of 40/40
VELEUČILIŠTE s pravom javnosti Baltazar Zaprešić Elaborat pokretanja preddiplomskog stručnog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Upisi u IZVANREDNI studij akademske godine 2015/2016. Upisi u REDOVITI i IZVANREDNI studij akademske godine 2016/2017.

Opisi kolegija

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Opisi kolegija

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Elaborat pokretanja preddiplomskog strunog studija INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  PREDDIPLOMSKI STRUNI STUDIJ

  INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Upisi u IZVANREDNI studij akademske godine 2015/2016. Upisi u REDOVITI i IZVANREDNI studij akademske godine 2016/2017.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  SADRAJ

  1. NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA I OPI PODACI .......................................................... 2

  2. ISHODI UENJA NA RAZINI STUDIJSKOG PROGRAMA .................................................. 2

  3. NASTAVNI PLAN PREDDIPLOMSKOG STRUNOG STUDIJA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ................................................................................................................................... 4

  4. OPIS SVIH KOLEGIJA .................................................................................................... 7

  4.1 Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije .................................................................. 7 4.2 Matematika I ......................................................................................................................... 8 4.3 Graa raunala ...................................................................................................................... 9 4.4 Operacijski sustavi ................................................................................................................. 9 4.5 Baze podataka ..................................................................................................................... 10 4.6 Matematika II ...................................................................................................................... 11 4.7 Logika za informatiare ........................................................................................................ 12 4.8 Uvod u (X)HTML i CSS .......................................................................................................... 12 4.9 Algoritmi i strukture podataka ............................................................................................. 13 4.10 Informacijski sustavi ............................................................................................................ 14 4.11 Engleski jezik za IT ............................................................................................................... 15 4.12 Objektno programiranje ...................................................................................................... 16 4.13 Statistika i ekonometrija ...................................................................................................... 17 4.14 Web programiranje ............................................................................................................. 18 4.15 Komunikacijski sustavi i mree ............................................................................................. 19 4.16 Projektiranje informacijskih sustava .................................................................................... 20 4.17 Informacijske tehnologije u gospodarstvu ............................................................................ 20 4.18 e-Kanali u poslovanju .......................................................................................................... 22 4.19 Sustavi za upravljanje znanjem ............................................................................................ 23 4.20 Mobilne aplikacije ............................................................................................................... 23 4.21 Sistemsko inenjerstvo ........................................................................................................ 24 4.22 Poslovna inteligencija .......................................................................................................... 25 4.23 Menadment kontinuiranih projektnih procesa .................................................................... 26 4.24 Informacijske tehnologije u poduzetnitvu ........................................................................... 28 4.25 Poslovno-pravni aspekti elektronikog trgovanja ................................................................. 29 4.26 Financijski kontroling projekta ............................................................................................. 30 4.27 Modeliranje poslovnih procesa ............................................................................................ 32 4.28 e-Uprava ............................................................................................................................. 33 4.29 Upravljanje rizicima ............................................................................................................. 34 4.30 Poslovno komuniciranje ...................................................................................................... 35 4.31 Digitalni marketing .............................................................................................................. 36 4.32 Preporuka za pokretanje preddiplomskog strunog studija Informacijske tehnologije HRVATSKI

  ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE.................................................................................................. 38 4.33 Preporuka za pokretanje preddiplomskog strunog studija Informacijske tehnologije

  HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA .................................................................................... 39

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  1. Naziv studijskog programa i opi podaci

  NAZIV STUDIJA: INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  VRSTA STUDIJA: preddiplomski struni studij

  TRAJANJE: 3 godine

  ECTS: 180

  NOSITELJ: Veleuilite s pravom javnosti Baltazar Zaprei

  ZVANJE: struni/a prvostupnik/ca informacijskih tehnologija

  KRATICA: bacc. inf. tech.

  2. Ishodi uenja na razini studijskog programa

  Sadraj studijskog programa kojeg predlaemo zamiljen je s ciljem generiranja kompetencija

  kojima e studenti pronai svoje mjesto na tritu rada, a koja su evidentno deficitarna (vie u

  poglavlju 3.10 elaborata). Ishodi uenja proizlaze e iz kolegija koji imaju za cilj osigurati uvjete

  za usvajanje konkretnih znanja i vjetina, a na razini cijelog studijskog programa one se odnose

  na:

  primijeniti naprednu razinu rada sa hardverskim i softverskim komponentama,

  primijeniti matematike metode, modele i tehnike primjerene rjeavanju problema iz

  podruja programiranja i projektiranja poslovnih informacijskih sustava,

  vrednovati i primijeniti trendove suvremenih operacijskih sustava te procijeniti njihovu

  primjenjivost funkcijskim potrebama organizacije i pojedinca,

  odrediti potrebe i projektirati vezu raunalnog sustava, programske potpore i funkcija

  operacijskih sustava,

  primijeniti osnovnu razinu programiranja C Sharp i JAVA,

  primijeniti naprednu razinu izrade CMS-a i viu razinu HTML, XML, CSS-a,

  primijeniti naprednu razinu izrade baza podataka u MySQL,

  primijeniti osnovnu razinu rada sa server aplikacijama,

  modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju

  informacijskih i poslovnih sustava,

  primijeniti osnovnu razinu u projektiranju informacijskih sustava,

  primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim

  razvojnim okolinama,

  primijeniti osnovnu razinu konfiguriranja raunalnih mrea,

  primijeniti osnovnu razinu ekonometrijske analize,

  primijeniti osnovnu razinu rada sa IT alatima u njihovoj primjeni upravljanja

  projektima,

  primijeniti osnovnu razinu pravne regulative u elektronikom poslovanju,

  primijeniti osnovnu razinu upravljanja financijskim tokovima pri upravljanju projektnim

  budetima,

  primijeniti osnovnu razinu izrade mobilnih i web aplikacija,

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  primijeniti naprednu razinu koritenja IT alata za digitalni marketing,

  primijeniti vjetine uenja potrebne za cjeloivotno uenje i nastavak obrazovanja na

  diplomskom studiju.

  Nakon uspjeno zavrenog preddiplomskog strunog studija Informacijske tehnologije od

  studenata se oekuje postizanje sljedeih ciljeva u kontekstu ve navedenih sadraja:

  Znanje i razumijevanje. Studenti e moi demonstrirati i razumjeti informacijske

  tehnologije, njihov potencijal i mogunosti primjene, bit e upoznati sa relevantnim

  teorijama, metodama i naelima primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije

  kroz primjere iz prakse.

  Razvijanje i primjena znanja. Studenti e biti osposobljeni primijeniti teoretska znanja

  u praksi budui e razviti sposobnost interdisciplinarnog pristupa analizi i prosudbi.

  Poticat e se studentova motiviranost za rjeavanje problema kako bi bili osposobljeni

  nuditi adekvatna rjeenja u podruju struke. Studijski program integrira nastavni sadraji

  koji jami stvaranje sposobnosti prepoznavanja gospodarskih i drutvenih potreba i

  povezanosti sa IT podrujem.

