of 124 /124
Osnove trga z električno energijo Dr. Dejan Paravan januar 2010

Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

  • Author
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava....

Page 1: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Osnove trga z električno energijo

Dr. Dejan Paravan

januar 2010

Page 2: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Pregled

Uvod

1. Električna energija kot trţno blago

2. Proces liberalizacije trga električne energije

Trgovanje

3. Osnove trgovanja in pojem bilančne skupine

4. Produkti na trgu električne energije

5. OTC in Organizirano trgovanje

6. Finančni produkti na trgu električne energije*

7. Elektroenergetski portfelj

Dobava električne energije

9. Odjemalec na trgu električne energije

10. Primer nakupa električne energije

Trgi v EU

11. Trgi električne energije v Evropi

Page 3: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Električna energija kot trţno blago

Page 4: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

EES

Page 5: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vertikalno integrirana

Drţavna lastnina

Monopol

Porabniki plačajo polno ceno brez

moţnosti izbire

Energetski trg –

Tradicionalni model

Proizvodnja

Prenos

Distribucija

Dobava

Page 6: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Zakaj trg električne

energije?

Konkurenca!

Prosta izbira dobavitelja!

Učinkovitost

Cene

Preglednost

?

Enaka

zanesljivost

oskrbe!!!

Page 7: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Odprta vprašanja!

• Kaj se trguje?

• Kdo trguje?

• Kdaj se trguje?

• Kako se trguje?

Page 8: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Proizvodnja in trgovanje sta postali

potencialni konkurenčni dejavnosti

Neskladnost med konkurenčnimi in

monopolističnimi dejavnostmi

Vertikalna in horizontalna ločitev

Energetski trg – Novi model

Prenos

Distribucija

Page 9: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Pogoji za učinkovit trg

1. Homogenost dobrine

2. Racionalno obnašanje udeleţencev trga

3. Vstop na trg in izstop iz trga je prost in nezahteven (stroškovno, časovno)

4. Veliko število majhnih kupcev/prodajalcev

5. Cenovna elastičnost ponudbe in povpraševanja (občutljivost na ceno)

Page 10: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Električna energija

kot trţno blago

• Nezmoţnost shranjevanja v večjih količinahvolatilnost (nihajnost) cen

• Omejitve prenosa

• Oteţen vstop novih igralcev na trg (nizka propustnost trga)

• Oligopolna struktura trga na strani proizvodnje

• Nizka elastičnost na strani porabe

Page 11: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primerjava z

ostalimi energenti

•Cannot be stored

•Essential

•Grid constraints

•Temperature

•Amount of daylight

•Price of generation fuels

•Imbalances immediate

•Limited storage

•Very Important

•Network constraints

•Temperature

•Imbalances rapidly

•Adequate storage

•Important

•Tankers available

•Fairly constant demand

•Imbalances quite slow

•Storage easy

•Lower importance

•Tankers available

•Constant demand

•Imbalances slow

Page 12: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trţne in regulirane

dejavnosti

• Trţne dejavnosti:

– Proizvodnja električne energije

– Dobava električne energije

• Regulirane dejavnosti

– Upravljanje prenosnega omreţja

– Upravljanje distribucijskega omreţja

Page 13: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Go

vern

men

t su

pervis

ion

Production

Transmission

Distribution

Consumption

Na

dzo

r (d

rža

va

)

Proizvajalec

Upravljavec prenosnega omreţja

Upravljavec distribucijskega omreţja

Dobavitelj

Gospodinjstva(tarifni odj.)

Upravičeniodjemalec

Proizvajalec

Dobavitelj

...

...

EES

Regulacija - Deregulacija

Reg

ula

tor

Organiziran trg el. energije

Page 14: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Struktura trga in institucije

• Proizvajalci

• Sistemski operater prenosnega omreţja (SOPO)

• Trg na debelo

• Trgovci

• Sistemski operater distribucijskega omreţja (SODO)

• Dobavitelji

• Regulator

• Organizator trga električne energije

• Borza

Page 15: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Zanesljivost oskrbe

• Kompleksnost elektroenergetskega sistema

• V vsakem trenutku: proizvodnja=porabi

• Zgodovinsko izredno visoka zanesljivost

• Pravila delovanja trga električne energije morajo biti

prilagojena fizikalnim zakonitostim delovanja EES

Page 16: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Proces liberalizacije

Page 17: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Glavni koraki za reformo evropskega energetskega trga:

Reorganizacija“Vertikalno ločevanje” proizvodnih, transportnih, distribucijskih in

trgovinskih dejavnosti.

Trg in konkurenca• Konkurenca v energetskem sektorju “prodaje na drobno” in “na debelo”

• Vstop novih proizvajalcev in poslovnih področij.

Regulacija

• Vzpostavitev neodvisnega regulatorja.

• Prost dostop do prenosnega omreţja.

• Regulacija prek sbodbud za distribucijo in prenos.

Lastništvo• Dovoljenje za nove zastopnike.

• Privatizacija.

Liberalizacija

energetskega trga

Page 18: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Reorganizacija

Vertikalno ločevanje proizvodnje, prenosa,

distribucije in trgovine z električno energijo

Horizontalno ločevanje proizvodnje in

trgovine

Trg in konkurenca

Trg na debelo in konkurenca pri trgovanju omogočata vstop

novih konkurentov v proizvodnjo in trgovino.

