of 50 /50
JADRANKA BORČIĆ Javni bilježnik iz Rijeke OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Embed Size (px)

Text of 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Page 1: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

JADRANKA BORČIĆ Javni bilježnik iz Rijeke

OVRHA NA TEMELJUVJERODOSTOJNE ISPRAVE

Page 2: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

PRAVNI IZVORI

1. Ovršni zakon (Narodne novine 57/96, 29/99, 173/03,194/03, 151/04, 88/05)-

prvenstveno članici 252. a) -

252. l),

te članci 8. ( dostava), 28. (vjerodostojna isprava), čl. 33 (potvrda ovršnosti),

-

čl. 35. st. 2. (prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave), čl. 37. (rješenje o ovrsi), čl. 53. i 54. (prigovor protiv rješenja o ovrsi natemelju vjerodostojne isprave i postupak po prigovoru) ;

2. Javnobilježnički poslovnik (Narodne novine 38/94, 82/94, 37/96, 151/05)- (čl. 13. a), 18, 70. st. 3. toč. 20. i 21.

3.

Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Narodne novine 151 od 23. prosinca 2005. godine)

4. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (Narodne novine 91/2004).

Page 3: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

PRIRUČNICI U IZDANJU HJKJadranka Borčić, javni bilježnik iz RijekeIvan Maleković, javni bilježnik iz Velike GoricePRIRUČNIK ZA PRAKTIČNU PRIMJENU OVRŠNOG ZAKONA U JAVNOBILJEŽNIČKOJ PRAKSI (DIO PRVI)(travanj 2006. godine)-

str. od 7. -

22. ( obrasci prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave)-

str. 22. (nadležnost sudova po prigovorima protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave);-

str. 96. Naputci Upravnog odbora HJK u vezi postupanja po odredbama Ovršnog zakona;

Jadranka Borčić, javni bilježnik iz RijekeZBIRKA ZAKLJUČAKA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE KOJI SE ODNOS

NA PRIMJENU PROPISA I UJEDNAČAVANJE JAVNOBILJEŽNIČKE PRAKSE , (lipanj 2007. godine)

(Priručnik sadrži i obrasce sporazuma u vezi osiguranja novčane tražbine koji su modificirani i usklađeni s nastalim promjenama propisa, priloženi ovom referatu)

-

str. 218. Osvrt na Okrugli stol održan u Županijskom sudu u Varaždinu u organizaciji Udruge hrvatskih sudaca –Ogranak Varaždin s temom primjene ovršnog zakona u praksi.

Damir Kontrec, sudac Županijskog suda u VaraždinuOVRŠNI POSTUPAK U PRAKSI, referat objavljen u Prilogu časopisu "Javni bilježnik" broj 26 iz studenoga 2007. godine

Page 4: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OVRHA NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE - NADLEŽNOST JAVNIH BILJEŽNIKA

Novelom Ovršnog zakona od 20. srpnja 2005. godine (Narodne novine broj 88/05) koji je stupio

na snagu 28. srpnja 2005. godine, u

naš

je pravni ustav uvedeno sudjelovanje javnih bilježnika u ovrsi.

Odredbe članaka 252.

a) do 252. l) koje propisuju ovu materiju, počele su se primjenjivati dana 28. siječnja 2006.

godine

i to samo u predmetima u kojima je prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnesen nakon toga dana.

Page 5: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

-

Ovrhovoditelj može prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnjeti javnom bilježniku po svom izboru.

-

Ako prijedlog bude zabunom podnjet sudu, sud će prijedlog odbaciti.

Page 6: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Novina u Ovršnom zakonu

Ovrhovoditelj u prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, može, osim ovrhe na jednom ili više predmeta ovrhe (kao što je to slučaj kod prijedloga za ovrhu na temelju ovršne isprave) predloži da se ovrha odredi općenito na imovini ovršenika, bez navođenja sredstva i predmeta ovrhe.

Page 7: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

ŠTO SE DOGAĐA U SLUČAJU POGREŠKE OVRHOVODITELJA U PRIJEDLOGU

Ovrha na npr. žiro računu

-

Pogrešno označen žiro račun ne može se ispraviti

-

Ovrhovoditelj postupa po čl. 5. st.3. OZ (od suda traži donošenje rješenja na drugom predmetu ovrhe).

