of 181 /181
Colonel ing. HORNOIU VALERIE OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE INTERVENŢIE CARE CONŢIN MATERIALE EXPLOZIVE Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2006 –

optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Embed Size (px)

Text of optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Page 1: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Colonel ing. HORNOIU VALERIE

OPTIMIZAREA SISTEMELOR DE INTERVENŢIE CARE CONŢIN

MATERIALE EXPLOZIVE

Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor – 2006 –

Page 2: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

HORNOIU, V. Optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive / Valerie Hornoiu. – Bucureşti: Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2006

Bibliogr. ISBN (10) 973-745-034-5; ISBN (13) 978-973-745-034-0 502.58

Redactare: comisar-şef Georgeta VIŞAN Tehnoredactare: Dumitru VĂNUŢĂ Coperta: Niculina TÂRŢĂU

Tipărit la Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor

Page 3: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

CUPRINS

INTRODUCERE ............................................................................................................. 5

I. Consideraţii privind intervenţiile în situaţii de urgenţă......................................... 7 1.1 Factori care favorizează apariţia dezastrelor................................................. 7 1.2 Riscuri datorate activităţii umane (antropică) ................................................ 9 1.3 Problematica abordată................................................................................. 14 1.4 Stadiul actual al folosirii sistemelor explozive.............................................. 18 1.5 Necesitatea studiului şi obiectivele lucrării .................................................. 21

II. Descompunerea materiilor explozive şi impactul fenomenului asupra mediului .... 25 2.1 Introducere................................................................................................... 25 2.2 Clasificarea substanţelor explozive ............................................................. 28 2.3 Caracterizarea generală a sistemelor explozive.......................................... 33 2.4 Compoziţii (amestecuri) explozive civile ...................................................... 37

III. Tehnici şi Tehnologii de utilizare a sistemelor explozive ................................. 43 3.1 Generalităţi................................................................................................... 43 3.2 Utilizarea explozivilor la suprafaţă ............................................................... 45 3.3 Utilizarea explozivilor la lucrări de împuşcare subacvatice ......................... 65 3.4 Demolări controlate...................................................................................... 73 3.5 Lucrări de distrugere.................................................................................... 94

IV. Securitatea muncii în lucru cu substanţele explozive .................................... 106 4.1 Introducere ................................................................................................. 106 4.2 Definirea sistemului şi a securităţii.............................................................. 107 4.3 Probabilitatea de apariţie a unui eveniment singular.................................. 109 4.4 Reguli generale de securitate ..................................................................... 110 4.5 Cauze posibile de explozie şi protecţia împotriva declanşării accidentale a

exploziilor .................................................................................................... 115 4.6 Efectele şi măsurile de siguranţă contra exploziilor accidentale ................ 122

V. Managementul activităţilor de intervenţie asupra sistemelor explozive ....... 132 5.1 Tipuri de muniţii descoperite pe teritoriul ţării noastre ............................... 132 5.2 Cercetarea terenurilor şi detecţia muniţiilor descoperite neexplodate....... 133 5.3 Identificarea şi dezgroparea (dezvelirea) muniţiilor descoperite neexplodate.... 135 5.4 Neutralizarea muniţiilor descoperite neexplodate...................................... 138

VI. Managementul activităţilor de intervenţie pentru înlăturarea urmărilor atacurilor teroriste ................................................................................................... 140

6.1 Tentative de definire a fenomenului terorist de-a lungul timpului .............. 140 6.2 Terorismul contemporan............................................................................ 143 6.3 Forme de manifestare................................................................................ 145 6.4 Soluţii ......................................................................................................... 147 6.5 Studiu de caz: Masacrul de la Madrid........................................................ 149

Bibliografie................................................................................................................ 162

Anexe......................................................................................................................... 167

3

Page 4: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

INTRODUCERE Orice rezultat ştiinţific este util chiar şi atunci când invalidează un alt

rezultat sau abandonează o metodă. Studiul substanţelor explozive şi al fenomenelor de transformare explozivă a reprezentat dintotdeauna o tentaţie asemenea zborului; el s-a configurat ca domeniu distinct mult mai târziu, datorită mijloacelor costisitoare de experimentare şi a multiplelor dificultăţi în modelare, deşi a reprezentat permanent o provocare prin multitudinea aplicaţiilor practice.

Modelarea efectelor exploziei asupra mediului adiacent sau înconjurător ocupă un loc important în cadrul programelor de cercetare pe plan mondial pentru modernizarea tehnicilor de utilizare a materialelor explozive. Tendinţele înregistrate se înscriu pe calea aproximării cât mai precise a modului de manifestare a efectelor exploziei în scopul anticipării, încă din momentul proiectării, a rezultatelor finale.

Acest demers nu poate fi dezvoltat fără abordarea interacţiunii încărcăturii de exploziv – mediu adiacent. Studiile trebuie efectuate pe modele teoretice care să permită apropierea de condiţiile reale, întâlnite în practică, şi trebuie confirmate prin metode experimentale. Ulterior, cu ajutorul rezultatelor obţinute se pot verifica un număr mare de soluţii de proiectare a lucrărilor care implică utilizarea sistemelor explozive.

Lucrarea îşi propune să ofere specialiştilor din formaţiunile de intervenţie în situaţii de urgenţă, cât şi acelora care asigură managementul situaţiilor de urgenţă, un instrument de analiză, testare, evaluare şi decizie asupra utilizării sistemelor explozive.

5

Page 5: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolul I 1. CONSIDERAŢII PRIVIND INTERVENŢIILE

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ 1.1 Factori care favorizează apariţia dezastrelor România, ca şi alte state moderne, a cunoscut în ultimii 40-50 de ani

un proces evolutiv de tehnologizare a economiei. Concomitent cu procesul de tehnologizare a activităţii umane şi al imposibilităţii controlului total asupra evoluţiei acestuia, au apărut riscurile asumate sau întâmplătoare.

Un mare om de cultură al secolului XX spunea că „Tot ce se perfecţionează prin progres piere prin progres” (Pascal, Pensees, Editura Univers, 1988, p.169).

Referitor la erorile umane care conduc la dezastre, trebuie să luăm în

considerare acţiunile umane involuntare, care produc modificări substanţiale ale construcţiilor, instalaţiilor şi proceselor de producţie. Ele îşi pot avea provenienţa în calcule eronate, măsurători greşite, omisiuni, neatenţii, etc.

În categoria acţiunilor voluntare de distrugere ce pot conduce la

dezastre distingem două cazuri: – acţiunile premeditate, de cele mai multe ori cele din categoria

actelor de terorism, de sabotaj sau a celor anarhice şi de diversiune. În această categorie se includ, de asemenea, în mod distinct, conflictele armate, ca formă superioară de manifestare a dezastrelor;

– acţiunile voluntare săvârşite de persoane iresponsabile, în libertate sau scăpate de sub supraveghere. În legătură cu aceste acţiuni iresponsabile se pot lua în considerare unele aspecte noi, care preocupă întreaga comunitate internaţională, respectiv consumul de droguri şi alcool, ca fenomene şi cauze ce conduc la stări de iresponsabilitate şi, implicit, la producerea de dezastre.

Factorii care determină amplificarea riscurilor de producere a dezastrelor în perioadele de crize politico-militare şi de conflicte militare pot fi categorisiţi după cum urmează:

– factori interni – cei determinaţi de declanşarea unor crize politico-economice şi sociale, însoţite de acţiuni anarhiste sau acte de sabotaj, care

7

Page 6: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

pot ajunge până la distrugerea unor obiective şi instalaţii – surse de producere a dezastrelor;

– factori externi – cei desemnaţi de apariţia şi evoluţia unor crize politico-militare, dar şi de dezastre, în statele vecine României sau în zona geopolitică din proximitatea graniţelor ţării noastre.

În cazul primei categorii de factori se pot delimita următorii factori: – factori de natura politică; – factori de natură economică; – factori de natură socială; – factori de natură religioasă; – factori de natură etnică; – factori naturali (geografici); – factori demografici; – factori psihologici. În ceea ce priveşte factorii externi, România, ca stat dispus într-o

zonă geografică expusă multor forme de manifestare a dezastrelor naturale şi tehnologice, având multe cursuri de apă şi baraje hidrotehnice, societăţi comerciale care produc, stochează şi prelucrează materiale chimice şi radioactive, fiind totodată, o ţară cu munţi străbătuţi de un număr considerabil de şosele, cu porturi la Marea Neagră, cu suficient de multe aeroporturi şi un trafic aerian intens, este pregătită, în funcţie de posibilităţile actuale, să facă faţă parţial, prin sistemul său de protecţie civilă, la astfel de riscuri. Istoria a demonstrat că multe din încercările la care dezastrele au supus ţara au depăşit, prin amploare şi forme de manifestare, capacitatea naţională de răspuns, ceea ce a determinat intervenţia umanitară a comunităţii internaţionale.

Referitor la consecinţele ce decurg din desfăşurarea în proximitatea graniţelor României a unor conflicte militare , chiar şi în condiţiile neimplicării efective sau implicării parţiale a statului român, cetăţeanul, bunurile sale materiale şi factorii de mediu au de suferit. Luând exemplul conflictului din Iugoslavia, constatăm că România a fost afectată în toate fazele de desfăşurare a conflictului. În faza premergătoare conflictului, România a constituit una din ţările care au fost alese de cetăţenii iugoslavi (indiferent că au fost de naţionalitate sârbă, albaneză sau română) ca spaţiu de refugiu, pentru care, în virtutea relaţiilor de bună vecinătate şi a legislaţiei internaţionale, s-au asigurat condiţiile necesare cazării, hrănirii şi , în general, a asistenţei umanitare necesare.

În faza desfăşurării conflictului militar, România a fost obligată să suporte degradarea factorilor de mediu (fluviul Dunărea, aerul şi terenurile agricole din zonă) datorită loviturilor aeriene executate de aviaţia Alianţei Nord-Atlantice asupra instalaţiilor petroliere din zona Pancevo. De asemenea, unele aeronave americane şi ale aliaţilor care au survolat spaţiul aerian

8

Page 7: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

românesc au lestat, planificat sau întâmplător, rezervoare de combustibil şi, în unele cazuri (numai pe teritoriul Bulgariei), muniţia nelansată asupra obiectivelor planificate. Tot sub aspectul unor stări de nesiguranţă, putem exemplifica Războiul din Golf şi cel din Afganistan care, în perioada premergătoare şi chiar după declanşarea lor, au stat sub semnul şi pericolul folosirii de către trupele de comando şi cele teroriste a armelor chimice pe teritoriul diferitelor state.

Menţinerea sau amplificarea acestor stări de nesiguranţă s-a suprapus în România cu numeroasele inundaţii, alunecări de teren, explozii, accidente grave de circulaţie, catastrofe aeriene şi alte tipuri de dezastre, unele cu caracter transfrontalier, care într-un asemenea context au fost mult mai greu de rezolvat. Multe dintre aceste situaţii au intrat în categoria a ceea ce NATO denumeşte drept „urgenţe civile (situaţii de urgenţă), care pot afecta populaţia, ele fiind rezultatul unei agresiuni din exterior sau interior, al unor tulburări civile, cutremure, incendii, inundaţii etc. care primejduiesc viaţa sau proprietatea, ori care perturbează activităţile sociale şi economice”.

1.2. Riscuri datorate activităţii umane (antropică) Riscurile datorate activităţii umane au cea mai diversă formă de

manifestare pe teritoriul României. Din punct de vedere al locului de declanşare şi al ariei probabile de manifestare, a efectelor distructive, ele se regăsesc în zonele industrializate şi dens populate precum şi pe principalele căi de comunicaţii. Din această categorie fac parte:

– riscul incendiilor datorate activităţii umane; – exploziile; – dărâmăturile; – riscul la catastrofe pe căile de comunicaţii; – riscurile generate de avariile produse la instalaţiile şi mecanismele

industriale; – riscul inundaţii datorate avarierii sau distrugerii barajelor

hidrotehnice; – accidentele chimice; – riscuri de accidente radiologice şi nucleare; – riscul căderilor de obiecte cosmice; – riscul epidemiilor şi epizootiilor; – riscuri ce derivă din acţiunile de diversiune şi teroriste; – războiul (conflictul armat). Sistemele explozive pot fi implicate în majoritatea riscurilor prezentate

cu consecinţe din cele mai diverse.

9

Page 8: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Exploziile sunt forme violente de manifestare a dezastrelor tehnologice care au ca urmare un număr mare de victime şi distrugeri de construcţii şi instalaţii.

Exploziile sunt rezultatul activităţilor umane imprevizibile, atunci când este vorba de reacţii fizice şi chimice necontrolabile, precum şi al acţiunilor umane premeditate, prin influenţarea unor procese fizice sau chimice ori prin folosirea mijloacelor şi materialelor explozive.

Astfel de riscuri ce generează dezastre se întâlnesc, de regulă, la societăţile comerciale care produc, depozitează, folosesc în procesul de producţie şi comercializează substanţe sensibile la explozie, precum şi în cazul transportului substanţelor periculoase, pe căi de comunicaţii (rutiere, feroviare, navale ori oleoducte), sau în cazul imobilelor ce folosesc, pentru încălzire, combustibili lichizi, solizi sau gazoşi.

Cele mai expuse acestui pericol sunt combinatele chimice şi petrochimice, cele din domeniul siderurgic, precum şi societăţile comerciale din domeniul producţiei de apărare. Se consideră că, din punct de vedere al protecţiei civile, cele mai vizate dintre acestea sunt combinatele petrochimice Piteşti, Brazi, Teleajen, Oneşti, Midia, Timişoara, combinatele chimice Govora, Borzeşti, Săvineşti, Azomureş, Slobozia, Turnu Măgurele, Ocna Mureş, fabricile de medicamente Bucureşti, Iaşi, Cluj, combinatele siderurgice Galaţi, Hunedoara, Reşiţa, Călăraşi, precum şi societăţile comerciale cu producţie de apărare Făgăraş, Zărneşti, Cugir, Sadu, Plopeni, Moreni şi altele.

Astfel de surse de risc au produs în România, în ultimii zece ani, multe pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri materiale importante. Dintre acestea, se pot aminti „explozia din anul 1989 de la Combinatul Petrochimic Teleajen, explozia de la Fabrica de Piroliză a Combinatului Chimic Făgăraş din 1990, explozia de la Fabrica de Apă Grea din Drobeta Turnu-Severin din 1996, explozia de la Fabrica de bauxită din Zlatna din anul 1998 şi altele”. (Evidenţa statistică a Comandamentului Protecţiei Civile.)

O sursă permanentă de risc la explozii pe teritoriul României o reprezintă muniţia rămasă neexplodată în urma tragerilor de luptă şi aplicaţiilor executate de unităţile şi marile unităţi ale armatei în timp de pace, dar mai ales cele rămase în urma conflictelor militare care ar putea avea loc pe teatrele de acţiuni militare. Este cunoscut faptul că în al doilea război mondial, când în partea de nord a Moldovei şi în nord-vestul Transilvaniei s-au desfăşurat intense acţiuni militare, au rămas ascunse (îngropate) depozite întregi de muniţie şi elemente de muniţii, de toate tipurile şi calibrele.

Dispersat, pe întreg teritoriul României se găsesc îngropate depozite şi elemente de muniţie neexplodate atât sovietice, englezeşti, americane, germane si româneşti.

Dărâmăturile pot fi produse de cutremure, alunecări de teren, avalanşe, furtuni, de explozii şi incendii, precum şi de puterea distructivă a

10

Page 9: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

muniţiilor, de tipul rachetelor, bombelor de aviaţie şi proiectilelor de artilerie. Pe căile de comunicaţii se pot transporta zilnic persoane, combustibili

solizi, gazoşi şi lichizi, substanţe chimice, radioactive şi explozive, care reprezintă un pericol permanent la accidente, ce pot produce pierderi de vieţi omeneşti, răniţi, incendii, explozii, morţi, precum şi importante distrugeri materiale, contaminări ale solului, apei şi aerului (cazul nefericit de la Mihăileşti fiind cel mai recent).

Prin formele de manifestare şi urmările lor, acţiunile de diversiune, anarhice şi teroriste, fie că sunt executate pe timp de pace, fie să sunt executate pe timp de criză sau conflict armat, se încadrează în categoria dezastrelor produse de acţiunea intenţionată a omului. Datorită organizării, înzestrării şi pregătirii lor, dar mai cu seamă a modului în care acţionează şi a efectelor pe care le produc, forţele destinate să întreprindă astfel de acţiuni sunt echivalate celor ale unor bombe nucleare. Doar două exemple, din multele ce se pot da, sunt concludente pentru ce se afirmă mai sus. Să reamintim, spre exemplu acţiunea comandoului englez, din perioada celui de-al doilea război mondial, sub denumirea codificată „CROSSBOW”, pentru distrugerea unei uzine de apă grea din Norvegia, uzină care nu reuşise să fie scoasă din funcţiune sau cel puţin avariată, în urma unor atacuri aeriene soldate cu importante pierderi din partea coaliţiei antihitleriste. De asemenea, atacul criminal din 11 septembrie 2001 asupra World Trade Center şi Pentagonului pune în evidenţă cât de periculoase pot fi acţiunile teroriste. Din nefericire, fenomenul a luat o asemenea amploare încât face necesară intervenţia comunităţii internaţionale, chiar şi prin acţiuni de forţă. Astfel de grupări teroriste ori diversioniste sunt proiectate să ducă acţiuni atât în timp de pace, cât şi în timp de război, cu precădere în zona marilor aglomerări urbane dar şi în zone industriale sau în raioanele de dispunere a trupelor. Multe din ţintele predilecte sunt autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi sediile acestora pentru a slăbi încrederea populaţiei în capacitatea de conducere a factorilor de răspundere, de a menţine ori restabili ordinea şi realiza capacitatea de răspuns adecvată.

Printre riscurile unor posibile dezastre produse de aceste acţiuni sunt cele care pot avea ca rezultat asasinatele, exploziile, incendiile, răspândirea de agenţi patogeni, contaminarea chimică şi radioactivă a surselor de apă şi a produselor agroalimentare, avarierea unităţilor publice, întreruperea alimentării cu apă şi energie electrică, precum şi altele.

Riscurile determinate de constituirea, înzestrarea şi acţiunea unor asemenea forţe pot veni atât din interiorul ţării, atunci când în analiză se iau forţe anarhice sau paramilitare constituite ilegal, cât şi din exterior, atunci când ne referim la unităţi şi subunităţi militare destinate să ducă acţiuni de diversiune, special antrenate şi dotate pentru astfel de misiuni sau la grupări teroriste, mai ales în cazul celor susţinute de o politică şi strategie a terorismului de stat.

11

Page 10: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Războiul reprezintă, în concepţia multor specialişti, forma superioară de dezastre, atât prin manifestare, cât şi prin consecinţe.

Având în vedere forţa de distrugere de care dispun armatele moderne în prezent, este de aşteptat ca într-un viitor conflict armat la scară mondială, să se întrebuinţeze toate categoriile de armament din dotare (clasice, incendiare, nucleare, chimice, biologice) care să afecteze populaţia (combatanţi şi civili), toate mediile (inclusiv cosmosul) până la distrugerea planetei. Soţii Toffler, amintesc într-una din lucrările lor de bază, cu privire la impactul asupra civilizaţiei şi consecinţele unui viitor conflict militar că: „....referitor la puterea de ucidere, simpla capacitate letală a armelor convenţionale a crescut, de la începuturile revoluţiei industriale şi până în prezent, cu cinci ordine de mărime. Aceasta înseamnă că armamentul non-nuclear de azi, în medie, este de 100.000 de ori mai ucigător decât pe vremea când maşinile cu abur şi fabricile începuseră să schimbe faţa lumii. Cât despre bombele atomice, este necesar doar să medităm la consecinţele a 100 sau 1000 de Cernobâluri, pentru a aprecia cutremurătoarea ameninţare pe care o reprezintă.” (Alvin şi Heidi Toffler - Război şi Antirăzboi, Editura Antet, Bucureşti 1995, p. 44).

În condiţiile unui război mondial, este posibilă producerea tuturor tipurilor de dezastre prezentate în subcapitolele anterioare, inclusiv a celor ce au cauză predominant naturală cum ar fi: cutremurele şi alunecările de teren (arme geofizice) sau ploi torenţiale, furtuni, taifunuri şi uragane (arme meteorologice).

În concepţia actuală, declanşarea conflictului militar poate fi precedată de o stare de tensiune, perioadă în care fiecare dintre adversar îşi intensifică acţiunile de culegere a informaţiilor şi desfăşoară acţiuni ostile de intimidare, dezinformare şi influenţare psihologică, precum şi acţiuni de diversiune şi teroriste, în care sunt cuprinse obiective sociale, precum şi personalităţi marcante din viaţa politică, economică şi culturală a statului respectiv sau chiar colectivităţi umane.

Printre ţintele acţiunilor de diversiune şi teroriste, un loc important îl ocupă lucrările hidrotehnice, agenţii economici-surse de risc chimic şi radioactiv, cei cu risc la incendii şi explozii, clădirile şi construcţiile în care îşi desfăşoară activitatea autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, companii comerciale, marile depozite de combustibili, armament, muniţie şi explozibil etc.

Din studiul doctrinelor militare ale diferitelor state se poate desprinde concluzia că, declarativ, nici o armată nu-şi propune să folosească forţe specializate pentru producerea expresă a unor avarii sau distrugeri la obiective economice şi administrative considerate drept surse de risc natural sau tehnologic. Totuşi, printre structurile militare permanente cărora li se pot stabili asemenea misiuni regăsim trupele de comando, cercetare-diversiune şi

12

Page 11: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

de desant aerian. Ele pot acţiona, atât în perioada iniţială a conflictului, cât şi pe timpul desfăşurării acţiunilor militare în adâncimea strategică.

Asemenea misiuni, ca formă principală de acţiune le întâlnim la forţele paramilitare, la formaţiunile de partizani sau la cele de guerilă. Cu toate că în general, se evită afectarea populaţiei civile, a bunurilor materiale de consum, a valorilor de patrimoniu sau a factorilor de mediu, în dorinţa de a hărţui, cu forţe şi mijloace puţine, forţele armate regulate adversare, aceste formaţiuni nu se reţin de la a incendia, arunca în aer, bloca drumuri, deraia garnituri de tren, avaria instalaţii cu grad ridicat de pericol.

Mijloacele folosite pentru declanşarea unor dezastre (în mod deosebit a celor tehnologice) sunt diferite, în funcţie de forţele care le întrebuinţează. Fiecare dintre conflictele ce au urmat celui de-al doilea război mondial au adus pe teatrul acţiunilor militare noi şi surprinzătoare mijloace de atac. Astfel, la armatele regulate vom întâlni mijloace clasice şi moderne atât de transport la ţintă, cât şi de atac, care produc, pe lângă efecte distructive puternice, surprinderea adversarului dublată de folosirea unor noi tipuri de arme şi muniţii, cât şi de lipsa mijloacelor de prevenire a efectelor şi înlăturare eficientă şi oportună a urmărilor.

Tot mai mult, tehnica militară, armamentul şi muniţia au în componenţă sau sunt racordate la sisteme computerizate ce tind să înlocuiască, într-o mare măsură, omul la dispozitivele de comandă şi control pe care altă dată nu s-ar fi încumetat nimeni să le atribuie tehnicii de calcul. Dar tocmai acest înalt grad de tehnologizare şi computerizare creează riscul ca butonul de comandă al diferitelor sisteme de apărare ori atac să fie achiziţionate şi acţionate de minţi bolnave, care fără prea multă judecată să declanşeze războaie nimicitoare pentru întreaga planetă.

Analizând cealaltă categorie de forţe care ar putea să producă prin acţiunile lor teroriste, anarhiste sau de diversiune, dezastre naturale şi tehnologice, va trebui să avem în vedere caracterul subteran şi ocult ce guvernează acţiunile şi care, încălcând normele juridice, produc panică, morţi, răniţi şi distrugeri neprognozate.

Aceste forţe greu de controlat folosesc mijloace de atac şi distrugere, de regulă improvizate sau artizanale. Pentru obţinerea diverselor materiale ce se utilizează pentru realizarea acestor mijloace artizanale, sunt vizate unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, depozitele de armament, muniţie şi explozivi ale acestora, magaziile şi depozitele exploatărilor miniere sau cariere de piatră care folosesc în procesul de producţie, mijloace şi materiale explozive.

Nu trebuie neglijată ideea că logistica unor astfel de forţe, îndeosebi a celor paramilitare, poate fi realizată de forţe externe, prin finanţarea achiziţionării de pe piaţa neagră a unor cantităţi de armament, muniţii şi explozivi. Informaţiile din acest domeniu au scos în evidenţă că nu este greu şi

13

Page 12: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

nici imposibil ca astfel de forţe să fie dotate cu materiale şi tehnologii care să le permită să treacă la fabricarea armamentului şi muniţiilor nucleare.

Interesele marilor producători şi exportatori de arme şi muniţii conduc adesea la ascunderea şi acoperirea marilor reţele de traficanţi, care spală importante sume de bani, multe dintre acestea având ca destinaţie finanţarea formaţiunilor şi organizaţiilor teroriste ori anarhiste.

Fără a considera că, pe termen scurt sau mediu, ţara noastră ar constitui ţinta unei agresiuni armate, gândirea militară românească şi regulamentele militare actuale nu exclud, în eventualitatea unui război în care ar putea fi atrasă şi România, întrebuinţarea de către forţele agresoare a muniţiilor cu încărcătură nucleară, chimică sau biologică. De aceea în pregătirea protecţiei civile se au în vedere atât situaţiile de dezastre, cât şi cele în timp de război.

*

Sesizată de pericolul pe care-l reprezintă expansiunea la scară

mondială a terorismului internaţional, comunitatea internaţională a reacţionat cu măsuri concertate de eradicare a flagelului. Ceea ce a urmat atacului terorist executat asupra Statelor Unite ale Americii după 11.09.2001 poate constitui un început al ofensivei generalizate asupra terorismului. Războiul, căci despre război este vorba în acest caz, poate să dureze. Este posibil ca acest tip de război să nu se sfârşească prea curând sau niciodată (a se vedea atentatele din Spania, Anglia şi ameninţările la adresa ţărilor europene care au trimis trupe în Irak). Răspunsul trebuie dat de aşa manieră încât, chiar dacă nu se va reuşi eradicarea completă a flagelului, sistemul să fie afectat astfel încât reluarea activităţii să fie foarte dificilă sau imposibilă pentru o lungă perioadă de timp.

1.3 Problematica abordată Se cunoaşte că datorită efectului lor distructiv, explozivii sunt folosiţi

cu precădere în domeniul militar ca elemente principale în diferite tipuri de muniţie, rachete, în mine terestre sau marine, ca elemente de propulsie sau pentru efectuarea lucrărilor de distrugere.

În domeniul militar, sistemele explozive se folosesc la executarea

lucrărilor de distrugere pentru: – realizarea barajelor genistice; – distrugerea rapidă a obiectivelor de importanţă militară;

14

Page 13: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– executarea culoarelor prin barajele genistice ale inamicului, precum şi prin raioanele blocate de dărâmături şi de abatize, ca urmare a loviturilor racheto-nucleare, sau a bombardamentelor de artilerie (aviaţie);

– dislocarea pământului, îndeosebi a pământului îngheţat şi a rocilor tari;

– distrugerea muniţiilor neexplodate; – executarea canalelor în gheaţă, în vederea amenajării punctelor de

trecere peste cursurile de apă; – distrugerea gheţii şi a zăpoarelor în scopul de a proteja podurile şi

construcţiile hidrotehnice pe timpul curgerii sloiurilor, precum şi pentru executarea altor misiuni de asigurare genistică.

Distrugerea unor obiective poate fi realizată şi pe cale mecanică, prin incendiere sau prin inundare.

Dintre obiectivele vizate pentru distrugere se pot enumera: – podurile de lemn, metal, beton armat, de piatră sau beton; – podurile sub apă şi podurile plutitoare; – tuneluri; – clădiri; – aruncarea dirijată a pământului; – căile de comunicaţii (platforme de drumuri, podeţe tubulare, ziduri

de sprijin, noduri de comunicaţii etc.); – executarea avalanşelor şi a fugaselor de piatră pe drumuri de

munte; – aerodromuri (terenuri de zbor, construcţii şi instalaţii); – căi ferate (infrastructuri, suprastructuri, material rulant, instalaţii de

alimentare, depouri, ateliere, uzine electrice, depozite CL, staţii c.f., reţele de telecomenzi şi de semnalizare – centralizare – blocare);

– lucrări hidrotehnice (baraje, hidrocentrale, ecluze, cheiuri şi instalaţii portuare);

– lucrări de fortificaţii şi baraje neexplozive; – tehnică de luptă. În domeniul civil, sistemele explozive s-au folosit multă vreme

numai la operaţii de derocare în activitatea minieră, la lucrări în subteran sau de suprafaţă pentru extracţii de minereuri, la defrişări de terenuri împădurite, la lucrări de construcţie lucrări de artă (tuneluri), la lucrări în pământ şi stâncă (aruncare a pământului, dislocare, afânare) în construcţia de drumuri, căi ferate, cariere, spargerea blocurilor supragabarit, la lucrări de rambleiere, debleiere şi netezire prin explozie.

Ceva mai târziu, acestea au început să fie folosite la demolarea construcţiilor civile, industriale (coşuri, turnuri etc) şi lucrărilor de artă (viaducte, poduri), în domeniul petrolier la perforarea ţevilor de extracţie a

15

Page 14: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

petrolului şi la stingerea sondelor incendiate. După încheierea celui de-al doilea război mondial au început să se dezvolte numeroase metode de prelucrare a metalelor în industrie pentru placarea sau ambutisarea metalelor, în metalurgie, în medii calde şi reci, pentru distrugerea diferitelor profile metalice.

În mediul subacvatic, sistemele explozive sunt folosite în lucrări de deblocare sub apă, adâncirea albiilor şi distrugerea vadurilor, protejarea podurilor şi navelor fluviale împotriva sloiurilor şi gheţii, pentru distrugerea zăpoarelor în aval de lucrări de artă.

Conform legii, protecţia civilă este o componentă a sistemului securităţii naţionale şi reprezintă un ansamblu integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă, conflictelor armate şi înlăturării operative a urmărilor acestora şi asigurării condiţiilor necesare supravieţuirii persoanelor afectate.

Printre atribuţiile protecţiei civile, cu trimitere la subiectele tratate în conţinutul tezei, enumerăm:

– identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul României;

– protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;

– organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;

– asanarea şi neutralizarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;

– participarea la misiuni internaţionale specifice. Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de protecţie civilă sunt

constituite servicii de urgenţă profesioniste şi voluntare, în compunerea cărora se află şi echipe de intervenţie care utilizează sisteme explozive.

Dezastrele naturale, din punct de vedere al mediului care le generează, pot fi de următoarele tipuri:

– provocate de către apă (provenită din ploi şi zăpadă): torente, inundaţii, ninsori, înzăpeziri şi avalanşe, eroziuni ale solului, alunecări de teren;

– provocate de deplasarea maselor mari de aer: vânturi puternice, furtuni, tornade, uragane, taifunuri;

– provocate de pământ: cutremure de pământ, alunecări de teren, avalanşe, prăbuşiri de galerii naturale (peşteri), erupţii vulcanice;

16

Page 15: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– provocate de variaţiile de temperatură: ninsori, îngheţ, zăpoare, secetă prelungită, incendii de păduri şi culturi mari.

În situaţia inundaţiilor datorită ploilor abundente şi topirii bruşte a zăpezii se pot folosi sisteme explozive pentru:

– deblocarea cursurilor pentru torentele şi pârâurile blocate de diferite materiale (lemnoase, gunoaie etc.) atunci când sunt depistate în timp util;

– săparea unor canale de scurgere a apelor pe timpul inundaţiilor; – producerea voită a unor avalanşe, când se constată pericol de

producere a acestora pentru preîntâmpinarea unor accidente (cazul Braşov 2003);

– provocarea voită a unor alunecări de teren. Deplasarea maselor mari de aer pot provoca distrugeri în urma

cărora, cu sisteme explozive, se pot efectua lucrări de deblocare pentru înlăturarea urmărilor acestora.

În cazul dezastrelor naturale provocate de mişcări ale pământului se pot înregistra:

– cutremure de pământ care produc dărâmături, modificări esenţiale ale scoarţei terestre, prăbuşirea unor versanţi şi blocarea albiei unor râuri ori distrugeri ale amenajărilor hidrotehnice de acumulare a apei, care, la rândul lor, produc inundaţii, avalanşe, modificarea echilibrului ecologic;

– alunecări de teren, avalanşe, prăbuşiri de galerii naturale (peşteri); – erupţiile vulcanice care pot produce modificări ecologice, blocări de

albii ale râurilor având drept consecinţă inundaţii. Sistemele explozive pot fi folosite la lucrări de deblocare, după

scoaterea victimelor de sub dărâmături, la lucrări de demolare a diferitelor construcţii avariate sau rămase fără utilitate, la lucrări ale pământului pentru realizarea unor canale de scurgere pentru apa provenită din inundaţii sau în urma erupţiilor vulcanice şi dirijarea lor pe anumite direcţii.

Pe timpul temperaturilor deosebit de scăzute, sistemele explozive pot fi folosite pentru spargerea gheţii pentru înlăturarea podurilor de gheaţă, pentru menţinerea şenalului navigabil al cursurilor de apă şi pentru înlăturarea zăpoarelor de gheaţă în scopul protecţiei lucrărilor de artă.

În situaţia incendiilor de păduri, sistemele explozive pot fi folosite la delimitarea suprafeţelor de protejat prin lucrări de doborâre a copacilor şi executarea unor coridoare prin săparea de şanţuri de protecţie.

Riscurile datorate activităţii umane au cea mai diversă formă de manifestare. În categoria acţiunilor voluntare de distrugere, ce pot conduce la dezastre distingem două cazuri:

– acţiunile premeditate, de cele mai multe ori cele din categoria actelor de terorism, de sabotaj sau a celor anarhice şi de diversiune. În această categorie se includ, de asemenea, în mod distinct, conflictele armate, ca formă superioară de manifestare a dezastrelor;

17

Page 16: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– acţiunile voluntare săvârşite de persoane iresponsabile, în libertate sau scăpate de sub supraveghere.

În legătură cu aceste acţiuni iresponsabile se pot lua în consideraţie unele aspecte noi, care preocupă întreaga comunitate internaţională, respectiv consumul de droguri şi alcool, ca fenomene şi cauze ce conduc la stări de iresponsabilitate şi, implicit, la producerea de dezastre.

1.4 Stadiul actual al folosirii sistemelor explozive Numeroase lucrări, simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice

analizează fenomenologia surselor de risc şi a dezastrelor, cauzele, manifestările şi consecinţele acestora. Comunitatea internaţională, prin instituţiile sale reprezentative, depune eforturi deosebite pentru realizarea unităţii de concepţie şi acţiune privind sprijinul umanitar pentru naţiunile aflate în suferinţă din cauza dezastrelor.

A XI-a Conferinţă mondială a protecţiei civile din 26 – 28 octombrie

1998 de la BEIJING a consfinţit faptul că „protecţia şi asistenţa în faţa dezastrelor naturale şi tehnologice sunt un drept fundamental al fiinţei umane, în aceeaşi măsură ca dreptul la viaţă sau dreptul la sănătate” (-Declaraţia de la BEIJING 26-28 octombrie 1998, Revista Protecţia Civilă nr. 3/1998, traducere).

Experienţa şi realitatea au demonstrat că oricât de dezvoltat economic ar fi un stat, formele de manifestare şi urmările dezastrelor naturale şi tehnologice (calamităţi şi catastrofe) fac, uneori, imposibilă orice acţiune de răspuns, indiferent cât de bine ar fi ea concepută şi organizată. În acest sens, comunitatea internaţională a proiectat, sub egida ONU, un sistem coerent şi bine organizat de acordare a asistenţei umanitare colective la dezastre, care să includă, pe lângă forţele şi mijloacele de protecţie şi intervenţie la dezastre ale unui stat, forţe de protecţie sau forţe armate care aparţin sau nu unei alianţe politico-militare.

Astfel, pe plan internaţional, Organizaţia Naţiunilor Unite a creat ca instituţie în acest domeniu, Biroul de Coordonare a Afacerilor Umanitare (UN-OCHA), iar în cadrul Organizaţiei Atlanticului de Nord (NATO) a fost creat Comitetul Superior de Planificare a Urgenţelor Civile (SCEPC).

Sub egida acestor două foruri şi a Consiliului Euro-Atlantic pentru Parteneriat (EAAPC) – structură NATO – se încearcă realizarea unui Centru Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului în Caz Dezastre (EADRCC), care să constituie o forţă de intervenţie multinaţională, Unitatea Euro- Atlantică de Răspuns în caz de Dezastre (EADRU). Aceasta nu este o forţă constituită

18

Page 17: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

permanent, ci se constituie ca o grupare de elemente naţionale voluntare de intervenţie, numai în caz de dezastre.

România, ca stat dispus într-o zonă geografică expusă multor forme de manifestare a dezastrelor naturale şi tehnologice, având multe cursuri de apă şi baraje hidrotehnice, societăţi comerciale care produc, stochează şi prelucrează materiale chimice şi radioactive, fiind, totodată, o ţară cu munţi străbătuţi de un număr considerabil de şosele, cu porturi la Marea Neagră, cu suficient de multe aeroporturi şi un trafic aerian intens, este pregătită, în funcţie de posibilităţile actuale, să facă faţă parţial, prin sistemul său de protecţie civilă, la astfel de riscuri. Istoria a demonstrat că multe din încercările la care dezastrele au supus ţara au depăşit, prin amploare şi forme de manifestare, capacitatea naţională de răspuns, ceea ce a determinat intervenţia umanitară a comunităţii internaţionale.

Referitor la consecinţele ce decurg din desfăşurarea în proximitatea graniţelor României a unor conflicte militare , chiar şi în condiţiile neimplicării efective sau implicării parţiale a statului român, cetăţeanul, bunurile sale materiale şi factorii de mediu au de suferit. Luând exemplul conflictului din Iugoslavia, constatăm că România a fost afectată în toate fazele de desfăşurare a conflictului. În faza premergătoare conflictului, România a constituit una din ţările care au fost alese de cetăţenii iugoslavi (indiferent că au fost de naţionalitate sârbă, albaneză sau română) ca spaţiu de refugiu, pentru care, în virtutea relaţiilor de bună vecinătate şi a legislaţiei internaţionale, s-au asigurat condiţiile necesare cazării, hrănirii şi, în general, a asistenţei umanitare necesare.

În faza desfăşurării conflictului militar, România a fost obligată să suporte degradarea factorilor de mediu (fluviul Dunărea, aerul şi terenurile agricole din zonă) datorită loviturilor aeriene executate de aviaţia Alianţei Nord-Atlantice asupra instalaţiilor petroliere din zona Pancevo. De asemenea, unele aeronave americane şi ale aliaţilor care au survolat spaţiul aerian românesc au lestat, planificat sau întâmplător, rezervoare de combustibil şi, în unele cazuri (numai pe teritoriul Bulgariei), muniţia nelansată asupra obiectivelor planificate. Tot sub aspectul unor stări de nesiguranţă, putem exemplifica Războiul din Golf şi cel din Afganistan care, în perioada premergătoare şi chiar după declanşarea lor, au stat sub semnul şi pericolul folosirii de către trupele de comando şi cele teroriste a armelor chimice pe teritoriul diferitelor state.

Menţinerea sau amplificarea acestor stări de nesiguranţă s-a suprapus în România cu numeroasele inundaţii, alunecări de teren, explozii, accidente grave de circulaţie, catastrofe aeriene şi alte tipuri de dezastre, unele cu caracter transfrontalier, care într-un asemenea context au fost mult mai greu de rezolvat. Multe dintre aceste situaţii au intrat în categoria a ceea ce NATO denumeşte drept „urgenţe civile (situaţii de urgenţă), care pot afecta

19

Page 18: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

populaţia, ele fiind rezultatul unei agresiuni din exterior sau interior, al unor tulburări civile, cutremure, incendii, inundaţii etc. care primejduiesc viaţa sau proprietatea, ori care perturbează activităţile sociale şi economice”.

În sensul celor de mai sus, România militează pentru încheierea de acorduri bilaterale de cooperare în domeniul protecţiei civile, în primul rând cu ţările vecine, şi face tot posibilul de a răspunde solicitărilor de ajutor umanitar cu resurse umane şi materiale în situaţii de urgenţă civilă ce pot afecta diferite state.

Odată ostilităţile încheiate, muniţiile neexplodate continuă să omoare

şi să mutileze fără discriminare, chiar şi atunci când raţiunile militare pentru care au fost confecţionate au încetat să mai existe.

De exemplu, Departamentul de Stat al S.U.A. estimează că numai minele terestre antipersonal şi antitanc sunt în număr de aproape 65-110 milioane aruncate (plantate) în circa 62 de ţări. O.N.U. crede că această cifră se situează undeva între 100 şi 200 de milioane de mine.

Aceste muniţii generează între 600-800 de accidente pe lună. Lisabeth Dole, preşedinta Crucii Roşii Americane, a estimat că „în fiecare lună 1600 de persoane sunt ucise şi 450 sunt rănite de muniţiile neexplodate”.

Africa are cele mai minate ţări din lume, cu circa 18-30 milioane de muniţii neexplodate, ce zac în 18 ţări. Sunt, de exemplu, 9 milioane de muniţii nelocalizate în Angola, 2 milioane în Mozambic, Zimbawe şi Etiopia.

Orientul Mijlociu posedă cca. 17-24 milioane de muniţii nelocalizate, cele mai multe în Kuweit, Iran şi Irak şi pe ambele părţi ale graniţei Israelului cu Siria, Liban şi Iordania.

În zona Asiei şi Pacificului sunt circa 15-23 milioane de muniţii nelocalizate şi nemarcate, plasate mai mult în S.E. Asiei, în special în Cambogia (unde se estimează cca. 4-11 milioane de muniţii nedetectate), dar şi la graniţa cu Tailanda şi în Laos, care mai poartă plaga războiului trecut cu Vietnmam. Sudul Asiei deţine, şi el, 13-25 milioane de muniţii neexplodate, cele mai multe localizate în Afganistan.

Multe din aceste muniţii (în special mine), de exemplu minele aruncate de tip „fluture” – ruseşti, sunt viu colorate şi atrag copiii, cu consecinţe tragice pentru aceştia. Sunt, de asemenea, concentrări de muniţii neexplodate, active, la graniţele Pakistanului cu India şi cu Afganistanul, precum şi a Indiei cu China, ca şi în Kaşmir.

În Europa, muniţiile nelocalizate sunt concentrate în republicile fostei Iugoslavii, că şi fosta U.R.S.S. Se estimează că Europa are cca. 3-7 milioane de muniţii nedetectate în 13 ţări, multe din ele rămase din al doilea război mondial.

Se estimează că sunt 2.000 de victime pe lună şi că la fiecare 20 de minute, undeva, în lume, o persoană cade victima unei muniţii neexplodate.

20

Page 19: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Victimele sunt, în general, femei, bărbaţi (în proporţie foarte mare datorită faptului că ei sunt potenţialii combatanţi şi se deplasează pentru a procura hrana necesară familiilor lor) şi copii (din cauza fragilităţii lor).

Proporţia civililor, printre victimele muniţiilor neexplodate, variază în funcţie de:

densitatea populaţiei care se găseşte în zona minată; necesarul de muniţii (mine ) amplasate; necesitatea de a se deplasa în zonele minate (pentru cultivarea

pământului, diferite deplasări etc.). Natura rănilor provocate de muniţiile neexplodate depinde de tipul

muniţiei şi de tipul de explozie. Poluarea provocată de muniţiile neexplodate măreşte riscurile:

bolilor declanşate de lipsa apei (când accesul la sursele de apă este imposibil din cauza amplasării muniţiilor neexplodate);

malnutriţiei (când muniţiile neexplodate blochează accesul pe pământurile cultivate);

bolilor infecţioase (echipele care fac vaccinări evită să se deplaseze în zonele minate).

Impactul psihologic al folosirii muniţiilor (minelor) poate fi: Impact colectiv – climat de teroare care poate declanşa

sentimente de alienare şi ură în sânul unei comunităţi; Impact individual – sentiment de vinovăţie faţă de propria

persoană: degradarea imaginii propriului corp al victimei şi pierderea încrederii în sine;

pierderea speranţei în viitor din cauza infirmităţii; izolarea şi respingerea societăţii (din acest punct de vedere, femeile sunt cele mai vulnerabile; anumite popoare le resping; femeile nemăritate înainte de a fi rănite au şanse foarte scăzute să se căsătorească şi să aibă copii).

Suprasolicitarea sistemului sanitar. Consecinţele impactului muniţiilor neexplodate asupra societăţii,

economiei şi mediului sunt: Suprasolicitarea sistemului sanitar şi colectivităţii (persoane

handicapate, orfani etc.); Reducerea natalităţii; Imposibilitatea repatrierii refugiaţilor; Destrămarea familiilor, analfabetism, delicvenţă, prostituţie; Izolarea comunităţilor; Reducerea schimburilor comerciale; Sărăcirea ţărilor (încetarea/reducerea activităţilor industriale,

energetice, turistice);

21

Page 20: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Dependenţa financiară şi tehnică de străinătate pentru îndepărtarea muniţiilor neexplodate;

Pierderea potenţialilor investitori; Încetinirea programelor de reconstrucţie şi dezvoltare; Distrugerea faunei şi florei.

Ca urmare a numeroaselor confruntări armate şi a acţiunilor militare aeriene şi terestre de pe teritoriul ţării noastre în timpul celor doua războaie mondiale, în majoritatea zonelor României au rămas neexplodate însemnate cantităţi de muniţii de diferite tipuri şi calibre.

Situaţia centralizatoare a descoperirii şi neutralizării muniţiilor neexplodate pe teritoriul ţării noastre în perioada 2001 – 2005 este prezentată în anexa nr. 2.

În cursul anilor 2001-2005, unele intervenţii pirotehnice executate de specialiştii protecţiei civile au reprezentat un grad ridicat de risc, de exemplu:

Descoperirea în jud. Caraş – Severin, în zona baraj Secu, Reşiţa, a unei gropi pline cu muniţie (aproximativ 13.000 de proiectile şi elemente de muniţie neexplodată);

Descoperirea în jud. Alba, în localitatea Vinerea Cugir, în urma unor lucrări agricole, a 556 de proiectile de artilerie de diferite calibre, a unei bombe de aviaţie germane de 56 kg şi a 20 de elemente de muniţie;

Descoperirea în jud.Ilfov, în pădurea Cernica, a 1968 de proiectile de artilerie de diferite calibre, a unei bombe de aruncător de 82 mm, a unei bombe de aviaţie germane de 56 kg şi a 1897 de elemente de muniţie;

Descoperirea în judeţele Braşov, Iaşi, Prahova şi în municipiul Bucureşti, a unor bombe de aviaţie, de fabricaţie germane, ruseşti, americane sau britanice, cu ocazia unor săpături, care au reprezentat un pericol deosebit şi au necesitat o intervenţie migăloasă;

Descoperirea în jud. Argeş, în comuna Sălătrucu, a 77 de proiectile de artilerie neexplodate, de calibre diferite, în pădure, cu ocazia tăierii unor copaci;

Descoperirea în jud. Cluj, la staţiunea de cercetări din comuna Jugu, cu ocazia unor săpături, a 42 de proiectile de artilerie de cal.150 mm;

Descoperirea în jud. Ialomiţa, pe malul drept al braţului Borcea, în dreptul localităţii Vlădeni, a 11 proiectile de artilerie germane de cal.150 mm provenite probabil de la o navă scufundată în cel de-al doilea război mondial;

Descoperirea, în zona aeroportului din Arad, cu ocazia unor lucrări de modernizare, a 44 bombe de ruptură beton germane de 250 kg;

Descoperirea în localitatea Suceava, la rădăcina unui copac, a 235 de proiectile de cal. 105 mm Rheinmetall;

Descoperirea la Şcoala generală nr. 15 din Ploieşti Sud, cu ocazia unor săpături, a patru componente de lovituri de aruncător A.G.-7.

22

Page 21: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Existenţa acestor muniţii a căror descoperire se realizează, de regulă, ca urmare a unor lucrări agricole, industriale, silvice sau chiar prin spălarea naturala a unor terenuri, a provocat, acolo unde neştiinţa sau inconştienţa unor oameni a permis-o, numeroase victime omeneşti şi pagube materiale (anexa nr. 1).

Concluziile, destul de îngrijorătoare, sunt:

Majoritatea victimelor sunt copii sau persoane de vârsta a treia; Multe dintre accidentele prezentate s-au petrecut ca urmare a

acţiunii cu diferite scule (aparat de sudură, aparat de tăiat metale), sau direct ca urmare a lovirii sau încălzirii acestora;

Deşi muniţia descoperită este foarte veche şi prezintă un grad avansat de degradare, componentele acestora sunt toate active, manipularea necorespunzătoare ducând la explozia instantanee a acesteia;

Deşi acţiunile preventive sunt numeroase, acestea executându-se atât în şcoli cât şi în cadrul diferitelor convocări, nu se acordă atenţie deosebită acestor muniţii neexplodate;

Accidentele în rândul populaţiei civile, ca urmare a mânuirii imprudente a muniţiilor descoperite neexplodate, au fost pe tot teritoriul ţării.

1.5 Necesitatea studiului şi obiectivele lucrării Necesitatea utilizării sistemelor explozive, în mod cât mai economic şi

sigur cu putinţă, a condus la apariţia de metode şi tehnici performante de împuşcare.

Trebuie menţionat faptul că, deşi există un număr mare de ţări în care sunt preocupări în domeniu, doar marile puteri industriale ale lumii au reuşit să obţină rezultate care să permită aplicarea cu succes a tehnicilor performante de împuşcare în orice situaţie şi pentru toate tipurile de lucrări. Motivaţia acestei realităţi este uşor de intuit: complexitatea fenomenelor, costurile însemnate ale cercetării aplicate, lipsa personalului specializat, riscurile mari ale operaţiilor cu explozivi şi nu în ultimul rând lipsa unor lucrări de specialitate care să trateze, în ansamblu, această problematică.

Cu toate dezvoltările atinse de marile firme care folosesc sisteme explozive, documentaţia de specialitate este restrânsă şi datorită a două motive foarte întemeiate:

– metodele de calcul şi experienţa acumulată constituie secret de firmă şi se transmit din generaţie în generaţie;

– posibilitatea folosirii lor în scopuri teroriste (în special reţetele de fabricaţie a sistemelor explozive).

23

Page 22: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În ţara noastră, tehnici şi tehnologii de împuşcare se aplică cu succes, destul de mult, totuşi această activitate se bazează încă foarte mult pe metode empirice şi pe experienţa utilizatorilor. În ultimii ani au existat cercetări teoretice şi experimentele referitoare la folosirea energiei exploziei, în special pentru demolarea controlată a construcţiilor, dar încă nu sunt oferite soluţii acceptabile legate de cele trei aspecte principale care intervin în cadrul unei lucrări de demolare controlată folosind explozii dirijate şi anume: calculul încărcăturii de exploziv; stabilirea timpilor de întârziere şi a ordinii în care se distrug elementele de rezistenţă. De asemenea, un al patrulea aspect insuficient studiat îl reprezintă protejarea mediului înconjurător.

În situaţia distrugerii muniţiei asanate, calculul încărcăturii de exploziv este influenţat de starea explozivilor din interiorul muniţiei ce urmează a fi distruse.

