Oslo Business Memo Nr 2 …rg 1 Uke 45 2010

 • View
  224

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Welcome to Oslo Business Memo. We cover business and economy news within Oslo, and you can read our News in English on page 42-43.

Text of Oslo Business Memo Nr 2 …rg 1 Uke 45 2010

 • Uke 45 | Nummer 2 | 1 . rgang | Lssalg NOK 39, -

  Gjennombrudd!Det lille Oslo-selskapet Sper-matech har sktverdenspatentp det nye pre-ventive virke-stoffet ST-I-0193og henter merkapital for teste det pmennesker. Deter et gjennom-brudd p vei moten ny milliard-bedrift.Side 14-16

  Forsker TuvaHereng,professor Bjrn Skl-hegg og daglig lederKen Rosendal ved

  datamaskinen hvor ef-fekten av Sperma-techs virkestoffer psdceller overvkes.Foto: MagneOtterdal

  Hnemord selger

  Tok tiger-sprangettil pluss158 oslobedrifter klarte snu minustall ti l plussfra 2008 til 2009.

  Side 8-12

  Barn og hnemord ker salget avbarneklr. Side 38-39

 • FrstogfremstOsloBli abonnent: www.oslobusinessmemo.no

  Kontakt redaksjonen: redaksjonen@oslobusinessmemo.no Kontakt salg og marked: annonse@oslobusinessmemo.no

  Utgiver: Oslo Business Memo AS - Publ iserer fritt og uavhengig om konomi og nringsl iv i Osloregionen. Copyright2010 Oslo Business Memo

  Redaktrer:Petter Wang og Tel lef grim

  Ansvarlige redaktrer:Per Gjrvad og Magne Otterdal

  Adresse:Hjalmar Brantingsvei 80508 Oslo

  Telefon/epost:0047 468 44 123post@oslobusinessmemo.no

  Oslofirmaet Spermatech sker patent for prevensjonspil ler for menn.

  De tre grnderme bak Ugly Childrens Clothing grspesielle veier for selge barnety. Ogomsetningen stiger.

  Ski-VM-sjef sne Havnelid er i god glid fr VM iOslo. Mill iardinvesteringene til tross.

  Side 14-16

  Gjennombrudd kan gi milliarder

  Nyvri for selge barnety

  Side41

  Side36-37

  Side 38-39

  Oslo skal sette ski-spor etter seg

  Ta tigersprangetmed OsloBusiness Memo

  O slo Business Memo har rundet sinfrste mned. Du holder npapirutgave nummer to i hnden,og det kommer flere. Vi har siden starten iuke 40 ogs publisert over 25 dagligeutgaver p vr nettsidewww.oslobusinessmemo.no.

  B are p disse f hektiskeoppstartukene har vi opplevd fmange inspirerendetilbakemeldinger p vrt konspet; lage enlokal nyhetskanal p papir og nett fornyheter om nringsliv og konomi iOsloregionen. Vi har allerede stiftetbekjentskap med en rekke spennendeaktrer med interessante nyheter oghistorier fortelle.

  M ange av bedriftene p vr nyerangering "Tigerspranget" , se side8 til 12, blir iflge vr ekspertKnut Vareide fra Telemarksforskning finneblant de mestvoksende virksomhtene iregionen. Vareide har i samarbeid med OsloBusiness Memo satt opp kriteriene fortigerspranglisten, hvor utgangspunktet erbedrifter som klarer snu et minusresultattil pluss fra det ene ret til det andre.

  D isse bedriftene har opplevdfinanskrisen p kroppen, mensamtidig klart snu nedgangen tilstarten p en opptur. Tigerbedriftene harvist en forbedring i driftsmarginen p minst20 prosent. Blant sakene i denne utgavenkan du ogs lese om et av de mest spennendeforskningsprosjektene som pgr her i byenakkurat n: Det gjelder bedriftenSpermatech, som etter flere rs tlmodigforskning har funnet frem til virkestoffersom kan utvikles til en milliardstorvirksomhet med utgangspunkt i Osloskunnskapsindustri.

