Pengurusan Sukan Fauzi Saif

Embed Size (px)

Text of Pengurusan Sukan Fauzi Saif

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  1/71

  DEFINISI PENTADBIRAN

  Pentadbiran merupakan satu proses atau keadaan yang melibatkan dua atau lebih

  individu menggembleng tenaga untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Mengikut

  Leight (1990) petikan Wee Eng Hoe (1994), proses ini melibatkan perancangan,

  pengelolaan, bimbingan dan kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk

  menghabiskan kerja yang diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada

  pencapaian matlamat-matlamat tertentu. Newman (1963) petikan Wee Eng Hoe (1994),

  menambahkan unsur kepimpinan untuk melengkapkan proses tersebut.

  Mengikut Daughtrey & Woods (1976) petikan Wee Eng Hoe (1994), pula,

  pentadbiran merupakan koordinasi aktiviti oleh individu dalam kumpulan yang tersusun.

  Pentadbiran melibatkan pengurusan kakitangan, perancangan organisasi, penghasilan dan

  perhubungan awam.

  PERHUBUNGAN ANTARA PENTADBIRAN DENGAN ORGANISASI

  Organisasi dibentuk untuk membekalkan suatu struktur atau sistem yang berkesan bagi

  mencapai tujuan satu-satu kumpulan.

  Pentadbiran pula ialah sebahagian daripada organisasi. Ia membimbing tingkah laku

  individu di dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

  Dengan itu, organisasi membekalkan struktur untuk mencapai sesuatu matlamat

  oleh satu-satu kumpulan dan pentadbiran membekalkan unit-unit yang berfungsi untuk

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  2/71

  menjalankan organisasi dengan berkesan. Pentadbiran diperlukan untuk menubuh sesuatu

  organisasi. Organisasi memerlukan pentadbiran untuk berfungsi.

  Objektif pentadbiran dan organisasi adalah untuk mengawal persekitaran dan

  pentadbiran serta memberi arah kepada organisasi.

  JENIS-JENIS PENTADBIR

  1. Pentadbir Laissez-faire

  Pentadbir jenis ini tidak menonjolkan diri malah tidak menunjukkan kepimpinannya. Ia

  membiarkan organisasi itu berfungsi dengan sendiri dengan membolehkan individu di

  dalam organisasi itu melakukan apa saja yang diingini. Pentadbiran jenis ini bersifat

  melepaskan autoriti dan kuasa mengarah. Pentadbir menggunakan sedikit sahaja kuasa

  formal dan tiada usaha untuk mendapatkan kuasa tidak formal.

  Pentadbiran Laissez-faire membolehkan percubaan idea-idea baru tanpa kawalan

  dan ini menyebakan wujudnya program baru. Bagi kakitangan yang muda dan bertenaga,

  banyak idea dan program baru boleh dicuba tanpa kawalan. Bagi kakitangan lama tetapi

  produktif, program-program baru boleh diwujudkan dan program lama dimansuhkan.

  Kelemahan jenis pentadbiran ini adalah:

  1. Kekurangan dari segi kepimpinan.

  2. Kakitangan adalah lemah.

  3. Program dan polisi yang lemah dijalankan berterusan tanpa had

  4. Guru dan jurulatih terus berkhidmat tanpa cabaran atau pembetulan.

  5. Tidak wujud keinginan untuk mencapai tahap cemerlang

  6. Tidak banyak perancangan jangka panjang.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  3/71

  2. Pentadbir Autokratik atau Autoritatif

  Pentadbiran yang menggunakan pemerintahan kuasa mutlak. Kuasa dan autoriti

  digunakan untuk berfungsi dan mengawal semua individu di dalam organisasi. Individu-

  individu terpilih diberi kuasa tanpa had untuk digunakan mengikut kesesuaian. Pentadbir

  bukan ketua tetapi pemimpin. Ini membolehkan masalah kakitangan diatasi dengan

  senang.

  Keputusan yang dibuat oleh pentadbir autokratik adalah berasaskan pendapat dan

  bukan daripada pemikiran yang mendalam. Ketua suka mengarah dan kakitangan tidak

  diberi peluang untuk membuat keputusan bersama. Pentadbir tidak bertimbang rasa

  malah menggunakan paksaan dalam kes-kes tertentu. Pentadbiran ini juga menghasilkan

  insan Pak Turut yang kurang berinisiatif dan berminat.

  Jenis pentadbiran ini mungkin berkesan kerana :

  1. Tidak banyak mesyuarat

  2. Perubahan polisi dan program organisasi boleh dilakukan dengan cepat kerana

  kakitangan sedia menerima tanpa persoalan

  3. Bagi orang yang tiada pengalaman, mereka boleh berfungsi dengan baik kerana

  menerima arahan bagaimana menjalankan tugas.

  Kelemahan jenis pentadbiran ini adalah :

  1. Keputusan dibuat tanpa mengambil kira semua fakta.

  2. Program dan polisi ditentukan oleh ketua.

  3. Tidak terdapat kumpulan perbincangan untuk mendapat kata sepakat.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  4/71

  4. Guru atau jurulatih tidak dapat menimba pengalaman dalam mengarah dan

  membangunkan program.

  5. Kakitangan menjadi penerima dan sebarang aduan dianggap sebagai cabaran

  terhadap organisasi tersebut.

  3. Pentadbiran Demokratik

  Pentadbir ini menggunakan kuasa formal sepenuhnya disamping tidak juga mengabaikan

  kuasa tidak formal. Pentadbiran jenis ini menggunakan pemikiran konstruktif kumpulan

  untuk berkongsi idea-idea dan bekerjasama dalam usaha untuk membuat keputusan.

  Pentadbiran demokratik memberi peluang kepada individi untuk memberi

  sumbangan dalam membuat keputusan dan perlaksanaan keputusan itu. Kakitangan

  menyokong pucuk pimpinan dan bekerja bersungguh-sungguh. Program dan polisi yang

  lemah tidak mungkin dilaksanakan kerana keputusan kumpulan diberi perhatian dan

  bukan keputusan individu.

  Kelemahan jenis pentadbiran ini ialah perlaksanaan program dan polisi mungkin

  memakan masa yang panjang. Jawatankuasa selalunya diperlukan untuk membincangkan

  program dan polisi organisasi. Dalam proses perbincangan, perkara-perkara kecil

  mungkin diperbesar-besarkan.

  Walau bagaimanapun, pengawasan adalah diperlukan untuk memastikan kerja

  yang ditetapkan berjalan lancar.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  5/71

  4. Pentadbir Diktator Yang Murah Hati.

  Pentadbir ini sangat peramah, mudah ditemui, bertimbang rasa, perihatin terhadap

  kakitangannya. Beliau sentiasa menunjuk minat terhadap kakitangan jagaannya dan

  memberi pujian terhadap kerja yang baik. Ini memupuk semangat bekerja yang kuat dan

  produktiviti adalah tinggi.

  Kelebihan ;

  1. Tugas atau kerja senang dilaksanakan. Arahan dari atas diterima sepenuh hati.

  2. Pihak pentadbir memotivasikan kakitangan melalui keperihatinannya dan ini

  akan meningkatkan produktiviti.

  3. Kakitangan menyokong pentadbir kerana beliau adalah peramah, senang

  ditemui dan memahami masalah.

  Kelemahan ;

  1. Mewujudkan golongan Pak Turut kerana arahan diterima tanpa banyak

  persoalan.

  2. Hilang daya inisiatif dan kreatif di kalangan kakitangan kerana segala urusan

  merupakan arahan dari atas.

  3. Pentadbir dianggap sebagai lebih bijak dan berpengetahuan berbanding dengan

  kakitangan lain. Dengan itu keputusan dan polisi ditentukan oleh pentadbir

  sendiri.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  6/71

  5.Pentadbir Eklektik

  Pentadbir ini menggunakan jenis pentadbiran yang berlainan untuk situasi tertentu.

  Horine (1991) petikan Wee Eng Hoe (1994), mencadangkan para pentadbir

  menggunakan gaya demokratik sebagai asas pentadbiran tetapi menggabungkan

  pendekatan laissez-faire dan autokratik bila keadaan memerlukannya.

  Kelebihan ;

  1. Fleksibel atau anjal; boleh diubah mengikut keadaan tertentu. Ini menjamin

  produktiviti yang tinggi dan berterusan.

  2. Memberi kebebasan kepada kakitangan walaupun ada had tertentu. Kakitangan faham

  setakat mana mereka boleh bertindak di luar arahan. Kebebasan ini memotivasikan

  mereka untuk berusaha lebih lagi bagi menyelesaikan tugas.

  Kelemahan.

