Click here to load reader

OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA, LOBORos-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr/upload/os-fhorvata-kisa...3 1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom podru čju Osnovna škola Franje

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OSNOVNA ŠKOLA FRANJE HORVATA KIŠA,...

 • OSNOVNA ŠKOLA

  FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za šk. godinu 2012./2013.

  Lobor, 13. rujan 2012.

 • 2

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OŠ FRANJE HORVATA KIŠA, LOBOR Adresa škole: Trg svete Ane 28, 49 253 Lobor Županija: Krapinsko-zagorska Telefonski broj: 049/430-020, 501-200 Broj telefaksa: 049/430-020 Internetska pošta: [email protected] Internetska adresa: www.os-fhorvata-kisa-lobor.skole.hr Šifra škole: 02-179-001 Matični broj škole: 00973432 OIB: 21673601455 Upis u sudski registar (broj i datum): 1.1.1995. Škola vježbaonica za: - Ravnatelj škole: Krešimir Krivdić Zamjenica ravnatelja: Jasna Kokot Pelko Voditelj smjene: - Voditelj područne škole: Maja Krtak Popović Broj učenika: 160 Broj učenika u razrednoj nastavi: 77 Broj učenika u predmetnoj nastavi: 83 Broj učenika s teškoćama u razvoju: 17 Broj učenika u produženom boravku: - Broj učenika putnika: 76 Ukupan broj razrednih odjela: 11 Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 9 Broj razrednih odjela u područnoj školi: 2 Broj razrednih odjela RN-a: 6 Broj razrednih odjela PN-a: 5 Broj smjena: 1 Početak i završetak svake smjene: 7,45 sati, 14,40 sati Broj radnika: 32 Broj učitelja predmetne nastave: 17 Broj učitelja razredne nastave: 6 Broj učitelja u produženom boravku: - Broj stručnih suradnika: 2 Broj ostalih radnika: 6 Broj nestručnih učitelja: - Broj pripravnika: - Broj mentora i savjetnika: - Broj voditelja ŽSV-a: 1 Broj računala u školi: 20 Broj specijaliziranih učionica: 1 Broj općih učionica: 11 Broj športskih dvorana: 1 Broj športskih igrališta: 2 Školska knjižnica: 1 Školska kuhinja: 2

 • 3

  1. PODACI O UVJETIMA RADA 1.1. Podaci o upisnom području

  Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, djeluje samostalno od 1. siječnja 1995. godine. Sa svojom PŠ Petrova Gora ima sljedeća upisna područja: Cebovec, Lobor, Markuš Brijeg, Petrova Gora, Stari Golubovec, Šipki, Vinipotok, Velika Petrovogorska, Vojnovec i Loborsko Završje. Školsko područje je veliko, obuhvaća sva naselja Općine Lobor, no većina djece iz Starog Golubovca, Velike Petrovogorske i Vinipotoka ne polazi nastavu u Loboru, zbog želje roditelja. Produljenjem postojećih linija svi učenici s našeg upisnog područja mogu polaziti nastavu u Loboru i PŠ Petrova Gora.

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  Napomena: U nekim učionicama odvija se nastava iz više predmeta.

  učionice kabineti oznaka stanja opremljenosti NAZIV PROSTORA (klasična učionica, kabinet,

  knjižnica, dvorana) broj veličina u m2

  broj veličina u m2

  opća opremljenost

  didaktička opremljenost

  RAZREDNA NASTAVA 1. razred 1 40 1 1 2. razred 1 68 1 1 3. razred 1 58,7 1 1 4. razred 1 68 1 1 PREDMETNA NASTAVA Hrvatski jezik 1 68 1 1 Likovna kultura 1 58,7 1 1 Glazbena kultura 1 68 1 1 Vjeronauk 1 68 1 1 Strani jezik 1 68 1 1 Matematika 1 58,7 1 1 Priroda i biologija 1 81,9 1 1 Kemija 1 81,9 1 1 Fizika 1 81,9 1 1 Povijest 1 68 1 1 Geografija 1 68 1 1 Tehnička kultura 1 81,9 1 1 Informatika 1 50 1 1 OSTALO 1 1 Dvorana za TZK 1 1050 1 1 Produženi boravak - - - - Knjižnica 1 25 1 1 Dvorana za priredbe - - - - Zbornica 1 20 1 - Uredi 3 10 2 - PODRUČNA ŠKOLA 2 133,12 1 1 U K U P N O: 25 2375,82

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

 • 4

  1.3. Školski okoliš

  naziv površine veličina u m2 ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  960 zadovoljava

  2. Zelene površine

  4964 zadovoljava

  U K U P N O 5924

  PŠ Petrova Gora

  naziv površine veličina u m2 ocjena stanja

  1. Sportsko igralište

  724 zadovoljava

  2. Zelene površine

  858

  zadovoljava

  3. Školski voćnjak - -

  U K U P N O 1582

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE STANDARD Audio-oprema: CD, kazetofon + radio 7 DVD 4 Video i foto-oprema: Digitalni foto aparat 1 Digitalna kamera 1 Informatička oprema: Stolna i prijenosna računala 17+3 Projektor 2 Ostala oprema: Oprema kabineta i šk. knjižnice 1 Nastavna pomagala 1 Športska oprema 1

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

 • 5

  1.4.1. Knjižni fond škole

  KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD Lektirni naslovi (I. – VIII. razred) 947 1320 Književna djela 532 2805 Stručna literatura za učitelje 73 255 Ostalo 120 5865

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  što se preureñuje ili obnavlja veličina u m2 za koju namjenu

  u PŠ, zamjena prozora u učionici 20 ušteda grijanja, lakše održavanje u PŠ, ograñivanje igrališta, zaštitne visoke mreže na igralištima, ograñivanje dvorišta, sanacija sanitarnog čvora u školi, ureñenje dvije vanjske prostorije u sklopu škole

  440

  povećanje sigurnosti djece na dvorištu i igralištu škole, povećanje standarda u sanitarnom čvoru, povećanje sigurnosti u prijevozu djece, povećanje mogućnosti korištenja zatvorenih školskih prostora

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U ŠK. GOD. 2012./ 2013. 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

  red. broj ime i prezime

  godina roñenja zvanje

  stupanj stručne spreme

  mentor-savjetnik

  godine staža

  1. Ivanka Jurinić 1958. nastavnik rn. br.dip.GS:04-1222/83 všs - 31

  2. Vlasta Novački 1966. nastavnik rn. br.dip.3686/1988 všs - 25

  3. Suzana Uvodić 1971. nastavnik rn. br.dip.6381-1994 všs - 20

  4. Štefica Hendija 1965. nastavnik rn. br.dip.5467/1991 všs - 15

  5. Maja Krtak Popović

  1976. nastavnik rn, br.dip. 8295/1999.

  VŠS - 13

  6. Romina Topolovec

  1984. nastavnik rn, klasa 602-04107-21/08, ur.broj 251-378-06/07/474 VŠS - 4

 • 6

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  red. broj

  ime i prezime godina roñenja

  zvanje stupanj stručne spreme

  predmet(i) koje predaje

  mentor-savjetnik

  godine staža

  1. Blaženka Macan 1952. nastavnik njemačkog jezika br.dip.684/1975 všs njemački jezik - 37

  2. Draženka Kuzman 1965. dipl.informatičar br.dip. 6400-PIS-24941/84-R vss informatika - 20

  3. Ivan Puček 1967. dipl. inženjer prometa br. dip.02-2244/89-1267 vss tehnička kultura - 18

  4. Vesna Tomašković 1955. nastavnik bio. i kem. br.dip.2718/1980 všs

  priroda, kemija biologija - 17

  5. Ivica Škrlec 1967. prof.fizičke kulture, br. dip. 2252 vss TZK - 16

  6. Antonela Hanžek 1973. profesor povijesti i dipl. arheolog vss povijest - 13

  7. Dragana Palčić 1971. profesor likovne kul. br. dip.2170-24-01-2001-SV vss likovna kultura - 11

  8. Alan Grabušić 1977. prof.geografije, br. dip. 10577 vss geografija - 10

  9. Renata Mojčec 1977. dipl. učitelj s poj. mat. br. dipl. 8900/2001 vss matematika - 9

  10. Tomislav Depikolozvane 1979. dipl. kateheta, br.dip. 12-1/101-2005 vss vjeronauk - 8

  11. Damir Matijević 1971. dipl. inženjer fizike, br. dip. 2-547-02 vss fizika - 7

  12. Snježana Peroš 1984. mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti, Potvrda o diplomiranju

  VSS hrvatski jezik - 4

  13. Bojan Bertek 1983. dipl. muzikolog i prof. povijesti glazbe, Uvjerenje o diplomiranju

  vss glazbena kultura - 3

  14. Maja Novak 1985 profesor povijesti i geografije- potvrda vss povijest - 2

  15. Paula Hutinski 1986. dip. učitelj s poj.pred. iz njemačkog j. – potvrda vss njemački jezik - 2

  16. Mateja Botko 1988. mag. primarnog obrazovanja, Potvrda o diplomiranju

  VSS engleski jezik - 1

  17. Marina Mikac 1986. mag. edukacije hrvatskog jezika i književnosti, Potvrda o diplomiranju

  VSS hrvatski jezik - 1

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  red. broj ime i prezime

  godina roñenja zvanje

  stupanj stručne spreme

  radno mjesto

  mentor-savjetnik

  godine staža

  1. Krešimir Krivdić 1969. dipl. kateheta vss ravnatelj - 11

  2. Jasna Kokot Pelko 1974. prof.defektolog-logoped,

  br. diplome: 6465/1992 vss defektolog-logoped

  - 15

  3. Monika Gregurić 1982. prof. hrvatskog jezika i književnosti i dipl. polonistica, br. diplome 29269/11

  vss knjižničarka -

  2

 • 7

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

  red. broj

  ime i prezime pripravnika

  godina roñenja

  zvanje radno mjesto

  pripravnički staž otpočeo

  ime i prezime mentora

  - - - - - - - 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

  red. broj

  ime i prezime godina roñenja

  zvanje stupanj stru. spreme

  radno mjesto godine staža

  1. Barica Šeremet 1966. ekonomist SSS tajnik-računovoña

  25

  2. Zdravko Šeremet 1962. elektrotehničar SSS domar-ložač-kućni majstor

  26

  3. Božica Lesičar 1975. kuharica SSS kuharica-spremačica

  15

  4. Štefica Benković 1959 radnik NKV spremačica-kuharica

  32

  5. Biserka Mikac 1962. radnik NKV spremačica 26

  6. Nevenka Androić 1968. radnik NKV spremačica 22

 • 8

  1.1. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole 1.1.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  ukupno red. broj

  ime i prezime razred redovna nastava

  rad razrednika

  dopunska nastava

  dodatna nastava

  ina rad u prod. boravku

  ukupno neposre.

  rad

  ostali poslovi tjedno godišnje

  1. Suzana Uvodić 1. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

  2. Štefica Hendija 2. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

  3. Ivanka Jurinić 3. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

  4. Vlasta Novački 4. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

  5. Maja Krtak Popović

  1.i 3. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

  6. Romina Topolovec

  2. i 4. 16 2 1 1 1 - 21 19 40 1752

 • 9

  1.1.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  ukupno red. broj

  ime i prezime učitelja predmet razrednik predaje u razredima redovna nastava

  izborna nastava

  neposredni odg.-obraz.

  rad razrednika čl.65., st.2.

  dop dod INA ukupno

  nepo. rad

  posebni poslovi

  čl. 66. TKU

  tjedno godišnje

  1. Renata Mojčec matematika 5. 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 20 - 2 1 - - 23 - 40 1752

  2. Vesna Tomašković priroda,

  biologija, kemija

  6. 5., 6., 7a., 7.b, 8. 7.a, 7.b, 8., 7.a, 7.b, 8.