Liberalizacija

energetskega trga

Page 19: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Regulacija

Neodvisni regulativni subjekt

Dostop tretje osebe do omreţja

Regulacija preko spodbud v prenosu in distribuciji

Lastništvo

Dovoljeni novi zasebni zastopniki

Privatizacija obstoječih javnih podjetij

Liberalizacija

energetskega trga

Page 20: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vzporedne ravni za oblikovanje “vseevropskega” energetskega trga

Liberalizacija evropskega

trga (2005-2007)

Razvoj regionalnih trgov (2005-2009)

Uskladitev med regijami (2005-2010)

Integracija na evropski ravni (2007-2012)

Vir: Evropska komisija - GD za energetiko

Liberalizacija

energetskega trga

Page 21: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vir: Poročilo Evropske komisije Odboru za ekonomsko politiko, oktober 2006.

Trgi z električno energijo

v EU

Page 22: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Majhno število (1, 2 podjetji...) konkurentov

Pomanjkanje čezmejne konkurence v večini primerov

Struktura trga

Problematična vprašanja

Page 23: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Ločevanje upravljanja omreţja in uvedba moţnosti

sporazumov o nakupu energije kljub velikemu napredku

še vedno nezadovoljiva

1 povsem neodvisen upravljavec sistema prenosa

Upravljavci distribucijskih sistemov morajo biti ločeni od dobaviteljev, s čimer

se zagotovi, da tarife odraţajo stroške in da se odpravijo vse NAVZKRIŢNE

SUBVENCIJE

Neodvisnost regulativnega subjekta je temeljnega pomena za zagotovitev

poštenega dostopa v smislu strukture in tarifnih stopenj distribucijskim

območjem.

Za dobro delovanje trga je bistveno naslednje:

Problematična vprašanja

Page 24: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vztrajnost reguliranih cen električne energije

in plina za končnega odjemalca

Ti soobstajajo s

konkurenčnimi trgi in

dolgoročnimi sporazumi o

nakupu energije, ki so

povezani z njimi

Čeprav so ti nadzori veljaven prehodni

ukrep na začetni ravni odpiranja trga,

obstaja tveganje, da bo ta pristop

omejil konkurenco in vlaganja ter

povzročil dvoumne in nasprotujoče si

ločitvene ukrepe

Problematična vprašanja

Page 25: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Stranke, ki so zamenjale

dobavitelja: Veliki porabniki

a. Ni posebnih teţav SE, FI, DK, NO, UK > 50 %

b. Desegregacija /regulacija LU, AT, DE od 10 % (LU) do 35 % (DE)

c. Struktura trga ali pomanjkanje

integracije

FR, BE, GR, IE, ES, NL, LT, IT, SI,

CZ, SK, LVod 0 % (GR) do 35 % (NL)

d. Dolgoročni sporazumi o

nakupu energije \ Cene,

regulirane za končnega

odjemalca

PT, EE, PL, HU od 0 % (EE) do 25 % (HU)

Vir: ES (2005)..

Glavne ovire za konkurenco v

evropskem sektorju električne energije

Page 26: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vir: ERGEG

Liberalizacija energetskih trgov –

Izzivi in politike

Proces liberalizacije evropskih energetskih trgov poteka od

začetka 90tih let.

Spodaj je navedena ocena nekaterih učinkov liberalizacije na trge

plina in električne energije v Evropi:

Page 27: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Učinkovitost

Liberalizacija energetskih trgov bo ustvarila dobičke iz

učinkovitosti, če se bo spodbujala konkurenca.

Ker je konkurenca energetskih trgov omejena, še vedno ni

mogoče izrabiti vseh koristi liberalizacije.

Konkurenca na energetskih trgih bo podjetja spodbudila, da se

osredotočijo na svoja prizadevanja na področju inovacij in

oblikovanja bolj učinkovite tehnologije

Liberalizacija energetskih trgov –

Izzivi in politike

Page 28: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Varnost dobave

Pred liberalizacijo je bila varnost dobave ustvarjena z visoko

stopnjo preseţne zmogljivosti, pri čemer so odjemalci plačali

ustrezno ceno tega preseţka.

Manjša preseţna zmogljivost bo zmanjšala cene energije, vendar

lahko pripelje tudi do večje nestanovitnosti cen.

Odjemalci se lahko zaščitijo z dolgoročnimi pogodbami o fiksni

ceni.

Notranji energetski trg bo spodbujal zanesljivost omreţij, če bo

zmogljivost medsebojnih povezav dovolj velika.

Liberalizacija energetskih trgov –

Izzivi in politike

Page 29: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Okolje

Vpliv liberalizacije na okolje je dvoumen, saj je njen skupni

učinek lahko pozitiven ali negativen, odvisno od začetnih

pogojev.

Liberalizacija lahko okrepi učinek okoljskih instrumentov, ki

temeljijo na trgu, kot je trgovanje z emisijami v Evropi.

Liberalizacija energetskih trgov –

Izzivi in politike

Page 30: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Oblikovanje regionalnih trgov z električno energijo na

debelo

Učinkovit trg na debelo:

Vertikalna razdelitev integriranih podjetij (ločevanje)

Izguba zagotovljenih prodajnih trgov (proizvajalec)

Moţnost alternativnih virov energije (trţna podjetja)

Povečanje internacionalizacije

Oblikovanje regionalnih trgov z električno energijo na debelo

Liberalizacija trga

električne energije

Page 31: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Osnove trgovanja in pojem bilančne skupine

Page 32: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trgovanje in mehanizem

za obračun odstopanj

Faza trgovanja

(za dobavo električne energije v dnevu D)

Faza

obratovanja

(izravnave)

Sistemski

operater

Udeleženci trga:

proizvajalci, odjemalci, dobavitelji, trgovci

t

D

Obratovalna

napoved za vsako uro

dneva D

Mehanizem za obračun odstopanj od obratovalnih napovedi.