  Gabungan gaya berlainan mengelirukan kakitangan. Kakitangan tidak faham

  mengapa sesetengah perkara mempunyai had dan sesetengahnya tidak .

  CIRI-CIRI SEORANG PENTADBIR YANG BAIK

  Memiliki Kriteria Asas Mengikut Pendapat Wee Eng Hoe ( 1994)

  1. Pentadbir yang baik mestilah mempunyai pendidikan formal yang baik. Individu

  yang berpelajaran mempunyai nilai dan pengetahuan tentang sesuatu perkara.

  2. Pentadbir mesti mempunyai pengalaman yang sesuai. Pengalaman perlu untuk

  melakukan pengawasan dan dalam usaha meningkatkan prestasi.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  7/71

  3. Pentadbir yang cekap adalah fleksibal dan boleh menjalankan tugas dengan berkesan

  sama ada di unit sendiri atau unit yang berlainan.

  4. Pentadbir saharusnya jelas dengan matlamat yang perlu dicapai oleh organisasi dan

  boleh merancang untuk mencapai matlamat dengan cara yang paling baik .

  5. Pentadbir mesti mempunyai keadaan mental dan emosi yang stabil dan terkawal.

  6. Pentadbir mesti mempunyai sahsiah yang baik. Sahsiah boleh dianggap sebagai cara

  seseorang itu bertindak, mengalami sesuatu cabaran dan berfikir.

  7. Pentadbir yang baik boleh berkomunikasi secara lisan dan bertulis. Keupayaan

  berkomunikasi secara lisan membolehkan penerangan dan arahan diberi dengan jelas.

  Keupayaan bertulis pula kerana seorang pentadbir perlu membuat laporan atau

  rayuan tentang sesuatu perkara.

  8. Pentadbir seharusnya kreatif untuk membentuk program. Pentadbir yang kreatif

  akan memikirkan sesuatu dan mencari jalan untuk menyelesaikan masalah, bukan

  menyatakan masalah tanpa tindakan.

  KEMAHIRAN-KEMAHIRAN YANG PERLU ADA PADA SEORANG

  PENTADBIR.

  1. Kemahiran Teknikal.

  Ialah kecekapan dan kefahaman tentang satu aktiviti khusus terutamanya yang

  melibatkan kaedah, proses, prosedur atau teknik. Ia melibatkan pengetahuan khusus,

  kebolehan menganalisa dalam menggunakan alat-alat dan teknik untuk bidang-bidang

  khusus.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  8/71

  2. Kemahiran Kemanusiaan.

  Ialah keupayaan seseorang bekerja sebagai ahli pasukan dan kebolehan seseorang itu

  membina usaha kerjasama di kalangan ahli pasukan yang dipimpinnya. Kemahiran ini

  penting un tuk mengekalkan keharmonian, membawa perubahan dan mentadbir situasi

  konflik.

  3. Kemahiran Konseptual.

  Ialah kebolehan seseorang memerhati dan menganalisa suatu usaha secara menyelutuh

  termasuk mengenali bagaimana fungsi-fungsi berlainan dalam organisasi bergantung

  antara satu sama lain dan bagaimana perubahan pada satu fungsi mempengaruhi yang

  lain. Kemahiran Konseptual ini tidak begitu penting dalam organisasi yang kecil tetapi

  menjadi utama dalam organisasi yang besar.

  Griffiths (1956) dan Newman (1963) petikan Wee Eng Hoe (1994), dalam kajian

  mereka berpendapat bahawa tidak banyak perbezaan yang didapati dari segi kemahiran

  teknikal. Perbezaan yang wujud lebih kepada kemahiran kemanusiaan dan paling berbeza

  pada kemahiran konseptual. Beliau menegaskan bahawa kejayaan dalam pentadbiran

  berkait rapat dengan tahap kemahiran kemanusiaan dan kemahiran konseptual yang ada

  pada seseorang itu.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  9/71

  APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN?

  Apabila organisasi telah diwujudkan, masalah yang akan timbul ialah bagaimana

  organisasi itu harus diuruskan dengan sempurna, berkesan dan mencapai matlamat yang

  dirancangkan. Tanpa pengurusan yang betul, pelbagai masalah mungkin akan timbul,

  baik, baik dari segi kewangan, pemprosesan dan inventori hinggalah kepada masalah

  peribadi di kalangan para pekerja.

  Kita pernah mendengar dari media massa tantang beberapa organisasi perniagaan

  khususnya, yang telah gagal bukan semata-mata kerana masalah persaingan tetapi juga

  disebabkan oleh pergolakan di dalam organisasi itu sendiri seperti tidak ada

  persefahaman antara pihak atasan dengan pihak bawahan, perancangan dan ramalan yang

  tidak tepat, pembaziran sumber atau penyusunan struktur yang mengelirukan.

  Pengurusan pada amnya dapat didifinisikan seperti berikut:-

  1. Pengurusan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan, dan

  pengawalan usaha ahli-ahli organisasi dan menggunakan semua sumber

  organisasi untuk mencapai matlamat.

  2. Pengurusan sebagai proses pengarahan, penyelarasan dan pengaruh ke atas

  operasi organisasi untuk mencapai matlamat yang dikehendaki dan prestasi

  sepenuhnya.

  Definisi di atas walaupun mempunyai sedikit perbezaan dari segi bilangan dan jenis

  fungsi pengurusan, tetapi kedua-dua definisi ini mengandungi perkataan proses dan

  matlamat. Ini bermakna, dua aspek penting di dalam pengurusan ialah:

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  10/71

  1. Pengurusan sebagai proses: Menjalankan kerja secara automatik serta

  memerlukan hubungan tertentu antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain.

  2. Mencapai matlamat organisasi: Apabila aktiviti organisasi itu berjalan dengan

  teratur dan berhubung atau membantu antara satu dengan lain, maka matlamat

  organisasi itu dapat dicapai. Matlamat organisasi dapat berbentuk kualitatif

  (subjektif) atau kuantitatif (objektif).

  PROSES PENGURUSAN

  Proses atau fungsi pengurusan dapat dibahagikan kepada beberapa fungsi bergantung

  kepada cara kita mengelaskan fungsi-fungsi perancangan, penyusunan, penyelarasan,

  penstafan dan pengawalan. Pada amnya, fungsi pengurusan dibahagikan kepada empat

  sahaja iaitu perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan.

  Perancangan

  Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklah dibuat

  Sebelum pihak pengurusan memulakan aktiviti organisasi, perancangan hendaklah dibuat

  dahulu. Pada peringkat perancangan, perkara yang perlu dipersoalkan adalah seperti

  berikut:-

  a. Tujuan dan objektif: Ini termaksuk mengenal pasti perkara yang ingin dicapai oleh

  sesebuah organisasi berdasarkan maklumat penubuhan organisasi tersebut dan

  prestasi yang diinginkan seperti kadar pertumbuhan organisasi atau peratusan

  keuntungan dan lain-lain.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  11/71

  b. Strategi organisasi: Apabila matlamat dan tujuan telah ditakrifkan dengan jelas,

  organisasi perlu mencari jalan (strategi) untuk mencapai matlamat dan tujuan seperti

  yang diharapkan itu. Di dalam strategi, pihak pengurusan akan membincangkan

  perkara seperti strategi pemasaran yang meliputi perletakan harga, perluasan pasaran

  dan perbezaan barangan agar organisasi itu dapat bersaing dengan pihak luar.

  c. Langkah seterusnya, pihak pengurusan harus mengatur program atau projek mengikut

  strategi yang berasaskan matlamat organisasi.

  1. Penyusunan

  Penyusunan melibatkan kerja menstruktur organisasi dan penstafan ( proses pengambilan

  kakitangan ). Struktur organisasi menunjukkkan pembahagian kerja mengikut aktiviti

  (pemasaran, kewangan, pemprosesan dan lain-lain), tingkat (hieraki) autoriti,

  penyelarasan melalui peraturan dan dasar serta prosedur yang dibuat. Penstafan meliputi

  perancangan sumber manusia pengambilan dan pemilihan kakitangan , orientasi dan

  latihan , penilaian prestasi, sistem pampasan (gaji, upah dan faedah), program

  peningkatan produktiviti dan kualiti, program keselamatan dan kesihatan kakitangan dan

  program kebajikan dan perkhidmatan kakitangan.

  2. Pengarahan

  Pengarahan merupakan fungsi penting untuk menjamin aktiviti organisasi berjalan

  dengan teratur dan sempurna dalam suasana yang harmoni. Untuk mencapai matlamat ini

  faktor-faktor motivasi, kepimpinan dan sistem komunikasi perlu diberi perhatian oleh

  pihak pengurusan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  12/71

  3. Pengawalan

  Pengawalan merupakan fungsi terakhir untuk menentukan bahawa prestasi organisasi

  telah dicapai mengikut perancangan masalah dalam penyusunan dikenal pasti dan

  langkah tertentu diambil. Faktor-faktor dalam organisasi, keinginan dan sifat kakitangan

  yang ada hubungan dengan prestasi dan tingkah laku perlu diberi perhatian dan diawasi.

