of 60 /60
PRAVNI PRAKTIKUM – IUS INFO “Aktualna pitanja u provedbi ovršnog postupka“ Damir Kontrec mag. iur., sudac VSRH Zagreb, 28.2.2014.

OVRHA - pravni praktikum

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pravni savjeti

Text of OVRHA - pravni praktikum

Page 1: OVRHA - pravni praktikum

PRAVNI PRAKTIKUM – IUS INFO

“Aktualna pitanja u provedbi ovršnog postupka“

Damir Kontrec mag. iur., sudac VSRHZagreb, 28.2.2014.

Page 2: OVRHA - pravni praktikum

Program pravnog praktikuma

• Uvod• Ovrha na novčanoj tražbini po računu• Ovrha na plaći i drugim stalnim primanjima• Ovrha na nekretnini• Ovrha na pokretninama

• Pitanja• Odgovori

Page 3: OVRHA - pravni praktikum

Ovršni zakoni u Hrvatskoj

• Zakon o izvršnom postupku (NN 53/91, 91/92)• Ovršni zakon – 1996. (NN 57/96, 29/99, 42/00,

173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08) • Ovršni zakon – 2010. (NN 139/10, 150/11,

154/11, 12/12, 70/12, 80/12)• Ovršni zakon – 2012. (NN 112/12, 25/13)• Najavljene izmjene i dopune Ovršnog zakona iz

2014., Zakon o provedbi ovrhe na pokretninama i nekretninama

Page 4: OVRHA - pravni praktikum

Drugi izvori ovršnog prava

• Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10, 112/12)

• Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (NN 115/12)

• Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/12)• Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN

115/12)• Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja …• Drugi propisi –ZPP…

Page 5: OVRHA - pravni praktikum

Zakonodavna lutanja

• Isključivo sudska ovrha• Uvođenje javnih bilježnika u ovrhu na temelju

vjerodostojne isprave• Uvođenje javnih komisionara kod prodaje

pokretnina• Pokušaj uvođenja javnoovršiteljske službe• Uvođenje Financijske agencije u provedbu ovrhe

na novčanim sredstvima – Tvrdi se da su postignuti dobri rezultati u praksi

• Najavljeno proširenje agencijske ovrhe

Page 6: OVRHA - pravni praktikum

Cilj ovršnog postupka

• Prisilno ostvariti tražbinu (novčanu ili nenovčanu)• Odluka Ustavnog suda – U-III/5151/2008 od 13.9.2011.

– “Cilj ovršnog postupka jest namirenje tražbine vjerovnika (ovrhovoditelja) iz imovine dužnika (ovršenika).”

– “…ustavnopravno je neprihvatljivo i pogubno za pravnu sigurnost pravnog poretka (čl. 3. Ustava) ako se u ovršnom postupku zbog razloga koji su izvan utjecaja vjerovnika, odbije provedba ovršnog postupka i time onemogući ostvarenje tražbine zbog koje je i proveden prethodni parnični postupak. Naime, prava građana moraju biti stvarna i ostvariva, a ne samo formalno priznata.”

Page 7: OVRHA - pravni praktikum

Stanje ovršnog postupka u Hrvatskoj danas

• Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima– Uloga Financijske agencije– Povećana uspješnost naplate– Lakše postupanje za stranke– Brža naplata– Ima li ovaj sustav nedostataka?

Page 8: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha i kriza

• Medijsko praćenje ovrha– Ovrha i socijalna politika– Večernji list 10.2.2014. – naslovnica – “U godinu dana

blokirani računi još 54 354 građana”– Portal dnevno.hr – 3.2.2014. – “Ove godine 20 000

obitelji će završiti na ulici”– Medijsko praćenje postupaka iseljenja

Page 9: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na novčanoj tražbini ovršenika

• Čl. 171. do 218. OZ

• Mjesna nadležnost – – sud prebivališta, boravišta, sjedišta ovršenika;– ako je ovršenik RH ili pravna osoba s javnim ovlastima koja

djeluje na području cijele države, sud prebivališta, boravišta, sjedišta ovrhovoditelja;

– ako ovrhovoditelj nema prebivalište ili sjedište u RH, za ovrhu protiv RH nadležan je sud u Zagrebu, a za ovrhu protiv drugih osoba sud na čijem je području njihovo sjedište

Page 10: OVRHA - pravni praktikum

Izuzimanje i ograničenje od ovrhe

• Izuzeto od ovrhe– Primanja po osnovi zakonskom uzdržavanja, naknade štete nastale zbog

narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,

– Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnog oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,

– Primanja po osnovi socijalne skrbi,– Primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,– Primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisima nije drukčije

određeno,– Primanja po osnovi stipendija i pomoći učenicima i studentima,– Naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskom uzdržavanja

te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,– Primanja po osnovi odličja i priznanja,– Rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim zakonom nije drukčije

određeno,– Ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.

