPOL Kuching Sarawak. Oleh itu, objektif khusus untuk kajian

  iniseperti yang berikut:

  " Mengenalpasti ketiadaan perbezaan yang signifikan di antara kepelbagaian

  umur pelatih dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel,

  Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching

  " Mengenalpasti ketiadaan perbezaan yang signifikan di antara tahap

  pendidikan pelatih dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel,

  Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching.

  " Mengenalpasti hubungan di antara peranan jurulatih sebagai jurulatih (The

  Trainer) dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  3

 • " Mengenalpasti hubungan di antara peranan jurulatih sebagai penyedia (The

  Provider) dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  " Mengenalpasti hubungan di antara peranan jurulatih sebagai jururunding

  (The Consultant) dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan

  Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  " Mengenalpasti hubungan di antara peranan jurulatih sebagai pembaharu

  (The Innovator) dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  " Mengenalpasti hubungan di antara peranan jurulatih sebagai pengurus

  (The Manager) dalam mempengaruhi keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak

  " Mengenalpasti tahap keberkesanan program Latihan Asas Konstabel,

  Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  1.4 Hipotesis Kajian

  Berdasarkan kepada beberapa dapatan kajian lepas tentang keberkesanan

  sesuatu program latihan dalam sesebuah organisasi, hipotesis berikut telah dibentuk:

  Ho 1 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara kepelbagaian umur pelatih

  dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di

  PULAPOL Kuching, Sarawak.

  Ho 2 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara tahap pendidikan pelatih

  dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di

  PULAPOL Kuching, Sarawak.

  4

 • Ho 3 Tidak terdapat kaitan yang signifikan di antara peranan jurulatih sebagai

  jurulatih (The Trainer) dengan keberkesanan program Latihan Asas Konstabel,

  Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  Ho 4 Tidak terdapat kaitan yang signifikan di antara peranan jurulatih sebagai

  penyedia (The Provider) dengan keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  Ho 5 Tidak terdapat kaitan yang signifikan di antara peranan jurulatih sebagai jururunding (The Consultant) dengan keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  Ho 6 Tidak terdapat kaitan yang signifikan di antara peranan jurulatih sebagai

  pembaharu (The Innovator) dengan keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  Ho 7 Tidak terdapat kaitan yang signifikan di antara peranan jurulatih sebagai

  pengurus (The Manager) dengan keberkesanan program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  1.5 Rangka Konsepsual Kajian

  Pembolehubah bersandar dalam kajian ini ialah keberkesanan program Latihan

  Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak, manakala

  pembolehubah bebas pula ialah kumpulan demografi pelatih iaitu umur dan tahap

  pendidikan dan peranan jurulatih dalam mempengaruhi keberkesanan program

  Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching iaitu, jurulatih sebagai

  jurulatih, penyedia, jururunding, pembaharu dan pengurus.

  " Pembolehubah Bersandar - Keberkesanan Program Latihan Asas

  Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching, Sarawak.

  " Pembolehubah Bebas - Demografi Terpilih dan Peranan jurulatih

  5

 • Pembolehubah Bebas

  (Demografi terpilih & Peranan Jurulatih)

  Demogfari Terpilih (Umur & Tahap Pendidikan)

  Jurulatih (The Trainer)

  Penyedia (The Provider)

  Jururunding (The Consultant)

  Pembaharu (The Innovator)

  Pengurus (The Manager)

  Pembolehubah Bersandar

  Keberkesanan Program Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 PULAPOL

  Kuching

  Rajah 1.1: Rangka konsepsual kajian. Sumber: Dr. Roger Bennett dan Tad Leduchowicz (1990).