  MENGAPAKAH DIPERLUKAN PENGURUSAN

  Pengurusan diperlukan di dalam semua organisasi, tidak kira sama ada organisasi itu

  kecil atau besar, swasta atau badan kerajaan. Fungsi pengurusan bukan saja merupakan

  tanggungjawab seorang pengurus besar atau pengarah tetapi juga tanggungjawab

  penyelia atau ketua bahagian yang berada di dalam organisasi.

  Kita pernah mendengar kata-kata seperti ,Masalah yang timbul itu adalah dari

  pihak pengurusan . Penyataan ini dimaksudkan kepada mereka yang menduduki

  tingkat atas di dalam organisasi, padahal kelemahan dan masalah yang timbul itu

  berpunca dari semua pihak pada peringkat pengurusan. Dalam konteks pengurusan,

  pengurus dimaksudkan kepada mereka yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan orang

  lain pada semua peringkat. Setiap pengurus mempunyai tugas dan tanggungjawab yang

  tertentu, antaranya:

  1. Pengurus ialah penyelaras dan pengarah di dalam organisasi yang mengawasi

  aliran kerja serta menyatupadukan semua unsur organisasi. Mereka mempunyai

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  13/71

  kuasa yang diberikan untuk mengarah orang lain yang berada di bawah

  tanggungjawabnya.

  2. Pengurus bertanggungjawab menggunakan segala sumber dengan efisien untuk

  mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

  3. Pengurus juga tidak boleh lari daripada tanggungjawab keatas kegagalan dan

  kejayaan orang dibaewah jagaannya. Kegagalan dan kejayaan itu mencerminkan

  prestasi pengurus berkenaan.

  4. Pengurus mengimbangkan matlamat dan menetapkan prioriti seperti menjalankan

  kerja yang penting dahulu atau dengan serta merta.

  5. Pengurus menwujudkan matlamat, perancangan, dasar dan mengimple-

  mentasikan strategi.

  Aktiviti pengurusan berbeza mengikut tingkatan di dalam organisasi. Misalnya; pengurus

  atasan menggunakan banyak masa mereka di dalam perancangan jangka panjang,

  perhubunganawam, membuat dasar serta menganalisis perkara-perkara yang berlaku di

  persekitaran luaran. Pengurus pertengahan atau penyelia sebaliknya memainkan peranan

  yang lebih di dalam penyelarasan dan pengawalan kerja pada peringkat operasi. Satu

  kenyataan yang harus kita terima ialah pengurus lebih berhadapan dengan faktor-faktor

  yang tidak dapat di dikawal daripada faktor-faktor yang boleh dikawal. Misalnya, sumber

  selalunya terhad, kuasa yang diberikan terbatas, pihak atasan mengharapkan sesuatu yang

  mesti dicapai dan permintaan orang bawahan memerlukan pertimbangan. Oleh yang

  demikian, untuk membolehkan sesuatu perkara itu dilaksanakan, pengurus memerlukan

  kepakaran, keyakinan dan mempunyai kesabaran.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  14/71

  PENGURUS DI DALAM ORGANISASI

  Tingkat Pengurusan

  Sudah menjadi menjadi kebiasaan untuk membezakan kedudukan pengurus mengikut

  hieraki kuasa atau pangkat di dalam organisasi.

  Peringkat /Hiraki Pengurusan

  Pengurus Atasan

  Pengurus Pertengahan

  Pengurus Peringkat pertama

  Sumber: David A.Holt, Management Principles & Practices 2nd.ed.,New Jersey: Prentice

  Hall,1990, m.s .14 -Petikan Jasmine Ahmad (1996)

  1. Pengurus Atasan

  Pengurus yang menduduki peringkat atasan ini terdiri daripada Ketua Eksekutif,

  Presiden atau Pengurus Besar yang menetapkan matlamat dan menentukan ia tercapai

  mengikut tujuan organisasi. Pengurus atasan ini juga meneliti perkembangan dan peluang

  yang berlaku di persekitaran luaran supaya organisasi itu dapat menyesuaikan diri kepada

  perubahan yang berlaku.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  15/71

  2. Pengurus Pertengahan

  Tugas pengurus pada peringkat ini, termaksuklah menyelaras dan menyatupadukan

  aktiviti bahagian untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh pihak atasan .

  Mereka pada peringkat ini terdiri daripada Pengurus Kawasan, Dekan Pusat Pengajian di

  universiti, Pengurus Personel dan lain-lain.

  3. Pengurus Bawahan

  Penyelia, Formen dan Ketua Kumpulan adalah antara mereka yang dimasukkan ke

  dalam kategori pengurus bawahan. Tugas mereka mengawasi pekerjaan harian di

  bahagian operasi seperti bahan pengeluaran ini mengikut perancangan yang telah

  ditetapkan oleh pihak pengurusan pertengahan dan bawahan.

  PERANAN PENGURUS DI DALAM ORGANISASI

  Apabila seorang pengurus memasuki organisasi, tidak kira sama ada organisasi swasta

  atau kerajaan, ia diberikan autoriti rasmi dan juga pangkat untuk menjalankan tugas dan

  tanggungjawab. Apabila pengurus itu mempunyai autoriti dan pangkat di dalam

  organisasi, misalnya sebagai seorang ketua jabatan atau ketua bagi keseluruhan

  organisasi, maka peranannya selain tugas rasmi, menjadi lebih komplek lagi.

  Henry Mintzberg ( The Managers job:folklore and fact ) petikan Jasmine Ahmad

  (1996) membahagikan peranan pengurus kepada tiga bahagian;

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  16/71

  1. Peranan sebagai penghubung atau orang perantaraan.

  2. Peranan sebagai penyebar atau penyampai maklumat.

  3. Peranan sebagai pembuat keputusan.

  Peranan Penghubung Individu

  Terdapat tiga peranan pengurus sebagai penghubung individu. Peranan-peranan ini

  datangnya terus daripada autoriti yang dipunyai oleh beliau.

  i. Sebagai orang terpenting. Pertama ialah peranan sebagai orang terpenting. Oleh

  kerana pengurus itu mempunyai pangkat sebagai seorang ketua unit organisasi,

  maka beliau mestilah menjalankan tanggungjawab yang bersifat sosial. Sebagai

  contoh, seorang pengurus itu perlu menghadiri majlis perkahwinan kakitangan

  bawahannya atau seorang pengurus pemasaran melayani pelanggannya di majlis

  jamuan. Walaupun peranan ini tidak memerlukan keputusan penting diambil dan

  kadng-kadang dianggap biasa, tetapi ia penting demi untuk mengeratkan

  perhubungan dan rasa tanggungjawab sebagai ketua yang dihormati.

  ii. Sebagai pemimpin. Oleh kerana pengurus itu bertanggungjawab kepada unit

  organisasi, maka ia bertanggungjawab ke atas kerja-kerja kakitangan unit tersebut.

  Setiap pengurus memainkan peranan sebagai pemimpin yang mendorong dan

  menggalakkan pekerja untuk bekerja dan menentukan bahawa matlamat mereka itu

  sealiran dengan matlamat organisasi.

  iii. Sebagai pengawai perhubungan. Sebagai pegawai perhubungan, pengurus harus

  mengadakan perhubungan dengan pihak luar untuk mendapatkan maklumat tentang

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  17/71

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  18/71

  supaya mengubah jadual bekalannya untuk memenuhi jadual pengeluaran

  gedungnya.

  Peranan sebagai Pembuat Keputusan

  Maklumat adalah bahan asasdi dalam membuat keputusan. Pengurus memainkan peranan

  yang penting untuk membuat keputusan di unitnya. Dengan autoriti yang ada, pengurus

  dapat bertanggungjawab dan melibatkan diri di dalam sesuatu tindakan; dan sebagai nadi

  di dalam sebuah organisasi, pengurus harus mempunyai maklumat yang lengkap dan

  kemaskini untuk membuat keputusan tentang strategi unitnya.