Ovrha općenito na imovini ovršenika

(izvansudska ovrha)

-

Ovrhovoditelj može novim dopisom npr. banci zatražiti ovrhu na drugom računu ovršenika, bez intervencije suda

Page 8: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

POSEBAN STATUS MOTORNIH VOZILA

U praksi sudova je prevladao stav da temeljem odredbe članka 143. j. Ovršnog zakona, javni bilježnik ne može izdati rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave na motornom vozilu ovršenika.

Page 9: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Postupanje javnog bilježnika po prijedlogu

1. Javni bilježnik zaprima prijedlog

koji mu je podnesen na način da na isti stavi zabilješku u vezi primitka pismena propisanu Javnobilježničkim poslovnikom, te da primitak pismena na jednom primjerku potvrdi ovrhovoditelju, ako je zaprimljen neposredno.

Page 10: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

2. Javni bilježnik upisuje prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave u upisnik "Ovrv" -

bez obzira da li je primljen neposredno ili poštom i

-

bez obzira da li iz njega proizlazi da je sastavljen suprotno Ovršnom zakonu i da ima nedostatke.

Predmet, prije nego se, zbog eventualnih nedostataka koji prijeće javnog bilježnika da donese rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave (čl. 252. d) st. 2.), proslijedi sudu mora biti upisan u upisnik "Ovrv" i Zajednički abecedni imenik.

Zakonom nije predviđeno pozivanje ovrhovoditelja na ispravljanje i dopunjavanje prijedloga.

Page 11: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf
Page 12: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Nakon što je predmet upisan u odgovarajući upisnik i imenik, javni bilježnik treba utvrditi:

1.) da li je prijedlog za ovrhu dopušten (nije dopušten ako mu je npr. priložena ovršna a ne vjerodostojna isprava);

2.) da li je uredan (da li sadrži sve što je propisano člankom 35. st. 2. Ovršnog zakona);

3.) da li je osnovan (da li osnovanost predloženog rješenja proizlazi iz priložene vjerodostojne isprave).

Page 13: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Ukoliko utvrdi da je prijedlog:-

nedopušten,

-

neuredan ili -

neosnovan

spis će uz dopis dostaviti nadležnom sudu (općinskom ili trgovačkom) na daljnji postupak.

Zakon ne predviđa obavezu čuvanja preslika spisa kao što je to slučaj u ostavinskom postupku, dakle, postoji samo obaveza čuvanja dokaza o tome da je spis predan sudu, međutim svatko može odlučiti da li će čuvati preslik

čitavog ili dijela spisa, ili samo potvrdu da

je spis predan sudu, dakle prema vlastitoj procjeni.

Page 14: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

NAGRADA I TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA U SLUČAJU DOSTAVE SPISA SUDU

Javni bilježnik ima pravo na nagradu temeljem Tarife o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku, jer pravo na nagradu ne ovisi o tome da li je doneseno rješenje ili ne.

Trenutkom zaprimanja prijedloga od ovrhovoditelja, za ovrhovoditelja nastupa obveza podmirenja javnobilježničke nagrade. Isto i u slučaju da povuće prijedlog prije donošenja rješenja.

Isto se odnosi i na nastale troškove javnog bilježnika.

Page 15: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Kada javni bilježnik utvrdi da je prijedlog:-

dopušten, uredan i osnovan

donjet će rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

koje sadrži sve što je propisano člankom 37. st. 2. Ovršnog zakona, a u pravilu se to čini

štambiljom čiji je sadržaj i oblik propisanJavnobilježničkim poslovnikom.

Page 16: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Primjenom Sudskog poslovnika

koji se analogno primjenjuje i u postupcima koje provodi javni bilježnik,

svako rješenje ima:

-

izvornik

koji se čuva u javnobilježničkom spisu i

-

otpravke koji se dostavljaju strankama

Page 17: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

STRANKE SE BAVE GOSPODARSKOM DJELATNOŠĆU, VJERODOSTOJNA ISPRAVA: MJENICA

Posl.broj:Ovrv-3/0Javni bilježnik Ime i prezime, sjedište i adresa

donio je sljedeće:RJEŠENJE O OVRSI

NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE1.Nalaže se ovršeniku da u roku od 3 dana

od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima.

2.Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine.

3. Troškovi postupa određuju se u iznosu od 1.256,53 kn.

4. Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 3 dana

od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje dopni, u 3 primjerka, a o istom odlučuje Trgovački sud

u _______.