  Kljune kompetencije. Razvijat e se vjetine potrebne za prikupljanje i interpretaciju

  relevantnih podataka iz podruja IT-a, stvaranje zakljuaka koji ukljuuju relevantne

  drutvene, znanstvene i etike teme. Studenti e biti osposobljeni prezentirati

  informacije, ideje, probleme i njihova rjeenja strunoj i opoj publici. Bit e sposobni

  sami se organizirati. Studijski program kojeg predlaemo osposobit e studente da mogu

  predstaviti rezultate rada u pisanom i usmenom obliku, pomoi u donoenju odluka,

  shvaaju vanosti daljnjeg cjeloivotnog obrazovanja i osposobljenost za sudjelovanje u

  projektima meunarodne suradnje.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  3. Nastavni plan preddiplomskog strunog studija Informacijske tehnologije

  ifra predmeta

  NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

  sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

  OG STUDIJA

  1. godina I. semestar 2001 UVOD U INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE

  TEHNOLOGIJE doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Bikupi, dipl. inf. Kreimir Jurina, stru. spec. ing. inf. tech., pred.

  30 1 - 1 4 15

  2002 MATEMATIKA I mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zori, mag. ing. math. et inf., asistentica

  60 2 - 2 7 30

  2003 GRAA RAUNALA Izv. prof. dr. sc. Mario Dumani Kreimir Jurina, stru. spec. ing. inf. tech., pred.

  45 1 - 2 5 20

  2004 OPERACIJSKI SUSTAVI Davor Cafuta, dipl. ing. ra., v. pred. Ivica Dodig, dipl. ing. ra., v. pred.

  60 2 - 2 7 25P + 10v

  2005 BAZE PODATAKA prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math. Kreimir Jurina, stru. spec. ing. inf. tech., pred.

  60 2 - 2 7 30

  Ukupno u semestru: 255 8 - 9 30 130

  1. godina II. Semestar

  2006 MATEMATIKA II mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zori, mag. ing. math. et inf., asistentica

  60 2 - 2 6 25

  2007 LOGIKA ZA INFORMATIARE prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math.

  45 2 - 1 5 20

  2008 UVOD U (X)HTML I CSS Izv. prof. dr. sc. Mario Dumani

  45 1 - 2 4 20

  2009 ALGORITMI I STRUKTURE PODATAKA mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zori, mag. ing. math. et inf., asistentica

  60 2 - 2 6 30

  2010 INFORMACIJSKI SUSTAVI prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, mag. ing. math. doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Bikupi, dipl. inf.

  45 3 - 5 20

  2011 ENGLESKI JEZIK ZA IT dr. sc. Ana Skledar Matijevi, prof. v. . Petra Kreli, mag. philol. angl. edu. asistentica

  45 1 - 2 4 20

  Ukupno u semestru: 300 11 - 9 30 135

  2. godina III. Semestar 2011 OBJEKTNO PROGRAMIRANJE

  mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred. Alisa Bilal Zori, mag. ing. math. et inf., asistentica

  75 2 - 3 7 30

  2012 STATISTIKA I EKONOMETRIJA mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred. dr. sc. Ivona Santini, prof. v. . mr. sc. Augustin Zbiljski, v. pred.

  45 2 - 1 5 20

  2013 WEB PROGRAMIRANJE Izv. prof. dr. sc. Kreimir Pavlina

  45 1 - 2 6 25

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ifra predmeta

  NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

  sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

  OG STUDIJA

  2014 KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI I MREE Izv. prof. dr. sc. Mario Dumani Miroslav Tarbuk, CISCO EXPERT

  Kreimir Jurina, stru. spec. ing. inf. tech., pred.

  60 1 - 3 7 15P + 25V

  2015 PROJEKTIRANJE INFORMACIJSKIH SUSTAVA izv. prof. dr. sc. Kreimir Pavlina

  45 2 - 1 5 20

  Ukupno u semestru: 270 8 - 10 30 135

  2. godina IV. Semestar 2016 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U GOSPODARSTVU

  dr. sc. Katarina iber Makar, mag. ing. el., pred. 60 3 - 1 6 25

  2017 e-KANALI U POSLOVANJU dr. sc. Katarina iber Makar, mag. ing. el., pred. Stjepan Lackovi, prof., pred.

  45 2 1 - 5 20

  2018 SUSTAVI ZA UPRAVLJANJE ZNANJEM izv. prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Bikupi

  60 2 - 2 6 20

  2019 MOBILNE APLIKACIJE izv. prof. dr. sc. Mario Dumani dr. sc. Vedran Jurii, pred.

  60 2 - 2 6 30

  2020 SISTEMSKO INENJERSTVO Davor Cafuta, dipl. ing. ra., v. pred. Ivica Dodig, dipl. ing. ra., v. pred.

  75 2 - 3 7 35

  Ukupno u semestru: 300 11 1 8 30 130

  3. godina V. semestar 2021 POSLOVNA INTELIGENCIJA

  dr. sc. Katarina iber Makar, mag. ing. el., pred. 60 2 2 - 5 25

  2022 MENADMENT KONTINUIRANIH PROJEKTNIH PROCESA Zlatko Barilovi, univ. spec. oec., pred. Doc. dr. sc. Igor Vreko

  60 2 1 1 5 30

  2023 INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE U PODUZETNITVU doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Bikupi dr. sc. Vinko Morovi, prof. v. .

  45 2 1 - 4 20

  2024 POSLOVNO-PRAVNI ASPEKTI ELEKTRONIKOG TRGOVANJA mr. sc. Tin Mati, pred.

  60 2 2 - 5 30

  2025 FINANCIJSKI KONTROLING PROJEKTA dr. sc. Ivona Santini, prof. v. .

  45 2 - 2 4 25

  2026 STUDENTSKA PRAKSA Podarazumijeva 80 radnih sati kod poslodavca u IT sektoru, izrada dnevnika prakse, odrada radnih zadataka koje zadaje mentor Veleuilita u skladu sa programom studija i poslovanjem tvrtke u kojoj je student na praksi.

  7 -

  Ukupno u semestru: 270 10 6 3 30 130

  3. godina VI. Semestar 2027 MODELIRANJE POSLOVNIH PROCESA

  dr. sc. Vinko Morovi, prof. v. . dr. sc. Katarina iber Makar, mag. ing. el., pred.

  45 2 1 - 4 30

  2028 e-UPRAVA mr. sc. Tin Mati, pred. doc. dr. sc. Ivana Ogrizek Bikupi, prof. v. .