  Empat peranan yang menghuraikan pengurus sebagai pembuat maklumat adalah seperti

  berikut:

  i. Sebagai usahawan. Sebagai usahawan pengurus cuba membaiki unitnya dan

  menyesuaikannya dengan keadaan persekitaran yang berubah-ubah. Sebagai

  pengawas, pengurus hendaklah berada dalam keadaan berjaga-jaga untuk

  mendapatkan ilham baru. Apabila ilham yang baik didapati, beliau akan memulakan

  projek itu secara bersendirian dahulu atau beliau boleh mendelegasikan projek

  tersebut kepada kakitangannya. Sesuatu projek itu, melibatkan perkara seperti

  barangan baru, kempen perhubungan awam, peraliran dana yang kemaskini,

  penyusunan semula bahagian yang lemah, penyelesaian masalah imej di visi luar

  negeri, menyatupadukan operasi komputer dan lain-lain.

  ii. Sebagai pengawal gangguan. Oleh kerana perubahan yang berlaku itu di luar

  kawalanpengurus, maka ia mestilah mengambil tindakan tertentu untuk

  mengelakkan keadaan daripada menjadi bertambah teruk dan tidak terkawal. Dalam

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  19/71

  kejadian seperti pelanggan utama telah ditimpa kebankrapan atau pembekal telah

  melanggar kontrak atau berlakunya mogok oleh pekerja, maka pengurus hendaklah

  menumpukan masanya untuk mengatasi masalah tersebut. Gangguan yang berlaku

  itu bukanlah disebabkan engurus lemahdan tidak menghiraukan keadaan, tetapi juga

  kerana ia tidak dapatmeneka akibat tindakan yang telah diambil, sekalipun ia

  seorang pengurus yang baik.

  iii. Sebagai pembahagi sumber. Peranan pembuat keputusan yang ketiga ialah sebagai

  pembahagi sumber. Pengurus bertanggungjawab untuk menentukan pihak yang

  akan mendapat sesuatu dan banyaknya. Sumber yang penting, pengurus itu harus

  memperuntukkan masanya kepada kakitangan supaya mereka dapat berhubung

  dengannya yang dianggap sebagai nadi dan pembuat keputusan. Pengurus juga

  bertanggungjawab dalam membentuk unit stuktur, penghubungan rasmi dan

  menentukan cara sesuatu kerja itu dibahagikan dan diselaraskan. Pengurus juga

  meluluskan keputusan penting sebelum mengimplementasikannya. Dengan

  menetapkan kuasa ini, pengurus dapat menentukan bahawa keputusan yang dibuat

  itu mempunyai hubungan dengan perjalanan aktiviti dan fungsi-fungsi di dalam

  organisasi.

  iv. Sebagai perunding. Pengurus menghabiskan masa yang sewajarnya di dalam

  perundingan. Sebagai contoh, pengurus besar mengadakan perundingan dengan

  kesatuan pekerja atau pengurus jualan mengadakan perundingan kontrak dengan

  pembeli atau pengurus akan berunding dengan penyelia tentang isu-isu kerja dan

  lain-lain. Perundingan diibaratkan sebagai satu tugas penting memandangkan

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  20/71

  pengurus mempunyai autoriti dan maklumat yang cukup untuk mengadakan

  perundingan.

  Kesepuluh peranan yang dibincangakan di atas amat susah untuk dipisahkan.

  KEMAHIRAN PENGURUSAN

  Robert L. Katz petikan Jasmine Ahmad (1996) memperkenalkan 3 kemahiran asas yang

  perlu bagi seorang pengurus. Sebahagian besar masa seseorang pengurus itu digunakan

  untuk berkomunikasi, membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Sekiranya

  pengurus itu mencapai prestasi yang tinggi, ini bererti beliau telah berkesan melalui

  proses yang tersebut di atas. Dalam hal kebolehan seseorang pengurus itu, mereka yang

  tidak faham dengan pengertian kemahiran atau kebolehan menganggap bahawa

  kemahiran teknik dan kemahiran pengurusan sama. Padahal kedua dua kemahiran itu

  dapat kita dedifinisikan secara berasingan dan berbeza.

  KEMAHIRAN TEKNIK

  Kemahiran teknik adalah kemahiran atau kebolehan yang khusus dalam sesuatu bidang.

  Contohnya kemahiran dalam bidang kejuruteraan, pengeluaran, kewangan dan

  pemasaran. Bidang bidangnya memerlukan latihan sebelum dapat menjalankan

  pekerjaan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  21/71

  KEMAHIRAN PENGURUSAN

  Kemahiran pengurusan atau kebolehan mengurus adalah berhubung dengan proses

  pengarahan, penyelarasan atau pengawasan pekerjaan orang lain.

  Kepentingan kemahiran teknik atau kemahiran pengurusan bergantung kepada

  tingkat kedudukan pengurus itu berada dalam organisasi dan keadaan operasi yang

  dijalankan. Semakin rendah pangkat seseorang pengurus itu, semakin tinggi ia

  memerlukan kemahiran teknik untuk menjalankan tugas pada peringkat operasi.

  KEMAHIRAN KONSEP

  Kemahiran konsep merupakan kebolehan mental pengurus untuk menyelaras dan

  meyatukan semua kepentingan dan aktiviti organisasi. Pengurus memerlukan kemahiran

  ini untuk memahami bagaimana perubahan boleh menjejaskan organisasi dan

  memikirkan tindakan untuk mengatasinya.

  KEMAHIRAN MANUSIA

  Kemahiran manusia merupakan kebolehan untuk sama-sama bekerja, memahami dan

  mendorong orang-orang lain sama ada sebagai individu atau kumpulan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  22/71

  PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN

  Pihak pengurusan ialah gabungan individu yang mengendalikan sesebuah organisasi.

  Secara akademik definisi seperti ini adalah terhad pengertiannya. Oleh kerana

  pengurusan itu bukannya individu atau sekumpulan individu, maka untuk tujuan ia boleh

  didefinisikan sebagai proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan

  penggunaan sumber untuk mencapai tujuan dan matlamat organisasi.

  FUNGSI FUNGSI PENGURUSAN

  1) PERANCANGAN

  Sebelum organisasi menjalankan kegiatannya, ia mestilah merancang iaitu menentukan

  terlebih dahulu perkara yang hendak dicapai olehnya. Ini termasuklah menetapkan tujuan,

  objektif, strategi, program, projek dan kerja yang akan dimainkan oleh organisasi.

  2) PENYUSUNAN

  Di dalam penyusunan, sumber manusia dan bahan disusun dan dibahagikan mengikut

  gabungan yang tepat bagi menentukan perancangan berjalan dan mencapai matlamatnya.

  Ini termasuklah menyusun tingkat kuasa, mambahagikan unit unit atau bahagian, serta

  memilih kakitangan untuk memenuhi jawatan yang diwujudkan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  23/71

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  24/71

  pandangan, pertimbangan dan gerak hati pengurus itu sendiri dengan berpandukan

  matlamat yang terhad. Kita mengakui bahawa pengurusan ada mengandungi ciri ciri

  saintifik tetapi pada keseluruhannya pengurusan kekal sebagai seni.

  PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG DI DALAM ORGANISASI

  Pengurus yang berada di dalam tingkat pengurusan, sama ada pada peringkat penyeliaan

  atau sehingga ke peringkat atasan, memainkan peranan sebagai penghubung antara

  tingkat pengurusan (Rensis Likert, 1961) petikan Jasmine Ahmad(1996). Menerusi

  pengurus bahagian (fungsi) yang mewakili bahagian masing masing, perbincangan,

  perundingan dan penyelarasan berhubung dengan tugas dan tanggungjawab masing -

  asing dapat diadakan. Sebarang maklumat dari peringkat bawahan dapat disalurkan ke

  peringkat atasan menerusi pengurus bahagian. Begitu juga perhubungan dan penyelarasan

  antara satu bahagian dengan bahagian yang lain tentang sesuatu perkara dapat dibuat dan

  diselaraskan pada peringkat pengurus bahagian.

  KECEKAPAN, KEBERKESANAN, PRODUKTIVITI DAN KUALITI

  Kejayaan mengurus sesebuah organisasi boleh diukur dari aspek kecekapan,

  keberkesanan, produktiviti dan kualiti produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh

  organisasi.

  Kecekapan organisasi boleh diukur dari aspek kuantiti input yang digunakan oleh

  organisasi untuk menghasilkan satu unit pengeluaran atau perkhidmatan. Contohnya

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  25/71

  apabila organisasi berupaya menambahkan bilangan produk atau perkhidmatan dengan

  menggunakan kuantiti input yang sama atau kurang, organisasi tersebut dianggap telah

  meningkat kecekapannya. Kecekapan juga bermaksud apabila pengurus membuat

  tugasnya dengan betul.

  Keberkesanan boleh diukur dari segi sama ada pengurus membuat kerja yang

  betul dan matlamat organisasi berjaya dicapai. Contohnya organisasi disifatkan tidak

  berkesan apabila ia gagal mencapai matlamatnya disebabkan oleh pelaksanaan

  rancangan yang lemah atau kerana kegagalan pihak pengurusan meramal perubahan

  persekitaran organisasi dengan lebih cepat.

