of 15 /15
Tutorial 12 Tutorial 12 Jelaskan keterbatasan kajian keberkesanan Jelaskan keterbatasan kajian keberkesanan sekolah di Malaysia dari sudut konteks dan sekolah di Malaysia dari sudut konteks dan proses. Merujuk kepada kajian keberkesanan proses. Merujuk kepada kajian keberkesanan sekolah yang pernah dilakukan di Malaysia, sekolah yang pernah dilakukan di Malaysia, huraikan kelemahan kajian tersebut dari huraikan kelemahan kajian tersebut dari aspek ‘konteks’ dan ‘proses’. aspek ‘konteks’ dan ‘proses’. Disediakan oleh: Disediakan oleh: Faridah bt Mohamad Faridah bt Mohamad Noraini bt Ali Noraini bt Ali Normiza bt Ismail Normiza bt Ismail Rohani bt Arbaa Rohani bt Arbaa

Kajian keberkesanan sekolah

Embed Size (px)

Text of Kajian keberkesanan sekolah

 • Tutorial 12 Jelaskan keterbatasan kajian keberkesanan sekolah di Malaysia dari sudut konteks dan proses. Merujuk kepada kajian keberkesanan sekolah yang pernah dilakukan di Malaysia, huraikan kelemahan kajian tersebut dari aspek konteks dan proses.

  Disediakan oleh:Faridah bt MohamadNoraini bt AliNormiza bt IsmailRohani bt Arbaa

 • Definisi KonteksLatar belakang sosioekonomi (Willms, 1985) kelas sosial, pendapatan, taraf pendidikan.Latar belakang sosio politik (Wimplberg, Teddie & Springfield, 1989) struktur pentadbiran, kaedah membuat keputusan, tahap persekolahanScheerens (1990) saiz sekolah, komposisi pelajar, kategori sekolah, lokasi sekolahScheerens et al. (1991) faktor kontingensiSlater & Teddlie (1992) menggabungkan konteks dan proses pertimbangan

 • Variabel Konteks di MalaysiaSaiz sekolah Sekolah A, B, kurang muridJenis sekolah asrama penuh, kawalan, harian biasa, jenis kebangsaan/agamaLokasi sekolah bandar / luar bandarStruktur pentadbiran sekolahAgihan peruntukan Input sumber / prasarana

 • Keterbatasan kajian dari sudut konteksGeneralisasi yang dibuat tidak mengambil kira sudut konteks contohnya: Lokasi sekolah di bandar dan luar bandar (PPSMI)Saiz sekolah gred A atau B kepimpinan pengetuaKonsistensi kesan sekolah pada satu jangka masaPerbezaan kesan dalam sekolahAntara kumpulan pelajar (Jantina atau tahap pencapaian)Antara mata pelajaran

 • Definisi ProsesTerdapat 9 elemen proses sekolah berkesanKepimpinan berkesanPengajaran berkesanFokus kepada pembelajaranMeningkatkan budaya sekolah yang positifJangkaan tinggi terhadap pencapaian dan tingkahlakuMenekankan tanggungjawab pelajar dan haknyaKawalan dan pemantauan perkembangan di semua peringkatPerkembangan stafPenglibatan ibu bapa

 • Keterbatasan kajian dari sudut prosesAspek outcome sosial atau domain afektif kurang ditekankan berbanding akademikAlat ukur yang sesuai dengan perubahan organisasi sekolah dan perkembangan globalisasi kurang diberi perhatianKurang mengambil kira latar belakang budaya yang berbeza

 • Latar belakang Kajian PilihanTajuk: Ciri-ciri Sekolah Berkesan: Implikasinya Terhadap Pengurusan Sekolah Agama

  Oleh: Ahmad Zabidi bin Abdul Razak

  Sampel: 97 orang guru daripada 4 buah Sekolah Agama Menengah JAIS yang berkesan (keputusan SPM melebihi 90% dan rekod disiplin melebihi 80% dari tahun 1998 hingga 2000).