Lucrarea de faţă analizează aspecte legate de două direcţii ale activităţii specifice protecţiei civile:

– prima direcţie analizează aspectele legate de diminuarea riscului de explozie pe timpul depozitării, manipulării, transportului şi utilizării materialelor explozive. Pin materiale explozive trebuie să se înţeleagă atât materialele folosite de echipele de intervenţie la îndeplinirea misiunilor în domeniile prezentate anterior, cât şi materialele clasificate ca periculoase, fie produse finite, fie materii prime, care în anumite condiţii pot deveni materiale explozive şi pot produce explozii cauzatoare de mari pagube materiale şi pierderi de vieţi omeneşti. În analiza acestor aspecte sunt prezentate tehnici şi tehnologii de utilizare în siguranţă a sistemelor explozive, în activitatea echipelor de intervenţie.

– a doua direcţie analizează aspectele legate de managementul situaţiilor de urgenţă, urmare a folosirii sistemelor explozive, atât de către echipele de intervenţie în activitatea umanitară pe care o desfăşoară, cât şi de către forţe teroriste, care în perioada de după anul 2001, se manifestă la nivel internaţional.

24

Page 23: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolul II

2. DESCOMPUNEREA MATERIILOR EXPLOZIVE ŞI

IMPACTUL FENOMENULUI ASUPRA MEDIULUI 2.1. Introducere Explozia, ca proces de degajare a unei mari cantităţi de energie, într-

un timp extrem de scurt, este un fenomen fizic şi, de aceea, studiul fenomenelor explozive, atât prin obiectul de studiu, cât şi prin tehnicile experimentale la care face apel, formează un capitol de sine stătător al fizicii aplicate, respectiv fizica explozivilor.

Prima întrebuinţare a explozivilor a avut loc în domeniul militar, iar primul exploziv utilizat a fost pulberea cu fum (pulberea neagră) fabricată din salpetru, sulf şi cărbune. Nu se cunoaşte cu exactitate când şi cine a inventat pulberea neagră, dar este cert că din primul secol al erei noastre, chinezii cunoşteau amestecurile din salpetru, sulf şi cărbune. Iniţial, pulberea neagră era folosită ca mijloc de aprindere, mai târziu, arabii au descoperit şi proprietăţile de azvârlire ale gazelor rezultate din arderea pulberilor. În jurul anului 1290, arabii fabricau pulberea neagră dintr-un amestec de 74% salpetru, 10% sulf şi 15% cărbune, respectiv un dozaj aproape identic cu cel de astăzi. Următorul pas, după descoperirea puterii de propulsie a gazelor rezultate din arderea pulberii, a fost inventarea tunurilor. În Europa, tunurile au fost utilizate prima dată în bătălia de la Crecy (3 tunuri). În secolul al XVI-lea, apare ideea de a construi proiectile găurite în care să se introducă pulbere neagră, pentru a mări efectul de distrugere. Această idee a ridicat două probleme ce trebuiau rezolvate, respectiv materialul din care să fie fabricate proiectile pentru a nu se sparge când se găuresc şi modul de iniţiere a încărcăturii explozive. Astfel se explică faptul că bombele şi obuzele apar pe câmpul de luptă doar în secolul al XVII-lea. Odată cu naşterea şi dezvoltarea chimiei moderne sunt create premizele pentru obţinerea de noi substanţe explozive cu proprietăţi distructive superioare.

În anul 1863 Wilbrand descoperă trotilul, dar acesta este folosit la încărcarea proiectilelor doar începând cu anul 1902 în Prusia, după punerea la punct a unor metode de nitrare mai economice. Într-un timp relativ scurt, trotilul a devenit explozivul de bază la încărcarea proiectilelor de artilerie, lucru explicat printr-o sensibilitate mică la acţiunile mecanice, ceea ce elimina pericolul explodării în timpul tragerii.

25

Page 24: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În anul 1879 Mihler descoperă tetrilul, exploziv puternic şi brizant, foarte sensibil la amorsare, proprietăţi care determină ca în prezent să fie unul din principalii explozivi folosiţi la prepararea detonatorilor pentru focoase şi capse detonante.

Încă de la descoperirea nitroglicerinei, în anul 1846, de către italianul A. Sobrero, acesteia i-au fost recunoscute proprietăţile explozive, ca şi posibilităţile de folosire în exploatările miniere, dar pericolele de fabricaţie şi de utilizare, fiind atât de mari, au făcut ca aceasta să fie puţin utilizată pană în anul 1864, când A. Nobel brevetează prepararea sa. Pentru a reduce sensibilitatea nitroglicerinei, Nobel o absoarbe într-o rocă organică - kieselguhr - obţinând astfel dinamita guhr (1867). Pentru a iniţia dinamita guhr, Nobel pune la punct primul detonator, construit dintr-o anvelopă metalică care conţine fulminatul de mercur. Această descoperire poate fi considerată ca fiind unul din evenimentele cele mai importante din dezvoltarea explozivilor.

Datorită neajunsurilor prezentate de pulberile negre, respectiv compoziţia pulberii negre care nu furnizează o energie utilizabilă suficientă şi necesitatea adaptării granulaţiei pulberii, funcţie de viteza pe care dorim să o obţinem la o armă, paralel cu obţinerea unor noi explozivi au fost amplificate eforturile pentru descoperirea de noi pulberi. Astfel, după descoperirea nitrocelulozei şi nitroglicerinei, două substanţe explozive care nu puteau fi folosite la lansarea proiectilelor din armele de foc, prin prelucrarea corespunzătoare a acestora s-a obţinut o noua clasa de pulberi - pulberi coloidale sau pulberi fără fum. In acest sens Vieille, în anul 1884, a tratat nitroceluloza cu o soluţie de alcool-eter, obţinând o substanţă coloidala care arde fără ca gazele calde degajate să o pătrundă şi astfel să o dezagrege. Deşi Nobel realizase dinamita din 1867, ea nu putea fi folosită ca forţă de propulsie într-o armă de foc. În anul 1875, el obţine dinamita goma, adăugând la nitroglicerină o mică proporţie de nitroceluloză (8%). Crescând această proporţie până la 50%, Nobel obţine în 1888, o substanţă cornoasă numita balistica, cu proprietăţi de combustie total analoage cu cele prezentate de pulberea lui Vieille. Aceste pulberi, denumite coloidale, prezintă avantajul că, datorită gelatinizării, gazele de combustie nu pot pătrunde în suprafaţa pulberii şi astfel combustia va avea loc în straturi paralele, iar debitul gazelor de combustie poate astfel să fie reglat prin forma şi dimensiunile grăunţilor, lucru imposibil în cazul pulberii negre. Alte avantaje ale acestor pulberi constau în energia eliberată de unitatea de masă, care este mult mai mare şi proprietatea că întreaga masă a pulberii se gazeifică, respectiv producerea de fum este neglijabilă.

Apărute în Germania, pulberile cu nitroglicerină s-au impus în majoritatea ţărilor în intervalul dintre cele doua războaie mondiale, dar dependenţa acestor pulberi de o bază deficitară de materii prime şi puternica acţiune erozivă asupra materialului gurilor de foc au făcut să se caute un înlocuitor al nitroglicerinei. Astfel au apărut pulberile diglicolice, adică pulberi

26

Page 25: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

cu dinitroglicol. Dinitroglicolul prezintă o capacitate de gelatinizare mai bună decât a nitroglicerinei şi nitrocelulozei, obţinându-se o suprafaţă a elementelor de pulbere mult mai uniformă, ceea ce conduce la o dispersie a vitezelor mult mai mică. Alt avantaj al acestor pulberi constă în posibilitatea introducerii în masa lor a unor amestecuri mecanice, cum ar fi sulfatul de potasiu sau alte săruri, ce nu prezintă proprietăţi de gelatinizare, dar produc anihilarea flăcării la gura ţevii. Aceste pulberi au putere calorifică mai scăzută, fapt pentru care se reduce uzura ţevii, dar în acelaşi timp scade şi viteza lor de deflagraţie. Capacitatea de gelatinizare bună a dinitroglicolului a deschis calea realizării aşa numitelor pulberi brizante, prin introducerea de explozivi în masa lor.

În ceea ce priveşte explozivii de iniţiere, cu toate neajunsurile sale, fulminatul de mercur a fost un timp îndelungat singurul exploziv de iniţiere folosit. Abia în 1890, Curtius prepara azotura de plumb, exploziv de iniţiere cu o mai mare siguranţă în manipulare şi întrebuinţare decât fulminatul de mercur. În perioada celui de al doilea război mondial au început să fie utilizaţi încă doi explozivi de iniţiere, respectiv stifnatul de plumb şi tetrazenul.

După ce aerul şi oxigenul au putut fi lichefiaţi, s-a propus constituirea de explozivi pe bază de oxigen lichid, asociindu-se drept combustibil: cărbune pulverizat, petrol absorbit în kieselguhr şi negru de fum.

Perioada de după primul război mondial se caracterizează prin apariţia unor explozivi de mare brizanţă cum ar fi pentrita şi hexogenul.

Pentrita, cunoscută din 1894 când a fost introdusă de germani pentru a uşura combustia pulberilor fără fum, este un exploziv puternic cu o mare sensibilitate de amorsare, drept urmare poate fi introdus în numeroase amestecuri ca agent sensibilizant.

Hexogenul a fost preparat 1899 de Henning, dar abia in 1922 Hertz evidenţiază proprietăţile sale explozive. Hexogenul, cunoscut de americani sub denumirea de ciclonit, numit de englezi RDX iar de italieni T4, este un exploziv brizant, relativ sensibil la şoc şi la amorsare şi foarte inflamabil. Fiind mai puţin sensibil la frecare decât pentrita, este de multe ori preferat acesteia.

O mare întrebuinţare au căpătat-o, în anii ultimului război, amestecurile din diferite proporţii ale tetrilului, hexogenului şi pentritei cu trotilul. Explozivii destinaţi încărcăturilor cu efect cumulativ, trebuie să se caracterizeze printr-o sensibilitate destul de mare pentru a uşura iniţierea şi printr-o viteză mare de detonaţie pentru a forma jetul cel mai eficace de detonaţie. Aceste cerinţe sunt îndeplinite de pentolită, care reprezintă un amestec de pentrită şi trotil, de ciclotol obţinut prin combinarea hexogenului cu trotilul sau de un alt amestec exploziv, cunoscut sub numele de PTX, care rezulta din combinarea hexogenului cu trotilul şi tetrilul.

Explozivul, care a devenit foarte utilizat datorita procesului de fabricaţie simplu, sau unor proprietăţi explozive excelente – posedă cea mai mare brizantă dintre toţi explozivii de sensibilitate comparabilă- este haleita sau EDNA (etilen dinitramina) care a fost descoperită în 1877 de Franchimont

27

Page 26: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

şi Klobbie, dar ale cărui proprietăţi explozive au fost recunoscute în 1935. În amestec cu trotilul formează ednatolul.

În anii de după cel de-al doilea război, o mare răspândire au căpătat-o explozivii plastici. Problema realizării de explozivi plastici se reduce la găsirea unei tehnologii datorită căreia să se confere consistenţă plastică unui exploziv de potenţial înalt, fără a rezulta prin aceasta, o atenuare a caracteristicilor lui energetice şi care să poată suporta mai bine efectele unei solicitări puternice la care este supus explozivul. Încă de la începutul acestui secol, s-au brevetat diferite tehnologii de plastifiere a trotilului sau a altor explozivi, dar nici una nu a dat satisfacţia dorită, întrucât prin aceste tehnologii de plastifiere s-a sacrificat într-o măsură prea mare puterea substanţelor explozive. Soluţia care s-a impus şi care a dus la realizarea de explozivi plastici este cea oferita de obţinerea unui exploziv coloidal compus dintr-un nitroester şi nitroceluloză. În prezent au fost obţinuţi explozivi plastici a căror putere este aproape egală cu aceea a explozivilor moleculari. În plus, explozivii plastici prezintă o remarcabilă insensibilitate la acţiunile mecanice, ceea ce face ca atunci când sunt încărcaţi în proiectile, să poată rezista la acceleraţiile mari şi la şocurile dinamice ce apar la viteze mari şi în special la impactul cu blindajul.

Un pas important, dar nu benefic pentru omenire, în mărirea forţei distructive a explozivilor, l-a făcut fizica prin descoperirile sale în domeniul energiei atomice. Astfel, începând cu deceniul cinci, al acestui secol, a apărut un domeniu nou, alături de acela clasic al explozivilor chimici, domeniul explozivilor nucleari.

2.2. Clasificarea substanţelor explozive Substanţele explozive se clasifică folosind mai multe criterii şi anume: A. Criteriul grupei funcţionale; B. Criteriul modului de descompunere; C. Criteriul utilizărilor; D. Criteriul nivelului de risc. A. Criteriul grupei funcţionale Conform acestei clasificări există grupări caracteristice, care

introduse în moleculă, conferă acesteia un caracter exploziv. Fiecărei grupări îi corespunde o clasă de substanţe. În continuare, se prezintă succint doar cele mai semnificative clase:

– nitroderivaţii – se obţin prin substituirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen dintr-o moleculă aromatică sau alifatică, cu una sau mai multe grupări nitro NO2;

28

Page 27: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– esterii nitrici – se obţin prin înlocuirea uneia sau mai multor grupări OH, din moleculele alcoolilor, cu una sau mai multe grupări O-NO2;

– nitraminele – se obţin prin substituirea atomului de hidrogen legat de cel de azot cu o grupare NO2, având ca rezultat radicalul nitramina N-NO2;

– cloraţii şi percloraţii – sunt săruri ale acidului cloric HClO3 şi acidului percloric HClO4;

– compuşii cu legătura -N=N- şi -N≡N- acestei clase îi aparţin derivaţii diazoici, compuşii care conţin radicalul azidă N3 şi substanţele care conţin un lanţ de 3- 4 atomi de azot;

– cloramidele – se obţin prin substituirea unuia sau mai multor atomi de hidrogen legaţi direct de atomul de azot cu atomi de clor, rezultând grupări N-Cl;

– compuşi cu legături C=N şi C≡N- din acestă clasă fac parte fulminaţii, săruri ale acidului fulmic C≡N-OH, dintre care cel mai răspândit este fulminatul de mercur (C≡N-O)2Hg;

– compuşi ce conţin mai multe grupări explozofore. B. Criteriul modului de descompunere După acest criteriu avem: Explozivi sau High Explosives – sunt acele substanţe explozive care

îşi eliberează cantitatea de energie, în timpul descompunerii, prin detonaţie; Pulberi şi propergoli sau explozivi slabi, Low Explosives – sunt acele

substanţe explozive care îşi eliberează cantitatea de energie, în timpul descompunerii, prin deflagraţie;

Compoziţii pirotehnice – sunt acele substanţe explozive a căror transformare specifică este combustia.

Între deflagraţie şi combustie nu există diferenţe fundamentale, ambele procese se propagă cu viteze subsonice, singura deosebire constă în faptul că presiunea la care se produce combustia este presiunea atmosferică. Acest criteriu de clasificare este relativ, întrucât modul de transformare a unei substanţe explozive depinde în mare măsură de impulsul iniţial ce declanşează procesul de descompunere şi de cantitatea de substanţă considerată. Clasificarea unui compus în exploziv sau pulbere se bazează pe utilizarea cea mai frecventă, deşi schimbări accidentale ale tipului de excitaţie pot conduce la modificarea tipului de transformare explozivă, astfel un proces de deflagraţie a unei pulberi poate trece în detonaţie. Un alt exemplu ilustrativ, în sprijinul acestei idei, îl constituie faptul că dacă masa depăşeşte o anumită valoare critică este posibil ca deflagraţia să devină atât de rapidă încât să se transforme în detonaţie. Masa critică variază cu explozivul, astfel pentru azotura de plumb este prea mică pentru a fi măsurată, în timp ce pentru trotil, ea este de ordinul unei tone. Totuşi trebuie remarcat faptul că, în cazul unui exploziv brizant, fenomenul de trecere de la detonaţie la deflagraţie este imposibil.

29

Page 28: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

C. Criteriul utilizărilor Conform acestui criteriu explozivii se clasifică astfel: Explozivi de iniţiere – care se folosesc pentru amorsarea transformării

explozive a altor grupe de explozivi, deoarece iniţierea lor necesită cantităţi mici de energie. De aceea, explozivii de iniţiere se mai numesc şi explozivi primari. Transformarea explozivă a explozivilor de iniţiere este determinată de o acţiune mecanică, termică sau electrică. Principala lor formă de transformare explozivă este detonaţia dar, în condiţii normale, în cantităţi extrem de mici pot produce şi deflagraţia. Cei mai importanţi explozivi din această grupă sunt:

– fulminaţii metalelor grele: fulminatul de mercur şi de argint; – derivaţii acidului azothidric: azotura de plumb şi azotura de argint; – stifnaţi şi picraţii metalelor grele: stifnatul de plumb şi tetrazenul.

Primari(de initiere)

Intermediari

Secundari(brizanti)

Exploziv

Pulberi negre

Monobazice

Bibazice

Multibazice

Pulberi coloidale

Pulberi compozite

Pulberi si propergoli

Iluminare

Trasoare

Fumigene

Sonore

Incendiare

Efecte speciale

Compozitii pirotehnice

Substante explozive

30

Page 29: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Explozivii brizanţi – care se utilizează pentru realizarea încărcăturilor de explo ace explozive sau pentru fărâmiţarea, spargere

cerina, nitraţii de celuloză şi pentrita;

tari O.N.U. există nouă clase, prima dintre acestea referindu

explozie în masă. P

a de exploziv iniţiat.

zie în diferite muniţii şi mijloa, distrugerea sau perforarea obiectelor înconjurătoare. Forma lor

predominantă de transformare explozivă este detonaţia, determinată de o puternică acţiune exterioară care, de obicei, se realizează cu ajutorul explozivilor de iniţiere. Din această cauză explozivii brizanţi se mai numesc şi explozivi secundari. Dintre explozivii brizanţi cei mai semnificativi sunt:

– nitroderivaţii din seria aromatica: trotilul, acidul picric, tetrilul, dinitrobenzenul şi o serie de nitroderivaţi ai aminelor cum ar fi hexogenul;

– nitraţii sau esterii acidului azotic: nitrogli

– amestecurile explozive: amonali, amatoli şi dinamite. Între cele două categorii, explozivi primari şi secundari, nu se poate

face totdeauna o delimitare clară, deoarece există unele substanţe explozive, cum ar fi pentrita sau tetrilul, care funcţie de condiţiile date se pot comporta fie ca explozivi de iniţiere fi ca explozivi secundari.

Pulberi – se utilizează în special ca încărcături de azvârlire pentru diferite guri de foc sau ca încărcături de propulsie pentru rachete. Aşa cum am precizat anterior, forma lor predominantă de transformare este deflagraţia, dar în condiţiile utilizării unui detonator puternic, se poate ajunge la detonaţie. Pulberile se împart în pulberi negre, pulberi coloidale şi pulberi compozite.

Compoziţii pirotehnice – sunt amestecuri mecanice de cel puţin trei componenţi carburant, oxidant şi liant, ce au ca principală formă de transformare explozivă combustia, a cărei viteză variază funcţie de efectul pirotehnic pentru care au fost proiectate. Ele se întrebuinţează la iluminarea, incendierea, fumizarea, mascarea, imitarea obiectivelor, la marcarea unor porţiuni din traiectoria proiectilelor, la imitarea unor zgomote, la realizarea cordoanelor interzicătoare, la jocuri de artificii şi la alte diverse efecte speciale.

D. Criteriul nivelului de risc În fiecare ţară există reglementări cu privire la împărţirea materialelor

periculoase pe clase de risc ce corespund diferitelor grade de pericol. Odată cu creşterea schimburilor comerciale, a fost necesar să se elaboreze reglementări internaţionale care să fie aplicate şi respectate de toate statele. Conform unor reglemen

-se la substanţe explozive şi muniţii. Această clasă, conform prevederilor N.A.T.O., formează şase grupe (de la 1.1. la 1.6.) funcţie de tipul efectului aşteptat să apară în cazul unui accident.

Grupa 1.1. – Substanţe şi articole care prezintă risc deericolul major al acestei grupe este reprezentat de unda de şoc, de

fragmentele proiectate cu mare viteză, de alte „schije” aruncate cu viteză mai mică. Explozia are ca rezultat distrugeri structurale puternice, gravitatea acestora şi zona afectată fiind influenţate de cantitate

31

Page 30: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Grupa 1.2. – Substanţe şi articole care prezintă pericol prin efectul de proiectare a schijelor şi dărâmăturilor, dar la care nu există riscul unei explozii în masă. În urma exploziei rezultă fragmente arzând, care la rândul lor explodează succesiv. Fragmentele arzând încinse sau neexplodate sunt aruncate în număr considerabil, iar la impact unele pot funcţiona provocând explozii sau incendii.

include produse care prezintă, în special, un risc moderat de incendiu ltarea unui incendiu. Efectele

reciabile ca mărime şi rază de împrăştie rea simultană a tuturor sistemel

5. – Substanţe şi articole foarte puţin sensibile care prezintă pericol d e substanţe care prezintă pericol de explozie în masă, dar sunt atât de puţin sensibile, încât există o probabilitate redusă de iniţiere sau de tranzitare de la deflagraţie la detonaţie.

rupa 1.6. – Substanţe şi articole deosebit de insensibile care nu prezintă re conţin substanţ ă probabil

i S.

Grupa 1.3. – Substanţe şi articole ce prezintă pericol de incendiu şi un risc redus în ceea ce priveşte efectele undei de şoc, de aruncare a elementelor, şi nu prezintă pericol de explozie în masă. Grupa include anumite produse care ard cu violenţă şi cu degajare intensă de căldură şi altele care ard sporadic. Articolele pot exploda, în general ele nu formează fragmente periculoase, dar totuşi unele elemente încinse sau arzând pot fi proiectate, iar efectele undei de şoc sunt minore.

Grupa 1.4. – Substanţe şi articole care nu prezintă risc semnificativ. Această grupă

, care nu au o contribuţie importantă la dezvo sunt în mare măsură limitate la nivelul recipientului de ambalare, nu

se aşteaptă producerea de fragmente apre, iar un incendiu extern nu provoacă iniţie

or din ambalaj. Grupa 1.e explozie în masă. Grupa conţin

G pericol de explozie în masă. Grupa cuprinde articole ca

detonante extrem de insensibile şi la care s-a demonstrat ceitatea de iniţiere accidentală este neglijabilă. Substanţele explozive şi muniţiile sunt considerate compatibile dacă

pot fi transportate împreună, fără să producă creşterea semnificativă a probabilităţii producerii unui accident cât şi a efectului unui astfel de eveniment pentru o cantitate dată de exploziv. Pe baza acestor considerente, substanţele explozive au fost împărţite în 13 grupe de compatibilitate notate de la A la H, J, K, L, M, N, s

În afară de aceste clasificări internaţionale, există şi reglementări interne specifice anumitor ţări care propun alte clasificări. De exemplu, în reglementarea franceza explozivii destinaţi lucrărilor miniere sunt împărţiţi în cinci clase, fiecărei clase fiindu-i atribuit un anumit coeficient de echivalenţă E şi care reprezintă cantitatea de substanţă considerată care în caz de accident ar produce distrugeri echivalente cu acelea provocate de o cantitate de dinamita-goma considerata ca unitate:

– clasa I (E=1)-dinamita goma şi alţi explozivi pe bază de nitroglicerina;

32

Page 31: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– clasa I-a (E=1)-explozivii percloraţi plastifiaţi; – clasa II (E=2)-pulberile negre pe bază de azotat de potasiu sau

sodiu, altele decât cele ce aparţin clasei IV; – clasa III (E=1)-explozivii cloraţi şi percloraţi;

capabile de a suferi instantaneu sub acţiunea unui impuls d

urător. Cauza directă a acţiunii mecanice a explozie

a subită a gazelor sub un v

– clasa IV (E=10)-pulberile negre comprimate la densităţi >1,5, în greutate >250 g;

– clasa V (E=2)-explozivii nitraţi. 2.3. Caracterizarea generală a sistemelor explozive Utilizarea în conflictele militare a diferitelor categorii de muniţii se face

cu scopul aruncării în aer a diferitelor obiective, a neutralizării sau distrugerii forţei vii prin acţiunea schijelor sau prin efectul fugas. Pentru realizarea acestor scopuri se folosesc explozivii. Prin exploziv înţelegem o substanţă sau un amestec de substanţe,

e iniţiere – căldură, impact sau fricţiune – o transformare chimică foarte rapidă.

După Sarrau, numim exploziv orice corp capabil de a se transforma rapid în gaze la temperaturi înalte; corpul putând fi un compus definit sau un amestec mai mult sau mai puţin complex. Într-un alt mod, explozivul se defineşte ca fiind o substanţă care se transformă brusc, din starea sa iniţială, în stare gazoasă, prin aplicarea unui impuls cloric, prin frecare sau prin lovire; această trecere fiind însoţită şi de degajare de căldură. Explozia este o transformare foarte rapidă a unui sistem material cu formarea de gaze sub presiune. Explozia, în sensul larg al cuvântului, reprezintă o modificare fizică sau chimică extrem de rapidă a substanţei, însoţită de o transformare tot atât de rapidă a energiei potenţiale a acesteia în lucru mecanic de mişcare sau de distrugere a mediului înconj

i o constituie destinderea gazelor, de aceea putem considera gazele ca agentul fizic al exploziei.

În afară de efectele mecanice, explozia este însoţită şi de efecte acustice. Un efect sonor, mai mult sau mai puţin pronunţat, constituie un indiciu al exploziei şi este datorat vibraţiilor mediului înconjurător şi a particulelor rezultate din transformarea explozivă.

Berthelot definea, în 1883, explozia ca expansiuneolum mult mai mare decât volumul iniţial, însoţită de zgomot şi de alte

efecte mecanice violente. Zgomotul reprezintă simpla înregistrare fiziologică a undei de şoc care însoţeşte explozia.

Alte efecte ce pot însoţi explozia sunt cele luminoase, electrice şi de ionizare. Definiţia generală dată exploziei îmbrăţişează atât fenomene cu caracter fizic, cât şi chimic, pentru a putea include şi alte feluri de explozii,

33

Page 32: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

cum ar fi de exemplu: explozia cazanelor cu aburi, explozia buteliilor cu gaze comprimate sau lichefiate.

Alături de fenomenul de explozie se utilizează şi termenul de implozie

ient în care se află conţinute gaze lichefiate sau comprimate. Brieger dă acestui cuvânt un sens diferit şi

emplu, când se pune în contact amoniacul cu apa, diluţia amoniacului este atât de rapidă încât poate provoca ruperea pereţilor recipient

. Iniţial, acest termen a fost folosit pentru a desemna procesele de detentă brutală, care au loc în momentul ruperii unui recip

înţelege prin el fenomenul invers al unei explozii, numind implozie un proces foarte rapid însoţit de o scădere bruscă a volumului de gaz. Un astfel de fenomen are loc de ex

ului care conţine gazul. În momentul de faţă, prin implozie înţelegem acţiunea unor încărcături explozive dispuse în aşa fel încât, efectul lor să concentreze către acelaşi punct. În măsura în care putem distinge fenomenele fizice şi fenomenele chimice, putem spune că există explozii de origine fizică şi explozii de origine chimică.

Dintre exploziile fizice cele mai importante sunt cele pneumatice, produse de către un gaz comprimat al cărui recipient cedează instantaneu. În acest tip de explozie poate fi inclusă şi explozia pe care o suferă un gaz încălzit într-un timp extrem de scurt, prin trecerea scânteii electrice. Se poate produce de asemenea o explozie electrică prin descărcarea unui condensator, printr-un fir metalic subţire, unde se produce o degajare foarte mare şi rapidă de căldură ce volatilizează metalul într-un timp foarte scurt.

Exploziile de origine chimică sunt rezultatul unei reacţii chimice exoterme, foarte rapide, într-un sistem pe care l-am numit exploziv sau substanţă explozivă. Indiferent de originea exploziilor, efectele acestora sunt asemănătoare. Cel mai des, pentru o greutate egală de substanţă supusă transformării, exploziile chimice au în general efecte mult mai intense decât cele fizice. Aceasta se explică uşor dacă se compară energiile puse în libertate: energia pneumatică a unei butelii de gaz comprimat sub 200 atm., este de ordinul câtorva procente din energia chimică a unui proiectil de aceeaşi capacitate încărcat cu trinitrotoluen.

A treia categorie de explozii, care conferă puteri mult mai mari decât exploziile convenţionale, o reprezintă exploziile nucleare.

Condiţiile ce trebuie îndeplinite de reacţia transformării

substanţei explozive, pentru a putea folosi această substanţă explozivă în scop militar sau civil

Reacţia de transformare explozivă trebuie să se producă numai

voit, deci ca urmare a unei forme oarecare de impuls de iniţiere: frecare, percuţie, căldură, şoc etc. Existenţa unor transformări instantanee, ar exclude posibilitatea de depozitare a explozivului şi ar face ca acesta să nu fie acceptat ca exploziv militar sau civil.

34

Page 33: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Reacţia trebuie să fie extrem de rapidă, această proprietate fiind una din cele mai importante caracteristici ale procesului şi este exprimată prin viteza procesului care poate varia între limite foarte largi, de exemplu viteza de defla ava tunului este de circa 30 cm/s iar viteza de detonaţi

0 µs determinăm puterea exploziei egală cu 410x10

er exploziv. Produşii gazoşi puternic încălziţi,

.

graţie a pulberii în ţee a pentritei ajunge la 8400 m/s. Viteza transformării, determină

puterea extrem de mare a explozivilor, deoarece nu cantitatea mare de energie care se degajă în timpul transformării este importantă, ci timpul extrem de scurt în care se degajă această energie. Durata transformării explozive se măsoară în fracţiuni de secunde, miimi sau chiar microsecunde. La explozia unui kilogram de trotil se degajă 950 kcal. Admiţând că destinderea produşilor gazoşi se face adiabatic iar randamentul este 0,1, lucrul mecanic produs va fi egal cu 0,1x950x427 = 410.000 J. Considerând durata exploziei egală cu 1

8 W, evident o putere pe care nu o poate realiza nici o maşină termică. Reacţia trebuie să conducă la o transformare cât mai completă în

produşi gazoşi. Formarea produşilor gazoşi constituie o condiţie necesară pentru a imprima procesului un caract

care se dilată repede, constituie agenţii fizici care transformă energia termică în lucru mecanic.

Reacţia trebuie să fie exotermă. Dacă pentru transformarea unei substanţe este necesară o cantitate de căldură din exterior, atunci o astfel de substanţă nu va prezenta proprietăţi explozive chiar şi atunci când sunt asigurate celelalte condiţii.

Reacţia trebuie să aibă proprietatea de a se autopropagaTransformarea explozivă, apare de regulă într-o porţiune limitată a substanţei explozive, sub acţiunea unei anumite forme de iniţiere. Pentru a avea caracter exploziv, trebuie ca reacţia chimică odată iniţiată să se propage liber în toată masa substanţei. Această condiţie apare ca o consecinţă firească a vitezei transformării explozive şi exotermicităţii procesului.

Moduri de explozie Considerăm o substanţă explozivă şi analizăm modul de propagare a

exploziei. Numim zonă de reacţie, zona care separă în fiecare moment regiunea I constituită din explozivul în starea iniţială şi regiunea II constituită din produşii finali ai descompunerii. Atunci când zona de reacţie se deplasează în mediul iniţial prin conductibilitate termică, din aproape în aproape, fără a se înregistra o discontinuitate a mărimilor caracteristice, avem fenomenul de deflagraţie. În acest caz volumul, presiunea, temperatura şi viteza mediului variază în mod continuu, atât la trecerea în regiunea II, cât şi în interiorul zonei de reacţie.

Dacă zona de reacţie se deplasează în mediul iniţial – zona I- prin intermediul unei unde de şoc ne aflăm în prezenţa fenomenului de detonaţie.

35

Page 34: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

La traversarea acestei unde de detonaţie volumul, presiunea, temperatura şi viteza mediului suferă o discontinuitate.

Parametrul fundamental care permite împărţirea fenomenelor explozive în deflagraţii şi detonaţii este viteza liniară cu care se propagă transformarea explozivă, respectiv grosimea stratului de substanţă care a fost descompus prin explozie în unitatea de timp. Se vorbeşte adesea despre viteza de combustie deoarece în cea mai mare parte a cazurilor deflagraţia reprezintă o descompunere a moleculei de exploziv, urmată de o combustie a atomilor de carbon şi hidrogen conţinuţi în molecula de exploziv.

Deflagraţia reprezintă fenomenul de transformare chimică a substanţei explozive, cu viteze cuprinse de câţiva milimetri pe secundă până la câţiva

explozie devine constantă şi are valoarea

t atâtea distrugeri cât şi ef

pe noţiunea de combustie prin grăunţi, introdusă de

zeci de metri pe secundă. Această valoare a vitezei depinde în mare măsură de condiţiile exterioare şi în special de presiune. În aer liber –la presiune atmosferică- acest proces decurge lent şi nu este însoţit de un efect sonor prea mare. Într-un spaţiu închis, de exemplu în camera de încărcare a gurii de foc, procesul se desfăşoară mult mai rapid. Prin deflagraţie se va înţelege procesul arderii pulberilor în spaţiu închis, iar termenul de combustie fiind întrebuinţat pentru a desemna procesul de ardere al pulberii în aer liber. În cazul deflagraţiei, avem de-a face cu o creştere rapidă însă continuă a presiunii gazelor, care produce un lucru mecanic de deplasare sau de azvârlire. Viteza de deflagraţie este mult mai mică decât viteza sunetului în masa explozivului.

Explozia este fenomenul de transformare chimică a substanţei cu viteze ce variază între sute şi mii de metrii pe secundă. Viteza procesului de transformare explozivă este mai mare decât viteza sunetului în masa explozivului. Când viteza procesului de

maximă în condiţiile date, explozia se numeşte detonaţie. Detonaţia este forma cea mai convenabilă de transformare explozivă folosită în scopuri de distrugere. Dacă considerăm un exploziv iniţiat la un capăt, acesta este descompus datorită transformărilor fizico-chimice rapide, în timp ce unda de detonaţie se depărtează de punctul de iniţiere. Produsele detonaţiei se deplasează şi ele în acelaşi sens, astfel încât există o tendinţă de a se crea o zonă de depresiune în spatele undei, concomitent cu suprapresiunea creată de unda însăşi. Acestui fenomen i se datorează faptul că la detonaţia unor cantităţi mari de exploziv, depresiunea creată poate cauza to

ectul direct al suflului. În cazul pulberilor, sensul transformării este tot dinspre punctul de iniţiere, însă compuşii de descompunere se pot deplasa în orice direcţie faţă de suprafaţa de iniţiere şi nu se mai creează o depresiune ca în cazul detonaţiei.

Trecerea de la un regim de deflagraţie stabil la un regim stabil de detonaţie şi invers sunt cu totul posibile în anumite cazuri. Pentru a explica tranziţia de la deflagraţie la detonaţie a fost elaborată de către Kistiakovsky o schema calitativă bazată

36

Page 35: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Eyring, care asimilează explozivul cu un agregat de grăunţi care ard în straturi paralele. Dacă aceşti grăunţi sunt cu mult mai depărtaţi unii de alţii şi au porozita ăturii, deflagraţia produsă ri a suprafeţei de reacţie.

daţii, explorări şi exploatări petroliere mbutisarea sau placarea metalelor etc. În toate aceste utilizări multiple diverse este vorba de obţinerea unui efect mecanic determinat pentru o distrug şi aceasta cu cele mai mici cheltuieli.

in punct de vedere istoric, pulberea neagră a fost primul exploziv industrial

te mare, sau dacă există fisuri la suprafaţa încărcocal se va accelera rapid, ca urmare a unei creşte lÎn aceste condiţii presiunea şi debitul produşilor gazoşi ai

descompunerii nu mai sunt parametrii staţionari. Emisia reînnoită şi accelerată a gazelor dă naştere unui tren de unde de compresiune. Acest fenomen poate fi asemănat cu acela ce se petrece cu un gaz conţinut într-un tub şi care este supus compresiunii prin deplasarea unui piston şi în care deplasarea pistonului dă naştere unui tren de unde de compresiune care, în anumite condiţii pot da naştere unei unde de şoc.

În felul acesta, în masa substanţei poate lua naştere o undă de şoc, iar dacă şocul este destul de intens şi dacă substanţa se găseşte într-o astfel de stare fizică încât detonaţia să se poată propaga, deflagraţia iniţială se poate transforma într-o detonaţie stabilă. Acest mecanism permite să se înţeleagă că, pentru o substanţă explozivă dată, există o „masă critică „ sub a cărei valoare este imposibil ca deflagraţia să se transforme în detonaţie. În cazul unei substanţe aflate în aer liber, această masă este de câteva mg. pentru un exploziv primar, de câteva tone pentru un exploziv secundar şi de sute de tone pentru asemenea explozivi cum ar fi azotatul de amoniu in stare pură.

Modelul propus de Kistiakovsky arată că, în esenţă, trecerea de la deflagraţie la un regim stabil de detonaţie este datorat unei creşteri de presiune, ceea ce reflectă importanţa pierderilor laterale. Rezultă de aici că, valoarea masei critice depinde în mod esenţial de forma geometrică şi de gradul de confinare al explozivului. O încărcătură de formă cubică, de masă dată se poate descompune mai uşor prin detonaţie decât aceeaşi masă dispusă într-un strat de grosime mică, deoarece pierderile laterale sunt mult mai mari în ultimul caz.

2.4. Compoziţii (amestecuri) explozive civile Explozivii civili sau industriali sunt utilizaţi în general la excavaţia

mineralelor, a cărbunelui în mine, cariere, lucrări de construcţie a drumurilor şi căilor ferate, amenajărilor hidrotehnice, diverselor fun

, aşiere dorită şi limitatăD şi în acelaşi timp şi încărcătură de azvârlire; în prezent ea nu mai este

utilizată decât în cazul extracţiei materialelor fragile, cum ar fi marmura sau ardezia. În astfel de cazuri, deflagraţia pulberii este mai puţin brutală decât o detonaţie şi acest lucru favorizează extragerea de blocuri voluminoase.

37

Page 36: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

„Domesticirea” nitroglicerinei de către Nobel, prin absorbţie în kieselguhr (1865) apoi gelatinizarea ei cu nitroceluloză a fost o primă revoluţie în utilizarea industrială a explozivilor.

la încărcar

atul de amoniu şi un combustibil lichid a permis r

ρo = 1,5

diametrul critic este de circa 1 mm.

După puţin timp de la apariţia dinamitelor în 1886, în Franţa, Favier cerceta un produs mai puţin periculos, descoperind explozivii nitraţi, amestecuri de azotat de amoniu (AN) (sau radiu) cu diverşi combustibili, cum ar fi făina de lemn (rumeguşul) sau mononitronaftalina (MNN). Aceşti compuşi sunt mai puţin puternici decât precedenţii însă mai siguri şi s-au utilizat chiar

ea proiectilelor în perioada 1914–1918, purtând denumirea de scheineiderită (AN+MNN).

În Germania, plecând de la fabricarea industrială a oxigenului lichid s-a brevetat, în 1898, folosirea sa drept carburant în amestecurile explozive. O simplă absorbţie, în ultimul moment, dar nu fără dificultăţi, pe un combustibil uşor oxidabil, făina de lemn de exemplu, permite pregătirea explozivului pe loc.

Ulterior, amestecul dintre azotealizarea unui compus mult întrebuinţat, foarte sigur, mai sensibil decât

explozivii nitraţi, dar cu o eficacitate mai mică şi cu unele servituţi în utilizare. Pentru ameliorarea continuă a securităţii atât în exploatare, cât şi în

fabricare, depozitare şi transport au fost puse la punct noi tipuri de explozivi industriali, cum ar fi cei „fierţi” şi gelurile explozive.

2.4.1 Dinamitele Dinamita guhr compusă din 75% nitroglicerină absorbită în 25%

Psieselguhr (diatonit) este cea mai veche formă solidă şi pulverulentă a dinamitei. Ea nu mai prezintă decât interes istoric. Deoarece absorbantul era inert şi nu participa la reacţie, el a fost înlocuit rapid cu un amestec de azotat de sodiu şi făină de lemn, obţinându-se astfel o dinamită „pură", pulverulentă cu brizanţă bună, dar marea sa sensibilitate la şoc şi frecare îi limitează întrebuinţarea.

Invenţia ulterioară descoperirilor lui Nobel, dinamita gome, este obţinută prin gelatinizarea nitrocelulozei cu 12% azot, cu nitroglicerină sau amestec de nitroglicerină cu nitroglicol (DNG). Reţeta mai nouă recomandă numai amestec de nitroglicerină şi DNG, acesta din urmă putând fi între 50 şi 100% din explozivi, funcţie de temperatura medie a zonei unde va fi folosit.

Gelatinizarea, dacă este bine executată, scade sensibilitatea la şoc şi frecare la valori acceptabile.

Dinamita goma se prezintă sub forma unei mase plastice, iar proporţia mare de explozivi lichizi 93% îi dă o putere şi brizanţă ridicată la

5 g/cm3, obţinute pe baza unei călduri de explozie mari Qe = 6470 kJ/kg şi a unei viteze de detonaţie deloc neglijabilă D = 7500 m/s;

38

Page 37: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Deoarece ea este foarte puţin suboxigenată, deci produşii de reacţie sunt puţin nocivi, ea este bună pentru lucrările în subteran, dar maleabilitatea relativ m

şi au obţinut un produs ce conţine 60% NG + DNG, 31% azotat de amoniu, 6% făină de lemn, 3% alte 3 care este mai puţin ensibilitate la amorsă.

rea clorurii d

anţe, la �o= 1,3 g/cm3 se obţin Q = 1.5

area dinamitelor trebuie s

nă, sub 5%.

făina de lemn (micşorează masa compoziţiei şi permite totodată să rămână sub o densitate

ică, preţul de cost, sensibilităţile la şoc şi frecare relativ mari fac ca dinamita gomă A să fie utilizată astăzi doar pentru lucrul în roci dure.

În scopul eliminării inconvenienţelor prezentate mai sus, fabricanţii au înlocuit parţial NG şi DNG cu azotatul de amoniu sau sodiu

adaosuri cu Qe = 5.024 m/s, D = 6.500 m/s, �o= 1,53 g/cm rezistent la apă, dar are totuşi o bună sDinamitele pulverulente sunt mult mai sigure ca cele descrise

anterior, dar cu performanţe întrucâtva diminuate, deşi unele conţin dinitrotoluen sau pulbere de aluminiu pentru mărirea efectului prin suflu. Astfel: dinamita cu 23 % nitroglicerină, 11% trotil, 55% azotat de amoniu, 10% azotat de sodiu, 1% făină de lemn are �o= 1,55 g/cm3, Qe= 4310 kJ/kg, D = 5.500 m/s, iar dinamita ce conţine 10% nitroglicerină, 0,25% nitroceluloză (12% azot), 79% azotat de amoniu, 9,75% făină de lemn, 1% stearat de calciu are �o= 1,13 g/cm3, Qe = 3.540 kJ/kg şi D = 3.000 m/s.

Din categoria dinamitelor pulverulente fac parte şi cele antigrizutoare, la care temperatura de explozie este sensibil micşorată prin introduce

e sodiu (diminuează mult performanţele). Spre exemplu: dinamita cu 30% nitroglicerină, 26,5% azotat de amoniu, 40% clorură de sodiu, 3,5% alte ingrediente are �o= 1,1 g/cm3, Qe= 2160 kJ/kg şi D = 3.000 m/s, iar amestecul ce conţine 12% nitroglicerină, 1% nitroceluloză cu 12% azot, 33% azotat de amoniu, 49% clorură de sodiu, 5% alte subst

e 80 kJ/kg şi D = 2.200 m/s. Pe măsură ce proporţia de nitroglicerină scade şi cea de azotat de

amoniu creşte, se ajunge la amestecurile pe bază de azotat de amoniu. Separarea dintre cele două grupe este făcută convenţional la o proporţie de 10% nitroglicerină.

În fabricarea, transportul, depozitarea şi întrebuinţă se ţină seama de acţiunea nocivă a nitroglicerinei şi nitroglicolului

asupra organismului uman. În reglementările americane şi franceze concentraţia maximă admisibilă în aer este de 2 mg/m3.

2.4.2 Explozivii azotaţi (nitraţi, tip N)

Primele reţete ale compoziţiilor din această grupă conţineau iniţial 87 - 95% azotat de amoniu şi di sau trinitronaftalină. Ulterior au fost puse la punct amestecuri cu trotil sau pentrită în scopul unei mai bune sensibilizări a azotatului de amoniu, iar apoi s-a introdus şi o mică proporţie de nitrogliceri

Se utilizează, de asemenea, adaosuri, ca: aluminiul (măreşte mult temperatura de explozie, deci puterea), celuloza, respectiv

39

Page 38: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

critică permite utilizarea amestecului

în medii ). zotatul de amoniu este un produs cu largă întrebuinţare în industria

îngrăşăm ndiu, rea de peste 0,2% substanţe combustibile conduce la apariţia

aracterului z i ic o acorespunzătoare (d 100 ) ă

rod l, te ro prezintă su ai m forme, ceea ce explică creşterea volumului la 32,2 C - primul punct de

olu te ap ste re reşte ată c mpera (214C şi 871% la 100 0C), iar la variaţii de temperatură apare tendinţa de

erare c p preîntâmpina prin evitarea şocu term sau pu o rie d iti tea , s aţi) ori tensioact

Explozivii nitraţi au densităţi mici ρo= 1,0 - 1,2 g/cm3 viteze naţie în jur de 4000 m/s, diametrul critic în jur de 4-6 mm; spre exemp

9% azotat, 11,5% pentrită, 8,5% aluminiu, 1% stearat de calciu are ρo= 1,15 mestecul format din 82% azotat, 12% trotil, 6% făină de lemn ρo= 1,05 g/cm şi D = 4.300 m/s.

este care sensibilitatea sa la amorsă devine insuficientă), clorura de sodiu (scade temperatura de explozie, ceea ce p

grizutoase), stearatul de calciu (îmbunătăţeşte rezistenţa la apăAintelor chimice. În stare perfect pură el nu detună într-un ince

dar adăugac explo iv. Supus unei amorsăr putern e, cu confin re

cr = mm detun uşor. P

cristalinusu foar hig scopic, se b m

0ulte e

tranziţie; sla 20 0

bilita a în ă e ma şi c o d u te tura %

aglom e se oate rilor ice rin tratarea c se e ad vi (s raţi ilic ivi.

, de detocompusul 7

lu:

g/cm3 şi D = 4.400 m/s, iar a3

Compoziţiile pe bază de această sare de amoniu prezintă o serie de avantaje, cum ar fi gazeificarea totală a produşilor de reacţie care sunt, aproape în totalitate, produşi de combustie completă, putere relativ ridicată, securitate mare în exploatare datorită insensibilităţii la şocuri şi frecări, inflamabilitate relativ redusă (de aceea se numesc explozivi de siguranţă).

Cu toate acestea au o rezistenţă mică la umiditate, sunt mai puţin sensibili la amorsă şi mai puţin performanţi decât dinamitele.

Procesul tehnologic de fabricaţie este simplu şi constă doar în mărunţire, amestecare, încartuşare şi ambalare.

În tabelul nr. 1 se prezintă câteva reţete şi unele caracteristici. Tabelul nr. 1 – Unele reţete pentru compoziţii pe bază de AN

Componenţi Reţete [%] DBA

35 DBA 40

DBA44

DBA48

TOVEX 20

TOVEX40

TOVEXA

TOVAN 30

N-3

Azotat de 38 38 35 52 49 27 37 48 amoniu

49

Azotat de sodiu

29 28 28 12 12 15 10 15 12

Apă 17 15 16 14 15 15 15 17 15 Aluminiu 5 10 14 18 - - 15 15 - Trotil - - - - 20 40 20 - 24 Alţi componenţi

11 9 7 4 4 3 3 5 20

40

Page 39: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

2.4.3 Amestecurile tip ANFO Caracteristic pentru ele este faptul că reprezintă un amestec între

azotatul

sigură un cartuş de dinamită sau de exploziv secundar (sensibilitate la amorsă deosebit de redusă).

i este cuprins între 36 şi 45 mm, funcţie de cantitatea de combustibil conţinută.

poziţii conţin 6% hidrocarburi, însă optimul conform

l obţinerii unui compus performant, materiile prime necesită o bună pre

ibilul. Este de dorit ca porozitat

, însă acest lucru duce la creşterea preţului de cost.

; dacă temperatura sa este prea scăzută, securitatea pe timpul exploată

la amorsă. Cel mai utilizat carburant este motorina

Procedeul de fabricaţie este total diferit de cel al explozivilor nitraţi. Azotatul

tr-o manieră omogenă, urmărindu-se un debit constant

lasare. Apoi produsul este ambalat şi depozitat.

recent (1958), ca urmare a necesităţii de a pro încărcaţi în vrac, mai siguri la transport şi în utilizar osibil; ulterior ei au fost completaţi de gelurile e

de amoniu şi un combustibil lichid (hidrocarburi) sub 10%, că datorită diametrului critic foarte mare viteza de detonaţie se modifică mult cu diametrul de mină şi de tipul de confinare, că au densităţi subunitare, că sunt produse foarte performante, sigure (sensibilitatea la şoc este de peste 50 J), dar manifestă o higroscopicitate mare şi necesită pentru iniţiere

Diametrul critic la aceste amestecur

În realitate, densitatea mică a produsului este compensată de un coeficient de umplere maxim al găurii, în special când se utilizează o încărcare pneumatică sub presiune.

Cele mai multe com echilibrului stoichiometric al reacţiei chimice se situează la 5,6%: 3NH4NO3 + (CH2)n → 3N2 + 7H2O + CO2 + 428,8 kJ/kg În scopugătire. Azotatul trebuie să fie suficient de poros, să aibă o suprafaţă

specifică în jur de 6%, pentru a putea absorbi uşor combustea să fie de 10% sau chiar mai mare, în scopul îmbunătăţirii

sensibilităţii la amorsăCarburantul nu trebuie să se evaporare în condiţii normale de

depozitarerii şi manipulării devine redusă, iar dacă este prea ridicat, se

diminuează mult sensibilitatea .

este dispus pe o bandă transportoare şi printr-un set de duze se injectează combustibilul în

şi perfect controlabil funcţie de grosimea stratului de pe bandă şi de viteza de dep

2.4.4 Explozivii „fierţi” şi gelurile Explozivii fierţi au apărut relativ duce explozivi care să poată fi

e, mai puternici dacă este pxplozive, încartuşate.

41

Page 40: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Aceste amestecuri sunt pe bază de azotat de amoniu care conţine 10 – 15% a fectează performanţele explozive. În plus, în ele se mai p

il, pentolită, bescolită, dinitrotoluen, azotat de hidrazină), sau inert (hexametilentetranitramină);

− un combustibil (zahărul, melana, sulful, cărbunele de lemn, ureea sau chiar aluminiul);

− azotat de sodiu sau calciu (facilitează fixarea produsului în gaura de mină);

− un agent reticular (bicromatul de potasiu spre exemplu, pentru a controla mai bine vâscozitatea);

− glicerină, glicol sau chiar metanol (permit utilizarea la temperaturi joase);

− coloizi hidrofili (evită difuzia apei în exteriorul emulsiei şi îmbunătăţeşte stabilitatea);

− microbile de sticlă ori plastic sau microbule de aer (îmbunătăţesc stabilitatea);

− un gelatinizator sau agent de îngroşare (nu permite apariţia fenomenului de segregare şi dă amestecului consistenţa unui gel).

