Click here to load reader

Pelno nesiekiančios organizacijos, mažosios bendrijos, individuali veikla ir mokesčiai

 • View
  100

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pelno nesiekiančios organizacijos, mažosios bendrijos, individuali veikla ir mokesčiai. Alina Gaudutytė 2013-10-17. Turinys. 1. Pelno nesiekiančios organizacijos. 2. Pelno mokesčio tarifai; 3. Apmokestinamasis pelnas; 4. Pelno mokesčio deklaracija; - PowerPoint PPT Presentation

Text of Pelno nesiekiančios organizacijos, mažosios bendrijos, individuali veikla ir mokesčiai

 • Pelno nesiekianios organizacijos, maosios bendrijos, individuali veikla ir mokesiai Alina Gaudutyt2013-10-17

 • Turinys1. Pelno nesiekianios organizacijos.2. Pelno mokesio tarifai;3. Apmokestinamasis pelnas;4. Pelno mokesio deklaracija;5. Parama ir labdara, paramos deklaracijos.6. Maosios bendrijos;7. Individuali veikla ir Verslo liudijimai;9. Gyventoj pajam mokestis.

 • Pelno nesiekianti organizacijaPelno nesiekianti organizacija (toliau-PNO), tai tokia organizacija, kurios veiklos tikslas nra pelno siekimas ir kuri pagal jos veikl reglamentuojanius teiss aktus gauto pelno neturi teiss skirstyti savo steigjams ir (arba) dalyviams.

 • Pelno nesiekianti organizacijaI viso 2013 -10 -01 buvo registruota 39 351 PNO

  Sodinink bendrija1374Bendrija8218Vieoji staiga7855Visuomenin organizacija120Asociacija16686Labdaros ir paramos fondas1433Tradicin religin bendruomen ar bendrija1092Profesin sjunga ar susivienijimas1723

 • Pelno mokesio tarifaiPelno nesiekianioms organizacijoms taikomi:0 procent ir 15 procent pelno mokesio tarifai:T PNO, kuri kins-komercins veiklos pajamos nevirija 1 mln. Lt. apmokestinamojo pelno dalis atitinkanti 25 tkst. Lt apmokestinama 0 proc. tarifu, likusi dalis 15 proc. tarifu. T PNO, kuri pajamos virijo 1 mln. Lt taikomas 15 proc. pelno tarifas.

 • LengvataNuo 2010 m. nustatyta papildoma lengvata - PNO gali nemokti pelno mokesio, jeikins komercins veiklos pelnas tiesiogiai skiriamas finansuoti veikl, kuri tenkina vieuosius interesus.

 • PajamosPNO be viej interes tenkinanios veiklos turi teis vykdyti ir kin komercin veikl bei gauti pajam i tokios veiklos. kins komercins veiklos pajamoms priskiriamos:visos pajamos udirbtos suteikus paslaugas, pardavus prekes ar kit turt ir kitos veiklos pajamos.

 • Apmokestinamasis pelnasPNO apmokestinamasis pelnas apskaiiuojamas tokiu bdu:i bet kokios veiklos gaut pajam (iskyrus neapmokestinamsias pajamas) atmus snaudas susijusias su ia veikla (kurios atitinka leidiamus atskaitymus) bei i gauto rezultato atmus apmokestinamojo pelno dal tiesiogiai skiriam (ar numatom skirti) vieuosius interesus vykdomai veiklai finansuoti.

 • ParamaPNO turi teis gauti param gijusios paramos gavjo status.Dl paramos gavjo statuso PNO privalo kreiptis valstybs mon Registr centras. Informacija dl paramos gavjo statuso suteikimo - Teisingumo ministerijos interneto puslapyje www.tm.lt ir valstybs mons Registr centras interneto puslapyje www.kada.lt.

 • Parama grynaisiais15 proc. pelno mokesio tarifu apmokestinama:i vieno paramos teikjo per mokestin laikotarp grynaisiais pinigais gautos paramos dalis, virijanti 250 MGL dydio sum (130x250=32500);gauta parama, panaudota ne pagal LP nustatyt paskirt.

