Click here to load reader

Paleta proizvoda - Docuthek

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Paleta proizvoda - Docuthek

ProduktspektrumHR · Edition 11.08l
Paleta proizvoda Komponente i sustavi za nadzor, mjerenje i regulaciju plinova
Komponente i sustavi za regulaciju grijanja
2 · Edition 11.08l
Runi ventili i filteri Kuglaste slavine za runo zatvaranje, za plin, zrak i vodu, kao i kuglaste slavine s termikim zapornim osiguraem
Plinski filteri za proišavanje plina i zraka
Regulatori tlaka
Regulatori tlaka za odravanje namjestivog izlaznog tlaka pizl konstantnim pri promjenjivom protoku plina
Regulatori odnosa zrak/plin za odravanje kon- stantnog odnosa tlaka plina i zraka
Sigurnosni zaporni i odušni ventili za osiguravanje iza prikljuenih armatura od previsokog tlaka plina
Ventili i zaklopke
Regulatori tlaka s elektromagnetskim ventilom kao kombinacija dvaju funkcija uz uštedu pro- stora
Leptir ventili s postavnim pogonom za namješta- nje volumnog protoka na plinskim plamenicima
Kontrole nepropusnosti za nadzor unutarnje ne- propusnosti sigurnosnih ventila
Presostati
Membranski presostati s mikroprekidaem za nadzor tlakova plina i zraka u industriji i na kotlovima za grijanje, za postrojenja na bioplin, postrojenja za klimatizaciju, ventilaciju i odsisa- vanje, za nadtlak, podtlak i razliku tlakova
Blok rampe
Kompaktni kontrolni sistemi za plin s filtrom ili hvataem neistoa, regulatorom tlaka, inte- griranim presostatom i dva magnetska ventila klase A za osiguranje i regulaciju atmosferskih plamenika, predtlanih plamenika te ventilator- ski podravanih kotlova u postrojenjima grijanja
Elektrino nadgledanje plamena i upravljanje
Ureaji za nadzor i automatsko upravljanje pla- menika u kuištu ili 19"-tehnici za upravljanje i nadzor plinskih plamenika u radu s prekidima ili trajnom radu, s ionizacijskom ili UV kontrolom, runi/automatski pogon i prikaz radnih stanja i smetnji, djelomino namještanje razliitih nai- na rada zasebnim software-om preko optikog suelja
Pilot plamenici i plamenici Modularno sastavljeni plamenici za plin u po- druju snage od 1,5 kW do 7,2 MW; s komorama za izgaranje od elika, SiC-keramike ili za ugrad- nju u betonska plamena uša; primjena izmeu ostalog u metalopreraivakoj industriji, preradi nemetala, keramike, prehrambenih namirnica; s izravnom potpalom i ionizacijskim nadzorom, plamene glave za miješanje za razliite oblike plamena i vrste plina
Edition 11.08l · 3
Komponente za paljenje i nadgledanje Potpalni transformatori sa i bez kuišta za viso- konaponsko paljenje plinskih i uljnih plamenika
UV osjetnici za nadzor plinskih plamenika u kombinaciji s detektorima plamena i ureajima za automatsku kontrolu plamenika, za rad s pre- kidima ili trajni rad
Termolektrini osigura paljenja za potpalu i nadzor plinskih loišta svih vrsta, neovisno od opskrbe mrenim naponom
Regulatori grijanja Comfort Controls Analogni i digitalni regulatori grijanja za regu- laciju temperature kotla odn. polaznog voda voeni vremenskim prilikama i sobnom tempe- raturom
Regulatori za izvore topline, izravne i mješajue krugove grijanja, pripremu tople vode, pogon s meuspremnicima, kaskadna postrojenja
Diferencijalni regulatori temperature za solarna postrojenja, postrojenja s meuspremnicima i postrojenja na kruta goriva
Daljinsko parametriranje pomou Comfort Soft programa
Pribor
Brojila volumnog protoka za mjerenje koliine pli- na bez obveze badarenja
Turbinska i ultrazvuna brojila za mjerenje kolii- ne plina na ureajima koji troše plin, za namješta- nje plinskih plamenika, za plin i zrak
elini kompenzatori i fleksibilne cijevi za nenapregnuto, fleksibilno spajanje ure-
aja i vodova i za izbjegavanje prije- nosa vibracija, za plin, zrak i vodu
Manometri za prikaz vrijednosti tlaka, za plin i zrak
Nepovratni ventili za spreavanje polaganog ili udarnog povrata plina
Plinska brojila
Plinska brojila s mijehom za mjerenje plina s ob- vezom badarenja
Sustavi
Plinska postrojenja, sustavi plamenika i elektri- na upravljanja za primjenu u razliitim branšama od eljeza/elika, keramike sve do tehnike za za- štitu okoliša. Povezano s tehnikim servisom koji djeluje diljem svijeta mi isporuujemo postroje- nja prema aktualnim smjernicama i normama od projektiranja preko proizvodnje sve do puštanja u rad.
0 3
2 5
0 3
9 7
Elster GmbH Postfach 2809 · 49018 Osnabrück Strotheweg 1 · 49504 Lotte (Büren) Deutschland T +49 541 1214-0 F +49 541 1214-370 [email protected]
Elster GmbH Kuhbrückenstraße 2 – 4 31785 Hameln Deutschland T +49 5151 9572-0 F +49 5151 9572-100 [email protected] ThermalSolutions.honeywell.com
Ostale informacije o našim proizvodima nai ete na www.docuthek.com.
Copyright © 2017 Elster GmbH Sva prava pridrana.