Explozivii fierţi şi gelurile pot să conţină pentru cel mai tipic caz: − 10 – 20 % apă; − 30 – 70% azotat de amoniu; − 10 – 15% azotat de sodiu; − 15 – 20% azotat de calciu; − 15 – 25% aluminiu; − 5 – 15% trotil sau alt exploziv secundar; − 1 – 2 % gelifiant; − 0,1 – 2 % stabilizator; − 3 – 15% glicol, glicerină etc.

pă, procent care nu aot găsi: − un sensibilizator activ (trot

42

Page 41: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolul III

3. TEHNICI ŞI TEHNOLOGII DE UTILIZARE A SISTEMELOR EXPLOZIVE

3.1. Generalităţi Executarea lucrărilor de împuşcare se face pe baza unui proiect

tehnic de împuşcare, avizat conform normelor legale în vigoare, în care sunt precizate: descrierea obiectivului de împuşcat şi amplasamentul acestuia, condiţiile locale care intervin în executarea lucrărilor, fazele tehnologice de realizare a acestora, rezultatele estimate, mijloacele tehnice şi măsurile organizatorice pentru protecţia personalului care efectuează lucrările, a mediului înconjurător şi populaţiei învecinate, modul de asigurare tehnico – materială şi normele de tehnica securităţii şi protecţia muncii.

Lucrările de împuşcare au la bază o serie de etape obligatorii, cu rol de pregătire, proiectare şi realizare:

A. Pregătirea întocmirii proiectului tehnic de împuşcare: − analiza caracteristicilor obiectivului şi a amplasamentului acestuia; − analiza condiţiilor locale; − stabilirea elementelor de interes pentru realizarea proiectului

tehnic de împuşcare. B. Întocmirea proiectului tehnic de împuşcare: − stabilirea modului de executare a lucrării; − proiectarea parametrilor energiei exploziei şi a încărcăturilor de

exploziv; − estimarea efectelor exploziilor asupra obiectivului de împuşcat şi a

obiectivelor învecinate; − stabilirea celor mai eficiente măsuri de siguranţă şi mijloace

tehnice pentru protecţia obiectivelor învecinate şi mediului înconjurător la efectele exploziilor;

− stabilirea modului de asigurare tehnico – materială; − stabilirea normelor de tehnica securităţii şi protecţia muncii

specifice, ce vor fi aplicate; − avizarea conform normelor legale în vigoare.

43

Page 42: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

C. Executarea propriu – zisă a lucrărilor de împuşcare: − pregătirea obiectivului pentru împuşcare; − îndepărtarea tuturor elementelor care pot conduce la împiedicarea

desfăşurării lucrărilor de împuşcare conform proiectului; − perforarea găurilor de mine; − realizarea şi introducerea încărcăturilor explozive; − realizarea sistemului de iniţiere; − verificarea reţelei de împuşcare; − instalarea mijloacelor de protecţie a mediului înconjurător şi a

obiectivelor din vecinătate; − executarea împuşcării; − înregistrarea efectelor manifestate pe timpul lucrărilor de

împuşcare; − verificarea şi evaluarea rezultatelor. În tabelul următor sunt prezentate metodele de iniţiere utilizate în

prezent pe plan mondial. Metodele cele mai performante sunt cele neelectrică şi electronică.

Tabelul nr. 2 Mijloace folosite la punerea în practică a metodelor de iniţiere

Metoda de iniţiere

Mijlocul de declanşare a impulsului de

iniţiere

Mijlocul de transport a impulsului de iniţiere, de la locul iniţierii la

încărcătură

Mijlocul de transmitere a

impulsului de iniţiere la încărcătura

explozivă

Pirotehnică Chibrit, aprinzător pirotehnic Fitil ordinar

Capsă detonantă pirotehnică sau capsă detonantă pirotehnică – fitil detonant – capsă detonantă / buster

Electrică Explozor Conductori principali şi secundari

Capse detonante electrice

Neelectrică Pistol starter tip NONEL sau DYNASHOC

Fitil tip NONEL sau DYNASHOC

Capse detonante tip NONEL sau DYNASHOC

Inductivă Transformator Conductori electrici Magnadet

Capse detonante electrice

Electronică Explozor computerizat

Cutie de conectare şi conductori electrici

Capse detonante electronice

44

Page 43: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.2. Utilizarea explozivilor la suprafaţă Derocarea prin lucrări de împuşcare constituie cel mai uzitat mod de

lucru pentru extragerea rocilor tari în cariere, acest procedeu fiind pe cale de a se generaliza şi în construcţii pentru executarea de săpături, taluzări şi chiar demolări. Pentru executarea lucrărilor de împuşcare la suprafaţă s-au studiat şi elaborat mai multe procedee de împuşcare, dintre care amintim împuşcarea cu găuri de mină, găuri de sondă, galerii cu încărcături concentrate sau încărcături alungite, sau variante ale acestora.

Alegerea procedeului de împuşcare adecvat condiţiilor concrete de lucru se face în baza unor cerinţe, impuse de necesitatea realizării unor indicatori tehnico-economici corespunzători, în condiţiile asigurării unui grad de securitate sporit la efectuarea lucrărilor de împuşcare.

Principalele cerinţe care determină alegerea tehnologiei de împuşcare sunt:

– utilizarea procedeului de împuşcare care să asigure derocarea în condiţiile realizării unei mase miniere fără blocuri supragabarit, la o granulaţie care să satisfacă necesităţile procesului tehnologic;

– folosirea unor materiale explozive în concordanţă cu proprietăţile fizico-mecanice ale rocilor;

– utilizarea unor materiale explozive şi mijloace de iniţiere care să permită efectuarea lucrărilor de împuşcare în condiţii de siguranţă;

– asigurarea protecţiei utilajelor şi personalului faţă de unda aeriană de şoc, a bucăţilor de rocă aruncate în timpul exploziei, precum şi a obiectivelor construite în zonă, faţă de acţiunea seismică a exploziei.

La proiectarea tehnologiei de împuşcare trebuie să se aibă în vedere atât condiţiile geologico-miniere în care se vor desfăşura lucrările de derocare, cât şi aspectele de eficienţă economică şi de securitate a muncii la operaţiile cu materiale explozive. Realizarea acestor deziderate presupune cunoaşterea domeniului de aplicare a procedeelor de împuşcare, alegerea judicioasă a materialelor explozive şi stabilirea exactă a parametrilor de amplasare a încărcăturilor. Evident, desfăşurarea lucrărilor în condiţii de securitate necesită cunoaşterea atât a influenţei exploziilor asupra mediului înconjurător (undă seismică, undă de şoc aeriană, gaze nocive rezultate în urma descompunerii substanţelor explozive, aruncarea bucăţilor de rocă ), precum şi a influenţei unor factori externi asupra materialelor explozive şi mijloacelor de iniţiere folosite.

3.2.1. Alegerea materialelor explozive şi a mijloacelor de iniţiere Alegerea materialelor explozive adecvate anumitor condiţii de

utilizare trebuie făcută astfel încât să se asigure corelarea caracteristicilor

45

Page 44: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

intrinseci ale acestora cu o serie de factori cum ar fi: condiţiile geologico-miniere şi climatice, caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor care se împuşcă, procedeul de derocare utilizat, eficienţa economică şi nu în ultimul rând gradul de securitate.

Primul factor care trebuie luat în considerare este procedeul de împuşcare care se preconizează a fi utilizat, procedeu care se stabileşte în funcţie de condiţiile geologico-miniere şi dotarea tehnică a unităţii. În cazul procedeului de împuşcare cu găuri de mină se vor utiliza explozivi încartuşaţi la un diametru cât mai apropiat de cel al găurii, sau explozivi în vrac având diametrul critic mai mic decât cel al găurii de mină. La împuşcarea cu găuri de sondă se vor folosi explozivi în vrac (AM-1, geluri explozive), situaţie în care se poate realiza un indice de încărcare egal cu unitatea. Un indice de încărcare subunitar (cazul utilizării explozivilor încartuşaţi) presupune existenţa unor goluri de aer în masa încărcăturii explozive, sau între încărcătură şi rocă. Ca urmare, în timpul exploziei se diminuează valoarea presiunii undei de şoc şi se reduce cantitatea de energie transmisă rocii, ceea ce înseamnă că o parte din energia explozivă se pierde, fără a fi utilizată în scop util.

Analizând posibilitatea utilizării unor anumite sorturi de explozivi sau mijloace de iniţiere prin prisma condiţiilor geologico-miniere şi climatice, trebuie avut în vedere, în primul rând, limitele de temperatură indicate pentru fiecare sort în parte, precum şi rezistenţa la apă a acestora. Într-un zăcământ cu condiţii hidrologice dificile nu se vor utiliza decât explozivi rezistenţi la apă (dinamită RA, geluri explozive), explozivii pulverulenţi putând fi folosiţi dacă se iau măsuri suplimentare de protejare a încărcăturilor faţă de apă.

Domeniul de utilizare a explozivilor este limitat şi în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor împuşcate. Energia necesară pentru sfărâmarea rocii este în relaţie directă cu unele mărimi mecanice cum ar fi: rezistenţa la compresiune şi tracţiune a rocii, modulul de elasticitate, coeficientul lui Poisson şi viteza de propagare a sunetului în rocă. În condiţiile unor roci de tărie mare este necesară utilizarea unor explozivi capabili a dezvolta o energie mare în timpul reacţiei de descompunere explozivă. În rocile intens fisurate este necesară utilizarea unui exploziv care dezvoltă o cantitate mare de gaze, chiar dacă energia acestuia este mai mică decât cea necesară tipului respectiv de rocă. Pentru explozivul AM-1, s-a stabilit că acesta poate fi utilizat cu succes în roci având coeficientul de tărie după Protodiakonov f =10, precum şi în toate categoriile de roci intens fisurate.

Domeniul de utilizare a acestui tip de exploziv poate fi extins până la f=12, dacă se realizează încărcarea mecanizată a acestuia, situaţie în care densitatea de încărcare creşte de la 0,9 la 1,2 kg/dm3, realizându-se o concentrare de energie mai mare în camera de explozie.

În roci cu f > 12 este necesar să se utilizeze un exploziv cu energie mare (cazul gelurilor explozive sau a dinamitei încărcată mecanizat în găurile de sondă).

46

Page 45: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Este menţionat faptul că cercetările întreprinse până în prezent nu au reuşit să conducă la elaborarea unor relaţii cantitative, riguros exacte, pentru calculul cantităţii de energie explozivă necesară sfărâmării rocii, care să ia în considerare parametrii termodinamici ai explozivului şi caracteristicile fizico-mecanice ale rocii împuşcate.

Cantitatea de energie transmisă rocii se poate aprecia în funcţie de impedanţa acustică a rocii. Este cunoscut că în zona deformaţiilor elastice unda de şoc se propagă cu o viteză apropiată de viteza sunetului. Dacă viteza de propagare a sunetului în roca respectivă are valoare mai mică decât viteza de detonaţie a explozivului, înseamnă că unda de şoc se va amortiza şi rocii i se va transmite o cantitate mai mică de energie explozivă.

Sub acest aspect calitativ, alegerea judicioasă a explozivului poate fi apreciată în funcţie de valoarea raportului impedanţelor acustice ale rocii şi ale explozivului

γρ⋅⋅

=D

CI e

în care: Ce – viteza de propagare a undei longitudinale în rocă, numeric egală

cu viteza de propagare a sunetului în tipul respectiv de rocă, m/s; ρ - densitatea rocii, kg/m3; D – viteza de detonaţie a explozivului, m/s; γ - densitatea explozivului, kg/m3. Cea mai mare parte din energia potenţială a explozivului este

transmisă mediului înconjurător în situaţia în care valoarea raportului este unitară. Se poate aprecia că în limitele 0,8………1,5 se transmite aproximativ 90% din energia eliberată în timpul exploziei, în condiţiile în care se realizează un indice de încărcare egal cu unitatea.

Sub aspectul eficienţei economice este indicat ca alegerea explozivilor să se facă ţinând cont şi de cheltuielile pe unitatea de energie explozivă.

Analiza economică ar putea fi extinsă luându-se în calcul şi alte economii la cost, cum ar fi cele datorate reducerii manoperei la realizarea încărcăturilor explozive şi la burare, prin mecanizarea acestor operaţii, sau cele prilejuite de micşorarea volumului de lucrări pentru introducerea explozivilor (galerii – găuri de sondă etc.), ca urmare a folosirii unui exploziv mai puternic. La alegerea materialelor explozive trebuie însă să primeze criteriul de securitate, criteriu care de altfel determină şi tipurile de mijloace de inerţie necesare a fi utilizate.

Generalizarea utilizării fitilului detonant pentru iniţierea încărcăturilor explozive, în locul capselor detonante electrice standard, a constituit un pas important în creşterea gradului de securitate la efectuarea lucrărilor de împuşcare la suprafaţă. Următorul pas a fost întreprins prin utilizarea

47

Page 46: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

încărcăturilor TH – 400 pentru iniţierea explozivului AM – 1 şi a gelurilor explozive în găurile de sondă. Folosirea încărcăturilor de iniţiere permite obţinerea unor economii importante, comparativ cu utilizarea pentru iniţierea dinamitei sau astralitei. În ultima perioadă au fost iniţiate cercetări pentru stabilirea posibilităţii utilizării încărcăturilor TH – 400 pentru iniţierea încărcăturilor de AM – 1 din galerii. Deocamdată, pentru iniţierea acestor încărcături, este recomandată utilizarea numai a astralitei şi a dinamitei.

Pentru iniţierea reţelelor de împuşcare constituite din fitil detonant şi realizarea intervalului de întârziere între grupele de încărcături care detonează deodată, pot fi utilizate atât mijloace electrice cât şi pirotehnice. Prin utilizarea sistemului de iniţiere constituit din fitil detonant şi capse electrice cu mică intensitate de funcţionare se reduce la minimum pericolul datorat sarcinilor electrice străine. Acest pericol este eliminat total prin folosirea capselor electrice cu intensitate mare de funcţionare sau a capselor pirotehnice pentru iniţierea reţelei de fitil detonant şi a releelor detonante pentru realizarea întârzierii corespunzătoare între încărcăturile care detonează deodată. Capsele detonante electrice cu mică intensitate de funcţionare pot fi utilizate fără rezerve, pentru iniţierea la suprafaţă a fitilului detonant, în perioadele din cursul anului fără descărcări electrice, luându-se măsurile indicate de normele privitoare la întreruperea energiei electrice şi distanţele de siguranţă faţă de liniile electrice de înaltă tensiune şi staţiile radio sau radar.

3.2.2. Parametrii lucrărilor de împuşcare În funcţie de scopul împuşcării şi condiţiile în care aceasta se

execută, încărcăturile explozive utilizate pot fi concentrate sau alungite. Se numesc încărcături concentrate, încărcăturile de formă sferică şi cilindrică sau paralelipipedică, dacă raportul dintre înălţimea de diametru, respectiv latura bazei paralelipipedului, nu este mai mare de 4. După construcţia lor, încărcăturile pot fi continui sau discontinui (încărcături separate între ele prin intervale de buraj sau aer).

Dacă încărcăturile se amplasează direct pe rocă, acestea se numesc încărcături aplicate.

Acţiunea încărcăturii asupra rocii este determinată de mărimea acesteia şi distanţa până la suprafaţa liberă. Pentru aceeaşi cantitate de exploziv, Q, dacă variază distanţa până la suprafaţa liberă, pot apărea mai multe situaţii privitoare la acţiunea explozivului asupra rocii.

Aceasta este caracterizată de indicele de acţiune a exploziei, care reprezintă raportul dintre raza conului de rupere şi anticipantă.

Dacă n > 1, roca va fi sfărâmată intens şi aruncată în afara zonei de acţiune a exploziei, împuşcarea fiind denumită împuşcare de aruncare. În cazul în care n ≤ 1, roca mărunţită nu va fi aruncată

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ =

Wrn

48

Page 47: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

în afara zonei de acţiune a exploziei, împuşcarea fiind denumită împuşcare de afânare. Pentru n 1 , valoarea anticipantei fiind mare, se produce numai fisurarea masivului până la suprafaţa liberă, împuşcarea denumindu-se împuşcare de fisurare. Există şi situaţia când acţiunea exploziei nu se manifestă la suprafaţa liberă, producându-se numai o cavitate în jurul încărcăturii de exploziv, împuşcarea efectuată purtând denumirea de împuşcare de camuflet.

Fig. 1. Acţiunea încărcăturilor explozive asupra masivului de rocă. Pentru împuşcările de afânare (n 1≈ ), volumul de rocă împuşcat est

aproximativ egal cu cubul distanţei de la încărcătură la suprafaţa liberă e

( )3WV ≈ . Cunoscându-se cantitatea de exploziv necesară pentru derocarea necesităţii de volum q (kg/m3), se poate stabili cantitatea totală de exploziv Q = q . W3.

Deci, principalul parametru care trebuie avut în vedere pentru a realiza efectele dorite ale unei împuşcări este distanţa de la încărcătură la suprafaţa liberă (anticipanta).

Mărimea anticipantei este direct proporţională cu cantitatea de exploziv şi energia potenţială a explozivului utilizat. Cantitatea de exploziv fiind determinată de dimensiunile camerei în care se încarcă explozivul, se poate spune că anticipanta este în relaţie directă cu diametrul găurilor de sondă sau de mină, sau cu volumul lucrărilor miniere în cazul procedeului de împuşcare cu galerii.

Determinarea valorii optime a anticipantei are o importanţă deosebită în obţinerea rezultatelor scontate ale împuşcării. Prin creşterea anticipantei se măreşte rezistenţa, fapt care determină rămânerea unor praguri pe vatra treptei, micşorarea conducând la un consum neraţional de energie explozivă, cea mai mare parte a acestuia fiind consumată pentru aruncarea rocii împuşcate.

La utilizarea procedeului de împuşcare cu găuri de sondă, un alt parametru care influenţează decisiv rezultatele împuşcării este subadâncirea. Este cunoscut că porţiunea care urmează a fi detaşată opune cea mai mare rezistenţă în zona în care este încastrată în masiv (talpa găurii). Pentru a

49

Page 48: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

realiza ruperea de masiv este necesar ca în această zonă să se utilizeze o cantitate mai mare de energie, respectiv să se înmagazineze în gaura de sondă o cantitate mai mare de exploziv. Pentru aceasta, gaura se prelungeşte sub nivelul vetrei, pe o lungime care este determinată de anticipantă, înclinarea stratificaţiei, gradul de fisurare şi alterare a masivului, locul de iniţiere şi înclinarea talazului.

În literatură se indică ca limită pentru subadâncire valoarea 0,3 W, la valori mai mari energia explozivă ne mai fiind utilizată în întregime. Ea poate avea valori mai mici sau poate lipsi în cazul unor roci alterate, fisurate sau în cazul în care stratificaţia este orizontală. Direcţia de avansare a frontului faţă de sensul de înclinare a stratificaţiei poate influenţa de asemenea mărimea subadâncirii. Dacă direcţia de avansare a frontului este în sensul înclinării, subadâncirea va fi mai mare, valoarea sa fiind cu atât mai mare cu cât creşte înclinarea stratificaţiei. La o avansare în sens opus înclinării stratificaţiei, valoarea subadâncirii creşte odată cu micşorarea unghiului de înclinare a stratificaţiei.

3.2.3. Procedee de împuşcare În funcţie de natura rocilor dislocate, de morfologia terenului, tehnica

de lucru avută la dispoziţie, precum şi de elementele geometrice ale fronturilor de lucru, derocarea cu ajutorul explozivilor se face în mod obişnuit prin amplasarea acestora în găuri de mină, guri de sondă şi galerii. Ocazional, se mai practică şi derocarea cu explozivi amplasaţi în crăpăturile existente în masiv sau în spatele unor blocuri de rocă existente pe taluzuri ori berme.

Împuşcarea cu găuri de mină. Procedeul de împuşcare cu găuri de mină se utilizează pentru derocarea în cazul treptelor mici, corectarea fronturilor de lucru, spargerea blocurilor supragabarit, extragerea blocurilor cu forme geometrice regulate, executarea şanţurilor prin lucrări de perforare-împuşcare, construcţii de drumuri etc.

Fig. 2. Amplasarea găurilor de mină la extragerea treptelor de lucru

cu înălţimea mică: a – găuri orizontale; b – găuri verticale.

50

Page 49: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Diametrul găurilor de mină este condiţionat de diametrul încărcăturilor de exploziv, acceptându-se totuşi că diametrul unei găuri de mină poate fi de maximum 75 mm.

În general, încărcăturile explozive sunt constituite din explozivi încartuşaţi, în ultima perioadă utilizându-se şi amestecuri simple explozive sau fitil detonant.

Modul de amplasare a găurilor de mină, precum şi înclinarea acestora, se stabileşte în funcţie de configuraţia terenului şi destinaţia lucrărilor de împuşcare. În cazul lucrărilor de derocare în având înălţimea mică, găurile de mină pot fi pe i vertical, amplasarea lor pe verticală fiind cea corectarea taluzurilor şi a bermelor de lucru, găuril funcţie de condiţiile concrete din teren. Câteva exemple sunt prezentate în fig. 3. În cazul extragerii unor blocuri cu forme regulate, găurile se perforează paralel între ele şi cu feţele care se detaşează (fig. 4).

cariere cu trepterforate atât orizontal cât ş

mai uzitată (fig. 2). Pentrue de mină se amplasează în

Fig. 4 Amplasarea găurilor de mină Fig

penfeţe

51

Fig 3. Amplasarea găurilor de mină pentru corectarea taluzurilor sau bermelor de lucru (exemple): a – lichid rea surplombelor; ab – corectarea taluzului; c – lichidarea pragurilor pe bermă.

. 5 Gaură de mină cu cuptor tru extragerea blocurilor cu regulate

Page 50: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Găurile cu cuptor (fig. 5) se utilizează în cazul în care este necesară nor anticipante mai mari. cutarea tranşeelor

învingerea uExe şi şanţurilor se realizează în condiţiile

existenţetreptelor cu

. puşcarea cu găuri de sondă. Extragerea rocilor în cariere,

săparea tranşeelor şi a drumurilor de acces în cariere, executarea platformelor, precum şi a unor împuşcări speciale cum sunt împuşcările dirijate, împuşcările subacvatice etc, se execută prin procedeul de împuşcare cu găuri de sondă.

Acest procedeu de împuşcare se poate aplica în următoarele condiţii: − rocile în care se forează să aibă stabilitatea suficientă, pentru a se

menţine gaura forată; − înălţimea treptelor să fie cuprinsă între 10 şi 30 m, situaţie în care

se pot realiza indicatori tehnico-economici superiori altor procedee de împuşcare;

− morfologia terenului să permită deplasarea utilajelor de forare şi amplasarea lor fără a fi luate măsuri suplimentare de ancorare.

În cazul în care se impun condiţii de granulometrie pentru materialul derocat sau este necesară protejarea unor obiective din zona carierei, împuşcarea cu găuri rămâne, practic, singurul procedeu de lucru posibil a fi utilizat.

i unei singure suprafeţe libere, pe când derocarea în cazul exploatării înălţime mică, a două suprafeţe libere.

Anticipanta, distanţa dintre găurile executate pe un rând sau dintre rânduri, greutatea încărcăturii de exploziv, cu alte cuvinte parametrii lucrărilor de împuşcare, se stabilesc în funcţie de numărul suprafeţelor libere

Îm

Fig. 6. Amplasarea găurilor de sondă la împuşcarea

ăuri de sondă paralele,

treptelor de lucru: a – găuri de sondă verticale; b – găuri de sondă înclinate; c – găuri ajutătoare la vatră; d – gamplasate în cuiburi; e – găuri de sondă amplasate pe taluz.

52

Page 51: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Diametrul găurilor de sondă este cuprins între 75 şi 250 mm. În ultima perioadă se utilizează şi diametre mai mari, ajungând chiar până la 400 mm. Alegerea

ituite din explozivi granulari sau şlamuri

nsumul specific de exploziv, productivitatea găurii şi granulometria material

plasare a găurilor de sondă (fig. 6, a şi b). unele situaţii, pentru a elimina eventualele praguri care rămân pe

treaptă

ntitatea de exploziv dintr-o gaură de sondă fiind în funcţie de diametrul acesteia, pentru mărirea cantităţii de explo e sondă de diametru mai mare. C dă paralele(fig. 6, d).

permite for ilor de sondă verticale, acestea se amplasează pe taluz (fig. 6, e

Îm a cu galerii. Ca urmarea a gradului scăzut de securitate, la efectu cu galerii ar ă, în cariere folosindu-se în sp ăparea tranşeelor, rete

.

diametrului se face, în general, în funcţie de gradul de fisurare a masivului împuşcat.

Încărcăturile explozive sunt constexplozive, sporadic utilizându-se explozivi încartuşaţi. Pentru iniţierea

explozivilor de bază, se fac eforturi pentru a se generaliza încărcăturile explozive TP – 400. Transmiterea detonaţiei la încărcăturile de iniţiere şi/sau între găuri se realizează cu ajutorul fitilului detonant.

Modul de amplasare a găurilor de sondă se stabileşte în funcţie de înclinarea treptelor de lucru şi de tehnica de forare din dotare. Cu toate că prin utilizarea găurilor de sondă înclinate se obţin unele avantaje în ceea ce priveşte co

ului împuşcat, amplasarea găurilor de sondă pe verticală este cel mai des utilizată, ca urmare a productivităţii sporite a utilajelor de forare la acest mod de am

Îndupă împuşcare, se forează găuri de sondă orizontale (fig. 6, c)

amplasate sub talpa găurilor forate vertical. Este cunoscut faptul că există o dependenţă între anticipată şi

cantitatea de exploziv împuşcată. Cu cât anticipata este mai mare, cu atât cantitatea de exploziv necesară este mai mare. Ca

ziv este necesară utilizarea unor găuri dum acest lucru nu este întotdeauna posibil, se forează găuri de son între ele, având diametrul care se foloseşte în mod curent în carieră

În cazul în care tehnica din dotare, sau configuraţia terenului nu area găur

).

puşcarearea lucrărilor cu materiale explozive, procedeul de împuşcaree o arie de aplicabilitate din ce în ce mai redus

ecial pentru formarea treptelor de lucru, s zarea vârfurilor şi împuşcarea treptelor cu înălţime mare

53

Page 52: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

54

Dintre dezavantaj

5 – puţ.

ele metodei, enumerăm:

grad ridicat de pericol la lichidarea unor eventuale rateuri; − proiectarea la distanţă mare a bucăţilor de rocă detaşate din

masiv; − ponderea mare a blocurilor supragabarit în materialul derocat; − efect seismic de mare intensitate. Acestea fac ca procedeul de împuşcare cu galerii să fie folosit din ce

în ce mai rar pentru extragerea substanţei minerale utile şi a rocilor în cariere. În funcţie de modul de amplasare a încărcăturilor explozive, se disting

trei variante ale acestui procedeu de împuşcare: galerii cu încărcături concentrate;

a lucrărilor miniere de împuşcare cu

ionale;

cărcături explozive;

Fig. 7. Schemla procedeul galerii: a – galerii cu încărcături concentrate; b – galerii cu

rcături alungite; 1 – galeria încătransversală (de acces); 2 – galerii direcţ3 – camere de minare; 4 – în

− volum mare de manoperă pentru executarea lucrărilor miniere; − nivel de securitate scăzut la operaţiile de manipulare a materialelor

explozive; − volum mare de lucru la operaţiile de încărcare cu exploziv şi

burare; −

−− galerii cu încărcături alungite; − galerii cu încărcături concentrate şi intervale de aer. În figura 7 se prezintă schema lucrărilor miniere şi modul de

amplasare a încărcăturilor explozive.

Page 53: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.2.4. Spargerea blocurilor supragabarit

încărcături aplicate sau introduse în găuri de mină. Blocurile supragabarit pot fi sparte cu ajutorul explozivilor, prin

Cantitatea de exploziv necesară se calculează cu relaţia:

VqQ ⋅= [ ]kg în care: V este volumul blocului supragabarit, m3;

q – consumul specific de exploziv, kg/m3. Consumul specific de exploziv, stabilit pentru cele două metode de

împuşcare, variază în limite largi în funcţie de tăria rocii, după cum urmează: – încărcături aplicate q = (0,25…1) kg/m3; – încărcături în găuri de mină q = (0,09…0,4) kg/m . La utilizarea încărcăturilor aplicate, dacă volumul blocului este mai

mare de 2 m

3

loziv şi a distanţei de împrăştie

forează în mijlocul blocului. Distan nu va fi mai mare decât lungimea pe care gaura este încărcată, iar distanţa dintre găuri va fi de 0,5 … 0,7 din această distanţă.

3, se folosesc două sau trei încărcături. entru reducerea consumului specific de expP

re a materialului există tendinţa de a se generaliza utilizarea încărcăturilor cumulative.

La împuşcarea cu găuri de mină, lungimea acestora trebuie să reprezin . Găurile sete (0,3…0,7) h; dar să nu fie mai mică de 0,3 m

ţa de la gaură la marginea blocului

3 – fitil deto În unele ţări s-a generalizat metoda de împuşcare cu gări de mină şi

nt la apă sau fitil detonant, încărcătura burându-se cu apă. În 0 C, în apă se adaugă 5…10% NaCl sau KCl.

exploziv rezisteperioadePrin ap

8. Împuşcarea blocurilor

1 – buraj; 2 – exploziv;

nant.

Fig.supragabarit cu încărcături în găuri de mină:

le cu temperaturi sub 0licarea acestui procedeu de împuşcare s-a realizat reducerea

consumului specific de exploziv şi a distanţei de împrăştiere a bucăţilor de rocă.

55

Page 54: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.2.5. Lucrări de rambleiere, debleiere şi de netezire prin explozie

ivilor pentru executarea unor lucrări specifice activităţii lor, cum ar fi: săparea fundaţiilor în roci de tărie mare, săparea canalelor şi a tranşeelor, executarea unor platforme de lucru, realizarea unor taluze netede, iar în ultimii ani construirea unor baraje prin depunerea directă în locul acestora a unui volum mare de masă derocată din versanţii alăturaţi.

Majoritatea lucrărilor de acest gen se execută în special prin împuşcări la care roca nu este numai sfărâmată ci şi aruncată în direcţia dorită.

Astfel de împuşcături sunt pretenţioase, fapt pentru care este indicat ca să se execute în baza unui proiect elaborat de o unitate specializată în această direcţie, proiect avizat de forurile competente.

ă nu numai pentru sfărâmarea rocii, ci şi pentru dirijarea ei într-o direcţie, se realizează o împuşcare de aruncare.

Cantitatea de exploziv se determină cu relaţia:

În ultima perioadă de timp, lucrările de împuşcare au încetat a mai fi

un apanaj al mineritului. În special constructorii sunt cei care au făcut apel la avantajele pe care le oferă utilizarea exploz

Împuşcarea de aruncare. Mărind cantitatea de exploziv, astfel încât

energia să fie utilizatanumită

( )33 6,04,0 nKWqQ ca +⋅⋅= [ ]kg în care: qa este consumul specific de exploziv la împu

3şcarea de

aruncareW ta, m; N indicele acţiunii exploziei;

ficient de corecţie în funcţie de adâncimea încărcăturii,

, kg/m ; – anticipan

–Kc – coe

Kc = Wx

unde:

c

c

abW

x−

=

a = b =0,5 W(n+1) [m]

ac – coeficient empiric, având valorile ac = 313 pentru W ≤ 100 m ac = 466 pentru W > 100 m

bc – adâncimea de plasare a încărcăturii mai mare de 25 m, pentru care nu se constată efecte mari ale exploziei.

Pentru W ≤ 25 m x = 0 Distanţa dintre încărcăturile de pe un rând şi dintre rânduri se

stabileşte în funcţie de indicele de acţiune a exploziei, cu relaţia:

56

Page 55: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

O parte din materialul derocat se depune la suprafaţă pe cele două borne, iar o altă parte rămâne în excavaţia creată prin împuşcare. Adâncimea liberă a excavaţiei este în funcţie de anticipantă şi de indicele acţiunii exploziei, luat în calculul cantităţii de exploziv.

În roci stâncoase şi nestâncoase, în afara celor cu structură argiloasă

şi argilo- liberă a excavaţiei se determină după cu

– sol:

pamântoasă, pentru n<2, adâncimea m urmează:

3 [ ]m

12 −n=Whe

d utilizează un exploziv de re:

acă se brizanţă ma

nWhe ⋅⋅= 5,0 [ ]m – roci stâncoase:

)6,02,0( += nWhe [ ]m pentru n ≥ 2;

=

e

– în roci stâncoase: Whe

– în soluri argiloase şi argile-nisipoase: [ ]m

)12(45,0 −= nWh [ ]m Dacă încărcăturile sunt plasate pe un singur rând, toate vor fi iniţiate

cu acelaşi timp de întârziere. În cazul în care încărcăturile sunt plasate pe mai multe râ rilor este determinată de amplasa

de direcţia de aruncare, următoarele rânduri, pe măsura îndepărtării de direcţia de aruncare, la intervale din ce în ce mai mari. Timpul de întârziere între încărcăturile care detonează deodată se stabileşte cu relaţia sau în condiţii geologico-miniere dificile, timpul de întârziere între încărcături, stabilit cu relaţia amintită, se măreşte de 1,2 … 1,5 ori.

nia creată la o Fig. 9. Pâlîmpuşcare de aruncare.

nduri, ordinea de iniţiere a încărcăturea acestora faţă de direcţia de aruncare. Primul va fi iniţiat rândul

care se află mai aproape

57

Page 56: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Executarea canalelor sau tranşeelor prin procedeul de împuşcare cu găuri de sondă. La executarea canalelor cu adâncime de maximum 4 m, gurile de sondă se forează vertical (fig. 10 ). În această situaţie, materialul derocat va fi aruncat, în cantităţi aproximativ egale, pe ambele părţi ale canalului. Dacă materialul derocat trebuie depus pe o anumită parte a canalului, găurile de sondă vor fi forate înclinat (fig. 11). În roci stâncoase, găurile de sondă, de diametru mai mic, se vor fora pe ambele margini ale canalului (fig. 12).

Lungimea găurilor verticale se calculează cu relaţia:

în care: h este adâncimea proiectată a canalului, m.

e tăria rocii

Tabelul 3 – Valorile coeficientului Ks

sg Khl ⋅= [ ]m

Ks – coeficient de subadâncire, care depinde d(tabelul 3):

Tipul rocii Valoarea coeficientului de subadâncire Ks

- nisip umed 1,20 …. 1,30 - sol nisipos şi loess 1,15 … 1,20 - argilă nisipoasă 1,10 … 1,15 - argilă 1,05 … 1,10

Fig. 10. Săparea canalelor cu găuri de sondă verticale: 1 – exploziv; 2

– buraj; 3 – conturul proiectat al excavaţiei. În cazul găurilor înclinate, lungimea acestora va fi:

sghl = Kαsin

unde α este unghiul de înclinare a găurii. [ ]m

58

Page 57: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În roci stâncoase, subadâncirea va fi 10 … 15% din lungimea găurii (la lungimi de până la 5m).

Fig. 11. Săparea canalelor cu găuri de sondă înclinate; 1 – exploziv; 2 – buraj; 3 – profilul proiectat al canalului.

Fig. 12. Săparea canalelor în roci de tărie mare: 1 – exploziv; 2 –

buraj; 3 – profilul proiectat al canalului; I, II – ordinea de întârziere. Distanţa dintre găuri se stabileşte cu relaţia: – pentru n ≤ 3,5

[ ]a = 0,5 W(n+1) m– pentru n > 3,5

6,04,01+

⋅=nWa

[ ]m +n

59

Page 58: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Lungimea încărcăturii nu va fi mai mare de ¾ din lungimea găurii. Porţiune runt concasat .

a de gaură neîncărcată se burează cu nisip sau piatră măă

Fig. 13. Săparea tranşeelor cu găuri de sondă: 1 – exploziv; 2 – buraj;

3 – profilul proiectat al tranşeei. Metoda poate fi aplicată şi pentru executarea tranşeelor cu

încărcături amplasate pe mai multe rânduri. Schematic, modul de lucru al încărcăturilor este prezentat în figura 21.

Executarea platformelor prin împuşcare. Platformele în debleu sau pe rambleu pot fi executate cu lucrări de împuşcare prin metodele cu găuri de sondă sau încărcături concentrate, fie utilizându-se combinaţii de astfel de încărcături.

Cunoaşterea amănunţită a topografiei terenului, precum şi a caracteristicilor fizico-mecanice ale rocilor împuşcate, permite alegerea

au când înă

dicele acţiunii exploziei nu va avea valori mari. Încărcăt

t = (0,02 … 0,1)W [s]

metodei de împuşcare adecvate şi trasarea cât mai exactă a profilului proiectat al lucrării.

Spre exemplu, retezarea unor vârfuri, executarea unor platforme în versanţi sunt câteva categorii de lucrări la care nu este posibilă întotdeauna folosirea metodei de împuşcare cu găuri de sondă. De asemenea, împuşcarea cu încărcături concentrate este justificată în zonele în care accesul este greoi, în cazul în care este necesară utilizarea unor cantităţi mari de explozivi, s

lţimea treptelor de împuşcat este mare. La efectuarea lucrărilor de împuşcare pe versanţi, atât prin metoda cu

găuri de sondă, cât şi cu încărcături concentrate trebuie avut în vedere că sub nivelul încărcăturii masivul se va detaşa sub un unghi de aproximativ 450. Acest fapt trebuie avut în vedere la amplasarea încărcăturilor şi aprecierea volumului de lucrări necesare executării în continuare a platformei.

În cazul formării platformelor prin lucrări de împuşcare nu este necesară o aruncare la distanţă mare a materialului derocat.

Ca urmare, inurile din primul rând trebuie să aibă efect redus de aruncare (n = 1 …

1,15), iar încărcăturile din celelalte rânduri, efect de aruncare sporit (n = 1,15 … 1,25). Intervalul de întârziere între rânduri se stabileşte în funcţie de valoarea anticipantei şi trebuie să fie în limitele:

60

Page 59: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În figura nr. 14, este prezentat un exemplu de realizare a unei platforme prin împuşcarea cu găuri de sondă înclinate. Se observă că, prin împingerea materialului derocat se poate rambleia golul existent la baza platformei.

Fig. 14. Executarea unei platforme prin lucrări de împuşcare cu găuri de linate:

găuri de sondă; 2 – profilul necesar a fi resondă înc

1 – alizat prin împuşcare;

4 –

3.2

seismică ca metri:

viteza oscilaţiilor particulelor solului,

3 – profilul realizat; material derocat.

.6. Măsuri pentru limitarea efectului seismic al exploziilor

În zona deformaţiilor elastice, unda de şoc se transformă în unda re poate fi caracterizată prin următorii para

- amplitudinea deplasării, A; - AfV ⋅= π2 ; - acceleraţia oscilaţiilor, Afa ⋅= 24π ;

- frecvenţa oscilaţiilor, T

= ;

- durata oscilaţiei, T; Sub influenţa vibraţiilor seismice, pot apare deformaţii în construcţiile

învecinate sau în lucrările miniere subterane şi de la zi, care în timp conduc la deteriorarea acestora.

f 1

În ultimii ani, ca urmare a creşterii cantităţilor de exploziv utilizate la împuşcare, precum şi a folosirii din ce în ce mai mare a tehnicii de derocare prin împuşcare în zone industriale sau urbane, problema protecţiei seismice a obiectivelor este din ce în ce mai acută. Cercetările întreprinse în această direcţie

şi durata sursei oscilaţiilor.

au stabilit că factorii principali care pot fi luaţi în considerare la estimarea valorii parametrilor oscilaţiilor seismice sunt mărimea încărcăturii de exploziv, distanţa dintre locul împuşcării şi obiectivul de protejat

61

Page 60: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În cazul în care încărcătura este dispusă pe o lungime mare, iar distanţa dintre obiectiv şi încărcătură este redusă, mărimea activităţii seismice poate fi influenţată în egală măsură şi de raportul dintre cantitatea de exploziv şi lungimea blocului împuşcat. La estimarea activităţii seismice trebuie avute în veder

între lo

uvinte se poate stabili dependenţa dintre viteza oscilaţiilor, cantitatea de exploziv şi distanţă. Relaţia de dependenţă fiind proprie unor anumite condiţii geologice şi tehnologice nu poate fi utilizată ca atare la toate lucrările de împuşcare.

ivelul nepericulos al vibraţiilor este stabilit în funcţie de gradul de distruge

viteze mai mici de 5 cm/s practic c

egoria monumentelor de artă,

m, turnuri de apă, cartiere de locuinţe, construcţii

luenţă mică de oameni;

e şi condiţiile geologice şi tectonice, caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor care se află cul împuşcării şi obiectivul de protejat, cantitatea de energie din încărcătura de exploziv şi tehnologia de împuşcare utilizată.

Este cert că toţi aceşti factori nu pot fi cuprinşi într-o relaţie cu ajutorul căreia să se poată estima mărimea activităţii seismice la orice împuşcare. Cunoscându-se însă nivelul admis al oscilaţiilor particulelor solului, pentru aceleaşi condiţii geologice şi tehnologice, prin măsurarea sistematică a vitezei oscilaţiilor se poate determina mărimea nepericuloasă a încărcăturii de exploziv. Cu alte c

Nre a construcţiilor de către seismele artificiale provocate de explozii.

Acest prag diferă de la o ţară la alta şi se adoptă, în general, în funcţie de calitatea construcţiei şi chiar de modul în care este privită problema reparaţiilor uşoare care necesită a fi efectuate la o construcţie aflată în zona în care s-au executat împuşcările.

Încă din 1957, U. Langefors şi colaboratorii au stabilit că la viteze de 7 cm/s nu se înregistrează daune. Apariţia unor fisuri mici în zidărie a fost sesizată la o viteză a oscilaţiilor particulelor solului de 11 cm/s.

A. Edwards şi T. Northwood au stabilit că laonstrucţiile nu pot fi afectate de explozii, valoarea fiind confirmată şi

de cercetările lui H. Nicholls. Ca urmare, în unele ţări ( SUA, Marea Britanie, Suedia), valoarea de

5 cm/s a vitezei oscilaţiilor particulelor solului a fost acceptată ca prag de siguranţă pentru construcţiile din zona limitrofă aceleia în care se execută lucrări de împuşcare.

În Rusia, în funcţie de destinaţia lor, clădirile sunt împărţite în patru categorii, după cum urmează:

− categoria I – construcţii din catprecum şi cele de importanţă deosebită;

− categoria II – construcţii industriale de importanţă deosebită, coşuri de fusocial-culturale şi administrative cu mare afluenţă de oameni;

− categoria III – construcţii industriale de dimensiuni reduse cu mai puţin de trei etaje, locuinţe izolate, construcţii social-administrative şi culturale cu af

62

Page 61: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

− categoria IV – construcţii industriale prin a căror distrugere nu se periclitează viaţa şi sănătatea oamenilor.

Viteza admisă oscilaţiilor este diferenţiată în funcţie de categoria construc

i sunt diferenţiate,

ări din liter acest consider

xecută împuşcări în apropierea acestora.

tru zona luată în studiu.

l mult , fapt care face ca să fie creată posibilitatea detonării unei cantităţ exploziv de două ori mai mare decât cea stabilită ca

nepericu

ţiei. În unele ţări, de exemplu Franţa, valorile vitezei oscilaţiilor solulu

în funcţie de caracteristicile fizico-mecanice ale rocilor pe care este aşezată construcţia de protejat.

Neexistând un normativ prin care să se reglementeze valoarea admisă a vitezei oscilaţiilor solului, în ţara noastră s-a făcut uz de recomand

atura de specialitate, în special de cea din Rusia. Din ent este bine să se solicite şi părerea specialiştilor privitor la calitatea

construcţiilor, atunci când se eCunoscându-se nivelul admis al vitezei oscilaţiilor, va trebui să se

determine cantitatea de exploziv împuşcată instantaneu, nepericuloasă din punct de vedere seismic. Aceasta se poate stabili numai în urma efectuării unui număr mare de împuşcări, pen

În baza acestei valori se poate determina cantitatea de exploziv pe treapta de întârziere, intervalul de întârziere între încărcăturile care vor detona deodată şi cantitatea de exploziv posibil a fi utilizată la o împuşcare.

După U. Langefors, cantitatea dotată de exploziv poate fi practic nelimitată dacă încărcătura de exploziv pe treapta de întârziere nu generează un efect seismic periculos, iar intervalul de întârziere între trepte este egal cu jumătatea perioadei oscilaţiilor.

Constructiv, capsele detonante electrice au o abatere de la timpul

nominal e ce t∆± 4,0i de

d

loasă, la intervale de timp de t∆2,0 . Din acest considerent, la utilizarea capselor electrice, s-a stabilit ca

încărcătura pe treapta de întârziere să nu fie mai mare de 75% din încărcătura de exploziv detonată instantaneu, determinată ca nepericuloasă din punct de vedere seismic.

insttr QQ

3 Faţă de consideraţiile de mai sus, apare ca necesară generalizarea

utilizării releelor detonante milisecundă, pentru realizarea întârzierii într

2=

e grupurile

ivitatea seismică este mai mare în cazul în cazul în care întârzierea a fost realizată cu relee detonante, comparativ cu situaţia în

de găuri care detonează deodată. S-a dovedit însă pe cale experimentală că, pentru acelaşi interval de întârziere şi aceeaşi cantitate de exploziv pe treaptă, act

63

Page 62: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

care întâ

rite trepte de întârziere. În acest caz, este necesar

ituaţie se limitează la 5…6 numărul total de trepte de întârziere, în acest mod limitându-se timpul total de existenţă al sursei generatoare de oscilaţii.

orientarea fronturilor de lucru astfel încât obiectivele de protejat să se afle p

la o valoare cât mai mică, în care scop este necesar xploziv cu energie pote mare;

rziere „o”; ziv detonate cu

aceeaşi

pot stabili numai pe cale experimentală şi sunt valabile numai pentru condiţiile pentru c

şcare (diametrul încărcăt ivităţii seismice, mult peste valorile indicate ca periculoase. În această situaţie, trebuie efectuate noi experime

ce şi reglarea cantităţii de exploziv nepericuloase din punct de vedere seismic, în concordanţă cu noii parametri tehnologici.

rzierea a fost realizată cu capse electrice. Acest fapt se poate aplica numai prin reducerea cantităţii de exploziv detonată deodată, ca urmare a abaterilor de la timpul nominal a capselor electrice.

Privitor la mărimea intervalului de întârziere dintre trepte, s-a menţionat că aceasta trebuie să fie egală cu jumătatea perioadei oscilaţiilor. Dacă această valoare nu poate fi respectată, se va adopta un timp de întârziere astfel încât să se evite pericolul interferării undelor provocate de detonarea încărcăturilor cu dife

ca intervalul de întârziere să fie mai mare decât existenţa fazei pozitive a oscilaţiilor. Există însă situaţii în care, pentru realizarea unei anumite granulaţii, este impusă utilizarea unui interval de întârziere mai mic decât cel optim, din punct de vedere seismic.

În această s

Reducerea activităţii seismice a exploziilor este posibilă şi prin adoptarea unor măsuri cu caracter tehnologic, dintre care se pot aminti:

−e direcţia acestora; − crearea unor ecrane cu impedanţă acustică mai mică decât aceea

a mediului în care se propagă unde seismice, ecrane care se interpun între locul împuşcării şi obiectivul de protejat;

− creşterea numărului de suprafeţe libere; − utilizarea unor scheme de împuşcare cu degajare diagonală; − reducerea subadâncimii

să se folosească pentru încărcarea subadâncimii un enţială

− renunţarea la utilizarea capselor cu treaptă de întâe explo− reducerea la minimum a încărcăturilor d

treaptă de întârziere. Soluţiile tehnologice care se impun a fi luate, corelate cu datele

privind situaţia geologico-minieră a zonei în care se execută împuşcarea, se

are s-au determinat. împuDacă se modifică parametrii lucrărilor de

urilor, anticipanta) este posibilă creşterea act

ntări pentru determinarea influenţei acestor parametri asupra activităţii seismi

64

Page 63: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.3. Utilizarea explozivilor la lucrări de împuşcare subacvatice

ăuri de sondă

altele, la o cotă care să asigure navigaţia ur ul existenţei rocilor tari, nu este posibil fiind necesară în prealabil o afânare a rocilor prin lucrări de împuşcare subacvatice.

etoda pi r ască de adâncire cu ajutorul încărcăturilor de exploziv, aplicate p neomogenă a materialu

de derocare ce asigură o repartizare uniformă a energiei exploziv e v o sfărâmare cu o granulometrie omogenă, este cea cu găuri de sondă.

regulă, găurile se realizează prin forare percutantă sau rotoperc supraf ei, de pe plute, ambarcaţiuni speciale de foraj, sa

ergiei electrice şi pneumatice precum şi echipamentul auxiliar. În perioada de iarnă lucrările de perforare şi împuşcare se pot e e .

e dificilă realizarea găurilor de pe plute sau am platforme plutitoare autoridic toare, care permit deplasarea lor pe apă prin tragere cu remorchere, iar după sate pe poziţia de lucru se ridică platforma pe picioarele de s

r d – împuşcare la efectuarea împuşcă

ic de explo ţă de împuşcările în cariere, n vederea ob unei fragmentări optime dragării, cările subacvatice este dublu. Presiune a toa se învinge prin creşterea încărcăturii specifice De e mâl trebuie mărită

.3.1. Împuşcări subacvatice cu g3 De multe ori este nevoie să se adâncească şi/sau să se lărgească

şenalele de navigaţie, danele porturilor sau în condiţii de deplină sig anţă. În caz

ă iei prin lucrări de dragare,efectuarea operaţ

M one ee fundul apei, duce la formarea de cratere şi fragmentarea lui cu un conţinut mare de blocuri supragabaritice, ceea ce face ca

dragarea să se execute greoi, metoda fiind fără randament şi neeconomică. Metoda e în masiv, r specti

De utantă de la aţa apu platforme plutitoare autoridicătoare de foraj, în funcţie de natura

apelor şi instalaţia de foraj, iar echipamentul auxiliar se află pe mal. Ambarcaţiunile speciale şi platformele de foraj preiau instalaţia de foraj, agregatele de producere a en

xecuta şi de p gheaţăPe vreme de curenţi şi vânt estbarcaţiuni. Din aceste au fost concepute ă ce au fost ampla

prijin. 3.3.2. Parametrii lucrărilo e perforarerilor subacvatice cu găuri de sondă Consumul specific teoret ziv. Fapentru acelaşi tip de rocă, î ţinerii consumul specific de exploziv la împuşa coloanei de apă coperi re. asemenea, şi pentru depunerile d

65

Page 64: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

încărcătura de exploziv. Relaţia de calcul a consumului specific teoretic de exploziv

m3]

pă, m; or de mâl, m;

Htreaptă – înălţimea treptei de derocare.

e gaură (container) este:

pentru găuri verticale este: q = 1,00 + H 0,01 Hapă + 0,02 mâl + 0,03 Htreaptă [kg/ unde: Hapă este înălţimea coloanei de a Hmâl – grosimea stratului acoperit

Concentraţia de exploziv pe metru de gaură. La încărcarea manuală

a găurilor cu exploziv încartuşat, introdus în containere, concentraţia explozivă pe metru d

lgnCex⋅

= [kg/m]

unde: n este numărul de cartuşe într-un mănunchi; g – masa unui cartuş de exploziv, kg; l – lungimea unui cartuş de exploziv, m. La încărcarea mecanizată a găurilor, concentraţia explozivă pe metru

de gaură este:

1000

2dCex = [kg/m]

unde: d este diametrul găurii, mm. Anticipanta şi distanţa între găuri. Din raportul între concentraţia

explozivă pe metru de gaură şi consumul specific necesar de exploziv se poate calcula suprafaţa aferentă unei găuri:

q

CS ex= [m2/gaură]

Pe de altă parte: aWS ⋅= [m2]

unde: W este anticipanta, m; a – distanţa între găuri, m. La împuşcările subacvatice se recomandă reţele pătratice de

amplasare a găurilor, la care anticipanta şi distanţa între găuri sunt egale. În această situaţie:

SW = [m]

iar Wa = [m]

66

Page 65: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Lungimea de subadâncire a găurilor. Pentru a obţine o sfărâmare corespunzătoare a rocii pe toată înălţimea de treaptă proiectată este necesară o subadâncire a găurilor de sondă. Lungimea de subadâncire se stabileşte în funcţie de anticipantă cu relaţia:

Wls 32

= [m]

în care: W este anticipanta, m Lungimea totală a găurii. Pentru găuri verticale: streaptăg lHL += [m] Ca buraj, servesc sedimentele acoperitoare de pe rocă şi

coloana de apă. În această situaţie lungimea minimă de buraj:

0=bl Când se impune protejarea seismică a obiectivelor din zonă,

lungimea minimă de buraj este: Wlb ⋅= 3/1 [m] iar lungimea coloanei de exploziv va fi:

bgex lLl −= Încărcătura de explozie pe gaură este: exexgaură lCQ ⋅= [kg] încărcătura de- exploziv pe gaură în echivalent TNT:

cQQ gaurăgauraTNT ⋅= [kg echiv. TNT]

unde: c este coeficient de echivalenţă.