Page 11: OVRHA - pravni praktikum

Izuzimanje i ograničenje od ovrhe

• Ograničenje ovrhe– Ako se ovrha provodi na plaći/naknadi umjesto plaće – od ovrhe je

izuzet iznos u visini 2/3 prosječne netoplaće u RH, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete zbog nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja iznos u visini ½ prosječne netoplaće u RH, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od ¼ prosječne mjesečne netoplaće po zaposlenom u pravnim osobama u RH za proteklu godinu

– Ako se prima plaća manja o prosječne netoplaće, od ovrhe je izuzet iznos u visini od 2/3 plaće ovršenika, odnosno ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja.. u visini ½ netoplaće ovršenika

Page 12: OVRHA - pravni praktikum

Izuzimanje i ograničenje od ovrhe

• Ograničenje ovrhe– Skraćeno radno vrijeme, mirovina, naknada zbog umanjenja plaće,

plaća vojnih osoba, primanja osoba u pričuvnom sastavu i na drugom stalnom novčanom primanju civilnih i vojnih osoba – vrijedi isto

– Ovrha na primanju invalida po osnovi novčane naknade za tjelesno oštećenje i doplatak za tuđu pomoć i njegu može se provesti samo radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete zbog narušenja zdravlja ….i to do visine ½ iznosa tog primanja

– Ovrha na primanju po osnovi ugovora o doživotnom uzdržavanju i doživotnoj renti te primanja po osnovi ugovora o osiguranju života može se provesti samo na dijelu koji prelazi iznos osnovice na temelju koje se utvrđuje iznos pomoći za uzdržavanje

Page 13: OVRHA - pravni praktikum

Prosječna netoplaća u RH

• NN 138/2013 od 18. studenog 2013. – Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po

zaposlenome u pravnim osobama u RH za razdoblje siječanj – kolovoz 2013 – 5.507 kuna

– Državni zavod za statistiku

Page 14: OVRHA - pravni praktikum

Ovršne radnje

• Ovrha na novčanoj tražbini provodi se pljednidbom i prijenosom

• Ovršnim prijedlogom može se zahtijevati da se odredi samo pljenidba novčane tražbine, ali je tada ovrhovoditelj dužan u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je dostavljeno rješenje o pljenidbi, odnosno od dana kada mu je dostavljena obavijest o očitovanju ovršenika, podnijeti prijedlog za prijenos tražbine

Page 15: OVRHA - pravni praktikum

Pljenidba

• Pljenidba se provodi dostavom ovršenikovu dužniku rješenja o ovrsi kojim se ovršenikovu dužniku zabranjuje da ovršeniku ispuni novčanu tražbinu, a ovršeniku se zabranjuje da tu tražbinu naplati ili da inače raspolaže njome i zalogom koji je dan za njezino osiguranje

• Pljenidba je provedena danom dostave rješenja o ovrsi ovršenikovu dužniku

• Ovrhovoditelj stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini

Page 16: OVRHA - pravni praktikum

Prijenos tražbine

• Prijenos radi naplate– Ovlašćuje se ovrhovoditelj da od ovršenikova dužnika

traži isplatu iznosa naznačenog u rješenju o ovrsi ili posebnom rješenju o prijenosu, ako je taj iznos dospio, da obavlja sve radnje koje su potrebne radi očuvanja i ostvarenja prenesene tražbine i da se koristi zalogom

• Prijenos umjesto isplate – Zaplijenjena tražbina prelazi prijenosom umjesto

isplate na ovrhovoditelja do prenesenog iznosa, s učinkom ustupanja tražbine uz naknadu

Page 17: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

• Rješenje o ovrsi – određuje se pljenidba određenog dijela plaće i nalaže se poslodavcu koji ovršeniku isplaćuje plaću da novčani iznos za koji je određena ovrha isplati odnosno isplaćuje ovrhovoditelju nakon pravomoćnosti tog rješenja

• Kada pravo na uzdržavanje ima više osoba – ovrha se određuje razmjerno visini njihovih tražbina

• Mjesto isplate• Prestanak rada – obveza prijašnjeg poslodavca• Odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu i isplatu dospjelih

obroka– U istom ovršnom postupku ovrhovoditelj može predložiti da se

rješenjem naloži poslodavcu da mu isplati sve obroke što ih je propustio obustaviti i isplatiti

Page 18: OVRHA - pravni praktikum

Zapljena po pristanku dužnika

• Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog bilježnika dati suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje, osim u dijelu u kojem je to primanje izuzeto od ovrhe