Page 33: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trg energije, sistemskih storitev

in izravnalni trg 24 ur 24 ur 1 leto

T=0 t

Urni trg

36 ur

Dnevni trg

24 ur

Dvostransko trgovanje

poljubno

Trgovanje s terminskimi pogodbami

Tedenski, mesečni, četrtletni in letni bloki

1 leto

ORGANIZIRAN TRG

ELEKTRIČNE ENERGIJE

(borza)

TRG

ENERGIJE

TRG SISTEMSKIH STORITEV

IZRAVNALNI TRG in

Mehanizem za obračun odstopanj od obratovalnih napovedi

S O P O

Izravnavanje

odstopanj med

porabo in

proizvodnjo

Sigurnost

obratovanja

EES in

zanesljivost

oskrbe e.e.

. . .

Page 34: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Definicija

• “bilančna skupina: je skupina, sestavljena iz

poljubnega števila subjektov izravnave s pripadajočimi

primopredajnimi mesti, ki se zdruţijo zaradi skupnega

obračuna odstopanj;”

Pravila za delovanje trga električne energije

Page 35: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Bilančne skupine

Regulacijsko območje

Bilančna skupina A

Bilančna

skupina

B

Bilančna

skupina

C

Bilančna

skupina

D

Odjemno mesto 1

Odjemno mesto 2

Oddajno mesto 1

Oddajno mesto 2

Vsako primopredajno mesto (odjemno/oddajno mesto) MORA

pripadati NATAKO ENI bilančni skupini.

Page 36: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Obračunski interval

• obračunski interval: je časovno obdobje, v katerem se

ugotavljajo odstopanja.

Slovenija: 1h

Avstrija: 15 min

Page 37: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Obratovalna napoved

• “obratovalna napoved bilančne skupine: je vozni red izmenjav bilančne skupine z ostalimi bilančnimi skupinami, ki ga za vsak obračunski interval izračuna Organizator trga na podlagi poslov, sklenjenih na organiziranem trgu, ter na podlagi evidentiranih bilateralnih pogodb;”

Osnovna enota je 0,1 MWh

Pravila za delovanje trga električne energije

(“Obratovalna napoved” se je prej imenovala “vozni red”)

Page 38: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Bilančna odgovornost

Bilančno skupino predstavlja odgovorni bilančne skupine, ki je odgovoren za:

• sklenitev bilančne pogodbe s SOPO,

• prijavo primopredajnih mest, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, pristojnim SO,

• prijavo bilančnih podskupin, ki pripadajo njegovi bilančni skupini, Organizatorju trga,

• sporočanje obratovalnih napovedi izmenjav električne energije z drugimi bilančnimi skupinami Organizatorju trga v skladu s pravili za delovanje trga električne energije,

• plačilo za ugotovljena odstopanja bilančne skupine.

Page 39: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

• Trgovanje energije = izmenjava energije med

bilančnimi skupinami

• Vse izmenjave energije se zabeleţijo v obratovalnih

napovedih.

• Odgovorni bilančne skupine odgovarja za

odstopanja napovedi od realizacije.

Page 40: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Produkti na trgu električne energije

Page 41: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Zaprta pogodba

• zaprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki vsebuje vozni

red po obračunskih intervalih. Pri obračunu odstopanj se količine, zapisane

v pogodbi, upoštevajo nespremenjene, neodvisno od realizacije. Zaprte

pogodbe se lahko sklepajo med vsemi udeleţenci na trgu električne

energije;

Page 42: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Odprta pogodba

• odprta pogodba: je pogodba o dobavi električne energije, ki jo skleneta

odgovorni bilančne skupine oziroma podskupine in subjekt izravnave

odstopanj in definira pripadnost bilančni skupini oziroma podskupini. Na

vsako primopredajno mesto se lahko nanaša največ ena odprta pogodba;

Page 43: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

SOPO

Odgovorni

bilančne

skupine

Odgovorni

bilančne

skupine

Subjekt izravnave

Subjekt izravnaveBilančna

pogodba

Bilančna

pogodba

Pogodba

o izravnavi

Zaprta pogodba

Zaprta pogodba

Zaprta pogodba

Odprta

pogodba

Page 44: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trg na debelo in trg na

drobno

Porabnik Porabnik Porabnik

Porabnik

Dobavitelj

ProizvajalecProizvajalec Proizvajalec

Dobavitelj

Trg na debelo

Trg na drobno

Trgovec

Borzni

posrednik

Page 45: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trg na debelo in trg na drobno

– prenos TVEGANJ!

Trg na DEBELO

Trg na

DROBNO

Ena ODPRTA pogodba

Portfelj ZAPRTIH

pogodb

TVEGANJE!

Page 46: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Kdo lahko trguje?