  1.6 Definisi Istilah

  1.6.1 Jurulatih

  Definisi konsepsual: Jurulatih adalah peranan yang dimainkan oleh seseorang

  fasilitator dalam membantu pelatih untuk mempelajari dan memahami sesuatu,

  menerangkan tindakbalas susulan dari pembalajaran dan menjadikan isi kandungan

  kursus sebagai perantaraan bagi memenuhi kehendak pelatih. Jurulatih akan

  menjalankan peranannya dalam bilik darjah, makmal, kumpulan kerja kecil, menyelia

  projek-projek individu dan semua aktiviti yang terlibat secara langsung dengan

  pembelajaran. Secara ringkasnya, jurulatih ialah seorang pakar dalam memberi latihan

  dan pembelajaran (Banneth, 1990). Selain itu, jurulatih juga merujuk kepada

  seseorang yang bertanggungjawab dalam menolong individu yang lain untuk

  ..................................... lp

  6

 • meningkatkan prestasi terkini seseorang pelatih dengan membekalkan pembelajaran,

  dan pengalaman jurulatih yang tersusun (Reynolds, Sambrook, dan Stewart, 1993).

  Definisi Operasional: Jurulatih di dalam kajian merujuk kepada jurulatih

  anggota polis yang diberi tanggungjawab sebagai jurulatih untuk Platun Skuad

  1/2004. Jurulatih di PULAPOL Kuching di anggap sebagai Pegawai Penjaga atau

  Sekolah, terdiri daripada pelbagai pangkat, dan jurulatih tersebut telah berkhidmat

  selama dua hingga 35 tahun sebagai jurulatih di PULAPOL Kuching.

  1.6.2 Pelatih

  Deiinisi Kosepsual: Pihak yang mengikuti sesuatu latihan berdasarkan

  keperluan dan kehendak pelatih dan pihak organisasi akan Analisis Keperluan Latihan

  (TNA) untuk mengurangkan jurang keperluan di antara apa yang diharapkan (what is

  expected) dengan apa yang ada (what is existing) pada diri seorang pelatih atau

  pekerj a.

  Definisi Operasional: Pelatih di dalam kajian merujuk kepada rekrut baru

  yang menjalani Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004 di PULAPOL Kuching selama

  6 bulan iaitu dari 01 /09/2004 hingga 28/02/2005.

  1.6.3 Latihan

  Definisi Konsepsual: Latihan merujuk kepada segala usaha yang terancang

  untuk mempermudahkan aspek pembelajaran sesuatu tingkah laku kerja yang tertentu.

  Tujuan latihan ialah memperbaiki prestasi semasa dan masa hadapan pelatih dengan

  meningkatkan kebolehan pelatih dalam melakukan tugas mereka untuk mencapai

  7

 • objektif organisasi yang telah dibentuk. Latihan juga bermaksud satu proses

  pembelajaran yang disusun untuk mengubah sikap, mempertingkatkan pengetahuan

  dan kemahiran kakitangan serta prestasi kerja dapat dipertingkatkan (Ibrahim Mamat,

  1996).

  Definisi Operasional: Latihan dalam kajian ini merujuk kepada program

  latihan "Latihan Asas Kepolisan" atau "Latihan Asas Konstabel, Skuad 1/2004".

  Latihan ini berlangsung selama enam bulan iaitu dari 09/09/2004 hingga 28/02/2005.

  Antara latihan yang dilalui oleh para pelatih ialah, latihan kelas akedemik (undang-

  undang), latihan kawad, latihan seni mempertahankan diri (SMD), latihan pertolongan

  cemas dan latihan renang, latihan tembak atau lapang sasar, latihan jasmani atau

  sukan dan Fatique.

  1.6.4 Jurulatih sebagai Jurulatih

  Definisi Konsepsual: Peranan jurulatih sebagai jurulatih serta menekankan

  aspek latihan langsung yang sebenar dan melibatkan aktiviti yang membantu

  individu-individu belajar, menyediakan maklum balas berkenaan pembelajaran yang

  dilakukan oleh jurulatih, dan mengadaptasi rekabentuk krusus atau program latihan

  bagi memenuhi keperluan latihan pelatih. Peranan jurulatih sebagai jurulatih juga

  melibatkan kaedah pengajaran di dalam kelas, kerja-kerja di makmal, kerja

  berkumpulan berskala kecil, menyelia kerja projek pelatih secara individu, dan

  aktiviti-aktiviti yang mempengaruhi secara langsung dengan pengalaman mengajar.