  45 2 1 - 4 25

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  ifra predmeta

  NAZIV PREDMETA Ime i prezime nositelja

  sati P S V ECTS Sati IZVANREDN

  OG STUDIJA

  2029 UPRAVLJANJE RIZICIMA mr. sc. Josip Kereta, v. pred. mr. sc. Josip Lopati, mag. ing. math., pred.

  60 2 - 2 5 30

  2030 POSLOVNO KOMUNICIRANJE izv. prof. dr. sc. Goran Popovi Stjepan Lackovi, pred.

  30 1 - 1 3 20

  2031 DIGITALNI MARKETING dr. sc. Ivan Rui, pred.

  45 1 - 2 4 20

  2032 IZRADA STRUNOG ZAVRNOG RADA 10

  Ukupno u semestru: 270 8 2 5 30 125

  SVEUKUPNO U CIJELOM STUDIJU 1665 180 785

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  4. OPIS SVIH KOLEGIJA

  4.1 Uvod u informacijsko-komunikacijske tehnologije

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Zadatak ovog kolegija je denivelirati znanja studenta koji dolaze iz razliitih srednjokolskih programa. Ishodi uenja kolegija:

  Definirati i razlikovati osnovne pojmove iz podruja informacijsko-komunikacijske tehnologije, Definirati informacijski sustav, nabrojati, opisati i pojasniti sastavne elemente IS-a, Razlikovati elemente raunala, dati primjer raunalne opreme i prezentirati ih u cjelinu, Razlikovati Internet od weba i pojasniti karakteristike 2.0 i 3.0, Razlikovati i argumentirati karakteristike razliitih operacijskih sustava (komercijalnih i open

  source), Primijeniti raunalne alate za obradu teksta i tablinog kalkulatora na naprednoj razini, Primijeniti naprednu razinu MS Worda i MS Excela, Koristiti LMS sustav Moodle na naprednoj razini.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Izlazne kompetencije ovoga kolegija su temeljno razumijevanje informacijskih tehnologija u irem kontekstu kao preduvijet za usvajanje znanja iz kolegija koji se ontoloki na njega naslanjaju. Studenti trebaju razlikovati osnovne pojmove, razumjeti kontekst, te odrediti vremenske i razvojne aspekte pojedinih tehnologija.

  SADRAJ KOLEGIJA Predavanja: Rad u sustavu e-uenja Moodle. Podatak i informacija. Informatika. Informacijske tehnologije. Informacijsko drutvo. Drutvo znanja. Informacijski sustav. Razvoj obrade podataka i raunala. Raunalni sustav. Izbor raunalne opreme. Vjebe (napredni MS Word): Dopisi, memorandumi, uporaba sekcija. Uporaba viestrukih sekcija i stilovi. upravljanje stilovima, izrada, Macro. tablica sadraja, Popis slika i tablica, ureivanje stilova. praenje promjena, prihvaanje promjena u dokumentu, rad s komentarima, usporeivanje i spajanje dokumenata, kreiranje glavnog dokumenta, rad s poddokumentima, zatita dokumenta. Predavanja: Programska potpora radu raunala. Matematike i logike osnove rada raunala. Raunalne mree. Internet. Informacijska i komunikacijska tehnologija u obrazovanju. Organizacija podataka. Umjetna inteligencija. Vjebe (napredni MS Excel): Primjena automatskog oblikovanj, uvjetno oblikovanje, prilagoeno oblikovanje brojeva, kopiranje i premjetanje radnih listova izmeu knjiga, podjela prozora, sakrivanje redaka, stupaca, radnih listova, koritenje funkcija, funkcije datuma i vremena: TODAY, NOW, DAY, MONTH, YEAR. Matematike funkcije: ROUNDDOWN, ROUNDUP, SUMIF. Statistike funkcije: COUNTIF, COUNTBLANK, RANK. Web 2.0 i 3.0 tehnologije. Sigurnost informacijskih sustava. E-poslovanje. Informacijski sustavi i webocentrino poslovanje. ERP, CRM, SCM. Viedimenzijska obrada podataka. OLAP. Vjebe (napredni MS Excel): tekstualne funkcije: LEFT, RIGHT, MID, TRIM, CONCATENATE. Financijske funkcije: FV, PV, PMT. Funkcije za reference i pretraivanje: VLOOKUP, HLOOKUP, kreiranje grafikona, kreiranje kombiniranih grafikona, promjena vrste grafikona za definirani niz, oblikovanje grafikona, promjena osi grafikona, koritenje tablica, rad sa zaokretnim (pivot) tablicama, tablice sa vie ulaznih varijabli - sortiranje po vie stupaca, automatski filtar, podzbrojevi (subtotali), rad sa scenarijima, vrednovanje podataka, nadzor elija, praenje pogreaka, nadzor formula, rad s komentarima,

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  imenovanje elija. Posebno lijepljenje: zbrajanje, oduzimanje, mnoenje, dijeljenje, transponiranje. Rad s predlocima, povezivanje, uvoz podataka kreiranje makronaredbi. Praenje promjena, prihvaanje/odbacivanje promjena na radnom listu, usporeivanje i spajanje radnih knjiga, zatita radnog lista, radnje knjige, sakrivanje i otkrivanje formula.

  4.2 Matematika I

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  definirati i interpretirati osnovne pojmove matematike analize realna funkcija realne varijable; limes, neprekidnost, derivacija funkcije;

  navesti elementarne funkcije i njihova svojstva;

  derivirati elementarne funkcije, primjenjivati pravila deriviranja;

  analizirati tok funkcije, te nacrtati njezin graf; interpretirati razliku izmeu jednostavnog i sloenog kamatnog rauna.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Nakon uspjeno usvojenog programa kolegija student stjee potrebne vjetine za samostalnu analizu praktinih problema koristei osnove matematike analize, te daljnju argumentiranu diskusiju, odnosno interpretaciju dobivenih rezultata kao temelj za donoenje odgovarajuih zakljuaka.Samostalno prikupljanje i analiziranje podataka, te donoenje zakljuaka koritenjem Maxime i Excela.

  SADRAJ KOLEGIJA Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Osnove matematike logike jezik logike sudova, raun sudova. Pojam skupa. Skupovi brojeva. Tri osnovne operacije sa skupovima. Pojam funkcije. Kompozicija funkcije. Inverzna funkcija Pregled elementarnih funkcija (domena, slika, graf). Nizovi pojam niza. Podniz. Gomilite niza. Konvergencija niza realnih brojeva. Pravila za raunanje s limesima. Pojam limesa funkcije. Neprekidnost i limes funkcije Definicija derivacije funkcije. Osnovna pravila deriviranja. Derivacija sloene funkcije. Derivacija elementarnih funkcija. Intervali monotonosti funkcije (podruje rasta i pada funkcije). Odreivanje lokalnih ekstrema funkcije. Asimptote funkcije. Analize toka i crtanje grafa funkcije. Granini trokovi (funkcija ukupnih trokova, fiksni i varijabilni trokovi; funkcija graninih ili marginalnih trokova). Koeficijent elastinosti u toki. Podruje (ne)elastinosti. Jednostavni kamatni raun. Mjenica. Sloeni kamatni raun. Konana i sadanja vrijednost vie periodinih iznosa (prenumerando i postnumerando iznosi). Zajam uz nominalno jednake anuitete. Zajam uz nominalno jednake otplatne kvote

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  4.3 Graa raunala

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Objasniti gradbene komponente raunala (funkcijski model raunalnog sustava)

  Objasniti klasifikacije arhitekture raunala

  Nacrtati i objasniti von Neumannov model raunala,

  Upoznati funkcijske jedinice, centralna procesne jedinice (CPU): upravljake jedinice (CU) i aritmetiko-logike jedinice (ALU), memoriju, ulazno-izlazna jedinice (IO).

  Objasniti CISC i RISC arhitekturu miroprocesora.