ţi. Modul de realizare a încărcăturilor şi a iniţierii

u sunt re

3.3.3. Explozivi folosi

La împuşcările subacvatice se folosesc numai explozivi brizanţi şi

rezistenţi la apă. Din cadrul explozivilor destinaţi sectorului economic, cerinţa impusă este satisfăcută de dinamita RA. În cazul utilizării explozivilor care n

zistenţi la apă, încărcăturile trebuie izolate faţă de apă, prin introducerea lor în containere etanşe.

La detonarea simultană a unui număr redus de încărcături, iniţierea se poate face instantaneu cu ajutorul capselor detonante electrice sau cu ajutorul unei reţele de fitil detonant.

67

Page 66: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

La împuşcarea unui număr mare de încărcături şi când se impune protejarea seismică a obiectivelor învecinate, iniţierea încărcăturilor se face pe trepte de

două reţele secundare care unesc câte un

realizeaz

ăuri şi când se folosesc capse cu reofori de lungime mare, po

radar şi staţii de emisie se folosesc

e trebuie să aibă reoforii a a de lungi încât să poată fi legaţi deasupra nivelului apei. Pentru ca îmbinările să nu stea în apă, reoforii se suspendă pe o plută sau flotoare, unde se acă împuşcarea se execută în apropiere

întârziere cu ajutorul capselor detonante electrice cu întârziere de milisecunde sau cu reţele combinate.

În cadrul reţelelor combinate, celefir de fitil detonant din fiecare încărcătură de pe un rând se iniţiază cu

câte o capsă detonantă electrică la unul din capete. Funcţie de încărcătura maximă admisă pe treapta de întârziere se pot lega la aceeaşi capsă detonantă electrică mai multe reţele secundare. Circuitul de împuşcare se

ă, de regulă, prin legarea în serie a capselor detonante electrice. La un număr mare de g

ate să devină necesară realizarea circuitului prin legarea mixtă (serie-paralel) a capselor.

După realizarea circuitului electric, la împuşcările subacvatice este necesar ca pe lângă verificarea continuităţii circuitului şi a rezistenţei sale să se facă şi verificarea rezistenţei de izolaţie.

În cazul existenţei în zonă a unor instalaţii capse detonante electrice de înaltă intensitate sau sisteme

neelectrice de iniţiere cum ar fi reţele simple de fitil detonant sau sistemul de iniţiere NONEL.

La iniţierea încărcăturilor cu capse detonante electrice se folosesc câte două capse, una la talpă şi alta la gaura găurii. Cele două capse ale unei încărcături se leagă în serie. În cazul încărcării mecanizate a găurilor, se aplică numai iniţierea anterioară (la gura cheii). Capsel

ş

leagă şi cablul de împuşcare (fig. 15). Da malurilor, reoforilor se pot suspenda de un cablu (fig. 16).

Fig. 15. Împuşcare subacvatică cu iniţiere electrică având reoforii

suspendaţi de o plută: 1 – încărcătură explozivă; 2 – reofori; 3 – plută; 4 – cablu de împuşcare; 5 – ambarcaţiune de pe care se declanşează explozia.

68

Page 67: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Fig. 16. Împuşcare subacvatică cu iniţiere electrică având reoforii

suspendaţi de un cablu: 1 – încărcătură explozivă; 2 tubaj; 3 – reofori; 3 – plută; 4 – cablu de împuşcare; 5 – cablu pentru suspendarea reoforilor şi a cablului de împuşcare.

ă cu găuri d

Suprafaţa ce trebuie împuşcată se perforează cu o reţea de găuri la

parametrii stabili i prin proiect. şcată este acoperită de

mâl şi n

plozivii încartuşaţi se introduc în prealabil în furtunuri din folie de polietilenă având lungimea corespunzătoare încărcăturii.

3.3.4. Procedee folosite la împuşcarea sub ap e sondă

ţDeoarece roca stâncoasă care trebuie împuisip, există pericolul ca găurile să fie colmatate imediat după forare.

Pentru prevenirea acestui fenomen, se aplică frecvent procedeul de forare în două trepte. Cu treapta I cu un avantub de diametru mare (∅ cca 100 mm) se forează prin mâl, nisip, rocă degradată şi rocă compactă, pe cca. 15-20 cm.

În continuare, cu treapta II se forează în interiorul avantubului cu un diametru de cca. 50-70 mm, necesar pentru a introduce tubajul sau coloana explozivă. Rolul avantubului este de a proteja gaura de sondă după scoaterea coloanei de prăjini pentru a nu se colmata cu nisip înainte de a introduce tubajul sau containerul cu încărcătura de exploziv.

Împuşcarea subacvatică cu încărcarea găurilor de la suprafaţă prin tubaje

La această metodă, pe măsură ce se termină de forat o gaură aceasta se tubează prin interiorul avantubului cu un tub din material plastic ce iese deasupra suprafeţei apei cu cca 1m.

Încărcarea cu exploziv a găurilor se face de la suprafaţa apei prin tuburi, mecanizat sau manual, după ce întreaga suprafaţă a fost terminată de forat. La încărcarea manuală, ex

69

Page 68: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Împuşcarea subacvatică cu încărcarea găurilor direct prin avantub

Este metoda aplicată când forarea găurilor se face de pe platforme plutitoare autoridicătoare de foraj.

La acest procedeu, după ce s-a terminat de forat un rând de găuri şi au fost retrase sapele, se încarcă manual prin avantub containerele, conţinând încărcătura explozivă. Pentru a se uşura scufundarea încărcăturii, spaţiile din container se umplu cu balast (nisip, bile metalice).

După retragerea avantubului, se recuperează capetele fitilului detonant şi se realizează două reţele secundare după care se mută polul cu foreze pe amplasamentul unui nou rând şi se repetă operaţiile. Când s-au realizat reţelele secundare de la ultimul rând de găuri, se trece la execuţia celor două reţele laterale şi împreunarea lor într-o magistrală unică. În cazul împuşcării cu întârziere, fiecare reţea secundară sau grupe de reţele secundare se iniţiază cu câte o capsă detonantă electrică.

3.3.5. Împuşcări de deblocare sub apă Acest tip de împuşcări servesc la îndepărtarea construcţiilor vechi

sau a elementelor constructive rămase sub apă. În prealabil, trebuie să se efectueze o cercetare a terenului cu scafandrii şi să ridice un plan de situaţie, în baza căruia se întocmeşte documentaţia de împuşcare.

La deblocări efectuate pe reprize în cursuri de apă, lucrările de împuşcare se execută din aval înspre amonte.

Mărimea încărcăturii explozive folosite la lucrări de deblocare sub apă nu este legată numai de obiectul ce trebuie împuşcat, ci şi de obiectivele învecinate situate în albia râului sau pe mal, precum şi de înălţimea apei. La stabilirea mărimii încărcăturii trebuie luate în considerare şi efectele de aruncare precum şi vibraţiile seismice.

Împuşcarea elementelor lemnoase. Se foloseşte la îndepărtarea digurilor vechi sau a pilonilor de la poduri vechi situaţi sub apă. La piloni singulari încărcătura se fixează pe o stinghie de lemn şi se amplasează la baza pilonului. Stinghia se fixează de pilon dinspre amonte, astfel curentul de apă împinge încărcătura spre pilon. Partea superioară a stinghiei se leagă de pilon (fig. 17). În cazul când este de îndepărtat un grup de piloni, încărcătura se fixează pe un T-eu şi se plasează în mijlocul unui grup de piloni (fig. 18).

Încărcătura explozivă necesară pentru distrugerea unui pilon singular sau a unui buştean se determină cu relaţia:

1000

2DQ = [ ]kg

în care D este diametrul pilonului, în cm.

70

Page 69: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

71

Pentru distrugerea unui grup de piloni, încărcătura explozivă se

determină cu relaţia:

1000

2 pDQ ⋅= [ ]kg

în care: D este diametrul pilonului cel mai mare, cm; P – factor, funcţie de raza de influenţă a încărcăturii şi de diametrul

pilonului cel mai mare. Pilonii care se distrug cu o încărcătură explozivă trebuie să fie

cuprinşi în raza de influenţă a încărcăturii. La raze de influenţă mai mari de 2 m este mai economic să se împuşte pilonii individual.

Împuşcarea elementelor constructive din zidărie, beton şi beton armat. Şi la acest gen de lucrări se folosesc încărcături aplicate pe sau sub elementul de distrus. Consumul specific de exploziv este cuprins între 0,4 şi 0,8 kg/m3.

Împuşcarea de roci stâncoase sub apă cu încărcături aplicate Tehnologia se aplică acolo unde sunt necesare lucrări de împuşcare de mică amploare şi de unde instalarea unei platforme de foraj este prea costisitoare. În general, cu încărcături aplicate se obţine un efect de rupere pe 0,5 – 0,75 m adâncim

r

Fig. 18. Amplasarea încărcăturii la împuşcarea unui grup de piloni şi modul de fixare a încărcăturii: 1 – grup de piloni; 2 – încărcătura explozivă; 3 – raza

Fig. 17. Amplasarea încă căturii la împuşcarea unui pilon singular: 1 – pilon; 2 – încărcătură explozivă; 3 – stinghie de lemn.

de influenţă a încărcăturii; 4 – stinghie pentru fixarea încărcăturii.

e. Dacă sunt de îndepărtat obstacole stâncoase mai mari, se

efectuează împuşcări repetate. La aplicarea acestui procedeu de împuşcare trebuie ţinut seama de

faptul că au loc efecte seismice mari.

Page 70: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.3.6. Împuşcarea subacvatică de protejare La împuşcările subacvatice, o problemă deosebită o constituie

protejarea lucrărilor de artă şi a instalaţiilor portuare faţă de unda de şoc. Datorită compresibilităţii reduse a apei, de la o detonaţie unda se propagă neamortizată. Întrucât apa este omogenă şi nu are suprafeţe de discontinuitate, roca (sub formă de plane de separare, fisuri, crăpături sau altele asemănătoare), nu are loc nici diminuarea undei de şoc datorită refracţiei sau dispersiei. Datorită acestui fapt o undă declanşată de detonaţia subacvatică a unei încărcături explozive poate să influenţeze cu o intensitate puţin dim

turilor. Împuşcarea încărcăturilor în găuri burate, conduce educerea mărimii presiunii în frontul undei de şoc în apă de 7-10 ori faţă d

turi corespunzător burate apar unde de şoc periculoase, e ensitatea lor să fie diminuată, respectiv redusă prin măs

de aer. Proce e fundul apei, între locul împuşcării şi obiectivul de mici în perete, legată la o reţea de

l orificiilor şi la o reglare aer, deasupra conductei situată în aer fin dispersate. Când o o asemenea perdea, de şoc care traverse siunea în frontul undei este redusă în funcţie de presiunea şi debitul aerului.

entru realizarea bulelor de aer se pot utiliza tuburi cu diametrul de 50-75 m

esiunea aerului comprimat introdus în ţevi este de regulă de 7⋅105 N/m2. Practica a arătat că este indicat ca perdeaua să fie pusă în funcţ

hnologie este folosită şi pentru protejarea platformelor plutitoar

inuată, pe distanţe mari, cu efecte periculoase, instalaţiile sensibile la şocuri. De aceea, la împuşcări subacvatice este necesar să se reducă transmiterea directă a impulsului detonaţiei asupra apei, fapt ce poate fi realizat prin burarea încărcă

la re încărcături neburate de aceeaşi masă. Deoarece şi la încărcă

ste necesar ca inturi eficiente. Deosebit de eficace în acest sens, s-au evidenţiat perdelele din bule

deul constă în plasarea pprotejat, a unei conducte cu orificii

aer comprimat. La un raport corespunzător între distanţa şi diametru

corespunzătoare a presiunii şi debitului de apă, se produce o perdea de multiple bule mici de undă de şoc de o anumită intensitate se loveşte deo parte din energia ei este absorbită de bule. Unda

ază perdeaua este diminuată, iar pre

Pm, cu orificii de ∅ 1,2 – 1,5 mm pe 2 –3 rânduri la distanţă de 20 – 40

mm unul de celălalt. Pr

iune cu 5 minute înainte de împuşcare şi distanţa dintre locul împuşcării şi perdea să fie cuprinsă între 15 şi 18 m.

Această tee de foraj. Printr-un sistem de ţevi fixat pe partea cea mai de jos a

platformei, se realizează învăluirea ei într-o perdea de bule de aer pe timpul împuşcării.

În situaţia în care unda de detonaţie se transmite cu preponderenţă prin sol, pentru protejarea obiectivelor a fost elaborată pe plan mondial,

72

Page 71: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

tehnologia cu perne de aer. Tehnologia constă în perforarea în faţa obiectivului protejat de un rând de găuri cu ∅ 100 –150 mm, la distanţa de 0,5 m între g

hnica împuşcării cunoaşte astăzi noi domenii de aplicabilitate, printre care şi cel al lucrărilor de demolare, care în etapa actuală de moderni

mare. principiu, în funcţie de necesităţi, trebuie demolate parţial sau în

întregim în unele cazuri trebuie distruse numai anumite elemen ăDatorită mului re şi forţă de

e, demolarea prin lucrări de împuşcare a devenit cea mai competitivă, rân laşi timp şi un grad ridicat de securitate.

erea tehnicii împuşcării în acest domeniu a devenit în ultimul timp tot mai des aplicată şi în acelaşi timp mai complicată. Desimea

menţinerea în funcţiune a procesului de producţie, menţinerea is circulaţiei imediat după împuşcare, protejarea seismică a

obiectivelor învecinate, sunt doar câteva exemple de probleme şi situaţii ce se pun în domeniul împuşcărilor de demolare.

entru efectuarea fiecărei împuşcări, se întocmeşte un proiect tehnic de împu care, care pe lângă soluţia propriu-zisă va cuprinde şi măsurile de siguranţ şi în special de protejare a mediului înconjurător. Fiecare construcţie creează caz special aparte, calculul parametrilor de împuşcare adaptându-se fiecărei situaţii. Datorită faptului că în majoritatea cazurilor se lucrează în zone locuite, trebuie acordată o atenţie deosebită prevenirii accidentelor din rândurile populaţiei civile.

Încărcătura necesară pentru împuşcarea unei anumite părţi constructive este dependentă de tipul explozivului utilizat, de materialul ce se împuşcă, de felul construcţiei ce se împuşcă şi de geometria plasării găurilor. Eficacitatea împuşcării este la rândul ei dependentă de raportul dintre parametrii geometrici: anticipata (W), distanţa între găuri (a) şi lungimea găurii (lg), de distanţa între găuri (a) şi distanţa între rânduri (b), numărul şi mărimea încărcăturilor explozive, precum şi de felul burajului şi a iniţierii.

ăuri, având lungimea corespunzătoare găurilor folosite la împuşcarea de derocare şi încărcarea acestora pe întreaga lungime cu containere etanşe din tablă. Unda de şoc declanşată la împuşcare şi transmisă prin sol distruge containerele şi roca se desprinde de-a lungul rândului de găuri, protejând obiectivul în cauză.

3.4. Demolări controlate Te

zare şi extindere a vechilor capacităţi productive precum şi de urbanizare a localităţilor, ocupă o pondere din ce în ce mai

Îne construcţii civile sau industriale, iar

te constructive din zid rie, beton sau beton armat. consu dus de timp muncă precum şi cheltuielilor

redusasigu d în ace

ntroducI

construcţiilor, desch ă a

Pşă un

raportul dintre

73

Page 72: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Mărimea razei de acţiune a unei încărcături explozive nu se poate stabili precis, deoarece ea depinde de mai mulţi factori de influenţă. Ca principiu după H. Heinze se ia în considerare că raza de acţiune încărcături explozive este egală cel puţin cu anticipata (W), neputân diametru de cartuş d i de 25 mm, anticipanta maximă p ,33 m şi pentru material nearmat (zidărie sau beton) este Wmax= 0,67 m.

ărim depinde de dimensiunile elementului construc se împuşcă. Ea reprezintă linia de minimă rezistenţă, care de regulă e e cea i la cea mai apropiată suprafaţă liberă.

a calculu puş are di cadru apitol

se folosesc următoarele notaţii:

aura de mină; pe gaura de mină;

a - distanţa dintre găuri;

ăurile de colţ,k aură

colţ; ;

le din beton armat, beton şi zidărie

oloan de susţinere zid f daţii de tot felul, plafoane şi planşee care trebuie demolat sepa

şi stâlpii de susţinere sunt, de cele mai multe ori, de demolat împreun ă de schelete de beton armat. Calculul parametrilor de împuşcare se face pentr

mărime încărcăt e taie armăturile de rezistenţă în locurile unde se urmăreşte detaşarea sau ruperea unui element constructiv.

de bază, în calcule a uneid depăşi o valoare Wmax pentru un anumit tip de exploziv cu un

at. Pentru dinamită cu diametrul cartuşuluentru material armat (beton armat) este Wmax= 0

M ea anticipantei (W) tiv ce st mai mică de la centrul de greutate al încărcături

L l parametrilor de îm c n l prezentului c

W – anticipanta; Gp – grosimea peretelui paralel cu g Gtr – grosimea peretelui transversal b – distanţa între rândurile de găuri; lg – lungimea de gaură; lgc - lungimea de gaură pentru g Qg – încărcătura explozivă pe g ; Qgc – încărcătura explozivă pe gaură de

iscontinue) Qip – mărimea încărcăturii parţiale (d nip – numărul încărcăturilor parţiale (discontinue); nr - numărul de rânduri de găuri. 3.4.1 Demolarea elementelor constructive individua

Din cadrul acestei categorii fac parte grinzi, stâlpi, c e

n, uri şi ue rat. Grinzile ă, sub form

u fiecare tip de element în parte. Deoarece încărcătura explozivă nu distruge şi armătura metalică ci

numai sfărâmă sau afânează betonul dintre armături, în funcţie deurii, după perforarea găurilor s

74

Page 73: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Zidurile din beton armat, de prima dată, se răstoarnă prin plasarea de încărcături explozive pe 1-3 rânduri de găuri orizontale, în funcţie de grosimea zidului, î şi apoi se distrug cu încărcături de afânare. Din punctul de vedere al dimensionării parametrilor deosebim ziduri cu una sau două su

at trebuie s se acorde o atenţie deosebită prevenirii efectului de aruncare a bucăţilor op, încărcăturile explozive se acoperă cu diferite materiale îndeosebi pe direcţia unde se impune protejarea unor obiective

din beto tale sau verticale (fig 19).

nticipanta:

dacă

n secţiunea de rupere

prafeţe libere. Anumite ziduri şi fundaţii pot fi distruse şi în felii cu găuri verticale. La demolarea elementelor constructive individuale din beton armă de material, în care sc

. Parametrii de împuşcare pentru grinzi, stâlpi şi coloane de susţinere

n armat, cu găuri orizon A

1≥GtrGp şi mGtr 67,0≤ , atunci [ ]mGW tr

2= găurile se

amplasează pe un rând nR=1

dacă GtrGp <1 şi

9. Împuşcarea de gFig. 1u găuri

rinzi, stâlpi şi coloane de susţinere din beton armat, c orizontale sau verticale

0,33 m < Gtr ≤ 1,0 m W= b= [ ]mGtr

3 găurile se amplasează

pe două rânduri, nR=2

1,0 m < Gtr ≤ 1,72 m W= b= [ ]mtr

4 găurile se amplasează

pe trei rânduri, n

G

R=3

75

Page 74: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Distanţa între găuri: dacă W ≤ 0,20 m a = 0,30 m

0,20 m < W ≤ 0,33 m a = 1,5W [m] W > 0,33 a = 0,50 m

ă: dacă

Lungimea de gaur

pG

trG > 1 l = G - W [m]

g p

tr

p

GG

≤ 1 şi Gp ≤ 0,67 m lg = 0,6 Gp [m]

Gp > 0,67 m lg=43 G [m] p

ă încărcături discontinue.

rmături:

Qg =

Se introduc dou Încărcătura explozivă pe gaură:

completă a betonului dintre a– pentru sfărâmarea

[ ]kgla g

2⋅

– pentru afânarea betonului dintre armături:

Qg = [ ]kglga

4⋅

Numărul şi mărimea încărcăturilor parţiale (discontinue) pe gaură:

alg

< 1,5 nip = 1

1,5 < alg < 2,5 nip = 2

2,5 < alg < 3,5 nip = 3

Qip = ip

g

nQ

arametrii de împuP şcare pentru ziduri din beton armat, beton sau zidărie, c feţe libere, cu găuri orizontale (fig 20). u una sau două supra

76

Page 75: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Anticipanta: W = 0,5 Gp [m] Distanţa între

W ≤ 0,20 m a=0,30 m W ≤ 0,33 m a=1,5W [m]

a=0,50 m

pentru beton şi zidărie acă

W ≤ 0,20m a=0,30 m

a=1,0 m istanţa între rânduri:

b=0,866 a [m]

găuri: – pentru beton armat

acă d 0,20 m < W > 0,33 –d 0,20 m < W ≤ 0,67 m a=1,5W [m] W > 0,67 D

Figura 20. Împuşcarea de ziduri din beton armat, beton sau zidărie cu

una sau două suprafeţe libere, cu găuri orizontale: a – ziduri cu două suprafeţ b duri cu suprafaţă liberă.

ungi

– pentru ziduri cu două suprafe - pentru ziduri cu o suprafaţ eră

at

Gp ≤ 1,0 m lg=0,6 Gp [m] lg=

e libere; – zi L de gaură: mea

ţeă lib libere (fig.9.2, a): libere (fig.9.2, b): – pentru beton arm dacă

32 Gp [m]

p > 1,0 m lg= Gp - 0,43 [m] lg= Gp - 0,33 [m] G

77

Page 76: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– pentru beton şi zidărie

=0,6 G [m]

dacă

Gp ≤ 2,0 m lg p lg=32 Gp [m]

p >2 = Gp - 0,85 [m 0,67 [m]

Qg =

G G,0 m lg ] lg= p -

2gal

[ ]Kg Qg 5,2gal

[ ]Kg =

Qg =

W ≤ 1,0 m

[ ]Kg QW >1,0 m 2Walg g =

5,2Walg

încărcăturilor parţiale (discontinue) pe gaură se stabileşt ntr grinz şi stâ din beton armat.

din beton armat sau armat cu găuri verticale (fig 21).

Anticipanta: – pentru plafoane (fig. 9.3,a) – pentru planşee (fig. 9.3,b)

p

[ ]Kg

Numărul şi mărimea e în mod analog ca pe u i lpi de susţinere

Parametrii de împuşcare pentru plafoane din beton armat şi planşee

W = 0,5 G [m] W = 4

Distanţa între găuri: acă

3 Gp [m]

≤ 0,20 m a = 0,30 m ,20 m < W ≤ 0,33 m a = 1,5W [m]

0 m

dW0W > 0,33 a = 0,5

Fig. 21. Împuşcarea de plafoane din beton armat şi planşee din beton armat sau beton cu găuri verticale: a – plafoane; b – planşee.

78

Page 77: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Distanţa între rânduri: b = 0,866 • a [m] Lungimea de gaură: pentru plafoane (fig. 9.3, a) pentru planşee (fig. 9.3, b)

pg Gl ⋅=32

[m] pg Gl ⋅=43

[m]

Încărcătura explozivă pe gaură:

– pentru beton armat 2

glaQg

⋅= [kg]

– pentru beton 5,2

gg

laQ

⋅= [kg]

Parametrii de împuşcare pentru fundaţii şi ziduri din beton armat,

beton sau zidărie cu găuri verticale (fig 22). Anticipanta: – pentru beton armat: – pentru beton şi zidărie:

dacă 1≥tr

p

GG

şi

67,0≤Q m 34,1≤trQ tr m

2

trGW = [m] - pentru ziduri sau cu 2 suprafe fundaţii ţe libere

tr3tru zid ri sauGW ⋅

2 [m] – pen u funda ii cu 1 supr= ţ afaţa liberă

acă

D : trG

< 1 pG

33,0 m <Q 1,0 m – pentru beton armat ≤ tr

0,67 m < 0,2≤Q m – pentru beton şi zidărie tr

79

Page 78: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Fig. 22. Îm uş de fundaţii şi z din beton arma

ăuri verticale: p carea iduri t, beton sau

zidărie, cu ga – ziduri sau fundaţii cu două suprafeţe laterale libere; b – ziduri sau

fundaţii cu o suprafaţă laterală liberă; c – fundaţii fără suprafeţe laterale libere.

[ ]mGbW tr

3==

Distanţa între găuri: – pentru beton armat: dacă W ≤ 0,20 m a = 0,30 m 0,20 m < W ≤ 0,33 m a = 1,5 • W m

W > 0,33 m a = 0,5 m

Lg = G mea fel i [m]

– pentru beton şi zidărie: W ≤ 0,20 m a = 0,30 m 0,20 m < W ≤ 0,67 m a = 1,5 • W [m] W > 0,67 m a = 1,0 m Lungimea de gaură: – la distrugerea pe felii – la ultima felie

p = grosi ie2

WGL pg −= [m]

a de sfărâmare – la împuşcarea de afânare Încărcătura explozivă pe gaură: – la împuşcare

[ ]– pentru beton armat kQg= gg

2

La ⋅[ ]kgQ g

g=

La ⋅

i zid rie

4

– pentru beton ş ă [ ]kgg

5,2=

LaQ

g

⋅[ ]kgQ g

g 5=

La ⋅

80

Page 79: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Numărul şi mărimea încărcăturilor parţiale (discontinue) pe gaură: se stabileşt ş stâlp susţinere din beton armat.

ărie sunt construcţii din cărămidă, bolţari sau piatră naturală care parte, portantă este constituită din aceste materiale.

irilor, se creează o secţiune de rupere plasată la parterul clădirii sau în pivn v Plasarea secţiunii de rupere în pivniţă ţă liberă, elimină complet efectul de aruncare a bucăţilor de material.

S la nivelul parterului se plasează la 0,5 – 0,8 m deasupra pardoselei, p un număr de rânduri de găuri orizontale în funcţie de grosimea zidurilor. Dacă clăd i (ferestre, u ţiunea ă la acest nivel.

locul construc irecţie, folosind împuşca derea clădirilor într-o anumită direcţie se poate obţine n ţiilor înalte şi zvelte.

ite rosturile a

un n măr m rcături, pentru explodarea cărora fie că se folosesc explozoare de mare capacitate, fie că se folosesc grupe de încărcături de aceeaşi întârziere, legate între ele cu reţele de fitil detonant.

Colţurile clădirilor creează zone de rezistenţă mărită care trebuie luate în considerare la calculul încărcăturii aferente. Dacă există colţuri rezultate din îmbinarea a mai multor ziduri de diferite grosimi, în calcul se iau zidurile cu grosimea cea mai mare.

Puncte de rezistenţă suplimentare constituie şi hornurile şi canalele de aerisire. Hornurile au de regulă secţiuni interioare de 0,13 x 0,13 m sau 0,26 x 0,26 m cu grosimea peretelui de 0,12 – 0,25 m. Pentru distrugerea hornurilor se folosesc încărcături concentrate de 0,200 – 0,600 kg, introduseîn horn p

amplasarea găurilor în ziduri, prima gaură se plasează direct la marginea hornului.

sionarea parametrilor de împuşcare se face sep ntru ziduri, colţuri, coloane şi stâlpi de susţinere.

e în analog, ca pentru grinzi i i de

3.4.2. Demolarea clădirilor din zidărie Clădirile din zid sau laPentru demolarea clăd

iţă, iar în unele situaţii, la ambele ni ele., sub nivelul solului, în ziduri cu o suprafa

ecţiunea de rupere e

irea are în zidurile exterioare multe golurşi), sec de rupere se plaseaz

Demolarea clădirilor se poate face prin dărâmarea ei pe a prin dirijarea dărâmării într-o anumită dţiei s u

rea cu întârziere. Cămai î l construcu n cazuDacă se impune demolarea parţială a unei clădiri, se aleg ca lime dilatare s ă î il, şliţ ri de s d u se creeaz n prealab u eparare.

La demolarea cădirilor ce necesită u are de încă

rin fostul canal de legătură cu soba şi suspendate la nivelul secţiunii

de rupere a zidurilor. La La demolarea clădirilor, dimenarat pe

81

Page 80: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Parametri de împu care pentru ziduri cu douş ă sau cu o suprafaţă liberă

rile a căror grosime este mai mare de 0,12 m. Zidurile cu grosimi 0,12 m se distrug parţial sau total cu metode clasice, înainte de împuşcare.

Anticipanta: W = 0,5 Gp

În calcul se iau zidu

[ ]m D a ntre

W

ist nţa î găuri: Dacă W 0,20 m a = 0,30 m 0,20 m < W ≤0,67 m a = 1,5

≤ [ ]m

W > 0,67 m a = 1,0 m Numărul minim de rânduri d

≤e găuri:

Dacă Gp 0,50 nR = 1 0,50 < Gp ≤1,70 m nR = 2 1,70 m < Gp ≤ 2,55 m nR = 3

Fig. 23 Împuşcarea de ziduri de clădiri cu două sau o suprafaţă liberă,

cu găuri orizontale: a – ziduri de clădire cu o două suprafeţe laterale libere; b – ziduri de clădire cu o suprafaţă laterală liberă. Distanţa între rânduri: b = 0,866 [ ]ma⋅ Lungimea de gaură: – pentru ziduri cu două suprafeţe – pentru ziduri cu o suprafaţă libere (fig.23 a) liberă (fig.23 b) dacă Gp ≤ 0,50 lg=0,6·Gp [m]

][4 p

0,50 m < G

3lg = mG⋅

p ≤ 2,0 m ][32 mGl pg ⋅= ][

54 mGl pg ⋅=

Gp >0,2 m lg=Gp-0,67 [m] lg=Gp-0,67 [m]

82

Page 81: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Fig. 24 Împu ţurilor de ziduri ale cl a

i grosime ouă supraşcarea col ădirilor: – colţuri de

clădire cu ziduri de aceeaş e; b – colţuri de ă liberă; c – colţuri d erale libere; d – colţu suprafaţă laterală liberă.

Pentru colţuri de ziduri cu două sau o suprafaţă liberă (fig.24). – colţuri cu ziduri de aceeaşi grosime (fig. 24, a şi b);

Gpa=Gpb

şi d feţe laterale liber clădire cu ziduri de aceeaşi grosime şi o suprafaţă lateral

e clădire cu ziduri de grosimi diferite şi două suprafeţe latri de clădire cu ziduri de grosimi diferite şi o

][2 mll ggc ⋅=

– colţuri cu ziduri de grosimi diferite (fig. 24, c şi d);

Gpa≠Gpb ][22 mlll gbgagc +=Încărcătura explozivă pe gaură: – pentru ziduri cu una sau – pentru colţuri cu una sau două suprafeţe libere două suprafeţe libere dacă Gp ≤ 0,50 Q =a·l [kg] Q =a·l [kg]

0,50 m < Gp ≤ 2,0 m

g g gc gc

][2

kgla

Q gg

⋅= ][

2kg

laQ gc

gc

⋅=

][2

kgWlaQ bg

⋅⋅= ][

2kg

WlaQ gc

gc

⋅⋅= Gp >2,0 m

Parametrii de împuşcare pentru stâlpi, piloni şi coloane de susţinere din zidărie.

Anticipanta: dacă

1≥tr

p

GG

si Gtr<1,3 m;

83

Page 82: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

][2

mGW tr= găurile se amplasează pe un rând nR=1

1<tr

p

GG

şi 0,67<Gtr≤2,0 m;

][3

mGbW tr== găurile se amplasează pe două rânduri nR=2

2,0 m <G ≤3,40 m; tr

][4

mGbW tr== găurile se amplasează pe trei rânduri nR=3

Distanţa între găuri: dacă W≤0,20 m a=0,30 m 0,20 m < W ≤ 0,67 m a=1,5·W[m]

Fig. 25 Împuşcarea de stâlpi, piloni şi coloane de susţinere din

zidărie, c

Numărul de găuri pe un rând: dacă

u găuri orizontale

( ) minGWa ≥+ ng = 2 găuri / rând

( ) minGWa <+ 3 găuri / rând ng = Lungimea de gaură: dacă

1>trG

pG lg=Gp-W[m]

84

Page 83: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

1≤p

Gşi G

G

tr

lg=0,6·Gp[m]

,0 m < Gp ≤ 1,34 m

p ≤ 10 m

][32 mGl pg ⋅= 1

Încărcătura explozivă pe gaură: ][kgla

Q g⋅= 2

Bolţile sunt construcţii din zidărie de cărămidă, bolţari, piatră naturală şi foarte rar din beton. Acest tip de construcţii este întâlnit la acoperirea de încăperi ucţ o perirea de canale subterane şi construc poduri.

funcţie de forma bolţilor se alege modul de demolare:

aza bolţii, acestea a bolţii. La bolţi în formă de semi ţuri la baza bol

arametri de împuşcare Anticipanta: W=0,5·Gp[m]

3.4.3. Demolarea bolţilor

, în constr ia tuneluril r, acoţia de În– cu şliţuri;

pe întreaga suprafaţă. –Dacă bolta este sau se poate elibera de ambele suprafeţe, atunci

găurile se forează radial faţă de curbura bolţii de sus în jos şi numai în cazuri de excepţie, când nu este posibil acest lucru, se execută forarea de pe schele de sub boltă, de jos în sus.

au coamă şi bLa demolarea prin şliţuri plasate în coamă srosimetrebuie să aibă o lăţime dublă faţă de g

cerc, şliţul se lărgeşte cu un rând de găuri, executându-se şi şliţii. La împuşcarea pe întreaga suprafaţă, găurile se amplasează pe

rânduri dispuse paralel cu deschiderea bolţii. În toate cazurile, găurile de pe două rânduri învecinate se amplasează în eşichier.

Toate încărcăturile aferente unui şliţ se iniţiază cu aceeaşi treaptă de întârziere. Dacă se împuşcă şliţuri în coamă şi la baza bolţii, încărcăturile din coamă se iniţiază cu treapta 0, iar cele de la baza bolţii cu întârziere, la un interval de timp de 23-70 ms. Dacă din punct de vedere seismic se impune împuşcarea unui număr mai mic de găuri, atunci se iniţiază 1-2 rânduri centrale de găuri ale şliţului cu treapta 0 şi rândurile extreme cu prima treaptă de întârziere.

La împuşcarea pe întreaga suprafaţă se aplică împuşcarea cu întârziere, cu un interval de timp de 23-50 ms între rânduri, de la o margine la cealaltă a bolţii sau concomitent dinspre ambele margini înspre rândul din mijloc.

Pentru prevenirea efectului de aruncare, încărcăturile explozive se acoperă cu un covor din bandă de cauciuc sau alte materiale adecvate.

P

85

Page 84: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Distanţa între găuri: W≤ 0,20 m a=0,30 m 0,2 m < W ≤ 0,67 m a=1,5 W [m]

W > 0,67 m a=1,0 m istanţa între rânduri: b=0,866·a [m]

Numărul de rânduri de găuri la împuşcarea de şliţuri în coama bolţii: – la bolţi sub formă de segment de cerc (fig.26,a)

D

bG

n pR

⋅=

2

dacă rezultă. n≤1,5 se alege nR=1 1,5<nR<2,5 nR=2 2,5<nR<3,5 nR=3 – la bolţi sub formă de semicerc (fig.26, b)

12

+⋅

= pR

Gn

pG

Fig. 26 Împuşcarea bolţilor: a – împuşcarea unui şliţ în coamă, la bolţi sub formă de segment de cerc; b – împuşcarea de şliţuri la baza bolţii şi în coamă, la bo i sub

rânduri de găuri pe

lţformă de semicerc; c – împuşcarea de

întreaga suprafaţă, la bolţi cu două suprafeţe libere; d – împuşcarea de rânduri de găuri pe întreaga suprafaţă la bolţi cu o suprafaţă liberă

86

Page 85: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Numărul de rânduri de găuri la şliţurile de la baza bolţii (fig. 26). – la bolţi sub formă de semicerc

2R

Rnn

baza=

Numărul de rânduri de găuri la împuşcare pe întreaga suprafaţă a

bolţii:

1−=b

boltiiLatimeanR

Lungimea de gaură: – la bolţi cu ambele suprafeţe libere (fig. 26, a, b, c):

dacă: Gp ≤ 2,0 m ][32 mGl pg ⋅=

Gp > 2,0 m ][67,0 mGl pg −= – la bolţi cu o suprafaţă liberă (fig.26, d):

][43 mGl pg ⋅= dacă Gp ≤ 2,67 m

][67,0 mGl pg −= Gp > 2,67 m Încărcătura explozivă pe gaură:

uri – la împuşcarea pe întreaga – la împuşcarea de şliţdacă suprafaţă

W ≤ 1,0 m ][2

kgQ glag

⋅= ][

5,2kgQ g

lag

⋅=

W > 1,0 m ][kWl

Q g

2gg

a ⋅⋅= ][k

WlQ g ⋅⋅

5,2gg =

ră şi în cazuri mai restrânse p

răsturnarea căderea în sine pe locul construcţiei;

a

3.4.4. Demolarea coşurilor industriale Coşurile industriale au de regulă secţiune circula

ătratică, dreptunghiulară sau hexagonală. Ele sunt constituite din zidărie de cărămidă sau din beton armat.

La demolarea coşurilor industriale deosebim trei procedee: – coşului într-o anumită direcţie; –

87

Page 86: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– răsturnarea coşului cu lungime scurtă într-o anumită direcţie.

rie, întreaga încărcătură explozivă se amplasează în jumătatea secţiunii dinspre direcţia de cădere (fig.27.), iar în cazul celor din beton armat, în 2/3 din secţi

a căderea în sine pe locul construcţiei coşului, şi aceasta numai în cazul ce ozivă se repartizează uniform pe întreaga

rea cu lungime scurtată într-o anumită direcţie, încărcătura explozivă

l puţ sre.

vent procedeu aplicat este cel prin răsturnarea coşului î u în general la 1 m dea i formă, iar în cazul

Pentru răsturnarea unui coş într-o anumită direcţie, în cazul celor din zidă

une dinspre direcţia de cădere (fig.30). Llor din zidărie, încărcătura expl

secţiune a coşului (fig. 29). La răsturna

se amplasează şi în jumătatea opusă căderii (fig.28), unde iniţierea se realizează cu întârziere de ce in 250 m faţă de încărcătura pe direcţia de căde

Cel mai sigur şi frecntr-o an mită direcţie. Secţiunea de rupere se plaseazăsu solului, dacă coşul are pe toată lungimea sa aceepra aşcelor aşezate pe fundaţii deasupra acesteia.

F 7. Plasare urilor pentruig. 2 a gă demolarea prin răsturnarea coşurilor

din zidărie

Fig. 28 Plasarea găurilor pentru demolarea prin răsturnare a coşurilor

din zidărie cu lungime scurtă

88

Page 87: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Fig. 29 Plasarea găurilor pentru demolarea prin cădere pe loc în sine

a coşurilor din zidărie

Fig. 30 Plasarea găurilor pentru demolarea prin răsturnare a coşurilor

din beton armat În zona secţiunii de rupere se demontează toate elementele

adiţionale ca: scări metalice, paratrăsnete, inele metalice şi altele. Deschiderile din zidăria coşului în zona secţiunii de rupere, care pot influenţa negativ căderea se zidesc. Deschiderile care se găsesc pe axa de cădere se menţin, iar dacă o deschidere este ă în urma din limitele zonei de detaşare se execută şi o a doua deschidere la cealaltă limită. La coşurile din b on a

ate pe un rân

situat

et rmat se impune în mod obligatoriu executarea la limita zonei de detaşare de deschideri (şliţuri) cu înălţimea egală cu cea a zonei de detaşare şi lăţimea egală cu dublul grosimii peretelui. Deschiderile (şliţurile) servesc şi la cercetarea modului de construcţie şi la stabilirea dimensiunii elementelor constructive ale coşului în secţiunea de rupere.

Coşurile industriale au în general, în interior, o căptuşeală cu o grosime de până la 0,38 m prinsă cu lamele de coş, menţinându-se un spaţiu gol de 0,05-0,5 m.

Căptuşelile cu grosimi de până la 0,15 m nu se iau în consideraţie la împuşcare. La coşurile cu căptuşeli groase, de 0.15-0,24 m, se folosesc încărcături explozive plasate în zidăria coşului, care conduc şi la distrugerea căptuşelii. În cazul existenţei unor căptuşeli mai groase de 0,25 m, se execută şi împuşcarea acesteia cu încărcături plas d de găuri înspre direcţia de răsturnare.

La demolarea coşurilor industriale din zidărie, cu grosimi de până la 0,67 m, se folosesc cartuşe de exploziv cu Ø 25 mm, iar la zidării mai groase

89

Page 88: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

se folosesc cartuşe de exploziv cu diametrul de 40-50 mm. Ca material de buraj, se foloseşte ipsosul amestecat cu nisip. Ca mod de împuşcare, se aplică de regulă cel cu iniţiere instantanee, iar la răsturnarea cu lungime scurtată, împuşcarea cu întârziere. Pentru prevenirea efectului de aruncare a schijelor, se acoperă încărcăturile explozive cu diferite materiale, de exemplu, covor de sau altele.

re

0,30 m W≤ 0,20 m a=0,30 m m < W ≤ 0,33 m a=1,5 W [m]

> 0,33 m a=0,5 m

r

• pentru coş in circumferinţă pe direcţ de c

din circumferinţă(fig 27).

oşuri din beton armat:

cauciuc, baloturi de paie Parametri de împuşca

panta: W=0,5·Gp [m] Antici Distanţa între găuri:

uri de zi ur din be t – pentru coş dărie – pentru coş i ton armaacă d

W≤ 0,20 m a= 0,67 m 0,2 m < W ≤ a=1,5 W [m] 0,2

> 0,67 m a=1,0 m W W

istanţa între rânduri: D b = 0,866 · a [m] Numărul de rânduri de gău i:

demolare prin răsturnare intr-o anumită direcţie: –

uri din zidărie: -nR= 3 în zona centrală pe 1/4 dia ădere (fig 27);

-nR= 1 în restul de până la ½ • pentru c

b

nGp

R

2= dar minimum 3 rânduri pe 2/3 din

circumfe

locul construcţiei:

m, a 2 pe toată circumferin

ă 0,67 m < Gp ≤ 1,34 m, atunci nR = 3 pe toată circumfe

rinţa (fig 30)

olare prin cădere în sine pe– dem

din zid rie: • numai pentru coşuri ădacă Gp ≤ 0,60 tunci nR = ţa (fig 29)

iar dacrinţa

90

Page 89: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Lungimea de gaură: dacă

Gp ≤ 2,0 m – pentru coşuri din zidărie i din beton armat, atunci:

Gp ≤ 1,33 m – pentru coşur

][3

Gl pg ⋅= – pentru coş2 m uri fără căptuşeală sau când grosimea

acestuia este mai mica de 0,15 m

][43 mGl pg ⋅= – pentru coşuri cu căptuşeli groase de 0,15-0,25m

ână în M/ pe fa

Încărcătură explozivă pe gaură:

acă d W ≤ 1 m Qg=a·lg[kg]

W > 1 m Qg=a·lg·W[kg] 3.4.5. Demolarea turnurilor Turnurile se deosebesc de celelalte construcţii, prin zvelteţea lor.

Pentru demolare prin împuşcare, o construcţie se încadrează la turnuri când înălţimea lor este de cel puţin 10 m, iar dimensiunea cea mai mare a bazei, respectiv diametrul exterior, este < 1/3 din înălţime (fig. 31).

Procedeele de demolarea turnurilor sunt identice cu cele ale coşurilor industriale. Dacă un turn trebuie răsturnat într-o anumită direcţie, atunci prin împuşcare trebuie desprinsă din turn o pană de detaşare. Lungimea penei trebuie să fie de 2/3 din suprafaţa bazei, iar cele rotunde 2/3 din circumferinţă (fig. 32).

La turnuri din zidărie, înălţimea penei de detaşare trebuie să fie de cel puţin dublul grosimii peretelui (fig. 32). La turnul din beton armat trebuie să facă deosebire între construcţii cu pereţii masivi şi construcţii sub formă de schelet. Şi la construcţii din pereţi masivi lungimea penei de detaşare trebuie să fie 2/3 din suprafaţa bazei în dreptul secţiunii de rupere. Înălţimea penei este dependentă de dimensiunile bazei turnului şi de grosimea zidului şi poate fi cuprinsă între 3 şi 20 ori grosimea zidului. Această înălţime se poate stabili şi grafic. Prin rotirea în punctul O a centrului de greutate M a turnului p

ţa exterioară a zidului de răsturnare, obţinem unghiul ∝, care va fi unghiul de vârf al penei de detaşare (fig. 33).

91

Page 90: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Fig. 31 Valori orientative pentru încadrarea construcţiilor în categoria

Fig. 33 – S graf lţimii penei de de

turnurilor.

Fig.32 Dimensiunile penei de detaşare la demolarea turnurilor de zidărie prin răsturnare într-o anumită direcţie.

tabilirea ică a înătaşare.

92

Page 91: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Turnurile construite sub formă de schele be mat e d se în ens rele de s iji l, se distru are ălţimea

ului, iar pe partea op ex uma o t tă ării se detonează

00 ms faţă de cea din direcţ ădere. În zona de t distrugere se execută în bil tură în ă

re ăde sine e l ătura se repartizează uniform eag ne.

etoda de demolare, dacă turnul are şi inter ri eş cţiunea de rupere

are ilor. jorita a ru. G se fora din

exterior sau interior. La detonarea încărcăturilor din pana de detaşare se s cu e s , sau la

cons ă de schelet din beton armat, se aplică împuşcarea cu r ele d pen ucerea

efect runcare, încărcăturile se acoperă cu covoare din bandă sau cu t

5·Gp [m]

: ărie – pentru tu in b rmat

1,0 m W > 0,33 m a=0,5 m

0,866 · a [m]

ton armat

t din ton ar semolează numai prin răsturnare, distrugându- acest s picioapr n. Pe partea în care se răstoarnă turnu g picio le pe în

care să ducă la răsturnarea turn usă se ecută n i frac urare a stâlpilor. Încărcătura explozivă destina fracturcu o întârziere de 75 – 1 ia de cfrac urare şi în cea de

turile metalice de re preala o tăie

arm zistenţă. În cazul turnurilor din zidărie, pentru a se aliza c rea în p

locu construcţiei, încărc pe într a secţiuIndiferent de m pereţi io

sau stâlpi de susţinere, se va ţine seama şi de acă realiza uşor perfor

tia. Sese alege astfel ca să se poat a găur În ma tecazurilor, se impune construirea de schele de luc ăurile pot per

folo eşte împuşcarea instantanee. La răsturnareatrucţiile sub form

lungim curtată

întâ ziere de milisecunde. În funcţie de obiectivului de a

in jur tru red

balo uri din paie.

Parametri de împuşcare Anticipanta: W=0, Distanţa între găuri– pentru turnuri de zid rnuri d eton adacă W≤ 0,20 m a=0,30 m W≤ 0,20 m a=0,30 m 0,2 m < W ≤ 0,67 m a=1,5 W [m] 0,2 m < W ≤ 0,33 m a=1,5 W [m] W > 0,67 m a= Distanţa între rânduri: b = Numărul de rânduri de găuri: – demolare prin răsturnare într-o anumită direcţie: • pentru coşuri din zidărie • pentru coşuri din be

12

+=bG

n pR nR- se stabileşte în funcţie de lungimea bazei

93

Page 92: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

şi grosimea peretelui sau pe cale grafică dacă rezultă nR < 3,5 se alege nR=3 3,5 < nR < 4,5 nR=4 4,5 < nR < 5,5 nR=5 – demolare prin cădere în sine pe locul construcţiei: • numai pentru turnuri din zidărie dacă Gp ≤ 0,67 m nR=2 pe toata circumferinţa 0,67 m<Gp ≤ 1,33 m nR=3 pe toata circumferinţa Lungimea de gaură dacă Gp ≤ 2,0 m – pentru turnuri din zidărie G ≤ 1,33 m – pentru turnuri din beton armat p

][32 mGl pg ⋅=

Încărcătura explozivă pe gaură: dacă W ≤ 1,0 m Qg=a·lg[kg] W > 1,0 m Qg=a·lg·W[kg]

regulă, în

rde şi prin dezmembrare-ardere. rin explozie se distrug, de regulă, toate categoriile de muniţii care au

încărcăt xplozive (inclusiv minele şi diversele descompunere şi nu mai prezintă guranţă la manipulare).

3.5. Lucrări de distrugere 3.5.1. Distrugerea muniţiei asanate Distrugerea muniţiilor rămase neexplodate se execută, de

poligoane destinate special în acest scop, conform prevederilor legale, în condiţii de siguranţă deplină, pentru a nu se produce accidente, pierderi de vieţi omeneşti, sau pagube.

Distrugerea muniţiilor rezultate din asanări se execută prin explozie, prin a re

Pura de luptă formată din substanţe e

materiale explozive care au intrat în si

94

Page 93: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Prin ardere se distrug, de regulă, toate categoriile de muniţii care au încărcătură de luptă formată din substanţe incendiare. Tot prin ardere se distrug pulberile cu sau fără fum, precum şi diverse produse pirotehnice.

Metoda de distrugere prin dezmembrare-ardere se foloseşte atunci când situaţia impune dezmembrarea prealabilă a muniţiei şi ulterior arderea explozivilor şi a elementelor rezultate. Distrugerea cartuşelor de infanterie se execută folosind în exclusivitate această metodă.

etoda distrugerii prin dezmembrare poate fi folosită chiar şi pentru muniţiile de artilerie şi aviaţie, cu sau fără focoase, atunci când se urmăreşte recuperarea metalelor. În acest caz, dezmembrarea muniţiei se va executa tot prin explozie, folosind încărcături explozive reduse care nu vor iniţia încărcătura de luptă a muniţiilor. În urma dezmembrării carcasele muniţiilor rămân totuşi încărcate cu explozivi care sunt distruşi tot prin ardere.

dâncime, terminate cu o degajare de formă cilindrică la fundul gropii, în

sească pe marginea gropii mai mult de două proiectile. Înc rcătura de exploziv nu trebuie să depăşească 60 kg la o

operaţiun se vor să

entr e rânduri succesiv , în f

duse în groapa

este ultimul rând se aşează încărcătura activă de exploziv, care constă în xploziv (de regulă trotil) în aşa fel ca suprafaţ exploziv şi muniţia ce urmează a fi distrusă

M

Distrugerea muniţiei de artilerie. Muniţia de artilerie ce urmează a fi

distrusă este mai întâi triată şi apoi transportată la gropile de distrugere, de circa 3 m a

care să se depună muniţia. Aducerea muniţiilor de la punctul de triere se face pe măsura introducerii lor în gropile de distrugere. Este interzis să se gă

ă d ste e di rugere. În cazul în care cantităţile de muniţie sunt mai mari,

pa alte gropi la o distanţă de circa 20 m una de alta. P u distrugere mun ţiile se aşează în i groapă pe mai multe ormă de stea cu focoasele spre centrul gropii. În vederea asigurării unei distrugeri totale a muniţiilor introde distrugere, proiectilele perforante se vor intercala cu proiectile

explozive (dedesubt numai proiectile explozive, rândul următor proiectile perforante intercalate cu explozive, iar în rândul al treilea numai proiectile explozive). În rândul al treilea se pun obligatoriu proiectile explozive de calibrul cel mai mare.