  Jurulatih ini juga boleh dikenali sebagai pakar dalam pengajaran (Banneth, 1990).

  8

 • Definisi Operasional: Jurulatih merujuk kepada jurulatih di PULAPOL

  Kuching yang terdiri daripada pelbagai pangkat dan dengan itu, mereka akan layak

  menjadi jurulatih / fasilitator untuk program yang dianjurkan oleh sesebuah

  organisasi. Selain itu, jurulatih pelatih di dalam kajian ini merujuk kepada seseorang

  yang berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam bidang pengendalian latihan.

  Beliau berperanan sebagai agen yang terpentingpenting dalam memindahkan

  pengetahuan, kemahiran dan sikap yang terkandung dalam latihan kepada pelatihnya.

  1.6.5 Jurulatih sebagai Penyedia

  Definisi Konsepsual: Peranan jurulatih sebagai penyedia menekankan aspek

  rekabentuk, penyelenggaraan dan mengendali program-program latihan. Peranan ini

  melibatkan jurulatih di dalam membuat analisis keperluan latihan (Training Needs

  Analysis), menetapkan objektif mereka bentuk krusus latihan, menilai krusus atau

  aktiviti-aktiviti latihan dan membantu jurulatih lain dalam mengendalikan program

  latihan (Banneth, 1990).

  Definisi Operasional: Jurulatih sebagai penyedia di dalam kajian ini merujuk

  kepada jurulatih PULAPOL Kuching yang melakukan persediaan awal seperti

  penyediaan analisis keperluan latihan sebelum sesebuah program latihan berkenaan

  dijalankan. Selain itu, jurulatih ini juga berperanan menjalankan penyediaan latihan

  yang berdasarkan objektif dan rekabentuk program latihan yang disediakan oleh

  jurulatih dan organisasi sebelum latihan dijalankan.

  9

 • 1.6.6 Jurulatih Sebagai Jururunding

  Definisi Konsepsual: Peranan jurulatih sebagai jururunding menekankan

  aspek menganalisis masalah pengoperasian organisasi, dan menilai atau

  mencadangkan jalan penyelesaian, yang mana sesetengahnya memerlukan latihan. la

  mungkin melibatkan beberapa elemen-elemen peranan jurulatih sebagai penyedia,

  tetapi ia lebih menumpukan secara spesifik terhadap perhubungan jurulatih dengan

  pengurus pertengahan, mengenalpasti masalah pengurusan prestasi pengurus

  pertengahan, menjadi penasihat penyelesaian di dalam program latihan sekiranya

  perlu (sekiranya bersesuaian), bekerja dengan penyedia dan / atau jurulatih lain untuk

  membentuk dan memperkukuhkan program-program latihan, menjadi penasihat

  kepada pihak pengurusan latihan berkenaan objektif dan polisi latihan serta

  menjalankan tanggungjawab untuk menilai program latihan kendaliannya (Banneth,

  1990).

  Definisi Operasional: Jurulatih sebagai jururunding di dalam kajian ini

  bermaksud jurulatih PULAPOL Kuching yang memberi nasihat, serta pandangan dan

  idea yang diperlukan yang dilihat sesuai untuk organisasi atau pihak pengurus

  berkenaan program latihan yang hendak dilakukan dan dikendalikan oleh jurulatih

  berkenaan. Jurulatih ini juga berperanan di dalam membantu pihak organisasi dalam

  melakukan aktiviti penyelesaian masalah berkaitan program latihan yang dilakukan.