  V i nsker tips og innspill fra vrelesere om nyheter ogproblemstilllinger som kan vreverd se nrmere p!t

  CityDeal tarOslo med storm

  Side 4 -6

  Tok tigersprangetfra minus til pluss

  Side 8-12

  Full fyr ivedbransjen

  Side20-22

  Kjpesentrene ermilliardbutikk

  Side 24-27

  Klare for godeekspertrd

  Side 28-22

  Yngland:F a-ha pmuseum

 • www.oslobusinessmemo.no Nr 2 rg 1 Uke 454

  Av Dag Ynglandog Janne Grytemark

  Sosiale medier KAN vrelnnsomme i alle fall ombrukerne gr sammen. Det gjrde p nettstedet CityDeal, dervarer og tjenester tilbys medrabatt om nok brukere blirenige om teste tilbudet. Opp-til 90 prosent priskutt loverCityDeal p vegne av sine an-nonsrer.

  Nettstedet ble etablert i Ber-lin i desember ifjor og var pnett i januar 2010 i r. Sidenden tid har nettstedet rukket etablere seg i over 30 land og400 byer over hele verden.Millioner av brukere strmmertil nyskapningen som tjenerpengene sine p formidlings-provisjon fra annonsrene.

  Sls av NorgeI Tyskland er det i dag tre mil-lioner brukere som er regis-trert med abonnement pnyhetsbrevet. Det gir enbrukerandel p fem prosent avbefolkningen i gjennomsnitt. IOslo er det 65 000 brukere ien by med 600 000 in-nbyggere. Det gir en brukeran-del p 10 prosent.

  Det er en imponerende start,iflge CityDeals pressetalsk-vinne Jasmina Luchs. Hun av-viser at kundene er spesieltgjerrige. Snarere er de ko-nomisk bevisst.

  - De typiske brukerne er mel-lom 20 og 45. De er godt utdan-net og har god konomi, sierLuchs.

  Kloner nettstederCityDeal begynte som et lokaltkonsept i tyske byer, menspredde seg raskt til europeiskenaboland som Frankrike, Stor-britannia, Sveits, sterrike,Sverige og Polen.

  Etter en rask ekspansjon iTyskland og Europa fikk Sam-wer-brdrene inn nye eiere iselskapet. Den skandinaviskeKinnevik-gruppen, det tyskemediehuset Holtzbrinck ogpostordrefirmaet Otto skjt innrundt 120 millioner kroner.

  Ble kjpt oppI sommer ble CityDeal kjptopp av den amerikanskeportalen GroupOn somegentlig startet det opprin-nelige konseptet i 2008. Medfusjonen ble selskapet repres-entert bde i Europa ogAmerika. Nettstedet er senereetablert i latinamerikanskeland som Argentina, Brasil ogColombia og asiatiske land somJapan, Russland og Tyrkia.

  Konseptet var kjent fra USA,men frst da de tre grnder-brdrene Marc, Alexander ogOliver Samwer laget sin egeneuropeiske versjon ble det enstor suksess. De tre brdrenehar tidligere gjennomfrt flere

  lignende kloninger av netts-teder og alltid gjort dem bedreog mer effektive enn ori-ginalen.

  Allerede i 1999 etablerte detre brdrene det tyske auks-jonshuset Alando som enkonkurrent til markedsledereBay. Et halvt r senere solgtede Alando til eBay for 400 mil-lioner kroner.

  Senere har de kopiert og solgtavleggere av nettsteder somYou Tube, Facebook ogsalgsteder for sko ogringetoner.

  Verdens viktigsteVed etablere seg i det storetyske sprkmarkedet (100 mil-lioner mennesker) harbrdrene Samwer snappet den

  viktigste delen av europeiskemarkeder fr amerikanerne.I august ble nettstedet City-deal/GroupOn kret til en avverdens fem viktigste nettsiderav nyhetsmagasinet Time.Kritikerne av CityDeal klagerover at ikke alle tilbudeneholder ml. Srlig gjelder detlfter om drmmemiddag prestauranter, der tilbudet viserseg vre noe annet enn detsom er lovet.

