8
AGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI PROIECT ACORD DE MEDIU Nr din . Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOU GAESTI SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorl , sos.Bucuresti - Ploiesti, nr.42-44, Complexul Baneasa Business@Technology Park, cladirea A, etaj 3, inregistrata la ARPM Pitesti cu nr.5712 din 17.06.2010, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr . 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu rnodificari si cornpletari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se emite: ACORD DE MEDIU pentru proiectul : "Modernizare Ferma 3 apartinand SC AVICOLA GAESTI SA ", din cadrul SC A VICOU GAESTI SA, cu amplasamentul In comuna dragodana, sat Cuparu, judo Darnbovita, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului. in scopul: stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului. care prevede: modernizare ferrna de gaini ouatoare prin introducerea de tehnologie modems, cu randamente ridicate consumuri energetice scazute, I.Descrierea proiectului: 1. situatia existenta: Unitatea detine Autorizajia integrata de mediu nr.58 revizuita in data de 14.05 .2010, emisa pentru activitatea de crestere gaini ouatoare, Societatea are in dotare: 1. 5 ferme pentru cresterea pasarilor, grupate astfel: Ferma 1 eu 6 blocuri (P + 1) pentru crestere tineret inlocuire/nefunctionale). Ferma 2 cu 6 blocuri (P + 1) pentru crestere gaini ouatoare (nefunctionale). Ferma 3 eu 6 blocuri ( P + 1), pentru crestere crestere gaini ouatoare care face obiectul prezentului acord de mediu. Ferma 4 cu 6 hale (P + 1) pentru crestere garru ouatoare Ferma 5 cu 8 hale modernizate pentru cresterea tineretului de inlocuire cu capacitatea de 150.000 capete/ ciclu. 2. sediu administrativ 3. filtre sanitare 4. atelier auto 5. sectie de sortare si ambalare oua 6. 5 posturi TRAFO 7. grupuri electrogene de siguranta 8. gospodarie de apa 9. cen trale termiee murale 10. statie de cpurare ape uzate mecano-biologica 11. batal stoeare dejectii si deshidratrea namolurilor provenite de la statia de epurare 12. paruri pentru deshidratarea namolului de la statia de epurare 1 Acord de mediu nr ./. .. Titular activitate - SC A VICOLA GAESTI SA

PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI PROIECTarpmag.anpm.ro/upload/31818_SC Avicola Gaesti SA, Ferma 3.pdfAGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI PROIECT ACORD DE MEDIU

  • Upload
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

AGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI

PROIECT ACORD DE MEDIU

Nr din .

Ca urmare a cererii adresate de SC AVICOU GAESTI SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, sectorl , sos.Bucuresti - Ploiesti, nr.42-44, Complexul Baneasa Business@Technology Park, cladirea A, etaj 3, inregistrata la ARPM Pitesti cu nr.5712 din 17.06.2010, in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr . 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu rnodificari si cornpletari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr . 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul : "Modernizare Ferma 3 apartinand SC AVICOLA GAESTI SA ", din cadrul SC AVICOU GAESTI SA, cu amplasamentul In comuna dragodana, sat Cuparu, judo Darnbovita, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului. in scopul: stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului. care prevede: modernizare ferrna de gaini ouatoare prin introducerea de tehnologie modems, cu randamente ridicate ~i consumuri energetice scazute, I.Descrierea proiectului: 1. situatia existenta:

Unitatea detine Autorizajia integrata de mediu nr.58 revizuita in dat a de 14.05 .2010, emisa pentru

activitatea de crestere gaini ouatoare,

Societatea are in dotare: 1. 5 ferme pentru cresterea pasarilor, grupate astfel:

Ferma 1 eu 6 blocuri (P + 1) pentru crestere tineret inlocuire/nefunctionale). Ferma 2 cu 6 blocuri (P + 1) pentru crestere gaini ouatoare (nefunctionale).

