of 21/21
Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Ke cietsird N Sk cietsird N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsird 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 1 2 3 4 5 6 7 Sampat + 27 1 2 3 4 5 6 Vipat – 26 27 1 2 3 4 5 Kšema + 25 26 27 1 2 3 4 Pratjari – 24 25 26 27 1 2 3 Sadhaka + 23 24 25 26 27 1 2 Naidhana – 22 23 24 25 26 27 1 Maitra + 21 22 23 24 25 26 27 ParaMaitra+ 20 21 22 23 24 25 26 Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsird N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 8 9 10 11 12 13 14 Sampat + 7 8 9 10 11 12 13 Vipat – 6 7 8 9 10 11 12 Kšema + 5 6 7 8 9 10 11 Pratjari – 4 5 6 7 8 9 10 Sadhaka + 3 4 5 6 7 8 9 Naidhana – 2 3 4 5 6 7 8 Maitra + 1 2 3 4 5 6 7 ParaMaitra+ 27 1 2 3 4 5 6 Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Ra šausmīg N Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu šausmīg N Ke 11 P.Phalgu Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 15 16 17 18 19 21 22 Sampat + 14 15 16 17 18 20 21 Vipat – 13 14 15 16 17 19 20 Kšema + 12 13 14 15 16 18 19 Pratjari – 11 12 13 14 15 17 18 Sadhaka + 10 11 12 13 14 16 17 Naidhana – 9 10 11 12 13 15 16 Maitra + 8 9 10 11 12 14 15 ParaMaitra+ 7 8 9 10 11 13 14 Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Ma maigā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīg N Ke cietsird 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 23 24 24 25 26 27 1 Sampat + 22 23 23 24 25 26 27 Vipat – 21 22 22 23 24 25 26 Kšema + 20 21 21 22 23 24 25 Pratjari – 19 20 20 21 22 23 24 Sadhaka + 18 19 19 20 21 22 23 Naidhana – 17 18 18 19 20 21 22 Maitra + 16 17 17 18 19 20 21 ParaMaitra+ 15 16 16 17 18 19 20 Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Sk cietsird N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsird 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 2 3 4 5 6 6 7 Sampat + 1 2 3 4 5 5 6 Vipat – 27 1 2 3 4 4 5 Kšema + 26 27 1 2 3 3 4 Pratjari – 25 26 27 1 2 2 3 Sadhaka + 24 25 26 27 1 1 2 Naidhana – 23 24 25 26 27 27 1 Maitra + 22 23 24 25 26 26 27 ParaMaitra+ 21 22 23 24 25 25 26 Vara V V V V V Šani V Sūrja Nakšatra Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsird N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma 6 Arudra Ra maigā 3 3 3 3 3 3 3 Džanma – 8 9 10 11 12 13 14 Sampat + 7 8 9 10 11 12 13 Vipat – 6 7 8 9 10 11 12 Kšema + 5 6 7 8 9 10 11 Pratjari – 4 5 6 7 8 9 10 Sadhaka + 3 4 5 6 7 8 9 Naidhana – 2 3 4 5 6 7 8 Maitra + 1 2 3 4 5 6 7 ParaMaitra+ 27 1 2 3 4 5 6 2017 decembris 18 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 08:57 15:42 06:45 17:15 Mangal 08:58 15:43 06:45 17:15 Budha 08:58 15:43 06:45 17:15 Guru 08:59 15:44 06:45 17:15 Šukra 08:59 15:44 06:45 17:15 09:00 15:45 06:45 17:15 09:00 15:45 06:45 17:15 20:15 > 25.12. 21:39 19 Mūla 03:36 > 19.12. 06:39 20 P.Ašadha 06:39 > 20.12. 09:45 21 U.Ašadha 09:45 > 21.12. 12:48 22 Šrāvana 12:48 > 22.12. 15:40 23 Dhaništa 15:40 > 23.12. 18:13 24 Šatabhiša 18:13 > 24.12. 20:15 25 P.Bhadra TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 19 10 Ke Brahma M 07:21 08:09 20 11 Sk Brahma M 07:22 08:10 21 12 Sy Brahma M 07:22 08:10 22 13 Ch Brahma M 07:23 08:11 23 14 Ma Brahma M 07:23 08:11 24 15 17 8 sāk Sa Rahu Kala 09:48 10:38 18 9 sāk Bu Rahu Kala 14:02 14:52 19 10 sāk Ke Rahu Kala 12:21 13:11 20 11 sāk Sk Rahu Kala 13:12 14:02 21 12 sāk Sy Rahu Kala 11:31 12:22 22 Gulika Kala 09:00 09:50 22 13 Ch Gulika Kala 14:04 14:55 Ra Brahma M 07:24 08:12 25 16 Gu Brahma M 07:24 08:12 18 9 Bu Abhidžit M 11:56 12:44 19 10 Ke Abhidžit M 11:56 12:44 20 11 Sk Abhidžit M 11:57 12:45 21 12 Sy Abhidžit M 11:57 12:45 22 13 Ch Abhidžit M 11:58 12:46 23 14 Ma Abhidžit M 11:58 12:46 24 15 Ra Abhidžit M 11:59 12:47 8 beig Sa J Ghantak 09:49 10:40 18 9 beig Bu J Ghantak 08:59 09:49 19 10 beig Ke J Ghantak 14:03 14:54 20 11 beig Sk 13 sāk Ch Rahu Kala 10:41 11:32 23 14 sāk Ma Rahu Kala 14:55 15:45 16 7 Gu Gulika Kala 13:10 14:01 17 8 Sa Gulika Kala 12:20 13:11 18 9 Bu Gulika Kala 11:30 12:21 19 10 Ke Gulika Kala 10:40 11:31 20 11 Sk Gulika Kala 09:50 10:41 21 12 Sy J Ghantak 13:13 14:04 21 12 beig Sy J Ghantak 12:23 13:13 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 13 4 vid Ch 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 15 6 beig Ra J Ghantak 11:29 12:20 16 7 beig Gu J Ghantak 10:39 11:30 17 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 2017 decembris 25 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 31 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 09:00 15:46 06:46 17:14 Mangal 09:01 15:47 06:46 17:14 Budha 09:01 15:48 06:47 17:13 Guru 09:01 15:49 06:48 17:12 Šukra 09:01 15:50 06:49 17:11 09:01 15:51 06:50 17:10 09:00 15:52 06:52 17:08 26 U.Bhadra 21:39 > 26.12. 22:17 27 Revati 22:17 > 27.12. 22:06 1 Ašvini 22:06 > 28.12. 21:08 2 Bharani 21:08 > 29.12. 19:26 3 Krittika 19:26 > 30.12. 17:08 4 Rohini 17:08 > 31.12. 14:23 5 Mrigašira 14:23 > 1.01. 11:22 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 26 17 Sa Brahma M 07:24 08:12 27 18 Bu Brahma M 07:25 08:13 1 19 Ke Brahma M 07:25 08:13 2 20 Sk Brahma M 07:25 08:13 3 21 Sy Brahma M 07:25 08:13 4 22 24 15 sāk Ra Rahu Kala 09:51 10:42 25 16 sāk Gu Rahu Kala 14:05 14:56 26 17 sāk Sa Rahu Kala 12:24 13:15 27 18 sāk Bu Rahu Kala 13:16 14:07 1 19 sāk Ke Rahu Kala 11:34 12:25 2 Gulika Kala 09:01 09:52 2 20 Sk Gulika Kala 14:09 15:01 Ch Brahma M 07:25 08:13 5 23 Ma Brahma M 07:24 08:12 25 16 Gu Abhidžit M 11:59 12:47 26 17 Sa Abhidžit M 12:00 12:48 27 18 Bu Abhidžit M 12:00 12:48 1 19 Ke Abhidžit M 12:01 12:49 2 20 Sk Abhidžit M 12:01 12:49 3 21 Sy Abhidžit M 12:02 12:50 4 22 Ch Abhidžit M 12:02 12:50 15 beig Ra J Ghantak 09:52 10:43 25 16 beig Gu J Ghantak 09:01 09:52 26 17 beig Sa J Ghantak 14:08 14:59 27 18 beig Bu 20 sāk Sk Rahu Kala 10:43 11:34 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:01 15:52 23 14 Ma Gulika Kala 13:14 14:05 24 15 Ra Gulika Kala 12:24 13:15 25 16 Gu Gulika Kala 11:33 12:24 26 17 Sa Gulika Kala 10:43 11:34 27 18 Bu Gulika Kala 09:52 10:43 1 19 Ke J Ghantak 13:17 14:08 1 19 beig Ke J Ghantak 12:26 13:18 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 22 13 beig Ch J Ghantak 11:33 12:23 23 14 beig Ma J Ghantak 10:42 11:33 24 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 2018 janvāris 1 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 5 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 09:00 15:53 06:53 17:07 Mangal 09:00 15:55 06:55 17:05 Budha 08:59 15:56 06:57 17:03 Guru 08:59 15:57 06:58 17:02 Šukra 08:58 15:59 07:01 16:59 08:58 16:00 07:02 16:58 08:57 16:02 07:05 16:55 21:49 > 7.01. 21:39 13 Hasta 21:39 6 Arudra 11:22 > 2.01. 08:17 7 Punarvasu 08:17 > 3.01. 05:18 8 Pušja 05:18 > 4.01. 02:37 9 Ašleša 02:37 > 5.01. 00:23 10 Magha 00:23 22:45 12 U.Phalguni > 8.01. 22:15 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 6 24 Ra Brahma M 07:24 08:12 7 25 Gu Brahma M 07:24 08:12 8 26 Sa Brahma M 07:23 08:11 9 27 Bu Brahma M 07:23 08:11 10 1 Ke Brahma M 07:22 08:10 12 3 4 22 sāk Ch Rahu Kala 09:52 10:43 5 23 sāk Ma Rahu Kala 14:11 15:03 6 24 sāk Ra Rahu Kala 12:28 13:20 7 25 sāk Gu Rahu Kala 13:20 14:13 8 26 sāk Sa Rahu Kala 11:36 12:29 10 Gulika Kala 08:58 09:51 10 1 Ke Gulika Kala 14:16 15:09 Sy Brahma M 07:22 08:10 13 4 Ch Brahma M 07:21 08:09 5 23 Ma Abhidžit M 12:03 12:51 6 24 Ra Abhidžit M 12:03 12:51 7 25 Gu Abhidžit M 12:04 12:52 8 26 Sa Abhidžit M 12:04 12:52 9 27 Bu Abhidžit M 12:05 12:53 11 2 Sk Abhidžit M 12:05 12:53 12 3 Sy Abhidžit M 12:06 12:54 22 beig Ch J Ghantak 09:51 10:44 5 23 beig Ma J Ghantak 08:59 09:51 6 24 beig Ra J Ghantak 14:14 15:06 8 26 beig Sa 1 sāk Ke Rahu Kala 10:43 11:36 11 2 sāk Sk Rahu Kala 15:09 16:02 3 21 Sy Gulika Kala 13:18 14:10 4 22 Ch Gulika Kala 12:27 13:19 5 23 Ma Gulika Kala 11:36 12:28 6 24 Ra Gulika Kala 10:44 11:36 7 25 Gu Gulika Kala 09:51 10:44 9 27 Bu J Ghantak 13:22 14:15 9 27 beig Bu J Ghantak 12:30 13:23 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 7 25 Gu 8 26 Sa 27 18 vid Bu 1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy 4 22 vid Ch 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu 2 20 beig Sk J Ghantak 11:35 12:27 3 21 beig Sy J Ghantak 10:44 11:35 4 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 5 23 Ma 6 24 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 4 22 Ch 5 23 Ma 2018 janvāris 8 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 08:56 16:04 07:08 16:52 Mangal 08:56 16:05 07:09 16:51 Budha 08:55 16:07 07:12 16:48 Guru 08:54 16:09 07:15 16:45 Šukra 08:53 16:10 07:17 16:43 08:52 16:12 07:20 16:40 08:51 16:14 07:23 16:37 14 Čitra 22:15 > 9.01. 23:34 15 Svati 23:34 > 11.01. 01:30 15 Svati 00:00 > 11.01. 01:30 16 Višakha 01:30 > 12.01. 03:56 17 Anuradha 03:56 > 13.01. 06:44 18 Džješta 06:44 > 14.01. 09:44 19 Mūla 09:44 > 15.01. 12:48 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 14 5 Ma Brahma M 07:20 08:08 15 6 Ra Brahma M 07:20 08:08 15 6 0 Brahma M 07:19 08:07 16 7 Gu Brahma M 07:18 08:06 17 8 Sa Brahma M 07:17 08:05 18 9 12 3 sāk Sy Rahu Kala 09:50 10:43 13 4 sāk Ch Rahu Kala 14:18 15:11 13 4 sāk Ch Rahu Kala 12:31 13:25 14 5 sāk Ma Rahu Kala 13:26 14:20 15 6 sāk Ra Rahu Kala 11:37 12:32 16 Gulika Kala 08:52 09:47 16 7 Gu Gulika Kala 14:23 15:19 Bu Brahma M 07:16 08:04 19 10 Ke Brahma M 07:15 08:03 13 4 Ch Abhidžit M 12:06 12:54 14 5 Ma Abhidžit M 12:06 12:54 14 5 Ma Abhidžit M 12:07 12:55 15 6 Ra Abhidžit M 12:07 12:55 16 7 Gu Abhidžit M 12:08 12:56 17 8 Sa Abhidžit M 12:08 12:56 18 9 Bu Abhidžit M 12:08 12:56 2 beig Sk J Ghantak 09:49 10:43 12 3 beig Sy J Ghantak 08:54 09:48 13 4 beig Ch J Ghantak 14:21 15:16 14 5 beig Ma 7 sāk Gu Rahu Kala 10:42 11:37 17 8 sāk Sa Rahu Kala 15:19 16:14 11 2 Sk Gulika Kala 13:23 14:17 12 3 Sy Gulika Kala 12:30 13:24 12 3 Sy Gulika Kala 11:37 12:31 13 4 Ch Gulika Kala 10:42 11:37 14 5 Ma Gulika Kala 09:47 10:42 15 6 Ra J Ghantak 13:27 14:22 15 6 beig Ra J Ghantak 12:32 13:28 9 27 Bu 10 1 Ke 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 8 26 vid Sa 9 27 vid Bu 9 27 vid Bu 10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 10 1 beig Ke J Ghantak 11:37 12:30 11 2 beig Sk J Ghantak 10:43 11:37 11 7 25 Gu 8 26 Sa 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 6 24 Ra 7 25 Gu 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 2018 janvāris 15 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 08:49 16:16 07:27 16:33 Mangal 08:48 16:18 07:30 16:30 Budha 08:47 16:20 07:33 16:27 Guru 08:46 16:22 07:36 16:24 Šukra 08:44 16:24 07:40 16:20 08:43 16:26 07:43 16:17 08:41 16:28 07:47 16:13 00:00 > 21.01. 02:00 25 P.Bhadra 02:00 20 P.Ašadha 12:48 > 16.01. 15:52 21 U.Ašadha 15:52 > 17.01. 18:48 22 Šrāvana 18:48 > 18.01. 21:31 23 Dhaništa 21:31 > 19.01. 23:57 24 Šatabhiša 23:57 > 21.01. 02:00 24 Šatabhiša > 22.01. 03:35 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 20 11 Sk Brahma M 07:13 08:01 21 12 Sy Brahma M 07:12 08:00 22 13 Ch Brahma M 07:11 07:59 23 14 Ma Brahma M 07:10 07:58 24 15 Ra Brahma M 07:08 07:56 24 15 18 9 sāk Bu Rahu Kala 09:45 10:41 19 10 sāk Ke Rahu Kala 14:26 15:22 20 11 sāk Sk Rahu Kala 12:33 13:30 21 12 sāk Sy Rahu Kala 13:31 14:28 22 13 sāk Ch Rahu Kala 11:37 12:34 22 Ch Gulika Kala 14:31 15:30 0 Brahma M 07:07 07:55 25 16 Gu Brahma M 07:05 07:53 19 10 Ke Abhidžit M 12:09 12:57 20 11 Sk Abhidžit M 12:09 12:57 21 12 Sy Abhidžit M 12:09 12:57 22 13 Ch Abhidžit M 12:10 12:58 23 14 Ma Abhidžit M 12:10 12:58 23 14 Ma Abhidžit M 12:10 12:58 24 15 Ra Abhidžit M 12:11 12:59 19 10 beig Ke J Ghantak 08:46 09:43 20 11 beig Sk J Ghantak 14:29 15:27 20 11 beig Sk 13 sāk Ch Rahu Kala 10:39 11:36 23 14 sāk Ma Rahu Kala 15:30 16:28 17 8 Sa Gulika Kala 13:29 14:24 18 9 Bu Gulika Kala 12:33 13:29 19 10 Ke Gulika Kala 11:37 12:33 20 11 Sk Gulika Kala 10:40 11:37 21 12 Sy Gulika Kala 09:42 10:39 21 12 Sy Gulika Kala 08:43 09:41 22 13 J Ghantak 13:32 14:30 21 12 beig Sy J Ghantak 12:35 13:33 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 19 10 Ke 20 11 Sk 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 16 7 beig Gu J Ghantak 11:37 12:33 17 8 beig Sa J Ghantak 10:41 11:37 18 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 17 8 Sa 18 9 Bu 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 16 7 Gu 17 8 Sa 2018 janvāris 22 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts PANČA Čandra 08:40 16:30 07:50 16:10 Mangal 08:38 16:32 07:54 16:06 Budha 08:36 16:35 07:59 16:01 Guru 08:35 16:37 08:02 15:58 Šukra 08:33 16:39 08:06 15:54 08:31 16:41 08:10 15:50 08:29 16:43 08:14 15:46 22:12 26 U.Bhadra 03:35 > 23.01. 04:38 27 Revati 04:38 > 24.01. 05:03 1 Ašvini 05:03 > 25.01. 04:50 2 Bharani 04:50 > 26.01. 03:59 3 Krittika 03:59 > 27.01. 02:32 4 Rohini 02:32 > 28.01. 00:34 5 Mrigašira 00:34 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas DŽANMA NAKŠATRA 26 17 Sa Brahma M 07:04 07:52 27 18 Bu Brahma M 07:02 07:50 1 19 Ke Brahma M 07:01 07:48 2 20 Sk Brahma M 06:59 07:47 3 21 Sy Brahma M 06:57 07:45 4 22 24 15 sāk Ra Rahu Kala 09:38 10:37 25 16 sāk Gu Rahu Kala 14:34 15:33 26 17 sāk Sa Rahu Kala 12:35 13:35 27 18 sāk Bu Rahu Kala 13:36 14:36 1 19 sāk Ke Rahu Kala 11:35 12:36 2 Sk Gulika Kala 14:40 15:42 Ch Brahma M 06:55 07:43 5 23 Ma Brahma M 06:54 07:41 25 16 Gu Abhidžit M 12:11 12:59 26 17 Sa Abhidžit M 12:11 12:59 27 18 Bu Abhidžit M 12:11 12:59 1 19 Ke Abhidžit M 12:12 13:00 2 20 Sk Abhidžit M 12:12 13:00 3 21 Sy Abhidžit M 12:12 13:00 4 22 Ch Abhidžit M 12:12 13:00 25 16 beig Gu J Ghantak 08:35 09:35 26 17 beig Sa J Ghantak 14:37 15:38 27 18 beig Bu 20 sāk Sk Rahu Kala 10:34 11:35 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:42 16:43 23 14 Ma Gulika Kala 13:34 14:33 24 15 Ra Gulika Kala 12:35 13:35 25 16 Gu Gulika Kala 11:36 12:35 26 17 Sa Gulika Kala 10:35 11:35 27 18 Bu Gulika Kala 09:34 10:34 1 19 Ke Gulika Kala 08:31 09:32 2 20 J Ghantak 13:37 14:39 1 19 beig Ke J Ghantak 12:36 13:38 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 22 13 beig Ch J Ghantak 11:36 12:35 23 14 beig Ma J Ghantak 10:37 11:36 24 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra Bhadra 15:48 - 17:29 Bhadra 15:41 - 17:37 Bhadra 02:16 - 04:17 15 beig Ra J Ghantak 09:36 10:36 9 beig Bu J Ghantak 09:44 10:40 Bhadra 15:23 - 17:09 Bhadra 05:57 - 08:07 Bhadra 05:42 - 07:54 Bhadra 13:04 - 14:51 Bhadra 23:26 - 01:32 Bhadra 23:42 - 01:27 Bhadra 18:25 - 20:23 Bhadra 23:01 - 01:14

