Oxid dusnatý ( . N=O)

 • Author
  jemima

 • View
  35

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oxid dusnatý ( . N=O). [email protected] http://fyziologie.lf2.cuni.cz. Proč přednáška o NO?. 1985: znečištění vzduchu (smog, kyselý déšť) dnes: nejstudovanější endogenní molekula dekády. Explozivní rozvoj znalostí o NO. Učebnice to špatně stíhají. Proč ještě je NO zajímavé?. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Oxid dusnatý ( . N=O)

 • Oxid dusnat (.N=O)[email protected]

 • http://fyziologie.lf2.cuni.cz

 • Pro pednka o NO?1985: zneitn vzduchu(smog, kysel d) dnes: nejstudovanj endogenn molekula dekdy

 • Explozivn rozvoj znalost o NO Uebnice to patn sthaj

 • Pro jet je NO zajmav?astn se funkce vech hlavnch orgnovch systm Bhem pr let od zkladnho objevu k fundamentlnm pokrokm klinick praxe

 • Z historie: 1620Prvn pprava NO: Jan Baptista van Helmont Cu + HNO3 -> Cu2+ + NO + H2O (t.j. dve ne teba kyslk - 1774)

 • 1772Chemick charakterizace: Joseph Priestley (objevitel kyslku)

 • 1800Toxicita: Sir Humphry Davy (mlem umel, kdy se toho nadchal)

 • 1867Amylnitrit sniuje krevn tlak pi hypertenzi (dnes vme, e to dl tm, e uvoluje NO)

 • 1914-1918Plnn nitroglycerinu do grant -> nzk krevn tlak Proto nitroglycerinov tablety proti angin pectoris

  (dnes vme, e to dl tm, e uvoluje NO)

 • 1977NO aktivuje guanylt cyklzu a tak zvyuje intracelulrn koncentraci cGMP: Ferid Murad

 • 1980Endoteliln relaxan faktor (EDRF): Robert Furchgott

 • 1987Eukaryotick buky um tvoit NO:

  Louis Ignarro, Salvador Moncada

 • 1998Nobelova cena za fysiologii a lkastv Za klov objevy tkajc se NO jako signln molekuly v kardiovaskulrnm systmu"

 • Chemie NONO je plyn(kapaln pi -152oC, tuhne pi -164oC)NO je radikltj. lich poet valennch elektronm jich 11 (N2 m 10; O2 m 12)Z N2 a O2 vznik jen za zvltnch podmnek (nap. blesk)Taky spalovac motory, elektrrny

 • Rozpustnost NOMlo rozpustn ve vod ~1.7 mmol/l pi 25oCt.j. podobn jako O2 i N2Lipofilita -> snadn prchod membrnami

 • Samovoln rozpad NOPouze za vysokho tlaku Pozvolna vznik toxick NO2(pozor na skladovn v bombch!)

 • Autooxidace NOV ptomnosti O2: 2 NO + O2 --> 2 NO2NO2 je jedovat radiklRychl (nkolik sec), je-li NO i O2 hodnPomal, je-li NO mloto je vtinou v tknch (NO < 10 M)

 • Autooxidace NO~ 200x rychlej v roztoku ne v plynn fziV roztoku jsou produktem autooxidace nitrity (NO2-)Pouze v ptomnosti hemoprotein probhne oxidace a na nitrty (NO3-)

 • Reakce se superoxidemO2- je reaktivn kyslkov radiklvznik trochu v respiranm etzcihodn v mstech zntu (NADPH oxidza)S NO tvo extrmn rychle peroxynitrit:NO + O2- --> OONO-OONO- nen radikl, ale je vysoce reaktivn (vc ne O2-) a cytotoxick (taky nitrosyluje) a v biol. systmech dle vydr

 • Inaktivace NO hemoglobinemVelk afinita NO k hemu Rychl inaktivace NO oxidac s Fe oxyhemoglobinu za vzniku NO3-

  nitrosoHb --> metHb --> Hb reduktza --> oxyHb

 • Biosyntza NOPtielektronov oxidace terminlnho guanidino dusku L-argininu molekulrnm kyslkem:L-arg + O2 --> NO + L-citStereospecificitaCelou reakci katalyzuje jedin enzym, NO syntza (NOS)