• Proizvajalec

• Porabnik

• Dobavitelj

• Trgovec

• Borzni posrednik

Page 47: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Produkti

1. Energija

• Osnovna enota = 1 MWh

• Oblika (profil) produktov

• Obdobje dobave

• Cena: fiksna ali indeksirana

2. Moč

3. Sistemske storitve

Page 48: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Oblika (profil) produktov

• Standardizirani

– Pasovna energija: PO-NE, 0-24

– Trapezna energija: PO-PE, brez P, 6-22

– EU-peak: PO-PE, 8-20

– Nočna energija in EU-offpeak

• Nestandardizirani produkti

– Poljubna oblika, profili

Page 49: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Obdobje dobave

• Dnevni produkti (dan v naprej)

• Tedenski produkti

• Mesečni produkti

• Četrtletni produkti

• Letni produkti

• Poljubno obdobje dobave

Page 50: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Dnevni trg in terminski trg

• Dnevni/promptni trg (spot market):

Spot trg = dnevni trg (day-ahead market)

• Terminski trg (forward market):

Čas

ČasPogodbeni stranki se dogovorita

(sedaj) za količino in ceno

električne energij, ki bo dobavljena

na dogovorjenem mestu v

prihodnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita

(sedaj) za količino in ceno

električne energij, ki bo dobavljena

na dogovorjenem mestu sedaj.

Page 51: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Časovna razporeditev na trgu

na dan 28. oktobra 2003

EEX, Platts: German assessment - base

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

jun.03 avg.03 okt.03 dec.03 feb.04 apr.04 jun.04

EUR/MWh

promptni pretekl

terminski

Page 52: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Grafični prikaz cen posameznih terminskih pogodb ob upoštevanju

datuma, ko so bile dogovorjene

Udeleţenca na trgu obvešča o današnji ceni električne energije za

dobavo v prihodnosti

Zatorej ne prikazuje cen električne energije v prihodnosti

Na terminske cene vplivajo pričakovanja, pretekle izkušnje, modeli

izračunov ali (za krajše dobe) razvoj promptnih cen

Njihova analiza je osnova za vse odločitve v okviru obvladovanja

cenovnega tveganja

Odločilni standard za vrednotenje portfeljev pri trgovanju z električno

energijo (proizvodna zmogljivost, dobava, pogodbe itd.)

Kaj je terminska krivulja?

Page 53: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer gibanja terminske cene

“EEX base, front year”

Cena pasovne energije Y+1(EEX)

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

10

.9.2

00

1

10

.12

.20

01

10

.3.2

00

2

10

.6.2

00

2

10

.9.2

00

2

10

.12

.20

02

10

.3.2

00

3

10

.6.2

00

3

10

.9.2

00

3

10

.12

.20

03

10

.3.2

00

4

10

.6.2

00

4

10

.9.2

00

4

10

.12

.20

04

10

.3.2

00

5

10

.6.2

00

5

10

.9.2

00

5

10

.12

.20

05

10

.3.2

00

6

10

.6.2

00

6

10

.9.2

00

6

10

.12

.20

06

10

.3.2

00

7

10

.6.2

00

7

10

.9.2

00

7

10

.12

.20

07

10

.3.2

00

8

Dan trgovanja

Ce

na

(E

UR

/MW

h)

Vir: www.eex.com

Page 54: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

OTC trgovanje in

trgovanje na borzi

Page 55: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Način trgovanja

• OTC trg (dvostransko trgovanje)

• Organizirani trg (borza)

Page 56: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

OTC: produkti dvostranskega

trgovanja

• Lahko standardizirani ali nestandardizirani produkti

• Partnerja se “vidita”

• Plačilno tveganje nosi vsak partner posebej

Primer nestandardiziranih produktov:

• Poljuben fiksen profil v naslednjem letu

• Pogodbe z vključeno opcijo (definira ceno, časovno dinamiko, energijo, maksimalen odjem, …)

Page 57: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Zakaj dvostransko trgovanje

ni dovolj?

• Cena in drugi pogoji pogodbe ostalim udeleţencem trga

niso znani

• Oteţeno trgovanje

• Oteţena primerjava posameznih pogodb

• Ni podatka o referenčni ceni

• “Counterparty risk”

Page 58: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Organizirani trg

• Standardizirani produkti

• Transparentnost

• Nepristranskost

• Enostavnost

• Varnost

• Likvidnost

__________________________________

Dnevni, urni trg

(spot market)Terminski trg

Page 59: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Ponudbe

• Ponudbe se podajo v obliki “Cena / Količina”

• Ponudbe prodaje: • ponudbe o prodaji električne energije

• naraščajoče ali konstantne

• Ponudbe nakupa:

• ponudbe o prodaji električne energije

• naraščajoče ali konstantne

Q

P

Q

P

Page 60: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Avkcija / Sprotno trgovanje

čas

Agregiranje

ponudb

Izračun

dosežene

cene

Oddajanje ponudb Konec

čas

Oddajanje ponudb Konec

Začetek

Začetek

ujemanje

ponudb

ujemanje

ponudb

ujemanje

ponudb

Page 61: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Določitev cen na trgu

z električno energijo

Prodajne borze so pregledni trgi

Redna objava cen in prodanih količin

Prosti trgi imajo samo omejeno preglednost

Borzni posrednik (Spectron, GFI, Prebon,...)

Poročevalec cen, kazalniki (Platts, Heren,...)

Page 62: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Finančni produkti na trgu

električne energije

Page 63: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Kaj so “finančni derivativi”

ali “izvedeni finančni inštrumenti”?

• “finančni” => fizična izmenjava električne energije se NE izvede

• “derivativi” => vezani so na določen indeks

Page 64: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Osnovna razlika med fizičnimi pogodbami

in izvedenimi finančnimi inštrumenti

• Fizične pogodbe so upoštevane pri določanju voznih redov in izračunavanju

odstopanj

• Finančni instrumenti niso vključene pri določanju voznih redov in

izračunavanju odstopanj (povezane so le s finančnimi tokovi med

pogodbenimi stranmi)

Page 65: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Namen trgovanja z derivativi

• Ščitenje

• Arbitraţe

• Špekulacija

Page 66: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Ščitenje (hedging)

Proizvodnja električne energije

Poraba električne energije

t

Nakup terminskih pogodb

Prodaja terminskih pogodb

tTerminske pogodbe

pasovne energije

Terminske pogodbe

trapezne energije

Page 67: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Arbitraţe (arbitrage)

• Arbitraţa pomeni skleniti takšen posel med dvema ali več inštrumenti, da se ustvari

dobiček brez tveganja in brez začetnega vloţka.