  15,5 - 2 1 1 1

  0,5 24 3 40 1752

  3. Alan Grabušić geografija 7.a 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 9,5 - 2 - 1 - 12,5 - 22 964

  4. Snježana Peroš hrvatski jezik 7.b 5., 7.a, 7.b, 8. 17 - 2 1 1 1 22 - 40 1768

  5. Blaženka Macan njemački jezik 8. 3., 4., 5., 6., 7.a, 7.b, 8.

  19 - 2 2 - - 23 - 40 1752

  6. Marina Mikac hrvatski jezik - 6. 5 - - - - - 5 - 10 442

  7. Paula Hutinski njemački jezik - 1./3.PG, 2./4.PG, 1., 2.

  8 - - - - - 8 - 14 624

  8. Mateja Botko engleski jezik - 4.PG, 4., 5., 6., 7.a, 7.b, 8.

  14 14 - - 1 2 17 - 30 1344

  9. Bojan Bertek glazbena kultura - 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 5 - - - - 3 8 - 16 624

  10. Ivica Škrlec tjelesna i

  zdravstvena kultura

  - 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 10 - - - - 4 14 2 28 1238

  11. Ivan Puček tehnička kultura - 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 5 - - - - 1 6 - 10 438

  12. Antonela Hanžek povijest - 6., 7.a, 7.b 6 - - - - - 6 - 10 438

  13. Maja Novak povijest - 5., 8. 4 - - - 1 - 5 - 9 398

  14. Dragana Palčić likovna kultura - 5., 6., 7.a, 7.b, 8. 5 - - - - - 5 3 12 530

 • 10

  15. Damir Matijević fizika - 7.a, 7.b, 8. 6 - - 1 7 - 11 482

  16. Draženka Kuzman informatika - 5., 6., 7.a, 7.b, 8.1, 8.2

  - 12 - - - - 12 - 20 876

  17. Tomislav Depikolozvane

  vjeronauk - 1.-4.PG, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.a, 7.b, 8.

  - 22 - - - - 22 - 36 1576

  1.1.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  red. broj

  ime i prezime radnika struka

  radno mjesto

  radno vrijeme (od – do)

  rad sa strankama (od – do)

  broj sati

  tjedno

  broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Krešimir Krivdić dipl. kateheta ravnatelj 07,00-15,00 10,00-12,00 40 1752

  2. Jasna Kokot Pelko prof. def.-logoped defektolog-

  logoped 09,00-15,00 09,00-15,00 20 876

  3. Monika Gregurić prof. hrvatskoga

  jezika i književnosti

  knjižničarka 08,00-12,00 08,00-12,00 20 892

 • 11

  1.1.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  red. broj

  ime i prezime radnika struka radno mjesto

  radno vrijeme (od – do)

  broj sati

  tjedno

  broj sati godišnjeg zaduženja

  1. Barica Šeremet ekonomista tajnica-računovotkinja

  06,00-14,00 40 1776

  2. Zdravko Šeremet elektrotehničar domar-ložač- kućni majstor

  06,00-14,00 40 1784

  3. Božica Lesičar kuharica kuharica-spremačica 06,00-14,00 40 1752

  4. Biserka Mikac radnica spremačica 06,00-14,00 40 1784

  5. Nevenka Androić radnica spremačica 07,00-15,00 40 1784

  6. Štefica Benković radnica spremačica-kuharica 06,00-14,00 40 1768

 • 3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA 3.1. Organizacija smjena

  U OŠ Franje Horvata Kiša, Lobor nastava se izvodi u jednoj smjeni. U Loboru nastava počinje u 7,45 sati zbog prijevoza djece autobusom, a u POŠ Petrova

  Gora u 08,00 sati. Matična škola je otvorena svaki dan od 06.00 do15.00 sati, a POŠ Petrova Gora od 06.00 do 14.00 sati, u petodnevnom radnom tjednu. Zbog potrebe učenika, roditelja i drugih organizacija, škola može biti otvorena prema dogovoru, a može doći i do promjene početka nastave u matičnoj školi zbog prijevoza učenika.

  Prijevoz učenika organiziran je na liniji Vinipotok - Lobor i na liniji Petrova Gora - Lobor u skladu s Člankom 69. Zakona o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

  Za sve učenike koji žele, organizirana je prehrana u školskoj kuhinji, a cijena je 5,00 kuna dnevno.

  3.1.1. Raspored dežurstava učitelja

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak

  Snježana Peroš Snježana Peroš Ivan Puček Renata Mojčec Damir Matijević stari dio, kat

  Antonela Hanžek Marina Mikac Dragana Palčić Antonela Hanžek Damir Matijević

  Vlasta Novački Vlasta Novački Blaženka Macan Renata Mojčec Vlasta Novački

  novi dio, kat Blaženka Macan Draženka Kuzman Renata Mojčec Draženka Kuzman

  Draženka Kuzman

  Ivanka Jurinić Tomislav Depikolozvane

  Ivanka Jurinić Tomislav Depikolozvane

  Ivanka Jurinić stari dio, prizemlje Maja Novak Ivica Škrlec Tomislav

  Depikolozvane Ivica Škrlec Alan Grabušić

  Štefica Hendija Suzana Uvodić Štefica Hendija Suzana Uvodić Štefica Hendija novi dio, prizemlje

  Mateja Botko Marina Mikac Mateja Botko Marina Mikac Mateja Botko

  putnici Ivanka Jurinić Ivanka Jurinić Ivanka Jurinić Ivanka Jurinić Ivanka Jurinić

  Renata Mojčec Renata Mojčec Renata Mojčec Renata Mojčec Renata Mojčec

  Vesna

  Tomašković Vesna Tomašković Vesna Tomašković Vesna

  Tomašković Vesna

  Tomašković

  Tomislav

  Depikolozvane Tomislav

  Depikolozvane Tomislav

  Depikolozvane Tomislav

  Depikolozvane Tomislav

  Depikolozvane

  Antonela Hanžek Ivica Škrlec Ivica Škrlec Antonela Hanžek

  Maja Novak Alan Grabušić Dragana Palčić Renata Mojčec Draženka

  Kuzman

  Draženka Kuzman Ivan Puček Alan Grabušić Alan Grabušić

 • 13

  3.1.2. Raspored individualnih razgovora s učiteljima

  učitelj predmet vrijeme 1. Suzana Uvodić razredna nastava, razrednica 1. r. uto, 4. sat 2. Štefica Hendija razredna nastava, razrednica 2. r. pon, 2. sat 3. Ivanka Jurinić razredna nastava, razrednica 3. r. čet, 6. sat 4. Vlasta Novački razredna nastava, razrednica 4. r. pon, 7. sat 5. Romina Topolovec razredna nastava, PŠ Petrova Gora, 1. i 3. r. pet, 3. sat 6. Maja Krtak Popović razredna nastava, PŠ Petrova Gora, 2. i 4. r. čet, 3. sat 7. Renata Mojčec matematika, razrednica 5. r. pon, 2. sat 8. Vesna Tomašković priroda, biologija, kemija, razrednica 6. r. sri, 2. sat 9. Alan Grabušić geografija, razrednik 7.a pet, 2. sat 10. Snježana Peroš hrvatski jezik, razrednica 7.b uto, 3. sat 11. Blaženka Macan njemački jezik, razrednica 8. r. uto, 2. sat 12. Paula Hutinski njemački jezik pet, 5. sat 13. Marina Mikac hrvatski jezik pon, 3. sat 14. Antonela Hanžek povijest pet, 4. sat 15. Maja Novak povijest pon, 7. sat 16. Damir Matijević fizika pet, 8. sat 17. Ivan Puček tehnička kultura sri, 7. sat 18. Dragana Palčić likovna kultura sri, 7. sat 19. Bojan Bertek glazbena kultura uto, 1. sat 20. Ivica Škrlec tjelesna i zdravstvena kultura uto, 4. sat 21. Tomislav Depikolozvane vjeronauk uto, 2. sat 22. Draženka Kuzman informatika pet, 3. sat 23. Mateja Botko engleski jezik, pet, 4. sat

 • 14

  3.2. Godišnji kalendar rada

  broj dana mjesec radnih nastavnih

  blagdani i neradni dani

  PRVO OBRAZOVNO RAZDOBLJE

  5. rujna – 23. prosinca 2011. god.

  rujan 20 20 - -

  listopad 22 20 8.10. Dan nezavisnosti

  studeni 21 20 1.11. Svi sveti

  prosinac 19 15 25.12. 26.12.

  Božić Sveti Stjepan

  UKUPNO 1. 82 75

  DRUGO OBRAZOVNO RAZDOBLJE

  16. siječnja – 15. lipnja 2011. god.

  siječanj 22 14 1.1. 6.1.

  Nova Godina Bogojavljanje/Sveta tri kralja

  veljača 20 20 - -

  ožujak 21 16 31.3. Uskrs

  travanj 21 21 1.4. Uskrsni ponedjeljak

  svibanj 21 20 1.5. 30.5.

  Praznik rada Tijelovo

  lipanj 19 10 22.6. 25.6.

  Dan antifašističke borbe Dan državnosti

  srpanj 23 0 26.7. Dan Općine Lobor i Župa sv. Ane

  kolovoz 20 0 5.8. 15.8.

  Dan domovinske zahvalnosti Velika Gospa

  UKUPNO 2. 167 101

  SVEUKUPNO

  1. i 2.

  249 176

 • 15

  RUJAN Početak nastavne godine 2012./2013. 3.9. Sveta misa Zaziva Duha svetoga 3.9.

  Dan hrvatskih voda 7.9. Meñunarodni dan pismenosti 8.9. Tjedan borbe protiv tuberkoloze (Hrvatski crveni križ) 14.-21.9. Meñunarodni dan očuvanja ozonskog omotača 16.9. Meñunarodni dan mira 21.9. Meñunarodni dan kulturne baštine, Dan europske baštine 23.9. Dan hrvatske policije 29.9. LISTOPAD Meñunarodni dan djece 4.10. Svjetski dan životinja 4.10. Svjetski dan učitelja (UNESCO) 5.10. DAN NEOVISNOSTI – blagdan RH 8.10. Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove Zemlje 16.10. - županijska smotra Mjesec hrvatske knjige 15.10-15.11. Meñunarodni dan školskih knjižnica 24.10. STUDENI SVI SVETI - blagdan RH 1.11. Meñunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma 9.11. Interliber 12.-17.11. Svjetski dan šećerne bolesti 14.11. Mjesec borbe protiv ovisnosti 15.11.-15.12. Meñunarodni dan tolerancije(UNESCO) 16.11. Dan sjećanja na Vukovar 18.11. Meñunarodni dan djeteta 20.11. Dan hrvatskoga kazališta 24.11. PROSINAC Svjetski dan AIDS-a (WHO) 1.12. Meñunarodni dan ljudi s invaliditetom 3.12. Sveti Nikola 6.12.