 • NO syntzy3 izoformy: I, II, IIIobsahuj v aktivnm centru hemaktivn jako homodimerynutn kofaktory:NADPH6(R)-5,6,7,8-tetrahydrobiopterinFADFMNkalmodulin

 • Aktivita NOS

 • Aktivita NOSDimerizace

 • NOS InNOS (neuronln) ~160 kDaGen na lidskm chromosomu 12 Vyaduje Ca2+ (nutn pro vazbu kalmodulinu) Rozputn v cytosolu

 • NOS IKonstitutivn exprimovna:centrln a perifern neuronynkter epitel, cvn hladk svalkostern sval Regulace aktivity:Ca2+ser/tyr fosforylaceNO (zptnovazebn inhibice)

 • NOS IHlavn uplatnn: neurotransmise neuromodulace

 • NOS IIiNOS (inducibiln) ~130 kDa Gen na lidskm chromosomu 17 Nepotebuje Ca2+ (ve kalmodulin trvale i bez Ca2+) Rozputn v cytosolu

 • NOS IIExprese je inducibiln (cytokiny...):makrofgyglie, hepatocytyendotel, epitelsrden myocyty, hladk sval, Regulace aktivity:indukce exprese NO (zptnovazebn inhibice)

 • NOS IIHlavn uplatnn: boj s infekc zabjen ndorovch bunk

 • NOS IIIeNOS (endoteliln) ~133 kDa Gen na lidskm chromosomu 7 Vyaduje Ca2+ (nutn pro vazbu kalmodulinu) Vzan na bunnou membrnu (kaveoly)

 • NOS IIIKonstitutivn exprimovna:endotelplicn a renln epitel; trombocytysrden myocytyhipokampus Regulace aktivity:Ca2+ser/tyr fosforylacemodulace exprese

 • NOS IIIHlavn uplatnn: regulace cvnho tonu regulace krevnho zsoben orgn

 • Mitochondriln NOSPodobn NOS I Nejasn vznam

 • inky NO na clovou tk1. Cytotoxicita: pi vysok koncentraci (iNOS)pokozen blkovin, DNA, lipidoxidace (O2, O2-) > reaktivn, toxick produkty (NO2, ONOO-)inhibice respiraceboj s infekc a tumory

 • inky NO na clovou tk2. Prostednictvm cGMP: Pi nich koncentracch (eNOS, nNOS)Oxidace jen pomalPevld vazba NO na hem solubiln isoformy guanyltcyklzy cyklick guanosin-3',5 monofosft (cGMP)cGMP aktivuje cGMP-dependentn protein kinzu (G-kinzu)

 • Mechismus NO-cGMPsolubiln isoforma (typ I)

 • Dal osud cGMPInaktivace cGMP: Fosfodiesterzy cyklickch nukleotid zejmna typ V.vznik 5'-GMP

 • Farmakologie NODonory NO(nitroglycerin, nitroprusid, NOty)Inhibitory NOS(L-NMMA, L-NAME, aminoguadinin, ADMA)Aktivtory eNOS(endotel-dependentn vazodilatancia)Inhibitory fosfodiesterzy(Sildenafil, Zaprinast)

 • Funkce NO: NeurotransmiseDifusn modulaceNANCRetrogrdn messenger (zptn potvrzen pjmu zprvy)Dlouhodob potenciace (presynaptick buka pt vyle silnj signl - podklad pamti) Uen, pam, spnek, bolest, deprese

 • Funkce NO: CytotoxicitaBoj s infekc a tumory:baktrie(i jinak obtn zlikvidovateln, nap. Mycobacterium tuberculosis)houbyparasititumoryinhibice replikace vir

 • NO v dechuNejvc NOS je v nose a paranaslnch dutinch Dezinfekce ?Regulace plicnch cv ? Mn se pi nkterch nemocech (astma)NO v dechu (ppm)

 • Vazodilatace zvisl na endotelus endotelembez endotelus endotelem + L-NAME

 • Vazodilatace zvisl na endoteluRelaxaceAcetylcholinEndotelHladk svalCholinesterzaNOM1M3

 • Vazodilatace zvisl na endoteluRelaxaceEndotelHladk svalNOAcetylcholinM1M3KontrakceAcetylcholinM3

 • Vazodilatace zvisl na endoteluPotencuj ji:estrogenyeny ped menopauzou riziko kardiovaskulrnch chorobpo menopauze doenou mue insulin nabdka glukzy tknm dky prokrven

