Pengenalan ilmu linguistik dan bahasa

  • View
    10.528

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Pengenalan ilmu linguistik dan bahasa

  • 1. Menurut Verhaar (1985:1), linguistikberasaldaripada perkataan Latin bermaksud bahasa.Selain itu, perkataan lingustik juga bolehditemukan dalam bahasa PerancisLanguedan Langage,ItaliLingua,SepanyolLenguadan Inggeris Lingustik. Menurut kamus dewan(1993)perkataanlinguistik diambil daripada perkataan Inggerisyang bererti pengajian ilmu bahasa.

2. Pendapat tokoh yang menjelaskan definisi ilmu linguistik:1.John Lyons (1968)mendefinisikan linguistik sebagai thescientific study of language2.David Crystal(1973), menjelaskan linguistik sebagaikajian bahasa secara saintifik.3.Langacker(1987), mendefinisikan linguistik sebagaikajian terhadap bahasa manusia.4.Ferdinand de Sausure(1988), mendefinisikan linguistiksebagai kajian mengenai bahasa yang diucapkan olehsegolongan masyarakat.5.Verhaar(1993)menyatakan bahawa linguistik adalah suatukajian ilmu bahasa. Beliau juga mengatakan bahawaperkataan linguistiksudah memberikan maksud kajianyang menyentuh sesuatu kajian bahasa bolehdilaksanakan. 3. PermasalahanKajian dan Metadologi HipotesisSampel Kajian/ Ujian data lanjutanDataDapatan kajian Teori dan Analisis 4. Cabang Linguistik LinguistikLinguistik Deskkriptif Diakronik LinguistikLinguistik SinkronikPreskriptifLinguistikLinguistik PerbandingLinguistik TerapananHistoris (komparatif ) 5. fonologiMikro Linguistik (Linguistik tulen) morfologiBidang sintaksisLinguistik semantik sosiolinguistik Makro Lingustik (Linguistik terapan)PsikolingustikNeorolinguistikfilogi 6. 1) Edward Sapir berpendapat bahasa merupakan satu alatatau cara yang hanya dimiliki manusia untukberkomunikasi, menyampaikan idea, emosi dankehendak mereka. 2) Albert B.Cook berpendapat bahasa adalah satu sistemsimbol pertuturan yang arbitrari dan penanda kenahuanyang digunakan oleh anggota sesebuah komuniti. 3) Nelson Francis pula mendefinisikan bahasa sebagai satusistem bunyi yang dihasilkan oleh alat tutur yangdigunakan oleh sekelompok manusia sebagai wahanaatau cara untuk menjalankan apa-apa sahaja aktivitimasyarakat mereka. 4) Samsuri menyatakan bahawa adalah alat yang dipakai untukmembentuk fikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan. 7. MempunyaiManusiawisistemMempunyai lambang Bebas Bervariasi Terdiri daripadaSifat-sifat bunyiDinamis BahasaUniversalBermakna UnikArbitrariProduktifBersifat Konversional 8. Terdapat dua teori utama: 1) Teori orang Melayu berasal dari Yunan. Hujah para sarjana tersebut yang dipetik daripada Darwis Harahap(1992) R.H.Geldern Beliau menemukan kapak tua yang mempunyaibentuk dan jenis yang sama di beberapa tempatdi kawasan Nusantara. Secara kesimpulannya,kapak tua tersebut adalah dibawa oleh orangAsia Tengah ke Asia Tenggara atau ke KepulauanMelayu ini. 9. J.H.C KernBeliau membuat kajian berdasarkan beberapaperkataan terutama nama tumbuh-tumbuhan, haiwan dan nama perahu. Kernberkesimpulan bahasa Melayu ini berasaldaripada satu induk yang ada di Asia. Asmah Haji Omar Beliau berpendapat bahawa perpindahanorang melayu dari daratan Asia ke Nusantaraini tidaklah sekaligus dan tidak melalui satulaluan. 10. 2) Teori orang Melayu dari Nusantara. a) J.CrawfurdBeliau menyatakan bahawa orang melayutidak berasal dari mana-mana tetapimerupakan induk yang menyebar ke tempatlain. Selain itu, beliau juga menyatakanbahawa Bahasa Jawi ialah bahasa tertua danbahasa induk daripada bahasa yang lain.b) Sutan takdir Alisjahban - mengelar bangsa yang berkulit coklat yang hidup di Asia Tenggara sebagai bangsa melayu yang berasal daripada rumpun bangsa yang satu. 11. C)Gorys Keraf - Gorys Keraf(1984) mengemukakan teori leksikostik dan teori migrasi bagi mengkaji asal usul bangsa dan Bahasa Melayu.D)Bukti penemuan sejarah- Pithecanthropus mojokerto (Jawa)~670 000 tahun- Pithecanthropus Trinil (Jawa)~600 000 tahun- Manusia wajak(Jawa)210 000 tahun. 12. Bahasa Melayu berasal daripada rumpunbahasa austronesia. Terbahagi kepada 4 kelompok -Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara.-Bahasa-bahasa Polinesia-Bahasa-bahasa Melanesia-Bahasa-bahasa Mikronesia 13. Bahasa Melayu sebagai Lingu Franca. -satu bahasa yang terdiri daripada pelbagaibahasa. Contoh bahasa Itali yang bercampurdengan bahasa Perancis, Sepanyol, Yunanidan Arab. Ciri-ciri penting Lingua Franca seperti berikut: Bahasanya mudah,senang tanpa imbuhan. Ayatnya pendek. Mudah difahami oleh penerima Digunakan untuk sementara waktu Nahunya tidak menentu dan tidak dapatdinyatakan dengan sahih. 14. 1)Pengaruh Bahasa Sanskrit-Bahasa sanskrit telah banyakmempengaruhi bahasa Melayu apabilabahasa melayu berada di peringkat kuno.