  Tjedan solidarnosti (Hrvatski Crveni križ) 8.12.–15.12. Dan ljudskih prava 10.12. Sveta Lucija 13.12. Završetak 1. polugodišta 21.12. BOŽIĆ - blagdan RH 25.12. Sveti Stjepan – blagdan RH 26.12. Početak zimskog odmora učenika 24.12. SIJEČANJ NOVA GODINA – blagdan RH 1.1. SVETA TRI KRALJA - blagdan RH 6.1. Završetak zimskog odmora učenika 11.1. Dan meñunarodnoga priznanja RH – spomendan RH 15.1. Početak drugog polugodišta 14.1.

  Dan sjećanja na Holokaust 27.1. VELJAČA Meñunarodni dan zaštite močvara 2.2. Svjetski dan borbe protiv raka 4.2.

  Valentinovo 14.2. Loborski fašnik 10.2. Meñunarodni dan materinskoga jezika 21.2.

  OŽUJAK Meñunarodni dan žena 8.3. Dani hrvatskoga jezika 11.3.-17.3. Svjetski dan zaštite šuma 20.3. Dan darovitih učenika 21.3.

 • 16

  Svjetski dan zaštite voda 22.3. Početak proljetnog odmora učenika 25.3.

  Svjetski dan kazališta 27.3. Završetak proljetnog odmora učenika 29.3.

  USKRS – blagdan RH 31.3. TRAVANJ Uskrsni ponedjeljak – blagdan RH 1.4

  Meñunarodni dan dječje knjige 2.4. Svjetski dan zdravlja (WHO) 7.4.

  Dan planeta Zemlje 22.4. Dan Krapinsko-zagorske županije 23.4. SVIBANJ PRAZNIK RADA – blagdan RH 1.5. Tjedan Crvenog križa 8.5.-15.5. Svjetski dan Crvenog križa 8.5. Dan Vijeća Europe 9.5. Majčin dan 13.5.

  Meñunarodni dan obitelji 15.5. Europski dan borbe protiv pretilosti 19.5.

  Meñunarodni dan biološke raznolikosti 22.5. Dan zaštite prirode u RH 22.5. Svjetski dan sporta 25.5.

  TIJELOVO – blagdan RH 30.5. Dan Hrvatskoga sabora – spomendan RH 30.5. Svjeski dan bez pušenja (WHO) 31.5. LIPANJ Svjetski dan zaštite čovjekove okoline 5.6. Dan zaštite planinske prirode Hrvatske – Dan planinara 5.6.

  Završetak nastavne godine 2012./2013. 14.6. Početak ljetnog odmora učenika 17.6.

 • 17

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  prehrana putnika

  razred učenika odjela djevoj- čica

  ponav- ljača

  primjereni program obrazovanja

  (učenici s rješenjem) užina objed 3 do

  5 km 6 do

  10 km

  ime i prezime razrednika

  I. 12 1 8 - - 12 - 1 - Suzana Uvodić II. 18 1 10 - 1 18 - 1 - Štefica Hendija

  III. 20 1 8 - 1 20 - 1 - Ivanka Jurinić IV. 17 1 3 - 1 17 - 1 - Vlasta Novački

  UKUPNO I.–IV. 67 4 29 - 3 67 - 4 - - V. 16 1 7 - 1 15 - 4 - Renata Mojčec VI. 16 1 6 - 3 10 - 2 - Vesna Tomašković

  VII. a 11 1 5 - 2 10 - 2 - Alan Grabušić VII. b 12 1 17 - 1 17 - 1 - Snježana Peroš

  VIII. 28 1 17 - 2 15 - 3

  - Blaženka Macan

  UKUPNO

  V. - VIII. 83 5 52 - 9 67 - 12 - - UKUPNO

  I. - VIII. 150 9 81 - 12 134 - 16 - -

  PŠ Petrova Gora

  prehrana putnika razred učenika odjela

  djevoj- čica

  ponav-ljača

  primjereni oblik

  školovanja (uče. s rje.)

  užina objed 3 do

  5 km 6 do

  10 km

  ime i prezime razrednika

  I. i III. 5 1 - - 1 5 - - - Maja Krtak

  Popović

  II . i IV. 5 1 4 - - 5 - - - Romina

  Topolovec

  UKUPNO 10 2 4 - 1 10 - - -

  Sveukupno 160 učenika i učenica, u 11 razrednih odjela, prosječno 15 učenika po razrednom odjelu.

 • 18

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima

  rješenjem odreñen oblik rada

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. ukupno

  Model individualizacije - 1 1 - - 1 1 2 6

  Prilagoñeni program - 1 2 1 1 1 4 1 11

  Posebni program - - - - - - - - -

  3.3.2. Nastava u kući Ovaj oblik nastave neće biti održavan u ovoj školskoj godini.

 • 19

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.a i b 8. ukupno planirano nastavni predmet

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski jezik 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 5 175 8 280 4 140 42 1470

  Likovna kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 2 70 1 35 9 315

  Glazbena kultura 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 2 70 1 35 9 315

  Njemački jezik 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 3 105 6 210 3 105 23 805

  Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 4 140 8 280 4 140 36 1260

  Priroda - - - - - - - - 1,5 52,5 2 70 - - - - 3,5 122,5

  Biologija - - - - - - - - - - - - 4 140 2 70 6 210

  Kemija - - - - - - - - - - - - 4 140 2 70 6 210

  Fizika - - - - - - - - - - - - 4 140 2 70 6 210

  Priroda i društvo 2 70 2 70 2 70 3 105 - - - - - - - - 9 315

  Povijest - - - - - - - - 2 70 2 70 4 140 2 70 10 350

  Geografija - - - - - - - - 1,5 52,5 2 70 4 140 2 70 9,5 332,5

  Tehnička kultura - - - - - - - - 1 35 1 35 2 70 1 35 5 175

  Tjelesna i zdr. kultura 3 105 3 105 3 105 2 70 2 70 2 70 4 140 2 70 21 735

  UKUPNO: 18 630 18 630 18 630 18 630 22 770 23 805 52 1820 26 910 195 7595

 • 20

  PŠ Petrova Gora

  razred nastavni predmet 1. 2. 3. 4. ukupno planirano

  Hrvatski jezik 175 175 175 175 700 Likovna kultura 35 35 35 35 140 Glazbena kultura 35 35 35 35 140

  Njemački jezik 70 70 70 70 280 Matematika 140 140 140 140 560 Priroda i društvo 70 70 70 105 315

  Tjelesna i zdravstvena kultura

  105 105 105 70 385

  UKUPNO 630 630 630 630 2520 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave vjeronauka

  planirano sati razred broj

  učenika broj

  grupa izvršitelj programa

  T G

  1. 12 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 2. 18 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 3. 20 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 v

  jero

  nauk

  4. 17 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 UKUPNO

  1. – 4. 67 4 8 280

  5. 16 1 Tomislav Depikolozvane 2 70

  6. 16 1 Tomislav Depikolozvane 2 70

  7.a 11 1 Tomislav Depikolozvane 2 70

  7.b 12 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 vjer

  onau

  k

  8. 28 1 Tomislav Depikolozvane 2 70

  UKUPNO 5. – 8. 83 6 . 10 350

  UKUPNO 1. – 8. 150 10 20 700

 • 21

  PŠ Petrova Gora

  planirano sati razred

  broj učenika

  broj grupa

  izvršitelj programa T G

  1. i 3. 5 1 Tomislav Depikolozvane

  2 70

  vjer

  onau

  k

  2. i 4. 5 1 Tomislav Depikolozvane 2 70 UKUPNO

  1. – 4. 10 2 4 140

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave engleskog jezika

  planirano sati razred

  broj učenika

  broj grupa

  izvršitelj programa T G

  4. 16 1 Mateja Botko 2 70 5. 15 1 Mateja Botko 2 70 6. 15 1 Mateja Botko 2 70

  7.a 9 1 Mateja Botko 2 70 7.b 10 1 Mateja Botko 2 70

  Eng

  lesk

  i jez

  ik

  8. 26 1 Mateja Botko 2 70 UKUPNO

  4. – 8. 91 6 12 420

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

  Planirano sati Razred

  Broj učenika

  Broj skupina

  Izvršitelj programa T G

  V. 15 1 Draženka Kuzman 2 70 VI. 16 1 Draženka Kuzman 2 70

  VII.a 11 1 Draženka Kuzman 2 70 VII.b 10 1 Draženka Kuzman 2 70 VIII. 28 2 Draženka Kuzman 4 140

  Info

  rmat

  ika

  UKUPNO V. – VIII.

  80 6 12 420

 • 22

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  T G

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  1. Hrvatski jezik-matematika 1. promjenjiv

  1 35 Suzana Uvodić 2. Hrvatski jezik-matematika 2. promjenjiv 1 35 Štefica Hendija

  3. Hrvatski jezik-matematika 3. promjenjiv 1 35 Ivanka Jurinić

  4. Hrvatski jezik-matematika 4. promjenjiv 1 35 Vlasta Novački

  UKUPNO I. - IV. 4 140

  5. Hrvatski jezik 5.-8. promjenjiv 1 35 Snježana Peroš 6. Matematika 5.-8. promjenjiv 1 35 Renata Mojčec

  7. Njemački jezik 5.-8. promjenjiv 2 70 Blaženka Macan

  8. Kemija 7. i 8. promjenjiv 1 35 Vesna Tomašković

  UKUPNO V. - VIII. 5 175

  UKUPNO I. - VIII. 9 315

  PŠ Petrova Gora

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  T G

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  1. Hrvatski jezik-matematika 1. i 3. promjenjiv 1 35 Romina Topolovec 2. Hrvatski jezik-matematika 2. i 4. promjenjiv 1 35 Maja Krtak Popović

  UKUPNO I. - IV. 2 70

 • 23

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatnog rada

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred/grupa Broj učenika

  T G

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  1. Matematika 1. 3 1 35 Suzana Uvodić 2. Matematika 2. 4 1 35 Štefica Hendija

  3. Matematika 3. 4 1 35 Ivanka Jurinić

  4. Matematika 4. 7 1 35 Vlasta Novački

  UKUPNO I. - IV. 19 4 140

  5. Hrvatski jezik 5.-8. 10 1 70 Snježana Peroš 6. Fizika 7. i 8. 5 1 35 Damir Matijević

  7. Povijest 5.-8. 7 1 35 Maja Novak

  8. Biologija 7. i 8. 4 1 35 Vesna Tomašković

  9. Geografija 5.-8. 4 1 35 Alan Grabušić

  10. Engleski jezik 4.-8. 6 1 35 Mateja Botko

  UKUPNO V. - VIII. 54 6 210 …

  UKUPNO I. - VIII. 73 10 350

  PŠ Petrova Gora

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Nastavni predmet Razred grupa

  Broj učenika

  T G

  Ime i prezime učitelja izvršitelja

  1. Matematika 1. i 3. 3 1 35 Romina Topolovec 2. Matematika 2. i 4. 4 1 35 Maja Krtak Popović

  UKUPNO I. - IV. 7 2 70

 • 24

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavnih aktivnosti

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Ime skupine, grupe, društva, kluba