  Razumjeti vrste memorija s aspekta sklopova (bistabili, mem. elije, SRAM, DRAM)

  Upoznati programske modele procesora, strojne instrukcije, naine adresiranja

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Razumijevanje znanja iz podruija grae raunala, Sposobnost koritenja specifinih znanja u svakodnevnom radu

  SADRAJ KOLEGIJA Arhitektura raunalnog sustava Von neumannov model raunala Pojednostavljeni model CISC i RISC procesora Performanse raunala Zbirni jezik i prevodioci za zbirni jezik Upravljaka jedinica Sklopovska i mikroprogramska izvedba upravljake jedinice Arihmetiko-logika jedinica Memorijski sustav Pririuna memorija Virtualna memorija Sabirnice Ulazno-izlazni sustavi Protonost Vieprocesorski sustavi, viejezgreni i grafiki procesori

  4.4 Operacijski sustavi

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  izdvojiti osnovne elemente raunala u FN modelu. Razina: 6

  razlikovati potprogram od osnovnog programa i emu slui. Razina: 6

  analizirati prekide i prekidne rutine kao i razlikovati prekide od iznimaka. Razina: 6

  kategorizirati stanja pojedinih procesa kao i njihove promjene. Razina: 6

  razlikovati dretvu i proces kao i njihove prednosti i nedostatke. Razina: 6

  napisati program koji rjeava problem dvije i vie dretvi. Razina: 6,7

  usporediti iznuene i neiznuene algoritme za rasporeivanje poslova procesora. Razina: 6,7

  razlikovati algoritme punjenja priuvne memorije. Razina:6

  izraunati veliinu diska iz osnovnih parametara kao i usporediti strategije pozicioniranja glave diska. Razina: 6

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  provjeriti koje se koristi RAID polje prilikom slaganja diskova. Razina: 6

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Student treba razumijeti funkcionalnosti grae modernih operacijskih sustava i nauiti razumijevati prednosti, nedostatke, ogranienja i ponaanja specifinih primijenjenih tehnologija

  SADRAJ KOLEGIJA

  Predavanja: Uvodno predavanje. Graa operacijskih sustava, 3h Predavanja: Graa raunala i operacijski sustav. 3h Predavanja: Potprogram, Prekidni sustavi 3h Predavanja: Osnovni izvedivi element proces, Graevni elementi procesa dretve. 3h Predavanja: Ugraeni raunalni sustavi i operacijski sustavi., Rad viestrukih dretvi iskljuivanje. 3h Auditorne vjebe: prekidni sustav , Iskljuivanje, zadavanje I zadae. 3h I parcijalni ispit (vrijeme auditornih vjebi) Predavanja:Raspodjela poslova u operacijskom sustavu, osnove memorije 3h Predavanja: Organizacija memorijskog prostora, virtualizacija -3h Predavanja: Vieprocesorski sustavi, osnove diskovne organizacije. -3h Predavanja: Datoteni sustavi. Multimedijski operacijski sustavi. -3h Predavanja: Sigurnost operacijskih sustava 3h Auditorne: raspodjela poslova i organizacija memorije, zadavanje II i III zadae 3h Auditorne: Multimedijski operacijski sustavi i organizacija diskovnog prostora, zadavanje IV i V zadae 3h Zavrni ispit (vrijeme auditornih vjebi)

  4.5 Baze podataka

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Trai se od kandidata da dokae znanje i u koritenju i primjeni baza podataka KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA Kompetenciju u rukovanju s bazama podataka, te koritenju i primjeni programa orijentiranih na baze podataka

  SADRAJ KOLEGIJA Uloga i zadaci baze podataka u informacijskom sustavu. Upravljaki sustav, logike sheme i sadraj baze podataka. Relacijska baza podataka Normalizacija, integritet i zatita podataka u bazi. Programski jezici za rad s bazom podataka. SQL Serveri 1. Kolokvij Rad s bazom podataka u viekorisnikom okruenju Konkurencija i rjeavanje konflikata Dobivanje informacija iz baze podataka Web aplikacije orijentirane na baze podataka

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Zatita aplikacija koje su orijentirane na baze podataka Distribuirane baze. Objektno orijentirane baze Baze podataka u oblaku. Baze podataka za mobilne ureaje 2. kolokvij

  4.6 Matematika II

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  definirati i interpretirati osnovne pojmove matematike analize pojam integrala, odreeni integral, pojam reda;

  integrirati elementarne funkcije, primjena metoda integracije;

  primjeniti odreeni integral pri raunanju povrina ravninskih likova;

  definirati matricu, te navesti operacije s matricama;

  primjeniti matrice pri rjeavanju sustava linearnih jednadbi, posebno, primjena matrice kod

  modela ope trine ravnotee, te meusektroske analize

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Samostalno prikupljanje i analiziranje podataka, te donoenje zakljuaka koritenjem Maxime. Nakon uspjeno usvojenog programa kolegija student stjee potrebne vjetine za samostalnu analizu praktinih problema koristei osnove matematike analize i linearne algebre, te daljnju argumentiranu diskusiju, odnosno interpretaciju dobivenih rezultata kao temelj za donoenje odgovarajuih zakljuaka

  SADRAJ KOLEGIJA Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Pojam reda. Definicija konvergencije reda. Apsolutno konvergentni redovi. Usporeivanje redova. Tri kriterija za konvergenciju reda Neodreen integral; osnovna pravila integriranja, tablica osnovnih neodreenih integrala Metoda supstitucije. Formula parcijalne integracije. Integriranje trigonometrijskih funkcija Odreeni integral. Newton Leibnizova formula. Osnovna svojstva odreenog integrala. Metoda supstitucije i formula parcijalne integracije u odreenom integralu Primjene odreenog integrala: povrine ravninskih likova, duljina luka krivulje, volumen rotacionog tijela. Odreivanje funkcije ukupnih trokova ako je poznata funkcija graninih trokova. Odreivanje funkcije iji je koeficijent elastinosti poznat Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Definicija i osnovni tipovi matrica. Operacije s matricama. Determinanta matrice Rang matrice. Inverz matrice Sustav linearnih jednadbi Gaussova metoda eliminacije Model ope trine ravnotee Meusektorska (ili Input-Output) analiza Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Zakljuno predavanje, potpisi

  4.7 Logika za informatiare

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  interpretirati raun sudova;

  definirati normalne forme rauna sudova, te iskazati teoreme adekvatnosti i potpunosti;

  definirati raun predikata, te interpretirati primitivne forme rauna predikata;

  analizirati algoritam unifikacije

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Student e stei znanja iz matematike logike, koja su mu neophodna za razumijevanje grae iz drugih kolegija na studiju koji su povezani sa programiranjem i bazama podataka. Povezivanje injenica, te donoenje odgovarajuih zakljuaka utemeljenih na matematikoj logici

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u raun sudova Operacije sa sudovima. Semantike tablice. Logika posljedica. Normalne forme rauna sudova. Teoremi adekvatnosti i potpunosti. Pravilo rezolucije za raun sudova Automatsko dokazivanje teorema I. kolokvij Uvod u raun predikata Primitivne forme rauna predikata. Skolemova forma. Supstitucija. Kompozicija supstitucija. Unifikacija. Algoritam unifikacije Pravilo rezolucije za raun predikata. Izraunavanje odgovora pomou pravila rezolucije za raun predikata Primjeri teorije prvog reda teorije s jednakou; Peanova aritmetika II. kolokvij