Panchanga Om2 2018 PRINT · 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 22 13 beig Ch J Ghantak 11:33 12:23 23 14 beig Ma J Ghantak

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Panchanga Om2 2018 PRINT · 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16...

 • Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 1 2 3 4 5 6 7Sampat + 27 1 2 3 4 5 6

  Vipat – 26 27 1 2 3 4 5Kšema + 25 26 27 1 2 3 4

  Pratjari – 24 25 26 27 1 2 3Sadhaka + 23 24 25 26 27 1 2

  Naidhana – 22 23 24 25 26 27 1Maitra + 21 22 23 24 25 26 27

  ParaMaitra+ 20 21 22 23 24 25 26

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsirdīgā N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 8 9 10 11 12 13 14Sampat + 7 8 9 10 11 12 13

  Vipat – 6 7 8 9 10 11 12Kšema + 5 6 7 8 9 10 11

  Pratjari – 4 5 6 7 8 9 10Sadhaka + 3 4 5 6 7 8 9

  Naidhana – 2 3 4 5 6 7 8Maitra + 1 2 3 4 5 6 7

  ParaMaitra+ 27 1 2 3 4 5 6

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ra šausmīgā N Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu šausmīgā N Ke 11 P.PhalguniSk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 15 16 17 18 19 21 22Sampat + 14 15 16 17 18 20 21

  Vipat – 13 14 15 16 17 19 20Kšema + 12 13 14 15 16 18 19

  Pratjari – 11 12 13 14 15 17 18Sadhaka + 10 11 12 13 14 16 17

  Naidhana – 9 10 11 12 13 15 16Maitra + 8 9 10 11 12 14 15

  ParaMaitra+ 7 8 9 10 11 13 14

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ma maigā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 23 24 24 25 26 27 1Sampat + 22 23 23 24 25 26 27

  Vipat – 21 22 22 23 24 25 26Kšema + 20 21 21 22 23 24 25

  Pratjari – 19 20 20 21 22 23 24Sadhaka + 18 19 19 20 21 22 23

  Naidhana – 17 18 18 19 20 21 22Maitra + 16 17 17 18 19 20 21

  ParaMaitra+ 15 16 16 17 18 19 20

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 2 3 4 5 6 6 7Sampat + 1 2 3 4 5 5 6

  Vipat – 27 1 2 3 4 4 5Kšema + 26 27 1 2 3 3 4

  Pratjari – 25 26 27 1 2 2 3Sadhaka + 24 25 26 27 1 1 2

  Naidhana – 23 24 25 26 27 27 1Maitra + 22 23 24 25 26 26 27

  ParaMaitra+ 21 22 23 24 25 25 26

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsirdīgā N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma 6 Arudra Ra maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 8 9 10 11 12 13 14Sampat + 7 8 9 10 11 12 13

  Vipat – 6 7 8 9 10 11 12Kšema + 5 6 7 8 9 10 11

  Pratjari – 4 5 6 7 8 9 10Sadhaka + 3 4 5 6 7 8 9

  Naidhana – 2 3 4 5 6 7 8Maitra + 1 2 3 4 5 6 7

  ParaMaitra+ 27 1 2 3 4 5 6

  2017 decembris18 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:57 15:42 06:45 17:15 Mangal 08:58 15:43 06:45 17:15 Budha 08:58 15:43 06:45 17:15 Guru 08:59 15:44 06:45 17:15 Šukra 08:59 15:44 06:45 17:15 09:00 15:45 06:45 17:15 09:00 15:45 06:45 17:1520:15 > 25.12. 21:39 19 Mūla 03:36 > 19.12. 06:39 20 P.Ašadha 06:39 > 20.12. 09:45 21 U.Ašadha 09:45 > 21.12. 12:48 22 Šrāvana 12:48 > 22.12. 15:40 23 Dhaništa 15:40 > 23.12. 18:13 24 Šatabhiša 18:13 > 24.12. 20:15 25 P.Bhadra

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  19 10 Ke Brahma M 07:21 08:09 20 11 Sk Brahma M 07:22 08:10 21 12 Sy Brahma M 07:22 08:10 22 13 Ch Brahma M 07:23 08:11 23 14 Ma Brahma M 07:23 08:11 24 15

  17 8 sāk Sa Rahu Kala 09:48 10:38 18 9 sāk Bu Rahu Kala 14:02 14:52 19 10 sāk Ke Rahu Kala 12:21 13:11 20 11 sāk Sk Rahu Kala 13:12 14:02 21 12 sāk Sy Rahu Kala 11:31 12:22 22Gulika Kala 09:00 09:50 22 13 Ch Gulika Kala 14:04 14:55

  Ra Brahma M 07:24 08:12 25 16 Gu Brahma M 07:24 08:1218 9 Bu Abhidžit M 11:56 12:44 19 10 Ke Abhidžit M 11:56 12:44 20 11 Sk Abhidžit M 11:57 12:45 21 12 Sy Abhidžit M 11:57 12:45 22 13 Ch Abhidžit M 11:58 12:46 23 14 Ma Abhidžit M 11:58 12:46 24 15 Ra Abhidžit M 11:59 12:47

  8 beig Sa J Ghantak 09:49 10:40 18 9 beig Bu J Ghantak 08:59 09:49 19 10 beig Ke J Ghantak 14:03 14:54 20 11 beig Sk

  13 sāk Ch Rahu Kala 10:41 11:32 23 14 sāk Ma Rahu Kala 14:55 15:4516 7 Gu Gulika Kala 13:10 14:01 17 8 Sa Gulika Kala 12:20 13:11 18 9 Bu Gulika Kala 11:30 12:21 19 10 Ke Gulika Kala 10:40 11:31 20 11 Sk Gulika Kala 09:50 10:41 21 12 Sy

  J Ghantak 13:13 14:04 21 12 beig Sy J Ghantak 12:23 13:1314 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk13 4 vid Ch 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke

  15 6 beig Ra J Ghantak 11:29 12:20 16 7 beig Gu J Ghantak 10:39 11:30 17

  12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa

  2017 decembris25 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 31 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 09:00 15:46 06:46 17:14 Mangal 09:01 15:47 06:46 17:14 Budha 09:01 15:48 06:47 17:13 Guru 09:01 15:49 06:48 17:12 Šukra 09:01 15:50 06:49 17:11 09:01 15:51 06:50 17:10 09:00 15:52 06:52 17:0826 U.Bhadra 21:39 > 26.12. 22:17 27 Revati 22:17 > 27.12. 22:06 1 Ašvini 22:06 > 28.12. 21:08 2 Bharani 21:08 > 29.12. 19:26 3 Krittika 19:26 > 30.12. 17:08 4 Rohini 17:08 > 31.12. 14:23 5 Mrigašira 14:23 > 1.01. 11:22

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  26 17 Sa Brahma M 07:24 08:12 27 18 Bu Brahma M 07:25 08:13 1 19 Ke Brahma M 07:25 08:13 2 20 Sk Brahma M 07:25 08:13 3 21 Sy Brahma M 07:25 08:13 4 22

  24 15 sāk Ra Rahu Kala 09:51 10:42 25 16 sāk Gu Rahu Kala 14:05 14:56 26 17 sāk Sa Rahu Kala 12:24 13:15 27 18 sāk Bu Rahu Kala 13:16 14:07 1 19 sāk Ke Rahu Kala 11:34 12:25 2Gulika Kala 09:01 09:52 2 20 Sk Gulika Kala 14:09 15:01

  Ch Brahma M 07:25 08:13 5 23 Ma Brahma M 07:24 08:1225 16 Gu Abhidžit M 11:59 12:47 26 17 Sa Abhidžit M 12:00 12:48 27 18 Bu Abhidžit M 12:00 12:48 1 19 Ke Abhidžit M 12:01 12:49 2 20 Sk Abhidžit M 12:01 12:49 3 21 Sy Abhidžit M 12:02 12:50 4 22 Ch Abhidžit M 12:02 12:50

  15 beig Ra J Ghantak 09:52 10:43 25 16 beig Gu J Ghantak 09:01 09:52 26 17 beig Sa J Ghantak 14:08 14:59 27 18 beig Bu

  20 sāk Sk Rahu Kala 10:43 11:34 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:01 15:5223 14 Ma Gulika Kala 13:14 14:05 24 15 Ra Gulika Kala 12:24 13:15 25 16 Gu Gulika Kala 11:33 12:24 26 17 Sa Gulika Kala 10:43 11:34 27 18 Bu Gulika Kala 09:52 10:43 1 19 Ke

  J Ghantak 13:17 14:08 1 19 beig Ke J Ghantak 12:26 13:1821 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa

  22 13 beig Ch J Ghantak 11:33 12:23 23 14 beig Ma J Ghantak 10:42 11:33 24

  19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra

  2018 janvāris1 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 5 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 09:00 15:53 06:53 17:07 Mangal 09:00 15:55 06:55 17:05 Budha 08:59 15:56 06:57 17:03 Guru 08:59 15:57 06:58 17:02 Šukra 08:58 15:59 07:01 16:59 08:58 16:00 07:02 16:58 08:57 16:02 07:05 16:5521:49 > 7.01. 21:39 13 Hasta 21:396 Arudra 11:22 > 2.01. 08:17 7 Punarvasu 08:17 > 3.01. 05:18 8 Pušja 05:18 > 4.01. 02:37 9 Ašleša 02:37 > 5.01. 00:23 10 Magha 00:23 22:45 12 U.Phalguni > 8.01. 22:15

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  6 24 Ra Brahma M 07:24 08:12 7 25 Gu Brahma M 07:24 08:12 8 26 Sa Brahma M 07:23 08:11 9 27 Bu Brahma M 07:23 08:11 10 1 Ke Brahma M 07:22 08:10 12 3

  4 22 sāk Ch Rahu Kala 09:52 10:43 5 23 sāk Ma Rahu Kala 14:11 15:03 6 24 sāk Ra Rahu Kala 12:28 13:20 7 25 sāk Gu Rahu Kala 13:20 14:13 8 26 sāk Sa Rahu Kala 11:36 12:29 10Gulika Kala 08:58 09:51 10 1 Ke Gulika Kala 14:16 15:09

  Sy Brahma M 07:22 08:10 13 4 Ch Brahma M 07:21 08:095 23 Ma Abhidžit M 12:03 12:51 6 24 Ra Abhidžit M 12:03 12:51 7 25 Gu Abhidžit M 12:04 12:52 8 26 Sa Abhidžit M 12:04 12:52 9 27 Bu Abhidžit M 12:05 12:53 11 2 Sk Abhidžit M 12:05 12:53 12 3 Sy Abhidžit M 12:06 12:54

  22 beig Ch J Ghantak 09:51 10:44 5 23 beig Ma J Ghantak 08:59 09:51 6 24 beig Ra J Ghantak 14:14 15:06 8 26 beig Sa