• Više od toga – ne proizvodi pravne učinke• Isprava se izdaje u jednom primjerku• Ima značenje pravnog posla iz čl. 77. st. 1. OZ, te pravni učinak

pravomoćnog rješenja o ovrsi• Poslodavcu – ovu ispravu dostavlja vjerovnik putem davatelja poštanskih

usluga preporučeno s povratnicom ili putem javnog bilježnika • Iznimno – zapljena po pristanku dužnika nema učinaka na provedbu ovrhe

na plaći radi namirenja tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja i dr.• Svojstvo ovršne isprave – može se tražiti ovrha i na drugim predmetima

ovrhe• Izjava jamca – odgovarajuća primjena

Page 19: OVRHA - pravni praktikum

Posebne odredbe o ovrsi na novčanoj tražbini po računu

• Rješenje o ovrsi – nalog Agenciji da banci izda nalog da iznos za koji je određena ovrha prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim OIB-om na račun koji je određen u rješenju o ovrsi

• Rješenje o ovrsi ima učinak rješenja o ovrsi kojim su određeni zapljena novčane tražbine i prijenos radi naplate

• Rješenje se istovremeno dostavlja Agenciji, ovrhovoditelju i ovršeniku

Page 20: OVRHA - pravni praktikum

Postupanje Agencije

• Agencija po primitku rješenja o ovrsi daje nalog bankama koje vode ovršenikove račune da zaplijene novčani iznos s računa ovršenika koje je potreban radi namirenja tražbine

• Dostavom naloga banci – vjerovnik stječe založno pravo na ovršenikovoj tražbini prema banci

• Ako na računima ovršenika nema novaca – banka će po nalogu Agencije zabraniti raspolaganje novčanim sredstvima po računima i oročenim novčanim sredstvima ovršenika do visine određene u nalogu Agencije, sve do novog naloga Agencije

Page 21: OVRHA - pravni praktikum

Provedba ovrhe

• Banka će prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava obaviti kad za to dobije nalog Agencije

• Pravomoćno rješenje o ovrsi – Agencija će naložiti banci da odmah izvrši prijenos na račun naznačen u rješenju o ovrsi

• Prava ovršenika – prijedlog za odgodu ovrhe iz razloga propisanih u čl. 65. OZ

• O prijedlogu za odgodu sud bi trebao odlučiti u roku od 8 dana i ako prihvati prijedlog odluku odmah dostaviti Agenciji

• Ako Agencija u roku od 30 dana od dana kad joj je dostavljeno nepravomoćno rješenje o ovrsi ne primi rješenje o odgodi ovrhe ili rješenje o ukidanju rješenja o ovrsi ili obustavi ovrhe, naložit će se prijenos sredstava na račun

Page 22: OVRHA - pravni praktikum

Potencijalni sporovi

• Mogući sporovi između stranaka, odnosno stranaka i Agencije, odnosno banke o tome je li Agencija ili banka postupila prema rješenju o ovrsi, odnosno je li ovrhovoditelj u cijelosti namiren rješavat će se u parničnom postupku (posebna parnica?)

• Može li se tu govoriti o rasterećenju pravosuđa?

Page 23: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha prema solidarnim dužnicima

• Ako na temelju ovršne isprave dva ili više ovršenika solidarno odgovaraju, sud koji je nadležan za bilo kojeg od solidarnih ovršenika donijet će protiv svih njih ili samo nekog od njih, u skladu s prijedlogom ovrhovoditelja, rješenje o ovrsi

• Naplata se u tom slučaju vrši s računa svih solidarnih ovršenika, time da zbroj koji je naplaćen ne smije prijeći iznos ovrhovoditeljeve ovršne tražbine

Page 24: OVRHA - pravni praktikum

Provedba ovrhe na temelju zadužnice

• Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice koju je vjerovnik izravno dostavio Agenciji, Agencija će postupiti kao u povodu pravomoćnog rješenja o ovrsi.

Page 25: OVRHA - pravni praktikum

Izravna naplata novčane tražbine na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela,

odnosno obračuna poslodavca• Ovrhovoditelj ima pravo zatražiti izravnu naplatu kod FINA-e• Agencija postupa kao u povodu nepravomoćnog rješenja o ovrsi koje je

dostavio sud• Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu• Uz zahtjev ovrhovoditelj treba priložiti izvornik ili otpravak ovršne odluke ili

nagodbe domaćeg suda ili upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca• Odgovarajuća primjena čl. 205. i 206. OZ• Agencija primjerak zahtjeva s podacima o ovršnoj odluci, nagodbi…

dostavlja ovršeniku na adresu iz zahtjeva za izravnu naplatu – Adresu stavlja ovrhovoditelj– Nije propisana osobna dostava– Obveza je banke kojoj je Agencija naložila provedbu zapljene računa dužna je o

toj zapljeni na uobičajen način obavijestiti ovršenika– Ako Agencija u roku od 30 dana od dana kada joj je dostavljena isprava na

temelju koje je izvršena zapljena ne dobije obavijest o odgodi ovrhe ili rješenja kojim se prijenos proglašava nedopuštenim, izdat će se nalog banci (bankama) da se obavi prijenos na račun koji je naveden u zahtjevu za izravnu naplatu