  4.8 Uvod u (X)HTML i CSS

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Upoznati ulogu HTML-a i CSS programskog jezika u arhitekturi Interneta

  Razumjeti strukturu HTML i CSS dokumenta

  Objasniti HTML i CSS elemente za formatiranje sadraja

  Razumjeti meta elemente i strukturu poveznica

  Kreirati jednostavne i sloene HTML dokumente uz pomou HTML i CSS tagova KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Razumijevanje znanja iz podruja web dokumenata, Sposobnost koritenja specifinih znanja u svakodnevnom radu

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u skriptne jezike Arhitektura web servisa Elementi HTML-a i CSS-a Sintaksa i pravila pisanja HTML-a HTML elementi za formatiranje sadraja Povezivanje HTML dokumenata Rad s grafikom i grafikim elementima Rad s obrascima i meta elementima Rad s multimedijskim elementima Sintaksa i pravila pisanja CSS skripti CSS klase i ID selektori Razmjetaj elemenata unutar CSS skripte Pseudoklase i pseudokodovi Transformacije dokumenata uz CSS Povezivanje HTML-a i CSS-a

  4.9 Algoritmi i strukture podataka

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  navesti dijelove od kojih se grade strukure podataka;

  implementirati tipove podataka;

  interpretacija, svojstva i primjene tipova podataka; analizirati algoritme za sortiranje podataka. KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Poznavanje osnovih struktura podataka i algoritama nunih za raunalno programiranje. Nakon uspjeno usvojenog programa kolegija student stjee znanja o apstraktnim tipovima podataka te o strukturama podataka koje slue za njihovu implementaciju.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Osnovni pojmovi (struktura podataka, algoritam, tip podataka, apstraktni tip, implementacija) Dijelovi od kojih se grade strukture podataka (elija, polje, zapis, pointer, kursor). Povezivanje dijelova strukture u polje Lista svojstva i primjene; implementacija liste pomou polja; implementacija liste pomou pointera Stog svojstva i primjene; implementacija stoga pomou polja; implementacija stoga pomou pointera Red svojstva i primjene; implementacija reda pomou cirkularnog polja; implementacija reda pomou pointera Ureeno stablo svojstva i primjene; obilazak stabla. Implementacija stabla na osnovi veze od vora do roditelja. Implementacija stabla na osnovi veze od vora do djeteta i brata. Binarno stablo - svojstva i primjene. Implementacija binarnog stabla pomou pointera. Implementacija potpunog binarnog stabla pomou polja

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Skup svojstva i primjene; implementacija skupa pomou bit-vektora; implementacija skupa pomou sortirane vezane liste Rjenik svojstva i primjene; implementacija rjenika pomou bit-vektora; implementacija rjenika pomou liste; implementacija rjenika pomou hash tablice; implementacija rjenika pomou binarnog stabla traenja Prioritetni red svojstva i primjene; implementacija prioritetnog reda pomou sortirane vezane liste; implementacija prioritetnog reda pomou binarnog stabla traenja; implementacija prioritetnog reda pomou hrpe Preslikavanje i binarna relacija svojstva i primjene. Implementacija preslikavanja hash tablicom ili binarnim stablom. Implementacija relacije pomou bit-matrice. Implementacija relacije pomou multiliste Algoritmi za sortiranje Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij Zakljuno predavanje, potpisi

  4.10 Informacijski sustavi

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Izraditi normalizirani model podataka,

  izraditi plan uvoenja novog informacijskog sustava u organizaciju,

  razumijeti i znati argumentirati funkcionalnosti novog informacijskog sustava,

  odabrati optimalne ICT potrebe konkretnog IS-a,

  odrediti informacijski sustav kao dio organizacijskog sustava,

  odrediti optimalnu arhitekturu informacijskog sustava,

  postaviti mjerila uspjenosti novog informacijskog sustava,

  razumjeti zakonitosti evolucijskih modela u razvoju IS-a,

  primijeniti teorijska znanja na primjerima iz poslovanja,

  nabrojati i argumentirati elemente IS-a i njegovih podsustava prema potrebama nekog poduzea,

  argumentirati primjenu viedimenzijskih sustava u poslovnoj praksi

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Nakon odsluanog i uspjeno poloenog kolegija Informacijski sustavi, student e stei osnovna znanja o strukturi, oraganizaciji i primjeni informacijskih sustava. Ovaj kolegij predstavlja temelj znanja potrebnih za kolegij Projektiranje informacijskih sustava na 2. godini studija, a nakon kojeg se iz ovog podruja formira izlazna kompetencija za trite rada.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Osnove INFORMACIJSKIH SUSTAVA, poloaj informacijskog sustava u poslovnoj organizaciji, klasifikacija IS-a, primjeri informacijskih sustavi, informacijski podsustavi Korisnici informacijskih sustava, organizacijski aspekti, upravljanje razvojem IS, alati za projektiranje informacijskih sustava, organizaciju baze podataka i izgradnja softverskog proizvoda, vrste inenjeringa, problemi s informacijskim sustavima, budunost informacijskih sustava.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Sustavni pristup. Definicija sustavnog pristupa i sustava, osnovni model sustava, graa i ciljevi sustava, klasifikacije sustava, kotrola sustava, karakteristike sustavnog pristupa, upravljanje sustavom, odluivanje u organizacijskim sustavima, dizajniranje sustava. Modeli i faze razvitka. Rastavljanje procesa razvoja u faze razvoja informacijskih sustava. Modeli razvitka, kaskadni model, pseudostrukturni model, strukturni model, V-model, prototipski model, evolucijski model, spiralni model i model integracije komponenti. Poslovni informacijski sustav. Izvrni, upravljaki i suradniki sloj informacijskog sustava. Integralni IS. 1. Kolokvij Potpora poslovnog informacijskog sustava kljunim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav analize i planiranja poslovanja te informacijski podsustav upravljanja trajnom poslovnom imovinom. Potpora poslovnog informacijskog sustava kljunim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav upravljanja ljudskim resursima te informacijski podsustav raunovodstva i upravljanja financijama. Potpora poslovnog informacijskog sustava kljunim poslovnim funkcijama: Informacijski podsustav nabave i ulazne logistike, informacijski podsustav proizvodnje te informacijski podsustav prodaje i izlazne logistike. Informatizacija poslovnih procesa. Skleaditenje podataka kao priprema za poslovnu analizu. Dimenzijska struktura podataka. Znaajke OLAP sustava, logiki i fiziki zahtjevi za OLAP sustave, funkcionalnosti OLAP sustava. Viedimenzijski modeli podataka i dimenzije: zvjezdasta i pahuljasta struktura podataka. Tipovi podataka i strukture dimenzije. Implementacija viedimenzijskih informacijskih sustava. Modeliranje podataka, hijerarhija i transakcija. Dohvaanje i transformacija podataka. Konfiguriranje i punjenje skladita podataka. Koritenje viedimenzijskih formula i izraza. Prezentacija podataka krajnjim korisnicima i vizualzacija viedimenzijskih podataka: prezentacija podataka SQL upitima i izvjetajima, prezentacija podataka interaktivnim OLAP izvjetajima, prezentacija podataka izvjetajima rudarenja podataka, vizualzacijom viedimenzijskih podataka uz tehnike za interakciju na upravljakim ploama. 2. kolokvij