 • ParamaGyventojai gali skirti paramai dal savo pajam mokesio:iki 1 proc. metins pajam mokesio sumos politinms partijoms bei iki 2 proc. metins pajam mokesio sumos pelno nesiekiantiems vienetams.Praymas (FR 0512) teikiamas VMI metams pasibaigus iki kit met gegus 1 d.

 • Paramos teikimo/gavimo ataskaitosParamos gavjai privalo teikti mnesio ataskaitas apie vienam asmeniui suteikt param ir (arba) labdar bei i vieno asmens gaut param, didesn negu 50 000 Lt, (VMI prie FM virininko 2006 -05-30 sakymas Nr. VA-49).Mnesio ataskaitose privalo bti pateikta informacija pagal konkreius paramos teikjus nurodomas gautos paramos dalykas ir jo vert.

 • Ataskaita PLN203

 • Paramos teikimo ataskaitaParamos teikjai - pelno siekiantys vienetai, turi teikti metin paramos teikimo ataskait FR0477.Ataskaita privalo bti pateikta iki kit kalendorini met gegus 15 dienos.Ataskaitos pildymo taisykls patvirtintos VMI prie FM virininko 208-01-10 sakymu Nr. VA-1.

 • Paramos teikimo metin ataskaita

 • Paramos gavimo ir panaudojimo atskaitaParamos gavjai - pelno nesiekianios organizacijos, privalo pateikti paramos gavimo ir panaudojimo metins ataskaitos FR0478 form. Metin ataskaita FR0478 privalo bti pateikta iki kit kalendorini met gegus 15 dienos.

 • Paramos gavimo ir panaudojimo atskaita

 • Metin pelno deklaracijaPLN204N metin pelno mokesio deklaracija Lietuvos vienetams, kurie pagal PM nuostatas laikomi pelno nesiekianiais vienetais;FR0430 - avansinio pelno mokesio.

 • Metin pelno deklaracija

 • Avansinis pelno mokestisPagal PM 47 str. 5 dalies nuostatas avansinis pelno mokestis nemokamas, jeigu prajusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos nevirijo 1 mln. Lit .

 • Pelno mokesio deklaracijosPelno nesiekiantys vienetai VMI prie FM virininko 2004 m. liepos 9 d. sakymo Nr. VA-135 numatyta tvarka gali bti laikinai atleidiami nuo deklaracij teikimo, jei: nevykdo jokios kins komercins veiklos ir negauna pajam i tokios veiklos, irgaut param naudoja tik pagal LP nustatyt paskirt, iri vieno paramos teikjo per mokestin laikotarp grynaisiais pinigais negauna didesns kaip 250 MGL paramos sumos.Pelno nesiekiantis vienetas turi pateikti vietos VMI praym atleisti nuo deklaracijos teikimo ir nurodyti nuo kurio laikotarpio praoma atleisi.

 • Maoji bendrijaMB ribotos civilins atsakomybs juridinis vienetas.MB nariai tik fiziniai asmenys (ne daugiau 10).Darbo santykiai su MB nariais ir vadovu negalimi.Su MB vadovu sudaroma civilin paslaug sutartis. MB nari gautos pajamos (gali bti pasirinktas darbo umokesti ir dividendai) deklaruojamos metams pasibaigus iki gegus 1 d. (B klass pajamos).

 • Maoji bendrijaMB narys turi teis gauti: pajamas i paskirstyto pelno ir (arba) gali pasirinkti, koki sum laikyti su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, kuri neturi viryti nustatyt ,,lub (metams 71424 Lt.). MB nario pasirinktas darbo umokestis apsimokestina 15 proc. GPM tarifu bei VSD ir PSD mokomis.

 • Maoji bendrijaMB nario pajamos i paskirstyto pelno (dividendai) apmokestinamos 20 proc. tarifu (nuo 2014 m.- 15 proc.), jos laikomos B klass pajamoms, deklaruojamos metams pasibaigus iki gegus 1 d.

 • Maoji bendrijaJei MB vadovas nuolatinis Lietuvos gyventojas, tai gaunamas atlygis pagal paslaug civilin sutart yra A klass pajamos.MB vadovu gali bti ir MB narys, MB nedraudia vieninteliam MB nariui tapti maosios bendrijos vadovu.