  Skal lse problemetLedelsen City Deal skriver psin hjemmeside at de er klarover problemet og vil kebrukerkontrollen med det so-siale mediet. Du kan flgeCityDeal p Facebook, Twitterog diverse lokale bysider ogutveksle gode og drlige er-faringer med andre brukere.

  dag.yngland@oslobusinessmemo.no

  Nettstedet CityDeal er knapt et r gammelt,men har allerede tatt verdens gjerrigknarkermed storm. Forretningsideen er bruke sosialemedier for skaffe byens billigste tilbud.Avleggeren i Oslo har p kort tid blitt dobbelts populr som originalen i Berlin.

  "De typiske brukerne ermellom 20 og 45. De ergodt utdannet og har godkonomi"

  Jasmina Luchs,pressetalskvinne

  Bla om!

  City-Dealtarav

  SiljeFrivold ogDaniel Stocker kjptehelikoptertur overOslo, sogDrbak via City Deal og fikk opplevelsen til det halveav hvaturen egentlig skulle koste. Seegen sak neste side.

  Foto: Gorm K. Gaare

 • www.oslobusinessmemo.noNr 2 rg 1 Uke 45 5

 • www.oslobusinessmemo.no Nr 2 rg 1 Uke 456

  Av Janne Grytemark

  Selskapet lover deg opptil 90prosent rabatt p forskjelligevarer og tjenester, og hevderde har spart Oslobefolkningenfor rundt tte millioner kroner.Totalt har 65 000 osloborgerneregistrert seg p nettsiden for f motta daglige tilbud p altifra spabehandlinger, restaur-antopplevelser, konsertbillet-ter, events, leiebil oghotellopphold.

  24 timers reklame MyCityDeal gr ut p tilbybedrifter i utvalgte byer iNorge markedsfring gjennomvrt konsept i 24 timer. Forut-setningen er at de gir oss etmye bedre tilbud enn vanlig pderes produkt eller tjenester,ogs er det vr jobb srge forat det blir de mest attraktive

  tilbudene, sier daglig leder iCityDeal As, Bredo Johansen.

  Og det er ikke noe hum-bug?

  Nei, absolutt ikke. Til nhar vi spart Oslo-kundene vrefor nesten tte millioner kron-er. For noen dager siden solgtevi for eksempel 2400 pizza fraDominos Pizza i PilestredetPark p 24 timer, sier Jo-hansen. Hender det at dealenikke blir noe av?

  Alltid en deal For at dealen skal bli noe avm det vre en viss andel men-nesker som kjper. Tallet vari-erer, men det har til n aldriskjedd at en deal ikke blir gjen-nomfrt.

  Er det noen som har vrtmisfornyde med dealen? Ja. Vi skal ikke vre s skin-nhellige si at vi aldri har fttklager. Vi har hatt tilbud somikke har levd opp til det kjper-ne ble lovet. Da refunderer vipengene, og tar kontakt medden aktuelle bedriften, sier Jo-hansen.

  Hvordan kan kundene vresikre p at frprisen er reell?

  Det er vrt krav til lever-

  andren, sier Johansen. For en fantastisk opp-

  levelse! N angrer jeg p yrkes-valget som psykolog, sier SiljeFrivold som i mange r haddeplaner om bli helikopterpilot. Im speechless. Dette varbedre en berg og dalbane. Nvil jeg ta flytimer, sier DanielStocker fra Tyskland.

  Jeg fant tilbudet pGroupon, og meldte oss p. Detvar jo en fantastisk deal, sierFrivold.

  Helikopterturen til halv priser p tte minutter, og pilotJohn-Erik Sogn er fornydmed tallene etter ha annon-sert turen til halv pris pGroupon. 579 personer kjptetur.

  Internasjonalt konseptI mai 2010 ble selskapet kjpt

  opp av Groupon i USA,Statenes strste selskap innensocial commerce. Investerings-selskapet Investment AB Kin-nevik, et av Sveriges strste, eren av hovedeierne i Grouponog kommer til forbli deleier idet nye sammensltte selska-pet.

  Groupon er n i over 31 land,

  Silje Frivold og