Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

 • View
  229

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  1/76

  PECUTAN SAINS SPM K1

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  2/76

  Jenis neuron

  Neuron

  deria

  Neuron

  perantaraan

  Neuron

  motor

  Membawaimpuls darireseptor ke

  otak

  Membawaimpuls darineuron deria ke

  neuron motor

  Membawa impulsdari neuronperantaraan keefektor seperti otot

  Impuls = isyarat elektrik

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  3/76

  JAWAPAN : A

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  4/76

  KOORDINASI ORMON ! kimia DA"AM#ADAN MAN$SIA

  Kelen%ar &iroid' Kawal Kadarmetabolismebadan

  K( Pituitari

  'pertumbu)an

  badan' Semua akti*iti

  kelen%ar lain Pankreas- Kawal aras

  +ula

  Kelen%ar Adrenal' #ertindakketika ,emas !

  takut Kelen%ar&estis' Kawal ,iri'

  ,iri lelaki

  O*ari' Kawal ,iri'

  ,iri wanita

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  5/76

  JAWAPAN : a

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  6/76

  O&AKS-R-#R$M

  'men+awaltindakan sedar

  S-R-#-"$M

  'men+awal danmen+kordinasikeseimban+anbadan

  M-D$"AO#"ON.A&A

  'men+awaltindakan luar kawalseperti berpelu)/bersin/ %antun+berden0ut

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  7/76Jawapan : , 1 medula oblon+ata2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  8/76

  "aluan impuls ba+i &indakan refleks

  Reseptor

  Neuron

  deria

  Neuron

  motor

  Neuron

  perantaraan

  -fektor

  sinaps

  sinaps sinaps

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  9/76Jawapan : d

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  10/76

  reseptor regang di dalam otot , sendi,

  tendon dan ligamen (deria kinestasis)

  M-N.-KA"KAN K-S-IM#AN.AN dankoordinasi badan3ON&O : #-RJA"AN DI A&AS &I&IAN 4AN.K-3I" atau men+an+kat beban

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  11/76Jawapan : b

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  12/76

  Kesan'kesab berlebi)an pen+ambilanalko)ol 1S-J-NIS DADA D-PR-S-N2

  Pen0akit )ati 1sirosis )ati2

  $lser perut atau usus

  Pen0akit kardio*askularilan+ selera makan

  .an++uan emosi

  "ambat bertindakPenin+

  &idak dapat berfikir se,ara waras

  Mabuk

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  13/76Jawapan : a

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  14/76

  Pembahagian sel secara meiosis

  Pilan+ silan+ Men0ebabkan *ariasi !perbe5aan antara satu indi*idu den+an

  indi*idu 0an+ lain 0an+ sama spesies

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  15/76Jawapan : 3

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  16/76

  P-R#-6AAN AN&ARA MI&OSIS DAN M-IOSIS

  MITOSIS MEIOSIS

  #I"AN.AN KROMOSOMDA"AM S-" ANAK

  DIK-KA"KAN

  #I"AN.AN KROMOSOMADA"A S-PAR$ DARIPADA

  #I"AN.AN KROMOSOM S-"IND$K

  SA&$ P$SIN.ANP-M#AA.IAN S-"

  D$A P$SIN.ANP-M#AA.IAN S-"

  &IDAK ADA PI"AN. SI"AN. ADA PINDA SI"AN.

  M-N.ASI"KAN D$A S-"ANAK

  M-N.ASI"KAN -MPA& S-"ANAK

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  17/76

  K-P-N&IN.AN MI&OSIS 7 M-IOSIS

  Mitosis :' Men0ebabkan sel baru ter)asil-Men++antikan sel 0an+ suda) mati atau

  rosak

  -berlaku pada semua sel soma

  Meiosis :-Men0ebabkan *ariasi +enetik dalam

  kalan+an spesies 0an+ sama-berlaku pada o*ari dan testis 1)aiwan2

  serta berlaku pada o*ari dan anter1tumbu)an2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  18/76Jawapan : ,

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  19/76

  Mekanisme Pewarisan sifat

  && tt

  & &

  &t &t

  t t

  8enotip induk

  .enotip induk

  .ametinduk

  &t

  &in++i Kerdil

  &t

  8enotip 89 Semua tin++i

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  20/76

  P-WARISAN DA"AM &$M#$AN !AIWAN

  JAWAPAN : A 19:92

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  21/76

  .A#$N.AN D$A .AM-&

  M-N.ASI"KAN ANAK P-R-MP$AN12

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  22/76

  JAWAPAN : #

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  23/76

  K-M#AR S-IRAS DAN &AK S-IRAS

  KEMBAR SEIRAS KEMBAR TAK SEIRAS

  M-MP$N4AI SA&$ P"AS-N&A M-MP$N4AI D$A &A"IP"AS-N&A

  JAN&INA 4AN. SAMA JAN&INA #-R#-6A A&A$ SAMA

  #AAN .-N-&IK 4AN. SAMA #AAN .-N-&IK 4AN.#-R#-6A

  P-RS-N4AWAAN SA&$ O;$MD-N.AN SA&$ SP-RMA

  P-RS-N4AWAAN D$A O;$MD-N.AN D$A SP-RMA#-R#-6A

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  24/76

  Jawapan : #

  Identi,al twins are formed w)enKembar seiras terbentuk apabilaA( &wo o*a are fertilised b0 two different

  spermDua o*um disen0awakan ole) duasperma 0an+ berlainan

  3( A fertilised o*um is separated into twopartsOvum yang telah disenyawakanberpisah menjadi dua bahagian