  1 sāk Ke Rahu Kala 10:43 11:36 11 2 sāk Sk Rahu Kala 15:09 16:023 21 Sy Gulika Kala 13:18 14:10 4 22 Ch Gulika Kala 12:27 13:19 5 23 Ma Gulika Kala 11:36 12:28 6 24 Ra Gulika Kala 10:44 11:36 7 25 Gu Gulika Kala 09:51 10:44 9 27 Bu

  J Ghantak 13:22 14:15 9 27 beig Bu J Ghantak 12:30 13:231 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 7 25 Gu 8 26 Sa27 18 vid Bu 1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy 4 22 vid Ch 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu

  2 20 beig Sk J Ghantak 11:35 12:27 3 21 beig Sy J Ghantak 10:44 11:35 4

  26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 5 23 Ma 6 24 Ra25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 4 22 Ch 5 23 Ma

  2018 janvāris8 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:56 16:04 07:08 16:52 Mangal 08:56 16:05 07:09 16:51 Budha 08:55 16:07 07:12 16:48 Guru 08:54 16:09 07:15 16:45 Šukra 08:53 16:10 07:17 16:43 08:52 16:12 07:20 16:40 08:51 16:14 07:23 16:3714 Čitra 22:15 > 9.01. 23:34 15 Svati 23:34 > 11.01. 01:30 15 Svati 00:00 > 11.01. 01:30 16 Višakha 01:30 > 12.01. 03:56 17 Anuradha 03:56 > 13.01. 06:44 18 Džješta 06:44 > 14.01. 09:44 19 Mūla 09:44 > 15.01. 12:48

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  14 5 Ma Brahma M 07:20 08:08 15 6 Ra Brahma M 07:20 08:08 15 6 0 Brahma M 07:19 08:07 16 7 Gu Brahma M 07:18 08:06 17 8 Sa Brahma M 07:17 08:05 18 9

  12 3 sāk Sy Rahu Kala 09:50 10:43 13 4 sāk Ch Rahu Kala 14:18 15:11 13 4 sāk Ch Rahu Kala 12:31 13:25 14 5 sāk Ma Rahu Kala 13:26 14:20 15 6 sāk Ra Rahu Kala 11:37 12:32 16Gulika Kala 08:52 09:47 16 7 Gu Gulika Kala 14:23 15:19

  Bu Brahma M 07:16 08:04 19 10 Ke Brahma M 07:15 08:0313 4 Ch Abhidžit M 12:06 12:54 14 5 Ma Abhidžit M 12:06 12:54 14 5 Ma Abhidžit M 12:07 12:55 15 6 Ra Abhidžit M 12:07 12:55 16 7 Gu Abhidžit M 12:08 12:56 17 8 Sa Abhidžit M 12:08 12:56 18 9 Bu Abhidžit M 12:08 12:56

  2 beig Sk J Ghantak 09:49 10:43 12 3 beig Sy J Ghantak 08:54 09:48 13 4 beig Ch J Ghantak 14:21 15:16 14 5 beig Ma

  7 sāk Gu Rahu Kala 10:42 11:37 17 8 sāk Sa Rahu Kala 15:19 16:1411 2 Sk Gulika Kala 13:23 14:17 12 3 Sy Gulika Kala 12:30 13:24 12 3 Sy Gulika Kala 11:37 12:31 13 4 Ch Gulika Kala 10:42 11:37 14 5 Ma Gulika Kala 09:47 10:42 15 6 Ra

  J Ghantak 13:27 14:22 15 6 beig Ra J Ghantak 12:32 13:289 27 Bu 10 1 Ke 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma8 26 vid Sa 9 27 vid Bu 9 27 vid Bu 10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch

  10 1 beig Ke J Ghantak 11:37 12:30 11 2 beig Sk J Ghantak 10:43 11:37 11

  7 25 Gu 8 26 Sa 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy6 24 Ra 7 25 Gu 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk

  2018 janvāris15 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:49 16:16 07:27 16:33 Mangal 08:48 16:18 07:30 16:30 Budha 08:47 16:20 07:33 16:27 Guru 08:46 16:22 07:36 16:24 Šukra 08:44 16:24 07:40 16:20 08:43 16:26 07:43 16:17 08:41 16:28 07:47 16:13 00:00 > 21.01. 02:00 25 P.Bhadra 02:0020 P.Ašadha 12:48 > 16.01. 15:52 21 U.Ašadha 15:52 > 17.01. 18:48 22 Šrāvana 18:48 > 18.01. 21:31 23 Dhaništa 21:31 > 19.01. 23:57 24 Šatabhiša 23:57 > 21.01. 02:00 24 Šatabhiša > 22.01. 03:35

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  20 11 Sk Brahma M 07:13 08:01 21 12 Sy Brahma M 07:12 08:00 22 13 Ch Brahma M 07:11 07:59 23 14 Ma Brahma M 07:10 07:58 24 15 Ra Brahma M 07:08 07:56 24 15

  18 9 sāk Bu Rahu Kala 09:45 10:41 19 10 sāk Ke Rahu Kala 14:26 15:22 20 11 sāk Sk Rahu Kala 12:33 13:30 21 12 sāk Sy Rahu Kala 13:31 14:28 22 13 sāk Ch Rahu Kala 11:37 12:34 22Ch Gulika Kala 14:31 15:30

  0 Brahma M 07:07 07:55 25 16 Gu Brahma M 07:05 07:5319 10 Ke Abhidžit M 12:09 12:57 20 11 Sk Abhidžit M 12:09 12:57 21 12 Sy Abhidžit M 12:09 12:57 22 13 Ch Abhidžit M 12:10 12:58 23 14 Ma Abhidžit M 12:10 12:58 23 14 Ma Abhidžit M 12:10 12:58 24 15 Ra Abhidžit M 12:11 12:59

  19 10 beig Ke J Ghantak 08:46 09:43 20 11 beig Sk J Ghantak 14:29 15:27 20 11 beig Sk

  13 sāk Ch Rahu Kala 10:39 11:36 23 14 sāk Ma Rahu Kala 15:30 16:2817 8 Sa Gulika Kala 13:29 14:24 18 9 Bu Gulika Kala 12:33 13:29 19 10 Ke Gulika Kala 11:37 12:33 20 11 Sk Gulika Kala 10:40 11:37 21 12 Sy Gulika Kala 09:42 10:39 21 12 Sy Gulika Kala 08:43 09:41 22 13

  J Ghantak 13:32 14:30 21 12 beig Sy J Ghantak 12:35 13:3315 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 19 10 Ke 20 11 Sk14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke

  16 7 beig Gu J Ghantak 11:37 12:33 17 8 beig Sa J Ghantak 10:41 11:37 18

  13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 17 8 Sa 18 9 Bu12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 16 7 Gu 17 8 Sa

  2018 janvāris22 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:40 16:30 07:50 16:10 Mangal 08:38 16:32 07:54 16:06 Budha 08:36 16:35 07:59 16:01 Guru 08:35 16:37 08:02 15:58 Šukra 08:33 16:39 08:06 15:54 08:31 16:41 08:10 15:50 08:29 16:43 08:14 15:4622:1226 U.Bhadra 03:35 > 23.01. 04:38 27 Revati 04:38 > 24.01. 05:03 1 Ašvini 05:03 > 25.01. 04:50 2 Bharani 04:50 > 26.01. 03:59 3 Krittika 03:59 > 27.01. 02:32 4 Rohini 02:32 > 28.01. 00:34 5 Mrigašira 00:34

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  26 17 Sa Brahma M 07:04 07:52 27 18 Bu Brahma M 07:02 07:50 1 19 Ke Brahma M 07:01 07:48 2 20 Sk Brahma M 06:59 07:47 3 21 Sy Brahma M 06:57 07:45 4 22

  24 15 sāk Ra Rahu Kala 09:38 10:37 25 16 sāk Gu Rahu Kala 14:34 15:33 26 17 sāk Sa Rahu Kala 12:35 13:35 27 18 sāk Bu Rahu Kala 13:36 14:36 1 19 sāk Ke Rahu Kala 11:35 12:36 2Sk Gulika Kala 14:40 15:42

  Ch Brahma M 06:55 07:43 5 23 Ma Brahma M 06:54 07:4125 16 Gu Abhidžit M 12:11 12:59 26 17 Sa Abhidžit M 12:11 12:59 27 18 Bu Abhidžit M 12:11 12:59 1 19 Ke Abhidžit M 12:12 13:00 2 20 Sk Abhidžit M 12:12 13:00 3 21 Sy Abhidžit M 12:12 13:00 4 22 Ch Abhidžit M 12:12 13:00

  25 16 beig Gu J Ghantak 08:35 09:35 26 17 beig Sa J Ghantak 14:37 15:38 27 18 beig Bu

  20 sāk Sk Rahu Kala 10:34 11:35 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:42 16:4323 14 Ma Gulika Kala 13:34 14:33 24 15 Ra Gulika Kala 12:35 13:35 25 16 Gu Gulika Kala 11:36 12:35 26 17 Sa Gulika Kala 10:35 11:35 27 18 Bu Gulika Kala 09:34 10:34 1 19 Ke Gulika Kala 08:31 09:32 2 20

  J Ghantak 13:37 14:39 1 19 beig Ke J Ghantak 12:36 13:3821 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa

  22 13 beig Ch J Ghantak 11:36 12:35 23 14 beig Ma J Ghantak 10:37 11:36 24

  19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra

  Bhadra 15:48 - 17:29

  Bhadra 15:41 - 17:37

  Bhadra 02:16 - 04:17

  15 beig Ra J Ghantak 09:36 10:36

  9 beig Bu J Ghantak 09:44 10:40

  Bhadra 15:23 - 17:09

  Bhadra 05:57 - 08:07

  Bhadra 05:42 - 07:54

  Bhadra 13:04 - 14:51

  Bhadra 23:26 - 01:32

  Bhadra 23:42 - 01:27

  Bhadra 18:25 - 20:23

  Bhadra 23:01 - 01:14

 • Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 16 17 18 19 20 21 22Sampat + 15 16 17 18 19 20 21

  Vipat – 14 15 16 17 18 19 20Kšema + 13 14 15 16 17 18 19

  Pratjari – 12 13 14 15 16 17 18Sadhaka + 11 12 13 14 15 16 17

  Naidhana – 10 11 12 13 14 15 16Maitra + 9 10 11 12 13 14 15

  ParaMaitra+ 8 9 10 11 12 13 14

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ma maigā N Ra kustīgā N Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 23 24 25 26 27 1 2Sampat + 22 23 24 25 26 27 1

  Vipat – 21 22 23 24 25 26 27Kšema + 20 21 22 23 24 25 26

  Pratjari – 19 20 21 22 23 24 25Sadhaka + 18 19 20 21 22 23 24

  Naidhana – 17 18 19 20 21 22 23Maitra + 16 17 18 19 20 21 22

  ParaMaitra+ 15 16 17 18 19 20 21

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sy fiksētā N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 3 3 4 5 6 7 8Sampat + 2 2 3 4 5 6 7

  Vipat – 1 1 2 3 4 5 6Kšema + 27 27 1 2 3 4 5

  Pratjari – 26 26 27 1 2 3 4Sadhaka + 25 25 26 27 1 2 3

  Naidhana – 24 24 25 26 27 1 2Maitra + 23 23 24 25 26 27 1

  ParaMaitra+ 22 22 23 24 25 26 27

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsirdīgā N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā N Ra šausmīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 9 10 11 12 13 14 15Sampat + 8 9 10 11 12 13 14

  Vipat – 7 8 9 10 11 12 13Kšema + 6 7 8 9 10 11 12

  Pratjari – 5 6 7 8 9 10 11Sadhaka + 4 5 6 7 8 9 10

  Naidhana – 3 4 5 6 7 8 9Maitra + 2 3 4 5 6 7 8

  ParaMaitra+ 1 2 3 4 5 6 7

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu 10 Magha Ke šausmīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā N Ma maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 16 17 18 20 21 22 23Sampat + 15 16 17 19 20 21 22

  Vipat – 14 15 16 18 19 20 21Kšema + 13 14 15 17 18 19 20

  Pratjari – 12 13 14 16 17 18 19Sadhaka + 11 12 13 15 16 17 18

  Naidhana – 10 11 12 14 15 16 17Maitra + 9 10 11 13 14 15 16

  ParaMaitra+ 8 9 10 12 13 14 15

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ra kustīgā N Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 24 25 26 27 1 1 2Sampat + 23 24 25 26 27 27 1

  Vipat – 22 23 24 25 26 26 27Kšema + 21 22 23 24 25 25 26

  Pratjari – 20 21 22 23 24 24 25Sadhaka + 19 20 21 22 23 23 24

  Naidhana – 18 19 20 21 22 22 23Maitra + 17 18 19 20 21 21 22

  ParaMaitra+ 16 17 18 19 20 20 21

  Bhadra 1:47 - 3:38

  Bhadra 4:53 - 7:01

  Čandra pilns aptumsums15:31 (Latvijā redz. daļ.)

  Sūrja daļējs aptumsums22:52 (Latvijā nav redzams)

  Nakts no 13. uz 14. februāraMaha Šivaratri

  Bhadra 13:49 - 15:49

  Bhadra 13:27 - 15:14

  Diena Nakts07:53 17:22 09:29 14:31 Guru 07:51 17:24 09:33 14:27

  2018 februāris12 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 15 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Svētdiena Lec Riet

  PANČ

  ANGA

  Čandra 07:58 17:17 09:19 14:41 Mangal 07:56 17:20 09:24 14:36 Budha 17:27 09:38 14:22 07:46 17:29 09:43 14:17 07:44 17:31 09:47 14:13Šukra 07:4921 U.Ašadha 22:33 > 14.02. 01:26 21 U.Ašadha 00:00 > 14.02. 01:26 22 Šrāvana 01:26 > 15.02. 04:00 23 Dhaništa 04:00 > 16.02. 06:11 24 Šatabhiša 06:11 > 17.02. 07:57 25 P.Bhadra 07:57 > 18.02. 09:16 26 U.Bhadra 09:16 > 19.02. 10:07

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  21 12 Sy Brahma M 06:22 07:10 21 12 00:00 Brahma M 06:20 07:08 22 13 Ch Brahma M 06:18 07:05 23 14 Ma Brahma M 06:15 07:03 24 15 Ra Brahma M 06:13 07:01 25 16

  19 10 sāk Ke Rahu Kala 09:08 10:18 19 10 sāk Ke Rahu Kala 14:59 16:09 20 11 sāk Sk Rahu Kala 12:38 13:49 21 12 sāk Sy Rahu Kala 13:49 15:01 22 13 sāk Ch Rahu Kala 11:25 12:38 23Gulika Kala 07:46 08:59 23 14 Ma Gulika Kala 15:04 16:18

  Gu Brahma M 06:10 06:58 26 17 Sa Brahma M 06:08 06:5620 11 Sk Abhidžit M 12:14 13:02 20 11 Sk Abhidžit M 12:14 13:02 21 12 Sy Abhidžit M 12:14 13:02 22 13 Ch Abhidžit M 12:14 13:02 23 14 Ma Abhidžit M 12:14 13:02 24 15 Ra Abhidžit M 12:14 13:02 25 16 Gu Abhidžit M 12:13 13:01

  9 beig Bu J Ghantak 09:04 10:16 19 10 beig Ke J Ghantak 07:51 09:03 20 11 beig Sk J Ghantak 15:02 16:14 21 12 beig Sy

  14 sāk Ma Rahu Kala 10:12 11:25 24 15 sāk Ra Rahu Kala 16:18 17:3118 9 Bu Gulika Kala 13:48 14:58 18 9 Bu Gulika Kala 12:38 13:48 19 10 Ke Gulika Kala 11:27 12:38 20 11 Sk Gulika Kala 10:14 11:26 21 12 Sy Gulika Kala 09:01 10:13 22 13 Ch