  1.6.7 Jurulatih sebagai Pembaharu

  Definisi Konsepsual: Peranan jurulatih sebagai pembaharu lebih menekankan

  aspek membantu organisasi secara berkesan dalam mengurus perubahan dan

  menyelesaikan permasalahan prestasi. la secara langsung melibatkan jurulatih

  10

 • bersama-sama bekerja dengan pihak pengurus senior atau pertengahan, menyedia

  bantuan atau sokongan dan membantu pihak pengurusan menghadapi perubahan, dan

  mengenalpasti seminar atau bengkel-bengkel latihan yang berguna untuk mendidik

  pihak pengurusan supaya berubah dan mempermudahkan perubahan. Selain itu,

  jurulatih ini juga mengenalpasti sumber sebenar di dalam organisasi dan

  menghubungkaitkannya di dalam membantu membawa perubahan, dan menasihati

  fungsi latihan dalam bagaimana ia boleh membantu di dalam perubahan organisasi.

  (Didalam terma Pembangunan Organisasi, jurulatih sebagai pembaharu dikenali

  sebagai agen perubahan "change agent") (Banneth, 1990).

  Definisi Operasional: Jurulatih sebagai pembaharu di dalam kajian ini

  merujuk kepada peranan jurulatih sebagai agen pengubah di dalam mengendalikan

  program latihan yang dijalankan di PULAPOL Kuching. Jurulatih juga berperanan

  dalam membantu pihak organisasi terutama pihak pengurus untuk menghadapi

  sebarang perubahan sekiranya program latihan yang dikendalikan memerlukan

  pendekatan yang baru atau berlainan dengan pendekatan latihan yang sering

  dilakukan sebelum ini.

  1.6.8 Jurulatih sebagai Pengurus

  Definisi Konsepsual: Peranan jurulatih sebagai pengurus lebih menekankan

  tanggungjawab jurulatih dalam membuat perancangan (plan), mengorganisasi

  (organizing), mengawal (controlling), dan membangun (developing) aktiviti atau

  fungsi latihan dan pembangunan (training and development). la melibatkan penetapan

  objektif latihan, polisi dan perancangan; membuat perhubungan yang baik dengan

  bahagian-bahagian (department) lain dan pihak pengurus yang senior bekerjasarna

  II

 • dalam latihan yang boleh meningkatkan prestasi. Selain itu, jurulatih juga berperanan

  dalam memastikan aktiviti latihan bersesuaian dengan keperluan latihan telah

  direkabentuk, dibangun dan dinilai dengan terperinci sebelum dan selepas latihan.

  Jurulatih juga berperanan membangun staf-staf latihan, mewujudkan komunikasi yang

  berkesan dengan unit-unit latihan di dalam organisasi, memantau kualiti dan standard

  latihan, dan mengawal aktiviti-aktiviti yang bertentangan dengan perancangan

  program latihan secara keseluruhan. Sebahagian peranan jurulatih sebagai "penyedia"

  juga terdapat di dalam peranan jurulatih sebagai "pengurus" di dalam organisasi yang

  bersaiz kecil dan sederhana (Banneth, 1990).

  Definisi Operasional: Jurulatih sebagai pengurus di dalam kajian ini merujuk

  kepada jurulatih di PULAPOL yang melakukan perancangan awal sebelum

  menjalankan sebarang program latihan seperti penyediaan objektif program latihan. la

  kemudiannya mengorganisasi serta mengawal setiap aktiviti di dalam program latihan

  yang berada di bawah kendaliaannya dan kemudiannya melakukan aktiviti

  pembangunan dan penilaian terhadap aktiviti program latihan yang dikendalinya

  sebelum ini berpandukan kepada keperluan dan kehendak latihan para pelatihnya.

  1.6.9 Keberkesanan Program Latihan

  Definisi Konsepsual: Pelbagai tokoh telah mengutarakan definisi

  keberkesanan latihan yang berbeza-beza mengikut pengalaman dan pandangan

  masing-masing. Aamodt (1991) contohnya, menjelaskan bahawa program latihan

  dikatakan berkesan sekiranya program tersebut berupaya mengubah tingkah laku

  semasa menjadi pelatih atau pelatih yang berada di tempat kerja. Cascio (1991),

  menyatakan bahawa keberkesanan latihan dapat dilihat dari aspek pemindahan

  12

  kevin anak niru.pdf