Ferma 3 eu 6 blocuri ( P + 1), pentru crestere crestere gaini ouatoare care face obiectul prezentului acord de mediu.

Ferma 4 cu 6 hale (P + 1) pentru crestere garru ouatoare

Ferma 5 cu 8 hale modernizate pentru cresterea tineretului de inlocuire cu capacitatea de 150.000 capete/ciclu.

2. sediu administrativ 3. filtre sanitare 4. atelier auto 5. sectie de sortare si ambalare oua 6. 5 posturi TRAFO 7. grupuri electrogene de siguranta 8. gospodarie de apa 9. cen trale termiee murale 10. statie de cpurare ape uzate mecano-biologica 11. batal stoeare dejectii si deshidratrea namolurilor provenite de la statia de epurare 12. paruri pentru deshidratarea namolului de la statia de epurare

1 Acord de mediu nr ./. ..

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI

2. situatia propusa: Prin proiect se propune:

modernizarea celor 6 hale apartinand fermei nr.3 prin dotarea cu utilaje performante la nivelul standardelor Uniunii Europene ( baterii pentru crestere gaini ouatoare);

amenajarea unei benzi transportoare de oud la nivelul fiecarei hale; amenajarea unei benzi transport dejectii, care va prelua dejectiile rezultate de la fiecare hala de productie si le va transporta catre parurile de deshidratare aferente statiei de epurare;

lucrari de reamenajare;

3. fluxul tehnologic: popularea ~i depopularea totals a sectorului de crestere;

achizitinarea directa a puicutelor de inlocuire ( varsta de 17 saptamani); receptia ~i depozitarea nutreturilor combinate specifice fiecarei categorii de varsta;

cresterea gainilor ouatoare;

colectarea ~i transferul oualor in statia de sortare ~i ambalare;

livrarea oualor catre consumatori; Capacitatea de crestere va fi de 32.400 pasari/hala.

4. utilitati: alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic se va face din sursa proprie existenta ( 2 foraje de adancime medie); apele uzate tehnologice rezultate de la igienizarea, spalarea si dezinfectarea halelor sunt colectate in fose amplasate la capatul halelor ( V =30m3 si H =2,5m) de unde sunt transportate pneumatic in stacia de preepurare printr - 0 conducta metalica. Dupa epurare, apele sunt pompate si evacuate in reteaua de canalizare oraseneasca cu descarcare in statia de epurare a orasului Gaesti. energia electrica estc asigurata din sistemul national de distributie, prin intermediul a 5 posturi TRAFO;

5. evacuarea asternut uzat: La terminarea unui ciclu de crestere ( 18 luni) acesta va fi depozitat pe platformele existente , aferente statiei de epurare. Asternutul va fi livrat catre terti ~i utilizat ca ingra~amant

pentru fertilizarea terenurilor agricole.

II. Motivele §i considerentele care au stat la baza emiterii acordului Proiectul se incadreaza la pct.17.a din anexa 1 a HG nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor

proiecte publice ~i private asupra mediului ~i intra sub incidenta Directivei 2008/1 ICE, transpusa in legislatia nationals prin OUG nr.152/2005 privind prevenirea ~i controlul integrat al poluarii, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare, anexa nr.l, pct.6.6 a.

Decizia de emitere a acordului de mediu a fost luata in urma verificarii documentatiei depuse si a amplasamentului, in urma consultarii publicului in cadrul sedintei de dezbatere publica (06.04.2011) si a autoritatilor publice competente mernbre ale Comisiei de analiza tehnica, pc baza recomandarilor ~i a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazeaza pc respcctarea prevederilor legale privind:

masurile ce se impun pentru protectia calitatii aerului, apei ~i solului, gestionarea deseurilor; respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationals;

valorile limita de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinta prinvind Cdc Mai Bune tehnici Disponibile in cresterea intensiva a pasarilor;

2 Acord de mediu nr I ..

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI. .

rnasuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autoritatii competente pentru protectia mediului rezultatele rnonitorizarilor; utilizarea eficienta a energiei; masuri speciale cu scopul de a preveni si/sau reduce poluarea, atunci cand autoritea comperenta pentru protectia mediului 0 consided necesara;

Prin implementare, proiectul nu va genera impact asupra ariilor naturale protejate de interes national, comunitar ( situri Natura 2000).