  Produktiviti disifatkan sebagai nisbah output yang dikeluarkan dibandingkan

  dengan input (sumber) yang digunakan dalam proses pengeluaran produk atau

  perkhidmatan. Input dalam sistem pengeluaran termasuklah tanah, bahan, mesin, wang ,

  masa dan tenaga pekerja. Produktiviti pekerja boleh diukur dari segi bilangan produk

  yang dikeluarkan atau bilangan pelanggan yang diberi perkhidmatan dalam jangka masa

  yang tetentu. Manakala produktiviti pengurus atau penyelia boleh diukur dari segi

  kecekapannya menggunakan tenaga pekerja ke tahap paling optimum. Sekiranya pekerja

  tidak dapat menjalankan kerja dengan lebih cekap atau pekerja terpaksa menunggu atau

  memperlahankan kerja kerana kelemahan sistem penyusunan dan penugasan, pengurus

  yang bertanggungjawab disifatkan tidak cekap dan tidan berkesan.

  Organnisasi yang produktif berupaya bersaing pada peringkat nasional atau

  antarabangsa. Contohnya organisasi yang menggunakan teknologi moden dan terkini

  boleh memperbaiki produktiviti kerana ia mampu mengeluarkan produk dan

  perkhidmatan baru dengan harga yang lebih konpetitif. Pesaingan sengit, perubahan cita

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  26/71

  rasa pengguna serta peningkatan tahap pendidikan masyarakat, kekurangan tenaga

  pekerja dan kekurangan bekalan sumber pengeluaran menyebabkan organisasi memberi

  penuh perhatian pada program peningkatan produktiviti dan kualiti. Kualiti produk atau

  perkhidmatan boleh diukur dari segi kepuasan pengguna atau pelanggan. Kualiti produk

  atau perkhidmatan merangkumi aspek daya tarikan produk, pembungkusan, kesenian dan

  kehalusan kerja (pertukangan), layanan, hubuingan inter peribadi dan komunikasi,

  perkhidmatan sokongan dan perkhidmatan selepas jualan.

  Sama ada sesebuah organisasi ini organisasi sektor awam atau swasta,

  perkhidmatan atau keluaran industri, produktiviti dan kualiti adalah faktor penting yang

  boleh memimpin daya saing dan daya maju organisasi.

  RUMUSAN

  Pengurusan adalah satu bidang yang luas, merangkumi bidang bidang sains sosial

  seperti sosiologi, antropologi, sains politik, ekonomi dan psikologi. Kemahiran di dalam

  pengurusan bukan sahaja diperolehi melalui bacaan dan kefahaman tentang konsep dan

  prinsip prinsip yang telah dikemukakan di dalam buku teks. Malahan kemahiran ini

  dapat diperolehi melalui pengalaman yang dialami oleh pihak pengurusan semasa

  menjalankan tugas.

  Peranan pengurus bukan sahaja tertumpu pada aspek pengawasan dan pengawalan

  kakitangan sebaliknya ia juga merangkumi tugas yang tidak tercatat dalam gambaran

  tugasnya seperti peranan sebagai penyampai maklumat atau sebagai pendorong

  kakitangan atau sebagai seorang pemimpin atau tokoh.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  27/71

  PERBANDINGAN DI ANTARA PENTADBIR DAN PENGURUS

  PENTADBIR

  1. Lokasi

  Biasanya hanya terdapat di dalam sektor awam

  2. Asas Kewangan

  Hasil kewangan yang diperolehi oleh seorang pentadbir di dalam menjalankan

  pentadbirannya adalah melalui cukai yang diperolehi daripada rakyat, yuran yang

  diperolehi melalui kutipan pelajar serta peruntukan yang telah diberikan dandikhaskan tahunan kepada pentadbir berkenaan.

  3. Sumber Peruntukan

  Sumber peruntukan yang diberi biasanya tidak mempunyai persamaan dengan

  perbelanjaan yang sebenar yang dilakukanoleh pentadbir di dalam

  pentadbirannya.

  4. Hubungan Dengan Pengguna / Pelanggan

  Hubungan yang dilakukan adalah tidak secara langsung hanya mengikut syarat

  dan peraturan yang tertentu. Sementara itu pentadbir akan tetap mementingkan

  kepuasan pengguna namun ianya bukan satu keutamaan di dalam tugassehariannya.

  5. Pemasaran

  Pemasaran bukanlah suatu tugas penting kerana bagi pentadbir pemasaran perlu

  dilakukan tetapi tidak harus begitu serius.

  6. Perspektif

  Perspektif pentadbir hanya di dalam ruang litup organisasinya sahaja dan tidak

  mengambil kira organisasi-organisasi lain.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  28/71

  7. Objektif / Matlamat

  Penyelenggaraan yang dilakukan hanyalah untuk mengekalkan status dan

  kedudukan asal dan tidak penting untuk ianya berkembang ke tahap yang lebih

  tinggi walaupun ianya digemari oleh pentadbir. Segala kerja harus sedayamungkin mengelakkan berlakunya kontroversi dan meminimakan berlakunya

  konflik.

  Sumber: Concepts from Sport Management: The Nature and Utility of The Concept by

  B.J.Mullin, 1980, Arena Review, (4),3,3-4.Adapted by permission. Petikan Richard L.Daft (1997)

  Management.

  PENGURUS

  1. Lokasi

  Biasanya di sektor swasta atau persendirian.

  2. Asas Kewangan

  Pengurus biasanya akan memperolehi kewangannya melalui hasil yang diperolehidari jualan produk dan perkhidmatan syarikat berkenaan.

  3. Sumber Peruntukan

  Aset yang ada dan yang diperolehi akan dibelanjakan sebaik mungkin dan

  memastikan setiap perbelanjaan yang dikeluarkan harus mendapat pulangan yangsebaik mungkin.

  4. Hubungan Dengan Pengguna / Pelanggan

  Pelanggan dan pengguna merupakan keutamaan pengurus dan perhubungan

  dengan mereka harus dijalankan secara terus demi untuk memperkenalkan hasil

  produk atau perkhidmatan yang ditawarkan. Kegagalan menawan hati pengguna /pelanggan akan menyebabkan pendapatan / keuntungan akan berkurangan.

  5. Pemasaran

  Pemasaran harus dilakukan sebaik mungkin kerana ianya amat penting untuk

  memastikan pengurus berkenaan suksess dan berjaya di dalam kerjayanya.

  6. Perspektif

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  29/71

  Perspektif pengurus di dalam kerjanya bukan setakat di dalam organisasinya

  tetapi juga organisasi luar juga. Ianya penting untuk keperluan pengguna dan

  kemampuan pengurus mengikut arah trend masyarakat.

  7. Objektif / Matlamat

  Matlamat utama seorang pengurus adalah untuk memperkembangkan

  organisasinya dan memastikan ianya terus tumbuh menembusi pasaran agar dapat

  membawa produk atau perkhidmatannya ke tempat sebaik mungkin. Pulangankeuntungan adalah melalui pelaburan yang dilakukan.

  FALSAFAH DAN KONSEP-KONSEP ASAS PENGURUSAN

  PENGENALAN

  Falsafah ialah gabungan pengetahuan, sikap, kepercayaan dan nilai yang membentuk asas

  tindakan seseorang dan memberi arah serta tujuan kepada aktiviti seseorang.

  KEPENTINGAN FALSAFAH PENDIDIKAN JASMANI DAN SUKAN.

  Earl Zeigler (1975) petikan Wee Eng Hoe (1994),menegaskan bahawa tanpa falsafah,

  jurulatih dan pengajar pendidikan jasmani merupakan peluru berpandu yang tidak

  berpandu. Dengan itu falsafah adalah penting dalam sesuatu organisasi untuk:

  1. Memberi kebaikan kepada pelajar atau peserta.

  2. Menjadi sebagai panduan asas kepada para pengajar pendidikan jasmani dan

  sukan untuk membuat keputusan yang akan mewujudkan dan mempengaruhi

  program pendidikan jasmani dan sukan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  30/71

  3. Memberi arah dalam pemilihan tujuan atau matlamat sesuatu program, pola

  kurikulum dan kerja kursus.