  J Ghantak 13:50 15:03 22 13 beig Ch J Ghantak 12:37 13:5116 7 Gu 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy15 6 vid Ra 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk

  17 8 beig Sa J Ghantak 11:28 12:38 17 8 beig Sa J Ghantak 10:17 11:27 18

  14 5 Ma 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke13 4 Ch 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu

  2018 februāris19 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 07:41 17:33 09:52 14:08 Mangal 07:39 17:36 09:57 14:03 Budha 07:36 17:38 10:02 13:58 Guru 07:34 17:40 10:06 13:54 Šukra 07:31 17:42 10:11 13:49 07:29 17:45 10:16 13:44 07:26 17:47 10:21 13:3906:23 > 26.02. 04:32 3 Krittika 10:04 > 23.02. 09:12 4 Rohini 09:12 > 24.02. 07:58 5 Mrigašira27 Revati 10:07 > 20.02. 10:32 1 Ašvini 10:32 > 21.02. 10:31 2 Bharani 10:31 > 22.02. 10:04 07:58 > 25.02. 06:23 6 Arudra

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  27 18 Bu Brahma M 06:06 06:53 1 19 Ke Brahma M 06:03 06:51 2 20 Sk Brahma M 06:01 06:49 3 21 Sy Brahma M 05:58 06:46 4 22 Ch Brahma M 05:56 06:44 5 23

  25 16 sāk Gu Rahu Kala 08:55 10:09 26 17 sāk Sa Rahu Kala 15:07 16:21 27 18 sāk Bu Rahu Kala 12:37 13:52 1 19 sāk Ke Rahu Kala 13:53 15:09 2 20 sāk Sk Rahu Kala 11:21 12:37 3Gulika Kala 07:29 08:46 3 21 Sy Gulika Kala 15:12 16:29

  Ma Brahma M 05:53 06:41 6 24 Ra Brahma M 05:51 06:3826 17 Sa Abhidžit M 12:13 13:01 27 18 Bu Abhidžit M 12:13 13:01 1 19 Ke Abhidžit M 12:13 13:01 2 20 Sk Abhidžit M 12:13 13:01 3 21 Sy Abhidžit M 12:13 13:01 4 22 Ch Abhidžit M 12:13 13:01 5 23 Ma Abhidžit M 12:13 13:01

  16 beig Gu J Ghantak 08:52 10:07 26 17 beig Sa J Ghantak 07:34 08:50 27 18 beig Bu J Ghantak 15:10 16:26 1 19 beig Ke

  21 sāk Sy Rahu Kala 10:03 11:20 4 22 sāk Ch Rahu Kala 16:29 17:4724 15 Ra Gulika Kala 13:51 15:05 25 16 Gu Gulika Kala 12:37 13:52 26 17 Sa Gulika Kala 11:22 12:37 27 18 Bu Gulika Kala 10:06 11:21 1 19 Ke Gulika Kala 08:48 10:04 2 20 Sk

  J Ghantak 13:54 15:11 2 20 beig Sk J Ghantak 12:37 13:5422 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 27 18 vid Bu

  23 14 beig Ma J Ghantak 11:23 12:37 24 15 beig Ra J Ghantak 10:08 11:23 25

  20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu

  2018 februāris / marts26 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 07:24 17:49 10:25 13:35 Mangal 07:21 17:51 10:30 13:30 Budha 07:19 17:54 10:35 13:25 Guru 07:16 17:56 10:40 13:20 Šukra 07:14 17:58 10:44 13:16 07:11 18:00 10:49 13:11 07:08 18:02 10:54 13:06> 5.03. 16:47 17:24 > 4.03. 16:45 14 Čitra 16:457 Punarvasu 04:32 > 27.02. 02:29 8 Pušja 02:29 > 28.02. 00:21 9 Ašleša 00:21 22:14 11 P.Phalguni 20:17 > 2.03. 18:37 12 U.Phalguni 18:37 > 3.03. 17:24 13 Hasta

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  7 25 Gu Brahma M 05:48 06:36 8 26 Sa Brahma M 05:45 06:33 9 27 Bu Brahma M 05:43 06:31 11 2 Sk Brahma M 05:40 06:28 12 3 Sy Brahma M 05:38 06:26 13 4

  5 23 sāk Ma Rahu Kala 08:42 10:00 6 24 sāk Ra Rahu Kala 15:14 16:33 7 25 sāk Gu Rahu Kala 12:36 13:56 9 27 sāk Bu Rahu Kala 13:56 15:16 10 1 sāk Ke Rahu Kala 11:15 12:36 11Gulika Kala 07:11 08:32 11 2 Sk Gulika Kala 15:19 16:41

  Ch Brahma M 05:35 06:23 14 5 Ma Brahma M 05:33 06:206 24 Ra Abhidžit M 12:13 13:01 7 25 Gu Abhidžit M 12:12 13:00 8 26 Sa Abhidžit M 12:12 13:00 10 1 Ke Abhidžit M 12:12 13:00 11 2 Sk Abhidžit M 12:12 13:00 12 3 Sy Abhidžit M 12:12 13:00 13 4 Ch Abhidžit M 12:11 12:59

  23 beig Ma J Ghantak 08:38 09:57 7 25 beig Gu J Ghantak 07:16 08:36 8 26 beig Sa J Ghantak 15:17 16:37 9 27 beig Bu

  2 sāk Sk Rahu Kala 09:53 11:14 12 3 sāk Sy Rahu Kala 16:41 18:024 22 Ch Gulika Kala 13:55 15:13 5 23 Ma Gulika Kala 12:36 13:55 6 24 Ra Gulika Kala 11:17 12:36 8 26 Sa Gulika Kala 09:56 11:16 9 27 Bu Gulika Kala 08:34 09:55 10 1 Ke

  J Ghantak 13:57 15:18 10 1 beig Ke J Ghantak 12:35 13:572 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy 5 23 vid Ma 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu 8 26 vid Sa

  3 21 beig Sy J Ghantak 11:18 12:37 4 22 beig Ch J Ghantak 09:59 11:18 5

  27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra

  2018 marts5 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 07:06 18:05 10:59 13:01 Mangal 07:03 18:07 11:04 12:56 Budha 07:00 18:09 11:09 12:51 Guru 06:58 18:11 11:13 12:47 Šukra 06:55 18:13 11:18 12:42 06:52 18:15 11:23 12:37 06:50 18:18 11:28 12:3202:58 > 12.03. 06:04 15 Svati 16:47 > 6.03. 17:33 16 Višakha 17:33 > 7.03. 19:04 17 Anuradha 19:04 > 8.03. 21:14 18 Džješta 21:14 > 9.03. 23:56 19 Mūla 23:56 > 11.03. 02:58 19 Mūla 00:00 > 11.03. 02:58 20 P.Ašadha

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  15 6 Ra Brahma M 05:30 06:18 16 7 Gu Brahma M 05:27 06:15 17 8 Sa Brahma M 05:25 06:13 18 9 Bu Brahma M 05:22 06:10 19 10 Ke Brahma M 05:19 06:07 19 10

  13 4 sāk Ch Rahu Kala 08:28 09:50 14 5 sāk Ma Rahu Kala 15:21 16:44 15 6 sāk Ra Rahu Kala 12:35 13:58 16 7 sāk Gu Rahu Kala 13:59 15:23 17 8 sāk Sa Rahu Kala 11:09 12:34 17Gulika Kala 06:52 08:18 17 8 Sa Gulika Kala 15:26 16:52

  0 Brahma M 05:17 06:05 20 11 Sk Brahma M 05:14 06:0214 5 Ma Abhidžit M 12:11 12:59 15 6 Ra Abhidžit M 12:11 12:59 16 7 Gu Abhidžit M 12:11 12:59 17 8 Sa Abhidžit M 12:10 12:58 18 9 Bu Abhidžit M 12:10 12:58 18 9 Bu Abhidžit M 12:10 12:58 19 10 Ke Abhidžit M 12:10 12:58

  4 beig Ch J Ghantak 08:24 09:48 14 5 beig Ma J Ghantak 06:58 08:22 15 6 beig Ra J Ghantak 15:24 16:49 15 6 beig Ra

  8 sāk Sa Rahu Kala 09:43 11:09 18 9 sāk Bu Rahu Kala 16:52 18:1812 3 Sy Gulika Kala 13:57 15:20 13 4 Ch Gulika Kala 12:35 13:58 14 5 Ma Gulika Kala 11:11 12:35 15 6 Ra Gulika Kala 09:46 11:10 16 7 Gu Gulika Kala 08:20 09:45 16 7 Gu

  J Ghantak 13:59 15:25 16 7 beig Gu J Ghantak 12:34 14:0010 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 14 5 Ma 15 6 Ra9 27 vid Bu 10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 13 4 vid Ch 14 5 vid Ma

  11 2 beig Sk J Ghantak 11:13 12:35 12 3 beig Sy J Ghantak 09:49 11:12 13

  8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 12 3 Sy 13 4 Ch7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 11 2 Sk 12 3 Sy

  2018 janvāris / februāris29 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 31 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:28 16:46 08:18 15:42 Mangal 08:26 16:48 08:22 15:38 Budha 08:24 16:50 08:26 15:34 Guru 08:22 16:52 08:30 15:30 Šukra 08:20 16:55 08:35 15:25 08:18 16:57 08:39 15:21 08:16 16:59 08:43 15:177 Punarvasu 19:33 > 30.01. 16:47 8 Pušja 16:47 > 31.01. 14:05 9 Ašleša 14:05 > 1.02. 11:35 10 Magha 11:35 > 2.02. 09:28 11 P.Phalguni 09:28 > 3.02. 07:53 12 U.Phalguni 07:53 > 4.02. 06:57 13 Hasta 06:57 > 5.02. 06:46

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  7 25 Gu Brahma M 06:52 07:40 8 26 Sa Brahma M 06:50 07:38 9 27 Bu Brahma M 06:48 07:36 10 1 Ke Brahma M 06:46 07:34 11 2 Sk Brahma M 06:44 07:32 12 3

  5 23 sāk Ma Rahu Kala 09:30 10:32 6 24 sāk Ra Rahu Kala 14:42 15:45 7 25 sāk Gu Rahu Kala 12:37 13:40 8 26 sāk Sa Rahu Kala 13:41 14:45 9 27 sāk Bu Rahu Kala 11:33 12:37 10Ke Gulika Kala 14:48 15:54

  Sy Brahma M 06:42 07:30 13 4 Ch Brahma M 06:40 07:286 24 Ra Abhidžit M 12:13 13:01 7 25 Gu Abhidžit M 12:13 13:01 8 26 Sa Abhidžit M 12:13 13:01 9 27 Bu Abhidžit M 12:13 13:01 10 1 Ke Abhidžit M 12:13 13:01 11 2 Sk Abhidžit M 12:13 13:01 12 3 Sy Abhidžit M 12:13 13:01

  6 24 beig Ra J Ghantak 08:22 09:26 7 25 beig Gu J Ghantak 14:46 15:50 8 26 beig Sa

  1 sāk Ke Rahu Kala 10:27 11:32 11 2 sāk Sk Rahu Kala 15:54 16:594 22 Ch Gulika Kala 13:39 14:41 5 23 Ma Gulika Kala 12:37 13:40 6 24 Ra Gulika Kala 11:34 12:37 7 25 Gu Gulika Kala 10:29 11:33 8 26 Sa Gulika Kala 09:24 10:28 9 27 Bu Gulika Kala 08:18 09:23 10 1

  J Ghantak 13:42 14:47 9 27 beig Bu J Ghantak 12:37 13:432 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy 4 22 vid Ch 5 23 vid Ma 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu

  3 21 beig Sy J Ghantak 11:34 12:37 4 22 beig Ch J Ghantak 10:31 11:34 5

  27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma

  2018 februāris5 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 08:14 17:01 08:47 15:13 Mangal 08:11 17:04 08:53 15:07 Budha 08:09 17:06 08:57 15:03 Guru 08:07 17:08 09:01 14:59 Šukra 08:05 17:11 09:06 14:54 08:03 17:13 09:10 14:50 08:00 17:15 09:15 14:4519:28 > 12.02. 22:33 14 Čitra 06:46 > 6.02. 07:23 15 Svati 07:23 > 7.02. 08:45 16 Višakha 08:45 > 8.02. 10:49 17 Anuradha 10:49 > 9.02. 13:25 18 Džješta 13:25 > 10.02. 16:22 19 Mūla 16:22 > 11.02. 19:28 20 P.Ašadha

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  14 5 Ma Brahma M 06:38 07:26 15 6 Ra Brahma M 06:36 07:23 16 7 Gu Brahma M 06:33 07:21 17 8 Sa Brahma M 06:31 07:19 18 9 Bu Brahma M 06:29 07:17 19 10

  12 3 sāk Sy Rahu Kala 09:20 10:25 13 4 sāk Ch Rahu Kala 14:51 15:57 14 5 sāk Ma Rahu Kala 12:38 13:45 15 6 sāk Ra Rahu Kala 13:45 14:53 16 7 sāk Gu Rahu Kala 11:29 12:38 1713 4 Ch Abhidžit M 12:13 13:01 14 5 Ma Abhidžit M 12:14 13:02 15 6 Ra Abhidžit M 12:14 13:02 16 7 Gu Abhidžit M 12:14 13:02 17 8 Sa Abhidžit M 12:14 13:02 18 9 Bu

  11 2 Sk Gulika Kala 13:43 14:49 12 3 Sy Gulika Kala 12:38 13:44 13 4 Ch Gulika Kala 11:31 12:38 14 5 Ma Gulika Kala 10:22 11:30 15 6 Ra Gulika Kala 09:13 10:21 16 7 Gu

  8 26 vid Sa 9 27 vid Bu 10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 14 5 vid MaBhadra 10:37 - 12:40

  10 1 beig Ke J Ghantak 11:31 12:37 11 2 beig Sk J Ghantak 10:24 11:31 12 3 beig Sy J Ghantak 09:16 10:23 13 4 beig Ch J Ghantak 08:07 09:15 14 5 beig Ma J Ghantak 14:54 16:02 15 6 beig Ra9 27 Bu 10 1 Ke 11 2

  7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy

  Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma

  Bhadra 02:34 - 04:1723 beig Ma J Ghantak 09:27 10:30

  Bhadra 19:04 - 21:16

  Bhadra 04:21 - 06:11

  Bhadra 01:16 - 03:29J Ghantak 13:47 14:55

  8 sāk Sa Rahu Kala 10:20 11:29Gulika Kala 08:03 09:11

  Ke Brahma M 06:27 07:15Abhidžit M 12:14 13:02

  16 7 beig Gu J Ghantak 12:38 13:47

  Bhadra 18:44 - 20:40

  15 6 Ra

  18 9 sāk Bu Rahu Kala 16:06 17:1517 8 Sa Gulika Kala 14:56 16:06

  20 11 Sk Brahma M 06:24 07:1219 10 Ke Abhidžit M 12:14 13:02

  Bhadra 8:40 - 10:26

  Bhadra 21:45 - 23:58

 • Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā N Bu maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 3 4 5 6 7 8 9Sampat + 2 3 4 5 6 7 8

  Vipat – 1 2 3 4 5 6 7Kšema + 27 1 2 3 4 5 6

  Pratjari – 26 27 1 2 3 4 5Sadhaka + 25 26 27 1 2 3 4

  Naidhana – 24 25 26 27 1 2 3Maitra + 23 24 25 26 27 1 2

  ParaMaitra+ 22 23 24 25 26 27 1

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ke vieglā N Sk cietsirdīgā N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā N Ra šausmīgā N Gu kustīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 10 11 12 13 14 15 16Sampat + 9 10 11 12 13 14 15