U Rijeci, dana 3. siječnja 2008. godine.Javni bilježnikPrezime i ime

Page 18: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OTPRAVAK PRETHODNOG RJEŠENJA

Posl.broj:Ovrv-3/0Javni bilježnik Ime i prezime, sjedište i adresa

donio je sljedeće:RJEŠENJE O OVRSI

NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE1.Nalaže se ovršeniku da u roku od 3 dana

od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima.

2.Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine.

3. Troškovi postupa određuju se u iznosu od 1.256,53 kn.

4. Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 3 dana

od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje dopni, u 3 primjerka, a o istom odlučuje Trgovački sud

u _______.

U Rijeci, dana 3. siječnja 2008. godine.Javni bilježnikIme i prezime

MP Ime i prezime v.r.

Page 19: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

STRANKE SE BAVE GOSPODARSKOM DJELATNOŠĆU, VJERODOSTOJNA ISPRAVA: RAČUN

Posl.broj:Ovrv-2/08Javni bilježnik Ime i prezime, sjedište i adresa

donio je sljedeće:RJEŠENJE O OVRSI

NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE1.Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana

od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima.

2.Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine.

3. Troškovi postupa određuju se u iznosu od 1.274,90 kn.

4. Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana

od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje dopni, u 3 primjerka, a o istom odlučuje Trgovački sud

u _______.

U Rijeci, dana 3. siječnja 2008. godine.Javni bilježnikIme i prezime

Page 20: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OTPRAVAK PRETHODNOG RJEŠENJA

Posl.broj:Ovrv-2/08Javni bilježnik Ime i prezime, sjedište i adresa

donio je sljedeće:RJEŠENJE O OVRSI

NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE1.Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana

od dana dostave rješenja, namiri tražbinu zajedno s odmjerenim troškovima.

2.Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine.

3. Troškovi postupa određuju se u iznosu od 1.274,90 kn.

4. Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana

od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje dopni, u 3 primjerka, a o istom odlučuje Trgovački sud

u _______.

U Rijeci, dana 3. siječnja 2008. godine.Javni bilježnikIme i prezime

MP Ime i prezime v.r.

Page 21: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

UPUTA O PRAVU NA PRIGOVOR

Rok za prigovor je 8 dana

a u mjeničnim i čekovnim sporovima 3 dana

od dana primitka rješenja.

Sudovi ne postupaju in favorem stranke koja je dobila pogrešnu uputu o pravu na prigovor!

Page 22: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

“FORMULA”

ZA OCJENU STVARNE NADLEŽNOSTI SUDOVA ZA ODLUČIVANJE PO PRIGOVORU PROTIV RJEŠENJA O OVRSI NA

TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Trgovački sudovi

su nadležni samo kada se radi o sporu između pravnih subjekata koji se mogu smatrati trgovcem, koji dakle obavljaju gospodarsku djelatnost, pa nije bitno samo voditi računa o tome da li su u sporu dva trgovačka društva ili npr. obrtnik i trgovačko društvo, već

i koju djelatnost obavljaju.

Tako npr. ako je jedna od stranaka npr. komunalno trgovačko društvo (obavlja komunalnu djelatnost) ili odvjetničko društvo (obavlja odvjetničku djelatnost), iako su oba upisana u sudski registar, po prigovoru će biti nadležan općinski sud.

Page 23: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

PRILIKOM ISPITIVANJA PRIJEDLOGA ZA OVRHU POSEBNU PAŽNJU TREBA OBRATITI NA TO:

-

da li su stranke ispravno označene i -

da li se podudaraju podaci o strankama navedeni u

prijedlogu s podacima navedenim u vjerodostojnoj ispravi. (Posebno treba voditi računa

o označavanju obrta

i osoba koje se bave

slobodnim zanimanjima

te ne zaboraviti da obrtnik odgovara za dugove obrta koji je prestao

te da se privremeno obustavljen obrt smatra

postojećim obrtom). - da li je određena visina tražbine koja u potpunosti

odgovara iznosu u vjerodostojnoj ispravi,-

da li je označeno sredstvo kojim ovrhu treba provesti i

-

po potrebi predmet ovrhe (ako nije općenito na imovini ovršenika).