  4. Menetapkan apa yang diajar, cara mengajar dan bagaimana suatu kerja dinilai.

  PEMBENTUKAN FALSAFAH

  Falsafah dihasilkan oleh perubahan pengetahuan dan pengalaman yang berterusan. Ia

  adalah dinamik dan tidak statik. Pembangunan sesuatu falsafah melibatkan langkah-

  langkah berikut:

  1. Terlebih dahulu, falsafah pemimpin-pemimpin lain perlu dikaji.

  2. Menganalisa perasaan dan pengalaman sendiri.

  3. Mendapat maklum balas dari orang lain.

  JENIS-JENIS FALSAFAH

  1. EKLEKTISME (ECLECTSME)

  Falsafah ini tercipta dari pelbagai sumber dengan memilih dan menerima secara terbuka

  dari sumber-sumber yang berlainan. Hampir semua pengajar pendidikan jasmani dan

  jurulatih mungkin menjadi elektik kerana mereka tidak dapat mengawal keadaan atau

  hanya ingin mengekalkan kedudukannya.

  Pentadbir perlu tahu bila untuk bertolak ansur supaya sesuatu program itu berjaya.

  Pentadbir mungkin menentang pemimpin yang tidak ingin ubah. Pentadbir mesti

  mempunyai falsafah yang dapat diusahakan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  31/71

  2. IDEALISME ( IDEALISM)

  Satu sistem pemikiran yang berasaskan ide dan membolehkan kita mengetahui perkara-

  perkara lain. Falsafah ini membolehkan pentadbir membina program untuk

  membangunkan rohani dan akal individu melalui aktiviti jasmani. Semangat kesukanan

  disanjung tinggi.

  Pentadbir yang mengamalkan falsafah ini menggalakkan penyertaan individu di

  dalam program. Sukan dan aktiviti yang memerlukan disiplin mental diberi perhatian.

  Penekanan undang-undang dikenakan dengan ketat. Sebagai contoh, peserta

  dikehendaki memakai pakaian seragam dan mandi selepas aktiviti. Oleh kerana pentadbir

  idealisme mementingkan pembangunan yang susah dinilai secara objektif, maka sesuatu

  program ataupun seseorang individu mungkin dinilai secara subjektif.

  3. REALISME (REALISM)

  Falsafah ini berasaskan sains dan kebenaran yang dialami di dunia nyata dengan

  eksperimentasi. Penilaian adalah penting dan bersifat objektif. Pentadbir yang

  mengamalkan falsafah ini menyokong aktiviti atau program yang boleh diukur. Beliau

  juga akan menggalakkan guru pendidikan jasmani dan pengajar sukan untuk membuat

  penilaian ke atas faktor-faktor seperti kedatangan , kemahiran dan prestasi. Disamping

  itu, ia juga menitikberatkan pengukuran statistik.

  Pentadbir yang memegang falsafah ini juga memberi perhatian kepada bilangan

  peserta di dalam program atau aktiviti. Guru atau jurulatih digalakkan menggunakan

  kriteria yang objektif untuk menentukan tambahan ahli pasukan sukan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  32/71

  4. PRAGMATISME, EKSPERIMEN ( PRAGTISM;EXPERIMENTAL)

  Falsafah ini mementingkan praktik dan pengaruhnya ke atas manusia . Pentadbir yang

  mengamalkan falsafah ini akan menyokong aktiviti atau program yang menolong

  memupuk semangat kesukanan atau kumpulan dan mengintergrasikan kumpulam-

  kumpulan manusia yang berlainan bangsa.

  Pada amnya, pentadbir ini menyokong sukan secara berpasukan yang mempunyai

  penonton dan membolehkan pelajar mengalami main. Main merupakan aktiviti yang

  dilakukan secara sukarela dan spontan. Ia dimulakan tanpa sebarang motivasi, sedikit

  peraturan saja dan merupakan keperluan asas manusia.

  Pentadbir juga menyokong aktiviti tarian dan ritma. Di samping itu, pentadbir

  yang mengamalkan falsafah ini juga menyokong aktiviti tanpa sebarang pertandingan

  sebagai kumpulan besar. Pentadbir yang mengamalkan falsafah ini mengikut gaya

  demokratik dan prinsip what works best.

  5. EXTENTIALISME

  Pentadbir falsafah ini membuat atau menentukan polisi berdasarkan pengalaman lepas.

  Ini mengakibatkan keadaan yang tidak menentu.

  Falsafah ini juga menekan bahawa individu mempunyai kebebasan memilih dan

  bertanggungjawab ke atas moral sendiri. Pentadbir yang mengamalkan falsafah ini

  menyebarkan isu-isu yang tidak popular tetapi mempunyai akhlak sosial seperti

  memasukkan pelajar cacat ke dalam kelas pendidikan jasmani biasa atau menggabungkan

  kelas lelaki atau perempuan.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  33/71

  Falsafah ni menegaskan penentuan masa depan sendirian kesedaran diri, maka

  pendidikan pergerakan , tarian moden dan aktiviti kumpulan tanpa unsur pertandingan

  dititikberatkan.

  Pentadbir falsafah ini menyokong kuat sukan yang melahirkan perasaan diri

  seperti gimnastik ataupun sukan yang membolehkan seseorang itu mengetahui tentang

  watak, sifat kekerasan atau ketabahan hati seseorang individu seperti bola sepak, renang,

  gusti dan lari jarak jauh. Secara amnya sukan individu diberi perhatian lebih dari sukan

  berpasukan.

  Pentadbir yang mengamalkan falsafah ini menilai program berdasarkan penelitian

  fikiran dan perasaan diri sendiri. Penilaian dalah subjektif kerana pentadbir falsafah ini

  tidak ingin membuat perbandingan dengan norma-norma atau nilai piawai yang

  ditentukan.

  2.4 KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN/PENGURUSAN

  Untuk memahami pentadbiran dengan mendalam kita seharusnya memahai konsep-

  konsep seperti kuasa, autoriti, tanggungjawab, kepimpinan polisi, prosedur dan delegasi.

  KUASA

  Kuasa ialah kebolehan untuk mempengaruhi orang lain mengikut hala tuju yang

  diingininya. Ia merupakan keupayaan individu untuk mendapatkan sesuatu mengikut cara

  yang ditetapkan oleh individu itu.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  34/71

  Voltmer, Esslinger, McCue & Tillman (1979) petikan Wee Eng Hoe (1994),

  menganggap kuasa sebagai keupayaan menggunakan tekanan untuk menghasilkan

  tindakan, membuat keputusan dan menggerakkan tindakan dengan harapan kakitangan

  akan mengikut arahan. Kakitangan faham bahawa jika arahan tidak diikuti, tindakan

  tertentu seperti dendaan boleh dikenakan. Ia merupakan kuasa dalaman yang menyokong

  autoriti pentadbir.

  Ressick, Seidel & Mason (1979) petikan Wee Eng Hoe (1994), membahagikan

  kuasa kepada dua jenis iaitu kuasa formal dan kuasa informal. Kuasa formal ialah kuasa

  yang ada pada individu kerana kedudukannya. Sementara kuasa informal diperoleh

  secara tidak langsung melalui pertalian dengan kakitangan; ia berdasarkan persenoliti

  dan perangai pentadbir berkenaan. Walau bagaimanapun, kuasa formal adalah perlu

  untuk mewujudkan kuasa informal. Pentadbiran yang baik boleh dicapai dengan

  penggunaan kuasa formal dan disokong oleh kuasa informal.

  SUMBER KUASA

  Kuasa berpunca daripada dua sumber iaitu asas sosial dan asas informasi( French &

  Reven ,1959,Byrs & Rue, 1979)petikan Wee Eng Hoe (1994),

  Kuasa yang sah

  Asas Sosial Kuasa Kepakaran

  Kuasa Rujukan

  KUASA Kuasa Ganjaran

  Kuasa Paksaan

  Asas Informasi

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  35/71

  Asas Sosial

  1. Kuasa yang sah

  Orang bawahan terima hakikat bahawa ketua mempunyai hak yang sah untuk mengarah

  dan mempengaruhi mereka. Ia wujud bukan sahaja disebabkan oleh kedudukan seseorang

  tetapi juga oleh nilai budaya dan struktur sosial. Kuasa ini boleh dibahagikan kepada dua

  iaitu kuasa ke atas dan kuasa ke bawah. Seorang pentadbir menetapkan jadual bertugas

  yang munasabah adalah menggunakan kuasa ke bawah. Dalam kes kuasa ke atas pula

  ialah apabila seorang pengawal keselamatan memastikan orang atasan menunjukkan kad

  nama sebelum dibenar masuk.

  2. Kuasa Kepakaran

  Kuasa ini berasaskan pengetahuan dan kemahiran istemewa individu tertentu. Misalnya,

  seorang jurulatih bola tampar di peringkat kebangsaan dan seorang guru pendidikan

  jasmani yang mengajar selama 10 tahun di anggap pakar dalam bidang masing-masing.

  Pengalaman dan kemahiran mereka menyebabkan mereka mempunyai kuasa ke atas

  bidang tersebut kerana mereka boleh mempengaruhi orang lain.