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea §i, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

1. Protectia calitatii apelor de suprafata in perioada de realizare a proiectului

nu este cazul;

in perioada de exploatare realizarea unci plan de interventii in caz de accidente; instruirea personalului asupra conditiilor de lucru ~i mentinerea unci nivel ridicat al standardului

de igiena ~i curatenie; controlul periodic al instalatiilor ~i verificarea etanseitatii acestora, remedierea operativa a

defectiunilor; controlul starii tehnicc ~i a functionarii retelei de canalizare din interiorul incintei;

2. Protectia calitatii aerului in perioada de executie a proiectului

minimizarea emisiilor de praf ~i pulberi prin aplicarea de tehnologii care sa respecte legislatia de mediu in vigoare;

amenajarea de platforme pentru depozitarca materialelor, a utilajelor ~i deseurilor; verificarea periodica a utilajelor si mijloacelor de transport in ceea cc priveste nivelul de emisii de

rnonoxid de carbon ~i a altor gaze de esapament ~i punerea in functiune numai dupa remedierea eventualelor defectiuni;

activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant putemic sau se va urmari umectarea suprafetelor neasfaltate;

exploatarea utilajelor in limitele parametrilor normali de functionare;

in perioada de Iunctionare minimizarea consurnului de cnergie in conformitate cu recornandarile Celor Mai Bune Tehnici

Disponibile ( BAT);

depozitarea eventualelor substante inflamabile se va face cu respectarea stricta a normelor legale in vigoare;

ajustarea corecta a continutului de proteins din hrana, in vederea reducerii cantitatii de azot din dejectii ;

managementul corect al dejectiilor si al imprastierii acestora pe sol, in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

3. Protectia solului si subsolului in perioada de execu(ie a proiectului

se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urma operatiilor de stationare,

3 Acord de mediu or 0/0 0 0 .

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI

aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor ~i mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzatoare a acestora;

parcarea corespunzatoare a utilajelor ~i vehiculelor (pc platforma betonata, In masura In care acest lucru este posibil);

colectarea selectiva a deseurilor rezultate In urma executiei lucrarilor ~i eliminarea acestora prin unitati autorizate In valorificare/eliminare/ reciclarc;

evacuarea controlata a apelor uzate In t:impul realizarii investitiei, astfel Inch sa se evite infiltrarea acestora in panza freatica;

la terminarea lucrarilor executantul are obligatia curatarii zonelor afectate de orice materiale si reziduuri;

prevederea de mijloace absorbante necesare In cazul tratarii poluarii accidentale cu produs petrolier;

inainte de punerea in functiune a obiectivului se va efectua testarea calitatii solului, rezultatele urmand a constitui referinta pentru evaluarile ulterioare;

in perioada de Iunctionare se interzice deversarea pc sol de ape uzate; se vor face verificari periodice ale eranseitatii ansamblurilor componente ale sistemului de alimentare cu apa si de evacuare a apelor uzate rezultate si a dejectiilor;.

4. Monitorizarea si controlul factorilor de mediu constructorul are obligatia elaborarii ~i implernentarii unui plan de management de mediu pentru

perioada de executie a proiectului care va include: masuri privind gestionarea deseurilor si a substantelor periculoase, prevenirea/Iimitarea nivelului de zgomot, emisiilor de pulberi, protectia calitatii apelor subterane;

- monitorizarea factorilor de mediu se va realiza numai prin laboratoare autorizate; Aer.