Jul_06_base = 55 EUR/MWh Q3_06_base = 59 EUR/MWh

Avg_06_base = 56 EUR/MWh

Sep_06_base = 60 EUR/MWh

arbitraţa = nakup jul, avg, sep (mesečni produkti pas) in

HKRATI prodaja Q3 (kvartalni produkt pas)

Nakup = -744*55-744*56-720*60=-125.784 EUR

Prodaja=2208*59=130.272 EUR

Rezultat = -125.784 EUR + 130.272 EUR = +4.488 EUR

Page 68: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Špekulacije (speculation)

• Trgovec stavi na prihodnje gibanje trţne cene.

• Ali se na trgu električne energije lahko izognemo

špekulacijam?

Page 69: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Terminski trg električne energije

(futures market)

• Vsak izvedeni finančni inštrument je vedno cenovno vezan na enega od “spot” trgov

• Namenjen predvsem zavarovanju pred tveganji

• Trgovanje s pogodbami za fizično dobavo energije v prihodnosti (npr. do 3 leta vnaprej)

• Produkti: teden-, mesec-, sezonske pogodbe

• Terminske pogodbe: cilj je zagotoviti stabilne cene nakupa/prodaje električne energije v prihodnosti.

Page 70: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vrste izvedenih finančnih

inštrumentov

• Futurs (finančne terminske pogodbe)

• Options (opcije)

• Spreads (razlike v ceni med dvema produktoma)

Page 71: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Elektroenergetski portfelj

Page 72: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Obratovanje – Trgovanje – Prodaja

Sales

Trading

Operations

Page 73: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Elektroenergetski portfelj

• Lastni proizvodni viri

• Upravičeni odjemalci (odprte pogodbe)

• Vse vrste terminskih pogodb

• Pravice za koriščenje prenosnih kapacitet

• Finančni inštrumenti (futures, options, swaps)

Page 74: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Portfelj pogodb

• Udeleţenci trga naj bi trgovali z različnimi pogodbami in

načini: dnevni trg, terminski trg, dvostranske pogodbe,

lastna proizvodnja, opcije, itd.

• Skupek različnih pogodb uravnoteţi razmerje med

tveganjem in pričakovanim donosom

Page 75: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Pozicija portfelja na trgu

Odprta pozicija Zaprta pozicija

Dolga

pozicija

Kratka

pozicija

Predvidena proizvodnja iz lastnih

proizvodnih virov

Predvideni odjem odjemalcev

Nakup energije preko dvostranske

pogodbe

Prodaja energije preko dvostranske

pogodbe

Page 76: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Odjemalec na trgu električne energije

Page 77: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Produkt trgovanja

na trgu na drobno

• Celovita oskrba električne energije

– Celoten ali delen prenos količinskih tveganj

– Celoten ali delen prenos cenovnih tveganj

– Prevzem bilančne odgovornosti

– Storitev financiranja

– Storitev svetovanja (energetski management)

– Storitev informiranja

– Drugo…

Page 78: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Kako kupujemo in plačujemo

električno energijo?

Fizični prenos

elektrike

Cena

energije

Račun za

uporabo omreţja

Račun

za energijo

Borza

Omreţje

Dobavitelj

električne energije

Sistemski operater

distribucijskega omreţja

Merilno

mesto

Page 79: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Osnovni koncepti - pogodbe

Pogodba o priključitvi

Pogodba o dostopu

Pogodba o dobavi

SODO

Lastnik

objekta

Imetnik soglasja

o priključitvi

Odjemalec

Pogodba o obračunu uporabe

omreţij s strani dobavitelja

Samo s soglasjem imetnika soglasja o priključitvi

Odjemalec je “PLAČNIK” stroškov uporabe omreţja

Dobavitelj

Page 80: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Prevzemno-

predajno

mesto 2

Prevzemno-

predajno

mesto 1

Osnovni koncepti – priključek, prevzemno-

predajno mesto, merilno mesto

Priključek

Merilno

mesto 2

Merilno

mesto 1

Vsako prevzemno-

predajno mesto ima

natanko eno:

- Soglasje o priključitvi

- Enoumno oznako =

ŠMM + DO

- Pogodbo o priključitvi

Lahko ima največ eno:

- Pogodbo o dostopu

- Odjemalca e.e.

- Dobavitelja e.e

- (Odprto) pogodbo o

dobavi

Page 81: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Tveganja na trgu na drobno

(vidik dobavitelja)

• Cenovno tveganje

• Količinsko tveganje

• Kreditno tveganje

• Likvidnostno tveganje

• Regulatorno tveganje

Page 82: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Cena EEX futures base Y+1

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

2.1.

2004

2.2.

2004

2.3.

2004

2.4.

2004

2.5.

2004

2.6.

2004

2.7.

2004

2.8.

2004

2.9.

2004

2.10

.200

4

2.11

.200

4

2.12

.200

4

2.1.

2005

2.2.

2005

2.3.

2005

2.4.

2005

2.5.

2005

2.6.

2005

2.7.

2005

2.8.

2005

2.9.

2005

2.10

.200

5

2.11

.200

5

2.12

.200

5

2.1.