  Razred Broj učenika

  T G

  Ime i prezime voditelja

  1. Mali recitatori 1.-4. 4 1 35 Suzana Uvodić

  2. Mala dramska 1.-4. 6 1 35 Štefica Hendija

  3. Mala likovna 1.-4. 9 1 35 Ivanka Jurinić

  4. Mala vatrogasna 1.-4. 40 1 35 Vlasta Novački

  5. Mladi čuvari prirode 5.-8. 4 0,5 18 Vesna Tomašković

  6. Cvjećari 1.-4. 4 1 35 Vesna Tomašković

  7. Dramska skupina 5.-8. 10 1 35 Snježana Peroš

  8. Pjevački zbor 5.-8. 8 3 105 Bojan Bertek

  9. Vatrogasna skupina 5.-8. 8 1 35 Ivan Puček

  10. Nogomet 5.-8. 14 1 35 Ivica Škrlec

  11. Rukomet 5.-8- 14 1 35 Ivica Škrlec

  12. ŠŠK „Lobor“ 5.-8. 28 1 35 Ivica Škrlec

  13. Pomladak Crvenoga križa 5.-8. 6 1 35 Mateja Botko

  UKUPNO I. - VIII. 155 14,5 508

  PŠ Petrova Gora

  Planirani broj sati

  Red. broj

  Ime skupine, grupe, društva, kluba

  Razred Broj učenika

  T G

  Ime i prezime voditelja

  1. Dramska skupina 1.-4. 5 1 35 Romina Topolovec

  2. Mali recitatori 1.-4. 5 1 35 Maja Krtak Popović

  UKUPNO I. - IV. 2 70

 • 25

  Područja suradnje ravnatelja i stručnih suradnika

  Uspjeh svake škole u najvećoj je mjeri odreñen kakvoćom uvjeta s kojima raspolaže u ostvarivanju svojih ciljeva. Meñu tim uvjetima treba istaknuti važnost ljudskoga potencijala (kapitala, resursa). Materijalni resursi su važni, ali se znatno važnijim smatraju ljudi koji ih stvaraju. Zaposlenici u školi imaju različite uloge. Povezanost i skladno ostvarivanje tih uloga prijeko je potrebno kako bi se postigla temeljna svrha. Specifične uloge čiji se učinak najviše odražava na napredak škole svakako su uloge ravnatelja i stručnih suradnica.

  Neka područja rada i veličina sudjelovanja ravnatelja i stručnih suradnika u njima.

  40

  30

  20

  25

  35

  45

  30

  25

  55

  60

  70

  80

  75

  65

  55

  70

  75

  45

  Analiza rada i (samo)vrednovanje pedagoškogprocesa i postignuća škole

  Suradnja s roditeljima i skrbnicima učenika

  Skrb za djecu s posebnim potrebama

  Stručno usavršavanje nastavnika

  Uvoñenje i praćenje pripravnika

  Savjetodavni rad s nastavnicima

  Praćenje i unapreñivanje nastave

  Inoviranje odgojno - obrazovnog procesa

  Planiranje i programiranje odgoja i obrazovanjau školi

  ravnateljstručni suradnici

 • 26

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA 5.1. Plan rada ravnatelja

  područje - sadržaj rada tjedno mjesečno godišnje

  I. RAZVOJNO – PEDAGOŠKO PODRUČJE 25 100 1090 I. 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO – OBRAZOVNOGA RADA 1. Definirati ciljeve koje treba ostvariti, utvrditi preduvjete u kojima će se ti ciljevi realizirati 2. Izabrati sredstva, metode i tehnike za postignuće planiranih ciljeva 3. Definirati racionalnu viziju škole koja će se ostvariti u budućnosti 4. Uskladiti ljudske i materijalne resurse 5. Podijeliti radne uloge i uskladiti individualne i grupne zadaće, formirati radne timove 6. Izabrati odgovarajuće učitelje na odgovarajuća mjesta, dodijeliti ovlasti i odgovornosti 7. Motivirati zaposlenike – njihovo znanje, sposobnosti, motivacija i kreativnost su najveći kapital u odgojno – obrazovnom procesu 8. Izraditi prijedloge tjednoga i godišnjega zaduženja učitelja i stručnih suradnika 9. Pomoći učiteljima i stručnim suradnicima u izradi individualnih (predmetnih )godišnjih planova i programa rada 10. Izraditi Godišnji plan i program rada škole prema podijeljenim i dogovorenim zadaćama

  I. 2. ORGANIZIRANJE I KOORDINIRANJE PROCESOM RADA 1. Participirati u izradi prijedloga rada škole dijelom samostalno, dijelom u timovima ( broj razrednih odjela, imenovati razrednike razrednih odjela, smjene i izmjena smjena ) 2. Izraditi rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju učitelja i stručnih suradnika 3. Sudjelovati u izradi mjesečnih planova i programa rada na stručnim aktivima učitelja predmetne i razredne nastave 4. Poticati timski rad učitelja ( korelacija odnosno suodnos nastavnih predmeta )

  I. 3. INOVIRANJE ODGOJNO – OBRAZOVNOGA PROCESA 1. Voditi školu prema utvrñenoj viziji 2. Pronalaziti poticaj i skrbiti o profesionalno – pedagoškom radu učitelja 3. Skrbiti o materijalnim resursima i poticati ljudske resurse 4. Jasnom vizijom trajno unositi promjene da se ta vizija ostvari 5. Poticati i isticati vrijedna postignuća

 • 27

  I. 4. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOGA RADA ŠKOLE 1. Svakodnevno kontaktirati sa zaposlenicima u dobrom ozračju – razgovarati o postignućima 2. Uvid u redovnu nastavu, izvannastavne aktivnosti i ostali oblici rada 3. Uvid u pripreme učitelja 4. Pregled pedagoške dokumentacije

  I. 5. ANALIZA RADA I (SAMO)VREDNOVANJE PEDAGOŠKOG PROCESA I POSTIGNUĆA ŠKOLE 1. Analizirati i vrednovati postignute rezultate škole na županijskim i državnim natjecanjima 2. Provoditi projekt samovrednovanja škole koristeći rezultate vanjskoga vrednovanja obrazovanja učenika ( NCVVO)

  I. 6. SAVJETODAVNI RAD S UČITELJIMA 1. Poticati napuštanje tradicionalnoga učenja, uvoditi novi didaktičko – metodički sustav koji učenicima i učiteljima pruža mogućnost izbora sadržaja, metoda, oblika i uvjeta za ostvarivanje programskih ciljeva 2. Poticati na učenje na temelju suodlučivanja 3. Uvoditi istraživačku nastavu, iskustvenu nastavu, projektnu nastavu, multimedijsku nastavu, bonus nastavu. 4. Poticati uvoñenje povezivanja programskih sadržaja prema načelima meñupredmetne korelacije ( suodnosa ) 5. Savjetovati programsko učenje, učenje u parovima i učenje u skupinama

  I. 7. SAVJETODAVNI RAD SA STRUČNIM SURADNICIMA NA NEKIM PODRUČJIMA RADA 1. Poticati suradnički odnos sa suradnicima 2. Poštivati i poticati na samostalni kreativni rad na dnevnim, tjednim i mjesečnim dogovorima 3. Uvoditi stručne suradnike u timski rad s učiteljima na pripremanju projekata

  I. 8. SAVJETODAVNI RAD S ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKIM OSOBLJEM 1. Omogućiti prisustvovanje seminarima

 • 28

  I. 9. UVOĐENJE I PRAĆENJE PRIPRAVNIKA 1. Pomoći pripravnicima u ostvarivanju plana i programa stažiranja 2. Prihvatiti pripravnike i poticati ih na odgajanje u obrazovanju odgovornih, istinoljubivih, poštenih, mirotvornih, tolerantnih osoba, osoba stvaralačkoga duha i osjećajem za očuvanje hrvatske nacionalne baštine, osobe koje će poštivati vrijednosti drugih i drugačijih kultura i naroda

  I. 10. PRAĆENJE NAPREDOVANJA UČITELJA ( MENTOR, SAVJETNIK) 1. Poticati kvalitetu odgojno – obrazovnoga rada učitelja 2. Omogućiti kvalitetno stručno usavršavanje

  I. 11. SKRB ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA (DAROVITIM UČENICIMA I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU) 1. U redovnu nastavu uključivati učenike s teškoćama u razvoju 2. Posebnu pažnju posvetiti darovitim učenicima 3. Prilagoditi primjerene oblike nastave, pružati pomoć i podršku u rješavanju problema u učenju i ponašanju učenika ( nenasilno rješavanje sukoba, poštivanje razrednih i školskih pravila )

  I.12. SURADNJA S RODITELJIMA I SKRBNICIMA UČENIKA 1. Organizirati predavanja i radionice za roditelje, individualni i skupni rad s roditeljima 2. Surañivati s roditeljima na profesionalnom informiranju i usmjeravanju i pružati savjetodavni rad roditeljima i učenicima s posebnim potrebama

  I. 13. PROFESIONALNO USMJERAVANJE UČENIKA 1. Pripremati i usmjeravati učenike za izbor zanimanja koje traži tržište rada 2. Omogućiti učenicima odlazak u srednje škole na „Dane otvorenih vrata“ 3. Organizirati predavanja Obrtničke komore

 • 29

  I. 14. ZDRAVSTVENO – SOCIJALNA I EKOLOŠKA ZAŠTITA UČENIKA 1. Preventivne mjere zaštite učenika ( liječnik školske medicine i Zavod za javno zdravstvo ) 2. Prehrana učenika u školi 3. Socijalna zaštita – Centar za prevenciju ovisnosti 4. Prevencija u slučaju nasilja djece i mladih ( Protokol o postupanju u slučaju nasilja meñu djecom)

  II. STRUČNO USAVRŠAVANJE 2 8 98 II. 1. Individualno stručno usavršavanje - usavršavanje u znanostima koje su najviše vezane uz odgojno – obrazovni proces ( pedagogiji, psihologiji, didaktici, metodologiji, metodici i informatici ) - usavršavanje u područjima odgojno – obrazovnoga procesa ( planiranje pedagoškoga rada, organiziranje nastave, voñenje školskoga osoblja, uvoñenje inovacija u obrazovni rad, analiziranje i vrednovanje postignutih rezultata škole ) - usavršavanje za školski menadžment i voñenje - izgraditi osobnu, razvojnu, stručnu, socijalnu i akcijsku osposobljenost

  II. 2. Skupni oblici stručnoga usavršavanja ( ŽSV ) II. 3. Državni stručni skupovi ravnatelja

  III. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE 1 5 60 III. 1. Planiranje, pripremanje i voñenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

  III. 2. Prisustvovati sastancima Vijeća roditelja III. 3. Prisustvovati sastancima Vijeća učenika III. 4. Organizirati predavanja stručnih osoba za rad u stručnim tijelima

 • 30

  IV. JAVNA DJELATNOST RAVNATELJA 3,5 15 180

  IV. 1. SURADNJA S USTANOVAMA, INSTITUCIJAMA, DRUŠTVIMA I UDRUGAMA 1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 2. Agencija za odgoj i obrazovanje 3. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 4. Ured državne uprave u županiji/ Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport 5. Hrvatski pedagoško – književni zbor 6. Hrvatska udruga ravnatelja osnovnih škola 7. Jedinica lokalne samouprave ( općina ) 8. Centar za socijalnu skrb 9. Zavod za javno zdravstvo ( županija, grad ) 10. Hrvatski zavod za zapošljavanje 11. Hrvatska obrtnička komora 12. Osnovne i srednje škole na području županije /grada 13. Udruge i društva u lokalnoj zajednici, županiji, gradu 14. Hrvatska zajednica osnovnih škola 15. Vjerske zajednice 16. Policijske uprave 17. Centri za prevenciju ovisnosti 18. Institut za društvena istraživanja „Ivo Pilar“ 19. Surañivati sa školama u Hrvatskoj, hrvatskim školama u Europi i europskim školama 20. Koristiti i razmjenjivati iskustva i dobru praksu škola u Hrvatskoj i izvan Hrvatske ( europskim školama )