Page 24: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Prilikom provjere prijedloga u odnosu na predmet i sredstvo ovrhe posebno treba voditi računa o tome da predloženi tekst rješenja odgovara odredbama slijedećih članaka:

-

čl. 75. Ovršnog zakona ako se radi o ovrsi na nekretnini, pri čemu treba voditi računa i o članku 77. Ovršnog zakona te provjeriti da li je uz prijedlog za ovrhu dostavljen i z.k. izvadak kao dokaz o tome

da

je nekretnina upisana kao vlasništvo ovršenika;-

čl. 129 Ovršnog zakona ako se radi o ovrsi na pokretninama

-

čl. 174 Ovršnog zakona ako se radi o ovrsi na plaći ovršenika-

čl. 207. i 208. Ovršnog zakona ako se radi o ovrsi na tražbini

-

čl. 252 c) st. 2. ako se radi o imovini ovršenika bez navođenja sredstva i predmeta ovrhe (općenito na imovini).

U istom prijedlogu može biti predloženo više sredstava i predmeta ovrhe.

Page 25: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

POGREŠKA U TEKSTU RJEŠENJA KOJE JE DONIO JAVNI BILJEŽNIK

Ukoliko javni bilježnik učini pogrešku u samom tekstu rješenja

koje je

donio,

nema zapreke da donese rješenje o ispravku (npr. pogrešno upisan datum izdavanja rješena, zbroj priznatih troškova i sl.)

Page 26: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

ŠTO NIJE DOPUŠTENO ISPRAVITI

Javni bilježnik nije ovlašten

ispravljti rješenje u dijelu koji je kroz prijedlog ispisivao ovrhovoditelj (imena stranaka, žiro računi i sl.).

Isto tako treba voditi računa o tome da javni bilježnik ne može izmijeniti pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne

isprave u kojem je došlo do očigledne pogreške u izračunu glavne tražbine, jer je izračun obavljao ovrhovoditelj.

Page 27: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

DOSTAVA

Ako je ovrhovoditelj ili ovršenik Republika Hrvatska (bez obzira koje je ministarstvo u prijedlogu navedeno

iza same oznake Države Hrvatske kao stranke u postupku), dostava se, kako nas je o tome dopisom od 22. siječnja 2007. godine, posl.broj A-24/07 obavijestio Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske, gosp. Mladen Bajić, obavlja nadležnom općinskom državnom odvjetništvu na čijem je području sjedište javnog bilježnika, pri čemu se poziva na odredbu članka 15. st.4. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine 51/01) i članka 252. j. Zakona o ovršnom postupku.

Page 28: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

ANALOGNA PRIMJENA ZPP-A

Na dostavu rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave analogno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku o osobnoj dostavi.

Page 29: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Primjena članka 8. OZ-aAko se radi o dostavi pravnim osobama

i fizičkim osobama koje

obavljaju određenu upisanu djelatnost

(obrtnici, trgovci pojedinci, javni bilježnici, odvjetnici, liječnici itd.)

kad se tim

osobama dostava obavlja u vezi s tom djelatnošću primjenjuju se i odredbe članka 8. Ovršnog zakona,

dakle

dostava se može obaviti i na oglasnoj ploči suda i to prema odredbi članka 252. j. st. 3. Ovršnog zakona na oglasnoj ploči OPĆINSKOG SUDA na čijem je području sjedište javnog bilježnika koji je donio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave bez obzira da li se radi o premetu iz nadležnosti općinskog ili trgovačkog suda.

Page 30: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Dostava rješenja o ovrsi obavlja se plavom povratnicom

koja se može kupiti u Narodnim novinama i ima oznaku za narudžbu UT-II-

31 a može se i tiskati po nadudžbi, vodeći računa da na istoj budu sva neophodna upozorenja.

Na plavoj povratnici koja označava dostavu u vlastite ruke

pored rubrike za potvrdu primitka pismena postoje i rubrike označene brojkama 1. i 2. tekst kojih glasi: "1. Budući da primatelj NIJE ZATEČEN na mjestu gdje treba dostaviti otpravak, ni nakon ostavljene pismene obavijesti da radi dostave bude u određeno vrijeme u svom stanu, odnosno na svom radnom mjestu, dostava je obavljena predajom otpravka odraslom članu domaćinstva primatelja -

domarzu zgrade -

sudjedu -

osobi zaposlenoj na istom

mjestu s primateljem -

osobi ovlaštenoj za primanje otpravka." i "2. Budući da je primatelj, odnosno odrasli član njegova domaćinstva ODBIO primitak, otpravak je ostavljen u stanu -

prostorijama gdje je

primatelj zaposlen (pribijen na vrata stana primatelja odnosno prostorije gdje je zaposlen. Dana______________g. u ______ sati. Razlog odbijanja ___________Potpis dostavljača." Postoji i rubrika koja se odnosi na napomenu dostavljača u slučaju neisporuke.