– OIB ovrhovoditelja /ovršenika

Page 26: OVRHA - pravni praktikum

Pravna sredstva ovršenika

• Prijedlog za odgodu prijenosa• Prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa

nedopuštenim

• O prijedlog za odgodu mora odlučiti sud u roku od 8 dana

• Ako bi neosnovano došlo do prijenosa – ovršenik povrat sredstava može tražiti u posebnoj parnici

Page 27: OVRHA - pravni praktikum

Nedopuštenost sudske ovrhe

• Čl. 211. OZ – – Sud će odbaciti kao nedopušten prijedlog za ovrhu na novčanim

sredstvima na računu na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, zadužnice te na temelju ovršne odluke i nagodbe domaćeg suda, upravnog tijela, odnosno obračuna poslodavca na temelju kojih se može od Agencije zatražiti izravna naplata, osim ako se na temelju tih isprava nije mogla provesti naplata putem Agenciji, o čemu Agencija treba izdati potvrdu

Page 28: OVRHA - pravni praktikum

Poseban račun

• Čl. 212. OZ– Ako se ovršeniku uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. ili iznosi

koji su izuzeti od ovrhe iz čl. 173. OZ ovršenik je o tome dužan obavijestiti Agenciju

– Agencija potom nalaže banci otvaranje računa na koji će se zaštićeni dio primanja uplaćivati

– Na odgovornost Agencije ili banke zbog nepostupanja po rješenju o ovrsi, zadužnici ili zahtjevu za izravnu naplatu odgovarajuće se primjenjuje odredba čl. 201. OZ (odgovornost poslodavca za propuštenu obustavu)

Page 29: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine kod ovrhe na računu

• U čl. 172. OZ nova toč. 9. – izuzeto od ovrhe su i “iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke”

• U čl. 173. st. 4. riječi “naknadi umjesto plaće” – brišu se• Zapljena po pristanku dužnika – u čl. 202. st. 3. dodaju

se i riječi “ ili Agenciji ako se plaća, odnosno drugo stalno novčano primanje isplaćuje na račun dužnika”

• U čl. 202. daje se novi st. 8. – kojim se daje ovlast ministru pravosuđa da propiše oblik i sadržaj isprave “zapljena po pristanku dužnika”

Page 30: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine kod ovrhe na računu

• U čl. 204. st. 1. OZ – riječi “koji je određen u rješenju o ovrsi” zamjenjuju se riječima “ovrhovoditelja”

• U čl. 204. dodaje se novi st. 2. – da se iznos troškova postupka za koji je određena ovrha prenese na račun ovrhovoditeljevog odvjetnika

• U čl. 206. st. 4. – rok od 30 dana produžen je na 60 dana (rok u kojem Agencija čeka s prijenosom sredstava)

Page 31: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine kod ovrhe na računu

• Čl. 208. OZ – provedba ovrhe na temelju zadužnice se u cijelosti mijenja– Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice upisane u

Registar zadužnica i bjanko zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će postupiti kao u povodu pravomoćnog rješenja o ovrsi.

– Ako je naplata zatražena na temelju zadužnice koja nije upisana u Registar zadužnica i bjanko zadužnica na temelju priopćenja javnog bilježnika koji je zadužnicu potvrdio, Agencija će postupiti kao u povodu zahtjeva za izravnu naplatu

Page 32: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine kod ovrhe na računu

• U čl. 209. – novi stavak 4. – izravna naplata– Ovrha na novčanoj tražbini po računu ovršenika na temelju

obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine provest će se prije ovrhe radi naplate svih drugih tražbina po tom računu neovisno o vremenu njihova nastanka, osim ovrhe iz čl. 232. a st. 3. Obiteljskog zakona

– Rok od 30 dana produžen na 60 dana

Page 33: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine kod ovrhe na računu

• U čl. 210. novi st. 5.– O žalbama protiv rješenja o prijedlozima ovršenika iz st. 1.

ovoga članka odlučuje vijeće prvostupanjskog suda koje je dužno rješenje o žalbi donijeti i otpremiti u roku od osam dana

– Na prvostupanjskom sudu uvodimo vijeće, a na drugom stupnju takve predmet rješavaju suci pojedinci !