  V. UPRAVNO – TEHNIČKE AKTIVNOSTI 7 28 270 V. 1. UPRAVNI POSLOVI 1. Praćenje i primjena zakona i provedbenih propisa 2. Reguliranje statusa zaposlenika 3. Donošenje unutarnjih pravila i ponašanja 4. Kadrovska pitanja 5. Zdravstvena zaštita 6. Upravni ( administrativni ) poslovi s učenicima

  V. 2. FINANCIJSKI POSLOVI 1. Planiranje troškova 2. Utvrñivanje izvora i pribavljanje sredstava 3. Izrada izvještaja o financijskom poslovanju 4. Evidencija o trošenju sredstava 5. Nabavci opreme, isplata plaća

 • 31

  V. 3. UPRAVLJANJE KAPITALNIM PROJEKTIMA I INVESTICIJSKIM ODRŽAVANJEM 1. PLAN INVESTICIJSKIH ODRŽAVANJA PROSTORA ŠKOLE - priprema i planiranje investicijskog održavanja - osiguravanje financijskih sredstava za investicijsko održavanje - odabir izvoñača - kontrola radova - raspodjela zadataka osoblju škole vezano uz investicijska održavanja

  2. PLAN IZGRADNJE I DOGRADNJE PROSTORA ŠKOLE - izrada plana dogradnje novih prostora - osiguranje sredstava - provoñenje postupka javne nabave - suradnja s županijom i lokalnom zajednicom 3. PLAN UREĐENJA OKOLIŠA ŠKOLE - priprema i izrada plana ureñenja - suradnja s timom za ureñenje okoliša - osiguranje sredstava - realizacija

  4. NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA (KAPITALNIH) - priprema i planiranje - osiguravanje financijskih sredstava - provoñenje postupka javne nabave

  VI. OSTALI POSLOVI 1,5 5 54 VI. 1 Neplanirani poslovi

  UKUPAN BROJ SATI 40 161 1752

 • 32

  5.2. Plan rada stručnog suradnika knjižničara SVRHA:

  - poticanje razvoja čitalačke kulture i osposobljavanje korisnika za intelektualnu proradu izvora te razvoja samostalnog intelektualnog rada

  - razvijanje navike čitanja i čitateljske sposobnosti učenika

  - sustavno proučavanje učenika za samostalno i permanentno učenje – učenje za cijeli život - razvoj svih komunikacijskih sposobnosti

  Zadaci:

  - odgojno obrazovnu zadaću školska knjižnica ostvaruje izravno - komunikacijom izmeñu korisnika i knjižničara i neizravno – u suradnji s učiteljima i stručnim suradnicima u pripremi i organizaciji nastavnih sadržaja

  - razvijati individualne stvaralačke sposobnosti učenika

  - osposobljavati učenike za samostalno učenje utemeljeno na istraživačkom pristupu

  - osposobljavati učenike za brzo pronalaženje obavijesti uporabom instrumenata pretraživanja fonda, kataloga i zbirki

  - razvijati samostalnost kod učenika, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi - obavještavati učenike i nastavnike o novom književnom fondu i upućivati u metode rada na

  istraživačkim zadaćama

  Odgojno – obrazovni program:

  - neposredna odgojno - obrazovna djelatnost

  - stručna knjižnična djelatnost - kulturna i javna djelatnost

  Korelacija:

  - dobro opremljena i stručno voñena školska knjižnica kao informacijsko, motivacijsko i stvaralačko središte potiče suradnju svih sudionika odgojno – obrazovnog procesa sustavnim planiranjem prema kalendaru škole, kalendaru obljetnica, izvedbenim programima svih nastavnih i izbornih sadržaja ( izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, ekološki i drugi projekti, natjecanja u znanju i stvaralaštvu… ) i korelaciju sadržaja

 • 33

  NEPOSREDNA ODGOJNO – OBRAZOVNA DJELATNOST RAD S UČENICIMA

  - razvijanje navika dolaženja u knjižnicu i navike čitanja. To se ostvaruje kroz pričanje priča, natjecanja u broju pročitanih knjiga, provoñenjem kvizova i igra pitalica o pročitanim knjigama te likovno osmišljavanje glavnih likova

  - organizirano i sustavno upoznavanje knjiga i knjižnice

  - razvijanje čitateljske sposobnosti učenika

  - uvoñenje suvremenih metoda u razvijanju sposobnosti djelotvornog čitanja

  - organizacija sata lektire u školskoj knjižnici

  - ispitivanje zanimanja učenika za knjigu

  - pomoć pri izboru knjižnične grañe

  - upućivanje u metode rada na istraživačkim zadaćama – uporaba leksikona, enciklopedija, znanstvenih časopisa, rječnika...

  - organizacija rada i rad u produženom i cjelodnevnom boravku te s učenicima putnicima

  - rad s učenicima u dopunskoj i dodatnoj nastavi, u slobodnim aktivnostima, na satovima razredne zajednice

  - rad na odgoju i obrazovanju u slobodno vrijeme mladeži

  - organizacija nastavnih sati u knjižnici – timski rad

  - pomaganje učenika u pripremi i obradi zadane teme ili referata

  - uvoñenje učenika u temeljne načine pretraživanja i uporabe svih izvora znanja

  - sustavno poučavanje učenika za samostalno i permanentno učenje – učenje za cijeli život

  - podučavanje informacijskih vještina pri uporabi dostupnih znanja

  - razvoj svih komunikacijskih sposobnosti

  SURADNJA S UČITELJIMA I STRUČNIM SURADNICIMA:

  - suradnja s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljem u nabavi svih

  vrsta knjižnične grañe i u razvoju knjižnice

  - timski rad na pripremi i ostvarenju nastavnih sati, projekata, izložbi, kreativnih radionica – pripreme za književne susrete i kulturne dogañaje, satovi lektire, uvodni satovi u temu, panoramski satovi književnosti - otvorene rasprave, igraonice, ekološki projekti, sadržaji u borbi protiv ovisnosti

  - mentorski rad

 • 34

  STRUČNO-KNJIŽNIČNA DJELATNOST:

  - organizacija i voñenje rada u knjižnici i čitaonici

  - nabava knjiga i ostale informacijske grañe

  - izgradnja fonda

  - inventarizacija, signiranje, klasifikacija i katalogizacija

  - izrada informacijskih pomagala

  - statistički pokazatelji o uporabi knjižničnog fonda

  - sustavno izvješćivanje učenika o novoj literaturi

  - sustavno izvješćivanje nastavnika i stručnih suradnika o novim video projekcijama

  - izrada tematskih popisa literature

  - suradnja s kulturnim ustanovama koje se bave organiziranim radom s djecom i mladeži u slobodno vrijeme

  STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA:

  - praćenje stručne knjižnične i druge literature

  - praćenje dječje i literature za mladež

  - sudjelovanje na stručnim sastancima škole

  - sudjelovanje na stručnim sastancima školskih knjižničara

  - sudjelovanja na skupovima stručnog usavršavanja

  - suradnja s ostalim knjižnicama

  - suradnja s knjižarama i nakladnicima

  KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

  - organizacija, priprema i provedba kulturnih sadržaja kao što su tematske izložbe, predstavljanje knjiga, književni susreti, večeri poezije, promocije školskih glasnika, natjecanja u znanju

  - organizacija i priprema školskih priredbi i manifestacija važnih za obilježavanje obljetnica prema kalendaru škole

  -suradnja s kulturnim ustanovama (kazališta, pjevački zborovi, narodne knjižnice) Ukupno sati godišnje: 876

 • 35

  5.3. Godišnji plan i program rada stručnoga suradnika defektologa-logopeda

  Redni broj PODRUČJE-SADRŽAJ RADA

  planira-no sati

  MJESEC

  1.

  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 1.1 SURADNJA I OSIGURAVANJE UVJETA ZA IZVOĐENJE

  ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 1.1.1. Sudjelovanje u nabavi nastavnih sredstava, pomagala i stručne literature 1.1.2. Sudjelovanje u ustrojavanju odgojno-obrazovnih skupina, odjela učenika s TUR-u 1.2. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE OSOBNOG RADA 1.2.1. Godišnji plan i program rada 1.2.2. Mjesečni planovi i programi rada 1.2.3. Plan i program stručnog usavršavanja 1.3. SUDJELOVANJE U IZRADI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ŠKOLE 1.3.1. Utvrñivanje odgojno-obrazovnih zadaća 1.3.2. Odreñivanje pristupa godišnjem planiranju i programiranju rada 1.3.3. Ostali dijelovi godišnjeg plana i programa rada 1.4. SUDJELOVANJE U PLANIRANJU I PROGRAMIRANJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 1.4.1. Sudjelovanje u godišnjem planiranju i programiranju redovite i izborne nastave 1.4.2 . Sudjelovanje u mjesečnom integracijsko-korelacijskom i tematskom planiranju i programiranju rada 1.4.3. Sudjelovanje u planiranju izvanučioničke i integrirane nastave i projekata 1.4.4. Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada za učenike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama 1.4.5. Sudjelovanje u izradi plana i programa pripravničkog staža

  68 2,5 1,5 1 12.5 5 5 2,5 13 3 5 5 40 20 5 5 9 1

  8., 9. 8., 9. 9. 8.,9. 9.-6. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.-6. 9.-5. 9.-5. 9. 9.

 • 36

  2.

  OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 2.1. SUDJELOVANJE U PRIPREMANJU, OSTVARIVANJU I PRAĆENJU ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA 2.1.1. Rad s učiteljima 2.1.1.1. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima - u praćenju nastave-redovne, izborne, izvanučioničke, terenske, projekata - u organiziranju i ostvarivanju INA, DOP - pomoć i podrška u rješavanju problema u učenju i ponašanju učenika - suradnja u pripremanju posebnih didaktičko-metodičkih oblika za rad učenika s teškoćama u razvoju - suradnja i pomoć u ocjenjivanju učenika - suradnja i pomoć u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa - organiziranje, poticanje i praćenje stručnog usavršavanja učitelja 2.1.1.2. Suradnja i savjetodavni rad s razrednicima - suradnja u analizi odgojne situacije -pomoć i podrška u rješavanju problema u učenju i ponašanju učenika (nenasilno rješavanje sukoba, poštivanje razrednih i školskih pravila) - suradnja u organizaciji i ostvarivanju roditeljskih sastanaka - suradnja u ostvarivanju predavanja i radionica u sklopu školskih preventivnih programa 2.1.1.3. Rad s učiteljima pripravnicima - pomoć u ostvarivanju plana i programa stažiranja 2.1.2. Rad s učenicima 2.1.2.1. Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama - identifikacija teškoća - neposredan edukacijsko-rehabilitacijski rad s učenicima 2.1.2.2. Poslovi na pripremi upisa i obradi upisne dokumentacije 2.1.2.3. Ispitivanje spremnosti djece za polazak u prvi razred 2.1.2.4. Upis učenika u prvi razred 2.1.2.5. Rad s učenicima na organizaciji učenja, tehnikama uspješnog učenja 2.1.2.6. Rad s učenicima s poremećajima u ponašanju 2.1.2.7. Rad s učenicima na profesionalnom informiranju i usmjeravanju - grupni rad s razredom - individualni rad 2.1.3. Pripremanje za neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju 2.1.3.1. Samostalno pripremanje didaktičkog materijala za neposredan edukacijsko-rehabilitacijski rad s učenicima 2.1.3.2. Pripremanje za rad s učenicima 2.1.3.3. Izvješća o učenicima s teškoćama u razvoju 2.1.3.4. Rad na pripremi obrazaca (IOOP, popisi učenika)

  708 678 50 30 17,5 2,5 354 320 2 10 5 1 5 10 3 3 115,5 45 55,5 10 5

  9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-8. 9.-6. 9.-6. 3., 4. 4., 5. 4., 5. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-7. 9.