Page 31: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

PRAVOMOĆNOST I OVRŠNOST

Ako protiv rješenja nije podnesen prigovor javni bilježnik će staviti potvrdu o

pravomoćnosti i ovršnosti

rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ali posebno treba voditi računa o tome da potvrdu može staviti samo ako u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor ne primi prigovor.

Page 32: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

PRIMJER IZRAČUNA NASTUPANJA PRAVOMOĆNOSTI

Ako je npr. ovršenik primio rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave 5. siječnja 2006. godine,

rješenje je pravomoćno i ovršno 14. siječnja 2006. godine ( a u mjeničnim i čekovnim stvarima 9. siječnja 2006. godine),

ali se potvrda o tome ne smije izdati prije isteka 16. šesnaestog , odnosno u mjeničnim i čekovnim stvarima 11. dana od dana primitka rješenja.

Page 33: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

IZNIMKA OD PRETHODNOG PRAVILA

Člankom 252. f) st. 2. Ovršnog zakona propisano je da javni bilježnik može staviti potvrdu o pravomoćnosti i ovršnosti rješenja koje je donio i kada je zaprimio prigovor koji je podnesen u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor, ako ocijeni da je očito nepravodoban.

Page 34: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

BROJ PRIMJERAKA RJEŠENJA O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

Čitajući Naputke u vezi postupanja javnih bilježnika po odredbama Ovršnog zakona ( na str. 96. Priručnika za praktičnu primjenu Ovršnog zakona u javnobilježničkoj praksi-

dio I. u izdanju HJK,

travanj 2006. godine) nailazimo na stav da se ovršeniku dostavlja jedan otpravak rješenja a ovrhovoditelju najviše dva.

Suprotno ovom ograničenju, na Okruglom stolu u organizaciji Udruge hrvatskih sudaca-

Ogranak Varaždin, održanom 27. listopada 2006.

godine izražen je stav da nema zapreke da se ovrhovoditelju uruči više primjeraka rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave te da se na više primjeraka stavi potvrda pravomoćnosti i ovršnosti obzriom da su eventualne zloupotrebe predmet posebnih postupaka.

Ipak, u praksi nije loše, od ovrhovoditelja zatražiti da daljenje primjerke zatraži pisanim podneskom uz navođenje iz kojih su mu razloga potrebni.

Page 35: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

POSTUPANJE PO PRIGOVORUKada zaprimi:-

prigovor ovršenika

ili

-

ma kakav drugi podnesak

bez obzira na sadržaj istog i bez obzira na broj primjeraka istog,

javni bilježnik će

dostaviti spis općinskom ili trgovačkom sudu na svom području, ovisno o čijoj se stvarnoj nadležnosti radi, sve iz razloga što iz Zakona ne proizlazi da bi javni bilježnik bio ovlašten procjenjivati urednost, pravodobnost (osim u prethodno navedenom slučaju) i dopuštenost prigovora.

Page 36: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

TKO DAJE POTVRDU PRAVOMOĆNOSTI I OVRŠNOSTI U VEZI PREDMETA DOSTAVLJENIH SUDU?

Praksa sudova je različita, pa se i javni bilježnici prilagođavaju praksi sudova na čijem području imaju sjedište.

Postojeća praksa:

- neki sudovi sami potvrđuju pravomoćnosti i ovršnosti rješenja koje je donio javni bilježnik u spisu koji je proslijeđen sudu,

- drugi spis vraćaju javnom bilježniku kako bi on spis zadržao i sam potvrdio pravomoćnosti i ovršnost

-

dok treći ne potvrđuju pravomoćnost i ovršnosti i ne vraćaju javnom bilježniku spis, a od javnih bilježnika traže da izdaju potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti temeljem pravomoćnog rješenja o odbacivanju prigovora i to otpravka rješenja koje javnom bilježniku predoči sam ovrhovoditelj.

Page 37: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OSTALI RAZLOZI ZA DOSTAVLJANJE SPISA SUDU

Na već

naprijed spomenutom Okruglom stolu u Varaždinu, a obzirom na nedostatak konkretnih, jasnih zakonskih odredbi o tome, izražen je stav da sve predmete u kojima je nakon pravomoćnosti

rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, došlo do povlaćenja prijedloga ovrhovoditelja

treba dostaviti sudu radi

donošenja rješenja o obustavi ovrhe.