P unul sau mai multe calupuri de e de contact dintre încărcătura dea

să fie cât mai mare. Pentru o mai mare siguranţă în funcţionare, amorsarea încărcăturilor

active din gropile de distrugere se va face obligatoriu cu 2-3 capse detonante, care vor trebui să funcţioneze simultan. În acest sens vor fi folosite capse detonante pirotehnice cu fitil detonant sau capse detonante electrice.

Încărcătura activă necesară distrugerii unei gropi se stabileşte conform tabelului nr 4.

95

Page 94: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Tabelul nr. 4

T A B E L cu cantităţile de explozivi necesari încărcăturilor active folosite la

distrugerea muniţiilor rămase neexplodate

La prima

La repetarea

explozie

exploziei OBS. Nr. DENUMIREA MUNIŢIILOR

crt. CE SE DISTRUG trotil (kg)

trotil (kg)

1 Pro ctil exploziv cal. 20-45 mm 0,200 0,400 ie2 Pro ctil exploziv cal. 57-76 mm 0,400 0,700 ie3 Proiectil exploziv cal. 82-88 mm 0,600 0,900 4 Proiectil exploziv cal. 100-122 mm 0,800 1,200 5 Proiectil exploziv cal. 130-152 mm 1,000 1,300 6 Proiectil exploziv, calibru peste 152 mm 1,200 1,500 7 Lovitură pentru aruncător calibru pân 82 mm 0,300 0,400 ă la8 Lovitură pentru aruncător calibru 120-160 mm 0,700 1,300 9 Lovitură pentru aruncător calibru 240 mm 1,000 1,500 10 Lovitură cu grenade ant 0,500 itanc 0,300 11 Bombă aviaţie brizantă cu greutate p ână la 2,5 kg 1,200 2,000 1 0 2,00 2 Idem până la 1 kg 0 2,700 13 Idem până la 50 kg 3,000 3,700 14 Idem 100 kg până la 4,000 4,700 1 aţ tate pâ 5 3,000 4,000 5 Bombă de avi

kgie antitanc cu greu nă la 2,

1 10 4,000 6 Idem până la kg 5,000 17 Idem până la 50 6,000 kg 7,000 18 Bombă de aviaţie exploziv–brizantă de 50-100 kg 4,000 4,500 19 Idem până la 250 kg 2,000 2,500 20 Bombă de aviaţie explozivă cu greutate până la

100 kg 0,800 1,500

21 Bombă de avi lozivă cu greutate până la 250

1,000 1,700 aţie exp kg

22 Bom100

0 2,500 bă de aviaţie explozivă cu greutate până la 2,000 kg

23 Grenadă de mână ofensivă şi defensivă 0,100 0,200 24 Mina antiinfanterie nedetectabilă 0,300 0,500 25 Mină antiinfanterie metalică cu schije 0,500 0,700 26 Mină antitanc metalică 0,400 0,600 27 Mină antitanc nedetectabilă 0,300 0,500 28 Mină cu destinaţie diferită 0,500 0,700 29 Grenadă de mână antitanc 0,300 0,500

96

Page 95: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

N O T Ă: 1. Prin încărcătură activă se înţelege cantitatea de exploziv şi

mijloace d (capse detonante, fitil) necesare amorsării şi distrugerii muniţiilo

forante şi ruptură beton, f prezentul tabel, cantitatea de explozivi se măreşte cu 100%.

. Pentru distrugerea unor tipuri de muniţii care nu au fost specificate în preze n asimilare cu calibrele

ri de aruncăto

În cazul distrugerii f detonant, lungimea acestuia sabileşte funcţie de adâncimea gropii de distrugere în aşa

e de 1,50 m, fără să se preseze cu picioarele sau alte mijloace.

Capetele de fitil detonant ce rămân în afara gropilor de distrugere se fixează prin matisare pe una sau două capse detonante electrice care vor avea în permanenţă reoforii scurtcircuitaţi. Pentru declanşarea exploziei gropilor de distrugere se va folosi sistemul de dare a focului pe cale electrică.

Distrugerea bombelor de aviaţie. Bombele de aviaţie se distrug ca şi muniţiile de artilerie în gropi, în care se aşază în poziţie orizontală. În cazul bombelor cu greutate până la 100 kg, într-o groapă se pot introduce 2-3 bucăţi. La fundul gropii se pun bombele brizante (cu pereţi groşi), iar deasupra bombele explozive (bombele cu cea mai mare cantitate de exploziv).

Bombele de calibre mai mari se distrug câte una în groapă. Distrugerea bombelor se face cu ajutorul unei încărcături active

stabilite conform tabelului nr 4. Pentru siguranţă în funcţionare, amorsarea încărcăturii explozive se

face cu ajutorul a 2-3 capse detonante pirotehnice prevăzute cu fitil detonant sau 2-3 capse detonante electrice.

e iniţierer rezultate din asanări.

antitanc, per2. Pentru distrugerea proiectilelor uncţie de calibrele menţionat în e

3ntul tabel, cantitatea de exploziv se va stabili pri menţionate. 4. Pentru distrugerea unei gropi cu muniţie de artilerie, lovitur, grenade de mână şi grenade antitanc etc., cantitatea de exploziv va

fi 20% din încărcătura explozivă a muniţiei introduse în groapă.

olosind fitil e st fel, ca după burarea gropii, să rămână în afară – neacoperit de pământ – circa 15-20 cm.

Peste muniţia dispusă în gropi, se aşează pământ mărunt, urmărindu-se în permanenţă ca încărcăturile active precum şi capsele detonante să nu se deplaseze de la locul lor (amorsele să nu fie scoase din locaşul încărcăturilor explozive). Pe timpul introducerii pământului în groapa de distrugere, ramurile fitilului detonant se vor ţine lipite de peretele gropii.

Burarea gropilor de distrugere se va face cu întreaga cantitate de pământ rezultată din săpătură, în aşa fel ca stratul de pământ să aibă o grosime de cel puţin o grosim

97

Page 96: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În cazul bombelor dezamorsate – de la care s-au extras focoasele şi detonatorii – amorsarea bombelor se poate face şi prin locaşul focosului şi al detonatorului. În acest caz, încărcătura de distrugere (calupul de trotil cilindric de 100 g amorsat cu capsă detonantă), se introduce în locaşul focosului, unde se fixeaz bine cu humă moale.

urarea se face ca şi la gropile pentru muniţia de artilerie. entru a proteja cablul electric principal împotriva efectului explozie şi

schijelor,ot în acest scop, pe o distanţă de 50-

roapa de distrugere, cablurile se vor îngropa într-un şanţ de 15-20 cm.

În general, la construcţiile metalice sunt utilizate profile metalice

simple sau combinaţii între diferite pro c încărcături explozive aplicate, constituite d rofilelor

baz pe ct e f ca în ăturilor. Pentru alizarea c ri xp ive aş ă intim pe întreaga suprafaţă

ambele feţe ale profilulu o ta ă o ea pra i de rupere.

ăBP legătura între acesta şi capsa detonantă se face prin intermediul unui

cablu simplu conducător, lung de 20-25 m. T60 m faţă de g

3.5.2. Distrugerea profilelor metalice

file. La distrugere se folosesin exploziv brizant. Distrugerea p

metalice se acestui efe

eazăt, încărcătu

efele ei, la

ul dloz dis

orfe se nţă între ele egal

re aeaz

cărc re

su, pefeţe cu gr sim

Fig. 34 Amplasarea încărcăturii explozive pentru forfecarea unui profil

metalic Mărimea încărcăturii explozive este funcţie de suprafaţa transversală

a profilului şi de felul solicitării la care este supus metalul şi poate fi calculat cu relaţia:

qSQ ⋅= în care: S este suprafaţa transversală a profilului metalic, cm

[ ]kg2;

q – consumul specific de exploziv; q = 0,025 kg/cm2 pentru profile supuse la întindere;

. q = 0,030 kg/cm2 pentru profile nesupuse la solicitări; q = 0,035 kg/cm2 pentru profile supuse la compresiune

98

Page 97: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Din punctul de vedere al securităţii, la efectuarea distrugerii construcţiilor metalice, încărcăturile explozive se acoperă cu covoare din bandă de cauciuc, plase, baloturi de paie sau alte materiale, iar distanţa de

mare de

turugi cu rădăcini pivotante, încărcătura explozivă se introduce prin gău

siguranţă se stabileşte la 1.000 m. 3.5.3. Distrugeri în silvicultură Împuşcarea buturugilor cu rădăcini. Prin lucrări de împuşcare se

pot smulge, tăia şi scoate buturugile cu rădăcini din sol. Asemenea lucrări se pot executa la construcţii de drumuri şi obiective industriale în zone împădurite şi defrişate, precum şi pentru obţinerea de lemn de foc.

La buturugi cu rădăcini întinse la adâncime mică şi cu diametrul mai 0,50 m, precum şi la buturugi cu o împletire densă de rădăcini,

încărcătura explozivă se introduce printr-o gaură practicată până sub centrul buturugii (fig 35).

La buri practicate de-a lungul pivotului având lungimea de 1,5–2 ori

diametrul buturugii şi terminate cu un cuptor pentru a se plasa o încărcătură concentrată (fig 36).

La buturugi putrede încărcătura explozivă se poate introduce printr-o gaură scobită în centru putred al buturugii şi apoi se burează (fig. 45).

Fig. 35. Amplasarea înc ăturii explozive la rădăcin

Fig. 36. Amplasarea încărcăărc turii scoaterea rugilor cu

i întinse la adâncime mică. butu explozive la scoaterea buturugilor

cu rădăcini pivotante.

99

Page 98: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Tabelul nr 5

Consumul specific de exploziv în funcţie de esenţa lemnului, felul rădăcinii şi felul solului

Felul solului tare, pietros şi

stâncos nisipos şi argilă

nisipoasă Esenţa lemnului Felul rădăcinii

Consum specific de exploziv [kg] Lemn de esenţă tare

- plată şi întinsă - pivotantă

0,200 0,250

0,300-0,400 0,350-0,450

Lemn de esenţă moale

- plată - pivotan

0,100 0,200 tă 0,150 0,250-0,350

Mărim

se stabileşte îea încărcăturii explozive pentru smulgerea buturugilor din sol

n funcţie de diametrul buturugii:

dqQ ⋅= [kg] unde: d esteq – cons

diameumul sbuturugilor cu diam este 0,6 cu ră

pot rcătuDespicarea rugilor c ăcini, dup st scoase din sol. se

poate face de asem prin îm c turi explozive aplicate sau plasate în găuri. G se pe ază pe su ţa tăiat nă la ¾ din diametrul buturugii (fig. 38).

ărimea în turii exp pentru despicarea buturugilor cu găuri verticale pe

trul buturugii, dm; ic de exploziv (tabelul nr 5).pecif

m şi În cazul folosi 2-3 încă

etrul p dăcini întinse se ri.

butu u răd ă ce au foenea puşcare cu în ărcăăurile rfore prafa ă pâ

M cărcă lozivesuprafaţa de tăiere şi apoi burate este:

20001,0 dQ = [kg] iar cu găuri laterale 200003,0 dQ = [kg] unde d este diametrul buturugii, cm.

Fig. 37. Amplasarea încărcăturii explozive la buturugi putrede.

Fig. 38. Amplasarea găurilor pentru despicarea buturugilor.

100

Page 99: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

3.5.4. Distrugerea gheţii şi a zăpoarelor de gheaţă Distrugerea gheţii prin lucrări de împuşcare se execută pentru: – menţinerea navigaţiei pe fluvii, râuri şi canale navigabile în timp de

îngheţ; – înlăturarea îngrămădirilor şi blocărilor cu sloiuri de gheaţă; – protejarea construcţiilor hidrotehnice, podurilor şi altele, de gheţurile

plutitoare. Pentru crearea unui culoar navigabil, în funcţie de lăţimea râului sau

canalului, se execută pe două sau trei rânduri copci cu diametrul de 0,3 – 0,40 m, la distanţa de 8 – 15 m una de alta (fig. 39). La gheţuri cu grosime mai mare de ,3 m, copcile se execută prin împuşcarea unor cantităţi de 0,100-0,200 kg exploziv, amplasate în găuri scurte executate manual şi burate cu zăpadă. În apropierea lucrărilor de artă, operaţiile de împuşcare se pot executa numai după ce, în prealabil, în jurul lor s-a executat un spaţiu (canal) de 0,5 m liber de gheaţă, iar copcile pentru împuşcare se amplasează la cel puţin 5 m de lucrările de artă.

0

Greutatea încărcăturilor pentru formarea canalelor de gheaţă şi

copcilor sunt arătate în tabelele nr 6 şi 7.

Fig. 39. Amplasarea capselor pentru introducerea încărcăturilor în vederea creării unui culoar navigabil.

101

Page 100: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Tabelul nr. 6

Greutatea încărcăturilor pentru formarea canalului în gheaţă şi adâncimea de afundare optimă a acestor încărcături(măsurată de la

suprafaţa stratului de gheaţă)

lui, u (în m)

Diametrul (lăţimea) canalugheaţa având grosimea egală c

Greutatea încărcăturii

(kg)

Adânde

afundare a

0,3…

0,4

0,4…

0,5

0,5…

0,6

0,6…

0,8

0,8…

1

1...1

,2

1,2…

1,5

1,5…

2

cimea

încărcăturii (m) 0,

2...0

,3

1 1,2 6 6 6 5,8 5,6 - - - - 3 1,6 12 8,9 8,6 8,4 8 7,5 - - - 5 1,8 17 19,5 10 10 9,5 9,3 - - - 10 2 - 13 12,5 12,5 12 11,5 10,5 - - 20 2,3 - - - 15,8 15,2 14,5 13,5 12,5 10..11

Explozivul trebuie să fie rezistent la apă şi se foloseşte sub formă de

încărcături alungite din cartuşe, sau ca încărcături concentrate, legate în pungi de plastic sau introduse în containere. Încărcăturile astfel pregătite se fixează de vârful unei prăjini sau de o sfoară şi se aşează prin copcă, sub gheaţă, la o adâncime de 1-2 m (fig. 40). Pentru ca sloiurile de gheaţă să fie antrenate de cursul apei, lucrările de împuşcare se execută din aval înspre amonte.

Fig. 40. Introducerea şi fixarea încărcăturilor explozive sub gheaţă.

Funcţie de grosimea gheţii, mărimea încărcăturii explozive introdusă într-o copcă este de 0,5-2,5 kg.

102

Page 101: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

La înlăturarea îngrămădirilor şi blocurilor cu sloiuri de gheaţă, în prealabil se eliberează albia din aval pentru a se putea scurge gheţurile eliberate.

Încărcăturile explozive de 0,5-5,0 kg se introduc între bucăţile de gheaţă

i

2).

e firul apei) să

adunate. În asemenea situaţii iniţierea se face, de regulă, pe cale pirotehnică, folosindu-se fitil de amorsare rezistent la apă.

Gheţurile plutitoare pot da naştere la îngrămădiri şi chiar baraje de gheaţă. Pentru prevenirea unor astfel de situaţ i, gheţurile mari, plutitoare, se distrug din timp. Pentru distrugere se folosesc încărcături explozive tip grenadă de 0,5-2,0 kg, care se aruncă pe gheaţă. Încărcătura explozivă concentrată, introdusă în pungi de material plastic sau în containere, se iniţiază cu câte două capse pirotehnice şi fitile de 0,6 m lungime, care se aprind înainte de a fi aruncată încărcătura.

Distrugerea zăpoarelor de gheaţă se face cu încărcături concentrate, introduse în puţuri de maximum 2 m adâncime. Greutăţile încărcăturilor sunt prezentate în tabelul nr.8 , în funcţie de valoarea indicelui n de acţiune a exploziei, care la încărcăturile concentrate, este cuprins între 1,5-3 (valoarea optimă n =

Pentru preîntâmpinarea formării zăpoarelor de gheaţă lângă poduri, este necesar ca înainte de pornirea sloiurilor, suporţii şi spargheţurile să fie degajate de gheaţă, în jurul lor executându-se şanţuri în gheaţă de minimum 0,5 m lătime.

Concomitent, este necesar ca de-a lungul cursului de apă (p se execute cu ajutorul explozivului un canal având lăţimea egală cu

¼…1/3 din lăţimea apei şi lungimea totală cel puţin egală cu 3 lăţimi ale apei. Această lungime a canalului (egală cu minimum 3 lăţimi ale cursului de apă) este împărţită în două părţi: o parte a canalului, egală cu minimum două lăţimi ale apei-amonte de pod, iar cealaltă, egală cu o lăţime de apă – aval de pod. Aval de acest viitor canal se execută un şanţ, transversal pe cursul de apă.

Executarea canalului începe cu partea de canal în aval de pod. Tabelul nr. 7 Greutatea încărcăturilor pentru executarea copcilor în gheaţă

Încărcături introduse în locaşuri săpate în gheaţă Grosimea

gheţii, m

Greutatea încărcăturii

exterioare, kg Adâncimea

locaşului săpat Greutate

în gheaţă, m

a încărcăturii, kg

Diametrul copcii, m

0,3 0,2 - - - 0,4 0,4 - - - 0,5 0,6 0,6 0,3 0,4 0,6 - 0,3 0,6 0,7 0,8 - 0,4 0,8 0,8 1,0 - 0,5 1,0 0,9 1,2 - 0,6 2,4 1,0 1,5 - 0,75 3,0 1,2

103

Page 102: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Aşezarea încărcăturilor se face în rânduri de copci perpendiculare pe firul apei. Distanţele dintre rânduri, precum şi dintre încărcăturile din cadrul unui rând se iau de 5…6 ori mai mari decât adâncimea de afundare a încărcăturilor.

Aprinderea încărcăturilor se face pe rânduri succesive, începând cu primu

elungirea axului s

la vale a zăporului, urmărindu-se realizarea în zăpor a unui canal de

l rând de la şanţul săpat în prealabil la limita de jos a canalului. Executarea canalului amonte de pod se face cu încărcături aşezate în rânduri de copci paralele cu firul apei, fiecare rând fiind în pr

uporţilor şi spargheţurilor. Aprinderea încărcăturilor la o distanţă mai mică de 15 m de la pod este interzisă. Distrugerea zăpoarelor formate la o oarecare distanţă de pod se face cu încărcături de exploziv, începând cu partea de

20..30 m lăţime.

Tabelul nr. 8

Greutatea încărcăturilor pentru distrugerea zăpoarelor

Greutatea încărcăturii, kg Adâncimea de afundare a

încărcăturii, m când n = 1

când n = 1,5

când n = 2

Încărcătura de afundare (fără

efect de aruncare) kg

0,6 0,8 1,8 4 0,2 0,8 1,6 3,8 8,4 0,4 1,0 3,0 7,2 15,6 0,8 1,5 6,8 16,2 35,0 1,7 2,0 12,0 28,8 62,5 3,0

Greutatea încărcăturilor folosite este de aproximativ 5…20 kg. Dispunerea încărcăturilor pentru executarea canalului în zăpor se

face pe 2…3 rânduri, perpendicular pe axa canalului; distanţa dintre încărcături se ia egală cu 4…6 adâncimi de afundare a încărcăturilor.

În cazul când în zăporul de gheaţă format la o oarecare distanţă de

pod se aşează mai multe încărcături, explozia lor trebuie să se producă simultan, pentru a exclude posibilitatea ca gheaţa desprinsă să ducă la pod încărcături neexplodate.

Distrugerea zăpoarelor formate lângă pod se poatngură încărcătură.

e face numai cu câte o si

de a ajunge la pod; în acest scop se folosesc

Sloiurile mari se distrug înainte încărcături de maximum 3 kg, aruncate pe aceste sloiuri.

104

Page 103: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Executarea canalului în gheaţă, pentru degajarea podului: I…III – rânduri longitudinale de copci amonte de pod. 1…5 – rânduri transversale de copci aval de pod; 6 – şanţ;

7 – spargheţuri; a – lăţimea cursului de apă.

105

Page 104: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolu

CU SUBSTANŢELE EXPLOZIVE

anţa muncii, ecvenţele acceptate de apariţie a unui eveniment la o instalaţie fiind: extrem e rare ( nu la 10.000 de ani), foarte rare (între unu la 10.000 de ani şi unu la

1.000 de nu la 100 de ani) şi destul de frecvent la 10 de ani). Dezvoltarea spectacu

ac

l IV

4. SECURITATEA MUNCII ÎN LUCRUL

4.1. Introducere În epoca actuală, în care civilizaţia industrială cunoaşte din ce în ce

mai mult importanţa problemelor umane şi valoarea intrinsecă a omului, securitatea şi igiena muncii capătă o importanţă deosebită în industrie.

ndustria substanţelor explozive pune pe prim plan sigurIfrd u

ani), rare (între unu la 1.000 de ani şi ue (între unu la 100 de ani şi unu loasă a industriei pulberilor şi explozivilor a fost însoţită de

numeroase, dar mai ales de grave accidente ce au produs victime şi pagube considerabile. Cook estima în 1958, că 10.000 – 15.000 de persoane au fost deja ucise din cauza exploziilor cidentale importante în întreaga lume (la fabricaţia, transportul şi utilizarea substanţelor explozive). Trebuie menţionat totuşi, că cifra este relativ mică în comparaţie cu cea a accidentelor de muncă; la rândul său, acest număr este mic în comparaţie cu accidentele de circulaţie.

Gravitatea accidentelor în industria explozivilor poate fi considerabilă însă, din fericire, frecvenţa acestora rămâne redusă. De altfel, în practică, securitatea şi igiena muncii în uzinele ce utilizează şi fabrică explozivi şi pulberi sunt relativ mai bine asigurate decât în alte ramuri ale industriei.

Dintre toate ramurile industriei chimice, fabricaţia substanţelor explozive este aceea în care pericolele sunt cele mai mari, deci aici problemele legate de siguranţa muncii sunt cele mai profund studiate. Este esenţial de menţionat faptul că procesul de descompunere al unei substanţe explozive nu se amorsează decât în condiţii dorite pentru a realiza un efect determinat de azvârlire sau distrugere, dacă nu, consecinţele pot fi dezastruoase şi gravitatea accidentelor considerabilă.

Accidentul va fi obiectul de studiu al acestui capitol, acest fenomen survine într-o operaţie industrială contrar voinţei noastre şi care poate avea consecinţe nefaste (vătămări corporale, letalitate sau pagube materiale).

106

Page 105: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Condiţiile de lucru cu substanţele explozive trebuie să fie studiate cu grijă, aşa încât să se evite la maximum accidentele, iar operaţiile cu explozivi să se desfăşoare la un nivel optim de securitate.

ste cea care trebuie să fie prepond

onsemnelor de securitate, pe timpul operaţiilor de fabricaţie, re. Viaţa oamenilor nu are preţ: păstrarea acesteia

trebuie s fie o grijă constantă a inginerului. Întrucât securitatea nu se atinge niciodată ă mărească constant nivelul de secur hnice sau de cercetare.

erilor şi tehnicien logie sau de toxicologie.

ector la muncitor.

escompunere şi efectele exploziei sale.

mane într-un mediu da

Securitatea muncii este reprezentată de absenţa condiţiilor susceptibile de a cauza rănirea sau moartea persoanelor, a pagubelor materiale sau pierderi de echipamente. Securitatea vizează deci salvarea persoanelor şi instalaţiilor, dar bineînţeles ţinând seama de valoarea incomparabilă a omului, grija faţă de factorul uman e

erentă, oricare ar fi costul financiar. De asemenea, ea trebuie să constituie o preocupare a inginerilor, a întregului personal al uzinei în care lucrează, în scopul evitării accidentelor prin disciplina liber consimţită, în respectarea cexploatare sau cerceta

ă în valori absolute, rolul inginerului este sate, satisfăcând cerinţele economice, teit

Pe lângă securitatea muncii nu trebuie să se uite igiena muncii care este o completare indispensabilă, deoarece condiţiile în care se efectuează lucrul pot afecta progresiv sănătatea muncitorilor. Prevenirea bolilor profesionale este de competenţa medicului întreprinderii, dar şi a ingin

ilor, neignorându-se noţiunile de psihoPreocupările de igienă şi securitate a muncii sunt deci fundamentale

în fabricaţia şi utilizarea substanţelor explozive. Ele sunt, de altfel, de responsabilitate penală, pecuniară şi morală pentru orice şef de compartiment, dar şi de la orice nivel ierarhic, de la dir

Securitatea muncii integrată activităţii pirotehnice se traduce mai întâi printr-o cunoaştere aprofundată a produselor, procedeelor şi instalaţiilor utilizate: nu se poate lucra în siguranţă cu substanţe care nu se cunosc perfect, în special în ceea ce priveşte comportarea lor pirotehnică, condiţiile în care se pot descompune, modul de dTotodată trebuie să se cunoască bine: procedeele de fabricaţie şi utilizare (se va încerca întotdeauna de a se crea astfel de condiţii, încât să nu se producă nici inflamarea, nici explozia produsului), modul de comportare al sistemului la apariţia unor defecte sau variaţii a parametrilor tehnologici.

4.2. Definirea sistemului şi a securităţii Un sistem are ca scop asigurarea unei misiuni determinate, utilizând un

ansamblu mai mult sau mai puţin complex de mijloace materiale şi ut. Sistemul, după MIL STD 882, reprezintă ansamblul a câtorva niveluri

de complexitate, ce cuprind echipamente (operaţionale sau auxiliare de lucru),

107

Page 106: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

personalul, mijloacele de toate tipurile, tot ceea ce precedă şi poate fi considerat ca sigură şi aceeaşi entitate capabilă de a juca un rol operaţional sau de a-şi aduce contribuţia sa la o operaţie. Un sistem poate fi divizat în subsisteme (echipamente / componenţi etc.). În viaţa unui sistem, se pot distinge diferite faze: concepţie, dezvoltare, producţie, utilizare, perfecţionare şi/sau desfiinţare.

ecuritatea, conform MIL STD 882, este absenţa circumstanţelor suscepti a sau moartea unei persoane, fie degrada

e utopică şi va conduce la minimizarea marilor riscuri.

ită securitatea sistemelor. Ea trebuie să permită definirea şi obţinerea unui nivel de securitate satisfăcător, compatibil cu diverse s

exprimarea printr-o cifră, atunci el se poate da indicând un echivalent.

personalului nici pagube sistemului.

Sbile de a ocaziona fie accidentarerea sau pierderea de echipamente sau de bunuri materiale. Securitatea unui sistem, în accepţiunea misiunii sale, va fi realizată în

manieră absolută prin imposibilitatea apariţiei oricărui eveniment sau împrejurări ce antrenează rănirea sau moartea unor persoane sau pagube materiale catastrofice.

Securitatea pirotehnică prezintă o importanţă majoră când condiţionează însăşi activitatea, din care cauză devine o necesitate şi constituie un instrument de lucru. Securitatea nu reprezintă, aşa cum cred unii, absenţa tuturor riscurilor, ci doar a celor mari. Este o eroare implantarea unei securităţi a cărui scop se doreşte a fi absenţa tuturor riscurilor, deoarece aceasta est

Securitatea sistemului este sinteza celor două definiţii precedente. Într-un sistem real securitatea, uneori numită siguranţă, nu este niciodată absolută şi se stabileşte la un anumit nivel care poate fi apreciat şi îmbunătăţit utilizând o metodologie num

arcini de realizat (costuri, timp) şi de punere în lucru operaţional.Riscul reprezintă o evaluare calitativă sau cantitativă când poate

apare un accident sau incident. De exemplu: riscul ca un exploziv secundar să detune spontan este extrem de mic chiar nul, dacă se respectă în totalitate condiţiile sale normale de utilizare.

Riscul se poate evalua, măsura prin consecinţa accidentului sau incidentului susceptibil de a se manifesta fără a preciza probabilitatea de apariţie; de exemple: riscul de detonaţie, riscul de incendiu etc. Dacă se doreşte

De exemplu: deflagraţia unei tone de pulbere are efecte echivalente cu cele produse de detonarea a 4 kg TNT. La detonaţia unui amestec de tip hexolită, cu coeficient de echivalenţă de 1,2, va trebui să se precizeze dacă este vorba de un echivalent de TNT în impuls sau în suprapresiune.

Dacă se defineşte şi evaluează riscul prin consecinţele posibile, fără să se arate frecvenţa de apariţie, atunci trebuie definit nivelul de gravitate a acestui risc.

Nivelele de gravitate al riscului, MIT STD 882, sunt:

– de categoria 1 – neglijabile Nu antrenează nici accidentarea

108

Page 107: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– de categoria 2 – marginale Cunosc corecturi, în timp ce nici echipamentul nu a suferit pagube

materiale şi nici persoane nu au fost accidentate. – de categoria 3 – critice

nistrului şi ea tratează simultan problemele umane (

Probabilitatea de apariţie a unui eveniment singular

stituie un eveniment nedorit nu o încercar în legătură directă cu obiectele sau persoan

Cauzează accidente personalului sau pagube importante sistemului, sau necesită luarea imediată a unor măsuri pentru ca viaţa personalului sau sistemului să nu fie pusă în pericol.

– de categoria 4 – catastrofale Cauzează accidente grave, moartea personalului sau pierderea

sistemului. Definirea unui nivel de gravitate a riscului nu ţine seama de originea

accidentului ceea ce este o consecinţă directă sau indirectă, rapidă sau de durată a faptelor generatoare si

pierderile de personal) şi probleme materiale (distrugeri materiale sau de bunuri).

Nivelele de gravitate a riscurilor definite mai sus nu ţin seama de frecvenţa de apariţie a faptelor generatoare (amplificatoare) ale dezastrului. Există o echivalenţă între micile accidente „frecvente” şi unul puternic dar „rar”.

.3.4

În securitate, un eveniment con ca în matematică. El poate fi e

ele implicate într-o activitate desfăşurată organizat. Un recipient sub presiune se distruge ca urmare a unei suprapresiuni interne, unde de şoc, schije, depresiuni sau unor defecte ascunse. Din cele enunţate, reiese că defectarea apare sporadic, întâmplător deci este de natură probabilistică şi este limita frecvenţei atunci când numărul încercărilor tinde spre infinit. Probabilitatea se calculează cu relaţia:

⎟⎠⎝∞→ NN

⎞⎛=nσ ⎜lim

istem sau cu o oră de funcţionare a sistemului, dar în cele ma

e.

Unde n - o încercare, un eveniment; N - numărul total de încercări. Măsurarea probabilităţii, valoarea sa se face în raport cu un ciclu sau

durata de viaţa a unui si multe cazuri se recomandă ca perioada de referinţă să fie mare sau

foarte mar

109

Page 108: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În scopul efectuării unei evaluări bune, este necesar de a avea în memorie răspunsul la două întrebări după cum urmează: „Câte ore are un an” şi „Câte

:

ntr-o viaţă de muncă (45 ani de serviciu cu 8 ore / zi): 5 x 1903 = 85.635, adică aproximativ 105 ore.

ăţi, atunci rezultă 10-5. Pornind

ccepte apariţia, respectiv producerea unui eveniment nedorit, a unui acc un operator, chiar dacă lucrează toată via

t (vătămarea sau moartea bunuri m

isiunii sale, va fi realizată în manieră

ităţi depline (absenţa tuturor riscurilor),

tituie nivelul de securitate acceptab la o misiune, fie la durata

sau

ore sunt într-o viaţă de muncă”. Câte ore are un an– în mod de lucru continuu: 365 x 24 = 9760, adică aproximativ 104 ore; – în mod de lucru normal: 11 x 173 = 1903, adică aproximativ 2.000 ore Câte ore sunt î4Dacă se transformă aceste ore în probabilitde la această valoare a probabilităţii se poate da răspunsul la

întrebarea pusă adesea de nespecialişti: „Cum este posibil ca factorii decizionali să a

ident?” De fapt, nu se acceptă ca ţa cu materiale explozive, să aibă nici un fel de accident.

4.4. Reguli generale de securitate Înainte de abordarea regulilor generale de securitate a muncii, este

necesar a lămuri termenii şi noţiunile cele mai importante ce vor fi utilizate în cele ce urmează.

Securitatea, conform MIL STD 882, reprezintă absenţa circumstanţelor susceptibile a ocaziona fie un acciden

unei persoane), fie degradarea sau pierderea de echipamente sauteriale. a

Securitatea unui sistem, în accepţiunea m absolută prin imposibilitatea apariţiei oricăror împrejurări sau

evenimente ce antrenează rănirea sau moartea unor persoane şi pagube materiale importante. Securitatea pirotehnică condiţionează însăşi activitatea pirotehnică, devenind nu un complement, ci un instrument de lucru. Ea nu reprezintă absenţa tuturor riscurilor, ci absenţa marilor riscuri şi este o eroare să se dorească implantarea unei securdeoarece aceasta este utopică.

Nivelul de securitate satisfăcător consilă în condiţii date. Nivelul de securitate se referă fie completă sau parţială de viaţă a sistemului. Riscul, pericolul (MIL STD 882) reprezintă toate circumstanţele

reale eventuale care pot cauza accidente, moartea personalului sau să

110

Page 109: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

determin

ccidentului sau incidentului susceptibil a se manifest

poate considera, de exemplu, un echivalent în TNT. acă se defineşte şi evaluează riscul prin consecinţe posibile, fără a

se indica frecvenţa, atunci avem de-a face cu nivelul de gravitate al riscului, dar nive

de descompunere, a sensibilităţilor la acţiunile exterioare, permite luarea tuturor măsurilor ce determină eliminarea apariţiei cauzelor de explozie, evaluare produs şi, în ultimă instanţă,

te un risc dat sunt adoptate dispozitive de siguranţă proprii unui tip de pericol. În cazul în care, în acelaşi loc ar fi vorba de riscuri de naturi diferite, este pos

e pagube la echipamente şi bunuri sau chiar pierderea lor. Riscul reprezintă o evaluare (calitativă sau cantitativă) atunci când se manifestă un accident sau incident.

Nivelul riscului este dat de măsura sa. Riscul se poate evalua prin măsurarea consecinţei a

a, fără a preciza probabilitatea de apariţie (exemplu: riscul de detonaţie, riscul de incendiu etc). Dacă se doreşte indicarea unei cifre se

D

lul de gravitate nu ţine seama de frecvenţa de apariţie a faptelor generatoare.

4.4.1. Principii generale de securitate Principiile generale de securitate cuprind: cunoaşterea riscurilor,

separarea riscurilor, limitarea riscurilor, suprapunerea dispozitivelor de siguranţă, ultimele trei fiind enunţate încă din 1925 de Varine-Bohan.

Principiul I: cunoaşterea riscurilor Referitor la acest principiu, se poate pune o întrebare oarecum

retorică: „Cum se pot lua măsuri împotriva pericolelor dacă acestea nu se cunosc?” Răspunsul este simplu: „cunoaştere precisă a riscurilor este cea mai bună garanţie a unei bune siguranţe”.

Cunoaşterea proprietăţilor fizico-chimice a substanţelor explozive, a regimuril r o

a pagubelor posibile, dacă evenimentul s-aimitarea efectelor exploziei. l

Necesitatea cunoaşterii riscurilor trebuie să se manifeste la toate nivelurile ierarhiei şi cere o bună informare a personalului. Lucrătorul sau utilizatorul de substanţe explozive trebuie să fie conştient de pericolele ce pot apărea şi sarcinile ce îi sunt impuse.

Principiul II: separarea (prevenirea) riscurilor Acest principiu impune ca în acelaşi loc de muncă să existe riscuri de

aceeaşi natură sau de naturi puţin diferite. De fapt, pentru a preveni sau comba

ibil ca diversele dispozitive să fie incompatibile între ele. Pe de altă parte, este recomandabil de a forma la personal un anumit

număr de reflexe în caz de accident sau incident, iar aceste reflexe nu se pot

111

Page 110: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

forma decât dacă numărul lor este mic, adică dacă riscurile sunt asemănătoare. De asemenea, este posibil a accepta mai multe riscuri, atunci când se

nu trebuie să existe depozite cu explozivi sau clăd

pare şi efectele sale posibile. Aplicarea lui la nivel

nalul care lucrează sau care are acces (eventual vizitatori) să nu depăşească niciodată un anumit număr. Personalul prezent la lucru (pe uficient pentru o

e altele, ţinând seama de distanţele de siguranţă recunos

de lucru, amenajarea aparaturii şi organizarea lucrului, siguranţă care să se suprapună unele peste celelalte. Principiul a fost enunţat încă din 1920 de La Chatelier şi era bine

siguranţă, sisteme de protecţie în clădiri şi să se impună ca personalul să respecte consemnele de lucru.

că toate co nte.

randame

lucrează cu mici cantităţi de explozivi sau când personalul prezent este foarte limitat, dar în apropiere

iri în care se găseşte un număr mare de oameni. Principiul III: limitarea riscurilor Principiul impune ca într-o clădire dată sau la un anumit post de lucru

să se limiteze în mărime riscul ce aindustrial presupune că a fost acceptat dinainte riscul maximal ce

poate apărea, dar că se va avea grijă să se reducă cât mai mult posibil efectele eventualelor explozii. Aceasta înseamnă că masa de substanţă periculoasă prezentă în atelierele de fabricaţie ca şi în depozite trebuie să fie explicit limitată, iar perso

rmanent sau temporar) se alege astfel încât să fie în număr s bună calitate a lucrului, dar să nu mărească prea mult riscurile de

accidente. Din acelaşi principiu, rezultă că toate clădirile trebuie să fie suficient

de separate unele dcute ca necesare şi, de asemenea, suficient de izolate de birouri,

locuinţe sau locuri populate. Principiul IV: suprapunerea dispozitivelor de siguranţă La instalarea punctelor trebuie să se prevadă dispozitive de

aplicat înainte să fie enunţat. Pentru reducerea unei anumite probabilităţi de accident, trebuie să

existe în cadrul aparaturii anumite dispozitive de

Probabilitatea ca dispoziţiile de lucru să fie încălcate, ca de altfel şi defectarea dispozitivelor de siguranţă (în acelaşi timp), va fi produsul probabilităţilor pentru care fiecare dintre deficienţe apar izolat, sub rezerva

nstituie evenimente independeAcest principiu trebuie să fie aplicat într-o manieră rezonabilă.

Multiplicarea exagerată a dispozitivelor de securitate, printre altele, reduce ntul muncii, poate conduce la o falsă impresie de siguranţă a

personalului care se va concentra mai puţin la aplicarea fiecărei dispoziţii; se consideră, în general, că două dispoziţii de siguranţă independente şi suprapuse sunt printre cele mai eficace.

112

Page 111: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Limitele principiilor de securitate pirotehnică Primele trei principii, cunoaşterea – prevenirea – limitarea care sunt şi

vor fi încă la baza siguranţei pirotehnice prezintă totuşi anumite limite care este bine să fie cunoscute, astfel:

– primul principiu – cunoaşterea – are limite în mijloacele (bani, timp, posibilităţi tehnice etc.) ce trebuie folosite pentru realizarea cunoaşterii, motiv pentru care suntem nevoiţi să căutăm prin analiza punctuală, unde anume trebuie a

fiecare dată cantităţile optime de substanţă activă utilizată, ţinând seama de imperati i efectelor, pentru a

fectate cu prioritate mijloacele disponibile. – cel de-al doilea principiu – prevenirea – presupune că se cunoaşte

bine cauza şi efectele, deci că se posedă o imagine globală şi detaliată a sistemului. Punerea în practică este comodă pentru unităţile mici, dar dificilă pentru marile proiecte, motiv pentru care suntem obligaţi să adoptăm un sistem aproximativ al problemei.

– cel de-al treilea principiu – limitarea – presupune că se pot defini de

vele producerii, de rentabilitate, de înlănţuirea cauzelor ş face suportabile consecinţele. Cele trei principii de securitate pirotehnică nu pot să rezolve singure

problemele legate de securitate, aşa cum se prezintă ele în zilele noastre, motiv pentru care suntem forţaţi să le completăm cu metode de analiză a securităţii sistemelor care permit de a ţine seama de experienţa căpătată în vederea rentabilizării la maximum a efortului de a da siguranţă activităţii pirotehnice.

4.4.2 Consemne de securitate Cu toate principiile generale enunţate, cu regulile de conduită impuse,

cu toate precauţiile luate, omul poate lucra defectuos, iar pericolul va deveni considerabil. Indiferent cât de mare este mecanizarea şi automatizarea operaţiilor, întotdeauna va exista un moment în care trebuie să intervină inginerul sau operatorul, iar această intervenţie trebuie cu orice preţ să fie sigură. În acest scop, se stabilesc consemne de securitate care sunt texte scurte şi imperative ce impun conduita personalului în fiecare caz şi precizează ceea ce nu trebuie făcut.

Consemnele de securitate nu trebuie să fie confundate cu instrucţiunile de lucru care stabilesc buna execuţie a unei operaţiuni.

Principalele calităţi pe care trebuie să le aibă un consemn sunt: – conciziune (tot personalul interesat să îl poată reţine uşor); – claritate (să fie înţeles de toţi fără dificultate, deci trebuie să se evite

un limbaj prea elevat); – precizie (orice instrucţiune trebuie să fie precisă, să evite orice

echivoc);

113

Page 112: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– imperativitate (un consemn nu trebuie să sfătuiască, ci să ordone, iar enunţul său trebuie să se întipărească în minte);

– atotcuprinzător (într-un consemn să fie luate în considerare toate situaţiile practice posibile).

nsemn de securitat

obiective de a fuma, a aduce sau utiliza fo deschis, obiecte incandescente, chibrite sau orice obiect ce poate produce flăcări, ca şi articolele de fumat;

altul decât acela la care lucrează;

măsurile de reglementare a circulaţiei şi staţionării vehiculelor în

interioru

e ce pot fi prezente în acelaşi timp;

Datorită calităţilor cerute, se pare că redactarea unui coe este o sarcină delicată, ce nu poate fi îndeplinită uşor. Trebuie

studiat cu grijă fondul său, forma, iar prezentarea sa literară să surprindă punctele importante sau cuvintele cheie.

Consemnele de securitate se pot clasifica în consemne generale şi consemne particulare.

Consemnul general de securitate Acest consemn se aplică întregii instituţii care are ca obiect de

activitate lucrul cu explozivii. El trebuie să fie afişat la fiecare intrare în local, ateliere, secţii.

Consemnele generale se referă la: – interdicţia celor ce pătrund înc

– interdicţia personalului de a se deplasa la un alt loc de muncă,

– obligativitatea personalului de a purta echipamentul de protecţie regulamentar;

– interdicţia de a sustrage substanţe explozive sau componenţi ai acestora;

–l obiectivelor; – măsurile generale ce se iau în caz de incendiu; – obligativitatea de a menţine o perfectă stare de ordine şi curăţenie. Consemnele particulare de securitate Pentru ateliere sau posturi de lucru mai periculoase se vor stabili

consemne mai puţin generale care vor fixa reguli de securitate speciale. Aceste consemne trebuie să fie afişate chiar pe locul aplicării sale şi trebuie să precizeze:

– cantităţile maxime de substanţe explozive şi componenţii lor ce se pot găsi în locul sau la postul de lucru;

– numărul maxim de persoan– sculele şi accesoriile ce trebuie utilizate; – modul operatoriu şi operaţiunile ce sunt interzise; – conduita în caz de accident sau în caz de calamităţi naturale; – prescripţii speciale referitoare la păstrarea şi distrugerea deşeurilor

etc.

114

Page 113: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

O dată cu sosirea într-un obiectiv a unui nou salariat (vizitator), acesta trebuie informat de consemnele generale şi particulare şi i se va atrage atenţia asupra obligaţiilor ce-i revin. De asemenea, responsabili speciali sunt obligaţi a controla periodic, modul cum sunt cunoscute aceste consemne de către personalul muncitor.

Fiecare membru al personalului trebuie să se supună necondiţionat prescripţiilor enunţate, iar orice încălcare a lor să fie considerată ca o faptă gravă.

4.5. Cauze posibile de explozie şi protecţia împotriva

declanş

rovină din acţiuni mecanic

cercetare, utilizare şi depozita

ţiunile exterioare, căutând cuantificarea mărimilor ce sunt răspunzătoare de iniţierea transformării exploziv

are, temperaturi, distanţe ş.a.m.d.

ării accidentale a exploziilor Pentru a amorsa deflagraţia sau detonaţia unei substanţe explozive,

trebuie furnizată o anumită cantitate de energie ce poate să pe (şoc, frecare, impact, undă de şoc), termice (radiaţie, flacără, fir

incandescent), electrice (descărcări electrostatice) etc. Prin natura lor, substanţele explozive sunt susceptibile de a se descompune brutal şi neaşteptat, provocând astfel efecte ce pot avea consecinţe dezastruoase.

Cauzele posibile ale amorsării unei explozii accidentale sunt numeroase şi marea problemă, în practică (fabricare,

re) este de a le descoperi şi de a crea condiţii ce permit limitarea lor la maximum. Pentru a descoperi cauzele posibile de explozie, trebuie analizată mai întâi sensibilitatea acestora la ac

e. 4.5.1. Sensibilitatea substanţelor explozive Sensibilitatea este o noţiune generică şi reprezintă modul de

comportare a unei substanţe explozive sub acţiunea unei „sarcini” exterioare de un anumit tip. Sarcina exterioară poate să fie de natura unei energii, impuls, forţă etc. În probele standardizate de determinare a sensibilităţilor, ea se exprimă prin: înălţimi de cădere, forţe de apăs

Se spune despre o substanţă explozivă că este sensibilă, dacă mărimea sarcinii exterioare ce duce la iniţierea transformării explozive este mică.

Sensibilitatea substanţelor explozive la sarcini termice Pulberile şi explozivii reacţionează atât sub acţiunea căldurii, cât şi a

flăcării, deflagrând, detunând sau suferind o combustie. Această reacţie este

115

Page 114: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

mai mult sau mai puţin rapidă, în funcţie de sensibilitatea substanţei. Reacţia se poate produce la:

– contactul direct cu focul: cazul unui incendiu izbucnit în imediata apropiere, a unei ţigări aprinse etc.

– ridicarea temperaturii mediului în care se află substanţa explozivă: cazul ef ctelor de încălzire datorită compresiunii aerului, a operaţiilor de fabricaţie ri relativ ridicate (stoarce

se determină prin probe normalizate care înc ea în cazurile reale. În

indere

ice locale, pun eriorul substanţ

ice sau de altă formă, amorsată la un capăt, dacă diametrul

e sau de încărcare ce se execută la temperatu

rea, zvântarea, uscarea, încărcarea prin topire şi turnare), a unui incendiu la distanţă.

Sensibilitatea la acţiuni termice earcă să reproducă încălzirile ce pot apăr

general, se determină temperatura de autoinflamare (sensibilitatea la temperatură – temperatura de decrepitaţie) şi distanţa de apr(sensibilitatea la flacără).

Sensibilitatea substanţelor explozive la sarcini mecanice Expresia „sarcini mecanice” înglobează şocurile şi frecările, iar

mecanismul iniţierii mecanice se explică tot prin încălziri sau solicitări termctiforme, şocul sau frecarea creând „puncte calde” în int

ei explozive. Situaţiile în care se pot exercita şocuri sau frecări pe substanţele

explozive sunt foarte numeroase şi ele apar atât în fabricaţie şi exploatare, cât şi pe timpul încărcării şi depozitării.

În scopul determinării sensibilităţilor la sarcini mecanice s-au impus următoarele probe normalizate:

– sensibilitatea la şoc (proba Kast); – sensibilitatea la frecare; – sensibilitatea la impact (cu glonţul de puşcă). Executarea acestor probe a permis obţinerea unor clasificări relative

din punct de vedere al sensibilităţii diferiţilor produşi. Sensibilitatea substanţelor explozive la detonaţie Substanţele explozive au proprietatea de a fi sensibile la undele de

şoc puternice, simple sau întreţinute (pulberile propulsive pot să detune sub efectul unei unde de şoc deosebit de intense, excepţie fac pulberile negre).

Se pot distinge două cazuri: – transmiterea detonaţiei printr-o substanţă care a detunat într-un

anumit punct, ceea ce reprezintă aptitudinea de transmitere a detonaţiei; – transmiterea detonaţiei de la o substanţă la alta, adică

detonaţia prin influenţă. În primul caz, detonaţia nu se poate transmite în lungul unei

încărcături cilindr

116

Page 115: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

(grosime

ea unei eventua

a pasivă, receptoare, este influenţată de: încărcătura activă prin viteza tr

re inerte, metoda franceză sau metoda internaţională de determin

nţelor explozive la acţiuni electrice

electricitatea statică (descărcările electrostatice) a fost mult timp o necunoscută, deoarece se pretează greu a fi studiată rente.

l conducător şi altul izolator (mişcarea curelelor unei transmisii, trecerea unui lichid izolator printr-o conductă un coridor pneumatic etc.). Atu

electrostatice este can

a) este inferior diametrului critic. Această mărime este în funcţie de mai mulţi factori: natura şi sensibilitatea explozivului la sarcini mecanice, unele condiţii fizice şi de confinare. Cunoaşterea diametrului critic este un element esenţial de securitate; astfel, pe un covor transportor, transmiter

le detonaţii va fi exclusă dacă grosimea de exploziv este inferioară valorii sale critice (grosime critică de detonaţie). Probele de determinare nu sunt standardizate.

În cel de-al doilea caz, distanţa care separă încărcătura activă, iniţiată accidental, de ce

ansformării explozive şi brizanţă, încărcătura pasivă prin sensibilitate, densitate, confinare şi suprafaţa de expunere şi de mediul care separă încărcăturile prin densitate. Probele de determinare a sensibilităţii la unda explozivă pot fi cu barie

are a coeficientului de transmitere a detonaţiei (CTD). Sensibilitatea substaÎn acest caz, este vorba de modul de răspuns al substanţelor la fenomene

de natură electrică: descărcări electrostatice, inducţie magnetică, fulgere etc. (iniţierea prin efect Joule intră în categoria sensibilităţii la acţiuni termice).

Cunoscută încă din antichitate,

ştiinţific, datorită nereproductibilităţii sale apaProgresele înregistrate în industria substanţelor explozive au

multiplicat situaţiile în care electricitatea statică este prezentă şi deci capabilă a crea accidente. Apariţia ei este rezultatul unei inegale repartiţii (chiar şi temporare) de sarcini electrostatice. Recombinarea sarcinilor pozitive cu cele negative duce la apariţia unor scântei cu energii mari.

Acumularea electricităţii statice se realizează în general: la mişcarea relativă a două corpuri izolatoare sau unu

, deplasarea unor materiale pulverulente penci când câmpul electric creat de acumulare depăşeşte valoarea de

descărcare, tensiunea de străpungere, apare o evacuare rapidă a acestor sarcini, apărând scântei. Caracteristica fundamentală a scânteii

titatea de energie eliberată în momentul apariţiei, care se manifestă fie sub formă de radiaţie (care o face vizibilă), fie sub formă de căldură. Cantitatea de energie eliberată constituie mărimea determinantă pentru declanşarea exploziei.

În unele lucrări de specialitate, sensibilitatea la descărcări electrostatice se exprimă prin timpul în care sarcina aplicată pe substanţa explozivă se reduce la jumătate, mărime care este influenţată de caracteristi-cile mediului.

117

Page 116: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Sensibilitatea la descărcări electrostatice caracterizează astfel pericolul aparireprezint astfel un prin

ţiei unei explozii, ca urmare a acumulărilor electrostatice şi cipal indicator pentru realizarea securităţii muncii.

compatib

le a exploziei

a probabilităţii de declanşare inopinată a unei explozii tivarea sensibilităţii substanţei exploziv

sau magazii. De asemenea, se va interzice personalului de a fuma şi, ca măsură suplimen ice aducerea la locul de muncă a oricăror mite personalului de întreţinere sau reparaţie

de origin

miniul însă poate da

ă Sensibilitatea globală a substanţei explozive Clasamentul relativ al diferitelor substanţe explozive, din punctul de

vedere al probei de sensibilitate, nu este acelaşi. S-a încercat să se regrupeze comportarea substanţelor explozive relativ la diferitele solicitări mecanice, punându-se la punct o metodă globală, reprezentativă pe ansamblu şi capabilă a determina o singură energie.