  4.11 Engleski jezik za IT

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Po uspjenom zavretku ovoga kolegija, studenti e moi: 1. sluiti se osnovnim vokabularom na engleskom jeziku vezanim uz informacijske tehnologije 2. primijeniti odgovarajue jezine funkcije u kontekstu informacijskih tehnologija na B1 razini 3. primijeniti osnove poslovne komunikacije u kontekstu informacijskih tehnologija na B1 razini KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Ope kompetencije: 1. temeljna teorijska znanja o gramatici engleskog jezika koja obuhvaaju osnovna pravila o tvorbi rijei i tvorbi glagolskih vremena na B1 razini 2. temeljna znanja o primjeni osnovnih gramatikih pravila u kontekstu IT 3. poznavanje temeljnog vokabulara specifinog za IT Posebne kompetencije: 1. sposobnost samostalnog komuniciranje, u usmenom i pisanom obliku, na engleskom jeziku na B1 razini 2. sposobnost praenja strune literature na engleskom jeziku

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  SADRAJ KOLEGIJA Unit 1 Working in IT: IT jobs and duties; IT organisations; Language: adverbs of frequency and time expressions; present simple questions Unit 1 Working in IT: IT workplace rules; Meetings Language: modal verbs; the imperative Unit 2 IT systems: System specifications; GUI operations Language: numbers; giving instructions Unit 2 IT systems: Multimedia hardware; Operating systems Language: two-object sentences; expressing reason ad purpose Unit 3 Data Communication: Internet browsing; Networks Language: present simple vs. present continuous; stative verbs; relative clauses Unit 3 Data Communication: Mobile computing; Email Language: zero and first conditionals; definite and indefinite articles Unit 4 Administration: Spreadsheets and formulae; Databases Language: past simple; by + -ing Unit 4 Administration: Systems administration; Peripherals Language: while, before, after; past continuous and past simple Unit 5 Choice: Web hosting; IT costs Language: comparison Unit 5 Choice: Product research; Making recommendations Language: indirect questions; recommendations Unit 6 Interactions: Enterprise social media; Video conferencing Language: desrcibing change; second conditional Unit 6 Interactions: E-commerce; Training users Language: making requests Unit 7 Development: Requirements analysis; Website design and architecture Language: the passive Unit 7 Development: Software development; Project management Language: schedules; present continuous; modals Unit 8 IT solutions: Investigations, Diagnosis; Solutions Language: present perfect vs. past simple; making recommendations

  4.12 Objektno programiranje

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  navesti tipove podataka;

  definirati vrste operatora;

  interpretirati pojmove klase i objekta;

  deklarirati i definirati nizove, te navesti vrste nizova i razlike meu njima.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Poznavanje osnovnih koncepata objektno orijentiranog programiranja, .NET platfore, te s programskim jezikom C# (C Sharp) i programiranjem openito. Nakon uspjeno usvojenog programa kolegija student stjee potrebne vjetine za samostalnu izradu jednostavnih Windows aplikacija u C#.

  SADRAJ KOLEGIJA

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Uvodno predavanje: upoznavanje studenata s planom i programom kolegija, te njihovim pravima i obavezama. Uvod u C#. Varijable i tipovi podataka identifikatori Vrijednosni tipovi: cjelobrojni tipovi, racionalni brojevi, karakter tip, tip bool. Konverzija izmeu tipova. Referentni tipovi Tip string. Formatiranje stringa. Tip object. Tip enum Operatori vrste operatora: aritmetiki operatori, operatori inkrementiranja i dekrementiranja, operatori usporeivanja vrijednosti, operatori dodjeljivanja, uvjetni operatori, logiki operatori, operatori za pomak bitova, typeof operator. Prioritet operatora Tijek programa naredba if-else. Naredba switch. Naredba for. Naredba while. Naredba do while. Naredba break. Naredba continue. Naredba foreach Klase i objekti konstruktori, destruktori. Dostupnost klase i lanova. Statiki lanovi, statiki konstruktor. Svojstva (Properties). Nasljeivanje (Inheritance) Apstraktne (Abstract) klase. Zapeaene (Sealed) klase. Suelja (Interfaces). Operator is. Operator as. Strukture. Ugnjeene klase (Nested Classes). Imenik (Namespaces) Priprema za I. kolokvij. I. kolokvij Metode deklaracija i povratna vrijednost. Preoptereene metode. Parametar ref. Parametar out. Parametar param. Rekurzivne metode Konstante. Readonly lan. Objekt this. Indeksi. Indeksi sa stringovima. Preoptereeni operatori (Overloaded operators) Nizovi jednodimenzionalni nizovi; viedimenzionalni nizovi. Nazubljeni nizovi (Jagged array). Klasa ArrayList. Implementacija foreach petlje Atributi korisniki atributi. Svojstvo ValidOn. Svojstvo AllowMultiple. Svojstvo Inherited. Pozicijski i imenovani parametri. Refleksija (reflection). Posredno (indirektno) pozivanje metode Rad s datotekama i mapama. Klasa Enviroment. itanje i pisanje tekstualnih datoteka. Klasa FileStream Priprema za II. kolokvij. II. kolokvij Zakljuno predavanje, potpisi

  4.13 Statistika i ekonometrija

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  interpretirati parametre i analizirati metode njihove procjene u modelu jednostavne linearne regresije;

  testirati hipoteze u modelu jednostavne linearne regresije;

  analizirati varijance u modelu viestruke linearne regresije;

  testirati hipoteze u modelu viestruke linearne regresije;

  interpretirati kvalitativne regresorske varijable;

  definirati heteroskedastinost u modelu viestruke linearne regresije.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Nakon uspjeno usvojenog programa kolegija student stjee potrebne vjetine za sintezu steenih znanja iz ekonomske teorije, matematikih i informatikih metoda, te statistikih tehnika u specificiranju ekonometrijskih modela, te daljnje razvijanje i i usavravanjem metoda i modela za kvantitativnu analizu gospodarske strukture, s ciljem utvrivanja zakonitosti iste kao osnove za daljnje predvianje i planiranje privrednih tokova

  SADRAJ KOLEGIJA

  Pojam i metodologija ekonometrije. Varijable ekonometrijskoga modela. Klasifikacije ekonometrijskih modela. Empirijski podaci i transformacije varijabli. Linearni ekonometrijski modeli od jedne jednadbe. Jednostvna linearna regresija. Log linearni model. Pretpostavke modela. Gauss-Markovljevi uvjeti. Interpretacija parametara i metode njihove procjene. Metoda najmanjih kvadrata. Pretpostavke na kojima se temelji metoda najmanjih kvadrata. Matrini zapis. Regresijske vrijednosti i rezidualna odstupanja. Metoda najvee vjerodostojnosti. Analiza varijance i ANOVA tablica. Koeficijent determinacijev i korigirani koeficijent determinacije. Testiranje hipoteza u modelu jednostavne linearne regresije. t-test, F-test. LR, Waldov i LM test. Intervalne procjene parametara u modelu jednostavne linearne regresije. Predikcije modela. Model viestruke linearne regresije. Gauss-markovljevi uvjeti. Regresijske vrijednosti i rezidualna odstupanja. Analiza varijance u modelu viestruke linearne regresije. Koeficijent viestruke linearne korelacije. Intervalne procjene parametara u modelu viestruke linearne regresije. Predikcije modela. Testiranje hipoteza u modelu viestruke linearne regresije. Testiranje ogranienja na parametre. Test o izostavljenoj znaajnoj regresorskoj varijabli. Test o stabilnosti parametara u regresijskom modelu. Nelinearni modeli. Kvalitativne regresorske varijable. Multikolinearnost. Ferrar-Glauberov test. Heteroskedastinost. LM-test. Autokorelacija greaka relacije. Durbin-Watsonov test