 • Maoji bendrijaPagal MB 2 str. 1 dal MB tai ribotos civilins atsakomybs privatusis juridinis asmuo mon, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. MB pagal PM yra pelno mokesio moktoja. MB apmokestinamasis pelnas apmokestinamas standartiniu 15 proc. PM tarifu. Taiau turi teis taikyti ir lengvatin tarif, jei atitinka visas lengvatai taikyti slygas.

 • Maoji bendrijaLengvatinis 5 proc. pelno mokesio tarifas taikomas, kai:Darbuotoj skaiius nevirija 10 moni irMetins pajamos nevirija 1 milijono lit irMB narys (nariai) ar j eimos nariai nevaldo kituose vienetuose daugiau kaip 50 proc. akcij arba nra kit individuali moni dalyviai ar kit MB nariai. MB narys (nariai) turi turti daugiau kaip 50 proc. na paioje MB ir kituose vienetuose taip pat.

 • Individuali veiklaNuo 2010 m. gyventojams, vykdantiems individuali veikl, apmokestinamosios pajamos apmokestinamos skirtingais GPM tarifais, 5 proc. arba 15 proc., kurie priklauso nuo veiklos pobdio.15 proc. tarifas taikomas laisvj profesij (advokatai, notarai, antstoliai, konsultantai ir kt.) veiklos pajamoms,5 proc. tarifas visoms kitoms individualios veiklos pajamoms.

 • Individuali veiklaVisos individualios veiklos pajamos apmokestinamos 28,5 proc. VSD mokomis ir 9 proc. PSD mokomis.mok baz yra 50 proc. apmokestinamj pajam.Lubos - 48 draudiamj pajam (1488x48) = 71424 Lt per metus.

 • Individuali veiklaLengvata, apskaiiuojant GPM baz: Gyventojai, vykdantys individuali veikl, gali neatimti ilaid, o mokesio baz sumainti 30 proc. pajam ir nuo 70 proc. pajam mokti GPM.

 • Verslo liudijimasNuo 2012 m. gegus 1 d.:Privalomi kasos aparatai visiems gyventojams, kurie veriasi individualia veikla ir usiima prekyba patalpose (ne lauko slygomis).Apribotas pajam gavimas i juridini asmen.Jei pajamos i juridini asmen u verslo liudijime nurodyt veikl virija 15500 Lt. per mokestin laikotarp tai, visos i juridini asmen gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos i individualios veiklos pagal paym (5 arba15 proc. tarifu).

 • Verslo liudijimasGPM sumokamas isiimant verslo liudijim, kurio fiksuot sum, nustato savivaldybs.Grindys - didiuosiuose miestuose, ar neribojant veiklos teritorijos 1530 Lt per metus.2014 metais 1800 Lt per metus (GPM tarifas (2014-01-01) x 12 MMA (2013-10-01) didiuosiuose miestuose , taiau savivaldybs turi teis nustatyti ir maesn dyd, iskyrus VL neribojant veiklos teritorijos.PSD mokos - 9 proc. nuo MMA (90 Lt per mn.), VSD mokos 50 proc. bazins pensijos (360:2=180), jei verslo liudijimas iduodamas mnesiui, jei trumpesniam laikui proporcingai iduodamo VL laikui.

 • Gyventojo pajamosGyventojo gautos kitos pajamos apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu jas deklaruojant pasibaigus metams iki gegus 1 d.Lengvatos taikomos atsivelgiant tai, kokios ries pajamos.Parduodant neregistruotin turt (gali bti bet kokie daiktai) taikomas metinis 8 000 Lt neapmokestinamas dydis (skirtumas tarp pardavimo ir sigijimo kain).ems kio produkcija neapmokestinama.

 • Gyventojo pajamosPagal GPM 2 str. 14 d. 5 punkt savanoriui kompensuojamos sumos nakvynei, maitinimui, kelions ilaidoms padengti susijusios su organizuojama savanorika veikla nelaikomos jo pajamomis.

 • Ai u dmes !