 • 37

  2.1.4. Rad s roditeljima 2.1.4.1. Suradnja s roditeljima pri upisu u prvi razred 2.1.4.2. Suradnja s roditeljima čija djeca imaju teškoće u učenju i ponašanju 2.1.4.3. Suradnja s roditeljima na profesionalnom informiranju i usmjeravanju 2.1.4.4. Savjetodavni rad s roditeljima učenika s posebnim potrebama 2.1.5. Rad u stručnim organima, povjerenstvima i timovima 2.1.5.1. Rad u Učiteljskom vijeću 2.1.5.2. Rad u Razrednim vijećima 2.1.5.3. Rad u školskom Timu za kvalitetu 2.1.5.4. Rad u Povjerenstvu za upis djece u prvi razred i odreñivanje primjerenog oblika školovanja 2.1.5.5. Suradnja s ustanovama – MZOŠ, AZOO, NCCVO, Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica, ZZJZ Krapinsko-zagorske županije, Centar za prevenciju ovisnosti KZŽ, Obiteljski centar KZŽ, Ured državne uprave u KZŽ, Ispostava Zlatar, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska obrtnička komora, Udrženje obrtnika, Zlatar, osnovne i srednje škole na području Županije Udruge i društva u Zlatar Bistrici, Župa sv. Ivana Krstitelja 2.1.6. Suradnja s ravnateljem 2.1.6.1. Suradnja na ostvarivanju uvjeta za ostvarivanje odgojno-obrazovnog procesa 2.1.6.2. Suradnja na planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada 2.1.6.3. Suradnja u ostvarivanju praćenja i vrjednovanja odgojno-obrazovnog procesa 2.1.7. Suradnja sa stručnom suradnicom-knjižničarkom 2.1.7.1. Suradnja na planiranju i programiranju odgojno-obrazovnog rada 2.1.7.2. Suradnja u planiranju i programiranju rada stručnih suradnika 2.1.8. Suradnja s pripravnikom 2.1.9. Suradnja u ostvarivanju kulturne i javne djelatnosti škole 2.1.9.1. Suradnja na informiranju, organizaciji i provoñenju nastupa, natjecanja i natječaja 2.1.9.2. Nazočnost, praćenje i suradnja na prezentiranju rezultata kulturne, zdravstvene i javne djelatnosti škole 2.1.10. Rad na kulturnoj, socijalnoj i ekološkoj zaštiti učenika 2.1.10.1. Suradnja u provoñenju zdravstvene zaštite učenika 2.1.10.2. Briga o zdravstvenim i socijalnim problemima učenika 2.1.10.3. Suradnja u provoñenju zdravstvenog odgoja i promicanju zdravih načina života-prevencija ovisnosti 2.1.10.4. Suradnja s institucijama u slučaju kriznih situacija 2.1.10.5. Suradnja u ostvarivanju ekološke zaštite učenika i provoñenju EKO-akcija

  33,5 2,5 5 2 24 55 20 15 15 2,5 2,5 17,5 10 5 2,5 17,5 10 7,5 2,5 15 2,5 12,5 17,5 2,5 5 5 2,5 2,5

  9.-6. 4., 5. 9.-6. 3., 4. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-8. 9.-8. 9.-8. 9.-8. 9.-8. 9.-8. 9. 9.-8. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.-6. 9.6. 9.-6. 9.-6.

  2.2. SUDJELOVANJE U VRJEDNOVANJU ODGOJNO-OBRAZOVNOGA PROCESA 2.2.1. Analiza i vrjednovanje rezultata odgojno-obrazovnog rada 2.2.1.1. Statistička obrada, analiza i interpretacija odgojno-obrazovnih rezultata na kraju polugodišta i nastavne godine 2.2.1.2. Analiza i interpretacija odgojno-obrazovnih rezultata vanjskog vrjednovanja i samovrjednovanja 2.2.1.3. Predlaganje mjera za podizanje kvalitete

  30 7,5 2,5 2,5

  12.,1.,6. 9.-8.

 • 38

  2.2.1.4. Neposredan uvid u nastavni rad s učenicima s teškoćama u razvoju 2.2.1.6. Praćenje i procjena napredovanja učenika s teškoćama u razvoju 2.2.1.7. Izrada Izvješća o ostvarivanju godišnjeg plana i programa rada škole i programa rada defektologa-logopeda 2.2.1.8. Rad na statistici-prikupljanje i obrada podataka (e-Matica, individualizirani redovni i prilagoñeni programi)

  5 5 3 2

  10.-6. 10.-6.6., 7. 9.,12.,1., 6., 7.

  3. STRUČNO USAVRŠAVANJE 3.1. INDIVIDUALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 3.2. SKUPNI OBLICI STRUČNOG USAVRŠAVANJA 3.3. SURADNJA SA SUSTRUČNJACIMA

  55 33 20 2

  9.-8.

  4. DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST 4.1. VOĐENJE DOKUMENTACIJE O UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU 4.2. VOĐENJE DNEVNIKA RADA 4.3. VOĐENJE UČENIČKIH MAPA 4.4. ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE

  30 5 17,5 5 2,5

  9.-7. 9.-7. 9.-6. 6.-8.

  5. OSTALI POSLOVI 5.1. OSTALI NEPLANIRANI POSLOVI

  15 9.-8.

  UKUPNO SATI 876

 • 39

  5.4. Plan rada tajnice

  opis radnih obaveza tjedno mjesečno godišnje

  Priprema i izrada normativnih akata (Statuta, Pravilnika o radu Pravilnika o zaštiti na radu itd.)

  0,5 2,5 30

  Izdavanje potvrda učenicima 0,5 2,50 30

  Kontakti s MZOŠ, osnivačem, HZZO, HZMIO itd. 1,0 5,0 60

  Daktilografski (kompjutorski) poslovi i poslovi telefonske sekretarice

  3,4 17,0 204

  Pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica Školskog odbora

  0,3 1,5 18

  Stručno usavršavanje, sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća

  1,0 5,0 60

  Praćenje zakonskih propisa (redovito) 1,0 5,0 60

  Poslovi vezani uz zasnivanje i prestanak radnog odnosa (objave natječaja za slobodna radna mjesta, prijave, odjave, voñenje Matične knjige radnika, otpremanje pošte)

  2,5 12,50 150

  Organizacija poslova održavanja i čišćenja, te ostali nepredviñeni poslovi

  1,0 5,0 60

  Voñenje urudžbenog zapisnika 3,0 15,0 180

  Ostali poslovi 1,0 4,0 40

  UKUPNO sati 152 75 892

  Izračun broja dana Dana Sati Sati Dana u godini 365 4 1460 Subote i nedjelje 105 4 420 Blagdani i neradni dani 11 4 44 Radnih dana 249 4 996 Godišnji odmor 28 4 112 Ukupno radnih sati 221 4 884

 • 40

  5.5. Plan rada računovoñe

  opis radnih obaveza tjedno mjesečno godišnje

  Izrada financijskog plana Škole (IX., XI., I. mj.) 0,4 2,0 24

  Izrada izvještaja i završnog računa (IV., VII., X., I. mj.)

  1,1 4,3 52

  Izrada periodičnih obračuna i statističkih podataka (mjesečno) (RAD-1. ID)

  1,5 6,0 64

  Voñenje financijskog knjigovodstva (mjesečno) 3,0 14,0 172

  Obračun amortizacije, voñenje osnovnih sredstava i sitnog inventara (XII, I. mj., po potrebi)

  0,4 1,8 20

  Praćenje zakonskih propisa iz računovodstva (redovito)

  0,5 4,0 48

  Obračun plaća (mjesečno) 3,0 12,0 140

  Financijsko praćenje, izvješćivanje i evidencija prihoda i rashoda, fakturiranje, obveze (redovito)

  1,1 4,3 52,0

  Voñenje blagajne (redovito po potrebi) 1,1 4,3 52

  Provoñenje FMC-a 3,0 14,0 172

  Stručno usavršavanje (listopad, siječanj, travanj) 0,5 4 48

  Ostali poslovi 0,5 4,0 48

  UKUPNO sati 16,10 74,70 892

  Izračun broja dana Dana Sati Sati Dana u godini 365 4 1460 Subote i nedjelje 105 4 420 Blagdani i neradni dani 11 4 32 Radnih dana 249 4 1012 Godišnji odmor 28 4 112 Ukupno radnih sati 221 4 884

 • 41

  5.6. Plan rada kuharice

  opis radnih obaveza tjedno mjesečno godišnje

  Pripreme za početak rada školske kuhinje 0,8 3 30

  Izrada jelovnika 0,5 2 25

  Pripremanje i podjela obroka 25 100 1200

  Voñenje bordero liste 1 4 48

  Dnevno čišćenje kuhinje i blagovaonice 8 32 256

  Zimsko, proljetno i ljetno temeljito čišćenje kuhinje i blagovaonice

  1 4 48

  Pripremanje i podjela hrane prigodom svečanosti u Školi

  1,20 5 60

  Ostali poslovi iz djelokruga rada kuharice 2,5 10 117

  UKUPNO sati 40,0 160 1.784

  Izračun broja dana Dana Sati Sati Dana u godini 365 8 2920 Subote i nedjelje 105 8 840 Blagdani i neradni dani 11 8 88 Radnih dana 249 8 1992 Godišnji odmor 28 8 224 Ukupno radnih sati 221 8 1768

 • 42

  5.7. Plan rada domara – ložača – kućnog majstora

  opis radnih obaveza tjedno mjesečno godišnje

  Održavanje Škole i školskoga okoliša (dnevni obilazak zgrade, popravci na stolariji i namještaju, izmjene neispravnih dijelova vodovodne i električne instalacije, košenje trave i rezanje živice, sitni ličilački radovi i popravci oštećenih zidova)

  12,0 54,0 600

  Održavanje kotlovnice i centralnoga grijanja 6,0 22,5 250

  Protupožarna zaštita - kontrola ispravnosti aparata za gašenje

  1,25 5,0 60

  Nabava raznog materijala, donošenje pošte i sl. poslovi

  12,0 45,0 520

  Voñenje brige o servisiranju školskih aparata i ureñaja 2,25 9,0 100

  Izrada kulisa i pozornice za školske svečanosti 1,25 4,5 40

  Evidencija potrošnog materijala 1,25 4,5 54

  Inventarizacija osnovnih sredstava 1,25 4,5 40

  Voñenje brige o vanjskoj rasvjeti (paljenje svjetla vikendima)

  1,25 4,3 50

  Ostali poslovi 1,5 5,5 70

  UKUPNO sati 40,0 166,0 1784,0

  Izračun broja dana Dana Sati Sati Dana u godini 365 8 2920 Subote i nedjelje 105 8 840 Blagdani i neradni dani 11 8 88 Radnih dana 249 8 1992 Godišnji odmor 28 8 224 Ukupno radnih sati 221 8 1768

 • 43

  5.8. Plan rada spremačica

  opis radnih obaveza tjedno mjesečno godišnje

  Redovito čišćenje školskoga prostora prema raspredu čišćenja

  19,0 78 940

  Čišćenje okoliša Škole 5,0 20 240

  Zimsko temeljito čišćenje prostorija škole, namještaja i stolarije

  1,0 4,0 60

  Proljetno temeljito čišćenje okoliša i prostora Škole 1,0 4,0 60

  Ljetno temeljito čišćenje 2 8 80

  Održavanje cvjetnih površina vani 1,0 4,0 84

  Održavanje lončanica u interijeru Škole 1,0 4,0 80

  Dežurstvo na ulazu u Školu (dolazak i odlazak učenika), prihvat učenika

  10,0 45,0 190

  Ostali poslovi 1 167 50

  UKUPNO sati 40,0 161,0 1784,0

  Izračun broja dana Dana Sati Sati Dana u godini 365 8 2920 Subote i nedjelje 105 8 840 Blagdani i neradni dani 11 8 88 Radnih dana 249 8 1992 Godišnji odmor 28 8 224 Ukupno radnih sati 221 8 1768

 • 44

  6. PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA 6.1. Plan rada Školskog odbora

  vrijeme ostvarenja

  nositelj sadržaja rada sadržaj rada školskog odbora

  IX.