- valorile limita de emisie se vor compara cu prevederile documentului de referinta privind Cele Mai Bune Tehnici Disponibile in cresterea intensiva a porcinelor;

Motlitorizarea miroJul/li - piitla la aparitia legiJ/atiei .rpecifice pentr» eualuarea imjJadul/li determinat de emisiile de amoniac asupra calitati! aeruiu! din zonele lomite se vor area ttl oedere reildtatde modeldni matematice a dispersiei de poll/atlli III aer, comparate at valon"le limitdprevazute de reglementdrile in IJigoare - STAS 12574/1987.

Apa.· - indicatori de calitate monitorizati pentru:

titularul are obligatia de a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate pe perioada de executie a lucrarilor;

implementarea unui sistem de monitorizare a factorului de mediu apa din momentul inceperii activitatii;

respectarea indicatorilor de evacuare in static de epurare autorizata pentru apele uzate evacuate in canalizarea oraseneasca (NTPA 002/2002,modificat ~i completat prin HG nr.352/2005); vidanjarea apelor uzate se va face numai de catre 0 societate autorizata;

Regimul astemurului uscat Administrarea pe terenuri agricole ca material fertilizant se va face ell respectarea prevederilor Codului

Bunelor Practici Agricole.

4 Acord de mediu nr .j. .

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI

Sol: - se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr.756/1997 reglementari privind

evaluarea poluarii mediului; Zgomot:

- activitatile de pe amplasamcnt vor respecta limitele prevazute de STAS 10.009/1988;

5. Gestionarea deseurilor Dcscurile generate pe amplasament vor fi gestionate astfel Incdt sa fie protejata sanatatea

oameniJor si mediul Inconjurdtor de efectele nedorite pe care Ie cauzeaza colectarea, transportul, tratarea si depozitares acestora, astfel:

deseurile menajere si asimilabile vor fi colectate in containere metalice amplasate pe platforme betonate si se vor preda prestatorului de servicii de salubritate pentru a fi transportate la rampa de deseuri oraseneasca; colectarea deseurilor metalice se va face pe platforme betonate si valorificate pe baza de contract cu autoritatile specializate;

deseurile solide rezultate din constructii vor fi depozitate astfe! incit sa nu conduca la ocuparea unor suprafete de teren suplimentare; solul vegetal va fi manevrat si depozitat separat astfe! incat sa poata fi folosit la acoperire si revegetare; se interzice deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane ~i retelele de canalizare;

6. Protectia impotriva zgomotului ~i vibratiilor in vederea atenuarii zgomotelor ~i vibratiilor provenite de la utilajele de constructii ~i transport, se va asigura folosirea de utilaje si mijloace de transport silentioase, precurn si evitarea rute!or de transport prin localitati si utilizarea unor rute ocolitoare;

pentru reducerea nive!ului de zgomot este necesara reducerea la minimum a traficului utilaje!or de constructie in apropierea zonelor locuite;

intretinerea si fimctionarea la parametrii normali ai mijloacelor de transport, utilajelor de constructie, astfe! incat sa fie atenuat irnpactul sonor;

7. Protectia biodiversitatii

evitarea depozitarii necontrolate a materialelor rezultate in cadrul lucrarilor de executie (vegetatie, pamant);

colectarea selectiva, valorificarea si elirninarea periodica a deseurilor in scopul evitarii atragerii animalelor si imbolnavirii sau accidentarii acestora.; se vor recultiva cu plante ierboase terenurile eliberate de sarcini tehnologice;

8. Masuri pentru inchidere/demolare/dezafectare ~i reabilitarea terenului in vederea utilizarii ulterioare

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii instalatii sau a unei par(:i a acesteia, amplasamentul se va reda in conditii de siguranta ~i se vor indeparta prin recuperare, eliminare instalatiile, echipamentele, deseurile, materialele sau substantele pe care aces tea Ie contin ~i care pot genera poluarea mediului.

Desfa~urarea actiunilor de demolare si de dezafectare se va realiza cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare, cu protejarea tuturor factorilor de rnediu ~i cu respectarea planului de inchidere a~a cum este precizat ~i in Raportul privind irnpactul asupra mediului.