  Vipat – 8 9 10 11 12 13 14Kšema + 7 8 9 10 11 12 13

  Pratjari – 6 7 8 9 10 11 12Sadhaka + 5 6 7 8 9 10 11

  Naidhana – 4 5 6 7 8 9 10Maitra + 3 4 5 6 7 8 9

  ParaMaitra+ 2 3 4 5 6 7 8

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sa vieglā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā N Ma maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 17 18 19 20 21 22 23Sampat + 16 17 18 19 20 21 22

  Vipat – 15 16 17 18 19 20 21Kšema + 14 15 16 17 18 19 20

  Pratjari – 13 14 15 16 17 18 19Sadhaka + 12 13 14 15 16 17 18

  Naidhana – 11 12 13 14 15 16 17Maitra + 10 11 12 13 14 15 16

  ParaMaitra+ 9 10 11 12 13 14 15

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ra kustīgā N Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 24 25 26 27 1 2 3Sampat + 23 24 25 26 27 1 2

  Vipat – 22 23 24 25 26 27 1Kšema + 21 22 23 24 25 26 27

  Pratjari – 20 21 22 23 24 25 26Sadhaka + 19 20 21 22 23 24 25

  Naidhana – 18 19 20 21 22 23 24Maitra + 17 18 19 20 21 22 23

  ParaMaitra+ 16 17 18 19 20 21 22

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā N Bu maigā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 4 5 6 6 7 8 9Sampat + 3 4 5 5 6 7 8

  Vipat – 2 3 4 4 5 6 7Kšema + 1 2 3 3 4 5 6

  Pratjari – 27 1 2 2 3 4 5Sadhaka + 26 27 1 1 2 3 4

  Naidhana – 25 26 27 27 1 2 3Maitra + 24 25 26 26 27 1 2

  ParaMaitra+ 23 24 25 25 26 27 1

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ke vieglā N Sk Sy N Ch fiksētā N Ma maigā N Ra šausmīgā N Gu kustīgā N Sa vieglā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 10 11 13 14 15 16 17Sampat + 9 10 12 13 14 15 16

  Vipat – 8 9 11 12 13 14 15Kšema + 7 8 10 11 12 13 14

  Pratjari – 6 7 9 10 11 12 13Sadhaka + 5 6 8 9 10 11 12

  Naidhana – 4 5 7 8 9 10 11Maitra + 3 4 6 7 8 9 10

  ParaMaitra+ 2 3 5 6 7 8 9

  Bhadra 9:49 - 11:37

  3 Krittika 23:26

  Bhadra 1:29 - 3:21

  Bhadra 13:49 - 15:55

  Bhadra 18:26 - 20:36 Bhadra 6:41 - 8:40

  2018 marts12 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 15 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 06:47 18:20 11:33 12:27 Mangal 06:44 18:22 11:38 12:22 Budha 06:42 18:24 11:42 12:18 Guru 06:39 18:26 11:47 12:13 Šukra 06:36 18:28 11:52 12:08 06:34 18:31 11:57 12:03 06:31 18:33 12:02 11:5816:39 > 19.03. 16:38 21 U.Ašadha 06:04 > 13.03. 09:00 22 Šrāvana 09:00 > 14.03. 11:35 23 Dhaništa 11:35 > 15.03. 13:41 24 Šatabhiša 13:41 > 16.03. 15:14 25 P.Bhadra 15:14 > 17.03. 16:12 26 U.Bhadra 16:12 > 18.03. 16:39 27 Revati

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  21 12 Sy Brahma M 05:11 05:59 22 13 Ch Brahma M 05:09 05:56 23 14 Ma Brahma M 05:06 05:54 24 15 Ra Brahma M 05:03 05:51 25 16 Gu Brahma M 05:00 05:48 26 17

  19 10 sāk Ke Rahu Kala 08:14 09:40 20 11 sāk Sk Rahu Kala 15:28 16:55 21 12 sāk Sy Rahu Kala 12:33 14:01 22 13 sāk Ch Rahu Kala 14:01 15:29 23 14 sāk Ma Rahu Kala 11:03 12:32 24Gulika Kala 06:34 08:03 24 15 Ra Gulika Kala 15:32 17:02

  Sa Brahma M 04:58 05:46 27 18 Bu Brahma M 04:55 05:4320 11 Sk Abhidžit M 12:09 12:57 21 12 Sy Abhidžit M 12:09 12:57 22 13 Ch Abhidžit M 12:09 12:57 23 14 Ma Abhidžit M 12:09 12:57 24 15 Ra Abhidžit M 12:08 12:56 25 16 Gu Abhidžit M 12:08 12:56 26 17 Sa Abhidžit M 12:08 12:56

  10 beig Ke J Ghantak 08:09 09:37 20 11 beig Sk J Ghantak 06:39 08:07 21 12 beig Sy J Ghantak 15:30 16:59 22 13 beig Ch

  15 sāk Ra Rahu Kala 09:33 11:02 25 16 sāk Gu Rahu Kala 17:02 18:3318 9 Bu Gulika Kala 14:00 15:27 19 10 Ke Gulika Kala 12:33 14:00 20 11 Sk Gulika Kala 11:05 12:33 21 12 Sy Gulika Kala 09:36 11:04 22 13 Ch Gulika Kala 08:05 09:34 23 14 Ma

  J Ghantak 14:02 15:31 23 14 beig Ma J Ghantak 12:32 14:0216 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch15 6 vid Ra 16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy

  17 8 beig Sa J Ghantak 11:07 12:33 18 9 beig Bu J Ghantak 09:39 11:06 19

  24

  14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke

  Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Svētdiena2018 marts

  19 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 06:28 18:35 12:07 11:53 Mangal 06:25 18:37 12:12 11:48 Budha 06:23 18:39 12:16 11:44 Guru 06:20 18:41 12:21 11:39 Šukra 06:17 18:43 12:26 11:34 06:15 18:46 12:31 11:29 07:12 19:48 12:36 11:24 1 Ašvini 16:38 > 20.03. 16:14 2 Bharani 16:14 > 21.03. 15:31 3 Krittika 15:31 > 22.03. 14:34 4 Rohini 14:34 > 23.03. 13:27 5 Mrigašira 13:27 > 24.03. 12:11 6 Arudra 12:11 > 25.03. 11:50 7 Punarvasu 11:50 > 26.03. 10:24

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  1 19 Ke Brahma M 04:52 05:40 2 20 Sk Brahma M 04:50 05:38 3 21 Sy Brahma M 04:47 05:35 4 22 Ch Brahma M 04:44 05:32 5 23 Ma Brahma M 04:41 05:29 6 24

  26 17 sāk Sa Rahu Kala 07:59 09:30 27 18 sāk Bu Rahu Kala 15:34 17:06 1 19 sāk Ke Rahu Kala 12:31 14:03 2 20 sāk Sk Rahu Kala 14:03 15:36 3 21 sāk Sy Rahu Kala 10:57 12:30 4Gulika Kala 06:15 07:48 4 22 Ch Gulika Kala 16:39 18:13

  Ra Brahma M 04:39 05:27 7 25 Gu Brahma M 05:36 06:2427 18 Bu Abhidžit M 12:08 12:56 1 19 Ke Abhidžit M 12:07 12:55 2 20 Sk Abhidžit M 12:07 12:55 3 21 Sy Abhidžit M 12:07 12:55 4 22 Ch Abhidžit M 12:06 12:54 5 23 Ma Abhidžit M 12:06 12:54 6 24 Ra Abhidžit M 13:06 13:54

  17 beig Sa J Ghantak 07:55 09:27 27 18 beig Bu J Ghantak 06:20 07:53 1 19 beig Ke J Ghantak 15:37 17:10 2 20 beig Sk

  22 sāk Ch Rahu Kala 09:22 10:56 5 23 sāk Ma Rahu Kala 18:13 19:4825 16 Gu Gulika Kala 14:02 15:33 26 17 Sa Gulika Kala 12:31 14:03 27 18 Bu Gulika Kala 10:59 12:31 1 19 Ke Gulika Kala 09:25 10:58 2 20 Sk Gulika Kala 07:51 09:24 3 21 Sy

  J Ghantak 14:04 15:38 3 21 beig Sy J Ghantak 13:30 15:0423 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 27 18 vid Bu 1 19 vid Ke

  24 15 beig Ra J Ghantak 11:01 12:32 25 16 beig Gu J Ghantak 09:28 11:00 26

  21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa

  2018 marts / aprīlis26 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 31 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 07:09 19:50 12:41 11:19 Mangal 07:06 19:52 12:46 11:14 Budha 07:04 19:54 12:50 11:10 Guru 07:01 19:56 12:55 11:05 Šukra 06:58 19:58 13:00 11:00 06:55 20:00 13:05 10:55 06:53 20:02 13:09 10:51 8 Pušja 10:24 > 27.03. 08:57 9 Ašleša 08:57 > 28.03. 07:30 10 Magha 07:30 > 29.03. 06:08 11 P.Phalguni 06:08 > 30.03. 04:56 12 U.Phalguni 04:56 > 31.03. 04:00 13 Hasta 04:00 > 1.04. 03:26 14 Čitra 03:26 > 2.04. 03:21

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  8 26 Sa Brahma M 05:33 06:21 9 27 Bu Brahma M 05:31 06:18 10 1 Ke Brahma M 05:28 06:16 11 2 Sk Brahma M 05:25 06:13 12 3 Sy Brahma M 05:22 06:10 13 4

  6 24 sāk Ra Rahu Kala 08:44 10:19 7 25 sāk Gu Rahu Kala 16:41 18:16 8 26 sāk Sa Rahu Kala 13:29 15:05 9 27 sāk Bu Rahu Kala 15:05 16:42 10 1 sāk Ke Rahu Kala 11:51 13:28 11Gulika Kala 06:55 08:34 11 2 Sk Gulika Kala 16:45 18:24

  Ch Brahma M 05:20 06:08 14 5 Ma Brahma M 05:17 06:057 25 Gu Abhidžit M 13:05 13:53 8 26 Sa Abhidžit M 13:05 13:53 9 27 Bu Abhidžit M 13:05 13:53 10 1 Ke Abhidžit M 13:05 13:53 11 2 Sk Abhidžit M 13:04 13:52 12 3 Sy Abhidžit M 13:04 13:52 13 4 Ch Abhidžit M 13:04 13:52

  24 beig Ra J Ghantak 08:40 10:16 7 25 beig Gu J Ghantak 07:01 08:38 8 26 beig Sa J Ghantak 16:43 18:21 9 27 beig Bu

  2 sāk Sk Rahu Kala 10:12 11:50 12 3 sāk Sy Rahu Kala 18:24 20:025 23 Ma Gulika Kala 15:05 16:40 6 24 Ra Gulika Kala 13:29 15:05 7 25 Gu Gulika Kala 11:53 13:29 8 26 Sa Gulika Kala 10:15 11:52 9 27 Bu Gulika Kala 08:36 10:13 10 1 Ke

  J Ghantak 15:06 16:44 10 1 beig Ke J Ghantak 13:28 15:063 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu2 20 vid Sk 3 21 vid Sy 4 22 vid Ch 5 23 vid Ma 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu 8 26 vid Sa

  4 22 beig Ch J Ghantak 11:54 13:29 5 23 beig Ma J Ghantak 10:18 11:53 6

  1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra

  2018 aprīlis2 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 5 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 06:50 20:05 13:15 10:45 Mangal 06:47 20:07 13:20 10:40 Budha 06:45 20:09 13:24 10:36 Guru 06:42 20:11 13:29 10:31 Šukra 06:39 20:13 13:34 10:26 06:37 20:15 13:38 10:22 06:34 20:17 13:43 10:17 15 Svati 03:21 > 3.04. 03:51 16 Višakha 03:51 > 4.04. 05:00 17 Anuradha 05:00 > 5.04. 06:48 18 Džješta 06:48 > 6.04. 09:12 19 Mūla 09:12 > 7.04. 12:02 20 P.Ašadha 12:02 > 8.04. 15:06 21 U.Ašadha 15:06 > 9.04. 18:08

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  15 6 Ra Brahma M 05:14 06:02 16 7 Gu Brahma M 05:12 06:00 17 8 Sa Brahma M 05:09 05:57 18 9 Bu Brahma M 05:06 05:54 19 10 Ke Brahma M 05:04 05:51 20 11

  13 4 sāk Ch Rahu Kala 08:29 10:09 14 5 sāk Ma Rahu Kala 16:47 18:27 15 6 sāk Ra Rahu Kala 13:27 15:07 16 7 sāk Gu Rahu Kala 15:08 16:49 17 8 sāk Sa Rahu Kala 11:45 13:26 18Gulika Kala 06:37 08:19 18 9 Bu Gulika Kala 16:51 18:34

  Sk Brahma M 05:01 05:49 21 12 Sy Brahma M 04:58 05:4614 5 Ma Abhidžit M 13:03 13:51 15 6 Ra Abhidžit M 13:03 13:51 16 7 Gu Abhidžit M 13:03 13:51 17 8 Sa Abhidžit M 13:02 13:50 18 9 Bu Abhidžit M 13:02 13:50 19 10 Ke Abhidžit M 13:02 13:50 20 11 Sk Abhidžit M 13:02 13:50

  4 beig Ch J Ghantak 08:25 10:06 14 5 beig Ma J Ghantak 06:42 08:23 15 6 beig Ra J Ghantak 16:50 18:31 16 7 beig Gu

  9 sāk Bu Rahu Kala 10:01 11:44 19 10 sāk Ke Rahu Kala 18:34 20:1712 3 Sy Gulika Kala 15:07 16:46 13 4 Ch Gulika Kala 13:27 15:07 14 5 Ma Gulika Kala 11:46 13:27 15 6 Ra Gulika Kala 10:04 11:45 16 7 Gu Gulika Kala 08:21 10:03 17 8 Sa

  J Ghantak 15:08 16:51 17 8 beig Sa J Ghantak 13:26 15:0910 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu9 27 vid Bu 10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra

  11 2 beig Sk J Ghantak 11:48 13:27 12 3 beig Sy J Ghantak 10:07 11:47 13

  8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch

  2018 aprīlis9 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 15 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 06:31 20:19 13:48 10:12 Mangal 06:29 20:22 13:53 10:07 Budha 06:26 20:24 13:58 10:02 Guru 06:23 20:26 14:03 09:57 Šukra 06:21 20:28 14:07 09:53 06:18 20:30 14:12 09:48 06:16 20:32 14:16 09:4401:57 > 16.04. 01:34 22 Šrāvana 18:08 > 10.04. 20:54 23 Dhaništa 20:54 > 11.04. 23:10 24 Šatabhiša 23:10 > 13.04. 00:47 24 Šatabhiša 00:00 > 13.04. 00:47 25 P.Bhadra 00:47 > 14.04. 01:43 26 U.Bhadra 01:43 > 15.04. 01:57 27 Revati

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  22 13 Ch Brahma M 04:56 05:43 23 14 Ma Brahma M 04:53 05:41 24 15 Ra Brahma M 04:50 05:38 24 15 0 Brahma M 04:48 05:36 25 16 Gu Brahma M 04:45 05:33 26 17

  20 11 sāk Sk Rahu Kala 08:15 09:58 21 12 sāk Sy Rahu Kala 16:53 18:37 22 13 sāk Ch Rahu Kala 13:25 15:10 22 13 sāk Ch Rahu Kala 15:10 16:55 23 14 sāk Ma Rahu Kala 11:38 13:24 24