La toate cauzele posibile de amorsare analizate, mai trebuie adăugate şi afinităţile chimice ale substanţelor. Un exploziv este capabil, în anumite situaţii, să se descompună în prezenţa unei substanţe inerte sau a unui alt exploziv, această descompunere putând să se accelereze şi să devină explozivă sau să dea naştere unor compuşi mult mai sensibili. În scopul evitării acestor cauze posibile de explozie, s-au stabilit anumite clase de

ilitate a substanţelor explozive. 4.5.2. Protecţia împotriva declanşării accidenta Anularea sau reducerese poate realiza numai împiedicând ace, adică eliminând situaţiile în care aceasta este susceptibilă a se

amorsa. Protecţia împotriva sensibilităţii la încălzire În scopul prevenirii încălzirilor care apar ca urmare a contactului

direct cu focul sau scântei, se vor interzice orice surse de foc din ateliere

tară de precauţie, se vor interzrticole de fumat. Nu se va pera

de a lucra cu foc deschis, decât după ce se iau toate măsurile necesare, concretizate printr-un „permis de foc”. Se vor suprima sau reduce la maximum toate cauzele de incendiu banal, datorate în special substanţelor combustibile sau curenţilor electrici, fără a uita trăznetele. Totodată, se vor reduce la maximum sau elimina cauzele directe de formare a scânteilor, atât

e mecanică cât şi electrică. Împotriva scânteilor de origine mecanică, se va acţiona prin alegerea

unor materiale de construcţie pentru instalaţii sau scule cu virtuţi „antiscântei", cum ar fi: lemnul, cauciucul, plumbul, cuprul, bronzul, aluminiul (alu

scântei foarte calde în funcţie de modul de lucru), stabilind şi modul de lucru cu ele.

118

Page 117: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Prevenirea şi stingerea incendiilor capătă aici un sens nou, deoarece incendiul este posibil să provină chiar de la o substanţă explozivă. O instalaţie de preve

detectar

plastic, atunci când întârzierea poate să fie de câteva secunde. Când întârzier

e care apar în operaţiile de fabricare sau utilizare a substanţ r explozive trebuie eliminate pe cât este posibil. Prin comprimarea aerului existent între granule temperatura creşte, fenomenul putând fi evitat printr-o v gresivă a presiunii.

e lucr la temperaturi ridicate (topire, uscare etc.) este rec ul şi modul de încălzire şi utilizare a surselor

fabricarea exploziv

de sensibili, se interzic operaţiunile ce permit formarea unor produşi

cru. Astfel, s

a oricăror şocuri sau frecări aplicate

nsemnele de securitate.

nire şi stingere a focului cu apă sau cu un fluid convenabil poate proteja foarte bine împotriva răspândirii dezastrului la alte magazii sau ateliere. În prezent, se pune accent tot mai mare pe instalaţii şi sisteme de

e automată a incendiilor, subliniind că întârzierea necesară pentru această detecţie nu va fi aceeaşi pentru toate cazurile. Este de preferat să se utilizeze un sistem fiabil, chiar mai puţin performant, cum ar fi cel cu fir metalic sau din

ile trebuie să fie de zecimi de secundă, se recomandă a se utiliza sisteme dotate cu cartuşe pirotehnice de deschidere a vanelor.

Încălzirile anormalelo

idare prealabilă sau creştere proAtunci când s ează omandat să se cunoască regim termice, să se fixeze temperaturile ce nu pot fi depăşite. Este

important în acest context de a avea şi mijloacele de răcire, în cazul unei creşteri anormale a temperaturii. Acest lucru nu se poate realiza decât cu mijloace sau sesizoare ce măsoară precis temperatura.

În fine, se recomandă să se elimine de la fabricare sau utilizare substanţele explozive instabile chimic, care sunt capabile a se autodescompune, încălzindu-se până la explozie.

Protecţia împotriva sensibilităţii la sarcini mecanice În industria pirotehnică, în diferitele ei sectoare, nu se acceptă

fabricarea sau utilizarea substanţelor explozive ce depăşesc anumite praguri de sensibilitate, comparativ cu condiţiile industriale (nu se admite

ilor primari în instalaţii concepute pentru explozivii secundari, nu se va accepta manipularea substanţelor pure şi uscate în afara teritoriului tehnic, ci doar în stare umedă sau flegmatizată, dacă este cazul la unele amestecuri pirotehnice nu se va accepta eterogenitatea, deoarece o parte din componenţi pot fi deosebit

secundari, paraziţi, ce sunt foarte sensibili). Odată cunoscute sensibilităţile substanţelor explozive, fabricantul sau

utilizatorul trebuie să aleagă judicios instalaţiile, aparatele sau modul de lue vor utiliza pentru atenuarea şocurilor materiale „moi", cum ar fi:

lemnul, plumbul sau anumite materiale plastice. Personalul se va preocupa de eliminaresubstanţelor explozive, lucrând cu precauţie şi fără mişcări bruşte;

aceste prescripţii trebuie să figureze întotdeauna în co

119

Page 118: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Substan şocurile obiectelor contondente ce provin de la o explozie învecinată.

identelor datorate sensibilităţii la detonaţie se face luând, în e şi măsuri ca în cazul sensibilităţii la sarcini mecanice (umezire

plu se po

produsului sau protejare

lor solvenţi - aer sau pulberi carburante - aer.

n descărcările electrostatice depinde

e imari sunt cei mai periculoşi din acest pu

ile la acest risc amestecurile pirotehnice, pulberile negre, toate pulberile propulsive şi explozivii brizanţi ce se găsesc sub formă de particule foarte fine, iar într-o manieră generală, toate substanţele explozive capabile cu aerul.

rotecţia împotriva efectelor descărcărilor electrostatice se face prin: creştere

permanentă a podelelor, astfel încât umiditatea relativă să fie mai mare de 60%, lucru destul de dificil în anumite condiţii.

ţele explozive trebuie protejate de

În fine, trebuie menţionat că majoritatea exploziilor accidentale din industria de explozivi s-au datorat şocurilor sau frecărilor apărute ca urmare a unor imprudenţe sau erori.

Protecţia împotriva sensibilităţii la detonaţie Prevenirea acc g neral, acelea

izare, flegmat etc.). În s, ate acţiona pe trei mari direcţii: – mărirea distanţelor peste distanţa de selfexcitaţie (autoiniţiere) a

a acestuia cu ecrane, dispozitive antisuflu etc.; – evitarea apariţiei unei explozii puternice prin: limitarea cantităţii de

substanţă, micşorarea confinării, schimbarea procedeului de fabricaţie (în continuu);

– evitarea, cu orice preţ, a exploziilor „banale” ale aparatelor sub presiune a stecuri d torate ame

Protecţia împotriva electricităţii statice Sensibilitatea unei substa ţe explozive la

de susceptibilitatea produsului de a detona sub efectul descărcării şi uşurinţei cu care acesta se poate încărca electrostatic (ca urmare a mişcării relative a particulelor sale în raport cu obiectele cu care se află în contact). Dintre toat substanţele explozive, explozivii pr

nct de vedere. Ordinea descrescătoare a sensibilităţii la descărcări electrostatice

este următoarea: trinitrorezorcinatul de plumb, azotura de plumb, fulminatul de mercur, tetrazenul (toate compoziţiile şi dispozitivele ce conţin aceşti explozivi trebuie considerate ca fiind periculoase). De asemenea, sunt considerate ca extrem de sensib

de a da amestecuri explozivePa umidităţii relative, legarea utilajelor la centura de împământare,

folosirea materialelor antistatizate ş.a. La toate posturile de lucru unde sunt manipulate substanţe explozive

va trebui să se evite formarea depunerilor de pulberi explozive şi să se împiedice acumularea sarcinilor electrostatice. Într-o manieră generală, sarcinile electrostatice sunt diminuate prin umezirea

120

Page 119: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Principala metodă utilizată constă în „punerea la pământ” a tuturor instalaţiilor şi echipamentelor. Organizaţia americană „National Fire Protection Association” reglementează ca rezistenţele totale de împământare să nu depăşea

ul meselor de lucru şi etajerelor care se vor cop tate la reţeaua de împământare).

le de transmisie trebuie să fie, de preferinţă, din materiale antistatizate ( lor este necesar a le uperficială dintr-un amestec de 50% glicerină i 50% ap

În ateliere, posturi de lucru unde se lucrează cu substanţe foarte sensibile, solul trebuie s ebuie să poarte pan

în ionizarea t cu suprafeţele încărcate (aparate cu inducţie, aparate radioactive) şi amenajarea de „prize de descărcare electrost e etc.).

împotriva curenţilor vagabonzi datorită

inducţiei elect d nu sunt intenşi, tatice sunt suficient se utilizează detonatoare electrice

tragere", cablurile electrice de dare a focului, care trebuie scurtcircuitate

iva trăznetelor (fulgerelor) soţit de fenomene calorice şi luminoase.

Intensitatea instantanee a curentului de descărcare poate fi între mii şi sute de mii de amperi, iar tensiunea ajunge la sute de milioane de volţi.

răznetul cade de preferinţă pe puncte ridicate, iar efectele produse pot fi foarte grave: distrugeri mecanice pe corpurile izolatoare, inflamarea produse cutări etc. Dacă fulgerul cade pe un atelier în care se afl substanţe sau dispozitive explozive, el poate provoca explozii sau iniţierea mijloacelor electrice de amorsare.

riscuri se referă la amplasarea pe clădiri a paratrăsnetelor (paratonerelor). Aceste sisteme pot fi de trei tipuri: cu tijă, cu reţea simplă şi cu cuşcă Faraday.

scă 25 ohmi, dar adesea sunt necesare valori mult mai mici. Atunci când anumite echipamente sau dispozitive sunt confecţionate

din materiale izolatoare, trebuie să se facă conducătoare orice suprafaţă capabilă de a se încărca electrostatic (caz

a eri cu covoare conducătoare conec

Curelecauciuc conductor), iar dacă ele nu corespund cerinţeacoperi cu o peliculă s

ş ă.

ă fie conducător de electricitate, iar personalul trtofi conductori.

Alte metode de eliminare a sarcinilor electrostatice constau atmosferei aflată în contac

atică” (plăci, rampe, mâner ProtecţiaÎn echipamentele învecinate liniilor electrice pot să apară,

romagnetice, curenţi denumiţi „vagabonzi”. Atunci cânmăsurile enumerate la protecţia contra sarcinilor electrose, dar riscurile devin majore atunci când . Precauţiile ce se iau în apropierea reţelelor de înaltă tensiune se

referă la „liniile de până în momentul dării focului.

Protecţia împotrFulgerul este întotdeauna în

T

lor combustibile, electroă

Măsurile ce se iau pentru prevenirea acestor

121

Page 120: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

4.6. Efectele şi măsurile de siguranţă contra exploziilor accidentale

O anumită cantitate de substanţă explozivă va exploda. Ce se

întâmplă

l e să fie după caz: o şi propergolii d mdeflagraţie, în anumite caz ate să tranzitez

ă, transformarea va căpăta caracterul d

substanţă exploziv reg înconjur

lor metalice sau a particulelor incendiatoare;

ţă.

? Care sunt efectele exploziei, care vor fi pagubele create şi cum să procedăm pentru a elimina sau limita aceste pagube?

Explozia accidenta ă a unei substanţe explozive poatcombustie, o deflagraţie sau o detonaţie. Pulberile propulsive

se pot esco e sau pune sub forma unei combustii rapidrnică) deflagraţia pouri (confinare pute

e în detonaţie, explozivii primari se descompun accidental numai prin detonaţie, iar explozivii brizanţi amorsaţi accidental pot da naştere unei combustii sau deflagraţii şi dacă impulsul de amorsare este mare (undă de şoc, impact) sau confinarea este puternic

e detonaţ ie.Efectele exploziei depind în principal de: tipul, cantitatea deă, imul exploziei (deflagraţie sau detonaţie), confinare şi mediulător.Principalele efecte ale exploziei accidentale sunt: a) incendiul local; b) distrugerea locală; c) efectul prin suflu (prin undă de şoc); d) proiecţia la distanţă a schije

e) efectul amorsării prin influenÎn continuare, se vor examina succesiv aceste efecte şi modul posibil

de acţiune pentru limitarea pagubelor. 4.6.1. Efectul incendiului local În cazul în care are loc inflamarea unei cantităţi de pulbere propulsivă

ambalată sau sub formă de vrac, se va produce o combustie ce are ca rezultat o degajare violentă de căldură, însoţită eventual de o deflagraţie, dacă există confinare.

Efectele calorice ale acestui incendiu sunt importante şi depind de: natura şi granulaţia pulberii, forma şi natura ambalajului şi, nu în ultimul rând, de cantitatea de pulbere. În plus, forma şi tipul clădirii în care are loc combustia poate să fie un factor suplimentar de mărire a confinării.

Cercetările efectuate în străinătate au căutat să determine: valorile fluxurilor termice şi a creşterilor de temperatură a mediului ambiant, în funcţie

122

Page 121: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

de distanţă şi de masa de pulbere ce deflagrează, pagubele posibile şi zonele de siguranţă. În urma determinărilor s-au desprins următoarele observaţii:

60 m;

panioli au determinat dimensiunile

lare, mijloace corespunzătoare de stingere a focului, timpul de intrare în fiind extrem de scurt (uneori întârzierea maximă este de 50 ms); se

singură explozie poate produce o distruge ncendiilor, de aceea e .

direcţiile judicios alese. transforma în

detonaţi

– valorile temperaturii aerului, măsurate la o înălţime de 1,5 m faţă de sol, în funcţie de distanţă, la deflagraţia într-un depozit special a pulberilor de nitroceluloză sunt: 850 - 900 0C la 10 m; 150 - 180 0C la 40 m; 25 - 50 0C la 60 m;

– zona de autoinflamare a probelor de pulbere puse în jurul incendiului se întinde până la distanţe de 20 - 40 m, dar zona de securitate pentru personal, din punctul de vedere al efectului termic, se situează peste

– combustia pulberilor vivace, chiar în aer liber, produce o bulă de foc foarte fierbinte, într-un timp foarte scurt. Cercetătorii s

acestei bule: * R = 1,5 W [m] unde: R - raza bulei [m]; W - cantitatea de pulbere [kg]; • H = 5 W [m] în care: H - înălţimea bulei [m]. Mijloacele de contraacţiune împotriva efectului incendiului local sunt

asemănătoare cu cele utilizate în cazul incendiilor obişnuite. Prin simpla utilizare a unor ecrane relativ uşoare, cum ar fi o placă sau un perete, se pot evita efectele calorice ale bulei de foc, cel puţin ca personalul să părăsească locul accidentului sau pentru întârzierea inflamării unei încărcături vecine. Astfel, transmiterea focului între mai multe butoaie de pulbere confecţionate din carton sau lemn se realizează succesiv, ceea ce limitează dimensiunile şi acţiunea sferei de foc, contrar a ceea ce se întâmplă atunci când pulberea este ţinută în saci sau în vrac. Totodată, trebuie să se evite orice extindere a incendiului în încăperile, clădirile vecine, extindere capabilă să provoace unul sau mai multe accidente care pot fi mai grave decât primul. Limitarea efectului unui incendiu coincide deci cu prevenirea incendiului în vecinătate.

La locurile de muncă trebuie să existe dispozitive automate de stropire, spă

funcţiune recomandă ca instalaţiile de stingere a focului să poată fi comandate

de la distanţă. Trebuie, de asemenea, arătat că o

re completă sau parţială a unui sistem de luptă contra iste necesar să se dispună de o altă reţea sau de un sistem mobilO altă măsură foarte importantă de limitare a incendiului este

proiectarea şi realizarea construcţiei clădirilor, astfel încât flăcările şi gazele calde să fie îndreptate în

În fine, nu trebuie uitat că deflagraţia pulberii se poate e, dar acest efect va fi abordat în continuare.

123

Page 122: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

4.6.2. Efectul distrugerii locale În cazul detonaţiei substanţei explozive, efectul caracteristic este o

distruge

v.

R = k W [m] care: W – masa echivalentului de exploziv [kg TNT];

lui; k – variază de la 0,2 (soluri foarte dure) la 0,7 (soluri

are, dar coeficien

R = k ω/2 [m]. entru limitarea efectului distrugerii locale, se acţionează în primul

rând prin limitarea încărcăturii de exploziv (ω lucrează” în acel punct. Încărcătura fiind cunoscută, limitarea efectului se face prin construcţia clădirii, în speci

fectu

re totală pe o anumită rază R. În locul în care s-a manifestat o detonaţie şi în jurul acesteia are loc o sfărâmare şi o „fărâmiţare” a solului, efect special ce depinde de natura terenului, tipul şi cantitatea de explozi

Cercetările experimentale au permis stabilirea relaţiei de calcul a razei de distrugere (R):

•în k – coeficient ce depinde de natura solu

uşoare) şi chiar până la 1. Raza este oarecum greu de măsurat datorită acumulării de resturi în

locul excavaţiei. Cercetările americane în domeniu indică formule asemănătoţii au valori diferite; • R = k ωn: k = 0,97, n = 1/3,0 pentru granit; k = 0,91, n = 1/3,2 pentru gresie; k = 1,03, n = 1/3,0 pentru argilă. În cazul unei deflagraţii nu apare o excavaţie clar marcată, dar se

poate produce în sol o compresiune a cărei rază poate fi, în cazul pulberii negre:

•P

), se „

al montând ecrane sau pereţi de protecţie ce trebuie să reziste la efectul exploziei.

4.6.3. E l undei de şoc

În toate cazurile de ziv, efectele distructive se fac simţite la distanţă, ca urmare a propagării unei unde de şoc în mediul înconjurător. Efectul de suflu este o consecinţă a discontinuităţii presiunii în frontul undei de şoc produsă în aer. Unda de şoc este o componentă a undei detonaţiei şi provoacă vătămări asupra organismelor vii şi pagube materialelor, clădirilor, instalaţiilor etc. aflate în zonă.

tonaţiei unui explo

124

Page 123: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

De menţionat că pe lângă faza pozitivă a evoluţiei presiunii, în unda de şoc, coexistă şi o depresiune importantă ale cărei efecte nu sunt deloc neglijabi

exploziei, o undă de şoc este caracterizată de: suprapresiunea maximă (∆pf), impulsul pe arie unitară (I/A- integrala curbei presiune), timpul de ajungere (ta), durata fazei pozitive (tp). Relaţiile

suprapresiunea în frontul undei de şoc:

le. La o anumită distanţă (R) de epicentrul

de calcul a acestor mărimi sunt: *

[ ]mbari

PZ

p f 2

2

5,41808

⎥⎥⎦

⎢⎢⎣

⎡⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛+

=∆ ZZZ

22

35,11

32,01

048,01 ⎟

⎞⎜⎝

⎛+⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛+⎟⎠

⎞⎜⎝

⎛+

unde P pr siunea atmosferic – e ă în momentul tragerii [mbari]; Z – distanţa scalată [m];

R3/1W

fZ d ⋅=

R - distanţa dintre încărcătură şi obiectivul considerat [m]; W - echivalentul în kilograme trotil a încărcăturii ce detună; f - factorul de distanţă d fd = în care:

31

0

0⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛⋅

TT

PP

P – presiunea atmosferică în momentul tragerii [mbari]; T – temperatura aerului în momentul tragerii [mbari]; P0; T0 – presiunea, respectiv temperatura standard (P0 = 1013,25 mbari; T0 = 288,15 K). La noi în ţară relaţia legiferată pentru calculul suprapresiunii în frontul

undei de şoc este: ∆pf = 0,84λ + 2,7λ2 + 7λ3

unde λ = R/W1/3;• impulsul pe arie unitară:

3 32 )55,1/(1 ZZA +

2 4)23,0/(1067,0 ZI +=

125

Page 124: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

• timpul de ajungere:

drtr

aa fpk∫ ⎥⎤

⎢⎡

= ∆+ )1(11

re Pkx ⎦⎣ + 21

• durata fazei pozitive:

[ ][ ][ ] 2633/1 )9.6/(1)74.0/(1)02.0/(1 ZZZW +++

=

relaţii în care: R şi W au aceea

10)54.1+

şi semnificaţie ca în relaţiile anterioa

1,406).

recizând distanţele minime de supravie

d = k W [m]; l ul distanţei şi persoana expusă; tur iv în echivalent TNT [kg]; ient

ă este superioară valorii de 6 bari şi e 0 % (din cauza suprapresiunii ce duce la spargerea alveolelor pulmonare);

ă între 6 şi 1 bar, efectul e - 100 %;

a este cuprinsă între 1 şi 0,2 bari şi în gener

sch le ce pot afecta personalul şi nici de proie tură, ziduri etc.). Pentru o i, corespunzător lui k = 5, apar efecte letale la 50 % lovit de un obstacol dur (zid).

minuate într-o proporţie însemnată prin: ecr e ane, amplasate în jurul atelierelor (depozit zid, plăci metalice, construite în interiorul atelierelor pentru protejarea personalului.

0/(980 Ztd

re; re - raza încărcăturii explozive [m]; ax - viteza sunetului în aerul neperturbat [m/s];

k - raportul căldurilor specifice pentru aer (k = 1,396 ÷

Experienţele realizate în Franţa au permis determinarea efectelor de distrugere şi psihologice ale suflului, p

ţuire sau rănire. Această distanţă este dată de relaţia: unde d – distanţa între oc W – masa încărcă ii exploz e k – este un coefic . Dacă: k < 1,2 atunci presiunea maximfectul este letalitate 10

1,2 < k < 3,6 atunci presiunea este cuprinsste letal în proporţie de 30 3,6 < k < 8 atunci presiuneal nu apar decât răniri uşoare. Aceste răniri nu ţin seama de ijecţia acestuia asupra diverselor obstacole (apara suprapresiune de 0,6 bardin cazuri atunci când corpul esteÎn aer liber, efectele suflului sunt diane, valuri de pământ sau m rloelor) pentru protejarea clădirilor învecinate, sau ecrane de tip

126

Page 125: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Totuşi, această protecţie nu joacă un rol prea mare la distanţe mari, deoarece unda de oc se formează din nou la nivelul solului, ocoleşte obstacolul, având o intensitate mai mică.

rotecţia împotriva undei de şoc poate fi realizată şi prin intermediul zidurilor stratificate sau casetate ce constau în: două sau mai multe ziduri de beton armat separate de straturi groase de nisip, saci şi cutii pline cu nisip. Au fo d sisteme de pro

altă metodă radicală de limitare a efectului constă în depărtarea clădirilor încât acestea să nu fie afectate de explozia uneia dintre ele. De notat că odul de construire al unei clădiri poate limita sau orienta suflul la apariţia o mică suprapresiune să cedeze şi să permită dirijarea suflului. Dispozitivele antisuflu

le elemente ce stau la baza construir tisuflu.

Modul dAtunci când încărcării

sau dep em, în funcţie de mediu, dclădiri cu ziduri p

Clădirile uşposibil să nu poatcalculează admiţ

Pentru cl erialul de construcţii este betonul armat. Din păcate, atun beton nece strucţii va fi foarte ridicat.

ste uşor şi poate zbura la debutul

ş

P

st puse la punct metode de calcul pentru determinarea rezistenţei zidurilor laiferite solicitări, astfel încât să nu se afecteze în mod exagerat investiţiile prin

tecţie inutilă. O, msa. Este cazul clădirilor cu pereţi zburători, concepuţi astfel încât, la

fac acelaşi lucru în interiorul clădirilor. Pentru înţelegerea mai exactă a acestor măsuri de limitare a efectului

suflului, re principalevom prezenta în continuaii clădirilor, ecranelor şi dispozitivelor an

e construcţie a clădirilor fabricării, trebuie construită o clădire destinată

xplozive trebuie să alegozitării unei substanţe eintre mai multe tehnici: clădiri cu ziduri şi tavane slabe, puternice sau

uternice şi tavane slabe. oare se construiesc din materiale necombustibile şi pe cât

ă da naştere la schije periculoase. Distanţele de siguranţă se ând că zidurile nu constituie un ecran. ădirile puternice mat

ci când încărcăturile explozive sunt importante, grosimile deunt foarte mari şi preţul acestor consare s

În cazurile intermediare, dacă un perete eexp ziei, deschiderea creată poatelo să disipeze o mare parte a

energiei suflului şi efectele pot fi limitate mai uşor în alte direcţii. Într-un local periculos ieşirile nu trebuie niciodată să fie obturate de

materiale sau alte obiecte. Uşile trebuie să se deschidă spre exterior, iar numărul lor să nu fie mai mic de două (o uşă pentru cinci persoane). Amplasarea şi geometria lor vor satisface cerinţele unei evacuări rapide în caz de accident.

Ecranele Determinarea caracteristicilor impuse ecranelor este o problemă

dificilă care conduce la numeroase experimente, necunoscându-se până acum reguli de proiectare general valabile.

127

Page 126: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Condiţiile necesare asigurării unei bune eficacităţi sunt: – ecranul trebuie să mascheze în întregime încărcătura izolată; – distanţa de amplasare a ecranului nu trebuie să fie sub raza zonei

de distrugere totală. Iată de ce ecranele se amplasează la distanţe de aproximativ 0,5 W [m];

– grosimea ecranului trebuie să suporte efectul suflului;

s, tunelurilor pot redu revedea uşi culisante

cu ajutorul noţiunilor de meca

are un mare num

istanţă.

e energie susceptibile de a amorsa o altă substanţă explozivă (pulbere

fost proiectate chiar până la sute de metri. Este dificil de a da reg

totuşi formula lui Gurney permite calcularea vitezei te

de masă ω:

[m/s]

ste cunoscută sub denumirea de constanta lui Gurney):

– ecranul nu trebuie să dea naştere la schije; – să fie bine încastrate pentru a nu se răsturna. Dispozitivele antisuflu Coturile, schimbările de secţiune ale galeriilor de accece presiunea şi impulsul undelor de şoc. Se pot p masive ce închid galeriile, ducând astfel la eliminarea suflului. Calculul caracteristicilor acestor galerii se facenica fluidelor compresibile, pe baza teoriei undelor de şoc puternice. 4.6.4. Efectul schijelor sau proiecţiile incendiare În principiu, în cazul detonaţiei accidentale a unui exploziv apăr de schije proiectate cu o mare viteză (de ordinul sutelor şi chiar miilor

de m/s); schijele sunt încălzite la temperaturi mari (sute de grade Celsius) ceea ce le conferă şi un efect incendiar, deloc neglijabil, la o anumită d

Impactul proiecţiilor, fie că sunt metalice sau nemetalice, provoacă degajări d

sau exploziv). Accidentele au demonstrat că mase metalice de câteva kilograme au

uli generale de calcul a energiei schijelor produse de o detonaţie şi mai ales în cazul deflagraţiei,

oretice a schijelor primare (v0) ce provin dintr-o anvelopă, de masă Wc, dispusă în jurul unei încărcături explozive

2

expresie în care: k = o constantă (valoarea sa este în funcţie de tipul

explozivului şi e

1

0

⎟⎠⎞

⎜⎝⎛ += µω

cWkV

k = eQ2 [m/s] unde Qe – căldura de explozie [J/kg];

µ = raport a cărui valoare este funcţie de configexploziv – înveliş.

uraţia

128

Page 127: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Pentru limitarea proiecţiilor, se disting două moduri, altele în afara măsurii de limitare a încărcăturii de exploziv. Mai întâi, trebuie să se limiteze la maximum

a schijelor contondente, tăietoare sau incendiare. Apoi, trebuie ca aceste p

lozive. Se poate astfel încerca frânarea schijelor i), ecrane artificiale. De asemenea, nu sunt

mai eficient este însă îndepărtarea cât mai mult posibil a

, prin concepţie şi modul de construcţie al clădirilor, posibilitatea de formare

roiecţii, chiar dacă s-au produs, să fie împiedicate să cadă pe alt obiectiv ce conţine substanţe exp

prin ecrane naturale (arbori înalţ lipsite de importanţă, în interiorul clădirilor, prezenţa ecranelor

antipersonal. Mijlocul cel

atelierelor sau depozitelor, unele faţă de altele. 4.6.5. Efectul detonaţiei prin influenţă O proprietate interesantă a explozivilor o reprezintă detonaţia prin

influenţă (autoexcitaţie). Puterea de excitaţie depinde în principal de: natura celor doi explozivi (donor şi acceptor), de masa explozivului excitat şi de densitatea mediului care le separă.

Pe baza unui număr important de experienţe, a fost posibil să se stabilească o relaţie cu ajutorul căreia se determină distanţa dintre două încărcături (D), funcţie de masa (Q), încărcăturii (active) care detună:

D = k n Q [m] Valoarea lui n depinde de cantitatea de substanţă şi de mediul care

separă încărcăturile, astfel: când Q < 500 kg, n = 2, iar când Q ≥ 500 kg, n = 3. Coeficientul k (ţine cont de natura încărcăturilor excitate), oricare ar fi

excitatul sau excitantul, are valoarea k = 0,3, dar dacă se doreşte apropierea cât mai mult de realitate, se vor adopta coeficienţi diferiţi, mergând de la k = 0,26 pentru explozivi nitrici, până la k = 0,8 pentru pentrită.

Importanţa autoexcitaţiei asupra securităţii în industria pirotehnică este deosebită, deoarece la pagubele cauzate de o explozie singular

plozii prin influenţă; o serie de exploă se

adaugă zii în lanţ pot eritabilă catastrofă.

hiar anularea ei se poate face ado terior. În realitate

nt (aparat de fabricaţie, ambalaj, muniţie), iar acesta amplasat într-o clădire.

nvelopei, chiar ambalaj uşor, decât de la unda de şoc a exploziei şi de acee

cele ale unei eventuale extransforma un simplu accident într-o vDiminuarea probabilităţii de amorsare şi cptând distanţe de siguranţă superioare limitelor definite an

, de cele mai multe ori, explozivul este introdus într-o anvelopă sau recipie

Amorsarea unei încărcături învecinate se face mult mai uşor de la schijele a

a măsurile de precauţie trebuie să fie identice cu cele prezentate la efectul prin schije.

129

Page 128: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

4.6.6. Distanţele de siguranţă Pentru a limita efectul prin suflu, în cazul unei detonaţii sau

deflagraţii, fie al undei calorice în cazul unei combustii sau al eventualelor proiecţii, este imperios necesar a se respecta anumite distanţe de siguranţă.

condiţii standard, în teren plat şi fără protecţie, distanţele de siguranţ ntru o încărcătură Q [kg] sunt:

zona I: de la 0 la 3,6

Înă pe a) Pentru explozivi

3 Q– [m] (în unele ţări se adoptă ca limită

maximă 5 3 Q pentru a ţine cont de efectele de proiecţie a oamenilor pe obstacole)

În această zonă sunt admise un număr cât mai redus de persoane, strict necesar funcţionării instalaţiilor. În plus, nici o altă instalaţie nu va putea fi constru ; ită în această zonă

3 Q la 8 3 Q [m]– zona a II-a: de la 3,6

probabilPrezenţa personalului este tolerată, cu excepţia situaţiei în care

itatea unei eventuale explozii este considerată ca frecventă sau destul de frecventă; instalaţiile ce pot fi amplasate în această zonă trebuie să aibă o probabilitate de explozie extrem de rară;

3 Q la 15 – zona a III-a: de la 8 3 Q În ace

comunicastă zonă sunt acceptate alte instalaţii pirotehnice, căi de

rafic mic; aţie interioare şi exterioare - deschise publicului, dar cu un t3 Q la 22 3 Q – zona a IV-a: de la 15

În această zonă se pot găsi localuri şi clădiri ale administraţiei uzinei, căi de circulaţie, locuinţe exterioare izolate.

Trebuie menţionat că aceste distanţe pot fi reduse dacă există condiţii de limitare a pericolului, cum ar fi: ecrane, valuri de pământ etc.

b) Pentru pulberi 3 Q– zona I: de la 0 la 3,5 ; 3 Q la 4,5 3 Q ; – zona a II-a: de la 3,5

Q la 5,5 Q ; – zona a III-a: de la 4,5 3 3

3 Q la 6,5 3 Q ; – zona a IV-a: de la 5,5 c) Pentru muniţii de calibru mai mic de 60 mm – zona I: de la 0 la 15 m; – zona a II-a: de la 15 la 90 m; – zona a III-a: de la 90 la 200 m;

130

Page 129: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

– zona a IV-a: de la 200 la 50 3 Q . d) Pentru muniţii de calibru mai mare de 60 mm – zona I: de la 0 la 25 m; – zona a II-a: de la 25 la 135 m; – zona a III-a: de la 135 la 300 m; – zona a IV-a: de la 300 la 76 3 Q . Definirea zonelor este identică cu cea de la subpunctul „a”.

131

Page 130: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolul V

5. MA TERVENŢIE R EXPLOZIVE

uniţii de artilerie:

explozive fuzante, perforante, cumulative, de ruptură de iluminare, fumigene, chimice etc;

r de diferite calibre şi cu diferite

e antiaeriană. ibre;

. ii de muniţii, pericolul deosebit l-au

constitui re ultimele categorii de muniţii (de aviaţie şi navale s-a ţinut riguros seama de condiţiile balistice aţă de muniţiile obişnuite ce se trag prin gura de ia unei bo

explodate fiind operaţiu

NAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE INASUPRA SISTEMELO

5.1. Tipuri de muniţii descoperite pe teritoriul ţării noastre Muniţiile descoperite până în prezent pe teritoriul ţării sunt muniţii

folosite de armamentul convenţional, respectiv: Muniţii de infanterie:

cartuşe de diferite calibre; grenade de mână ofensive, defensive, antitanc,

incendiare, fumigene, lacrimogene, iritante etc; mine antipersonal, antitanc si anticar.

M proiectile de diferite calibre şi cu diferite efecte, respectiv:

beton, incendiare, bombe de aruncăto

destinaţii; muniţie reactivă; muniţie de artileri

Muniţii de aviaţie de diferite cal Mine marine, fluviale si torpile

Dintre toate aceste categort şi îl constituie şi în continua), deoarece în construcţia lor nu

; acestea au forme deosebite f foc, sunt echipate cu focoase complexe care pot produce explozmbe la intervale mai mici sau mai mari de timp de la lansarea

acestora. Lucrările de asanare a terenului de muniţiile rămase neni complexe şi foarte periculoase sunt conduse şi executate în mod

obligatoriu de personal care posedă o temeinică pregătire teoretică şi practică în domeniul lucrului cu muniţiile şi materiile explozive.

132

Page 131: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Prin muniţii rămase neexplodate, în sensul instrucţiunilor de specialitate, se înţeleg cartuşele de infanterie, loviturile de artilerie şi bombele de aruncător, rachetele, muniţia reactivă, torpilele, minele, cartuşele de semnalizare, petardele, grenadele, bombele de aviaţie, pulberile, materialele incendiare şi fumigene, materiile explozive şi mijloacele de iniţiere, mijloacele pirotehnice, precum şi orice elemente le acestora, încărcate cu substanţe explozive.

amblul de lucră i (operaţiuni) executate pentru înlăturarea (distrugerea) muniţiei neexplod

aţiuni militare terestre duse în timpul războiului;

uniţii;

sate.

lor;

aPrin asanarea unor zone din teritoriul României se înţelege ansrate sau nefuncţionate (rateuri) şi dezafectarea terenurilor , altele

decât poligoanele de trageri ale armatei, rezultate din următoarele acţiuni: atacuri aeriene inamice asupra teritoriului României; oper explozii sau incendii la depozitele de muniţii sau materii explozive; accidente pe timpul transportului de m trageri de instrucţie cu muniţie de război în poligoane special

amenajate şi care ulterior, urmează a fi redate în circuitul economic. Asanarea terenului de muniţia rămasă neexplodată, comportă una,

mai multe sau totalitatea următoarelor lucrări (operaţiuni) principale : cercetarea terenului şi detectarea muniţiilor rămase neexplodate; marcarea şi identificarea muniţiilor rămase neexplodate; executarea lucrărilor de dezgropare, degajare şi dezvelire a

muniţiilor pătrunse în pământ, acoperite cu dărâmături sau blocate de diferite elemente de construcţii (planşee de beton, beton armat etc.).

distrugerea, pe locul de cădere, a muniţiilor periculoase la transport;

neutralizarea muniţiilor folosite de inamic şi rămase neexplodate sau nefuncţionate;

ridicarea şi transportul la locul de depozitare sau distrugere a muniţiilor rămase neexplodate;

dezmembrarea şi delaborarea muniţiilor în vederea recuperării unor elem ne te componente sau a metalelor;

distrugerea muniţiilor rezultate din asanări. 5.2. Cercetarea terenurilor şi detecţia muniţiilor descoperite

neexplodate În urma atacurilor aeriene şi terestre au rămas pe teren, neexplodate

sau nefuncţionate, circa 20% din totalitatea muniţiilor lanCauzele nefuncţionării muniţiilor sunt foarte variate, astfel:

rateuri obişnuite de explodare şi de funcţionare a focoase

133

Page 132: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

defecţiuni ale capselor de aprindere, degradarea sau lipsa iniţiatorilor primari şi secundari;

rateuri provocate de înălţimea greşită de lansare (bombele de avion);

ului (terenului). or sunt primele operaţiuni

pe care re s-a semnalat existenţa

rcetarea terenului se face, în prima fază, prin vizualizare şi are ca scop deter

m şi poziţia

e cercetare se execută pe urgenţe.

ţia asupra pericolului existent.

executării operaţiunilor de cercetare şi detectare.

icolului .

pe roboţi, maşini, u

inare, după tehnologia folosită s

c senzori electromagnetici;

care folosesc tehnologia radarului penetrant de sol – GPR;

căderea anormală a proiectilelor şi bombelor prin defecte în asigurarea stabilităţii pe traiectorie;

natura obiectivCercetarea terenului şi detectarea muniţiil le execută personalul pirotehnic în zona în ca acestora. Ce

minarea locului de cădere a muniţiilor, stabilirea numărului aproximativ de proiectile, bombe, mine etc., ce urmează a fi asanate precu

lor ( la suprafaţă, semiîngropate, îngropate, în apă sau în clădiri). Operaţiunea dZona de teren în care au fost depistate muniţiile neexplodate se

delimitează cu panglică alb-roşu sau se împrejmuieşte cu gard de sârmă. La limita exterioară a acestei zone se plantează indicatoare de securitate care să avertizeze popula

În locuri izolate sau greu accesibile, se plantează indicatoare de interzicere. Aceleaşi indicatoare se plantează şi pe drumurile care duc către aceste zone periculoase. Acestea rămân sub supraveghere până la crearea condiţiilor necesare

Muniţiile sau elementele de muniţii depistate se marchează cu un jalon sau steguleţ roşu, interzicându-se cu desăvârşire ridicarea acestora până la eliminarea per

Cercetarea se executa cu răbdare, metru cu metru, pe fâşii. Muniţiile îngropate în pământ sau apă sunt detectate cu ajutorul

detectoarelor de mine, mânuite de personal specializat sau montatetilaje. Sistemele tehnice pentru cercetare la munt:

detectoare de metale care foloses dispozitive magnetice; radiometre pasive cu microunde; detectoare care folosesc tehnologia IR; detectoare care folosesc tehnologia dispersiei razelor X; detectoare

detectoare care folosesc tehnologia rezonanţei nucleare quadripol – NQR;

detectoare care folosesc tehnologia analizei termice cu neutroni şi neutroni rapizi (TNA şi FNA);

134

Page 133: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

sis biosenzori;

teme de detecţie a urmelor / vaporilor de explozivi;

detectoare care folosesc tehnologia spectrometrului mobilităţii io

.3. Identificarea şi dezgroparea (dezvelirea) muniţiilor descoperite neexplodate

entificarea sau recunoaşterea muniţiilor descoperite neexplodate este cea mai importantă în succesiunea operaţiunilor de asanare, deoarece de ident

constituţia (natura) corpului muniţiei;

nilor – IMS.

5

Id

ificarea corectă a muniţiei depinde neutralizarea acesteia. La identificarea muniţiilor descoperite neexplodate se iau în

considerare următoarele caracteristici principale : forma muniţiei;

ampenajul (la cele care au în construcţie acest element); partea ogivală şi partea de fund a muniţiilor; mărimea (calibrul) muniţiilor, care poate indica cu destulă precizie

anumite tipuri de proiectile sau bombe ; indicele de culoare, vopseaua şi inscripţiile şablonate, care indică

cu mare precizie natura muniţiei, a încărcăturii respective şi în unele cazuri şi tipul de focos;

poziţia muniţiei, felul în care a fost descoperită în teren; tipul de focos cu care este echipată muniţia.

Pentru identificarea muniţiei se procedează la dezvelirea ei completă, curăţarea de pământ, noroi etc., stabilirea cauzelor probabile care au dus la nefuncţionare şi a modului cum se va proceda pentru neutralizarea ei.

Deoarece bombele de aviaţie prezintă un pericol deosebit la neutralizarea lor, voi trata în continuare câteva elemente privind identificarea acestora.

Bombele de aviaţie pot avea următoarele forme: cilindrică simplă - asemănătoare unui butoi de tablă; cilindrica mono-ogivală - asemănătoare unei căciuli; cilindrica bi-ogivală - asemănătoare unei franzele sau ţigări de foi; dublu – conică asemănătoare unei picături de apă sau unei pere; dublu – conică mult alungită – asemănătoare unui fus; elipsoidală – asemănătoare unui peste; paralelipipedică – asemănătoare unei crete de tablă; prismatică – asemănătoare unui creion cu feţe plane.

135

Page 134: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În cel de-al doilea război mondial, forţele aeriene americane au folosit bombe de format cilindric bi-ogival şi prismatic hexagonal, cele engleze de format dublu conic scurt, dublu conic mult alungit, cilindric mono şi bi-ogival, paralelip

engleze au preferat oţelul turnat şi fasonat, plăci de oţel suda

explozive (mai surd şi mai scurt) şi în alt fel este su

u substanţe explozive (se turtesc foarte puţin când se lovesc d

turtesc mai mult la lovirea d

de diferite forme, care mai de care ma

ipedice şi prismatice, iar cele germane, bombe de format cilindric mono şi bi-ogival şi bombe de format dublu conic scurt sau mult alungit.

Capul sau carcasa bombelor poate fi confecţionat(ă) din oţel forjat (laminat), plăci de oţel sudate, oţel turnat, aluminiu, lemn, ceramică, tablă de fier moale, carton presat, material plastic sau sticlă.

Grosimea pereţilor bombelor de aviaţie este funcţie de felul încărcăturii şi de destinaţia bombei şi ea poate fi cuprinsă între 5-600 mm.

Aviaţia americană a folosit în mare măsură bombe din oţel laminat (forjat), tablă de fier sudată longitudinal sau circular.

Forţele aerienete longitudinal şi circular sau nituite. Germanii au folosit bombe forjate, sudate şi turnate sau aluminiu

laminat. Pentru stabilirea grosimii este de ajuns să se bată în aceste bombe

cu un ciocan de oţel de 500 gr, stabilindu-se că într-un fel este sunetul produs la bombele încărcate cu substanţe

netul la bombele încărcate cu substanţe incendiare lichide sau vâscoase-gelificate (mai viu şi mai lung).

De asemenea se poate constata că, într-un fel este deformaţia bombelor încărcate c

e corpuri tari) şi în alt fel este această deformaţie la bombele încărcate cu substanţe incendiare lichide sau vâscoase (se

e corpurile tari). Dar, mai mult, chiar asupra sudurilor longitudinale şi circulare de pe

corp şi de la ogivă sau fund se poate face cu destulă uşurinţă o deosebire, între corpul bombelor încărcate cu substanţe explozive şi corpul bombelor incendiare, deoarece, aceste suduri sunt mult mai groase şi mai îngrijit lucrate la bombele explozive, în comparaţie cu cele de la bombele incendiare.

Ampenajele bombelor de aviaţie pot fi i variate, (pătrat, conic cu stea, conic cu cerc, cilindric, etc.),

construcţia lor fiind funcţie de natura bombei, de calibrul ei şi de tipul de fabricaţie, pe naţiuni.

Partea ogivală a bombelor poate avea mai multe forme: ogiva conică scurtă (bombele brizante); ogiva conică alungită (bombele ruptură pătrundere); ogiva semi-sferică (bombele brizante); ogiva plată (bombele mină, antitanc, antisubmarin).

Fundul bombei poate fi conic, tronconic, semisferic sau cilindru simplu. Cunoaşterea acestuia este necesară pentru că în unele situaţii este

136

Page 135: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

absolut necesară deşurubarea lui pentru eliminarea explozivului sau tractarea bombei de la distanţă.

În funcţie de mărimea (calibrul) bombelor, varietatea de bombe folosite în al doilea război mondial a fost:

bombe brizante de 1-50 kg; bombe exploziv-brizante de 100-2.000 kg; bombe exploziv-medii de 100-2.000 kg; bombe de ruptură pătrundere de 250-1600 kg; bombe mină de 500-11.000 kg; bombe incendiare de 500-1.200 kg.

Indicele de culoare al bombei şi mai ales al cordoanelor sau dungilor de pe bombă indică natura exactă a încărcăturii din bombă şi, în unele cazuri, chiar natura bombei şi a focosului. În condiţiile când muniţia a stat nefuncţionată mulţi ani în pământ, este puţin probabil ca la descoperirea acesteia să se mai vadă culoarea, dungile, diferitele inscripţionări etc.

Focoasele sunt elemente de muniţie destinate amorsării la ţintă a încărcăturii explozive.

Focoasele, în general, conţin elemente metalice şi pirotehnice. Elementele metalice compun mecanisme de armare, de siguranţă şi

de percu . ţieElementele pirotehnice cuprind capsele de aprindere, capsele

detonante, întârzietorii, cordoanele de pulverin, detonatorii şi elementele de autodistrugere.

După principiul de funcţionare, pe teritoriul ţării noastre au fost descoperite:

focoase mecanice simple; focoase mecanice complexe; focoase mecano-chimice; focoase mecano-electrice; focoase electrice de şoc; focoase electrice fuzante simple; focoase cu celulă foto-electrică; focoase acustic-electrice; focoase radio-electrice; focoase barometro-electrice;

tra demontării (cu o cursă la demontare), ceea ce face ca m nc

ărcăturii explozive din acesta.

focoase cu raze infraroşii; focoase magnetice, acustic-magnetice şi hidrostatic-magnetice.

Este de reţinut faptul că unele bombe au 2 focoase, iar multe dintre acestea sunt asigurate con

u a pirotehnicianului să fie deosebit de periculoasă. Pentru neutralizarea muniţiilor şi a altor dispozitive explozive este

necesar ca, în prealabil, să se identifice poziţiile mecanismului focosului sau ale circuitului de iniţiere a înc

137

Page 136: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Pentru determinarea poziţiilor focosului şi a circuitului de iniţiere a încărcăturii explozive, se folosesc instalaţii de control prin radiografiere cu raze X.

5.4. Neutralizarea muniţiilor descoperite neexplodate

scoperite neexplodate presupu

bate şi extrase din muniţiile :

focoasel

e; deşurubarea şi extragerea focoaselor din locaşurile lor; blocarea mecanismelor de percuţie;

a mecanismelor de percuţie, fără a av ziv.

ezamorsarea şi neutralizarea muniţiilor neexplodate comportă, de regula, u

bile care a determinat nefuncţionarea focosului

abricaţie, pentru stabilirea tipului acestuia;

Dezamorsarea şi neutralizarea muniţiilor dene extragerea, blocarea sau distrugerea instantanee a focoaselor

(dispozitivelor de iniţiere) de la toate categoriile de muniţii, cu scopul de a le face inofensive.

În majoritatea cazurilor, focoasele nu pot fi deşuru respective, datorită următoarelor cauze

şocul produs în momentul contactului cu ţinta a dus la deformarea or şi ruperea filamentului de asamblare;

muniţiile rămase neexplodate sau nefuncţionate se găsesc în majoritatea cauzelor în pământ, fiind supuse unui proces continuu de oxidare;

necunoaşterea focosului sau imposibilitatea identificării acestuia. Operaţiunile de dezamorsare şi neutralizare a muniţiilor neexplodate

sunt pretenţioase, migăloase, se executa cu calm şi multă stăpânire de sine. De regula, dezamorsarea muniţiilor se execută în una din

următoarele situaţii: mecanismele focoaselor pot să declanşeze explozia muniţiei pe

timpul transportului către poligonul de distrugeri; muniţia este prevăzută cu focoase necunoscute, fapt care impune

recuperarea şi studierea lor; recuperarea metalelor şi a explozivilor în vederea valorificării lor.

În funcţie de tipul focoaselor şi soluţia constructivă a muniţiei neexplodate, dezamorsarea şi neutralizarea acesteia se execută printr-una din următoarele metode:

dezamorsarea prin dezmembrar

distrugerea mecanică instantanee ea loc iniţierea încărcăturii de exploDrmătoarele operaţiuni principale:

stabilirea cu precizie a locului şi a poziţiei focosului; stabilirea cauzei proba

, şi a poziţiei mecanismelor de percuţie; curăţirea muniţiei şi a focosului în vederea descoperirii

eventualelor inscripţii de f

138

Page 137: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

în mod obligatoriu, înainte de dezamorsare, focoasele se ung cu un amestec de petrol şi ulei în proporţie de 50%;

dezamorsarea propriu-zisă. Dezamorsarea poate fi simplă (ordinară) sau specială. Dezamorsarea simplă presupune extracţia focosului sau blocarea

mecanismelor care îl compun. Dezamorsarea simplă presupune executarea următoa

ea poziţiei exacte a focosului; i şi a şuruburilor care îl prind;

şi identificarea, dacă au fost extraşi, a detonato ;

rii focosului cu o cursă la demonta

ată, a elementelor componente ale focosului sau pentru perforarea bombei, cu

priu-zis;

s, prin reacţii chimice speciale ce trebuie să se producă în interiorul f

– se poate aplica atât în ceea ce priveşte anumite

rafierea părţilor compon

asele cu întârziere.

esc în poziţii gr

relor operaţiuni : identificar curăţarea focosulu desfacerea şuruburilor şi apoi deşurubarea focosului din teaca

focosului; extragerea focosului din teacă

rului şi iniţiatorilor principali din tetril, pentrită, hexogen sau acid picric aşezarea focosului într-o ladă de nisip şi astuparea cu un dop de

lemn a tecii focosului. Dezamorsarea specială, datorată fie echipăre, fie datorită efectului întârzietor, presupune executarea anumitor

tratamente de mare specialitate, ce pot fi aplicate focosului propriu-zis şi bombei, ca:

1. Tratamentul mecanic – se poate folosi pentru extragerea, bucată cu buc

scopul de a elimina explozivul sau teaca focosului împreună cu focosul pro

2. Tratamentul chimic – serveşte la blocarea anumitor elemente componente din foco

ocosului; 3. Tratamentul fizic

elemente componente din interiorul focosului, cât şi în ceea ce priveşte însăşi încărcătura bombei (de ex. folosirea de CO2 lichid);

4. Tratamentul electric – presupune găurirea bombei prin convertizor de sudură, cu acţiune la rece (sub apă);

5. Tratamentul cu raze X – presupune fotogente ale focoaselor şi a poziţiilor lor; 6. Tratamentul electro-magnetic – poate fi folosit pentru oprirea din

mers a unor mecanisme de ceasornic de la focoIdeal ar fi ca în operaţiunile de dezamorsare, bomba să fie adusă pe

o suprafaţă plană şi curată. Aceasta deoarece, unele bombe se găseu accesibile. Metoda care trebuie aplicată fiecărei bombe în parte este funcţie de

natura bombei, tipul focosului, timpul după care a fost descoperită şi poziţia în care se găseşte bomba.

Neutralizarea bombei prin distrugerea instantanee a focoaselor şi a mecanismelor de percuţie se poate face cu ajutorul disruptoarelor.