  članovi Školskoga odbora, ravnatelj

  Donošenje Školskoga kurikuluma za 2012./13.šk.god Donošenje Godišnjega plana i programa rada Škole za 2012./13.šk.god.

  X. članovi Školskoga odbora

  Donošenje odluka o zapošljavanju

  XII. ravnatelj Realizacija Godišnjeg plana i programa rada na

  kraju I. polugodišta

  III. ravnatelj, članovi školskoga odbora

  Ureñenje okoliša škole, suradnja s roditeljima i učenicima

  IV. članovi Školskoga odbora, ravnatelj

  Sudjelovanje u projektu „Uskrs u nama“ Uključivanje roditelja u ureñenje Škole

  VII. ravnatelj, članovi Školskoga odbora

  Realizacija Godišnjega plana i programa Donošenje prijedloga Plana i programa rada za šk. godinu 2013./2014.

  VIII. ravnatelj, članovi Školskoga odbora

  Raspisivanje natječaja za radna mjesta učitelja

 • 45

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  sadržaj (teme) učiteljskoga vijeća nositelji vrijeme Školski kurikulum Analiza i usvajanje Godišnjega plana i programa rada škole, informacije sa seminara i stručnih vijeća Školski razvojni plan Obilježavanje Svjetskoga dana učitelja

  ravnatelj učitelji

  defektolog-logoped

  ravnatelj

  kolovoz 2012.

  rujan 2012.

  rujan 2012.. Organizacija i obilježavanje “Dana kruha - dana zahvalnosti za plodove zemlje” - Županijska smotra Kalendar općinskih i županijskih natjecanja

  ravnatelj Vijeće roditelja

  ravnatelj

  listopad 2012.

  Obilježavanje blagdana svetog Nikole Obilježavanje Božića Pozitivna komunikacija

  ravnatelj učitelji

  Vijeće roditelja vanjske suradnice

  studeni 2012.

  Realizacija nastavnog plana i programa na kraju I. polugodišta Učenici s intelektualnim teškoćama

  razrednici defektolog-logoped

  ravnatelj vanjska suradnica

  siječanj 2013.

  Organizacija upisa učenika u I. razred

  ravnatelj defektolog-logoped

  travanj 2013.

  Aktivnosti uz Dan planeta Zemlje Svjetski dan zaštite okoliša

  ravnatelj stručni suradnici

  travanj 2013.

  Analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika na kraju nastavne godine Utvrñivanje uspjeha učenika, pohvala, nagrada i kazni na kraju školske godine Imenovanje komisija za popravne ispite i utvrñivanje datuma ispita

  ravnatelj razrednici

  defektolog-logoped

  lipanj 2013.

  Organizacija rada - početak školske godine, nastavne godine 2013./2014.

  ravnatelj kolovoz 2013.

 • 46

  6.3. Plan rada razrednog vijeća

  sadržaj nositelji vrijeme Realizacija nastavnoga plana i programa na kraju I. polugodišta Rezultati učenika u učenju i vladanju Odgojna situacija

  razrednici, defektolog-logoped

  siječanj 2013.

  Realizacija nastavnoga plana i programa na kraju nastavne godine Rezultati učenika u učenju i vladanju - prijedlog općeg uspjeha Pohvale, nagrade, kazne

  razrednik, defektolog-logoped

  lipanj 2013.

  Izricanje pedagoških mjera (kazne) razrednici po potrebi 6.4. Plan rada Vijeća roditelja

  vrijeme ostvarenja

  nositelji sadržaj rada vijeća roditelja

  IX.

  članovi Vijeća roditelja ravnatelj

  Upoznavanje s prijedlogom Školskog kurikuluma za šk. god. 2012./2013. Upoznavanje s prijedlogom Godišnjega plana i programa rada Škole za šk. god. 2012./13. Obilježavanje manifestacije „Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje, Županijska smotra

  XI. Vijeće roditelja Priprema i organizacija priredbe povodom obilježavanja blagdana Svetog Nikole

  I. ravnatelj, Vijeće roditelja

  Realizacija Školskog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada Škole na kraju I. polugodišta Organizacija školskih stručnih ekskurzija

  III. ravnatelj Vijeće roditelja

  Izložba „Uskrs u nama“

  VI. ravnatelj Realizacija Školskog kurikuluma i Godišnjega plana i programa rada Škole Donošenje prijedloga Plana i programa rada za šk. godinu 2013./2014.

 • 47

  6.5. Plan rada Vijeća učenika

  mjesec i sadržaj rada RUJAN - Formiranje Vijeća učenika

  - Prijedlozi i dogovor oko načina rada i tema Vijeća LISTOPAD - Upoznavanje učenika s pravima i obvezama sukladno članku 61. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  - Pravilnik o kućnom redu

  - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi STUDENI - Strategije i vještine učenja PROSINAC - Kako poboljšati pamćenje i koncentraciju SIJEČANJ - Promicanje ponašanja u našoj školi VELJAČA - Meñusobni odnosi učenika i nastavnika OŽUJAK - Disciplina u školi – izostajanje s nastave, kršenje školskih pravila, prijedlozi za poboljšanje ili eventualno sankcioniranje učenika TRAVANJ - Aktualna problematika u školi – prijedlozi za poboljšanje stanja SVIBANJ - Ekskurzija, izleti, posjete i druge izvannastavne aktivnosti

  - Razmatranje odnosa meñu učenicima – što je poduzeto da se poboljša suradnja i prijateljstvo meñu učenicima LIPANJ - Što smo postigli, što smo naučili, što želimo nastaviti u sljedećoj školskoj godini

  - Dogovor oko obilježavanja završetka tekuće šk. god

 • 48

  7. PLAN STRUČNOGA OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

  Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika Škole provodi se prema Individualnom planu i programu permanentnog usavršavanja za šk. godinu 2012./13. kojeg planira i programira svaki učitelj osobno. Učitelji se takoñer upućuju na sve oblike stručnoga usavršavanja u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, NCVVO i Županijskih stručnih vijeća. Na sjednicama Učiteljskog vijeća stručna suradnica defektolog-logoped, učitelji ili vanjski suradnici imaju tematska predavanja prema planu rada Učiteljskoga vijeća. Ravnatelj Škole sudjeluje na svim oblicima usavršavanja koje organizira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za odgoj i obrazovanje, Županijski ured za prosvjetu te Stručnim vijećima ravnatelja osnovnih škola Krapinsko-zagorske županije. Tajnica/računovoña škole sudjeluje na seminarima organiziranim za tajnike škola s ciljem stručnoga usavršavanja i praćenja propisa te na seminarima za računovoñe, vezano uz promjene u računovodstvu i ostalim propisima. Učitelji razredne nastave članovi su školskog Stručnog tima učitelja razredne nastave, a učitelji predmetne nastave članovi su školskog Stručnog tima učitelja predmetne nastave. Članovi timova sastaju se svakoga mjeseca na timskom planiranju za slijedeći mjesec, a takoñer i na sastancima s tematskim predavanjima.

 • 49

  7.1. Godišnji plan rada Stručnoga vijeća učitelja razredne nastave

  sadržaj rada planirani broj sati nositelji IX. IX.– VI.

  Godišnje planiranje nastavnih sadržaja i poslovi vezani uz početak školske godine Donošenje Godišnjega plana i programa rada Stručnoga tima učitelja razredne nastave Timsko mjesečno planiranje

  14

  K. Krivdić J. Kokot Pelko

  Ivanka Jurinić učiteljice RN

  XII. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

  2 J. Kokot Pelko

  III. Elementi likovnog jezika 2 D. Palčić IV. Radionica:

  Excell 2

  D. Kuzman

  7.2. Godišnji plan rada Stručnoga vijeća učitelja predmetne nastave

  sadržaj rada planirani broj sati nositelji IX. IX.-VI.

  Godišnje planiranje nastavnih sadržaja i poslovi vezani uz početak školske godine Donošenje Godišnjega plana i programa rada Stručnoga tima učitelja predmetne nastave Timsko mjesečno planiranje

  14

  K. Krivdić J. Kokot Pelko

  Renata Mojčec

  XII. Učenici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama

  2 J. Kokot Pelko

  III. Radionica: Excell

  2 D. Kuzman

  VI. Radionica: Učenje na daljinu

  2 D. Kuzman

 • 50

  8. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

  polugodište

  mjesec

  sadržaji

  nositelji aktivnosti

  broj učenika;

  sudionika u programu

  prvo IX. Misa Zaziva Duha Svetoga Sudjelovanje na Krapinskom festivalu 2012. Sudjelovanje na Danima kajkavske riječi Zlatar 2012

  vlč. I. Mikec, K. Krivdić, T. Depikolozvane, razrednici B. Bertek B. Bertek

  160

  3

  3

  X. Županijska smotra, Lobor Dani kruha - dani zahvalnosti za plodove zemlje Dani K.Š.Đalskog, Zabok

  svi učitelji škole, K. Krivdić, vlč. I. Mikec S. Peroš

  7

  5 XI. Akcija "Solidarnost na

  djelu” razrednici I.-VIII., M. Botko

  160

  XII. Predavanje za roditelje: „Asertivnost“ Priredba povodom obilježavanja Svetoga Nikole

  članovi stručnog tima Obiteljskog Centra KZŽ, Krapina S. Peroš, I. Jurinić, S. Uvodić, Š. Hendija, B. Bertek, M. Botko

  110

  40

  drugo I. Školska natjecanja

  učitelji razredne i predmetne nastave

  40

  II. Valentinovo – Dan zaljubljenih

  razrednici, S. Peroš, S. Uvodić, Š. Hendija, M. Krtak Popović, R. Topolovec

  30

  IV. Predavanje za roditelje: „Obitelj i prevencija ovisnosti“ Akcija „Zelena čistka”

  članovi stručnog tima Obiteljskog centra KZŽ, Krapina V. Tomašković, razrednici od 1. do 8. razreda

  110

  160

  VI.