Page 34: OVRHA - pravni praktikum

Neka otvorena pitanja

• Visina kamatne stope – Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi– Čl. 12. – rokovi za ispunjenje novčane tražbine– Čl. 12. a

• st. 1. – ako dužnik zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku bez ikakve daljnje opomene, pored glavnice, i kamate za kašnjenje s plaćanjem, pod uvjetom da je vjerovnik ispunio svoje ugovorne i zakonske obveze

• Pitanje jesu li kamate za kašnjenje s plaćanjem isto što i zatezne kamate iz ZOO-a

• st. 2. – stopa zakonskih kamata na kašnjenje s plaćanjem u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik novčane obveze jednaka je referentnoj stopi uvećanoj za osam postotnih poena

• Odnos predstečajne nagodbe i ovršnog postupka– Čl. 81.

Page 35: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Čl. 79. do 132. OZ• Socijalno osjetljivi predmeti – ostaje bez krova

na glavom• Različita rješenje u Europi – neke zemlje ne

dozvoljavaju prodaju nekretnina u kojima ovršenici stanuju, ostali su bez zaposlenja

Page 36: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Statistički podaci – U upisniku HGK u 2013. godini glede nekretnina započelo se prodajom

• Kuća – 1835• Stan – 1129• Zgrada – 307• Oranica – 1057• Livada – 337• Poslovnih prostora – 271• Šuma – 246• Pašnjaka – 198• Ostalog zemljišta – 523• Građevinskog zemljišta – 45• Stambeno-poslovnog prostora – 58• Hotela - 13• Ekonomsko dvorište - 22

Page 37: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Statistički podaci – HGK• Od 2006. do 2013. ukupno je uneseno u upisnik 26061

nekretnina • HGK – u upisniku nema podataka o tome koliko je

nekretnina zaista i prodano na javnoj dražbi

Page 38: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Nadležnost – mjesno nadležan sud na čijem se području nekretnina nalazi

• Ovršne radnje – zabilježba ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenje vrijednosti nekretnine, prodaja nekretnine, namirenja ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom

• Nekretnina kao predmet ovrhe – pojam nekretnine iz ZV• Dokaz o vlasništvu i pravu građenja• Ovrha kad se nakon stjecanja založnog prava ili prava

na namirenje promijeni vlasnik nekretnine• Zabilježba ovrhe

– Učinak zabilježbe

Page 39: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Pristupanje ovrsi• Namirenje založnih vjerovnika• Služnosti, stvarni tereti i pravo građenja• Ugovori o zakupu i najmu

Page 40: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Nekretnine izuzete od ovrhe:– Poljoprivredno zemljište i gospodarske zgrade poljodjelca u

opsegu potrebnom za njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova njegove uže obitelji te drugih osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati

– I to zemljište može biti predmet ovrhe ako je ovrhovoditelj na temelju pravnog posla s ovršenikom stekao na nekoj stvari ili pravu založno ili slično pravo radi osiguranje tražbine čije prisilno ostvarenje na tom predmetu traži

Page 41: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Određivanje vrijednosti nekretnine– Način utvrđivanja vrijednosti –

• sud slobodna procjena nakon održanog ročišta na kojem će strankama biti omogućeno da se izjasne o tome

• Ako su u sudskom ili javnobilježničkom sporazumu stranke utvrdile vrijednost nekretnine

– Odluka o vrijednosti nekretnine– Prigovor nedostatka pokrića

• Prijedlog za obustavu ako utvrđena vrijednost nekretnine ne pokriva niti djelomice iznos tražbine ovrhovoditelja

Page 42: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Prodaja nekretnine– Zaključak o prodaji– Pravo prvokupa– Način prodaje – Uvjeti prodaje– Jedna ponuditelj– Tko ne može biti kupac – Prodajna cijena – Ročište za dražbu i dosudu– Dosuda u slučaju neposredne pogodbe– Polaganje kupovnine – Oslobođenje od polaganja kupovnine– Upis prava vlasništva kupca, brisanje prava i tereta te predaja

nekretnine kupcu– Osiguranje kredita na dosuđenoj nekretnine

Page 43: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na nekretnini

• Namirenje vjerovnika– Sud pristupa namirenju vjerovnika nakon pravomoćnosti rješenja

o dosudi nekretnine kupcu i nakon što kupac položi kupovninu– Osobe koje se namiruju– Prvenstveno namirenje– Razmjerno namirenje– Osporavanje tražbina– Upućivanje na parnicu– Ročište za diobu, rješenje o namirenju i brisanje prava i tereta– Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine– Primjena OZ na području gdje ne postoje zemljišne knjige

Page 44: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• U provedbu ovrhe na nekretnini osim suda, uključuje se i Agencija

• Čl. 80. a – ovrhu na nekretnini sud će odrediti u roku od 15 dana od dana podnošenja osnovanog prijedloga za ovrhu ili prijedloga iz čl. 5. st. 3. (promjena predmeta ili sredstva ovrhe).