  3. Kuasa Rujukan

  Kuasa ini berasaskan sifat-sifat tertentu seseolrang individu atau karisma. Individu yang

  berkarisma akan disanjung tinggi oleh pengikutnya kerana ciri-ciri kewibawaanya.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  36/71

  4. Kuasa Ganjaran

  Seseorang individu mempunyai keupayaan untuk memotivasikan orang bawahan dengan

  ganjaran seperti kenaikan pangkat, kenaikan gaji, lawatan percuma dan lain-lain lagi

  kerana melaksanakan arahan atau menjalankan tugas dengan baik. Jika kuasa ini besar,

  maka tarikan terhadap penerimaan arahan adalah tinggi.

  5. Kuasa Paksaan

  Kuasa ini menyebabkan kakitangan bawahan mengikut arahan walaupun tidak bersetuju

  dengannya.Pentadbir yang mempunyai kuasa ini boleh mendenda, memaksa malah

  mengancam individu lain supaya akur kepada arahannya.

  Asas Informasi

  Individu yang mempunyai informasi yang banyak boleh mengancam orang lain.

  Informasi yang ada pada kakitangan boleh menolong pihak atasan kerana mereka

  mungkin lebih tahu berkenaan dengan organisasi dan mempunyai maklumat yang tidak

  dimiliki oleh pihak atasan

  Sesetengah pentadbir lebih berkuasa daripada pentadbir lain.Ada di kalangan

  pentadbir yang mempunyai sedikit kuasa. Kuasa yang besar selalunya dipengaruhi oleh

  beberapa faktor., antara lain seperti berikut:

  1. Tempoh pemegangan jawatan

  2. Reputasi

  3. Perasaan kagum

  4. Kejayaan dalam usaha profesionalisme

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  37/71

  5. Keyakinan

  6. Sokongan daripada pihak atasan.

  7. Kepimpnan yang unggul dan teruji.

  Faktor-faktor ini sangat perlu kerana tanpanya pentadbir tidak mempunyai kuasa dan

  faktor-faktor tersebut jelas menggambarkan betapa pentingnya usaha diri sendiri

  untuk berkuasa.

  PERTALIAN ANTARA JENIS KUASA DENGAN DARJAH KESEDIAAN

  MENERIMA ARAHAN

  Jenis kuasa dan darjah arahan

  Jenis Kuasa Arahan Darjah Menerima

  Kuasa Sah

  Kuasa Kepakaran

  Kuasa rujukanKuasa Ganjaran

  Kuasa Paksaan

  Tinggi

  Rendah

  Mengikut darjah di atas, didapati bahawa apabila kuasa sah dan kuasa kepakaran

  digunakan, darjah penerimaan arahan adalah tinggi. Ini bererti bahawa kakitangan

  bersedia menerima arahan dan beruasaha ke arah pencapaian objektif organisasi.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  38/71

  Begitu juga bila kuasa ganjaran dan kuasa rujukan digunakan, darjah penerimaan juga

  agak tinggi. Tetapi apabila kuasa paksaan digunakan, terdapat tentangan hebat, Ini

  digambarkan oleh darjah penerimaan yang rendah.

  Ciri-ciri seorang pentadbir kuasa yang berjaya.

  Kotter (1977) petikan Wee Eng Hoe (1994), menyenaraikan enam ciri penting untuk

  menjadi seorang pentadbir yang berjaya. Ciri-ciri itu adalah:

  1. Pentadbir yang berkesan adalah pentadbir yang mempunyai kuasa kepakaran

  dalam sesuatu bidang akan kehilangan kepercayaan awam terhadapnya jika beliau

  cuba melibatkan diri dalam bidang yang lain.

  2. Seorang pentadbir yang baik harus mengetahui lima asas kuasa sosial iaitu kuasa

  sah, kepakaran, rujukan, ganjaran dan paksaan. Kuasa yang berlainan digunakan

  dalam situasi yang berbeza dan terhadap individu yang berlainan. Beliau harus

  faham tentang kos , risiko, dan kelebihan menggunakan setiap jenis kuasa

  tersebut.

  3. Pentadbir yang berkesan menyedari bahawa setiap kuasa mempunyai kelebihan

  dan kelemahannya. Beliau akan membangunkan kemahiran dan krebiliti sendiri

  supaya biliau boleh menggunakan mana-mana kaedah yang diperlukan. Dengan

  ini, beliau boleh menjalinkan hubungan yang rapat dengan individu lain dalam

  organisasi untuk membangunkan kepakaran dan menunjukkan keyakinan diri

  pada setiap masa.

  4. Pentadbir yang berjaya mempunyai matlamat pekerjaan yang membolehkan

  beliau untuk membangunkan dan menggunakan kuasa.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  39/71

  5. Pentadbir yang berkesan harus dapat mengawal diri dengan kuasa yang

  dimilikinya. Beliau harus cuba mengelakkan diri daripada menonjolkan kuasa

  yang ada padanya dan tidak menggunakan taktik yang keras ke atas orang

  sekelilingnya.

  6. Pentadbir yang berjaya sedar bahawa kuasa adalah perlu untuk melakukan

  sesuatu. Beliau seharusnya berkeupayaan mempengaruhi tingkah laku orang lain

  untuk mencapai matlamat.

  AUTORITI.

  Autoriti merupakan kuasa untuk bertindak. Mengikut Simon ( 1950), petikan Wee Eng

  Hoe (1994), autoriti ialah kuasa untuk membuat keputusan yang membimbing orang lain

  untuk bertindak. Autoriti merupakan hak sebenar individu mengikut undang-undang

  untuk mendapatkan kuasa tetapi bukan kuasa itu sendiri. Autoriti merupakan hak untuk

  memberi arahan dan menggunakan sumber.

  Gross (1964),petikan Wee Eng Hoe (1994), menegaskan autoriti yang ada pada

  pentadbir meliputi hak-hak untuk melakukan tindakan yang perlu untuk membimbing

  organisasi atau unit. Hak-hak tersebut adalah seperti berikut:

  1. Menerima, meminta dan menghantar jenis informasi tertentu.

  2. Membuat keputusan tertentu.

  3. Menggerakkan tindakan melalui arahan.

  4. Memperuntukkan ganjaran (hadiah atau denda) tertentu.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  40/71

  Autoriti membawa maksud berlainan untuk kakitangan. Mengikut simon (1950)

  petikan Wee Eng Hoe (1994), pula, apabila individu mempunyai autoriti, ini bererti

  dia menerima keputusan pihak atasan dan tingkah lakunya selaras dengan keputusan

  tersebut. Individu itu tidak mementingkan pertimbangan kendiri, malah sedia

  dibimbing mengikut kehendak pihak pentadbir sahaja. Sebaliknya jika keputusan

  pihak atasan ditolak oleh kakitangan bawahan, maka pihak pentadbir tidak

  mempunyai autoriti.

  Barnard (1968), petikan Wee Eng Hoe (1994), individu boleh dan akan trima

  suatu arahan sebagai autoriti hanya jika empat syarat di bawah diterima oleh individu

  berkenaan pada sekaligus:

  1. Kakitangan memahami arahan yang diberi

  2. Semasa membuat keputusan untuk menerima arahan itu selaras dengan

  matlamat organisasi.

  3. Pada masa membuat keputusan tersebut, beliau percaya bahawa arahan itu

  adalah selaras secara amnya dengan minatnya.

  4. Kakitangan berkeupayaan dari segi mental dan fizikal untuk melaksankan

  arahan tersebut.

  TANGGUNGJAWAB

  Gross ( 1964) petikan Wee Eng Hoe (1994), mendefinisikan tanggungjawab sebagai

  obligasi untuk bertindak dalam arah tertentu. Tanggungjawab ini boleh dilihat melalui

  dua dimensi iaitu tanggungjawab kepada dantanggungjawab untuk.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  41/71

  Tanggungjawab kepada selalunya memenuhi keperluan seseorang pentadbir lebih

  tinggi atau obligasi dalam unitnya. Manakala tanggungjawab untuk adalah obligasi

  pentadbir untuk membekalkan perkhidmatan dan kepimpinan bagi mencapai matlamat

  organisasi.

  KEPIMPINAN

  Byars & Rue (1979) petikan Wee Eng Hoe (1994), mendefinisikan kepimpinan sebagai

  suatu proses melibatkan seorang individu mempengaruhi tingkah laku ahli-ahli

  kumpulan. Definisi ini melibatkan tiga perkara iaitu orang lain, pengagihan kuasa yang

  tidak sama antara pemimpin dan ahli kumpulan dan penggunaan pengaruh.

  1. Orang Lain

  Orang laian adalah orang bawahan atau pengikut. Dengan menerima arahan dari ketua

  ahli kumpulan akan menentukan status pemimpin dan membenarkan proses kepimpinan

  berjalan.