139

Page 138: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Capitolul VI

6. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE INTERVENŢIE PENTRU ÎNLĂTURAREA URMĂRILOR

ATACURILOR TERORISTE 6.1. Tentative de definire a fenomenului terorist de-a lungul

timpului Definirea unui sistem de sorginte politico-socială implică, după unii

autori, stabilirea unui set universal de standarde de legitimitate politică, de ierarhizări sociale comune, de „tipizare” a aşteptărilor, scopurilor şi idealurilor sociale, a convingerilor, a cutumelor, a legilor ş.a.m.d., lucru destul de greu de realizat.

Pentru o anumită categorie de cercetători, aproape orice act de violenţă poate fi inclus în categoria terorismului, cu toate c

zii din cauza comportamentului, aparent să pot apărea o serie

de confu individ (c

ului. imbolistica acestor cuvinte este semnificativă. Războiul, lupta,

conflictu presupun recurgerea la folosirea forţei, a mijloacelor violente. Resorturile frica (teama) şi teroarea.

de sine stătător – se înţelege o stare de team extremă care înspăimântă, tulbură şi paralizează. Această teamă colectivă

l că teroarea este o

imilar, manifestat de unare din considerente politice comite un act violent), de un criminal de

drept comun sau de un dezechilibrat mintal. De asemenea, din cauza implicaţiilor morale, tentativele de definire a

conceptului pornesc de la supoziţia că unele tipuri de violenţă sunt justificabile în timp ce altele nu.

Noţiunea de „terorism” este, din punct de vedere etimologic, un derivat de la „teroare” cuvânt de origine latină.

Încă înainte de romani, în mitologia greacă, teroarea (Phobos) şi frica (Deimos) erau numele date celor doi cai, care trăgeau carul de luptă al lui Ares, zeul război

Sl

psihologice ale acestui proces sunt:Prin noţiunea de teroare – luatăă poate fi indusă prin „terorizare”, adică prin practicarea ameninţării cu

violenţa sau folosirea acesteia. La rândul ei, violenţa este definită ca recurgerea la forţă, de către un

individ sau un grup în vederea prejudicierii integrităţii unor persoane sau bunuri.

Unii specialişti consideră terorismul ca fiind forma cea mai organizată de teroare. Adversarii acestei idei subliniază însă faptu

140

Page 139: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

stare ps

l, dar difuz, o ameninţare vagă, greu de u efecte inhibitoare, de blocare

titudinea legată de aberaţia

mul reprezintă exploatarea conştientă a acesteia.

e aparenta inutilitate şi absurditate a ei, de indiferenţa faţă de viaţa omenească, de bunurile materiale şi culturale sau simbolurile societăţi

tic ameninţarea potenţială în violenţă sângeroasă. entru ca un act să poată fi considerat terorist, rezultatul cu care se

soldeazăi afective şi psihologice între populaţie şi

putere. Contractul social dintre individ şi societate presupune ca statul să apere po

priile lor formule. şa de exemplu, una din definiţiile uzitate de guvernul Statelor Unite

consider scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă

acţionea

răsturnarea regimurilor politice,

ihică, în timp ce terorismul se refera la o activitate socială organizată. Opiniile cele mai polarizate sunt cele conform cărora teroarea poate surveni fără terorism şi, respectiv, că teroarea este cheia care declanşează terorismul.

Însă terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă rezultanta principală a unui act terorist sau, chiar a unei campanii teroriste. Teroarea este definită prin teamă extremă şi angoasă, în timp ce terorismul reprezintă un pericol rea

înţeles şi definit, imprevizibilă şi neaşteptată, ca acţiunii lucide. Terorismul afectează grav atât structura socială, cât

şi individul luat ca atare, putând distorsiona codul de percepere şi imagini de care membrii societăţii depind şi în care au încredere. Incer

comportamentală presupusă de terorism poate duce la dezorientare socială şi descurajare.

Actul de terorism are un scop similar descurajării generale; victima primară este mai puţin importantă în comparaţie cu efectul scontat asupra unei colectivităţi sau grup căruia îi este adresat de fapt. Terorismul, deşi produce victime individuale este o crimă la adresa unei comunităţi sociale. Teroarea este un fenomen psihologic natural, iar teroris

Gradul de teamă este generat de însăşi natura crimei respective, de modul de comitere sau d

i respective. Pentru a-şi păstra nealterată credibilitatea, terorismul materializează

sistemaP trebuie să producă neapărat şi teroare, aceasta constituind matricea

ideală de materializare a unor ruptur

pulaţia de teroare, de ameninţări, de violenţă şi să ofere cetăţenilor care plătesc impozite, posibilitatea de a desfăşura activităţi utile – într-un cuvânt – un ambient prielnic vieţii şi muncii lor.

Cu toate că nu există un consens internaţional asupra definirii terorismului, multe ţări au încercat să delimiteze conceptual propriile interese şi valori, apelând la pro

Aă că: „Terorismul semnifică ameninţarea cu violenţă sau folosirea

violenţei înză pro sau contra autorităţii guvernamentale existente, când

aceste acţiuni au intenţia de a şoca, intimida sau consterna un grup ţintă, mai larg decât victimele imediate. Terorismul este relaţionat cu indivizi sau grupuri care urmăresc

141

Page 140: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

corectar

aceea că „terorismul este în mod esenţial o tactică,

că intensitate şi descris ca război purtat la limita minimă a spectrului violenţei, război în care con decât în t de puterea militară convenţională”.

idice, naţionale şi internaţionale, „terorism Nu este altceva decât „utilizarea violenţei

re le pun la cale ş

rii unei definiţii universal şi general acceptab n identifica

sau obiectivul imediat al unui grup terorist îl reprezint distrugerea, scopul strategic îl constituie folosirea panicii, a dirijării nemulţumirii publice generate de starea de teroare ce poate obliga puterea la concesii politice pe linia scopurilor propuse.

cea mai importantă caracteristică operaţională a terorism a premeditată a ameninţării cu violenţa. Acolo unde acest el

lui, partizan

ea unor deficienţe sociale percepute de grupurile respective sau erodarea ordinii publice internaţionale”.

O altă definiţie ar fi o formă de luptă politică destinată atingerii unor scopuri politice.

Terorismul poate fi înscris în categoria conflictelor de mi

otaţiile politice, economice şi sociale joacă un rol mai important cazul celui clasic, purtaÎn aproape toate codurile jurul este considerat un act criminal.

sau a ameninţării cu violenţa pentru a induce o stare de frică, intimidând guvernele sau societăţile, în scopul de a atinge ţeluri politice, religioase sau ideologice”. Actele teroriste sunt bine calculate. Cei ca

tiu foarte bine ce au de făcut, cunosc efectul urmărit şi aleg ţintele în mod planificat pe baze raţionale.

Şi totuşi, în locul formulăile, o cale mai rezonabilă de definire conceptuală ar consta îrea „caracteristicilor terorismului”. Toate aceste caracteristici pot fi

grupate în patru categorii generale: obiective, strategii, operaţii şi organizare. • Obiective – de natură politică, oricare ar fi psihologia de grup,

sau motivele personale ale indivizilor care recurg la acte de terorism. • Dacă scopul tactic ă crearea terorii, şi nu

• Operaţii –ului este folosireement lipseşte, oricât de oribilă ar fi fapta, ea nu se încadrează în

terorism. Prezenţa violenţei ca o caracteristică fundamentală a terorismului

face necesară distincţia între actele teroriste şi actele săvârşite de organizaţii teroriste. Astfel, toate acţiunile unei organizaţii teroriste pot fi catalogate ca teroriste, dar nu toate actele teroriste sunt obligatoriu săvârşite de o organizaţie teroristă.

O altă caracteristică însemnată a operaţiunilor teroriste o constituie clandestinitatea. Din cauza naturii violente şi criminale a terorismu

ii acestuia trebuie să acţioneze acoperit pentru a evita identificarea lor de către forţele de ordine.

• Organizare – caracteristica organizaţională de mare semnificaţie este faptul că terorismul acţionează în grup. Sunt foarte rare cazurile importante de terorism realizate de indivizi singulari, neafiliaţi la nici un grup, organizaţie sau confrerie.

142

Page 141: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Tot în caracteristicile organizaţionale a grupurilor teroriste se înscrie şi faptul că, acestea, în general sunt constituite pe criterii subnaţionale, în vederea realizării unor scopuri subnaţionale, motiv pentru care loia

dia;

epţia publică a terorismului este, cel mai adesea, influenţa

aţionale proprii sau ale ţărilor aliate; n

eul: „ceea ce este tero

grupului, fiecare mişcare, grup sau organizaţie dezvoltându-şi

pentru a defini terorismul contemporan, violenţa trebuie să fie: ilegală, sistematică, exercitată de anonimi, îndreptată împotriva ordinii de drept, să aibă motivaţie politică.

eea ce caracterizează organizaţiile teroriste din întreaga lume, în prezent,

litatea faţă de stat sau naţiune este practic inexistentă la nivelul acesta de organizare.

Astăzi, multe organizaţii teroriste şi-au lărgit aria de operaţii cu mult în afara ţării în care doresc să forţeze schimbări politice.

Tot mai multe ţări percep terorismul ca pe o ameninţare internaţională care poate lovi în interesele lor oriunde în lume.

De asemenea, capacitatea de înţelegere a fenomenului terorism, este îngreunată de existenţa mai multor perspective de abordare conceptuală. Astfel, în general, există trei puncte de vedere distincte:

1. al publicului – incluzând aici şi mass-me2. al teroriştilor – privitor la ei însişi; 3. al specialiştilor - chemaţi să studieze fenomenul şi să-l combată. Aşadar, perctă de răspunsurile emoţionale vizavi de organizaţiile teroriste

responsabile de atacuri împotriva intereselor ne referim la condamnarea morală a teroriştilor şi a sponsorilor

acestora. Tendinţa de a răspunde la actele teroriste în funcţie de afinităţile personale, politice, ideologice sau naţionale a dat naştere la cliş

rism pentru tine este luptă de eliberare pentru mine”. În ceea ce priveşte perspectiva teroriştilor asupra terorismului,

aceasta poate fi cea a membrului, a individului sau cea colectivă – a întregului grup terorist. Atitudinea teroristului este întotdeauna puternic influenţată de psihologiapropria „personalitate”.

În ceea ce-i priveşte pe specialiştii implicaţi în lupta contra crimei organizate, în activităţi anti şi contrateroriste, aceştia îşi concentrează atenţia asupra actului terorist în sine şi apoi asupra individului, grupului sau organizaţiei responsabile de săvârşirea lui.

6.2. Terorismul contemporan Conceptual,

C este incapacitatea lor de a propune un program politic coerent, o

perspectivă pentru viitor.

143

Page 142: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Teroriştii contemporani sunt foarte atraşi de asasinate, considerând că prin acest procedeu măresc apreciabil forţa mesajului pe care îl transmit societăţii, atunci când crima nu constituie un scop în sine.

Prin metodele folosite, teroriştii urmăresc crearea unui climat destabilizator. Această intenţie explică şi caracterul provocator, cruzimea metodelor lor.

Analizând metodele folosite de terorişti, descoperim şi alte scopuri pe care le mai vizează:

înspăimântarea; posibil exagerate din

partea statului; publice;

naţională ă, terorismul sponsorizat a început să facă victime ş

−− provocarea acţiunilor de contracarare, pe cât

− influenţarea opiniei− influenţarea evoluţiei publice (cazul asasinării lui Aldo Moro); − strivirea rezistenţei sociale – vizând să aducă societatea în

situaţia de a fi incapabilă să mai reacţioneze; − strângerea de bani pentru scopurile lor; − lichidarea anumitor personalităţi indezirabile sau pe care teroriştii

vor să le scoată din joc; − condamnarea, terorizarea celor pe care îi consideră „vinovaţi de

ceva”; − ponegrirea conducerii statului, a instituţiilor şi personalităţilor

acestora; − consolidarea moralului teroriştilor şi menţinerea acestora la un

nivel cât mai ridicat; − determinarea unor cedări din partea organelor puterii, cum ar fi

eliberarea teroriştilor arestaţi. Dacă perioada 1945-1960 s-a caracterizat prin dezvoltarea unui

terorism intern, adjuvant al mişcărilor de gherilă revoluţionară sau de eliberare , după această perioadi în afara graniţelor naţionale. Numai într-un singur an al decadei 60

au existat 33 de deturnări de avioane americane spre Cuba. Începând cu anul 1968 a reapărut terorismul irlandez, separatismul

basc, terorismul croat, toate aceste curente deosebindu-se de valurile interbelice prin eficienţă, brutalitate şi violenţă.

La începutul anilor ’70, toate grupările teroriste europene desprinse din Noua Stângă au fost absorbite de noul val de terorism internaţional.

Terorismul transnaţional şi internaţional îşi are locul de naştere în Orientul Apropiat, fiind promovat pentru prima dată de fedainii palestinieni, frustraţi şi disperaţi de zdrobirea, pentru a doua oară, a coaliţiei arabe în războiul de 6 zile din iunie 1967.

Decizia funestă de a răzbuna înfrângerile arabe şi de a pedepsi Israelul şi aliaţii săi occidentali, cu ajutorul terorismului internaţional, a fost

144

Page 143: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

sprijinită activ de ţările comuniste, care percepuseră victoria israeliană ca pe o înfrângere militară proprie, deoarece considerau statul evreu ca pe un avanpost al imperialismului britanic şi american.

ndinţa de unificare a terorism

ind evoluţia

fenomen acut şi în mileniul acesta;

cantitativ şi calitativ; ) Intervenţiile de mare anvergură vor deveni tot mai dese;

l poate derapa spre megaterorism (folosirea mijloacelor de distru

terorism pentru a-şi atinge a

internaţionale să aloce tot mai multe resurse pentru combate

rdinar sau banditismul, fenomen ce acoperă actele de viole materiale, acte comise i

„organizate şi sistematice” cu finalitate politică evidentă;

Nu trebuie uitat faptul că şi democraţiile occidentale, victimele predilecte ale terorismului internaţional al decadelor ’70-’80 au sponsorizat direct sau indirect terorismul (forţele „contras” din Cuba şi Nicaragua, mişcările pro-occidentale din Somalia, Eritreea, Mozambic, Republica Sud-Africana, teroriştii croaţi, armeni etc.).

Anii ’80-’90 au înregistrat o revizuire a strategiei şi tacticii terorismului internaţional, în urma măsurilor de combatere a acestui fenomen. Deosebit de important pentru această perioadă a fost te

ului de extremă dreaptă cu cel de extremă stângă. O altă caracteristică a sfârşitului şi începutului de secol o constituie

proliferarea actelor de terorism prin sacrificiu, tendinţă extrem de vizibilă în Orientul Apropiat şi Mijlociu.

Din analiza prognozelor formulate de specialiştii în materie privterorismului se desprind unele concluzii, precum: a) Terorismul va persista cu siguranţă, ca

b) Terorismul va creşte cd) Terorismugere în masă); e) În viitorul apropiat, terorismul va evolua liniar în materie de tactici,

ţinte şi mijloace (armament); f) Unele state ale lumii vor apela, în continuare, la

numite scopuri; g) Teroriştii vor fi capabili să declanşeze crize care vor obliga statele

(guvernele) şi organizaţiilerea lor. 6.3. Forme de manifestare Folosindu-se drept criterii de analiză scopurile urmărite, se disting

următoarele forme de manifestare a terorismului: a) Terorismul o

nţă ce urmăresc obţinerea unor avantaje sau foloase ndividual sau în bandă şi care nu au obiective politice; b) Terorismul politic, care acoperă în special gama asasinatelor

145

Page 144: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

c) Terorismul de stat, formă ce presupune recurgerea din partea unui stat la acte de natură teroristă în lupta cu unele mişcări sau persoane considerate subversive. În această categorie se mai înscriu: exercitarea sistematică a actelor de corecţie bazate pe utilizarea pe scară largă a forţei şi printr-un

oprimare şi represiune; politica d

ional, cu două nivele:

u locul de executar

stat (11

ate suverane. Iran, Afganistan, Libia, Coreea

implicare directă (Coreea de Nord în cazul doborârii avionului sud-coreean în 19susţinerii unei cavionului PAN-AM deasupra Scoţiei etc.);

larg evantai de mijloace violente; menţinerea unor grupări sociale, etnice sau religioase în condiţii de inferioritate prin

e segregare rasială şi de apartheid. d) Terorismul internaţ– individual, în cazul actelor de terorism intern (individual sau de

grup) la care se adaugă elemente referitoare la autori, victimă sae a actului şi locului de producere a efectelor sale; – statal, atunci când actele respective sunt îndreptate împotriva unui septembrie 2001). e) Terorismul diversionist prin care se urmăreşte publicitatea,

dobândirea unui prestigiu, discreditarea, demoralizarea autorităţilor, provocarea acestora să ia măsuri de represiune excesive care ar duce la înstrăinarea populaţiei, ar accelera cheltuielile de înarmare şi ar genera, în cele din urmă, un val de nemulţumire în rândul opiniei publice.

După alţi autori (în special americani), terorismul se poate materializa

sub următoarele forme: a) Terorismul organizaţional. Unele din aceste grupuri au devenit

transnaţionale – adică dispun de potenţialul necesar pentru a lovi oriunde în lume;

b) Terorismul practicat în contextul insurgenţelor. Insurgenţii pot

fi separatişti etnici sau rebeli politici; c) Terorismul sponsorizat, care implică sprijinirea unor grupări

teroriste sau a acţiunilor lor de către stde Nord şi Irak au fost cele mai cunoscute state sponsor ale

terorismului. Siria a fost şi ea inclusă în această categorie până la izbucnirea crizei din Golf, când preşedintele Assad a optat pentru o politică de deschidere spre Vest.

Sponsorizarea terorismului poate atinge mai multe grade de

implicare: −

87, Afganistanul prin trimiterea de agenţi în Pakistan în vederea ampanii de atentate, Libia în cazul doborârii în 1989 a

146

Page 145: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

− încugrupărilor teroris ponsor (Iran, Libia, Ira

− p eniul instrucţie

itate se menţionează şi alte forme de terorism:

inală; te mică (există locuri în lume în care

singura nda etc.); te

ual (vigilenţii) – Guatemala (ex. Ku Klux Klan);

terorismul organizaţional; te ală din Algeria);

cţional (obţinerea unor avantaje strategice prin mijloace

i chiar mineriadele); imbolic.

.4. Soluţii

deoarece fenomenul terorist creează tensiuni şi antagon

ale funcţionării democraţiei, începând cu cel al separări

ţiunile teroriste – şi efectele sale reale, cu repercusiuni în domeniul social. Mai concret, în primul caz trebuie subliniată

rajarea, asistenţa logistică şi sprijinul material acordat te în producerea de atentate în interesul statelor s

k etc.); rocurarea de armament, explozibil, asistenţa în dom

i, asigurarea de liberă trecere şi locuri de retragere. În literatura de special− terorism patopolitic; − terorism psihotic (psihopatic); − terorismul şi violenţa crim− rorismul şi violenţa ende

lege este cea a bâtei – Uganda, Somalia, Rua− rorismul autorizat (ex. oraşelor Hiroshima şi Nagasaki); − terorismul autorizat mut

− − rorismul pragmatic (Frontul de Eliberare Naţion− terorismul fun specifice teroriste); − terorismul manipulator (cazul ostaticilor Teatrul din Moscova –

2002 ş− terorismul s 6 După cum se ştie, din diverse motive legate de însăşi natura

terorismului (instabil, clandestin, relativ imprevizibil), democraţiile par slab dotate pentru a face faţă ameninţării la toate palierele acţionale (poliţie, forţe de securitate, justiţie, putere politică, relaţii interstatale, diplomaţie sau organizaţii internaţionale)

isme în cadrul instituţiilor democratice şi tendinţe de schimbare a celor mai importante principii

i puterii şi terminând cu cel al prezervării libertăţilor fundamentale. Acţiunile teroriste s-au soldat uneori cu o întârziere a poziţiei statului

în dauna societăţii civile, aşa cum s-a întâmplat în Italia, la începutul anilor ’80. De asemenea, o analiză serioasă a antiterorismului trebuie să

identifice şi să cuantifice decalajul posibil între o ţintă teoretică a antiterorismului – grupările şi frac

147

Page 146: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

necesitar sub stindardul unei cruciade antiteroriste

justificat de agresiunea contra Kuweitului în 1991 şi

vizată de

prezenta

e impune ca, la baza activităţilor de prev

luarea măsurilor corespunz

− m it pot genera situaţii de criză de tr inisterelor şi altor instituţii centr , onstitui în subordinea Gnormală;

− c ecrizelor;

− p ăabilitate, în toate f

− dordine să se fac loarea crizei, cu respecta

i a desfăşurării negocierilor, în scopul d conflictuale create.

eninţarea cu violenţă sau folosirea violenţei în scopuri politice sau de altă natură, de către indivizi

tea stabilirii unor limite acţionale legale care să nu permită nici unui stat să devină agresor sau opreso

e sau nejustificate. Astfel, Irakul, ţară vinovată sponsorizarea terorismului internaţional, a suferit numeroase lovituri

aeriene, acţiuni de represalii economice şi politice pentru care SUA nu a t niciodată justificări clare sau probe materiale. Regimul islamic, instalat de ceceni în zonele pe care le controlează,

este şocant pentru lumea civilizată. Femei şi bărbaţi biciuiţi în stradă pentru delicte minore sau închipuite, sechestrări de persoane etc. Toate acestea nu pot justifica însă intervenţia brutală a Rusiei şi nici bombardarea sălbatică şi discriminatorie a populaţiei civile. Distrugerea totală a oraşului Groznâi şi depopularea forţată nu pot fi în nici un fel justificate.

Pentru a dobândi eficieenire şi gestionare a

nţa scontată scrizelor de natură teroristă să fie aşezate

următoarele principii: − respectarea şi asigurarea legalităţii de către instituţiile abilitate, ca

cerinţă esenţială a stabilităţii interne; − asigurarea caracterului preponderent preventiv al activităţilor cu

impact social, prin identificarea factorilor potenţiali de risc şi ăto p e acest tip; are entru evitarea situaţiilor de criză d

on orizarea permanentă a evenimentelor ce l mcă e centrele operaţionale de la nivelu

ale precum şi Centrul Naţional de Criză, ce se va cuvernului, în scopul limitării efectelor şi revenirii la situaţia

oop rarea între instituţii şi autorităţi, în prevenirea şi gestionarea

reg tirea şi desfăşurarea negocierilor, de către autorităţile azele de gestionare a acesteia);

esfăşurarea acţiunilor de intervenţie ale forţelor de apărare şi de ă în mod gradual, proporţional cu amp

rea normelor de drept umanitar internaţional şi drepturile omului; − mediatizarea evoluţiei crizelor şezamorsării situaţiei

*

* * În concluzie, terorismul semnifică am

148

Page 147: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

sau gru

ios), corectarea unor deficienţe sociale percepute de grupăril

adrilene Atocha (3 bombe), El Pozo

ontr roriştii nu au mai reuşit să le declanşeze.

Atacul moment

atruzeci şi unu de morţi erau cetăţ eau din România,

puri, indiferent dacă acţionează pro sau contra, ce au intenţia de a şoca, intimida sau consterna un grup ţintă, mai larg decât victimele imediate. Terorismul este relaţionat cu indivizi sau grupuri care urmăresc răsturnarea puterii (status quo-ului politic, economic, social, cultural sau relig

e teroriste sau erodarea puterii publice internaţioanale. 6.5. Studiu de caz: Masacrul de la Madrid Detalii ale atentatelor Madrid, 11 martie 2004. În doar trei minute, zece bombe, amplasate

la bordul a patru trenuri – trei staţionate în gările mdel Tio Raimundo (2 bombe) şi Santa Eugenia (1 bombă), cel de-al

patrulea în mişcare între Tellez şi Atocha (4 bombe) – rescriau istoria. În dimineaţa fatidicei zile de joi, între orele 7,39 şi 7,42, zece rucsacuri încărcate cu TNT explodau simultan, iar capitala spaniolă se trezea în haos, ţipete şi sirene de ambulanţe.

Treisprezece dispozitive explozive au fost ascunse în rucsacuri şi lăsate în trenurile care făceau legătura cu cartierele muncitoreşti ale oraşului, la ora când acestea erau pline cu oameni care se îndreptau către serviciu. Cei mai mulţi se îndreptau spre birourile şi fabricile din Madrid sau erau părinţi care îşi duceau copiii la şcoală.

Celelalte 3 dispozitive explozive aveau să fie găsite de forţele de securitate în alte trenuri şi detonate la ajungerea ambulanţelor.

În plină campanie electorală şi cu trei zile înainte de alegerile generale, Madridul era lovit de cel mai grav atentat comis vreodată în Spania.

Gravitatea atentatelor Nu a existat nici un fel de avertisment. Se pare că bombele au fost

detonate cu ajutorul unor dispozitive telecomandate prin intermediul telefoanelor mobile.

Au fost ucise 67 de persoane numai în staţia El Pozo, când două bombe au distrus un tren supraetajat. După explozii, poliţia spaniolă a efectuat detonarea c olată a altor trei bombe, pe care te

a produs cel puţin 199 de morţi (dintre aceştia 181 în ul efectiv al exploziilor) şi 1.467 răniţi, număr cu care devine cel mai

puternic atac suferit de Europa în timpuri de pace, după atacul aerian (asupra unui avion Pan Am) din Lockerbie, pe 21 decembrie 1988. P

eni străini, printre care cincisprezece proven

149

Page 148: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

câte cin mbia, doi din Hondura

ât multe cadavre au fost imposibi

ite în jurul staţiilor şi liniilor de cale ferată, în timp ce pompier asele contorsio rviciile medicale din Madrid au fost supraso

a dona sânge, în dorinţ

ăniţi să fie afişate î l victimelor creştea fără oprire, mulţi dintre supravie n drum spre spital sau în timpul intervenţiilor medicale

mentat: „Ziua de 11 martie ocupă a

ţiei

ste preluată de administraţia regională. Se înfiinţeaz

ţia Civilă, Poliţie, A

ă de către ministrul de interne sau autoritatea numită d

ci din Ecuador şi Peru, patru din Polonia, trei din Colus, şi câte unul din Bulgaria, Chile, Cuba, Republica Dominicană,

Guineea-Bissau, Franţa şi Maroc. Exploziile au fost atât de cumplite, încl de identificat. Bucăţi din vagoane, fragmente de cadavre şi obiecte

personale au fost risipii se luptau să îi elibereze pe pasagerii răniţi din carcnate ale vagoanelor de tren. Se

licitate, căci răniţii au fost duşi la spitalele din zonă de o mare de ambulanţe. Sute de oameni s-au aliniat în faţa spitalelor, pentru

a de a-i ajuta pe pasagerii răniţi în explozii. Familiile aşteptau cu îngrijorare ca listele cu morţi şi rn faţa spitalelor. Număruţuitorii exploziilor murind î. Cea mai micuţă victimă a fost o fetiţă de şapte luni, care a murit pe

masa de operaţie, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor de a o salva. Premierul spaniol José María Aznar a co

cum un loc important în istoria infamiei.” Gestionarea situa Organizare În Spania, în cazul oricărei urgenţe, prima instituţie responsabilă cu

răspunsul la aceasta, este municipalitatea. În cazul în care nu există suficiente resurse, responsabilitatea e

ă Centrul de Coordonare Operativă (CECOP). Pentru orice urgenţă există 3 nivele: Nivel I. Autoritatea (Comunidad Autonoma) face faţă urgenţei

folosind resursele proprii. Nivel II. Autoritatea cere resurse Guvernului. Reprezentantul

Administraţiei de Stat (ajutat de un Grup de Coordonare: Protecrmată, dacă e nevoie) se instalează în Centrul de Coordonare. În

acest caz se schimbă denumirea în CECOP. (Centrul Integrat de Coordonare Operaţională). Autoritatea responsabilă rămâne în continuare cea regională.

Nivel III. Interesul naţional, declarat de către ministrul de interne. Toate resursele naţionale necesare sunt folosite pentru rezolvarea urgenţei. Coordonarea se realizeaz

e către acesta. Grupuri de acţiuni în SITU (în zona de intervenţie): • Căutare-Salvare: Pompieri cu câini de căutare sau echipament de

detectare persoane aflate sub dărâmături, dispozitive de tăiere şi ridicare etc.

150

Page 149: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

• Sănătate: În concordanţă cu extinderea dezastrului, fie unităţi mobile de terapie intensivă, fie spitale mobile PMA. În oricare situaţie misiunile sunt: trierea, stabilizarea persoanelor rănite şi evacuarea către spitalele deja prestabilite.

dinea Publică: Izolează zona, stabileşte modalităţile de evacuar

în zona de dezastru.• Sprijinirea victimelor şi a familiilor lor. Stabilirea punctelor de contact şi facilităţilor pentru aceste persoan e orice acţiuni administrative pe care treb

a Autonomă din Mad

• Ore, igienizează zona şi evacuează populaţia. • Aprobări legale: pentru ridicarea cadavrelor. Organe de poliţie

specializate pentru identificare. • Logistica: se concentrează pe persoanele cel mai puţin afectate,

asistenţa de prim ajutor, informaţii privind aspectele administrative. În cazul unui atentat: • securizează şi cercetează zona • începe munca poliţiei de identificare a autorilor, caută probe etc. Grupuri de acţiuni în afara SITU:• Se activează spitalele

prestabilite. Pregăteşte sala de operaţii, stabileşte grupurile operaţionale. Pregăteşte zona de urgenţă. Întocmeşte formularele pentru persoanele afectate. Evacuează pacienţii, îndreptându-i spre alte spitale, dacă aceştia nu pot fi trimişi acasă.

• Informare Publică asupra situaţiei, sprijin privind cererea populaţiei pentru ajutorul societăţii, dacă este nevoie. Cooperare cu mass media, facilitarea accesului

e. Măsuri pregătitoare care să facilitezuie să le întreprindă. Aceste măsuri sunt incluse în Planul Teritorial de Protecţie Civilă al

Municipalităţii sau Regiunii (Comunitatea Autonomă) PLATERCAM, care se întocmeşte pentru fiecare nivel de intervenţie.

PLATERCAM (I)Scopul lui este de a face faţă cu succes oricărei situaţii de dezastru sau calamităţi publice din CAM (Comunitate

rid). Stabileşte cadrul administrativ: •Confruntarea cu orice urgenţă de Protecţie Civilă care poate

ameninţa regiunea Madrid; •Coordonează toate resursele şi serviciile disponibile din CAM şi alte

administraţii publice în concordanţă cu nevoile PLATERCAM şi disponibilitatea lor; •Capabil să se integreze în planurile teritoriale ale municipalităţii

Madridului şi Planurile de Protecţie Civilă la nivel mai înalt;•Aspectele organizatorice şi operaţionale necesare pentru a deţine suficientă capacitate pentru a:

– coordona ajutorul din partea altei administraţii precum şi transferarea funcţiilor către Administraţia Centrală, în caz

151

Page 150: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

de interes Naţional şi de a continua coordonarea, conform directivelor primite, prin resurse proprii;

– sprijini acţiunile Planurilor Municipale de Protecţie Civilă; – sprijini celelalte CA, în special din apropierea Madridului.

A fost aprobat în 1993, ca Plan Teritorial de Protecţie Civilă PLATERCAM (II)

triale;

structuri de comunicaţii ale CAM;

enţă 112, la ora 7

Riscuri identificate: • alunecări de teren; • meteorologice şi climaterice;indus• transport şi circulaţie; • riscuri asociate cu sateliţii; • prăbuşirea clădirilor, incendii şi explozii; • riscuri asociate cu marile infra• contaminarea apei; • accidente în lacuri, râuri şi munţi;riscuri asociate cu densitatea

populaţiei; • probleme cu alimentele şi produsele de bază; • epidemii, Riscuri asociate cu terorismul Alte riscuri cuprinse în astfel de Planuri (speciale) care pot afecta

CAM: • inundaţii; • accidente chimice; • transportarea materialelor periculoase; • incendii de pădure. Răspunsul în 11 martieÎn cazul 11 martie, prima informaţie s-a

primit la numărul pentru apeluri de urg 37. Următoarele comunic

n cadrul Sistemului Naţional de Protecţie Civilă a stabilit, în

ona de primire a familiilor victimelor şi o morgă în clădirea Târgului din Madrid (IFEMA).

ări au indicat faptul că a fost un atac din mai multe părţi, astfel a fost înfiinţat Cabinetul de Criză, prezidat de ministrul de interne cu reprezentanţi de rang înalt din Departamentul Regional şi Municipalitate, delegatul Guvernului la Madrid etc...

A fost pus în aplicare nivelul III din Planul Teritorial de Protecţie Civilă al Comunităţii Madridului.

Ministrul, îresponsabilitatea (Consejero) Justiţiei şi Internelor Comunităţii Madridului, coordonarea activităţilor legate de sănătate, punând sub comanda sa toate resursele diferitelor administraţii şi organizaţii.

-a creat zS

152

Page 151: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Grupuri Operaţionale• Lege şi ordine, sub coordonarea Ministerului de Intern

Summa (Comunitatea Autonomă); SERCAM (CAM);

;

e, toate forţele de poliţie; • Sănătate, în cadrul sprijinului acordat de SAMUR al Comunităţii

Madridului, Spitalul Militar Central; • Îngrijirea victimelor şi rudelor, sub coordonarea M.I. şi Ministerul

de Justiţie; • Grupul de Intervenţie, sub coordonarea Pompierilor din Madrid; • Grupul de sprijin: Administraţia Centrală, Internele, (TEDAX),

Lucrări Publice (căile ferate naţionale); • Logistica: Interne, Mobilizează IFEMA şi organizează identificarea

cadavrelor.Operaţii sănătate SAMUR:• Operaţiunea SAMUR se bazează pe desfăşurarea unităţilor mobile superioare de salvare a vieţii (unităţi mobile de terapie intensivă) (USVA) şi unităţi de susţinere de bază a vieţii (USVB);

• Unităţi de Intervenţie rapidă (VIR); • Spitale mobile PMA. Odată ce pacientul este stabilizat, sunt evacuaţi şi trimişi în spitale.

USVA şi USVB au legătură directă cu spitalele prestabilite, spre a fi informate asupra stării pacientului.

Desfăşurarea Unităţilor SAMUR• 3 PMA (Pozo Tío Raimundo. Sta. Eugenia , Calle Téllez (Polideportivo Daoiz y Velarde).

• Unităţi de salvarea vieţii şi Vehicule de intervenţie: – Pozo: USVA 5, USVB 14, VIR 3; – Sta. Eugenia: USVAs.3, USBA 5, VIR 2; – Atocha: USVAs15, USBA 13, VIR 8; – C. Tellez: USVAs 8, USVB 15, VIR 3. • Personal: – Pozo: Doctori 7, DUEs 7, paramedici 35, Comandă 2,

Schimb Supervizori 25, Voluntari T 77; – Sta. Eugenia: Doctori 3, DUEs 3, paramedici 14, Comandă

2, Voluntari 6 T28; – Atocha: Doctori 20, DUEs 16, paramedici 49, Comandă 5,

Schimb Supervizori 3, Voluntari 63 T 156; – Tellez: Doctori 11, DUEs 8, paramedici 26, Comandă 2,

Schimb Supervizori 1, Voluntari 79 T 127. Echipe de asistenţă şi evacuareSAMUR şi următoarele organizaţii: • • • 061 (asistenţă la domiciliu)

SER+MAS (asistenţă la domiciliu) (CAM); • • Crucea Roşie; • Ambulanţe particulare;• Vehicule funeralii 150. Global,au fost mobilizate aproximativ 235 ambulanţe şi alte vehicule

sanitare, ajungând la un total de 385 vehicule.

153

Page 152: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Locaţia spitalelor: 16 spitale din care cele mai apropiate: • Gregorio Marañon:Distanţă 4 Kms, Timp mediu 8 minute;• 12 de octubre:Distanţă 4 Kms, Timp mediu 8 minute;• San Carlos:Distanţă 5.5 Kms, Timp me

8:30 – constituirea echipelor multidisciplinare (internist, chirurgie, trauma);

i către alte spitale sau zone;

d

Crucea R

rtea Naţională. Pe 11 martie, în Madrid, au fost suspendate toate activităţile

judecăto

diu 14 minute;• Hospital Militar Gómez Ulla:Distanţă 5.5 Kms,Timp mediu 16 minute.

Răspunsul în spitale:• 08:15. – 300 săli de operaţie sunt pregătite; •

• rezidenţii au fost trimiş• integrarea personalului de specialitate care nu era de serviciu, în

echipe speciale;• 11:30 – cele mai multe intervenţii chirurgicale se terminaseră;

• apel către cetăţeni pentru donare de sânge. Răspuns imediat, mai mult de 4.700 pungi;

• sângele este cerut de la alte comunităţi; • lista completă a victimelor (răniţi) a fost întocmită în 3 ore de cele 16

spitale implicate. Acest tip de experienţă a fost trăit pentru prima dată.Informarea publică:• În Madrid, apelurile au fost efectuate prin interme iul numărului 112;

• Apelurile din alte provincii s-au efectuat prin numărul 902, operat deoşie;

• În primele 2 zile au fost 21.000 apeluri cu o medie de aşteptare de 22 sec;

• Dintre acestea 6.100 au fost direcţionate psihologilor disponibili în Centrul de Comunicaţii.Transportarea cadavrelor• Primii prezenţi la locurile respective au fost judecătorii de la Cu

• reşti. • Mobilizarea a 82 experţi în medicină legală şi a 15 specialişti

auxiliari din Comunitatea Madrid. Ei au fost sprijiniţi de alţi 12 experţi din Cataluña, Extremadura şi Galicia.

• Capacitatea morgii din Madrid (25 locuri pentru cadavre) a fost insuficientă.

• IFEMA a fost mobilizată pentru morgă şi zona de primire rude. Date IFEMA• Rudele au fost plasate la nivelul superior, după numele

de familie: – susţinuţi de psihologi şi preoţi; – au fost oferite servicii de cazare şi catering, precum şi alte

facilităţi, pături. • În momentul în care a fost identificat cadavrul, rudele s-au deplasat

în clădirea 8 asistaţi de preoţi şi psihologi: – doar 2 rude pot intra să identifice corpul.

154

Page 153: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

• Sunt disponibili mai mult de 70 preoţi şi 300 psihologi. • Toate problemele administrative au fost rezolvate în clădirea 6.

Rudele au primit toate documentele (Registrul Civil, certificatul de deces), fără să trebuiască a fi implicate în această operaţiune.

rative. Reacţia Madridului a fost impresionantă.

u sosit din mai mult de 6 provincii.

ricane în 2003. El a trimis 1.300 soldaţi spanioli în Irak, pentru a

iile s-au produs în cartierele muncitoreşti ale oraşului şi au fost sincroniz

t descoperită o casetă video lângă o moschee din Madrid. Pe casetă, un bărbat care

• Temperatura în clădirea 8 era de 22º C şi condiţii confortabile. In clădirea 6 era de 8ºC.

• Din respect pentru rude, nu este permis accesul mass media. • Mass Media în afara clădirilor. • Controlul accesului.DATE şi CIFREÎn primele ore au fost mobilizate

mai mult de 5600 persoane, ce au îndeplinit activităţi ope• • Echipele de ajutor a• Ajutor acordat rudelor. • Lista comună cu răniţi. • 46 persoane nu erau spanioli. Guvernul decide pe 12 martie să le

acorde lor şi rudelor directe naţionalitatea spaniolă, sau să le legalizeze situaţia prin acordarea statutului legal de rezident.

• Sub auspiciile Ministerului Sănătăţii s-a înfiinţat o Comisie pentru asistenţă şi supraveghere ulterioară a populaţiei afectate.

De ce la Madrid? Premierul spaniol José María Aznar a susţinut invadarea Irakului de

către trupele ame se alătura forţelor de ocupaţie. Se pare că atacurile asupra

Madridului au fost realizate de gruparea Al-Qaeda, ca reacţie la implicarea Spaniei în conflictul din Irak.

Primele rapoarte au considerat că gruparea separatistă bască era răspunzătoare pentru atentatele cu bombă de la Madrid, care s-au produs cu numai câteva zile înainte de alegerile generale din Spania. Au existat voci care sugerau că ETA dorea să afecteze cât mai mult posibil procesul electoral. Alte surse au arătat însă, că lipsa oricărui avertisment şi natura atacului nu se potriveau cu metodele obişnuite de acţiune ale ETA.

Explozate astfel încât să se declanşeze aproape simultan, pentru a provoca

numărul maxim de victime în rândul populaţiei civile – ceea ce nu se mai întâmplase niciodată până atunci în cazul atacurilor separatiştilor başti. De asemenea, atentatele s-au derulat la o scară mult mai largă decât orice alt atac al mişcării ETA.

Atentatele cu bombă de la Madrid s-au produs la 911 zile după atacurile de la World Trade Centre, din New York. În scurtă vreme s-au descoperit dovezi care îndreptau suspiciunile către teroriştii islamişti, în special către Al-Qaeda. Pe data de 14 martie 2004, a fos

155

Page 154: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

pretinde

ntatul este de obicei referit ca şi 9/11), s-ar putea zice că atentatorii urmează tipul celor care atacă în zile cu semnificaţie importantă pentru ei.

ETA a revendicat responsabilitatea pentru mai mult de 800 de morţi de la fondarea sa, în 1968. ETA a atentat şi cu alte ocazii în perioada campaniei electorale.

Al-Qaida sau un grup asemănător Arnaldo Otegi, lider al partidului politic Batasuna, scos în afara legii

pentru legăturile sale cu ETA „respinge în totalitate” acest „masacru” şi orice legătură a sa cu atentatul. A sugerat ca ipoteză că vinovaţi ar fi terorişti islamici ai Al-Qaida, probabil ca răspuns la sprijinul spaniol dat invaziei Irakului. Prima reacţie a guvernului a fost să respingă această interpretare, considerând că este vorba de inducerea în eroare a investigaţiei.

În seara/noaptea lui 11 martie, conform ministrului de interne al Spaniei, se deschide o nouă linie de investigaţie, care are să găsească o casetă audio în arabă cu versete din Coran într-o furgonetă, la Alcalá de Henares, de unde veneau trei din cele patru trenuri. În aceeaşi linie, ziarul „Al Quds Al Arabi” a primit la sediul său din Londra o scrisoare care afirma că Brigăzile lui Abu Hafs Al Masri, în numele Al-Qaidei, reţeaua teroristă a lui Osama bin Laden, se află în spatele atentatelor de la Madrid. Scrisoarea mai zice că atacurile au fost „o reglare de conturi”cu Spania, pe care o acuză de complicitate cu Statele Unite şi regatul Unit, de „cruciadă contra Islamului”.

Mai târziu, au apărut îndoieli în privinţa autenticităţii acestui comunicat, deoarece grupul a mai reclamat responsabilitate în numele Al-Qaidei în atentatul contra sinagogilor din Turcia, pe 15 noiembrie 2003 şi delegaţiei Naţiunilor Unite în Bagdad, pe 19 august acelaşi an.

a a fi purtătorul de cuvânt militar pentru gruparea Al-Qaeda în Europa, declara că atentatele cu bombă de la Madrid au fost un act de răzbunare pentru „…colaborarea cu criminalul Bush şi aliaţii săi.”

ETA În primă fază, atentatul a fost atribuit, de către guvern şi majoritate

mediilor de comunicaţie, organizaţiei ETA. Garda Civilă a dejucat deja numeroase planuri atribuite organizaţiei separatiste şi pe 29 februarie a capturat peste 500 kg de explozivi şi a arestat presupuşi membrii ai ETA. Explozivii erau de acelaşi tip ca cel folosit la atentatele de la Madrid. (Acest lucru pare să fie dezminţit în ultimele informaţii de la Interne).

ETA obişnuia să anunţe înainte atacurile sale. Înainte de acest atac nu a existat nici un anunţ deşi Directorul Europol, Jürgen Storbeck, a precizat că exploziile „nu corespund cu modus operandi pe care ETA l-a adoptat până acum”. În plus, ţinând cont că atacurile se produc la 2 ani şi jumătate după atentatele din 11 septembrie 2001 (911 zile, iar în engleză ate

156

Page 155: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

În noiembrie 2001, autorităţile spaniole au arestat opt oameni suspectaţi de a opera pentru Al-Qaida, unul dintre ei având relaţii în trecut cu ETA. Osama bin Laden a ameninţat public, în 2003, cu acţiuni de pedepsire

re vor spcla aniei, car

14 în z erie de ă

nuielile asuprmătoarele c

re aveau leg emite aţional

pentru zece suspecţi loca te: oc

Su , şo t a murit . Au fost n a ,

di er• 24 decembrie 2

având asupra într-un tren din gara Chamartín gară. Poliţia a evitat mas

• 29 februarie 2004. „The Guardia Civil” arestează în Cañameras ando te 560 Kg

exploziv. Ei doreau să îl lucru de lângă Madrid). P t distrugerea totală a tutupentru populaţie a fost de

mâna an cu ne franc

ceză. AZFconform informaţiilor ofici de kilometri de

ania, pe 2 l 11 septembrie 2001. Pâ iua de azi, nu s-au găsit legături între aceste

. zi înain a se vorb erate .

contra ţărilor car numele Sp

rijini Statele Unite în invazia Irakului, indicând foarte e avea 1300 soldaţi pe pământul irakian la începutul

lui 2004. La orele iua de 12 martie, Ministrul de Interne a dat o s

detalii referitoare la desublinieze bă

tonare şi tipul de exploziv implicat, care par sra unui grup islamic.

În ususpecţi ca

âteva săptămâni, au fost arestaţi în Spania mai mulţi ături cu organizaţiile teroriste islamice. Autorităţile

spaniole au cerut rea unor mandate de arestare la nivel internlizaţi în alte ţări.

Anteceden• Madrid, 30

premă. Magistratulferul unui autobuz

tombrie 2000. ETA atacă un magistrat de la Curteaferul şi bodyguard-ul au murit. Concomiten

şoîmprejurimi. SAMUR

recţionându-i spre dif

rănite 66 persoane din autobuz şi diînfiinţat PMA şi a evacuat într-o oră toţi răniţii

ite spitale. PLATERCAM nu este activat. 003. 2 terorişti ETA au fost arestaţi în Hernani şi San

Sebastian lor două rucsacuri (50 Kg de exploziv) aflaţi (Madrid). Explozivii urmau să explodeze la 15:55 în

acrul.

(Cuenca) un com rorist (2 persoane) aflat într-un microbuz cu detoneze în zona „Corredor del Henares „ (zonă deotrivit TEDAX, potenţialul de distrugere ar fi însemnaror clădirilor pe o rază de 60 m. Zona de securitate aprox 1.500m.

• SăptăMin

terioară, un grup terorist numit AZF a negociat ez, după ce a ameninţat că va atenta la reţeaua deistrul de Inter

căi ferate fran era numele unei fabrici care a explodat accidental, ale, în oraşul Toulouse, la câteva sute

frontiera cu Sp 1 septembrie 2001, la doar zece zile de la momentună în z

două evenimente• Cu o te, două persoane au distribuit broşuri în regiune

bască, în care Spaniole, RENFE

ea de atacarea Reţelei Naţionale de Căi F

157

Page 156: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Spania după mSpania a intrat î ă masacrul de la

din cap upă totu ane

monstra p ziţi şi le întâmpla comite

cităţi îm în vaţii trebuie

Majoritatea spa ţării în Irak şi mulţ

răspunzători pentru cele numai ă atentate d

Popu ţaseră

ele cu bo curi ă ea

de atac terorist. Timp a be care viz

atenţia r de ang ătate d mia naţ ă turismul avea de suferit din cauza activităţilor teroriste,

stabilităţ turiştii străini nu par să s urile de la

zultaai 2004, iportat ch i

ess-uri din e cur ă. iată c Totu ui,

demonstrând tenacitate ş viaţa în mod nor

Reacţii politice

ţionaai trei de

pol şi- ca urmare a ate

asacru ntr-o perioadă de doliu naţional dup

Madrid. Clădirile itală au fost drapate în negru, iar a doua zi datentate, la amiază,12 martie, cinci milio

l a rămas cufundat în tăcere. În seara zilei de vineri,de oameni au organizat marşuri în toate oraşele ţării,

pentru a-şi derevoltaţi de ce

oziţia în faţa terorismului. Spaniolii erau îngrote. Mulţi refuzau să creadă că până şi ETA ar

asemenea atro potriva poporului spaniol. Cu toţii simţeau că, realitate, vino să fie teroriştii islamişti.

niolilor s-au pronunţat împotriva implicării războiul din i simţeau că premierul Anzar şi guvernul său erau

întâmplate la Madrid. La alegerile derulate lacâteva zile dup , oamenii şi-au demonstrat aceste convingeri votân

lar şi alegându-i pe socialişti, care se pronuîmpotriva Partidului împotriva războiului.

n

Atentatteroriste suferite vreodat

mbă de la Madrid au fost cele mai cumplite ata de Spania, însă ţara nu este deloc străină de ide

de peste 30 de ani, gruparea separatistă ETA amplasat bom au ţinte politice şi oficiale. De curând, ETA începusesă îşi îndrepte

ajaţi de o jumasupra industriei turismului care, cu un număe milion de persoane, reprezintă 5,5% din econo

ională. Dacimpactul asupra ii financiare a naţiunii urma să fie devastator. Totuşi,

e fi lăsat speriaţi nici de ETA, nici de atacMadrid.

Conform reorganizat în m

telor summit-ului Consiliului Global pentru Turism ndustria turismului se menţine la cote înfloritoare în

Spania. S-a raanu n

iar o creştere în turism de aproximativ 4% şi, deş locaţii extrem de celebre au fost afectate în zilelmite busi

imediat următoare ataSpania îndol

furie.

ilor, totul revenise deja la normal în decurs de o lun a deplâns cumplitele pierderi suferite cu un ameste

de tristeţe şi

mal.

şi, ţara a refuzat să cedeze în faţa terorismuli solidaritate în decizia de a-şi continua

şi sociale Pe plan na• La num

itice din Spania ntatelor.

l zile înainte de alegerile generale, principalele partiau suspendat campania electorală

158

Page 157: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

• Guvernul a d ţia

terogele Juanobicei, sin Crăciun. Î sau

interna

• Diverşi lideri pra Madrid s-a

afla trul romrlamentul E imelor

nite ta antiteroristă pentru a găsi

el trimite exper

isty Intertugalia de

nţa, toa elor trei zile de do• Personalităţi rre

şi Joschka Fisch pacifiste de

Planuri de acţiuDupă atentatele ie

să trateze cu foarte multă nea ă a introdus ţări şi

ează statele membarestare la nivel UE, carcelor suspectaţi de impl de

izare şi control a ţării ilor teroriste. Mar ăcut

până acum cele mai mu ce Grecia şi Italia le-au adop

Anumite ţări au european, după modelul FBI sau CIA din Statele Unite. Totuşi, o asemenea

r fi dificil de coo a secretelor ce privesc sec

ecretat trei zile de doliu naţional şi a chemat populaoraşele principale sub emblema „Cu victimelela manifestări în toate

Constituţia, împotriva , cu

rismului”. • Re

atentatul. De Carlos I a ţinut un discurs televizat condamnând gura apariţie a regelui la televiziune era cu ocazia

sărbătorilor deAl Qaida.

n discurs, el nu a menţionat deloc grupările ETA

Pe plan ţional mondiali şi-au exprimat dezaprobarea lor asu

atentatelor de la t şi prim-minis

şi s-au solidarizat cu victimele. Printre aceştia, ân Adrian Năstase.

• Pa uropean a declarat ziua de 11 martie „ziua vict

oferă sprijinul lor în lupterorismului”.

• Statele Uresponsabilii.

• Isra ţi pentru recunoaşterea cadavrelor şi analizaADN.