• Sve daljnje ovršne radnje sud i Agencija dužni su poduzeti u roku od 30 dana od dana kada je ovrha poduzeta, odnosno u roku od 30 dana od dana kada je poduzeta zadnja ovršna radnja provedbe ovrhe

• O žalbi protiv rješenja donesenih u postupku ovrhe na nekretninama odlučuje vijeće prvostupanjskog suda?– Kontrola drugostupanjskog suda ???

Page 45: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• Dokaz o vlasništvu i pravu građenja – ovrhovoditelj mora podnijeti izvornik isprave

• U slučaju kada ovršenik nije upisan u zk. kao vlasnik, a raspolaže se ispravama na temelju kojih se ovršenik može upisati – ovršni sud će po službenoj dužnosti naložiti zemljišnoj knjizi upis prava vlasništva na nekretnini u korist ovršenika

• Novi čl. 84. a – ovršenikov prijedlog za ovrhu na drugom predmetu ovrhe – U roku 8 dana od dana dostave rješenja o ovrsi na nekretnini u kojoj ovršenik

stanuje i koja je nužna za zadovoljavanje njegovih osnovnih stambenih potreba i osoba koje je dužna uzdržavati – ovršenik može predložiti ovrhu na drugom predmetu ovrhe

– U tom slučaju je dužan priložiti dokaz da je vlasnik tog predmeta – Prijedlog se dostavlja ovrhovoditelju na očitovanje (rok 8 dana)– Sud donosi o tome odluku – nema pravo žalbe– Kada će sud prihvatiti prijedlog “ako stekne uvjerenje” …– Kad sud neće prihvatiti prijedlog – Zabilježba u tom slučaju ostaje do potpunog namirenja tražbine ovrhovoditelja

Page 46: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• U provedbi ovrhe sudskog ovršitelja zamjenjuje Agencija• Utvrđivanje vrijednosti nekretnine – čl. 92. st. 1. – vrijednost utvrđuje

sud po slobodnoj ocjeni na temelju procjene Agencije o njezinoj tržišnoj vrijednosti nakon što je na ročištu radi utvrđenja vrijednosti omogućio strankama, založnim vjerovnicima, sudionicima u postupku i osobama koje imaju pravo prvokupa da se o procjeni izjasne

• Pravilnik o postupku i načinu procjene nekretnina – ministar pravosuđa

• Rješenje kojim se utvrđuje vrijednost nekretnine sud donosi odmah na ročištu radi utvrđenja vrijednosti nakon što je omogućeno strankama da se o vrijednosti izjasne

• Vrijednost nekretnine sud utvrđuje rješenjem o utvrđivanju vrijednosti nekretnine, ne više zaključkom

Page 47: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• U slučaju prigovora nedostatka pokrića, u čl. 94. st. 2. predlaže se da se prijedlog za obustavu postupka može podnijeti na ročištu na kojem je sud rješenjem utvrdio vrijednost nekretnine

• U čl. 95. predlaže se promjena st. 1., a st. 7. postaje st. 2. – nakon pravomoćnosti rješenja o utvrđivanju vrijednosti nekretnine sud donosi zaključak o prodaji nekretnine kojim se određuju način i uvjeti prodaje

• Predlaže se i novi čl. 95. a – Agencija– Prodaju provodi Agencija– Sud Agenciji mora dostaviti rješenje o ovrsi, izvadak iz zk., rješenje o

utvrđivanju vrijednosti i zaključak o prodaji– Odredbe o radu sudskog ovršitelja primjenjuju se na Agenciju– Agencija ima pravo tražiti predujam za pokriće troškova koje će imati u

vezi s prodajom– Predujam je ovrhovoditelj dužan platiti Agenciji u roku od 8 dana, ako ne

plati o tome će se obavijestiti sud, koji će obustaviti ovrhu

Page 48: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• U čl. 96. – predlaže se osoba koja ima pravo prvokupa to pravo može javiti sudu u roku od tri dana po zaključenju dražbe

• Čl. 97. – mijenja se način prodaje– Prodaja se obavlja elektroničkom javnom dražbom– Poziv za sudjelovanje sadrži obavezno način i uvjete prodaje, datum i

vrijeme početka i završetka elektroničke dražbe, vrijeme kada osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretninu, druge važne podatke, službu za kontakt

– Poziv se objavljuje i na web stranici Agencije– Poziv se objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja ako stranka

predujmi Agenciji za to potrebna sredstva– Od objave poziva do početka prikupljanja ponuda mora proteći najmanje

60 dana– I dalje je ostala mogućnost neposredne pogodbe

Page 49: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• U prodaji elektroničkom dražbom ne primjenjuje se odredba čl. 15. st. 2. OZ (odredbe o jamčevini)

• Elektronička dražba provodi se i ako u njoj sudjeluje samo jedan ponuditelj• Predlažu se i promjene glede prodajne cijene (čl. 102.)