  Sa Brahma M 04:42 05:30 27 18 Bu Brahma M 04:40 05:2821 12 Sy Abhidžit M 13:01 13:49 22 13 Ch Abhidžit M 13:01 13:49 23 14 Ma Abhidžit M 13:01 13:49 23 14 Ma Abhidžit M 13:01 13:49 24 15 Ra Abhidžit M 13:00 13:48 25 16 Gu Abhidžit M 13:00 13:48 26 17 Sa Abhidžit M 13:00 13:48

  15 sāk Ra Rahu Kala 09:51 11:38 25 16 sāk Gu Rahu Kala 18:45 20:3219 10 Ke Gulika Kala 15:09 16:52 20 11 Sk Gulika Kala 13:25 15:09 21 12 Sy Gulika Kala 11:40 13:25 21 12 Sy Gulika Kala 09:54 11:39 22 13 Ch Gulika Kala 08:07 09:53 23 14 Ma Gulika Kala 06:18 08:05 24 15 Ra Gulika Kala 16:58 18:45

  15:1117 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy

  18 9 beig Bu J Ghantak 11:42 13:25 19 10 beig Ke J Ghantak 09:57 11:41 20 11 beig Sk J Ghantak 08:11 09:55 20 11 beig Sk

  20 11 Sk14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke

  J Ghantak 15:11 16:57 23 14 beig Ma J Ghantak 13:24J Ghantak 06:23 08:09 21 12 beig Sy J Ghantak 16:56 18:42 22 13 beig Ch

  Riet Diena Nakts 17 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 21

  15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10

  Sestdiena

  Ke

  Lec Riet Diena Nakts 22 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 06:13 20:34 14:21 09:39 Mangal 06:10 20:36 14:26 09:34 Budha 06:08 20:39 14:31 09:29 Guru 06:05 20:41 14:36 09:24 Šukra 06:03 20:43 14:40 09:20 06:00 20:45 14:45 09:15 05:58 20:47 14:49 09:11

  2018 aprīlis16 Pirmdiena Lec

  17:12 > 22.04. 15:47 8 Pušja 15:471 Ašvini 01:34 > 17.04. 00:41 2 Bharani 00:41 jauktā 4 Rohini 21:57 > 19.04. 20:21 5 Mrigašira 20:21 > 20.04. 18:44 6 Arudra 18:44 > 21.04. 17:12 7 Punarvasu > 23.04. 14:32TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  1 19 Ke Brahma M 04:37 05:25 2 20 Sk Brahma M 04:35 05:22 4 22 Ch Brahma M 04:32 05:20 5 23 Ma Brahma M 04:29 05:17 6 24 Ra Brahma M 04:27 05:15 7 25

  26 17 sāk Sa Rahu Kala 08:01 09:48 27 18 sāk Bu Rahu Kala 17:00 18:48 2 20 sāk Sk Rahu Kala 13:23 15:12 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:12 17:02 4 22 sāk Ch Rahu Kala 11:33 13:23 5Gulika Kala 06:00 07:51 5 23 Ma Gulika Kala 17:05 18:56

  Gu Brahma M 04:24 05:12 8 26 Sa Brahma M 04:22 05:1027 18 Bu Abhidžit M 13:00 13:48 1 19 Ke Abhidžit M 12:59 13:47 3 21 Sy Abhidžit M 12:59 13:47 4 22 Ch Abhidžit M 12:59 13:47 5 23 Ma Abhidžit M 12:59 13:47 6 24 Ra Abhidžit M 12:59 13:47 7 25 Gu Abhidžit M 12:58 13:46

  18 beig Bu J Ghantak 07:57 09:45 1 19 beig Ke J Ghantak 06:05 07:55 2 20 beig Sk J Ghantak 17:03 18:53 3 21 beig Sy

  23 sāk Ma Rahu Kala 09:41 11:32 6 24 sāk Ra Rahu Kala 18:56 20:4725 16 Gu Gulika Kala 15:11 16:59 26 17 Sa Gulika Kala 13:23 15:12 1 19 Ke Gulika Kala 11:34 13:23 2 20 Sk Gulika Kala 09:44 11:34 3 21 Sy Gulika Kala 07:53 09:43 4 22 Ch

  J Ghantak 15:13 17:04 4 22 beig Ch J Ghantak 13:22 15:1423 14 Ma 24 15 Ra 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy22 13 vid Ch 23 14 vid Ma 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 27 18 vid Bu 1 19 vid Ke 2 20 vid Sk

  24 15 beig Ra J Ghantak 11:36 13:24 25 16 beig Gu J Ghantak 09:47 11:35 27

  21 12 Sy 22 13 Ch 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke20 11 Sk 21 12 Sy 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu

  Bhadra 9:21 - 11:11

  Bhadra 1:08 - 3:20

  Vasaras laiks (3:00 nakti no sestdienas uz svetdienu)

  Bhadra 17:34 - 19:23

  Bhadra 11:10 - 13:12

  Bhadra 16:31 - 18:21

  Bhadra 0:41 - 2:34

 • Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā N Ma maigā N Ra kustīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 18 19 20 21 22 23 24Sampat + 17 18 19 20 21 22 23

  Vipat – 16 17 18 19 20 21 22Kšema + 15 16 17 18 19 20 21

  Pratjari – 14 15 16 17 18 19 20Sadhaka + 13 14 15 16 17 18 19

  Naidhana – 12 13 14 15 16 17 18Maitra + 11 12 13 14 15 16 17

  ParaMaitra+ 10 11 12 13 14 15 16

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Gu jauktā N Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Sy fiksētā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 25 26 27 1 2 3 3Sampat + 24 25 26 27 1 2 2

  Vipat – 23 24 25 26 27 1 1Kšema + 22 23 24 25 26 27 27

  Pratjari – 21 22 23 24 25 26 26Sadhaka + 20 21 22 23 24 25 25

  Naidhana – 19 20 21 22 23 24 24Maitra + 18 19 20 21 22 23 23

  ParaMaitra+ 17 18 19 20 21 22 22

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ch kustīgā N Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 4 5 6 7 8 9 10Sampat + 3 4 5 6 7 8 9

  Vipat – 2 3 4 5 6 7 8Kšema + 1 2 3 4 5 6 7

  Pratjari – 27 1 2 3 4 5 6Sadhaka + 26 27 1 2 3 4 5

  Naidhana – 25 26 27 1 2 3 4Maitra + 24 25 26 27 1 2 3

  ParaMaitra+ 23 24 25 26 27 1 2

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sk cietsirdīgā N Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā N Ra 7 PunarvasuGu šausmīgā N Sa vieglā N Bu šausmīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 11 12 13 14 15 17 18Sampat + 10 11 12 13 14 16 17

  Vipat – 9 10 11 12 13 15 16Kšema + 8 9 10 11 12 14 15

  Pratjari – 7 8 9 10 11 13 14Sadhaka + 6 7 8 9 10 12 13

  Naidhana – 5 6 7 8 9 11 12Maitra + 4 5 6 7 8 10 11

  ParaMaitra+ 3 4 5 6 7 9 10

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch vieglā N Ma maigā N Ra kustīgā N Gu jauktā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 19 20 21 22 23 24 25Sampat + 18 19 20 21 22 23 24

  Vipat – 17 18 19 20 21 22 23Kšema + 16 17 18 19 20 21 22

  Pratjari – 15 16 17 18 19 20 21Sadhaka + 14 15 16 17 18 19 20

  Naidhana – 13 14 15 16 17 18 19Maitra + 12 13 14 15 16 17 18

  ParaMaitra+ 11 12 13 14 15 16 17

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sa maigā N Bu šausmīgā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch kustīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 26 27 27 1 2 3 4Sampat + 25 26 26 27 1 2 3

  Vipat – 24 25 25 26 27 1 2Kšema + 23 24 24 25 26 27 1

  Pratjari – 22 23 23 24 25 26 27Sadhaka + 21 22 22 23 24 25 26

  Naidhana – 20 21 21 22 23 24 25Maitra + 19 20 20 21 22 23 24

  ParaMaitra+ 18 19 19 20 21 22 23

  Bhadra 16:25 - 18:10

  Bhadra 9:23 - 11:21

  Bhadra 19:56 - 22:08

  Bhadra 11:40 - 13:45

  Diena Nakts

  23:53

  Bhadra 1:10 - 3:03 Bhadra 13:01 - 15:00

  Bhadra 3:23 - 5:31 Bhadra 20:04 - 22:17

  Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts05:27 21:15 15:48 08:12 05:24 21:17 15:53 08:07

  27 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 282018 aprīlis

  23 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Ceturtdiena Lec Riet Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Svētdiena Lec Riet Diena NaktsPA

  NČAN

  GA

  Čandra 05:55 20:49 14:54 09:06 Mangal 05:53 20:51 14:58 09:02 Budha 05:50 20:54 15:04 08:56 Guru 05:48 20:56 15:08 08:52 Šukra 05:45 20:58 15:13 08:47 05:43 21:00 15:17 08:43 05:40 21:02 15:22 08:3811:22 > 29.04. 11:36 15 Svati 11:36 > 30.04. 12:16 9 Ašleša 14:32 > 24.04. 13:28 10 Magha 13:28 > 25.04. 12:35 11 P.Phalguni 12:35 > 26.04. 11:55 12 U.Phalguni 11:55 > 27.04. 11:30 13 Hasta 11:30 > 28.04. 11:22 14 Čitra

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  9 27 Bu Brahma M 04:19 05:07 10 1 Ke Brahma M 04:17 05:05 11 2 Sk Brahma M 04:14 05:02 12 3 Sy Brahma M 04:12 05:00 13 4 Ch Brahma M 04:09 04:57 14 5

  7 25 sāk Gu Rahu Kala 07:47 09:39 8 26 sāk Sa Rahu Kala 17:07 18:59 9 27 sāk Bu Rahu Kala 13:22 15:15 10 1 sāk Ke Rahu Kala 15:15 17:09 11 2 sāk Sk Rahu Kala 11:27 13:21 12Gulika Kala 05:43 07:37 12 3 Sy Gulika Kala 17:12 19:07

  Ma Brahma M 04:07 04:55 15 6 Ra Brahma M 04:04 04:528 26 Sa Abhidžit M 12:58 13:46 9 27 Bu Abhidžit M 12:58 13:46 10 1 Ke Abhidžit M 12:58 13:46 11 2 Sk Abhidžit M 12:58 13:46 12 3 Sy Abhidžit M 12:57 13:45 13 4 Ch Abhidžit M 12:57 13:45 14 5 Ma Abhidžit M 12:57 13:45

  25 beig Gu J Ghantak 07:43 09:36 8 26 beig Sa J Ghantak 05:48 07:41 9 27 beig Bu J Ghantak 17:10 19:04 10 1 beig Ke

  3 sāk Sy Rahu Kala 09:32 11:27 13 4 sāk Ch Rahu Kala 19:07 21:026 24 Ra Gulika Kala 15:14 17:06 7 25 Gu Gulika Kala 13:22 15:14 8 26 Sa Gulika Kala 11:29 13:22 9 27 Bu Gulika Kala 09:35 11:28 10 1 Ke Gulika Kala 07:39 09:33 11 2 Sk

  J Ghantak 15:16 17:11 11 2 beig Sk J Ghantak 13:21 15:164 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke3 21 vid Sy 4 22 vid Ch 5 23 vid Ma 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu 8 26 vid Sa 9 27 vid Bu

  5 23 beig Ma J Ghantak 11:30 13:22 6 24 beig Ra J Ghantak 09:37 11:30 7

  2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu

  2018 aprīlis / maijs30 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 5

  PANČ

  ANGA

  Čandra 05:38 21:04 15:26 08:34 Mangal 05:36 21:06 15:30 08:30 Budha 05:33 21:08 15:35 08:25 Guru 05:31 21:10 15:39 08:21 Šukra 05:29 21:12 15:43 08:1723:02 > 7.05. 02:09 21 U.Ašadha 00:00 > 7.05. 02:09 16 Višakha 12:16 > 1.05. 13:26 17 Anuradha 13:26 > 2.05. 15:08 18 Džješta 15:08 > 3.05. 17:21 19 Mūla 17:21 > 4.05. 20:02 20 P.Ašadha 20:02 > 5.05. 23:02 21 U.Ašadha

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  16 7 Gu Brahma M 04:02 04:50 17 8 Sa Brahma M 04:00 04:48 18 9 Bu Brahma M 03:58 04:45 19 10 Ke Brahma M 03:55 04:43 20 11 Sk Brahma M 03:53 04:41 21 12

  14 5 sāk Ma Rahu Kala 07:34 09:29 15 6 sāk Ra Rahu Kala 17:14 19:10 16 7 sāk Gu Rahu Kala 13:21 15:18 17 8 sāk Sa Rahu Kala 15:18 17:16 18 9 sāk Bu Rahu Kala 11:23 13:21 19Gulika Kala 05:27 07:25 18 9 Bu Gulika Kala 17:19 19:18

  Sy Brahma M 03:51 04:39 21 12 0 Brahma M 03:48 04:3615 6 Ra Abhidžit M 12:57 13:45 16 7 Gu Abhidžit M 12:57 13:45 17 8 Sa Abhidžit M 12:57 13:45 18 9 Bu Abhidžit M 12:57 13:45 19 10 Ke Abhidžit M 12:57 13:45 20 11 Sk Abhidžit M 12:57 13:45 20 11 Sk Abhidžit M 12:56 13:44

  5 beig Ma J Ghantak 07:30 09:27 15 6 beig Ra J Ghantak 05:31 07:28 16 7 beig Gu J Ghantak 17:17 19:14 17 8 beig Sa

  10 sāk Ke Rahu Kala 09:24 11:22 19 10 sāk Ke Rahu Kala 19:18 21:1713 4 Ch Gulika Kala 15:17 17:13 14 5 Ma Gulika Kala 13:21 15:17 15 6 Ra Gulika Kala 11:24 13:21 16 7 Gu Gulika Kala 09:26 11:23 17 8 Sa Gulika Kala 07:27 09:25 18 9 Bu

  J Ghantak 15:19 17:18 17 8 beig Sa J Ghantak 13:20 15:1911 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 16 7 Gu10 1 vid Ke 11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 15 6 vid Ra

  12 3 beig Sy J Ghantak 11:25 13:21 13 4 beig Ch J Ghantak 09:28 11:25 14

  9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 14 5 Ma8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 13 4 Ch

  2018 maijs7 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 05:22 21:19 15:57 08:03 Mangal 05:20 21:21 16:01 07:59 Budha 05:18 21:23 16:05 07:55 Guru 05:16 21:25 16:09 07:51 Šukra 05:13 21:27 16:14 07:46 05:11 21:29 16:18 07:42 05:09 21:31 16:22 07:38 22 Šrāvana 02:09 > 8.05. 05:07 23 Dhaništa 05:07 > 9.05. 07:42 24 Šatabhiša 07:42 > 10.05. 09:41 25 P.Bhadra 09:41 > 11.05. 10:55 26 U.Bhadra 10:55 > 12.05. 11:21 27 Revati 11:21 > 13.05. 11:01 1 Ašvini 11:01 > 14.05. 10:00

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  22 13 Ch Brahma M 03:46 04:34 23 14 Ma Brahma M 03:44 04:32 24 15 Ra Brahma M 03:42 04:30 25 16 Gu Brahma M 03:40 04:28 26 17 Sa Brahma M 03:38 04:26 27 18

  20 11 sāk Sk Rahu Kala 07:22 09:21 21 12 sāk Sy Rahu Kala 17:21 19:21 22 13 sāk Ch Rahu Kala 13:20 15:21 23 14 sāk Ma Rahu Kala 15:21 17:23 24 15 sāk Ra Rahu Kala 11:18 13:20 25Gulika Kala 05:11 07:14 25 16 Gu Gulika Kala 17:25 19:28