• „Amn rnational” condamnă atentatele. • Po• În Fra

clară ziua următoare, 12 martie, zi de doliu naţional. te steagurile naţionale au fost coborâte în bernă înliu din Spania.

precum Romano Prodi, Silvio Berlusconi, Jean-Pietimpul c

Raffarinla protestele

er au venit pe 12 martie la Madrid pentru a participala 7 seara.

ne cu bombă de la Madrid, este clar că Europa trebu seriozitate ameninţarea atacurilor teroriste. UniumăsurEuropean

încuraji de contracarare a acestor amenin

re să adopte aceste măsuri, care includ: mandate de e să faciliteze extrădarea rapidă dintr-o ţară în alta a icare în activităţi teroriste, dar şi diverse măsuri

monitoractivităţ

activităţilor de spălare de bani destinate finanea Britanie, Danemarca, Suedia şi Finlanda au flte eforturi pentru a adopta aceste măsuri, în timp tat mult mai lent. sugerat formarea unei forţe de securitate la nivel

forţă a rdonat, căci fiecare stat are o tradiţie în păstrareuritatea naţională şi agenţiile de spionaj proprii.

159

Page 158: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Au existat teme timpul Jocurilor Olimpice 004. Peste 10.000 atleţi din 202 ţări oximativ

ilioane de spectatPentru a asigur e

sterline au fost investite te şi peste 1.500 camere itala

. Elicoptere şi avio dători înarmaţi au fost mobiliza ja VIP-urile ce urmau

la bordul iahturilo În loc de concluLa un an după t .

Ancheta judiciară se înti ţinând cont că închiderea

a adevărului, poli că nu prea au traducătorcondiţii, bilanţul provizoridepuse, dar este sărac î ,

înfiinţate comisii ase analize ADN

telefoane mobile. În baza acestor 23

în închisoare, da şi l

anchetei, s-a crezut că mărul exact rămâne un mister ni.

, rolul jucat de ma nt, acesta ind considerat ni unii atori au crezut ator al elor. Totuşi, nime a fost atorul.

Serviciile spani astă ipoteză, mai ales că, în ţişti că Lamari se

cu pregătirea unu nume nu au fost singure r putea fi Omar El-

arocan antrenat î ajid, student la i ul Serhan, nici al

Cei doi, împreună cu alţi atentate, într-un apartament de la periferia capitalei spaniole.

ri referitoare la potenţiale atacuri teroriste derulate în, care au început la Atena în august 2

urmau să participe la Jocuri, urmăriţi de aprdouă m ori.

a securitatea tuturor participanţilor, 675 milioane lirîn sisteme de securitate: 70.000 agenţi de securitaTV cu circuit închis au fost amplasate în cap

Greciei ane de spionaj survolează regiunea, iar scufunţi în portul Pireu pentru a prote

să stea r pe durata Jocurilor Olimpice.

zii ragedie, investigaţia este departe de a se fi încheiatnde pe 40.000 de pagini, cifră probabil în creştere, dosarului este prevăzută pentru vara acestui an. În

căutare ţiştii spanioli au pornit cu un handicap, plângându-sei pentru a descifra documentele confiscate. În aceste u al anchetei pare impresionant în privinţa eforturilor n rezultate concrete. Au fost strânse sute de mărturiirogatorii în diverau fost

numerose state europene, au fost efectuate

şi au fost confiscate mai multe calculatoare şi

date, 73 de persoane au fost inculpate, dintre carese aflăşefului comandoului

r nu s-a stabilit cel mai important lucru: identitateaa celor care au planificat atentatele. La începutuliderul grupului de zece sau 13 persoane (nu) este Djemal Zugam, un marocan de 32 de a

Ulterior rocan nu a mai fost văzut la fel de importanemaifi ci măcar implicat direct. Prin Allekema Lamari,anchet că l-au demascat pe adevăratul organiz

tudine dacă el atentat ni nu poate spune cu certiorganiz

ole de informaţii preferă să nu excludă acecă din 2002, i-au avertizat pe poli

laudă i atac împotriva unui obiectiv important. Cele douale vehiculate. Şeful comandoului a

Aziz, m n Afganistan şi aflat încă în libertate, sau Serhan benAbdelmtunisian

Madrid, filat de serviciile secrete. Din păcate, nicgerianul Lamari nu mai pot fi interogaţi în acest caz. cinci terorişti, s-au sinucis, la câteva săptămâni după

160

Page 159: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Şi alte întrebări are la presupusele legături în martie şi Al-Qaida.

xiune, fără îndoia tă. În pofida aces bil st dosar, îşi cont un suspect.

Pe de altă par r Manjon, şedinta uneia dintre

comisia parlamentară care investighează atacurile, exprimându-şi nemulţum tea forului. Comisia, profund divizată, nu a reuşit

ă

pă atacurile de la i

au rămas încă fără răspuns, mai ales cele referitotre teroriştii care au acţionat la 11

O cone lă, există, dar nu a fost, pentru moment, foarte bineconturade ace

tei nebuloase, judecătorul Juan del Olmo, responsat inuă ancheta, iar la 8 martie a mai fost aresta

posibil te, rudele victimelor, prin vocea lui Pila

11 martie, au criticat durpre asociaţiile constituite după

irea faţă de activitaîncă să-şi publice concluziile.

Nici la nivel european, exemplul oferit nu este unul pozitiv. Dupiunea Europeană a atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite, Un

adoptat un plan de acţiune împotriva terorismului, revizuit duMadrid din 11 martie 2004, dar ţările membre întârzie transpunerea acestelegislaţii, preferând să acţioneze în continuare pe cont propriu.

161

Page 160: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

BIBLIOGRAFIE

1. BĂDESDUPO

e eologie,

2. BĂLTEA , Bucureşti, 2000.

3. BER Explozives: an engineering tool, Italexplozivi, Milano, 1990.

DIN Exp himice eBucureşti, 1974.

5. BU tura Academiei Române,

COSAC V., RADEŞ M. U E.

re la prevenirea efectelor prin lozii, I itutul Naţ

mentare, Bucureşti, 1976.

7. CIUTACU C., PLATON V., TILLY J.

România a standardelor UE cu le majore care implică substanţe

pact al preaderării, Institutul ânia, 2002.

lor de prot cţie civilă ntru şi înlăturarea efecte zastrelor pe timp

ditura Spirit Românesc, Craiova,

9. EKENGREN M. community to a secure ean community –Analysing EU „functional” security

il protection, Paper presented at the an – E ropean Conference: , The Hague, Neatherland 11

10. E trolate din industrie, Editura

utiliz i lor în exploatările , ăţii Petroşani, 1995.

12. FOD dustrie, Editura Infomin, Deva,

13. FODOR D., GEORGESCU S:

şi de înaltă securitate de xplozivi ,Revista Minelor, nr.

siune a rităţii naţionale, reşti, 2004.

15. GOGA D: sudarea prin explozie a plăcilor ctorat, Academia Tehnică

CU I.,

RT G. Împuşcarea rocilor în subteran şi cariere, Oficiul ddocumentare şi publicaţii tehnice – Mine, Petrol, GBucureşti, 1971.

NU D. Hazarde naturale şi antropogene, Editura Corint

TA G.

4. BO C. lozivi. Date termoc , Editura Academi i Militare,

ZDUGAN GH. Măsurarea vibraţiilor, EdiBucureşti, 1979. Relaţii cantitative privitoadăunătoare ale derocărilorde Informare şi Docu

6. BUBL

ZDUGAN GH., UMENFELD M.,

, MIHĂILESC

exp nst ional

Impactul implementării înprivire la accidentepericuloase, Studiu de imEuropean din RomManagementul situaţiiprevenirea

8. DAN F. elor de

pe de

pace şi de război, E2003. From a European securityEurop– The case of EU civSGIR Conference, Fifth PConstructing World OrdersSeptember 2004.

us,

NESCU D. LMĂŞAN B.

DOR D. A

11. FO

Seismologia exploziilor conTehnică, Bucureşti, 1987. Explozivi minieri şi tehnica Litografia Universit

ări la zi

OR D. Folosirea explozivilor în in1998. Un sistem modern, eficient iniţiere a încărcăturilor de e12, pag. 9 – 16, 1996. Protecţia civilă – dimenEditura Telegrafia, BucuContribuţii cu privire la metalice subţiri, Teză de doMilitară, Bucureşti, 1999.

14. GEANTĂ ŞT. secu

162

Page 161: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

16. G eats, dilemmas, opportunities, as, 2001.

tehnica folosirii explozivilor,ti, 1974.

18. G ique, S.P.I. Gothenburgh, Suedia,

ditura Didac şi Pedagogică,

20. H on, London, John Wiley, 1976. rilor ş ginerie seismică,

ctică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. 22. IF seismică, Ediţia a doua,

ă ureş rship in policymaking and cri

ent, New York, The Free Press, 1989. 24. KEYS D. tion into the origins of the

entury Keys, 1999. area ex oziilor controlate la

eză d doctorat, Academia ti, 2004.

26. M mie, Weinheim, New York, 1977. 27. N

D

urgenţă în situaţii de atac Protec Civilă”, Bucureşti,

28. O şi lucrări subterane, partea a II-are, bucureşti, 1974.

ra Academiei Tehnice Militare,

30. ORBAN O. GOGA D.

ere de probleme, Editura e, Bucureşti, 1993.

31. ORBAN O. GOGA D.

ubstanţelor explozive, Editura , Bucureşti, 1997.

32. ORBAN O., GOGA D.,PARASCHIV T.

eciali. Metode de analiză şi ternational, Bucureşti, 1994.

33. OŢU

zie cu ajutorul apei, Revista . 17 – 20, 2002.

ucu şti, pag 9, 198835. P ing with high-risk technologies, New

36. P with high-risk technologies, 2nd

eton University press, 1999. 37. PRIŞCU R.,

POPOVICI A., STAMATIU D, ILIE L., STERE C.

strucţiilor hidrotehnice, Editura ică, Bucureşti, 1980.

RŐNWALL J. Managing crises: ThrSpringfield, Charles C ThomCulegere de probleme înEditura Tehnică Bucureş

17. GUSCIN V. I.

USTAFSON R. Swedish blasting techn1973. Mecanica rocilor, EBucureşti, 1983.

19. HIRIAN C. tică

OOD C. C. The limits of administratiAnaliza dinamică a structuEditura Dida

21. IFRIM M. i in

RIM M. Dinamica structurilor şi inginerie Editura Didactică şi PedagogicCrucial decisions: Leademanagem

, Buc ti, 1984.23. JANIS I. L. sis

Catastrophe: An investigamodern world, London, CConsideraţii privind utilizdemolarea construcţiilor, TTehnică Militară, Bucureş

25. LUPOAE M. ple

EYER R. Explosives, Verlag CheGhid pentru intervenţia deterorist, Colecţia revistei „2002.

EMEŞ L.V., t., GEANTĂ S

OBRE B., PREA Gh.

ţia

Teoria exploziei, fortificaţii a, Editura Academiei MilitUnde de detonaţie, EdituBucureşti, 2002.

29. ORBAN O.

Fizica explozivilor, CulegAcademiei Tehnice MilitarFabricaţia şi proprietăţile sAcademiei Tehnice MilitareExplozivi şi combustibili spidentificare, Editura A&C InDiminuarea undei de exploTehnică Militară, nr. 4, pag

Pensees ,Editura Univers, BNormal accidents: LivYork, Basic Books, 1984.Normal accidents: Living

RBAN O., IGĂNESCU T.V., RECHE E.C. ASCAL 34. P re . 16 . ERROW C.

ERROW C. edition, princetton, PrincIngineria seismică a conDidactică şi Pedagog

163

Page 162: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

38. REVEY G. lasting risk, The Journal of g, nr. 17(3), pag. 6 –13, 1999.

and The manage ster, riots and d, Charles C Thomas, 1989.

40. R R. olate asupra mediului, Tehnica 29 – 36, 1999.

41. ROŞCA R. ecinate în cazul executării vista Trupelor de Uscat, 1996,

42. STĂNICEL R. crărilor prin explozie, Teză de a „Politehnică” Bucureşti, 2003.

43. STUPARU M., L

lor de mine, Editura Academiei sti, 2002.

ZAPOROJFISSGUS K.

mpuşcării în industrie.

45 TOFLER A., TOFLER H.

ura Antet, Bucureşti, p 44, 1995.

46. TRUŞCĂ T. hnică, Bucureşti, 1984. 47. TURNER B A on, Wykeham, 1978. 48. ZUKAS J.,

WALTERS W. nd Applications,Springer – Verlag, New

49. *** Tehniques, Departament of the Alcohol, Tobacco, and Firearms,

50. *** 2/EC, Euratom of 23 Octomber ommunity mechanism to facilitate

on in civil protection assistance nts. .S. A y Installations, TC 19-

C, Fort Monroe, VA, Aprilie

52. *** posal for Council rk decision on combating terrorism, Brusseles, 19

0217 (CNS), COM (2001) 521

53. *** 004) Communication to the e Council, the European

ittee and the Committee of il protection capacity of the

arch 2004, COM (2004)

Sec e Europ n a Bette Strategy, 12 December 2003,

Evaluating and managing bExplosives EngineerinCoping with crisis: terrorism, , SpringfielAcţiunea prin explozii contrMilitară, nr.1, pag.

39. ROCo.

SENTHAL U. ment of disa

OŞCA

Protejarea obiectivelor învdemolărilor cu exploziv, Renr. 4, pag 75; Contribuţii la studiul preludoctorat, UniversitateBazele execuţiei barajeTehnice Militare , Bucure

Explozivi şi tehnica îTehnică, Bucureşti, 1985

Război şi Antirăzboi, Edit

Pirotehnie şi explozivi

UPOAE M., ANIEL C. D

44. TAT S., AN M.,

, Editura

, Editura TeMan-made disasters, LondExplosive Effects aYork, 1998. Bomb Threat and SearchTreasury, Bureau of1988. Council Decision 2001/792001 establishing a Creinforced cooperatiinterventions, EU documeCountering Terrorism on U16, Headquarters TRADO1983. European Commission (2001) Pro

51. *** rm

framewoSeptember 2001, 2001/final, EU documents. European Commission (2European Parliament, thEconomic and Social CommRegions, Reinforcing the civEuropean Union, Brusseles, 25 m200 final, EU documents. European Council (2003) AWorld. European SecurityEU documents.

54. *** ur e i r

164

Page 163: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

55. *** development of a on, Press Release,

sseles, 7 Octomber 2002, EU

urg Presidency of the Council oflborn introduces EU actioi victims. Press Release, 31 ents.

57. *** a terenurilor de muniţiile 3/1975.

58. *** 1/2004, Bucureşti, 2004. 59. *** ul materialelor explozive,

98. 60. ** cţia antiseismică a construcţiilor de

rale, agro otehnic i industriale. ări în Construc şi

şti, 1994. 61. *** ţinerea, prepararea, distrugerea,

, mânuirea şi folosirea materialelor ctivităţile deţinătorilor şi autorizarea niştilor, Editat de Revista Obiectiv,

62. ** protecţie a muncii pentru depozitarea, a materiale exploz scri

anexe, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,

63. *** spre materiale, mijloace explozive şi mit Nobel (Germania), Mining

edia), Uzina Mecanică Sadu. 64. ** nsităţilor seismice. 65. ** luen (trotil).

tonante pirotehnice. 67. ** miniere. Dinamita tip II. 68. *** onant. 69. *** etonante electrice. 70. *** , FM 100-37, Headquarters

71. *** 0-37, U.S.Army Counteraction

rth, KS 66027. 72. ** toratului General pentru Situaţii de

nd dem larea co trucţiilor prin şcării, Intreprinderea de Producţie Industrială

erate „Harghita”, Miercurea – Ciuc,

74. *** ifs, Belgia – Colecţie de reviste.

European Union (2002) Up-date on the common policy on migratiMemo/02/206, Brudocuments. Luxembo56. *** the Europea

then

n Union (2005) Jean Asseplan to assist the tsunamJanuary2005, EU documInstrucţiuni privind asanarerămase neexplodate,O.G.Legea protecţiei civile nr.48Legea nr. 126/1995 privind regimMonitorul Oficial, 1995, 2Normativ pentru protelocuinţe, social – cultuIndicativ P-100-92, Institutul de CercetEconomia

* zo e ş

ţii Construcţiilor, Bucure

Norme tehnice privind detransportul depozitareaexplozive, utilizate în aartificierilor şi a pirotehBucureşti, 1996. Norme specifice detransportul şi folosiretehnice

* lor ive. Pre pţii

Bucureşti, 1997. Pliante publicitare deaccesorii ale firmelor DynaServices International (SUA), S.C. Nitramonia S.A. Făgăraş, Nitro Nobel (SuSTAS 3648- -71 Scara inteSTAS 7878 – 77 TrinitrotoSTAS 3388 – 84 Capse de

* *

66. *** * STAS 418 – 85 Explozive

STAS 12355 – 85 Fitil detSTAS 8136 – 89 Capse dTerrorism CounteractionDepartment of the Army, Julay 1987.U.S.Army Field Circular 10Office, Fort LeavenwoBaza de date a InspecUrgenţă, Bucureşti.

*

73. *** Documentaţie cadru privimetoda împu

o ns

pentru Construcţii Căi F1982. Explos

165

Page 164: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

75. *** ţiuni de folosire, Ministerul reşti, 1984.

76. *** de geniu. Lucrări de distrugeri, aţionale, Bucureşti, 1975.

77. ** tarea lucrărilor de distrugeri, rării Naţion e, Bucu ti, 1992.

– Colec de revi . 79 ională a României. 80 Strategia .

Adrese INTERN

81. http://www.coe.int - Co

Adrese ale firmelor produ jloace explozive şi accesorii 82. http://juhu.cso.co.at. – H (Austria) 83. http://www.dynamit-nob G (Germania) 84. http://www.dynonobel.d anemarca)

copco- rmania) rg – In ives (USA)

Adrese ale firmelor care c emolare prin explozie 87. http://www.engineeredd eered Demolition (USA) 88. http://www.dykon-blast89. http://www.dem-tech.co h (USA) 90. http://www.controlled-d lled Demolition Inc. (USA) 91. ttp://www.controlled-de olled Demolition Group (England) 92. http://www.dsmdemolit n (England)

Adrese ale firmelor care c molare şi efectuează şi lucrări de demolare prin explozi93. http://www.pacifigblasti (USA) 94. http://www.winzinger.co A) 95. http://www.doreandaas ssociates (USA) 96. http://www.ling-demolit (England) 97. h .com (USA)

o are lare

99. h wo lărilor controlate. 100. http://www.isee.org/jo xplosives Engineering. 101. http://www.sciencedire ată demolărilor în direct. 102.http://science.howstuff implosion.htm – How Building Implosion Work

Alte adrese utile 103 93. http://www.pcs.p Biblios.html – pagină dedicată referinţelor despre compor pact 104 94. http://www.kcse.co rtării structurilor la explozie

Explozor model 84. InstrucApărării Naţionale, BucuInstrucţiuni pentru trupele G – 4, Ministerul Apărării NMijloace noi pentru execuG – 4, Ministerul ApăNobel Hefte, Germania Strategia de securitate naţ

de protecţie civilă

* alţie

reşste78. ***

ET uncil of Europe cătoare de materiale, mi

Dynamit Nobel Wien Gmbel.de – Dynamit Nobel Ak – Dyno Nobel Danmark (D

mct.de – Atlas Copco MCT GmbH )Gestitute of Makers of Explozontractează lucrări de demolition.com – Engin

ing.com – Dycon (USA) m – Demtec

85. ht86. ht

tp://www.atlas.otp://www.ime

emolition.com – Contromolition.co.uk – Contrion.co.uk – DSM Demolitioontractează lucrări de de

e ng.com – Pacific Blastingm – Winuinger, Inc (USsociates.com – DORE & Aionco.uk – Ling Demolition

– Haines & Kibblehouse – Implozia Construct (România) prezintă lucrări de demorld.com – Site dedicat demo

urnal.htm – The Journal of Ect.com – Pagină dedic

works.com/building-

hy.cam.ac.uk/ImpactClubtarea materialelor la şoc şi imm – site dedicat analizei compo

ttp://www.hkgroupplozia.r98. http://www.im

Adrese ale site-urile cttp://www.implosion

166

Page 165: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

Anexa nr 1

S I T U AŢ I A ELE REZULTATE ÎN UREXPLODATE ŞI A MÂNU

CU ACCIDENT MA DESCOPERIRII ŢII NE IRII IMPRUDENTE

ERIILOR EXPLOZIVE, ÎN PERIOADA 2001–2005

V I C T I M E

DE MUNIA MAT

Nr. crt.

LOCUL ŞI DATA UNDE S-A PRODUS

(localitatea) MORŢI RĂNIŢI MUTILAŢI

C A U Z A ACCIDENTULUI

1.

Atelierul fostului C.A.P. Verşani, com. Mirosloveşti, jud. Iaşi 06.03.2001

rea ziv de

1 1 -

S-a încercat secţionaunui proiectil explocalibru 122 mm cu un dispozitiv de tăiat metale,ce a dus la explozia acestuia.

2.

11.04.2001

din

- - - Loc. Frumoasa,jud. Harghita,

2 tineri au aruncat în foc un proiectil care a explodat. Nu au fost victime omeneşti sau pagube materiale. S-au luat măsuri de cercetare a zonei şi deanunţare a populaţiei zonă.

3. Mun. Craiova, jud. Dolj, 12.04.2001 - 1 -

A încercat să taie cu fierăstrăul un element de muniţie (focos) în vedereaconfecţionării unui dorn.

4.

Satul Nicoreşti, com. Pârgăreşti, - 1 - jud. Bacău, 20.04.2001

Un tânăr de 22 ani a săpat o groapă şi a lovit un focosde proiectil care a explodat.

5. U.M. 0490 CIOPANI 07.05.2001

. trotil,

- - 1

În timpul unei activităţi deinstruire practică privind explodarea unei încărcături de 100 grLt.col. Cojocaru Nelu a încercat să elimine un rateu şi s-a apropiat de încărcătură, aceasta explodând în apropierea lui.

167

Page 166: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

6.

168

Ploieşti (judeţul Prahova) 20.05.2001

- - -

Explozia unui tub de proiectil A.A. de 20 mm, în curtea unui cetăţean ce făcea foc pentru grătar.

7. Loc. Tămăşeni (jud. Neamţ) 01.06.2001

- 1 -

Explozia unui focos de proiectil exploziv, cu ocazia unor lucrări agricole (prăşit).

8. S.C. SIDEX Galati 16.06.2001 (Jud. Galati)

- - - Explozia într-un furnal a unor focoase provenite de la fier vechi.

9.

Padurea Crângul

til Ursului

07.07.2001 (Jud. Buzău )

Descoperirea unui proiecşi punerea acastuia pefoc. 1 1 -

10. Sat. Runcu (jud. Constanţa) 16.12.2001

ui proiectil de

ul - 2 -

Explozia unartilerie, în curtea unui cetăţean ce făcea focpentru a încălzi un cazan cu apă.

11.

Com. Tomeşti, sat Vlădiceni, jud. Iaşi 04.05.2002

ntală a

- 1 -

Explozia accideunui focos de proiectil pe timpul executării unor lucrări agricole.

12. ica,

- 1 - Pădurea Cernjud.Ilfov 08.o7.2002

Explozia unui element de muniţie lovit de un copil (13 ani) care căuta fier vechi.

13.

Ferma de ovine a S.C. Romagribuz S.A. Râmnicu Sărat, jud. Buzău 30.07.2002 , orele 16.00

i ă Bulete Costel au

încercat să sudeze o bară de capătul unui proiectil pentru confecţionarea unui zdrobitor necesar măcinării sării pentru animale, fapt ce a dus la iniţierea focosului. Urmări: rănirea gravă a celor doi angajaţi cu amputarea unui braţ cetăţeanului Ştefan Stan

- 2 1

Doi angajaţi ai societăţii, Ştefan Stan, în vârstă de 49 ani, lăcătuş mecanic şi Gherghiţa Constantin de 50 ani, în prezenţa şefulude ferm

Page 167: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

14.

169

şeniţa, ava 02 , orele

Numit caliuc Vasile în vârst 4secabra roiectil calib 5 mm, provocând explozia acestuia.

1

Loc. Mujud.Suce02.08.2015.55

ul Saă de 5onat cu piatrzivă un pru 7

ani, a ă ţi -

-

15. Loc. Topraijud.Consta11.09.2002

Un b a nstantin în vârspe câm til de art. c 76mm pe care l-a transportat acasă cu intenţia d -l preda a doua zi la centru de colectare a fierului vechi. N ă ştirea pîn n garaj şi a încercat demonta focosului de la proiec(focosul), a explodat. Urm ri: rmân i p.

- 1 - sar, nţa

ăi

al.

at, Nictă de 1p un

Co ani, a goiec

3 pr

ăsit

e a un

oaărintr-u

ă

ptea, fţilor, copilul a mers

ăr

rea til. Acesta,

ănirla ca

ea copilului la ă ş

16.

Com. BraSat Negoie(Jud. Prahov09.01.2003

Doi salariaţi ai S.C. Incu c pe marginea drumului pentru a se încă nflăcă , s- ro s o explozie. Cercetările efec econcluzia focul a la expl unei grenade de mânafla în â acel loc. Urmări

zi, şti

a

on fo

gnito S.R.L. au aprins

lzi. Îrile

tuat

tima p

p ce pdu

riveau

au că

dus la dus

oziaă defens

pămive

nt, c chareiar

se în

: - Gheorgani) a dec- Toader Adrian (25 ani) grav rănit.

1 1

he edat ;

Florian (30

17.

Com. Şintereag (Jud. Bistriţa

29.04.2003, ora 21.30.

Încer de tăiefocos de artilun bonfaier.

ăNăsăud )

carea

ri

re a29 cu unui

erie V-4

Urm : rănirea gcopil de 8 ani (Ilovan Ionel): leziuni grave la ambele mâî i ş

- ravă a unui

ni, och i torace.

- 1

Page 168: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

18.

170

Com. Cotnari (Jud. Iaşi) 05.05.2003,

Declanşarea accidentală a p

ă ări agricole. Urmări:

ora 18.30.

eaexecut

xprt

loiler

zieie pe timpul

i u

rii unor lucr

nui roiectil de

1 mort (Filoteu u i), 3 răniţ

tru – 30 a Blasu Cătălin – 19 ani).

1 3 -

Pgrav (Cani, Bucu

etr – ă40lin r

anD

Pe

i 1 ni,

umitru – 3

19.

Com. Aroneni (Jud. Ia 19.06.2 3. ora 12.00.

Declanşarea accidentală a

aviaţie de cal 50 mm. rusească, pe timpul

agricole. Urmări:

şi)00

exploziei unei bombe de

executării unor lucrări

rănirea gravă a

Mihaela de 35 de ani.

- 1 -

unei femei, Munteanu

20.

Loc. Stâlpu (Jud u)

ora 16.00

T erea fo ul nui p iectil d til neexplodat, pentru

bucşe. Urmări:

. B7.2

uză0007.0 3.

ăiro

cose ar

ui uerie

confecţionarea unei

1 mort, Dizineche

1 - -

Emil – 51 ani.

21.

Mun. P şti (Jud. Prahova)

loie

Folosirea unui proiectil de cal.20 mm. pe post de

personale. Baterea repetata a dus la explo

Urmări

09.ora

07.215.

003 30.

dorn, la reparea maşinii

ziaacestuia.

: 1 mort (Ciobanu Grigore – 48 ani), 1 rănit

.

1 1 -

garavni)

(Ciobanu Ionel –20

22.

Com. (Ju15.07.20ora 22.1

Şotrile . Pd ra

03 ho

va )

5

O fetiţă de 12 ani, Simona Alexandra, a detonat

nta s

Ur

acc

cu ci

ide

omări:

l o ip C ml.

cap.Fai multe ori

ă de. alarm

lovind-o dar

can

e teu

.R

fetiţ imona Alexandra a fost grav

-

a, S

rănită.

- 1

Page 169: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

23.

171

Com. ndreni (Ju17. 03 ora 11.40

d

executat tăierea unor obiecte metalice (proiectile

de sud . In timpul pauzei, s-a declanşat o explozie de la materialele

a ierii. Urmări:

Şed. Galaţi) 07.20

Cede

tă laţea S

n.C

ul E. Ir

fica

timied

San. a

u S.A

neexplodaură

te) cu aparatul

inurm

cande tă

scente rezultate în

Nu au fost victime

- -

sau pagube materiale.

-

24. r

04

3 persoane care duceau

încărcat în căruţă şi 3 proiectile neexplodate.

ie u vruarunce într-o râpă .Al doilea proiectil aruncat a

persoane .

- 1 Loc. Me(Ju02.04.20

ei ău) d. Buz

fier vechi la REMAT, au

Ne3

reupro

şindcti

săle, a

predea celt să le

e

exră

plonir

dea

at, gr

prav

ovă

oca c

ânelo

d r 3

2

25.

S.C. Almet S.Năvodari (Jud. Constanţa09.04.20

Muncitorul Sandache

angajat al societăţii, şi-a

(adunat zgură ) şi a căutat în masa de deşeuri, de

grenadă antitanc gol dar care avea capsa de

Lovind cu aceasta într-un container metalic a

abdomen. Specialiştii I.P.C nstan

deşe 8 a dtuburi care au fost ridicate şi depozitate în vederea

- 1 -

A.

) 04

Adrian de 24 de ani,

părăsit locul de muncă

unde a luat un tub de

aprindere nepercutată .

prce

ov l-

oca r

at ăn

exit u

ploşo

ziar l

ca m

apsân

i şi

.Jasa

ntului aopur

. Coţi

eri înc

ţa

sastfel

deaccidede

pl

sc

la

it îă

locu

n m

ul mai a de

e

distrugerii.

Page 170: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

26.

172

m. Vereşti (Jud. Buzău) 3 .20

curiozitat ciocanul un cartuş de mitra ră de

rtugăsi iat la marginea unei arături în timp ce se întorcea de la ală.

s violent, prov ndu-i barsuri grave la palma

şpiciorului drept.

- 1 - Co

0.04 04

Un tânăr de 1

e cu

3 ani, Stemate Mihai, a lovit din

lieşul a fost 12,5 m

t dem. C bă

a

şco

ăiatului Cartuş

ocâul s-a aprin

mâinii stângi i la tibia

27. (Jud. Călăraşi) 18.11. 2004

6 com.Dragalina jurul orelor 16.3 c eanul

l de 33 ani, a ncercat t cără oxiacetilenică a unor proiectile neexplodate, în

r rii ie chi.

Unul dintre acestea a explodat, prov nd

e lui . La sosirea echipei de

I .J. Că i au m st descoperite un număr de

pregătite pentru tăiere .

1 - - Com. Dragalina

La ferma nr. din, în

0,steăierea cu fla

etăţNî

icola Co

veac

deas

retor

a a

valoca f

ificăr ve

ocâanudecesul cetăţ

interlă

veraş

nţie a .P.Cai fo

21 de proiectile care erau

28. (Jud. Ilfov) 23.0 5

Lina r d 4 de ani urte

pentru pre r hranei. Sub lemnele folosite

a şi un pr l d r e perforant de cal .37 mm

re torit călzirii a când

LoS

c.at

CTâ

ernng

ican

a u

1.200

Flout un foc în c

ica,

pa

e 2

areaa făc

pentoie

ru cti

foc s-e a

aflat tileri

caexmoarte

dada

ări

ă înprovoplo

m

t a femeii.

Ur : deces

ul persoanei Lina rica.

1 - -

Flo

29. Loc. Fărcaşa (Jud. Neamţ)

Cetăţeanul Pu ru Alexandru de 25 ani, din

descoperit 1 - -

11.03.2005

rca

loc. Fărcaşa, a

Page 171: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

173

e c o ă

acasă şi din zitate a încercat să o demonteze, moment e g ad

pm

âmă

p de

gresiv cu

nadă, rio

de usân fen a d -o

în căn

arindu-l m

ren a tal.

a explodat r or

30.

Loc. Motc(Jud. Iaşi03.04.2005 orele 2 .00

Explozia unui proiectil exploziv de 2 mm, la 30

e tca, datorită iniţierii capsei de

incendiu. Explozia nu a

materiale. rmăr

a )

1

12 păcali

md

de llân

iziegă l

rao

dutate

rii a

Mot Mo

ca

au

prirm

nda u

erenu

ai în

focce

ospu

ulut d

i îne

produs victime şi pagube

U i: nube m

u t v ime

S-a asanat o suprafaţă de 600 mp, nedescoperindu-

- - -

au at

foseria

ict. şi pag le

se alte muniţii.

31.

Lo ăneşti (Jud. nce21.04.2005 orele 15.30

Explozia unei capse tip CFR prin lovirea acesteia

Cristi Relu, în zona izlazului comunal din ă

c. N Vra a)

de catre minorul Enache

N neştăr

i .i

Urm : minorul a fost grav rănit la mâna dreaptă şi la abdomen.

800 mp, descoperindu-se

S-a asanat o suprafaţă de

îCncăFR

3.

7 de capse de tip

- 1 -

Page 172: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

SITUAŢIA TOR PIROTEHNICE E CUT E ÎN PERIOADA 2001 - 2005

01

LUL MUNIŢ T

Anexa nr 2

CENTRALIZA Ă A MISIUNIL XE AT

20

FE IEI ASANA E Proiec-

tile M E GRENADE BOMBE INNr

crt JUDEŢUL ex

e F. EF. R AT A L

n. inf. i elem. uniţie

Total ie asan

is

iuni c.

Muşm

muniţM

O D A AV C TP M/Fată

1 7 1 4 8 177 ALBA 11 1 1 3 1 - - 646 42 42 46 - 12 19 - 122 130 ARAD 3 - - 4 43 2 - - - - - - ARGES 6 8 - - 82 4 1 7 7 4 - 14 BACAU 2 2 11 1 - - 64 5 5 - 2 9 - BIHOR 1 5 - - - - 16 6 BISTRITA 11 3 - 2 8 - - - - - 13 7 B NI 26 - 9 3 00 2OTOSA 39 22 2 1 5 - - 210 1126 8 BRASOV 64 47 - 9 19 6 - 5 - - 86 9 BRAILA 19 33 - 4 - - - - 1 24 62

10 BUZAU 41 100 - 6 13 1 - - - 9 129 11 CALARASI 13 169 - 15 6 1 - - - 1 192 12 CARAS-SEV. 28 6614 - 27 53 5 - - - 6806 13505 13 CLUJ 93 164 3 10 34 2 1 - - 257 471 14 CONSTANTA 48 87 - 10 8 3 - - 1 707 816 15 COVASNA 15 22 - - 4 1 - - - 2 29 16 DAMBOVITA 46 47 - 7 5 - - - - 5019 5078 17 DOLJ 34 24 - 9 10 - - - 1 27643 27687 18 GALATI 33 110 1 4 1 1 - - - 13571 13688

174

Page 173: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

19 GIURGIU 19 17 - 3 3 - - - - 1985 2008 20 GORJ 4 3 - - 1 - - - - - 4 21 HARGHITA 11 25 3 7 8 24 - - - 5339 5406 22 HUNEDOARA 2 1 - 1 - - - 6 4 - - 23 IALOMITA 24 245 - 5034 5297 - 1 16 1 - -24 IASI 4 399 18 9 5 - 7 6 25 16 174 4 54 9 09625 S - - 1 - - - MARAMURE 7 7 - 3 11 26 MEHEDINTI 12 6 6 - 4 - - - - - 40 416 27 MURES 55 1 - 1 - 363 431 18 4 24 2 - 28 5 5 3 8 50 - 67 17 NEAMT 5 3 1 - - 1 8 7529 5 15 3 0 100 OLT 1 2 - - - - - 10 22 4230 P A 9 4 - 15 4 7344 173 RAHOV 3 2 1 - - - 1 8831 S E 8 - 3 3 - - - ATU-MAR 9 - - 14 32 3 3 3 7 - 3 2 SALAJ 1 1 - - - - 27 0 75333 SIBIU 6 0 7 - 206 207 8 1 - 2 - - - 83 2634 2 39 - 3 6 10 - 1103SUCEAVA 5 2 1 - - 1 11191 35 N 2 - - - - - TELEORMA 2 - - - 2 36 5 1 16 22 10 45 TIMIS 4 8 1 - 3 - 178 37 9 - 2 1 1 115 TULCEA 3 1 - - - 138 38 2 4 - 10 60 1 - 70 VASLUI 3 4 - - 185 39 A 6 100 - 6 1 2665 2772 VRANCE 3 - - - -40 1 1 16 - - - 19 VALCEA 7 1 - -41 I

(D R.)

5 6 - 09 - 9899 606 B ŞILFOV

UCUREŞTI

ET. PI

25 20 06 1 4 4 - - 3 22

T O T A L 1521 41 59 60 620 1891 233304 4 80 47 9 3 20 602

175

Page 174: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

2002

FELUL MUNI EI ASA TE ŢI NAGRE MINE MB NADE BO E

Nr.crt. UL c- F F MAR L AV

G

n. şi a-

a . JUDEŢ

Mis

iuni

exe

c.

Proietile O DE AT/

AP /F AR

A

Muinf. elem.

de mun.

Supr. asan

Total mun. san

1 0 ALBA 3 11 3 3 0 4 0 0 80 0 111 2 1 0 0 0 ARAD 4 28 12 12 53 0 0 0 105 3 S 0 0 0 ARGE 7 7 0 0 0 0 0 0 7 4 BACAU 36 1 0 0 34 1 314 0 11 3 0 253 05 BIHOR 49 0 0 121 18 2 13 30 0 0 61 06 BISTRITA 4 0 1 0 1 4 18 0 3 1 116 0 143 7 ANI 0 0 0 0 2 BOTOS 4 46 80 65 0 0 33 604 8 OV 0 0 0 BRAS 41 28 32 85 6 2 10 0 163 9 BRAILA 19 20 0 3 0 0 0 0 9 0 0 23 10 BUZAU 5 0 0 0 5 43 3 2 0 0 352 0 400 11 CALARASI 0 11 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 18 12

RIN 7 4 0 0 0 0 CARAS-

SEVE3 9 26 13 0 46 0 179

13 0 0 0 0 6 11 81 34 61 3 2 41 0 597 CLUJ14 NTA 9 0 0 0 4 CONSTA 5 54 16 0 0 0 248 0 255415 A 6 1 0 1 COVASN 10 10 5 0 0 0 0 23

1516 16 TA 0 0 0 0 0 DAMBOVI 19 10 6 0 0 150 017 DOLJ 27 17 1 4 1 1 5 0 35 0 0 64 28 GALATI 70 81 12 0 0 5 0 3 1 0 30 4, 127 19 IU GIURG 14 13 0 1 1 0 0 0 0 0 5 15 20 GORJ 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 HARGHITA 4 5 0 0 0 0 0 0 1 12002 3 12007 22 HUNEDOARA 8 2 0 3 0 0 5 2 0 124 0 146 23 IALOMITA 29 58 0 3 0 0 0 2 0 1191 0 1254 24 IASI 214 1036 50 97 23 0 424 10 9 28740 78,38 30390 25 ILFOV 103 3905 0 2 0 0 23 2 0 459 0 4391 26 MARAMURES 9 3 0 2 0 0 2 0 1 0 0 8

176

Page 175: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

27 MEHEDINTI 11 3 73 36 41 0 0 3 0 0 3 156 28 MUREŞ 79 31 3 14 0 0 31 1 2 0 20 85 29 NEAMT 78 71 2 19 0 0 21 0 0 0 2,5 12076 30 OLT 19 8 0 2 0 0 0 3 1 16901 0 16914 31 PRAHOVA 40 25 0 3 0 0 0 40586 0 10 0 7 32 SATU-MARE 14 0 0 0 0 13 0 0 12 0 0 16 33 SALAJ 0 6 1 0 11 20 7 0 1 9546 0 9572 34 SIBIU 21 18 0 8 0 0 1 0 0 36953 0 36980 35 SUCEAVA 46 248 2 7 1 0 4 1297 29 6 0 100436 T RMAN 1 3 1 0 1 2 ELEO 1 2 0 1 1 55 0 66137 S 9 0 2 TIMI 8 7 1 35 3 0 24 0 0 80 0 304 38 EA 0 0 0 TULC 3 10 2 0 2 2 0 0 16 39 UI 6 0 0 0 VASL 4 46 13 2 0 0 44 0 106 40 EA 7 7 0 24 0 0 3 VRANC 5 18 7 1 267 26 489 41 EA 3 1 0 1 5 VALC 6 0 9 0 0 0 1,5 14 42

NIC 1 5 0 4 2 0 2 8 DET.

PIROTEH15 455 0 51 55188 0 0 0 5979

TOTAL 172 22 1 83 52 2 57 06 3 3 109 18 575 560 1 28 113246 189,9 434357

177

Page 176: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

FE ŢIEI ASANA E

2003

LUL MUNI TGRENA MINE OMB DE B ENr

crt

JUDEŢUL Misi-uni Proiec-

tile AT/ MAR/FL AR AV inf. şi a ă a OF DEF

AP

AG

Mun.

elem. mun.

Supr. sanat

Total mun. san.

1 14 1906 1954 ALBA 28 13 1 9 2 0 8 1 22 12 13 ARAD 54 38 0 33 0 0 0 61 1 157 3 ARGEŞ 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 4 65 141 BACĂU 46 2 0 0 5 4 0 502 2 719 5 21 BIHOR 56 24 1 11 0 0 0 0 283 1 340 6 B ISTRIŢA 25 8 0 10 0 0 5 0 0 21 18 44 7 B I 3 2 OTOŞAN 177 146 0 73 0 0 16 5 3 37240 30 37983 8 BRAŞOV 79 83 0 26 0 0 43 6 2 9145 5 9305 9 36 BRĂILA 38 0 4 0 0 2 0 7 13 15 62

10 130 12 BUZĂU 100 0 8 0 0 3 0 245 5 398 11 C 0,5 A ŞILARA 13 32 1 10 0 0 0 3 0 0 46 12 C . ARAŞ SEV 31 17 6 8 0 0 4 5 0 4 0,5 44 13 100 CLUJ 107 54 9 35 0 0 2 2 1066 1 1268 14 CONST 443 0 84 0 0 8 1 0 0,5 ANŢA 98 737 1273 15 COVASNA 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 16 DAMBOVIŢA 52 62 3 70 0 0 4 0 0 28697 2 28836 17 DOLJ 49 24 0 106 0 2 6 0 0 124 1 262 28 GALA 142 1 17 5 0 24 4 1 22 7,5 ŢI 54 216 19 GIURGIU 23 71 0 7 0 0 2 0 0 45521 5 45601 20 GORJ 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 4 21 HARGHITA 12 8 1 5 0 0 6 0 3 7331 5 7354 22 HUNEDOARA 17 1 7 4 0 0 6 2 0 295 0,5 315 23 IALOMIŢA 43 226 0 2 0 0 11 0 0 5121 1 5360

178

Page 177: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

179

24 IAŞI 198 730 5 70 3 1 241 10 5 9739 6,5 10804 25 ILFOV 140 4872 0 12 0 0 9 1 0 295 4 5189 26 MARAMUREŞ 11 5 0 8 0 0 2 0 3 1 5 19 27 MEHEDINŢI 25 9 2 10 1 0 1 2 0 734 2 759 28 MUREŞ 69 47 0 23 1 0 33 0 0 65 40 169 29 NEAMŢ 53 23 3 5 0 0 18 1 1 13503 0,5 13554 30 OLT 21 8 1 8 0 0 1 2 2 59 1 81 31 PRAHOVA 70 86 0 97 1 0 12 0 0 15 2 211 32 SATU-MARE 18 10 0 4 0 0 20 0 0 47 0,5 81 33 SĂLAJ 17 6 0 2 0 1 5 0 1 10655 1 10670 34 SIBIU 20 13 0 5 0 0 0 0 3 715 0,5 736 35 SUCEAVA 54 21 8 69 2 0 3 0 0 79 2 182 36 TELEORMAN 5 7 0 1 0 0 0 1 1 0 0,5 10 37 TIMIŞ 92 68 0 43 1 0 33 0 0 104 11,8 249 38 TULCEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 VASLUI 47 43 3 5 0 0 10 0 0 30 0,5 91 40 VRANCEA 77 176 0 27 5 0 3 0 0 98 34 309 41 VÂLCEA 19 4 0 22 0 0 1 0 8 3 3,8 38 42 DET. PIROTEHNIC 136 5479 0 261 32 1 49 27 0 18914 3 24763

TOTAL 2193 13246 54 1635 53 5 941 93 56 193390 191,6 209473

Page 178: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

180

2004

FELUL MUNIŢIEI ASANATE GRENADE MINE BOMBE Nr

crt

JUDEŢUL Misi-uni Proiec-

tile OF DEF AT/ AP

MAR/FL AR AV AG

Mun. inf. şi elem. mun.

Supr. asanată

Total mun. asan.

1 ALBA 32 11 0 18 16 2 8 108 0 163 2 ARAD 31 18 0 13 10 4 0 67 0 112 3 ARGEŞ 12 15 0 0 0 0 0 0 0,12 15 4 BACĂU 69 104 97 16 14 0 0 1426 2 1657 5 BIHOR 57 25 61 63 10 0 0 37 0 196 6 BISTRIŢA 22 6 1 2 2 6 0 0 59 12 76 7 BOTOŞANI 75 194 0 639 9 226 12 14 12888 18 13982 8 BRAŞOV 121 62 32 6 260 8 21 45 0 434 9 BRĂILA 40 27 1 6 1 0 0 160 1,6 195

10 BUZĂU 80 146 0 8 10 1 0 0 0 165 11 CALARAŞI 11 55 0 0 6 0 0 29 0 90 12 CARAŞ SEV. 24 21 2 12 2 0 0 7 0 44 13 CLUJ 122 175 2 18 38 2 0 686 0,3 921 14 CONSTANŢA 35 126 0 7 136 1 12 105 0 387 15 COVASNA 12 4 2 2 3 1 0 2 0 14 16 DAMBOVIŢA 89 183 0 18 51 0 12 323 0 587 17 DOLJ 9 4 0 8 2 0 0 30 0 44 28 GALAŢI 131 186 0 100 7 0 0 76 5,5 369 19 GIURGIU 17 11 0 14 1 0 0 27 15 53 20 GORJ 4 5 0 0 0 0 0 0 0 5 21 HARGHITA 21 12 6 11 9 3 0 11284 12 11325

Page 179: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

181

22 HUNEDOARA 11 4 0 2 10 0 0 0 0 16 23 IALOMIŢA 50 61 0 0 0 0 0 3 0,3 64 24 IAŞI 260 988 157 462 4 451 7 20 115984 3,84 118073 25 ILFOV 16 221 0 1 0 0 0 35 0 257 26 MARAMUREŞ 12 22 0 16 1 6 0 7 0 0 52 27 MEHEDINŢI 20 6 0 12 1 0 0 27 2,5 46 28 MUREŞ 84 36 15 58 26 0 0 4486 17 4621 29 NEAMŢ 62 43 0 6 11 1 0 46109 0,07 46170 30 OLT 42 64 0 0 7 0 1 33 0 105 31 PRAHOVA 69 172 0 25 2 5 1 0 4100 0 4305 32 SATU-MARE 22 15 0 55 18 0 0 10 0 98 33 SĂLAJ 16 12 0 3 9 0 0 1 0 25 34 SIBIU 43 16 4 33 5 0 0 8386 0,6 8444 35 SUCEAVA 67 26 3 21 1 9 0 2 5081 4,3 5143 36 TELEORMAN 10 8 0 3 0 0 1 0 0 12 37 TIMIŞ 70 33 1 42 1 1 13 7 0 767 2,9 865 38 TULCEA 33 39 0 4 0 1 0 0 2,5 44 39 VASLUI 51 43 0 6 12 0 0 2 0 63 40 VRANCEA 95 497 0 37 7 11 0 2 1246 18 1800 41 VÂLCEA 15 3 0 9 1 4 5 3 3 25 42 DET. PIROTEHNIC 138 3397 0 84 1 1 37 5 0 45745 0 49270 TOTAL 2200 7096 384 1840 28 2 1440 60 105 259377 122 270332

Page 180: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

182

2005

FELUL MUNIŢIEI ASANATE GRENADE MINE BOMBE Nr

crt

JUDEŢUL Misi-uni Proiec-

tile OF DEF AT/ AP

MAR/FL AR AV AG

Mun. inf. şi elem. mun.

Supr. asanată

Total mun. asan.

1 ALBA 27 6 0 3 0 0 6 1 5 10 0 31 2 ARAD 45 42 5 24 1 0 24 6 2 182 0 286 3 ARGEŞ 27 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 11 4 BACĂU 65 58 7 34 0 0 5 1 0 5728 0 5833 5 BIHOR 45 10 0 8 0 0 10 0 0 192 0 220 6 BISTRIŢA 23 7 0 8 0 0 6 0 1 1647 0 1669 7 BOTOŞANI 81 96 960 41 0 0 98 6 39 30498 0 31738 8 BRAŞOV 45 25 1 9 3 0 10 4 3 3 0 58 9 BRĂILA 42 36 6 7 0 0 4 1 0 7 0 61

10 BUZĂU 98 134 2 4 0 0 8 1 0 94 0 243 11 CALARAŞI 21 21 0 5 0 0 0 0 3 0 0,5 29 12 CARAŞ SEV. 84 1936 2 12 1 0 19 6 1 6 0 1983 13 CLUJ 110 102 5 8 2 0 31 4 1 989 0 1142 14 CONSTANŢA 55 42 0 12 1 0 3 0 0 629 0 687 15 COVASNA 15 4 0 0 1 0 5 0 1 0 0 11 16 DAMBOVIŢA 72 39 1 27 5 0 10 0 0 47 0 129 17 DOLJ 42 20 0 33 0 1 1 0 29 0 0 84 28 GALAŢI 64 62 0 29 0 0 3 1 1 107 0 203 19 GIURGIU 22 20 1 3 1 0 3 1 0 15 0 44 20 GORJ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 HARGHITA 9 8 6 9 0 0 9 0 3 33400 0 33435

Page 181: optimizarea sistemelor de intervenţie care conţin materiale explozive

183

22 HUNEDOARA 11 0 0 1 0 0 0 1 10 11 0 23 23 IALOMIŢA 16 63 0 1 0 0 5 2 16 0 0 87 24 IAŞI 243 623 8 27 11 0 142 6 12 2539 0 3368 25 ILFOV 22 281 0 0 0 0 2 0 0 213 0 496 26 MARAMUREŞ 11 4 0 2 0 0 2 1 1 57 4,5 67 27 MEHEDINŢI 21 5 4 12 0 0 0 1 1 0 1,7 23 28 MUREŞ 60 22 3 7 1 0 22 1 3 437 0 496 29 NEAMŢ 77 61 2 10 0 0 32 0 0 12517 0,085 12622 30 OLT 31 20 2 8 0 0 2 1 0 51 1 84 31 PRAHOVA 72 74 0 25 0 0 0 0 1 344 0 444 32 SATU-MARE 7 0 0 4 0 0 2 1 0 0 0 7 33 SĂLAJ 16 12 0 3 0 0 0 0 0 1 0 16 34 SIBIU 24 14 0 6 11 0 0 1 3 8923 0,65 8958 35 SUCEAVA 47 46 5 20 0 0 23 0 1 2205 2,8 2300 36 TELEORMAN 11 2 0 4 5 0 0 0 0 1 0 12 37 TIMIŞ 50 7 0 37 5 0 7 1 0 385 0 442 38 TULCEA 11 17 2 7 0 0 0 0 0 0 0 26 39 VASLUI 46 26 1 9 0 12 0 0 2 0 0 50 40 VRANCEA 114 284 0 32 9 0 7 2 0 1008 0 1342 41 VÂLCEA 19 12 0 10 0 0 0 1 0 0 4 27 42 DET. PIROTEHNIC 159 2772 6 5 0 0 27 13 0 1011 0 3834 TOTAL 2062 7026 1029 506 57 13 528 64 139 103257 5 112596