2006

2.2.

2006

2.3.

2006

2.4.

2006

2.5.

2006

2.6.

2006

Dan trgovanja

Cen

a v

EUR

/MW

h

Tveganja pri nakupu

električne energije - cena

Običajen postopek nakupa električne energije:

čas

Obdobje dobave

1.1.20081.1.2006

Obdobje nakupa

Kdaj kupiti?Cenovno tveganje nosi dobavitelj…Cenovno tveganje

nosi kupec…

Page 83: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Priloţnosti za

industrijske odjemalce

Izbira med dvema skrajnostima Sklenitev odprte pogodbe o celoviti po fiksni ceni ali lastno upravljanje

portfelja

Industrijski komglomerat, ţeleznice,... lastno strokovno znanje, lastno trţenje, storitve za tretje stranke

Območje TWh

Veliki industrijski odjemalci Upravljanje portfelja in strukturirani produkti

Dnevni stik z dobavitelji

Nekaj 100 GWh

Srednje veliki industrijski odjemalci Standardne rešitve, lahko tudi strukturirani produkti

Pod 100 GWh

Page 84: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Produkti

1. Produkt celovite oskrbe po fiksni ceni

2. Produkt celovite oskrbe – zapiranje po korakih

3. Produkt celovite oskrbe po indeksirani ceni

4. Produkt namenjen odjemalcem z velikim št. odjemnih mest

5. Strukturirani produkti – upravljanje portfelja

6. Energija iz 100 % obnovljivih virov energije

DobaviteljPrenos tveganja na dobaviteljaKupec

Page 85: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

1. Produkt celovite oskrbe po fiksni ceni

• Stranka si zagotovi fiksno ceno za nabavljeno količino.

• Fiksna cena temelji na tekoči trţni ceni, ki je veljavna ob sprejemu ponudbe.

• Datum dobave je določen glede na naročilo kupca.

• Po ţelji kupca se lahko definirajo mejne cene nakupa.

trenutek nakupa - T

€/M

Wh

Celovita oskrba (full supply) v

obdobju dobave po fiksni ceni

Pro

fil k

up

ca

v M

W

fiksna cena - FC

Kupljena količina el. energije - Q

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

50

51

52

53

54

55

56

Obdobje nakupa(npr. 2006)

Obdobje dobave(npr. 2007)

Gibanje cene v obdobju nakupa

DobaviteljKupec

Page 86: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

2. Produkt celovite oskrbe –

zapiranje po korakih

• Stranka si zagotovi fiksno ceno za nabavljeno količino v več korakih.

• Končna cena je obteţeno povprečje cen v posameznih korakih.

• Cena posameznega koraka temelji na tekoči trţni ceni, ki je veljavna ob izvršitvi naročila za posamezni

korak.

• Število in količine posameznega koraka definirata kupec in dobavitelj v naprej.

• Datum dobave je fiksiran glede na naročilo kupca.

• Po ţelji kupca se lahko definirajo mejne cene nakupa.

trenutek nakupa – T1

€/M

Wh

Celovita oskrba (full supply) v

obdobju dobave po fiksni ceni

Pro

fil k

up

ca

v M

W

cena – FCt1

Kupljena količina el. energije - Q

4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

50

51

52

53

54

55

56

Obdobje nakupa(npr. 2006)

Obdobje dobave(npr. 2007)

Gibanje cene v obdobju nakupa

DobaviteljKupec

Končna cena = (FCt1 x Qt1 + FCt2 x Q t2 + FCt3 x Q t3) / (Q t1 + Q t2 + Q t3)

Page 87: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

• Leta 2006 je GEN-I prvi ponudil nakup električne energije vezan na ceno indeksov

borze EEX v Nemčiji

• Zaradi drastičnega povečanja nihajnosti cene prenosnih kapacitet to ţal ni več moţno

• Indeks, vezan na ceno prenosnih kapacitit:

• CENA = indeks_borze_EEX + cena_prenosnih_kapacitet + pribitek_dobavitelja

3. Produkt celovite oskrbe

po indeksirani ceni

DobaviteljKupec

Page 88: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

4. Produkt namenjen odjemalcem

z velikim številom merilnih mest

• Produkt je primeren za odjemalce, ki imajo v lasti nekaj 10 merilnih mest in več

• Prednosti:

1. Prilagodljiv sistem fakturiranja

2. Enoten račun

3. Različni zbirniki

4. Izvoz / uvoz fakture v e-obliki

5. Spremljanje porabe in stroškov na preko web portala (Terminal)

• Obveščanje in poročanje:

1. Identifikacija moţnih odstopanj od napovedanih

2. Planiranje stroškov

• e-faktura

• Primer: Poslovni sistemi Mercator d.d. - 1200 OM)

DobaviteljKupec

Page 89: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

5. Strukturirani produkti – upravljanje

portfelja

• Upravljanje portfelja obsega vse storitve in svetovalne dejavnosti, ki so potrebne

za optimizacijo strukturiranega nakupa električne energije

• Z odločitvijo za produkt upravljanje portfelja stranka diverzificira tveganja in

sprejme vse poriloţnosti (in tveganja!), ki jih takšen strukturiran nakup prinaša.