  2. Pengagihan Kuasa Tidak Sama Rata

  Pemimpin mempunyai autoriti untuk mengarah pelaksanaan aktiviti ahli kumpulan tidak

  dapat berbuat demikian. Walau bagaimanapun, ahli kumpulan malah boleh

  mempengaruhi pelaksanaan aktiviti dalam beberapa cara yang dipilih oleh mereka

  sendiri.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  42/71

  3. Menggunakan Pengaruh

  Pemimpin bukan sahaja memberi arahan tetapi mampu mempengaruhi cara sesuatu

  aktiviti dijalankan.

  POLISI

  Mengikut Frost dan Marshall (1977)petikan Wee Eng Hoe (1994),, polisi ialah prinsip

  yang membimbing sesuatu tindakan tertentu. Polisi seharusnya menolong pihak pentadbir

  membuat keputusan tetapi ia tidak sepatutnya kurang anjal sehinggakan seseorang itu

  tdak mempunyai kebebasan untuk membuat pendirian masing-masing.

  Polisi boleh dibentuk pada aras pentadbiran yang rendah dan ia bersifat khusus.

  Sebaliknya polisi yang dibuat pada aras pentadbiran tinggi adalah bersifat am.

  Polisi dan membuat keputusan

  Walaupun tidak semua keputusan boleh dibuat berdasarkan polisi, tetapi dalam situasi

  tertentu keputusan mesti dibuat bersesuaian dengan situasi itu. Walau bagaimanapun,

  sebarang keputusan yang dibuat mestilah selaras dengan polisi dan tidak bercanggah

  dengannya.

  Polisi dan perancangan

  Polisi dan perancangan saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Apabila matlamat

  sesuatu organisasi ditetapkan, ia akan menjadi polisi utama organisasi itu. Keputusan

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  43/71

  tentang penggunaan kemudahan, langkah-langkah mengatasi masalah disiplin, panduan

  menetapkan gred juga merupakan unsur-unsur polisi.

  Kesemua keputusan ini telah dirancang dengan lebih awal dan bertujuan untuk

  membimbing perjalanan organisasi pada masa akan datang. Dengan ini tanpa

  perancangan polisi tidak wujud dan disebaliknya.

  Polisi dan pengelolaan

  Pengelolaan mungkin membawa kepada pembaziran sumber jika polisi tidak dibentuk

  untuk memberi panduan kepada pihak-pihak berkenaan. Ia akan menimbulkan suatu

  keadaan melakukan kerja yang sama oleh beberapa kumpulan yang berlainan. Justeru itu,

  pembentukan polisi penting demi melicinkan fungsi dan proses pengelolaan.

  Polisi dan mengenal atau koordinasi

  Polisi yang dibentuk dengan teliti dengan sendirinya mempunyai ciri-ciri mengarah.

  Polisi digunakan sebagai alat koordinasi. Ia mempercepatkan komunikasi dengan

  menyediakan beberapa saluran arahan yang membolehkan mesej-mesej tertentu

  disalurkan ke unit-unit kecil di dalam organisasi.

  PROSEDUR

  Selepas polisi diumumkan secara rasmi dan autoriti dideligasikan, polisi telah sampai ke

  tahap operasional. Pada tahap ini, arahan dan panduan menjadi lebih khusus dan dikenali

  sebagai prosedur atau perlakuan lazim.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  44/71

  Perlakuan lazim atau prosedur adalah arahan khusus bagaimana menjalankan

  tugas tertentu. Sebagai contoh, apabila seorang guru ingin membawa pelajar sekolah

  melawat ke suatu tempat , guru itu seharunya mematuhi prosedur-prosedur yang telah

  ditetapkan.

  DELEGASI

  Delegasi merupakan suatu aspek penting dalam pentadbiran. Salah satu kelemahan di

  kalangan pentadbir ialah kegagalan untuk mendelegasikan tugas. Kelemahan ini menjadi

  masalah apabila organisasi berkembang dari segi saiz dan tugas bertambah dengan

  banyaknya. Ini menyebabkan pentadbir tidak dapat menjalankan tanggungjawab dengan

  baik.

  Delegasi kepada orang yang diberi tanggungjawab meliputi perkara-perkara

  berikut:

  1. Pengagihan tugas.

  2. Memberi autoriti untuk membuat keputusan.

  3. Penerimaan tanggungjawab.

  Delegasi bukan satu perkara yang senang. Ia memerlukan keberanian, kesabaran

  dan kemahiran. Ini merupakan salah satu tugas pentadbir yang utama. Seorang

  pentadbir mempunyai kebebasan untuk memilih kepada siapa tugas perlu

  didelegasikan dan bila untuk berbuat demikian.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  45/71

  Delegasi yang berjaya mesti mengambil kira padanan tanggungjawab dan

  autoriti. Pemberian tanggungjawab tanpa autoriti tidak memberi makna kepada

  orang yang menjalankan tugas kerana tanpa autoriti, tugas sukar dijalankan.

  Untuk mendelegasikan suatutugas, perkara-perkara berikut mesti diberi perhatian:

  1. Mengenal pasti tugas yang boleh didelegasikan.

  2. Menentukan elemen-elemen utama.

  3. Menentukan latihan atau sokongan yang diperlukan untukorang yang

  dipilih menjalankan tugas yang diberi.

  4. Menentukan cara pengawalan dan pengesahan keberkesanan delegasi.

  Walaupun delegasi melibatkan risiko tinggi tetapi kelebihannya mengatasi

  kekurangannya, justeru itu ia menjadi satu tindakan yang perlu diambil.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  46/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  47/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  48/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  49/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  50/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  51/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  52/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  53/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  54/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  55/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  56/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  57/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  58/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  59/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  60/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  61/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  62/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  63/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  64/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  65/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  66/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  67/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  68/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  69/71

  ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

  DEFINISI PENTADBIRAN 1

  HUBUNGAN ANTARA PENTADBIRAN DENGAN ORGANISASI 1

  JENIS-JENIS PENTADBIR 2

  CIRI-CIRI SEORANG PENTADBIR YANG BAIK 6

  KEMAHIRAN YANG PERLU ADA PADA SESEORANG PENTADBIR 7

  APAKAH YANG DIKATAKAN PENGURUSAN 9

  PROSES PENGURUSAN 10

  MENGAPAKAH DIPERLUKAN PENGURUSAN 12

  PENGURUS DI DALAM ORGANISASI 14

  PERANAN PENGURUS DI DALAM ORGANISASI 15

  KEMAHIRAN PENGURUSAN DAN KEMAHIRAN TEKNIK 20

  KEMAHIRAN PENGURUSAN , KONSEP DAN MANUSIA 21

  PENGURUSAN DAN PROSES PENGURUSAN SERTA FUNGSI

  FUNGSI PENGURUSAN 22

  PENGURUSAN SEBAGAI BIDANG SAINS ATAU SENI 23

  PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG DI DALAM ORGANISASI 24

  KECEKAPAN, KEBERKESANAN, PRODUKTIVITI DAN KUALITI 24

  RUMUSAN 26

  PERBANDINGAN ANTARA PENTADBIR DAN PENGURUS 27

  FALSAFAH DAN KONSEP-KONSEP PENGURUSAN 29

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  70/71

  JENIS-JENIS FALSAFAH 30

  KONSEP-KONSEP ASAS PENTADBIRAN / PENGURUSAN 33

  SUMBER KUASA 34

  PERTALIAN ANTARA JENIS KUASA DENGAN

  DARJAH KESEDIAN MENERIMA ARAHAN 37

  AUTORITI 39

  TANGGUNGJAWAB 40

  KEPIMPINAN 41

  POLISI 42

  PROSEDUR 43

  DELEGASI 44

  SEJARAH PERKEMBANGAN PENGURUSAN 46

  SEJARAH PENGURUSAN SEBELUM REVOLUSI INDUSTRI 46

  SEJARAH PENGURUSAN ZAMAN REVOLUSI INDUSTRI 47

  SEJARAH PENDEKATAN PENGURUSAN 48

  PENDEKATAN TINGKAH LAKU 52

  PENDEKATAN SAINS PENGURUSAN 53

  PENDEKATAN PENGURUSAN KONTINGENSI 54

  PENDEKATAN SISTEM PENGURUSAN 54

  PENGARUH KONTEMPORARI KE ATAS PERKEMBANGAN

  PENGURUSAN 55

  BAHAN RUJUKAN

  LAMPIRAN.

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN

 • 7/30/2019 Pengurusan Sukan Fauzi Saif

  71/71

  ORGANISASI DAN PENGURUSANPENDIDIKAN SAINS SUKAN