  Dan Škole Misa zahvalnica na kraju školske godine

  K. Krivdić, svi učitelji razrednici, vlč. I. Mikec, K. Krivdić, T. Depikolozvane, razrednici

  160

 • 51

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika Preventivne mjere zaštite provode se kroz: a) Kurikulum zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama i sadržaje integrirane u

  postojeće nastavne planove i programe iz nastavnih predmeta: priroda i društvo, priroda, biologija, kemija, tjelesna i zdravstvena kultura, tehnička kultura i sat razrednika

  b) održavanje i čišćenje školskoga prostora i okoliša c) nošenje papuča u školi d) pranje ruku prije uzimanja obroka u školskoj kuhinji e) dezinfekciju sanitarnih prostorija, kuhinje i blagovaonice f) dezinsekciju i deratizaciju škole i okoliša g) organizirana predavanja liječnika školske medicine i ostalih vanjskih suradnika Prehrana učenika u Školi organizirana je tijekom velikih odmora. U suradnji s liječnicom školske medicine dr. Maricom Gredičak i ms. Dragicom Kurečić organizirat će se i provoditi sistematski pregledi za učenike prije upisa u prvi razred te za učenike petog i osmog razreda, cijepljenje i docjepljivanje učenika 1., 6. 7. i 8. razreda. Takoñer će biti obavljeni screeninzi učenika 3. razreda (vid na boje i na daljinu), 6. razreda (tjelesna visina i pregled kralježnice), provodit će se program prevencije karijesa i promocije oralnog zdravlja za učenike 1., 5. i 8. razreda, te u svim razredima pregled učenika prije sportskih natjecanja, odlaska u Školu u prirodi ili škole plivanja.

  Kontinuirano tijekom cijele godine u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo u Zlataru liječnica školske medicine ima savjetovalište od 12.00 do 14.00 sati. Za učenike četvrtog razreda planira se predavanje i rad u malim skupinama „Prehrambene smjernice - piramida prehrane” i „Higijena u školi i kući”, za učenike 5. i 6. razreda „Pubertet i obilježja puberteta”, „Problemi prehrane” i „Prevencija ovisnosti - pušenje, alkohol”, za učenike 7. i 8. razreda „Preadplescencija, „Problemi odrastanja (spolno prenosive bolesti, kontracepcija, rizična ponašanja i ovisnosti)”, „Prekomjerna tjelesna težina” i „Anoreksija i bulimija” koje će održati liječnica školske medicine. Socijalna zaštita učenika provodi se u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, Zlatar Bistrica, poduzimanjem mjera zaštite prava djeteta u slučajevima zanemarivanja od strane roditelja ili suradnjom u vezi učenika s posebnim potrebama. Na satu razrednog odjela radi se na razvijanju tolerancije, razumijevanja i uvažavanja učenika. Odnos učenika i učitelja razvija se kroz sadržaje svih satova redovne nastave, dopunske nastave, dodatnog rada i izvannastavnih aktivnosti. Osobnim stručnim usavršavanjem učitelji rade na razvijanju i stalnom poboljšanju tih odnosa. Suradnja roditelja i škole provodi se kroz: roditeljske sastanke, individualne razgovore, tematska predavanja za roditelje i njihovo aktivno uključivanje u rad Vijeća roditelja.

 • 52

  8.3. Plan zadravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

  U suradnji s zavodom za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije organizira se i provodi zdravstveni pregled za sve radnike škole svake godine temeljem zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07).

  Sukladno članku 72. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama radnici škole obavili su sistematski pregled u vrijednosti 500,00 kn tijekom 2007., 2008. i 2009. godine.

  Radi sprečavanja ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti u vezi s radom, zaštite ljudskih života, zaštite radnog okoliša škola provodi normativne i edukativne programe iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, evakuacije i spašavanja u slučaju izvanrednih prilika u suradnji s povjerenikom zaštite na radu, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu.

 • 53

  8.4. Školski preventivni programi

  ROGRAMI

  Prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja - prevencija ovisnosti (pušenje, alkohol, droge) - prevencija nasilja - prevencija poremećaja u ponašanju

  CILJ - afirmacija pozitivnih vrijednosti - škola bez nasilja - razvijanje kritičnog stava prema sredstvima ovisnosti

  ODGOJNO-

  OBRAZOVNI ZADACI

  - edukacija učenika i roditelja - motiviranje učenika za odabir zdravih stilova života, razvijanje samopoštovanja i socijalnih vještina - jačanje osjećaja sigurnosti učenika u sebe i svoje postupke - stvaranje pozitivnog ozračja, ozračja podrške i povjerenja u Školi - pružanje različitih izvannastavnih aktivnosti učenicima u Školi, te suradnja s voditeljima izvanškolskih aktivnosti radi uključivanja što većeg broja učenika i pravilnog organiziranja slobodnog vremena

  SUDIONICI

  - učenici od 1. do 8. razreda - stručni suradnik defektolog-logoped: Jasna Kokot Pelko - razrednici - voditelji izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti - školska liječnica: Marica Gredičak - članovi stručnih timova Obiteljskog centra KZŽ, Zavoda za javno zdravstvo KZŽ, Centra za prevenciju ovisnosti - roditelji učenika od 1. do 8. razreda

  AKTIVNOSTI

  - provoñenje obveznog programa prevencije kroz nastavne predmete (priroda i društvo, priroda, biologija, kemija, hrvatski jezik, likovna kultura i tjelesna i zdravstvena kultura) i sata razrednika - radionice na satovima razrednika: - predavanje za učenike 1. razreda „Pravilo donjeg rublja“ - radionica za učenike 1. i 2. razreda „Tko sam ja“ - radionica za učenike 3. i 4. razreda „Odupiranje vršnjačkom pritisku“ - radionica za učenike 5. razreda „Dječja prava i obveze“ -radionica za učenike 5. razreda „ Ja i moje potrebe“ - radionica za učenike 6. razreda „Samopouzdanje“ - radionica za učenike 7. razreda „Zdravi stilovi života“ - radionica za učenike 8. razreda „Nenasilno rješavanje sukoba“ - predavanje za roditelje učenika „Obitelj i prevencija ovisnosti“ - obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog do 15. prosinca) - izrada plakata - sudjelovanje u preventivnom programu „Znam, hoću, mogu“ Centra za prevenciju ovisnosti KZŽ - aktivno dežurstvo učitelja za vrijeme odmora učenika - suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika u provoñenju preventivnih aktivnosti

  VREMENIK

  - tijekom školske godine

  TROŠKOVNIK

  - papir za fotokopiranje, papir u boji, boja za pisač, toner za fotokopirni aparat (200,00 kn)

  OCJENJIVANJE, VREDNOVANJE I

  SAMOVREDNOVANJE

  - anketiranje roditelja i učenika o provedenim aktivnostima

 • 54

  8.5. Plan rada razrednika

  SADRŽAJ RADA RAZREDNIKA VRIJEME Administrativno-pedagoški poslovi - izrada Godišnjega plana i programa rada razrednika - upis podataka u razrednu knjigu na početku nastavne godine - označavanje radnih dana i rasporeda sati u dnevniku rada - praćenje učeničkih izostanaka s nastave i njihovo opravdavanje - sreñivanje i upisivanje potrebnih podataka u Imeniku učenika i

  Dnevniku rada - pripremanje i izvedba sata razrednika - pisanje zapisnika sa sjednica i sastanaka u Dnevnik rada - izrada razredničkog lista s pregledom uspjeha učenika i ostvarenja

  plana i programa u odjelu te popunjavanje statističkih tablica - pisanje izvješća o postignućima učenika na kraju prvoga polugodišta i

  zaključivanje ocjena i pisanje svjedodžbi na kraju nastavne godine - organizacija i praćenje predmetnih, razrednih, razlikovnih i popravnih

  ispita za učenike iz svog odjela - upis podataka u matičnu knjigu na kraju nastavne i školske godine - upis podataka u e-Maticu

  IX. IX. IX. tijekom šk. godine IX. tijekom šk. godine po potrebi po potrebi I., VI. VI. VI. VI.- IX.

  Rad s učenicima - sat razrednika - individualni razgovori - skrb o prehrani učenika - realizacija stručnih ekskurzija

  prema rasporedu prema potrebi tijekom šk. godine tijekom šk. godine

  Suradnja s roditeljima - roditeljski sastanci - predavanja za roditelje - individualni razgovori

  najmanje 4 x najmanje 2 x tijekom šk. godine

  Suradnja s - Razrednim vijećem - Učiteljskim vijećem - stručnim suradnicima - ravnateljem - pripremanje i održavanje sjednica Razrednog vijeća - sudjelovanje u povjerenstvima za popravne ispite

  tijekom šk. godine i prema planu prema potrebi tijekom šk. godine XII.,VI. VIII.

 • 55

  9. PLAN NABAVE I OPREMANJA U Matičnoj školi izvršiti zamjenu i uzemljenje svih rasvjetnih tijela. U neureñenom potkrovlju škole prostor preurediti za knjižnicu i učionicu tako da se učionica uz školsku kuhinju oslobodi za blagovaonicu. U PŠ Petrova Gora izvršiti zamjenu dotrajale stolarije. 10. PRILOZI Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su: 1. Godišnji planovi i programi rada učitelja 2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja 3. Plan i program rada razrednika 4. Prilagoñeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama u razvoju 5. Plan i program rada sa darovitim učenicima (ako se takva aktivnost provodi sukladno članku 63. stavku 1. Zakona) 6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika 7. Raspored sati Na osnovi članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 11. Statuta Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobor, a na prijedlog Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja i ravnatelja škole, Školski odbor na sjednici održanoj 13. rujna 2012. godine donosi

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA 2012./2013. ŠKOLSKU GODINU.

  Ravnatelj škole Predsjednica Školskog odbora

  Krešimir Krivdić Ljiljana Šuti-Markulin

 • 56

  S A D R Ž A J

  1. Podaci o uvjetima rada 1.1.Podaci o upisnom području 1.2.Unutrašnji školski prostori 1.3.Školski okoliš 1.4.Nastavna sredstva i pomagala 1.4.1.Knjižni fond škole 1.5.Plan obnove i adaptacije 2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima u 2010./2011. šk. godini 2.1.Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1.Podaci o učiteljima razredne nastave 2.1.2.Podaci o učiteljima predmetne nastave 2.1.3.Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima 2.1.4.Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima-pripravnicima 2.2.Podaci o ostalim radnicima škole 2.21. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave 2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave 2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole 2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole 3. Podaci o organizaciji rada 3.1. Organizacija smjene 3.1.1. Raspored dežurstava učitelja 3.1.2. Raspored individualnih razgovora s učiteljima 3.1.3. Raspored sati 3.2. Godišnji kalendar rada 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 3.3.2. Nastava u kući 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj sati izborne nastave 4.2.2. Tjedni i godišnji broj sati dopunske nastave 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatnog rada 5. Planovi rada ravnatelja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika 5.1. Plan rada ravnatelja 5.2. Plan rada stručnog suradnika knjižničara 5.3. Godišnji plan rada stručnoga suradnika defektologa- logopeda 5.4. Plan rada tajnice 5.5. Plan rada računovoñe 5.6. Plan rada kuharice 5.7. Plan rada domara 5.8. Plan rada spremačica 6. Planovi rada Školskog odbora i stručnih tijela 6.1. Plan rada Školskog odbora 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća 6.3. Plan rada Razrednog vijeća 6.4. Plan rada Vijeća roditelja 6.5. Plan rada Vijeća učenika 7. Plan stručnoga osposobljavanja i usavršavanja 7.1. Godišnji plan rada stručnoga vijeća učitelja razredne nastave 7.2. Godišnji plan rada stručnoga vijeća učitelja predmetne nastave 8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske

 • 57

  ustanove 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite

  8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole 8.4. Školski preventivni programi

  8.5. Plan rada razrednika 9. Plan nabave i opremanja 10. Prilozi