Iz istog razloga, kako je rečeno, sudu treba dostaviti i spise u kojima ovrhovoditelj obaviještava da je ovršenik izvršio svoju obvezu te ako banka dostavi podnesak kojim obaviještava da je obveza izvršena u cijelosti, kao i kad ovršenik dostavi obavijest da je namirio tražbinu.

Page 38: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

ŠTO AKO JE OVRŠENIK UMRO?

Predmete u kojima rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave koje nismo uspjeli uručiti jer su vraćena uz naznaku da je ovršenik

umro, ne dostavljaju se automatizmom nadležnom sudu, već će se o daljenjem tijeku postupka odlučiti na prijedlog ovrhovoditelja.

Page 39: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OBRAČUN TROŠKOVA KOJI SE PRIZNAJU OVRHOVODITELJU

Prilikom obračunavanja troškova ovršnog postupka koji se priznaju ovrhovoditelju, ukoliko ga zastupa odvjetnik, rukovodit ćemo se i odredbama Odvjetničke tarife.

Page 40: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

JAVNOBILJEŽNIČKA NAGRADA I TROŠKOVI

Javni bilježnik ima pravo na javnobilježničku nagradu

i naknadu svih troškova

(posebno veliki su troškovi poštarine) te posebnu

nagradu za izdavanje potvrde pravomoćnosti i ovršnosti rješenja, a sve u skladu s odredbama Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (Narodne novine 151 od 23. prosinca 2005. godine).

Upućujem na stav Upravnog odbora HJK

po kojem se trošak poštarine zaračunava u paušalnom iznosu od 15,00 kn po pošiljci,

a potvrda pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditeljima se priznaje kao trošak, dok je javni bilježnik naplaćuje tek kad ovrhovoditelj zatraži izdavanje takve potvrde.

Page 41: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

TZV. “POSEBAN NOSITELJ”

Hrvatska pošta razvila posebnu uslugu dostave po tzv. "posebnom nositelju" kojom, uz posebnu naknadu istu pošiljku pokušava dostaviti primatelju tri puta a od toga dva puta poslije podne, na što se ovrhovoditelji posebno odlučuju kada se očito radi o osobi koja izbjegava prijem pošiljke.

Page 42: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

OSTALE VAŽNE NAPOMENE

Ovršni postupak na temelju vjerodostojne isprave:-

je izvansudski postupak

-

ne provodi se po službenoj dužnosti

(javni bilježnici ne “tragaju za ovršenicima”, nisu ovlašteni od policijskih uprava zahtijevati dostavu putem njihovih djelatnika, ne pribavljajusami podatke iz obrtnih registara ili registara udruga

i sl. )

-

svaka daljnja radnja u postupku nakon izdavanja rješenja ovisi o inicijativi ovrhovoditelja

-

JAVNI BILJEŽNIK NIJE OVLAŠTEN PROVODITINITI JEDNU OVRŠNU RADNJU!

Page 43: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

ČUVANJE SPISA

Ovršne spise koji nisu proslijeđeni sudu, javni bilježnik je dužan čuvati 5 godina računajući od pravomoćnosti rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave.

Page 44: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

radi naplate određene tražbine općenito na imovini ovršenika

(čl. 28, čl. 35, 37, 252 b. i 252 c OZ-a)

OVRHOVODITELJ: KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, zastupan popunomoćnik D. B. , odvjetniku iz Velike Gorice, Šetalište 1.

OVRŠENIK: Miro Mirić

iz Velike Gorice, Rakarska 15.

JAVNI BILJEŽNIK________________

PRIJEDLOG ZA OVRHUNA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

- općenito na imovini ovršenikaU 4 primjerka.PRILAŽE SE:-

punomoć-

vjerodostojna isprava-račun broj ____________

1.Na temelju:-računa br. 234/05 od 15. travnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za ožujak 2005;-računa br. 344/05 od 15. svibnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za travanj 2005.-računa br. 444/05 od 15. lipnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za svibanj 2005.

D o k a z: račun broj 234/05, 344/05 i br. 444/05

Page 45: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

-2-

2.

Tražbina dospjela za iznos od 80,00 kn dana 23. travnja 2005. za iznos od 80,00 kn dana 23. svibnja 2005. te za iznos 80,00 kn dana 23, lipnja 2005.

3.