• Produkt je primeren za kupce, ki so dobro seznanjeni z delovanjem trga električne

energije in ki ţelijo sami sprejemati vse odločitve glede nakupa

• Naloga GEN-I (dobavitelja):

• Storitev svetovanja

• Storitev posredništva na trgu (dostop do trga)

• Storitev vodenja bilančne skupine, napovedovanja odjema porabe in priprave voznih

redov, storitev obvladovanja tveganj odstopanj

DobaviteljKupec

Page 90: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Proces sodelovanja:

1. Analiza:

Skupina strokovnjakov v sodelovanju s stranko izdela natančno analizo karakteristik

odjema stranke

2. Nakupna strategija in pravila nabave:

Na podlagi analize se definirajo pravila nabave in nakupna strategija. S tem so

postavljene osnove za upravljanje portfelja, pri čeme se veliko pozornosti nameni

upravljanju tveganj

3. Transakcije – nakupi:

Nakupi so izvedeni glede na nakupno strategijo in naročilo kupca

4. Poročanje:

Poročanje in priprava specifičnih informacij s trga

5. Strukturirani produkti –

upravljanje portfelja

DobaviteljKupec

Page 91: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

• Kupec lahko kupuje električno energijo tudi med samim obdobjem dobave.

• Za omejen čas lahko kupec kupuje tudi na dnevnem trgu.

• Kupec lahko samostojno išče ponudbe in izbira dobavitelje za posamezne segmente svojega portfelja

(tudi pri drugih trgovcih!).

full supply for the supply period

€/M

Wh

cu

sto

me

r lo

ad

pro

fle in M

W4,4

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

5,6

Tt1 Tt2 Tt3 Tt4 Tt5

Q t1 : Cal-07

SPOT-

Markt

Q t4

8/07

Q t5

12/07

50

51

52

53

54

55

56

Q t2

1/07

Q t3

2/07

Gibanje cene v obdobju nakupa

Obdobje nakupa(npr. 2006)

Obdobje nakupa(npr. 2007)

Obdobje dobave(npr. 2007)

5. Strukturirani produkti –

upravljanje portfelja

DobaviteljKupec

Page 92: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

5. Strukturirani produkti –

dejanski primeri

DobaviteljKupec

• Odjemalec A:– Zakup energije na trgu EEX:

• Letni produkti

• Kvartalni produkti

• Mesečni produkti

– Ločen zakup prenosnih kapacitet iz Nemčije v Slovenijo:• Letni zakup

• Mesečni zakup

• Odjemalec B:– Letni zakup dogovorjenega profila– Dnevni postopek:

• GEN-I kupcu sporoči cenovni signal na dnevnem trgu

• Kupec prilagodi odjem trenutnim razmeram na trgu

• GEN-I nagradi kupca v primeru zniţanja odjema, če so cene na trgu visoke, in v primeru zvišanja odjema, če so cene na trgu nizke

– Kupec prevzema tveganja urnih odstopanj (kupec napoveduje profil odjema)

Page 93: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Storitve

• Brezplačna menjava bilančne skupine

• Svetovanje

• Informiranje in obveščanje (Borzno poročilo, izobraţevanja)

• Prilagodljiv sistem fakturiranja

Ena faktura za več merilnih mest, neodvisno od lokacije

Poljubno grupiranje merilnih mest

Faktura na en naslov, zbirnik (kopija) na drugi naslov

• E-faktura (avtomatski vnos v ERP sistem, npr. SAP)

• Mesečna poročila + prognoza (obvladovanje stroškov porabe)

• Dostop do ključnih podatkov preko interneta (aplikacija

Terminal)

Page 94: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Pogodba o nakupu električne

energije

• Produkt:– Cena

– Količina

– Fleksibilnost

• Omejitve:– Letna odstopanja

– Mesečna/dnevna/urna odstopanja

– Dodajanja/odvzemanje merilnih mest

• Druge storitev, drugi (skriti!) stroški

• Obračun in plačilni pogoji

• Zavarovanje

• Prekinitev pogodbe -> posledice

Page 95: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Kako zniţati stroške

električne energije?

1. Natančno poznavanje odjema => niţja negotovost, niţje tveganje, niţji stroški

2. Izbira pravilnega časa nakupaPrimer: kaj je pomembneje: PRI KATERI borznoposredniški družbi kupiti delnice Krke, ali KDAJ kupiti delnice Krke?

3. Znanje in poznavanje produktov in delovanja trga električne energije

4. Prilagodljivost (DSM)

5. Pametna strategija strukturiranega nakupa

6. Pravi partner

Page 96: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Podatkovni tokovi in komunikacija

s strankami pred TerminalomZALEDNI

INFORMACIJSKI SISTEM

Prodaja električne energije končnim

odjemalcem

SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA

OMREŢJA

Podatki o porabi

obračunski podatkitelemetrija

Pogodba o dobavi

matični podatkicene

organizacija fakture…

STRANKE GEN-I

Faktura po pošti

poraba, cene, zneski

Page 97: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

ZALEDNI INFORMACIJSKI

SISTEM

Prodaja električne energije končnim

odjemalcem

TERMINAL

SISTEMSKI OPERATER DISTRIBUCIJSKEGA

OMREŢJA

Podatki o porabi

obračunski podatkitelemetrija

Pogodba o dobavi

matični podatkicene

organizacija fakture…

STRANKE GEN-I

Faktura po pošti

poraba, cene, zneski

Podatkovni tokovi in komunikacija

s strankami s Terminalom

Page 98: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Funkcionalnosti aplikacije

• Napredni komunikacijski kanal med GEN-

I in njegovimi strankami

• Moţnost analiz in sprotnega spremljanja

porabe

• Pregled nad izdanimi fakturami ter

projekcije stroškov

• Storitev na voljo 24/7

NADZOR NAD PORABO IN STROŠKI

“Česar ne merimo, ne moremo nadzorovati.”