 • Latar belakang Kajian (samb)Melihat apakah ciri-ciri sekolah berkesan yang signifikan pada SMA. Ciri-ciri yang dipilih adalah gabungan antara ciri-ciri sekolah berkesan Mortimore (1995) dan ciri-ciri sekolah berkesan Sackney (1986).Ciri-ciri tersebut adalah:Kepimpinan pengetua yang profesionalPerkongsian visi dan matlamat yang jelasIklim sekolah yang kondusifPenumpuan terhadap kurikulum dan pengajaranPengharapan yang tinggiPengukuhan yang positifPemantauan yang berterusan terhadap perkembangan pelajarSikap pelajar yang positifProgram perkembangan stafPemuafakatan sekolah dan rumah

 • Dapatan Kajian Ciri berkaitan pengharapan guru yang tinggi merupakan ciri yang paling menonjol agak berbeza dengan beberapa kajian terdahulu di sekolah biasa yang menunjukkan kepimpinan pengetua sebagai ciri utama sekolah berkesan

 • Dapatan Kajian (samb)Ciri lain yang dinyatakan berkesan adalah faktor iklim sekolah iaitu ciri pengisian kerohanian dan pelaksanaan amalan hidup Islam merupakan ciri penting sekolah agama berkesan berbanding ciri lain yang lebih bersifat fizikal.

 • Keterbatasan Kajian Dari Sudut KonteksKajian yang dijalankan tidak menyatakan Saiz sekolah yang boleh menentukan struktur pentadbiran dan peranan pengetua. Sekiranya saiz sekolah kecil dan pengetua dilihat tidak memainkan peranan yang besar dalam menentukan keberkesanan sekolah, maka dapatan ini boleh dianggap berbeza dengan sekolah harian biasa.Lokasi sekolah yang boleh menggambarkan komuniti pendidikan dan hubungan dengan para waris. Sekolah di bandar dengan latar belakang SES waris yang tinggi memberikan impak yang berbeza dengan sekolah di luar bandar.Peruntukan kewangan dan infrastruktur walaupun secara umumnya peruntukan dan infrastruktur kurang, terdapat juga sekolah yang telah established yang mendapat bantuan dari pihak lain dan prasarana yang lebih baik.

 • Keterbatasan Kajian Dari Sudut Konteks (samb)Dapatan kajian tidak mengambil kira perbezaan pandangan antara:Guru terlatih dengan tidak terlatih penilaian yang berbeza dari segi profesionalisme yang wujud di antara guru-guru ini.Guru lelaki dan guru perempuan prioriti dan pandangan yang berbezaLatar belakang pendidikan agama guru guru yang tidak menerima didikan berlatarbelakangkan agama mungkin mempunyai pandangan dan prioriti yang berbeza.

 • Keterbatasan Kajian Dari Sudut ProsesKajian mendapati pengharapan guru yang tinggi mempunyai pengaruh yang lebih besar berbanding kepimpinan pengetuaBagaimanapun kajian ini hanyalah berdasarkan persepsi yang dibuat oleh para guru dan tidak melalui temubual atau pemerhatian sama ada persepsi yang dibuat ini benar atau sebaliknya.Persepsi guru juga tidak mengambil kira sama ada pengetua telah menerima latihan profesional atau sebaliknya.Ia juga boleh dipengaruhi oleh corak perhubungan antara guru dan pengetua Pandangan pelajar juga seharusnya boleh diambil kira dalam menentukan ciri sekolah berkesan kerana mereka terkibat secara langsung dalam proses sebenar yang berlaku di sekolah.

 • Keterbatasan Kajian Dari Sudut Proses (samb)Faktor lain yang dinyatakan responden sebagai ciri sekolah agama berkesan adalah faktor iklim sekolah iaitu ciri pengisian kerohanian dan pelaksanaan amalan hidup Islam seperti solat jemaah, solat hajat, puasa sunat, program keredaan guru dan muhasabah diri.Sekali lagi dapatan ini hanya berasaskan persepsi guru tanpa adanya alat ukur atau bukti yang menyokong wujudnya iklim yang sedemikian (contohnya berapa kerap setiap program dilaksanakan, kesan yang dapat dilihat pada diri pelajar atau warga sekolah yang lain).Ini kerana kebanyakan sekolah harian biasa juga mempunyai program kerohanian sedemikian tetapi iklim sekolah yang wujud mungkin berbeza.

 • KesimpulanKajian keberkesanan sekolah akan menjadi lebih baik sekiranya metodologi yang digunakan menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif.Penggunaan teknik analisis data yang melibatkan model berbilang aras contohnya antara guru terlatih dengan tidak terlatih dan pengetua yang menerima latihan profesional atau tidakKajian dijalankan secara longitud contohnya menerusi kajian kes