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 28, čl. 35. st.2 čl. 37, a sve u vezi sa čl.252 b. i 252 c. OZ-a, te čl. 14.OZ-a u vezi

troškova ovrhe, donese slijedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku Miru Miriću iz Velike Gorice, Rakarska 15

da ovrhovoditelju KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, namiri tražbinu u iznosu od 240,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od 80,00 kn od 24. travnja 2005.; na iznos od 80,00 kn od 24. svibnja 2005, te na iznos od 80,00 kn od 24. lipnja 2005. godine do namirenja tražbine, te da mu naknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate od dana kada su ti troškovi učinjeni tj. od ________ (čl. 27. st. 3 OZ) (Alt. od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi) pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve to u roku osam dana, nakon dostave ovoga rješenja.

2. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja o d r e đ u j e se o v r h a

- općenito na imovini ovršenika -

nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev račun broj 2360000-

1101213453 kod Zagrebačke banke d.d., po pravomoćnosti ovog rješenja.

3. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.(Članak.252g.OZ-a)

4. Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.(Čl.252 h) st.2 OZ-a).

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova:-

za sastavljanje prijedloga__________kuna -

za ostale troškove (navesti ih)___________kuna-

javnobilježnička nagrada i trošak NN 151/05______knOvrhovoditelj:Komunalac d.o.o.. zastupan po punomoćniku

Page 46: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

radi naplate određene tražbine na pokretninama ovršenika

(čl. 28, čl. 35, 37, 252 b. i 252 c OZ-a)

OVRHOVODITELJ: KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, zastupan po punomoćnik Domagoju Bućiću , odvjetniku iz Velike Gorice, Šetalište 1.

OVRŠENIK:

Miro Mirić

iz Velike Gorice, Rakarska 15.

JAVNI BILJEŽNIK________________

PRIJEDLOG ZA OVRHUNA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

-

na ovršenikovim pokretninamaU 4 primjerka.PRILAŽE SE:-

punomoć-

vjerodostojna isprava-račun broj ____________

1.Na temelju:-računa br. 234/05 od 15. travnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za ožujak 2005;-računa br. 344/05 od 15. svibnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za travanj 2005.-računa br. 444/05 od 15. lipnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za svibanj 2005.

D o k a z: račun broj 234/05, 344/05 i br. 444/05

2.

Tražbina dospjela za iznos od 80,00 kn dana 23. travnja 2005. za iznos od 80,00 kn dana 23. svibnja 2005. te za iznos 80,00 kn dana 23, lipnja 2005.

3.

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 28, čl. 35. st.2 čl. 37, a sve u vezi sa čl.252 b. i 252 c. OZ-a, te čl. 14.OZ-a u vezi

troškova ovrhe, donese slijedeće:

Page 47: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

- 2 -

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku Miru Miriću iz Velike Gorice, Rakarska 15

da ovrhovoditelju KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, namiri tražbinu u iznosu od 240,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od 80,00 kn od 24. travnja 2005.; na iznos od 80,00 kn od 24. svibnja 2005,; te na iznos od 80,00 kn od 24. lipnja 2005. godine do namirenja ovrhovoditelja, te da mu naknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate od dana kada su ti troškovi učinjeni odnosno od _______ (čl. 27. st. 3 OZ) (Alt. od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi) pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve to u roku osam dana, nakon dostave ovoga rješenja.

2. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja

o d r e đ u j e se o v r h a

-

na pokretninama ovršenika i to zapljenom, procjenom, oduzimanjem, otpremanjem, povjeravanjem na

čuvanje i prodajom pokretnina ovršenika

koje se nalaze u njegovom posjedu u Velikoj Gorici, Rakarska 15,

kao i svim ostalim mjestima gdje se zateknu,

te namirenjem

ovrhovoditelja iz novčanog iznosa dobivenog prodajom i to uplatom novčanog iznosa za koji je određena ovrha, na žiro račun ovrhovoditelja broj 2360000-1101213453 kod Zagrebačke banke d.d., po pravomoćnosti ovog rješenja.

Popisane pokretnine predaju se na čuvanje ovrhovoditelju.(Napomena: po čl. 129. st. 1. OZ-a može se predložiti da se popisane pokretnine predaju na čuvanje sudu,

ovrhovoditelju ili trećoj osobi.)

Page 48: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

- 3 -

Ovršeniku se zabranjuje raspolaganje zaplijenjenim stvarima (čl. 134. st. 1 Ovršnog zakona).