5 Acord de mediu nr / ..

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI Sl\

AGENTIA REGIONAL..\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI . .

In cazul in care titularul de activitate urrneaza sa deruleze sau sa fie supus unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum ~i in caz de dizolvare urmatii de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, acesta are obligatia de a notifica autoritatea cornpetenra pentru protctia mediului.

IV. Conditii care trebuie respectate prevederea si introducerea ineil. din etapa de constructie de rnasuri de reducere a concentratiilor de poluanti din emisii ~i imisii astfel incat sa fie respectate limitele impuse de legisla~a naponala de mediu 111 vlgoare ; executarea lucrarilor conform proiectului tehnic si respectarea prevederilor Acordului de mediu;

notificarea autoritatilor competente pentru protectia mediului 'in cazul in care intervin clemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare sau in situatia in care se modifica conditiile care au stat la baza emiterii prezentului acord de mediu;

informarea ARPM Pitesti ~i Agen~ pentru Protectia Mediului Dambovita despre stadiul de realizare a proiectului in vederea participarii la receptiile etapizate ale lucrarilor executate ~i verificarii respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu, verificare concretizatii printr-un proces verbal.

b) Protectia calitatii apelor

titularul are obligatia de a lua rnasuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate pe perioada de executie a lucrarilor;

implementarea unui sistem de monitorizare a factorului de mediu apa din momentul inceperii activitatii;

in perioada de functionare se vor lua rnasuri de reducere a irnpurificarii apelor pluviale printr­un management corespunzator al dejectiilor;

c) Protectia calitatii aerului. . Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente.sesizabile olfactiv (transportul dejectiilor,anumite lucrari de intretinere) tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu - se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea raspandirii mirosului la distante mario

Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine 0 deteriorare semnificativa a calitatii aerului,dincolo de limite1e amplasamentului.

d) Protectie sol, subsol, ape subterane Se vor respecta concentratiile maxime admise prevazute de Ordinul nr.756/1997 - reglementari privind

evaluarea poluarii mediului,

e) Zgomot

Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa depaseasca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute de STAS 10.009/1988.

Titularul de activitate trebuie sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora.

Anual operatorul va realiza masuratori privind zgomotul generat de activitatile de pe amplasament.

- Puncte1e de monitorizare: la poarta unitatii si in imediata apropiere a principalelor surse generatoare de zgomot. 6

Acord de mediu nr / . Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONAL.\. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI. '

e) Gestiunea deseurilor Titularul activitatii are obligatia de a tine evidenta deseurilor produse conform HG 856/2002 si

anume: tipul deseului si codul acestuia, provenienta - sectie/instalatie, cantitatea produsa, modul de stocare, valorificare, transport si eliminare,

perioada de constructie Deseurile rezultate vor fi valorificate/eliminate prin firme specializate.

perioada de funcrionare deseurile menajere si cele asimilabile vor fi depozitate la unitati autorizate, In baza unui contract incheiat ulterior; dcjectiile uscate de pasare vor fi eliminate prin administrare pe terenuri agricole, ca fertilizant, cu respectarea celor mai bune practice agricole; deseurile medicale se vor elimina conform norrnelor sanitare-veterinare;

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata: Autoritatea competenta pentru protectia rnediului (ARPM Pitesti) a asigurat informarea publicului

interesat, accesul liber la informatie si participarea publicului la luarea deciziei in procedura de emitere a acordului de rnediu, astfel:

Documentatia de sustinere a solicitarii a fost accesibila spre consultare pe toata durata derularii procedurii la sediul ARPM Pite~ti, APM Dambovita, SC AVICOLA GAESTI SA. Anunturile publice privind depunerea solicitarii de acord de mediu, continuarea procedurii cu etapa de definire a domeniului evaluarii ~i re realizare a raportului privind impactul asupra mediului mediului au fost publicate In mass media de catre ARPM Pitesti ~i titular, afisare pe pagina de internet de catre ARPM Pitesti. Publicul interesat a avut posibilitatea exprirnarii opiniei publice In cadrul sedintei de

dezbatere publica din data de 06.04.2011, la sediul Prirnariei comunei Dragodana , judo Darnbivita, ~edinti'i

rnediatizata prin publicare In mass media de catre titular, afisare la sediul Primariei comunei Dragodana ~i

prin publicare pe pagina de internet de catre ARPM Pitesti. Nu s-au Inregistrat observapi/sesizari/comentarii din partea publicului pe parcursul derularii procedurii.

respecturee /egis/ariei si a nonne/or in vigoare privindprotectia mediu/ui si a sanatafiipopulatiei: - OUG nr.195/2005 privind protectia mediului - aprobata prin Legea nr.265/2006, cu

modificarile si cornpletarile ulterioare. - Ordinul I\.1APM nr.863/2002 privind aprobarea Ghidurilor metodologice aplicabile procedurii ­

cadru de evaluare a impactului asupra mediului, - Legea nr.426/2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000 privind regimul deseurilor - cu

completarile si modificarile ulterioare. - Hotararea Guvernului nr . 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru elaborarea

listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase . - Hotararea Guvernului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii

rnediului.

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare. - HG nr.352/2005 privind modificarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind

conditii de descarcare in mediu acvatic a apelor uzate; - HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor.

7 Acord de mediu nr ./. .

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA

AGENTIA REGIONALA. PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PITESTI. .

HG nr.674/2007 pentru modificarea si completarea HG nr.321/2005 privind evaluarea si

gestionarea zgomotului ambiental. - STAS 10009/1998 - Acustica urbana - limite admisibile ale nivelului de zgomot. - O.U.G nr.78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari prin Legea nr.426/2001, cu

modificarile ~i cornpletarile ulterioare( Legea 101/2006, OUG nr.61/2006, aprobata cu modificari prin Legea nr.27/2007).

- Legea nr. 655/2001- pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.243 /2001 privind

protectia atmosferei. - Legea nr .27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr .61/2006 pentru

modificarea ~i completarea ordonantei de urgenta a guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor, - HG nr.1872/2006 pentru modificarea ~i completarea HG nr .621/2005 privind gestionarea

ambalajelor ~i deseurilor de ambalaje.. - HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. - HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor ~i al acumulatorilor ~i al deseurilor de baterii uzate. - HG nr .1408/2007 - privind modalitatile de investigare ~i evaluate a poluarii solului ~i subsolului. - Ordin MMGA nr.1234/2006 privind aprobarea Codului de bune practici in ferrna. - Ordinul nr.536/1997 pentru aprobarea normelor de igiena ~i a recornandarilor privind modul de

viata al populatiei. - OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea ~i repararea

prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile ~i completarile aduse prin Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr. 15/2009.

- HG nr . 878/2005 - privind accesul publicului la informatia privind mediul .

Docurnentatia care a stat la baza emiterii acordului de mediu contine: Memoriu tehnic intocmit de SC VIZUAL NET SERV SRL. Raport privind impactul asupra Mediului, elaborat de ing. Sevastita Vraciu pcrsoanii fizicii autorizata, Certificat de Urbanism nr.75/17.05.201O, emis de Primaria comunei Dragodana, judo Dambovita, Plan de situatie ~i plan de incadrare.

La finalizarea Iucrdrilor activitetea necesitsi revizuirea eutorizatici integrate de mediu. In cazul in care proiectul sufera modificari, titularul este obligat sa notifice in scris autoritatea publica

pentru protectia mediului emitenta asupra acestor modificari . Prezentul acord de mediu este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea ~i anularea acestuia, dupa caz. Prezentul acord poate fi contestat in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 ~i

ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare, Prezentul Acord de Mediu contine pagini ~i a fost intocrnit in 3 (trei) exemplare.

8 Acord de mediu nr / .

Titular activitate - SC AVICOLA GAESTI SA