  Bu Brahma M 03:36 04:23 1 19 Ke Brahma M 03:33 04:2121 12 Sy Abhidžit M 12:56 13:44 22 13 Ch Abhidžit M 12:56 13:44 23 14 Ma Abhidžit M 12:56 13:44 24 15 Ra Abhidžit M 12:56 13:44 25 16 Gu Abhidžit M 12:56 13:44 26 17 Sa Abhidžit M 12:56 13:44 27 18 Bu Abhidžit M 12:56 13:44

  11 beig Sk J Ghantak 07:18 09:19 21 12 beig Sy J Ghantak 05:16 07:17 22 13 beig Ch J Ghantak 17:24 19:25 23 14 beig Ma

  16 sāk Gu Rahu Kala 09:16 11:18 26 17 sāk Sa Rahu Kala 19:28 21:3119 10 Ke Gulika Kala 15:20 17:20 20 11 Sk Gulika Kala 13:20 15:20 21 12 Sy Gulika Kala 11:20 13:20 22 13 Ch Gulika Kala 09:18 11:19 23 14 Ma Gulika Kala 07:15 09:17 24 15 Ra

  J Ghantak 15:22 17:25 24 15 beig Ra J Ghantak 13:20 15:2317 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma16 7 vid Gu 17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch

  18 9 beig Bu J Ghantak 11:21 13:20 19 10 beig Ke J Ghantak 09:20 11:20 20

  15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk

  Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 05:07 21:33 16:26 07:34 Mangal 05:05 21:35 16:30 07:30 Budha 05:03 21:37 16:34 07:26 Guru 05:02 21:39 16:37 07:23 Šukra 05:00 21:41 16:41 07:19 04:58 21:43 16:45 07:15 04:56 21:44 16:48 07:12

  2018 maijs14 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Svētdiena Lec15 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 18 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 19

  2 Bharani 10:00 > 15.05. 08:26 3 Krittika 08:26 > 16.05. 06:28 4 Rohini 06:28 > 17.05. 04:17 5 Mrigašira 04:17 > 18.05. 02:03 6 Arudra 02:03 8 Pušja 21:55 > 20.05. 20:14 9 Ašleša 20:14 > 21.05. 18:54 TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  2 20 Sk Brahma M 03:31 04:19 3 21 Sy Brahma M 03:30 04:17 4 22 Ch Brahma M 03:28 04:16 5 23 Ma Brahma M 03:26 04:14 6 24 Ra Brahma M 03:24 04:12 8 26

  27 18 sāk Bu Rahu Kala 07:11 09:14 1 19 sāk Ke Rahu Kala 17:27 19:31 2 20 sāk Sk Rahu Kala 13:20 15:24 3 21 sāk Sy Rahu Kala 15:25 17:29 4 22 sāk Ch Rahu Kala 11:15 13:20 6Gulika Kala 04:58 07:03 6 24 Ra Gulika Kala 17:32 19:38

  Sa Brahma M 03:22 04:10 9 27 Bu Brahma M 03:20 04:081 19 Ke Abhidžit M 12:56 13:44 2 20 Sk Abhidžit M 12:56 13:44 3 21 Sy Abhidžit M 12:56 13:44 4 22 Ch Abhidžit M 12:56 13:44 5 23 Ma Abhidžit M 12:56 13:44 7 25 Gu Abhidžit M 12:56 13:44 8 26 Sa Abhidžit M 12:56 13:44

  18 beig Bu J Ghantak 07:08 09:12 1 19 beig Ke J Ghantak 05:02 07:06 2 20 beig Sk J Ghantak 17:30 19:36 4 22 beig Ch

  24 sāk Ra Rahu Kala 09:09 11:15 7 25 sāk Gu Rahu Kala 19:38 21:4426 17 Sa Gulika Kala 15:23 17:26 27 18 Bu Gulika Kala 13:20 15:24 1 19 Ke Gulika Kala 11:16 13:20 2 20 Sk Gulika Kala 09:11 11:15 3 21 Sy Gulika Kala 07:05 09:10 5 23 Ma

  J Ghantak 15:26 17:31 5 23 beig Ma J Ghantak 13:20 15:2624 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 3 21 Sy 4 22 Ch23 14 vid Ma 24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 27 18 vid Bu 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy

  25 16 beig Gu J Ghantak 11:17 13:20 26 17 beig Sa J Ghantak 09:13 11:16 27

  22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 1 19 Ke 2 20 Sk21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 27 18 Bu 1 19 Ke

  2018 maijs21 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 25 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:54 21:46 16:52 07:08 Mangal 04:53 21:48 16:55 07:05 Budha 04:51 21:50 16:59 07:01 Guru 04:49 21:52 17:03 06:57 Šukra 04:48 21:53 17:05 06:55 04:46 21:55 17:09 06:51 04:45 21:57 17:12 06:4819:07 > 28.05. 20:33 10 Magha 18:54 > 22.05. 17:57 11 P.Phalguni 17:57 > 23.05. 17:24 12 U.Phalguni 17:24 > 24.05. 17:15 13 Hasta 17:15 > 25.05. 17:28 14 Čitra 17:28 > 26.05. 18:06 15 Svati 18:06 > 27.05. 19:07 16 Višakha

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  10 1 Ke Brahma M 03:19 04:06 11 2 Sk Brahma M 03:17 04:05 12 3 Sy Brahma M 03:15 04:03 13 4 Ch Brahma M 03:14 04:02 14 5 Ma Brahma M 03:12 04:00 15 6

  8 26 sāk Sa Rahu Kala 07:01 09:07 9 27 sāk Bu Rahu Kala 17:34 19:41 10 1 sāk Ke Rahu Kala 13:20 15:28 11 2 sāk Sk Rahu Kala 15:28 17:36 12 3 sāk Sy Rahu Kala 11:12 13:21 13Gulika Kala 04:46 06:55 13 4 Ch Gulika Kala 17:39 19:48

  Ra Brahma M 03:11 03:58 16 7 Gu Brahma M 03:09 03:579 27 Bu Abhidžit M 12:56 13:44 10 1 Ke Abhidžit M 12:56 13:44 11 2 Sk Abhidžit M 12:56 13:44 12 3 Sy Abhidžit M 12:57 13:45 13 4 Ch Abhidžit M 12:57 13:45 14 5 Ma Abhidžit M 12:57 13:45 15 6 Ra Abhidžit M 12:57 13:45

  26 beig Sa J Ghantak 06:58 09:06 9 27 beig Bu J Ghantak 04:49 06:57 10 1 beig Ke J Ghantak 17:37 19:45 11 2 beig Sk

  4 sāk Ch Rahu Kala 09:04 11:12 14 5 sāk Ma Rahu Kala 19:48 21:577 25 Gu Gulika Kala 15:27 17:33 8 26 Sa Gulika Kala 13:20 15:27 9 27 Bu Gulika Kala 11:13 13:20 10 1 Ke Gulika Kala 09:05 11:13 11 2 Sk Gulika Kala 06:56 09:04 12 3 Sy

  J Ghantak 15:29 17:38 12 3 beig Sy J Ghantak 13:21 15:305 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 11 2 Sk4 22 vid Ch 5 23 vid Ma 6 24 vid Ra 7 25 vid Gu 8 26 vid Sa 9 27 vid Bu 10 1 vid Ke

  6 24 beig Ra J Ghantak 11:14 13:20 7 25 beig Gu J Ghantak 09:07 11:13 8

  3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 9 27 Bu2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa

  2018 maijs / jūnijs28 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 31 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 2 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:44 21:58 17:14 06:46 Mangal 04:42 22:00 17:18 06:42 Budha 04:41 22:01 17:20 06:40 Guru 04:40 22:03 17:23 06:37 Šukra 04:39 22:04 17:25 06:35 04:38 22:05 17:27 06:33 04:36 22:07 17:31 06:2909:28 > 4.06. 12:34 17 Anuradha 20:33 > 29.05. 22:25 18 Džješta 22:25 > 31.05. 00:42 18 Džješta 00:00 > 31.05. 00:42 19 Mūla 00:42 > 1.06. 03:22 20 P.Ašadha 03:22 > 2.06. 06:20 21 U.Ašadha 06:20 > 3.06. 09:28 22 Šrāvana

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  17 8 Sa Brahma M 03:08 03:56 18 9 Bu Brahma M 03:06 03:54 18 9 0 Brahma M 03:05 03:53 19 10 Ke Brahma M 03:04 03:52 20 11 Sk Brahma M 03:03 03:51 21 12

  15 6 sāk Ra Rahu Kala 06:53 09:02 16 7 sāk Gu Rahu Kala 17:40 19:50 16 7 sāk Gu Rahu Kala 13:21 15:31 17 8 sāk Sa Rahu Kala 15:32 17:42 18 9 sāk Bu Rahu Kala 11:11 13:21 19Gulika Kala 04:38 06:49 19 10 Ke Gulika Kala 17:44 19:56

  Sy Brahma M 03:02 03:50 22 13 Ch Brahma M 03:01 03:4916 7 Gu Abhidžit M 12:57 13:45 17 8 Sa Abhidžit M 12:57 13:45 17 8 Sa Abhidžit M 12:57 13:45 18 9 Bu Abhidžit M 12:57 13:45 19 10 Ke Abhidžit M 12:57 13:45 20 11 Sk Abhidžit M 12:58 13:46 21 12 Sy Abhidžit M 12:58 13:46

  5 beig Ma J Ghantak 06:51 09:01 15 6 beig Ra J Ghantak 04:40 06:50 16 7 beig Gu J Ghantak 17:43 19:53 17 8 beig Sa

  10 sāk Ke Rahu Kala 09:00 11:11 20 11 sāk Sk Rahu Kala 19:56 22:0714 5 Ma Gulika Kala 15:30 17:40 15 6 Ra Gulika Kala 13:21 15:31 15 6 Ra Gulika Kala 11:11 13:21 16 7 Gu Gulika Kala 09:00 11:11 17 8 Sa Gulika Kala 06:49 09:00 18 9 Bu

  J Ghantak 15:33 17:43 18 9 beig Bu J Ghantak 13:22 15:3312 3 Sy 13 4 Ch 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa11 2 vid Sk 12 3 vid Sy 12 3 vid Sy 13 4 vid Ch 14 5 vid Ma 15 6 vid Ra 16 7 vid Gu

  13 4 beig Ch J Ghantak 11:12 13:21 14 5 beig Ma J Ghantak 09:02 11:11 14

  10 1 Ke 11 2 Sk 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma 15 6 Ra9 27 Bu 10 1 Ke 10 1 Ke 11 2 Sk 12 3 Sy 13 4 Ch 14 5 Ma

  Bhadra 22:29 - 0:19

  Bhadra 1:33 - 3:38

  Bhadra 19:16 - 21:07

 • Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ma kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 5 6 7 8 9 10 11Sampat + 4 5 6 7 8 9 10

  Vipat – 3 4 5 6 7 8 9Kšema + 2 3 4 5 6 7 8

  Pratjari – 1 2 3 4 5 6 7Sadhaka + 27 1 2 3 4 5 6

  Naidhana – 26 27 1 2 3 4 5Maitra + 25 26 27 1 2 3 4

  ParaMaitra+ 24 25 26 27 1 2 3

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma maigā N Ra šausmīgā N Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu šausmīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 12 13 14 15 16 17 18Sampat + 11 12 13 14 15 16 17

  Vipat – 10 11 12 13 14 15 16Kšema + 9 10 11 12 13 14 15

  Pratjari – 8 9 10 11 12 13 14Sadhaka + 7 8 9 10 11 12 13

  Naidhana – 6 7 8 9 10 11 12Maitra + 5 6 7 8 9 10 11

  ParaMaitra+ 4 5 6 7 8 9 10

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ke cietsirdīgā N Sk Sy N Ch vieglā N Ma maigā N Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu jauktā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 19 20 22 23 24 24 25Sampat + 18 19 21 22 23 23 24

  Vipat – 17 18 20 21 22 22 23Kšema + 16 17 19 20 21 21 22

  Pratjari – 15 16 18 19 20 20 21Sadhaka + 14 15 17 18 19 19 20

  Naidhana – 13 14 16 17 18 18 19Maitra + 12 13 15 16 17 17 18

  ParaMaitra+ 11 12 14 15 16 16 17

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sa maigā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā N Sk cietsirdīgā N Sy fiksētā N Ch kustīgā N Ma kustīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 26 27 1 2 3 4 5Sampat + 25 26 27 1 2 3 4

  Vipat – 24 25 26 27 1 2 3Kšema + 23 24 25 26 27 1 2

  Pratjari – 22 23 24 25 26 27 1Sadhaka + 21 22 23 24 25 26 27

  Naidhana – 20 21 22 23 24 25 26Maitra + 19 20 21 22 23 24 25

  ParaMaitra+ 18 19 20 21 22 23 24

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Ra kustīgā N Ra kustīgā N Gu cietsirdīgā N Sa fiksētā N Bu maigā N Ke vieglā N Sk cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 6 6 7 8 9 10 11Sampat + 5 5 6 7 8 9 10

  Vipat – 4 4 5 6 7 8 9Kšema + 3 3 4 5 6 7 8

  Pratjari – 2 2 3 4 5 6 7Sadhaka + 1 1 2 3 4 5 6

  Naidhana – 27 27 1 2 3 4 5Maitra + 26 26 27 1 2 3 4

  ParaMaitra+ 25 25 26 27 1 2 3

  Vara V V V V V Šani V SūrjaNakšatra Sy jauktā N Ch fiksētā N Ma 6 Arudra Ra maigā N Gu kustīgā N Sa vieglā N Bu šausmīgā N Ke cietsirdīgā

  3 3 3 3 3 3 3Džanma – 12 13 14 16 17 18 19Sampat + 11 12 13 15 16 17 18

  Vipat – 10 11 12 14 15 16 17Kšema + 9 10 11 13 14 15 16

  Pratjari – 8 9 10 12 13 14 15Sadhaka + 7 8 9 11 12 13 14

  Naidhana – 6 7 8 10 11 12 13Maitra + 5 6 7 9 10 11 12

  ParaMaitra+ 4 5 6 8 9 10 11

  Sūrja daļējs aptumsums6:02 (Latvijā nav redzams)

  11:34

  22:13

  12 U.Phalguni 23:15

  Sa J Ghantak 11:17 13:28 27 18 beig Bu J Ghantak 09:06

  23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 27 18 Bu 1 19 Ke 2 2021 vid

  Sk 3 21 Sy

  11:17 1 19 beig Ke J Ghantak 06:56 09:07 3 21 beig Sy J Ghantak 04:47 06:57 4 22 beig Ch J Ghantak 17:48 19:58 5 23 beig Ma

  22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk

  25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch 5 23 Ma24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 Sy 4 22 vid Ch

  25 sāk Gu Rahu Kala 09:09 11:19 8 26 sāk Sa Rahu Kala 19:56 22:06Gulika Kala 04:50 06:59 7 25 Gu Gulika Kala 17:47 19:56J Ghantak 15:38 17:48 6 24 beig Ra J Ghantak 13:29 15:38

  27 18 Bu Gulika Kala 15:39 17:50 1 19 Ke Gulika Kala 13:28 15:39 2 20 Sk Gulika Kala 11:17 13:28 4 22 Ch Gulika Kala 09:08 11:18 5 23 Ma Gulika Kala 06:58 09:08 6 24 Ra26 17 beig