– Na prvoj elektroničkoj dražbi nekretnina se ne može prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti

– Na drugoj elektroničkoj dražbi nekretnine se ne može prodati ispod 3/5 utvrđene vrijednosti

– Prikupljanje ponuda traje 10 radnih dana– Ako se nekretnina ne proda na prvoj elektroničkoj dražbi, druga dražba počinje

objavom poziva na sudjelovanje prvog dana nakon završetka prve elektroničke dražbe

– Ako se nekretnina ne proda na drugoj dražbi Agencija o tome obavještava sud - posljedica obustava ovrhe

– Ovrhovoditelj može najkasnije u roku od 3 dana po završetku druge elektroničke dražbe predložiti sudu da se, ako se nekretnina ne proda, u njegovu korist zasnuje založno pravo na nekretnini radi osiguranja tražbine radi čije je naplate ovrha određena

Page 50: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• Čl. 103. Završetak elektroničke dražbe i dosuda– Elektronička dražba završava u trenutku koji je unaprijed određen u pozivu za

sudjelovanje– Nakon završetka dražbe, Agencija je dužna bez odgode obavijestiti sud o

provedenoj dražbi, prikupljenim ponudama i drugim potrebnim podacima, osim u slučaju ako nekretnina nije prodana niti na drugoj dražbi

– Nakon primitka obavijesti sudac utvrđuje koji je kupac ponudio najveću cijenu i da su ispunjenu uvjeti za dosudu nekretnine

– O dosudi nekretnine donosi se pisano rješenje koje se objavljuje na oglasnoj ploči suda i na web stranici Agencije

– Smatrat će se da je rješenje dostavljeno svim osobama kojima se dostavlja zaključak o prodaji, te svim sudionicima u dražbi istekom trećeg dana od dana njegova isticanja na oglasnoj ploči, time da te osobe imaju pravo tražiti da im se u pisarnici neposredno preda pisani otpravak

– U rješenju o dosudi sud će odrediti da se nekretnina dosuđuje i kupcima koji su ponudili nižu cijenu, ako onaj kojem je dosuđena nekretnina ne položi kupovninu u roku – svaki put posebno rješenje i novi rok za polaganje kupovnine

Page 51: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• Kupovnina se umjesto u sud ili kod javnog bilježnika uplaćuje na poseban račun Agencije otvoren za tu namjenu

• O oslobođenju od plaćanja kupovnine – sud mora odlučiti u rješenju o dosudi

• Ako prodana nekretnina predstavlja nekretninu u kojoj ovršenik stanuje i koja je nužna za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac šest mjeseci od donošenja zaključka o predaji nekretnine

• Prijedlog za korištenje nekretnine kao najmoprimac, ovršenik može podnijeti u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o ovrsi

• Ako ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac, dužan je kupcu od dana donošenja zaključka o predaji nekretnine do predaje nekretnine plaćati najamninu u visini koju će sporazumno odrediti kupac i ovršenik, a ako se oni ne bi mogli dogovoriti tada će visinu najamnine odredi sud prema tržišnim cijenama u mjestu u kojem se nekretnina nalazi

Page 52: OVRHA - pravni praktikum

Predložene novine u ovrsi na nekretnini

• I nadalje ostaje mogućnost da ovrhovoditelj već u prijedlogu za ovrhu, ali i kasnije tijekom postupka zatraži da se ovršenik iseli s nekretnine – to se određuje u rješenju o ovrsi

– Čl. 53. Prijedlog ZID OZ – odredba st. 2. ne primjenjuje se ako ovršenik ima pravo korištenja nekretnine kao najmoprimac u skladu s odredbom čl. 127. st. 2. OZ -

Page 53: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na pokretninama

• Nadležnost – Ako je poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze – čl. 133.– Ako nije poznato mjesto gdje se pokretnine nalaze – čl. 134.