-Bahasa sanskrit dianggap bahasa yangberilmu dan berdarjat tinggi. 2) Pengaruh Bahasa Arab - Penerimaan kata pinjaman bahasa Arab ke dalam bahasa melayu. Berlaku pada Kesultanan Melaka pada kurun 14 masihi. 15. i) Perbendaharaan kata - Banyak perbendaharaan kata Arab dipinjam terutama perkataan yang berkaitan dengan ibadat, kemasyarakatan, jual beli dan sebagainya.ii) Sebutan kataPengaruh Arab Islam memberi kesan yang sangat besar pada sebutan perkataan dalam bahasa melayu. Contoh: gadhi, ramadhan, akidah, kiamat, syurga dan lain-lain.iii) Tulisan Pengaruh Arab-Islam menyumbang kepada penulisan bahasa melayu dalam tulisan Arab yang akhirnya disebut tulisan jawi. 16. Perkara 152 mengandungi 6 fasal utama.a) Fasal 1-Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Melayu dan hendaklah ditulis di dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan oleh parlimen.b) Fasal 3 -Bagi segala rang undang-undang yang hendak dikemukan atau pindaan-pindaan mengenainya yang hendak dicadangkan di dalam man-mana majlis parlimen. 17. Fasal 4 -Jika mahkamah dan peguam bagi kedua-duapihak bersetuju keterangan yang diambil didalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidakpayah diterjemahkan atau direkodkan di dalambahasa Inggeris. Fasal 5 -segala perbincangan di dalam mahkamahrendah lain daripada mengambil keteranganhendaklah dijalankan di dalam bahasa Inggeris. Fasal 6 - Ia menjadi bahasa rasmi bahasa pendidikandan bahasa Perhubungan seluruh rakyatMalaysia. 18. 1. Bahasa Kebangsaan-Kerajaan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara kita.Mulai tahun 1970 bahasa melayu secara berperingkat-peringkat telah mengantikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di Sekolah.2. Dasar Bahasa Kebangsaan-Merupakan asas terpenting bagi perkembangan bahasa Melayu di Malaysia.-Dasar ini memenuhi konsep perancangan taraf bahasa.- Dasar bahasa di Malaysia meletakkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi. 19. 3. Bahasa Rasmi Bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikannegara ,urusan perniagaan dan pentadbiran dandalam upacara-upacara rasmi. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasaperpaduan antara kaum. Permasalah daripada golongan yang tidakmenyetujui dan menerima bahasa Melayu sebagaibahasa rasmi.- Bahasa Melayu tidak layak menggantikanbahasa Inggeris sebagai bahasa pengantardi sekolah .- Guru belum fasih menggunakan bahasa Melayu- Bahasa Melayu tidak mempunyai standard.- Tidak sesuai digunakan dalam bidangkehakiman dan pendidikan. 20. Golongan yang menyetujui dan menerimabahasa Melayu.- Layak menggantikan bahasa Inggerissebagai bahasa rasmi.- Mudah dipelajari dan semua kaum bolehbertutur .- Paling sesuai menjadikan bahasa rasmiberbanding dengan bahasa Cina atauTamil.- Bahasa Inggeris adalah bahasa penjajahan. 21. Bagaimanakah Faktor Pemilihan Sebagai BahasaRasmi Sejak zaman Srivijaya terbukti penggunaanbahasa Melayu sebagai linguafranca di rantau ini. Penggunaan bahasa Melayu oleh pelbagai kaum. Sebagai bahasa pentadbiran di negeri MelayuPersekutuan. Mudah dipelajari dan difahami. Faktor penyatupaduan rakyat. Penting dalam urusan pentadbiran dan sistempendidikan negara . Mempunyai historicity,autinomy,ethnicity danvalidity. 22. 4. Bahasa Komunikasi Bahasa dan pertuturan yang membezakanmanusia dan haiwan. Bahasa mempunyai suatu sistem sistemyangsistematis,dinamik dan selalu berubah-ubahsesuai dengan perkembangan zamannya. Haliday,dalam bukunya Explorations oflanguange (1973)telah mengemukakan 7fungsi bahasa iaitu Instrumental, Regulasi,Pemerian, Interaksi,Personal,Heuristik dankhayalan. Ketujuh fungsi bersifat saling melengkapiantara satu sama lain 23. 5. Bahasa Perpaduan Pengertian bahasa Melayu sebagai bahasaperpaduan dapat diertikan sebagai bahasa yangmenjadi lambang penyatuan suara yangdigunakan sebagai lambang penyatuan suarayang digunakan sebagai alat perhubungan dalamlingkungan satu kelompok manusia. Cara bahasa menyatupadukan rakyat.- Bahasa Melayu diajar sebagai matapelajaran wajibdan bahasa pengantar utama bagi semuaperingkat.- Pendidikan bahasa Melayu sekolah menengahmeliputi tingkatan 1 hingga 5 terusmeningkatkan penguasaan kemahiranmendengar ,bertutur ,membaca dan menulismemupuk kepekaan terhadap variasi bahasapelbagai situasi. 24. 6. Bahasa ilmu Bahasa yang mempunyai ciri-ciri formal dandapat mengungkap sesuatu konsep danpemprosesan ilmu. Bahasa ilmu dapat dilihat melalui beberapaciri umum iaitu peristilahan,tatabahasa,larasdan sebagainya.- Istilah yang sudah dicipta oleh DBP setakat iniuntuk semua bidang telah mencapai 477300(Berita Peristilahan , Mei 1986). Setiap satubidang ilmu terdapat sejumlah peristilahantersendiri dan mempunyai makna yangtersendiri pula.