  Bu Brahma M 03:14 04:02 10 1 Ke Brahma M 03:15 04:032 20 Sk Abhidžit M 13:04 13:52 3 21 Sy Abhidžit M 13:04 13:52 4 22 Ch Abhidžit M 13:04 13:52 6 24 Ra Abhidžit M 13:04 13:52 7 25 Gu Abhidžit M 13:04 13:52 8 26 Sa Abhidžit M 13:04 13:52 9 27 Bu Abhidžit M 13:05 13:53

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  3 21 Sy Brahma M 03:07 03:55 4 22 Ch Brahma M 03:08 03:56 5 23 Ma Brahma M 03:09 03:57 7 25 Gu Brahma M 03:11 03:59 8 26 Sa Brahma M 03:12 04:00 9 27

  1 19 sāk Ke Rahu Kala 06:54 09:05 2 20 sāk Sk Rahu Kala 17:50 20:01 3 21 sāk Sy Rahu Kala 13:28 15:39 5 23 sāk Ma Rahu Kala 15:39 17:49 6 24 sāk Ra Rahu Kala 11:18 13:28 7

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas3 Krittika 04:20 > 10.07. 02:50 4 Rohini 02:50 > 11.07. 00:45 5 Mrigašira 00:45 7 Punarvasu 19:24 > 13.07. 16:28 8 Pušja 16:28 > 14.07. 13:36 9 Ašleša 13:36 > 15.07. 10:57 10 Magha 10:57 > 16.07. 08:42

  Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:43 22:13 17:30 06:30 Mangal 04:44 22:12 17:28 06:32 Budha 04:45 22:11 17:26 06:34 Guru 04:47 22:10 17:23 06:37 Šukra 04:48 22:08 17:20 06:40 04:50 22:07 17:17 06:43 04:51 22:06 17:15 06:45

  16 7 Gu 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy

  2018 jūlijs9 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 11 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 15 Svētdiena

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  18 9 vid Bu 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma17 8 Sa 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch

  15:3919 10 Ke 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy Bhadra 3:55 - 6:01 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra Bhadra 12:36 - 14:2820 11 beig Sk J Ghantak 11:14 13:27 20 11 beig Sk J Ghantak 09:01 11:14 21 12 beig Sy J Ghantak 06:49 09:02 22 13 beig Ch J Ghantak 04:38 06:50 23 14 beig Ma J Ghantak 17:52 20:04 24 15 beig Ra J Ghantak 15:39 17:51 25 16 beig

  Sa Rahu Kala 09:04 11:16 27 18 sāk Bu Rahu Kala 20:02 22:1421 12 Sy Gulika Kala 15:40 17:53 21 12 Sy Gulika Kala 13:27 15:40 22 13 Ch Gulika Kala 11:15 13:27 23 14 Ma Gulika Kala 09:03 11:15 24 15 Ra Gulika Kala 06:51 09:03 25 16 Gu Gulika Kala 04:40 06:52 26 17 Sa Gulika Kala 17:51 20:02

  Gu J Ghantak 13:28

  Ke Brahma M 03:04 03:52 2 20 Sk Brahma M 03:05 03:5323 14 Ma Abhidžit M 13:03 13:51 23 14 Ma Abhidžit M 13:03 13:51 24 15 Ra Abhidžit M 13:03 13:51 25 16 Gu Abhidžit M 13:03 13:51 26 17 Sa Abhidžit M 13:03 13:51 27 18 Bu Abhidžit M 13:04 13:52 1 19 Ke Abhidžit M 13:04 13:5224 15 Ra Brahma M 02:59 03:47 24 15 00:00 Brahma M 03:00 03:48 25 16 Gu Brahma M 03:01 03:49 26 17 Sa Brahma M 03:02 03:50 27 18 Bu Brahma M 03:03 03:51 1 19

  22 13 sāk Ch Rahu Kala 06:48 09:01 22 13 sāk Ch Rahu Kala 17:53 20:05 23 14 sāk Ma Rahu Kala 13:27 15:40 24 15 sāk Ra Rahu Kala 15:40 17:52 25 16 sāk Gu Rahu Kala 11:15 13:27 26 17 sāk

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas26 U.Bhadra 02:52 > 6.07. 04:23 27 Revati 04:23 > 7.07. 05:09 1 Ašvini 05:09 > 8.07. 05:08 2 Bharani 05:08 > 9.07. 04:20 24 Šatabhiša 22:04 > 4.07. 00:43 24 Šatabhiša 00:00 > 4.07. 00:43 25 P.Bhadra 00:43 > 5.07. 02:52

  Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:35 22:19 17:44 06:16 Mangal 04:36 22:18 17:42 06:18 Budha 04:37 22:17 17:40 06:20 Guru 04:38 22:17 17:39 06:21 Šukra 04:39 22:16 17:37 06:23 04:40 22:15 17:35 06:25 04:42 22:14 17:32 06:28

  2018 jūlijs2 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 3 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 4 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 5 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 7

  Bhadra 1:40 - 3:38

  Bhadra 5:04 - 6:50

  Bhadra 12:06 - 14:18

  2018 jūnijs4 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 5 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 6 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 7 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 8 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 9 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 10 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:35 22:08 17:33 06:27 Mangal 04:35 22:09 17:34 06:26 Budha 04:34 22:11 17:37 06:23 Guru 04:33 22:12 17:39 06:21 Šukra 04:32 22:13 17:41 06:19 04:31 22:14 17:43 06:17 04:31 22:15 17:44 06:1619:59 > 11.06. 18:35 23 Dhaništa 12:34 > 5.06. 15:26 24 Šatabhiša 15:26 > 6.06. 17:50 25 P.Bhadra 17:50 > 7.06. 19:34 26 U.Bhadra 19:34 > 8.06. 20:32 27 Revati 20:32 > 9.06. 20:39 1 Ašvini 20:39 > 10.06. 19:59 2 Bharani

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  23 14 Ma Brahma M 03:00 03:48 24 15 Ra Brahma M 02:59 03:47 25 16 Gu Brahma M 02:58 03:46 26 17 Sa Brahma M 02:57 03:45 27 18 Bu Brahma M 02:56 03:44 1 19

  21 12 sāk Sy Rahu Kala 06:47 08:59 22 13 sāk Ch Rahu Kala 17:46 19:58 23 14 sāk Ma Rahu Kala 13:22 15:34 24 15 sāk Ra Rahu Kala 15:35 17:47 25 16 sāk Gu Rahu Kala 11:10 13:22 26Gulika Kala 04:31 06:44 26 17 Sa Gulika Kala 17:49 20:02

  Ke Brahma M 02:56 03:43 2 20 Sk Brahma M 02:55 03:4322 13 Ch Abhidžit M 12:58 13:46 23 14 Ma Abhidžit M 12:58 13:46 24 15 Ra Abhidžit M 12:58 13:46 25 16 Gu Abhidžit M 12:58 13:46 26 17 Sa Abhidžit M 12:58 13:46 27 18 Bu Abhidžit M 12:59 13:47 1 19 Ke Abhidžit M 12:59 13:47

  12 beig Sy J Ghantak 06:46 08:58 22 13 beig Ch J Ghantak 04:33 06:45 23 14 beig Ma J Ghantak 17:48 20:00 24 15 beig Ra

  17 sāk Sa Rahu Kala 08:57 11:10 27 18 sāk Bu Rahu Kala 20:02 22:1520 11 Sk Gulika Kala 15:33 17:45 21 12 Sy Gulika Kala 13:22 15:34 22 13 Ch Gulika Kala 11:10 13:22 23 14 Ma Gulika Kala 08:58 11:10 24 15 Ra Gulika Kala 06:45 08:57 25 16 Gu

  J Ghantak 15:35 17:48 25 16 beig Gu J Ghantak 13:23 15:3618 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra17 8 vid Sa 18 9 vid Bu 19 10 vid Ke 20 11 vid Sk 21 12 vid Sy 22 13 vid Ch 23 14 vid Ma

  19 10 beig Ke J Ghantak 11:10 13:22 20 11 beig Sk J Ghantak 08:58 11:10 21

  16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy 22 13 Ch15 6 Ra 16 7 Gu 17 8 Sa 18 9 Bu 19 10 Ke 20 11 Sk 21 12 Sy

  2018 jūnijs11 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 12 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 13 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 14 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 15 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 16 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 17 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:30 22:16 17:46 06:14 Mangal 04:30 22:16 17:46 06:14 Budha 04:29 22:17 17:48 06:12 Guru 04:29 22:18 17:49 06:11 Šukra 04:29 22:19 17:50 06:10 04:29 22:19 17:50 06:10 04:29 22:20 17:51 06:0906:13 > 17.06. 03:50 9 Ašleša 03:50> 14.06.3 Krittika 18:35 > 12.06. 16:36 4 Rohini 16:36 > 13.06. 14:12 5 Mrigašira 14:12 6 Arudra 11:34 > 15.06. 08:50 7 Punarvasu 08:50 > 16.06. 06:13 8 Pušja > 18.06. 01:49

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  3 21 Sy Brahma M 02:54 03:42 4 22 Ch Brahma M 02:54 03:42 5 23 Ma Brahma M 02:53 03:41 6 24 Ra Brahma M 02:53 03:41 7 25 Gu Brahma M 02:53 03:41 8 26

  1 19 sāk Ke Rahu Kala 06:43 08:57 2 20 sāk Sk Rahu Kala 17:50 20:03 3 21 sāk Sy Rahu Kala 13:23 15:37 4 22 sāk Ch Rahu Kala 15:37 17:51 5 23 sāk Ma Rahu Kala 11:10 13:24 6Gulika Kala 04:29 06:42 6 24 Ra Gulika Kala 17:52 20:06

  Sa Brahma M 02:53 03:41 9 27 Bu Brahma M 02:53 03:412 20 Sk Abhidžit M 12:59 13:47 3 21 Sy Abhidžit M 12:59 13:47 4 22 Ch Abhidžit M 12:59 13:47 5 23 Ma Abhidžit M 13:00 13:48 6 24 Ra Abhidžit M 13:00 13:48 7 25 Gu Abhidžit M 13:00 13:48 8 26 Sa Abhidžit M 13:00 13:48

  19 beig Ke J Ghantak 06:43 08:56 2 20 beig Sk J Ghantak 04:29 06:43 3 21 beig Sy J Ghantak 17:51 20:05 4 22 beig Ch

  24 sāk Ra Rahu Kala 08:56 11:10 7 25 sāk Gu Rahu Kala 20:06 22:2027 18 Bu Gulika Kala 15:36 17:49 1 19 Ke Gulika Kala 13:23 15:36 2 20 Sk Gulika Kala 11:10 13:23 3 21 Sy Gulika Kala 08:56 11:10 4 22 Ch Gulika Kala 06:43 08:56 5 23 Ma

  J Ghantak 15:38 17:52 5 23 beig Ma J Ghantak 13:24 15:3825 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk 3 21 Sy 4 22 Ch24 15 vid Ra 25 16 vid Gu 26 17 vid Sa 27 18 vid Bu 1 19 vid Ke 2 20 vid Sk 3 21 vid Sy

  26 17 beig Sa J Ghantak 11:10 13:23 27 18 beig Bu J Ghantak 08:56 11:10 1

  23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke 2 20 Sk22 13 Ch 23 14 Ma 24 15 Ra 25 16 Gu 26 17 Sa 27 18 Bu 1 19 Ke

  2018 jūnijs18 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 19 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 20 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 21 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 22 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 23 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 24 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:28 22:20 17:52 06:08 Mangal 04:28 22:21 17:53 06:07 Budha 04:29 22:21 17:52 06:08 Guru 04:29 22:21 17:52 06:08 Šukra 04:29 22:21 17:52 06:08 04:29 22:21 17:52 06:08 04:30 22:21 17:51 06:09 00:00 > 24.06. 00:50 16 Višakha 00:5010 Magha 01:49 > 19.06. 00:16 11 P.Phalguni 00:16 fiksētā 13 Hasta 22:48 > 21.06. 22:56 14 Čitra 22:56 > 22.06. 23:37 15 Svati 23:37 > 24.06. 00:50 15 Svati > 25.06. 02:30

  TaraBala 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas 1 gr. 2 gr. Graha Muhurtas & Kalas

  DŽAN

  MA N

  AKŠA

  TRA

  10 1 Ke Brahma M 02:52 03:40 11 2 Sk Brahma M 02:52 03:40 13 4 Ch Brahma M 02:53 03:41 14 5 Ma Brahma M 02:53 03:41 15 6 Ra Brahma M 02:53 03:41 15 6

  8 26 sāk Sa Rahu Kala 06:42 08:56 9 27 sāk Bu Rahu Kala 17:52 20:06 11 2 sāk Sk Rahu Kala 13:25 15:39 12 3 sāk Sy Rahu Kala 15:39 17:53 13 4 sāk Ch Rahu Kala 11:11 13:25 13Gulika Kala 04:29 06:43 13 4 Ch Gulika Kala 17:53 20:07

  0 Brahma M 02:53 03:41 16 7 Gu Brahma M 02:54 03:429 27 Bu Abhidžit M 13:00 13:48 10 1 Ke Abhidžit M 13:00 13:48 12 3 Sy Abhidžit M 13:01 13:49 13 4 Ch Abhidžit M 13:01 13:49 14 5 Ma Abhidžit M 13:01 13:49 14 5 Ma Abhidžit M 13:01 13:49 15 6 Ra Abhidžit M 13:01 13:49

  27 beig Bu J Ghantak 06:43 08:57 10 1 beig Ke J Ghantak 04:29 06:43 11 2 beig Sk J Ghantak 17:53 20:07 11 2 beig Sk

  4 sāk Ch Rahu Kala 08:57 11:11 14 5 sāk Ma Rahu Kala 20:07 22:217 25 Gu Gulika Kala 15:38 17:52 8 26 Sa Gulika Kala 13:24 15:38 10 1 Ke Gulika Kala 11:11 13:25 11 2 Sk Gulika Kala 08:57 11:11 12 3 Sy Gulika Kala 06:43 08:57 12 3 Sy

  J Ghantak 15:39 17:53 12 3 beig Sy J Ghantak 13:25 15:395 23 Ma 6 24 Ra 8 26 Sa 9 27 Bu 10 1 Ke 10 1 Ke 11 2 Sk4 22 vid Ch 5 23 vid Ma 7 25 vid Gu 8 26 vid Sa 9 27 vid Bu 9 27 vid Bu 10 1 vid Ke

  6 24 beig Ra J Ghantak 11:10 13:24 7 25 beig Gu J Ghantak 08:56 11:10 9

  3 21 Sy 4 22 Ch 6 24 Ra 7 25 Gu 8 26 Sa 8 26 Sa 9 27 Bu2 20 Sk 3 21 Sy 5 23 Ma 6 24 Ra 7 25 Gu 7 25 Gu 8 26 Sa

  2018 jūnijs / jūlijs25 Pirmdiena Lec Riet Diena Nakts 26 Otrdiena Lec Riet Diena Nakts 27 Trešdiena Lec Riet Diena Nakts 28 Ceturtdiena Lec Riet Diena Nakts 29 Piektdiena Lec Riet Diena Nakts 30 Sestdiena Lec Riet Diena Nakts 1 Svētdiena Lec Riet Diena Nakts

  PANČ

  ANGA

  Čandra 04:30 22:21 17:51 06:09 Mangal 04:31 22:21 17:50 06:10 Budha 04:31 22:21 17:50 06:10 Guru 04:32 22:21 17:49 06:11 Šukra 04:32 22:20 17:48 06:12 04:33 22:20 17:47 06:13 04:34 22:19 17:45 06:1519:06 > 2.07. 22:04 17 Anuradha 02:30 > 26.06. 04:36 18 Džješta 04:36 > 27.06. 07:04 19 Mūla 07:04 > 28.06. 09:51 20 P.Ašadha 09:51 > 29.06.