• Što ne može biti predmet ovrhe – čl. 135.• Ovršne radnje

– Zapljena, procjena, oduzimanje, otpremanje, povjeravanje na čuvanje sudu, ovrhovoditelju ili trećoj osobi, prodaja, namirenje ovrhovoditelja iz iznosa dobivenog prodajom

– Već u prijedlogu ovrhovoditelj mora naznačiti tražiti li da se nekretnine predaju njemu ili trećoj osobi, osim za stvari iz čl. 140. st. 4. i 5. (novac, vrijednosni papiri, dragocjenosti, pokretnine veće vrijednosti)

Page 54: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na pokretninama

• Pljenidba i procjena pokretnina – Sudski ovršitelj– Obavijest o pljenidbi – prilikom samog uredovanja uručuje se

rješenje o ovrsi ovršeniku– Što se može pljeniti– Opseg pljenidbe– Čuvanje pokretnina– Ovršeniku je zabranjeno raspolaganje zaplijenjenim stvarima– Stjecanje založnog prava na pokretninama– Čl. 144. beuspješan pokušaj pljenidbe– Procjena – obavlja ju sudski ovrštitelj, ako sud za to nije odredio

vještaka ili procjenitelja, odnosno javni komisionar– Zapisnik o pljenidbenom popisu i procjeni

Page 55: OVRHA - pravni praktikum

Ovrha na pokretninama

• Prodaja pokretnina– Vrijeme prodaje– Način prodaje – dražba, neposredna pogodba – objava prodaje

samo na oglasnoj ploči suda– Prodajna cijena – ne manje od ½ procijenjene vrijednosti– Samo jedna dražba, odnosno pokušaj neposredna pogodbe –

neuspjeh posljedica je obustava– Obveza i prava kupca

– Prodaja pokretnina preko javnih komisionara?

Page 56: OVRHA - pravni praktikum

Novine glede Očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku

• Nadležnost HGK– Sve nekretnine, pokretnine ako je njihova procijenjena vrijednost veća

od 50.000,00 kn– Što se sadrži očevidnik – Predlaže se da HGK ubuduće vodi samo očevidnik pokretnina koje

se prodaju u ovršnom postupku, čija je procijenjena vrijednost veća od 50.000,00 kn

• Dostava podataka– Predlaže se da sud koji vodi ovršni postupak HGK-u bez odgode dostavi

podatke iz čl. 169. st. 3. (vjerojatno se misli na st. 2.). Predlaže se isto tako da sud koji vodi ovrhu obavijesti HGK je li predmet ovrhe prodan, a ako se prodaja vrši putem javnog komisionara isti je dužan HGK-u bez odgode dostaviti podatke o rješenju o ovrsi na pokretninama, strankama, naknadno procijenjenoj vrijednosti, uvjetima prodaje …, te je li predmet ovrhe prodan

Page 57: OVRHA - pravni praktikum

Neke druge novine koje se predlažu

• U ovršnom postupku bila bi dopuštena samo izvanredna revizija iz čl. 382. st. 2. OZ – i to protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je postupak pravomoćno završen ako odluka u postupku ovisi o rješenju nekoga materijalnopravnog ili postupovnopravnog pitanja važnog za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni

• Troškovi postupka– Ovrhovoditelj odnosno predlagatelj osiguranja dužan je u ovršnom

prijedlogu odnosno prijedlogu za osiguranje navesti koje troškove traži i njihov ukupni obračun, te za koje predvidive troškove zahtijeva određivanje ovrhe i njihov ukupan obračun

– Kod ovrhe na temelju vjerodostojne isprave na novčanoj tražbini po računu ili općenito na imovini ovršenika za sve radnje u postupku pred javnim bilježnikom stranci pripada pravo na naknadu troška za samo jednu nagradu za rad odvjetnik i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na nagradu

Page 58: OVRHA - pravni praktikum

Neke druge novine koje se predlažu

• Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave– Odmjeriti nastale troškove– Posebno naznačiti predvidive troškove

– Mora sadržavati• Upozorenje ovršeniku da prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti

obrazložen i koje su pravne posljedice podnošenja neobrazloženog prigovora

• Upozorenje ovršeniku da u slučaju namirenja tražbine u roku, nije dužan podmiriti predvidive troškove postupka

• Upozorenje ovršeniku da u slučaju provedbe ovrhe na novčanoj tražbini po računu ako mu se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. OZ ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe, dužan je o tome izvijestiti Agenciju

Page 59: OVRHA - pravni praktikum

Neke druge novine koje se predlažu

• Ovršenik je dužan uz žalbu priložiti sve isprave na koje se u žalbi poziva – Posljedica odbačaj

• Podnositelj prigovora dužan je u prigovoru iznijeti sve činjenice i predložiti sve dokaze na kojima temelji svoj prigovor, te uz prigovor priložiti isprave na koje se poziva u prigovoru, a koje se kod njega nalaze – Posljedica odbačaj

Page 60: OVRHA - pravni praktikum

• Pitanja?• Hvala na pažnji!