Page 99: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Vizitka

Dr. Dejan Paravan

Član uprave

GEN-I, d. o. o.

OE NG, prodaja električne energije

Tumova ulica 5

+386 5 3311988

www.gen-i.si

[email protected]

Page 100: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer nakupa električne energije

Page 101: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer nakupa električne

energije

Pogodba za dobavo energije se sklene za leto 2004

Ponudba dobavitelja v decembru 2003

– 38 EUR/MWh

Veleprodajna cena v decembru 2003

Pas 2004: 32 EUR/MWh

Trapez: 2004: 52 EUR/MWh

Kupiti sam ali skleniti dobavno pogodbo?

Page 102: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer nakupa električne

energije

Base

Peak1,5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

Ur

Trapez

Pas

Page 103: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer rešitve

Cena na MWh MWh

Pas 32 24

Trapez 52 8

32

32 x 24 = 768

52 x 8 = 416

1184

Povprečna cena = 1184 / 32 = 37 EUR/MWh

Page 104: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primer nakupa električne

energije

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

URE

Dejanska krivulja obremenitve Prilagodljivi proizvodi (ure,

nadomestna energija itd.)

Base

Peak1,5

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MW

Trapez

Pas

Page 105: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Trgi električne energije v Evropi

Page 106: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Evropski trg z električno

energijo

Vir: http://www.energy-regulators.eu/

Page 108: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Primeri

• Borzen

– Dnevni trg

– Avkcije za čezmejne prenosne zmogljivosti

– Obračun odstopanj

• EEX

– Dnevni trg

– Terminski trg (futursi, opcije)

– Kuponi CO2

• APX – krivulje ponudbe in povpraševanja

Page 109: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Finance, 13.7.2008

Page 110: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Finance, 13.10.2008 (tri

mesecev pozneje…)

Page 111: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Finance, 26.11.2008

Page 112: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Gibanje cene nafte ICE Brent

Page 113: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Terminska cena plina Cal09

(borza EEX)

Page 114: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Premog, Cal09 - ARA Futures

(Amsterdam-Rotterdam-Antwerp)

Page 115: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Terminska cena dovolilnic

C02 (borza EEX)

Page 116: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Gibanja cene EEX pas CAL9

pasovne energije

Page 117: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Razmere v Sloveniji in njeni bliţnji okolici

Page 118: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Oskrba RS z energijo v letu 2006 (vir MG, Energija v Sloveniji, 2006)

Page 119: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Rast porabe električne

energije v RS

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

14.000,001991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007 -

ocena

2008 -

napoved

Vir: publikacije MR RS

Page 120: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

LASTNOSTI

SLOVENSKEGA SISTEMA

Struktura porabe v GWh

2785

6882

3158

Neposredni odjemalci na prenosnem omreţju

Poslovni odjemalci

Gospodinjski odjemalci

AVSTRIJA

ITALIJAHRVAŠKA

SKUPNA PROIZVODNJA: 13.643 GWh

SKUPNA PORABA: 12.825 GWh

POTREBEN NETO UVOZ: 1.823 GWh*

(*IZVZET HRVAŠKI DELEŢ NEK)

350

MW

pa

s.

300 M

W

vrš

na

NTC

za leto 2008

350

MW

pa

s.

300 M

W

vrš

na

Struktura proizvodnje v GWh

3165

4729

5281

468

Hidroelektrarne Termoelektrarne

Jedrska elektrarna Mali proizvajalci

Realizirani prenosi v

letu 2007

3616 G

Wh

188 G

Wh

Page 121: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Cenovni nivoji v okolici

Slovenije

Nemčija, Avstrija(centralna Evropa)

Borza EEX

ItalijaBorza GME

Slovenija Balkan + HUN

Nafta

Premog,

EUA CO2

Odjem

(bilanca

regije)

Page 122: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

UVOZ IN IZVOZ* NA

SLOVENSKIH MEJAH

Izvoz v TWh Uvoz v TWh

* Izvozne količine na Hrvaški meji ne vključujejo izvoza proizvodnje ½ NEK

Page 123: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Cena prenosnih zmogljivosti na

meji AVS-SLO in SLO-ITA

AVS-SLO SLO-ITA

2007 7,23 1,12

2008 18,05 3,17

januar 2008 8,4 8

februar 2008 7,51 10,34

marec 2008 5 12,72

april 2008 - - 7,62

maj 2008 - - 12,52

junij 2008 - - 19,33

julij 2008 - - 19,2

avgust 2008 - - - -

september 2008 5,6 - 12,1

oktober 2008 1,2 11,51

27.11.2008 je bila avkcija za AVS-SLO letno kapaciteto => 8,25 EUR/MWh.

Page 124: Osnove trga z električno energijo - powerlab.um.si · Proizvodnja Prenos Distribucija Dobava. Zakaj trg električne energije? Konkurenca! Prosta izbira dobavitelja! Učinkovitost

Terminske cene električne

energije v Avstriji in Italiji

0

20

40

60

80

100

120

24.1

.2008

7.2

.2008

21.2

.2008

6.3

.2008

20.3

.2008

3.4

.2008

17.4

.2008

1.5

.2008

15.5

.2008

29.5

.2008

12.6

.2008

26.6

.2008

10.7

.2008

24.7

.2008

7.8

.2008

21.8

.2008

4.9

.2008

18.9

.2008

2.1

0.2

008

16.1

0.2

008

30.1

0.2

008

13.1

1.2

008

0

5

10

15

20

25

30

GME 2009 base EEX 2009 base Spread