  4.14 Web programiranje

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  identificiranje korisnikih zahtjeva

  analiziranje korisnikih zahtjeva

  izrada statikih web stranica

  razvoj dinamikih web aplikacija

  primjena baza podataka pri razvoju web aplikacija

  razumijevanje prednosti i nedostataka izrade web aplikacija smjetenih u oblaku

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Primjena alata i tehnologija za razvoj statikih i dinamikih web aplikacija Sposobnost vrednovanja postojeih web stranica/aplikacija

  SADRAJ KOLEGIJA

  DHTML: XHTML + CSS + DOM

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Osnovni dizajn, struktura i sadraj XHTML stranice Hipertekst, grafika, grafike mape, nabrajanje, tablice, obrasci i elementi obrasca Dizajn i arhitektura informacija; tipovi web korisnika; elementi navigacije; pristupanost JavaScript: pozicioniranje, sintaksa, komentari, varijable, tipovi podataka, operacije nad podacima KOLOKVIJ ASP.Net - Modularnost, sintaksa, tipovi podataka, operatori ASP.Net - Varijable, konstante, uvjeti, petlje SQL Server Express - tipovi podataka, modifikatori, primarni klju, indexi SQL Server Express - kreiranje i brisanje (baze podataka, tablice, podataka) ASP.NET i SQL Server Express - Auriranje i dohvaanje podataka ASP.Net Validacija podataka ASP.Net Izrada web aplikacija u oblaku ASP.Net Izrada web aplikacija u oblaku KOLOKVIJ

  4.15 Komunikacijski sustavi i mree

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Upoznati osnovne koncepte raunalnih mrea

  Razumjeti strukture i principe rada raunalnih mrea i njihovih komponenti

  Objasniti medije za prijenos podataka

  Kreirati mrenu topologiju

  Razumjeti mrene protokole

  Dati objanjenje za promatranje mrene komunikacije kroz slojeve, pobrojati slojeve prema OSI

  modelu

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Razumijevanje znanja iz podruja mrenih tehnologija, sposobnost koritenja specifinih mrenih znanja u svakodnevnom radu

  SADRAJ KOLEGIJA

  Openito o raunalnim mreama:to je raunalna mrea, osnovni pojmovi, razlozi umreavanja raunala, Povijest razvoja tehnologije raunalnih mrea, standardi i organizacije, prijenos podataka kroz raunalnu mreu Osnovni elementi raunalne mree, aktivna i pasivna mrena oprema Tipovi raunalnih mrea, podjela na osnovu prijenosa podataka, topologija, prostor, vremenska postojanost, specifine namjene Arhitektura raunalnih mrea, host-based, klijent-posluitelj, vrste posluitelja Klijent-posluitelj arhitektura,arhitektura peer-to-peear (P2P) mrea Protokoli, protokoli kroz OSI i Internet model, komparacija modela OSI model, elementi OSI modela Karakteristike i elementi fizikog i sloja podataka, modem, bluetooth,USB, ISDN, ADSL, Kontrola greaka u prijenosu podataka Arhitektura Ethernet mree, Address resolution protocol i Beine mree (WiFi 802,11) Karakteristike i elementi mrenog i transportnog sloja, Internet protokol verzija 4 i ver 6, mree i klase mrea, maske i podmrea Karakteristike aplikativnog sloja, telnet, SSH,

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Princip i karakteristike DNS sustava, root serveri, domene vieg i nieg reda Elektronika pota, FTP,HTTP, WEB i WEB2 servisi Sustavi zatite raunalnih mrea, vatreni zid, upravljanje sustavima sigurnosti

  4.16 Projektiranje informacijskih sustava

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  identificirati korisnike zahtjeve

  analizirati korisnike zahtjeve

  oblikovati funkcije i procese

  opisati arhitekturu sustava

  projektirati informacijski sustav

  napraviti dekompoziciju informacijskog sustava

  izraditi plan razvoja informacijskog sustava

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Sposobnost prikupljanja i analiziranja korisnikih zahtjeva. Primjena alata za oblikovanje funkcija i procesa. Vrednovanje razvojnih alata i tehnologija.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Osnove projektnog menadmenta Arhitektura sustava Mrena infrastruktura Sigurnost sustava Baze podataka KOLOKVIJ Prikupljanje i analiza zahtjeva Oblikovanje funkcija i procesa Funkcionalna specifikacija Razvoj softvera Testiranje softvera Implementacija informacijskog sustava Odravanje informacijskog sustava KOLOKVIJ Prezentacija projektnog zadatka

  4.17 Informacijske tehnologije u gospodarstvu

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Naprednu razina poznavanja informacijskih sustava s posebnim naglaskom na podrane poslovne procese i tipine funkcionalnosti informacijskih sustava, to omoguava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojeih sustava, u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  argumentirati prednosti i rizike razliitih modela informacijskih sustava (webocentrini, klijent server i dr.) i upoznati se s novim tehnologijama primjenom poslovanja u oblaku, outsourcing modela, razlikovanjem adekvatnosti izbora standardnih ili posebno razvijenih i prilagoenih sustava, open source tehnologija i drugih novih informacijsko-komunikacijskih rjeenja na svim razinama,

  argumentirati i primijeniti razliite modele koritenja informacijskih sustava, te prednosti i rizike pojedinog modela: npr. razvoj, off the shelf standardna rjeenja u odnosu na najam informacijskih sustava i povezanim promjenama u informacijskim sustavima.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Znati artikulirati poslovne zahtjeve i funkcionalne specifikacije, kao podlogu tehnikog rjeenja izvedbe promjena na informacijskim sustavima. Nakon uspjeno poloenog kolegija Informacijski sustavi u gospodarstvu student bi trebao imati teorijska znanja vie razine poznavanja poslovnih informacijskih sustava i njihovih osnovnih funkcionalnosti, kao i adekvatno povezivanje poslovnih zahtjeva s ciljanim informacijskim sustavom u kojem bi se funkcionalnosti trebale realizirati. Od studenta se oekuje poznavati osnove arhitekture i kljunih komponenti informacijskih sustava, kao i njihove svrhe i namjene. Razumjeti, pojasniti i saeti osnovnu namjenu razliitih tipova informacijskih sustava (npr. ERP, CRM, skladite podataka i sustavi poslovne inteligencije, EDMS i dr.) i znati primijeniti steena znanja na nain da zahtjeve vezane uz podrku pojedinim poslovnim procesima mogu povezati uz pripadajue grupe funkcionalnosti razliitih tipova informacijskih sustava. Imati znanja i vjetine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa i izradi funkcionalnih zahtjeva za promjenama u poslovnim procesima SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u ciljeve predavanja i ishode uenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi informacijskih sustava i kljunim komponentama informacijskih sustava. Osnovni tipovi informacijskih sustava (sustavi za obradu transakcija, sustavi za potporu upravljanju, sustavi za komunikaciju i suradnju). Modeliranje poslovnih procesa i osnove informatizacije, oblikovanje poslovnih zahtjeva i funkcionalne specifikacije. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Modeli koritenja informacijskih sustava, njihove prednosti i rizici. Primjena informacijskih sustava za poboljanje operativne efikasnosti i inovativnosti. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Kljune komponente informacijskih sustava naglasak na bazama podataka. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Poslovna oekivanja od informacijskih sustava (dostupnost i raspoloivost informacijskih sustava, odravanje informacijskih sustava, Service Level Agreement za sustave u najmu i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje nauenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Osnove funkcioniranja i primjene ERP sustava, tipini poslovni procesi koje ERP sustavi podravaju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Osnove funkcioniranja i primjene CRM sustava, tipini poslovni procesi koje CRM sustavi podravaju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Poslovna inteligencija. Analitika obrada i dimenzijska analiza podataka. Sustavi ranog upozoravanja i uzbunjivanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ostali, esto koriteni, informacijski sustavi u gospodarstvu, kao npr. Business Process Management, Electronic Document Management System. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Elektroniko poslovanje i informacijska podrka elektronikom poslovanju. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