Ovršenika se upozorava na kaznenopravne posljedice u smislu čl. 228 Kaznenog zakona Republike Hrvatske ako povijedi zabranu raspolaganja zaplijenjenim stvarima (čl. 134. st. 2 Ovršnog zakona).

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od nadležnog suda da provede ovrhu (čl. 252 h st. 1 OZ).

U slučaju prigovora ovršenika, postupak će se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga.

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova:-

za sastavljanje prijedloga__________kuna -

za ostale troškove (navesti ih)___________kuna-

javnobilježnička nagrada i trošak NN 151/05______kn

Ovrhovoditelj:Komunalac d.o.o.zastupan po punomoćnikuD. B..

odvjetniku

Page 49: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave radi naplate određene tražbine na nekretninama ovršenika

(čl. 28, čl. 35, 37, 252 b. i 252 c OZ-a)OVRHOVODITELJ:

KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, zastupan po punomoćnik Domagoju Bućiću , odvjetniku iz Velike Gorice, Šetalište 1.

OVRŠENIK: Miro Mirić

iz Velike Gorice, Rakarska 15.

JAVNI BILJEŽNIK________________

PRIJEDLOG ZA OVRHUNA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

-

na ovršenikovim nekretninamaU 4 primjerka.PRILAŽE SE:-

punomoć-

vjerodostojna isprava-račun broj ____________-

zemljišno knjižni izvadak Općinskog suda u __________

1.

Na temelju:-računa br. 234/05 od 15. travnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za ožujak 2005;-računa br. 344/05 od 15. svibnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00

(slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za travanj 2005.-računa br. 444/05 od 15. lipnja 2005.godine koji je ovrhovoditelj izdao ovršeniku, ovršenik je obvezan platiti ovrhovoditelju iznos od 80,00 (slovima: osamdeset) kuna za uslugu odvoza kućnog otpada za svibanj 2005.

D o k a z: račun broj 234/05, 344/05 i br. 444/05

2.

Tražbina je dospjela za iznos od 80,00 kn dana 23. travnja 2005. za iznos od 80,00 kn dana 23. svibnja 2005. te za iznos 80,00 kn dana 23, lipnja 2005.

3.

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 28, čl. 35. st.2 čl. 37, a sve u vezi sa čl.252 b. i 252 c. OZ-a, te čl. 14.OZ-a u vezi

troškova ovrhe, donese slijedeće:

Page 50: 06 Ovrha na temelju vjeroodostojne isprave.pdf

-2-

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku Miru Miriću iz Velike Gorice, Rakarska 15

da ovrhovoditelju KOMUNALAC d.o.o. za održavnje čistoće i usluge iz Velike Gorice, I.G.Kovačića 13, namiri tražbinu u iznosu od 240,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama koje teku na iznos od 80,00 kn od 24. travnja 2005.; na iznos od 80,00 kn od 24. svibnja 2005,; te na iznos od 80,00 kn od 24. lipnja 2005. godine do namirenja ovrhovoditelja, te da mu naknadi trošak ovog postupka, kao i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate od dana kada su ti troškovi učinjeni odnosno od _______ (čl. 27. st. 3 OZ) (Alt. od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi) pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve to u roku osam dana, nakon dostave ovoga rješenja.

2. Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja

o d r e đ u j e se o v r h a

na nekretninama

u vlasništvu ovršenika i to nekretninama upisanim u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.č.br. ______ u naravi ______ površine _________, upiano u z.k.ul. _______ K.O. _______

-

zabilježbom ovrhe u zemljišnoj knjizi, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, prodajom nekretnine te namirenjem

ovrhovoditelja iz novčanog iznosa dobivenog prodajom i to uplatom novčanog iznosa za koji je određena ovrha, na žiro račun ovrhovoditelja broj 2360000-1101213453 kod Zagrebačke banke d.d., po pravomoćnosti ovog rješenja.

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od nadležnog suda da proveden ovrhu (čl. 252 h st. 1 OZ).

U slučaju prigovora ovršenika, postupak će se nastaviti kao povodom prigovora protiv platnog naloga.

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova:-

za sastavljanje prijedloga__________kuna -

za ostale troškove (navesti ih)___________kuna-

javnobilježnička nagrada i trošak NN 151/05______knOvrhovoditelj:Komunalac d.o.o.zastupan po punomoćnikuD. B. , odvjetniku iz V.Gorice