  3( &wo o*a are fertilised b0 one spermDua ovum disenyawakan oleh satusperma

  8( An o*um is fertilised b0 two sperm

  Satu ovum disenyawakan oleh dua

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  25/76

  Mutasi

  KROMOSOM .-N3ON&O :9( SINDROM

  DOWN( SINDROM

  &$RN-R 1=O2

  3ON&O :

  9( #$&AWARNA

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  26/76

  JAWAPAN : AA"#INO

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  27/76

  JAWAPAN : D

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  28/76

  ;ARIASISELANJAR TAK SELANJAR

  3ON&O : K-&IN..IAN/ #-RA&/WARNA K$"I&/ PANJAN. "-N.AN

  3ON&O : J-NIS 3$PIN.&-"IN.A/ J-NIS RAM#$&/KMP$"AN DARA

  SI8A&'SI8A& #O"- DI$K$R SI8A&'SI8A& &IDAK #O"- DI$K$R

  P-R#-6AAN SI8A& 4AN. &IDAKJ-"AS

  P-R#-6AAN SI8A& 4AN. J-"AS

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  29/76

  JAWAPAN : A

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  30/76

  JAWAPAN : B

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  31/76

  JAD$A" #-RKA"A

  'K$MP$"AN i 1"O.AM #$MI2'K$MP$"AN ii 1"O.AM A"KA"I2' K$MP$"AN *ii 1A"O.-N2' K$MP$"AN *iii 1.AS ADI2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  32/76

  JAWAPAN : #

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  33/76

  JAWAPAN : D

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  34/76

  S&R$K&$R A&OM

  -"-K&RON 13ASN-.A&I82

  PRO&ON 13ASPOSI&I82

  N-$&RON1&IADA 3AS2

  N$K"-$S1N-$&RON2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  35/76

  JAWAPAN : #

  Diagram 8 shows the ncles o! an atom"

  Rajah 8 menunjukkan nukleus bagi satu atom.

  #ow man$ electrons are in this atom %

  Berapakah bilangan electron dalam atom itu ?

  A" & B"'

  " D"*

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  36/76

  SI8A& "O.AM

  &AKA& DIDI DAN &AKA& "-#$R&IN..I

  #O"- M-N.A"IR -"-K&RIK

  P-RM$KAAN #-RKI"A$

  M$"$R 1#O"- DI#$A& DAWAI2

  #O"- DI&-MPA 1#O"-DI#-N&$K2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  37/76

  SI8A& #$KAN "O.AM

  &AKA& DIDI DAN &AKA& "-#$RR-NDA

  &IDAK #O"- M-N.A"IR -"-K&RIK

  P-RM$KAAN P$DAR&IDAK M$"$R 1&IDAK #O"- DI#$A&

  DAWAI2

  &IDAK #O"- DI&-MPA 1&IDAK #O"-DI#-N&$K2

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  38/76

  JAWAPAN : D

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  39/76

  J-NIS @J-NIS #AAN

  S-#A&IAN

  IONIK A&OM

  S-#A&IAN

  MO"-K$"

  SIAT BA!AN

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  40/76

  SIAT BA!AN

  A&OM ION MO"-K$"

  K-ADAAN PADAS$$ #I"IK

  P-P-JA" P-P-JA" P-P-JA"/3-3AIR DAN

  .AS

  DA4A &ARIKANAN&ARA 6ARA

  DA4A&ARIKAN

  SAN.A&K$A&

  DA4A-"-K&ROS&A&IK

  K$A&

  DA4A ;AN D-RWAA"S "-MA

  &AKA& "-#$R DANDIDI

  &IN..I &IN..I R-NDA

  K-KOND$KSIAN-"-K&RIK

  #O"- &IDAK #O"-K-3$A"I DA"AMK-ADAANAK$-$S A&A$"AR$&AN

  &IDAK #O"-

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  41/76

  JAWAPAN : 3

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  42/76

  J-NIS &INDAK #A"AS

  EKSOTERMIK EN"OTERMIK

  M-M#-#ASKAN A#A M-N4-RAP A#A

  S$$ P-RS-KI&ARANM-NIN.KA&

  S$$ P-RS-KI&ARANM-N$R$N

  3ON&O : NA&RI$MIDROKSIDA 3AMP$R AIR

  3ON&O : AMMONI$MK"ORIDA DA"AM AIR A&A$

  8O&OSIN&-SIS

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  43/76

  Jawapan : b

 • 7/22/2019 Pecutan Sains Spm Kertas Satu 2013

  44/76

  P-R$#AAN 8I6IKA" DAN KIMIA

  I#IKAL KIMIA

  &IDAK M-N.ASI"KAN #-NDA#AR$

  M-N.ASI"KAN #-NDA #AR$

  M-M-R"$KAN S-DIKI& A#A M-M-R"$KAN #AN4AK A#A

  &INDAK #A"AS #-R#A"IK &INDAK #A"AS &IDAK

  #-R#A"IK

  3ON&O : AIS M-NJADI AIR 3ON&O : K-R&AS DI#AKAR

 • 7/22/2019