 • Funkce NO:regulace cvPrtokem indukovan vazodilatace: vazodilatace v perifernch orgnech -> rychlost proudu krve v proximlnjch cvch -> stin napt (shear stress) -> aktivita (a exprese) eNOS -> vazodilatace proximlnjch cv

  NO je v tomto nenahraditeln (porucha vede k hypertenzi)

 • Tonick tvorba NOStedn arteriln tlak (mmHg)

 • Endogenn inhibitory NOSAsymetrick dimethylarginin(ADMA)NG-monomethyl-L-arginin(L-NMMA)

  ADMA -> riziko atherosklerzy

 • Prtok krve plcemi pi narozen

 • NO a termoregulace

 • NO v ledvinchZprostedkuje tlakovou diurzu: arteriln tlak -> mechanick namhn endotelu -> syntza NO -> difuse k proximlnm tubulm -> reabsorbce Na+

 • NO a erekceNO z terminl n. pelvici relaxuje kavernzn hladk sval

 • NO u samicEl. stimulace

 • Funkce NOSniuje srlivost krve Inhibice adhese, agregace a sekrece trombocyt Aktivovan trombocyty tak tvo NO - zptnovazebn inhibice agregaceFylogeneticky star - krabi ped 500 miliny let (hodn dlouho ped savci)

 • NO inhibuje apoptzu Apoptza: "fysiologick" zpsob smrtiNa rozdl od nekrzy nepsob znt NO (->cGMP -> G kinza) inhibuje apoptotick fosforylan signlyNO pmo inhibuje kaspzy (specifick protezy apoptzy)

 • Dal funkce NONO z endokardu moduluje srden kontraktilituTlum kontrakci kosternho svaluEsenciln negativn regultor proliferace pi vvoji (bez zastaven rstu nen diferenciace)Kost: Hodn NO (nap. estrogenem, namhnm - NOS I): inhibice resorpce (inhibic tvorby a aktivity osteoklast)Mlo NO: potenciace resorpce indukovan cytokinyasi esenciln pro normln funkci osteoklastPodl na regulaci laktace (?)

 • Patofysiologie NOseptick okhypertenze (?)atherosklerzaangina pectoriszntyerektiln dysfunkcediabetes mellitus (?)mozkov mrtvice, roztrouen sklerza, Alzheimer (?), Parkinson (?)

 • Septick okInfekce (endotoxin) indukuje expresi iNOSVysok tvorba NO:likvidace infekceale i vazodilatace -> masivn hypotenze

 • NO a hypertenze eNOS -> hypertenzeAle:syntza NO nebv pi hypertenzi (nkdy je )

 • NO a hypertenzeNO v mozku vrazn moduluje sympatickou aktivitulokln inhibice NOS v mozku -> systmov tlak krve

 • NO a hypertenze: Dysfunkce NO nen prvotn pinou hypertenzePokozen endotelu vysokm tlakem ovem me sekundrn naruit tvorbu NOTo pak hypertenzi dle zhoruje

 • NO pi hypercholesterolmiiLidsk koronrn arterioly in vitro

 • NO a atherosklerzaAtherosklerotick plt -> endoteliln dysfunkce -> tvorba NO -> paradoxn vazokonstrikce(nap. koronrn cvy pi nmaze - angina pectoris)-> ochrana proti tvorb tromb-> nap. a infarkt

 • Patologie CNS(nap. mrtvice, roztrouen sklerosa,...)zntliv aktivace glieindukce iNOSNO inhibuje respiraci neuronuvolnn glutamtuexcitotoxick smrt

 • NO v terapiiInhalace plynnho NO:PPHNARDSok - pokusn terapie inhibitory NOS (aminoguanidin)(vsledky zatm nejednoznan)Erektiln dysfunkce - Viagra(inhibitor PDE V.)

 • Inhalace NO pi ARDS

 • Inhalace NO pi PPHN

 • Viagra (sildenafil)Pacienti se zlepenm erekce (%)Pina dysfunkce:

  obr.: bovine eNOSPot: Mills et al, JAP 1997GRAGASIN et al The neurovascular mechanism of clitoral erection: nitric oxide and cGMP-stimulated activation of BKCa channels FASEB J, Sep 2004; 18: 1382 - 1391.block NO -> rust se nezastavuje, zdn diferenciace