  4.18 e-Kanali u poslovanju

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  napredno poznavanje sustava el. poslovanja s posebnim naglaskom na podrane poslovne zahtjeve i tipine funkcionalnosti i namjenu ovih sustava u razliitim industrijama, to omoguava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u poslovno projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojeih sustava el. poslovanja , u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

  poznavati razliite primjene sustava el. poslovanja iz analiziranih poslovnih sluajeva iz prakse i znati prepoznati potencijalne dodatne primjene (prepoznati slinosti dodatnih zahtjeva s analiziranim sluajevima),

  razumjeti primjene el. poslovanja u prodaji, marketingu i pruanja usluga , te prednosti i

  namjenu pojedinih primjena.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Imati vjetine i znati artikuliranja poslovnog zahtjeva i funkcionalne specifikacije, kao podloge tehnikog rjeenja izvedbe zahtjeva u sustavima el. poslovanja.Nakon uspjeno poloenog kolegija E-kanali u poslovanju student bi trebao imati teorijska znanja vie razine poznavanja namjene i prednosti el. poslovanja i njegovih osnovnih funkcionalnosti. Od studenta se oekuje poznavati osnove arhitekture i kljune sustave podrke el. poslovanju. Razumjeti, pojasniti i saeti osnovnu namjenu razliitih funkcionalnosti el. poslovanje online kupovina, online servisi, online marketing, napredna analitika u svrhu personalizacije interakcije s klijentima i znati primijeniti steena znanja na nain da pojedine zahtjeve vezane uz el. poslovanje mogu povezati uz pripadajue grupe funkcionalnosti.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u ciljeve predavanja i ishode uenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi sustava za podrku el. poslovanju i kljunim komponentama sustava. Nastanak Interneta i protokoli koji se koriste. Transformacija poslovanja i razvoj e-poslovanja. Evolucija IT-a i e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Segmenti e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prednosti i nedostaci e-poslovanja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Online marketing i oglaavanje. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Online kupovina. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje nauenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Analiza sluajeva iz prakse - primjena el. poslovanja u razliitim industrijama. Sustavi podrke e-poslovanju: logistika, plaanje i dr. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Tipovi e-poslovanja: B2B, B2C, C2C. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Osnovne funkcionalnosti koje e-poslovanje donosi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Trendovi i budunost e-poslovanja (personalizacija, napredna analitika i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

  4.19 Sustavi za upravljanje znanjem

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Razlikovati vrste znanja i identificirati i pojasniti osnovne elemente

  Kritiki sagledati i demonstrirati vanost upravljanja znanjem u poslovnom okruenju

  Odabrati sustav za organizaciju znanja primijenjen odreenoj situaciji

  Oblikovati taksonomiju

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  modelirati poslovne procese i podatke u organizacijama i primijeniti modele u razvoju

  informacijskih i poslovnih sustava,

  primijeniti vjetine uenja potrebne za cjeloivotno uenje i nastavak obrazovanja na

  diplomskom studiju

  procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajue slube i usluge

  organizirati, oznaavati i pretraivati informacije i/ili informacijske izvore

  analizirati, prikazivati i tumaiti informacije

  SADRAJ KOLEGIJA Priroda informacija i znanja. Vrste znanja. Tacitno i eksplicitno znanje. Upravljanje znanjem teorijska polazita i naela. Upravljanje osobnim znanjem . Samostalno rjeavanje postavljenog zadatka. Stvaranje, prikupljanje i organizacija informacija i znanja. Organizacijska kultura, Zajednice prakse. Upravljanje projektima s aspekta menadmenta informacija i znanja. Kodifikacija. Pristup. Tehnologija. Samostalno rjeavanje postavljenog zadatka. Drutveni kapital. Etika pitanja. E-uenja. Organizacija i prezentacija. Taksonomije i ontologije. Metapodaci. Studentski projekti .

  4.20 Mobilne aplikacije

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Analizirati i upoznati mobilne platforme s pripadajuim ureajima

  Analizirati i upoznati mobilne platforme s pripadajuim ureajima

  Definirati specifinosti razvoja mobilnih u odnosu na ostale vrste aplikacija

  Razviti moderno korisniko suelje prilagoeno mobilnim ureajima

  Koristiti senzore i ostale hardverske komponente u mobilnim aplikacijama

  Prezentirati podatke iz baze podataka

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Razumjeti i znati koristiti specifina znanja kreiranja mobilnih aplikacija. Sposobnosti koritenja specifinih znanja u svakodnevnom radu

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u mobilne tehnologije Platforme za razvoj mobilnih aplikacija. Karakteristike i specifinosti razvoja mobilnih aplikacija. iOS. Arhitektura i mogunosti razvoja Windows Phone. Arhitektura i mogunosti razvoja Android. Arhitektura. Objektno programiranje i programski jezik Java Emulatori i njihova konfiguracija. Kontrole za prikaz i unos podataka. Koritenje vanjskih resursa i prilagodba aplikacije karakteristikama ureaja Kreiranje modernog korisnikog suelja. Stilovi. Pristup bazama podataka Koritenje internet resursa Komunikacija s drugim aplikacijama Pristup dijeljenim podacima (imeniku, galeriji, porukama) Pristup hardverskim komponentama (lokacijski servisi, mrea) Plasiranje aplikacije na trite

  4.21 Sistemsko inenjerstvo

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  razlikovati statiko od dinamikog adresiranja. Razina:6

  razlikovati elemente mrea i njihovo podeavanje. Razina:6

  analizirati tehnologije beinih mrea i postavljanje navedenog sustava kao cijeline. Razina:6

  kategorizirati mogunosti pristupa sa interneta u lokalnu mreu. Razina:6

  analizirati domenski sustav i njegovu svrhu. Razina:6

  napisati jednostavnu stranicu koja iskoritava mogunosti posluiteljskog alata i baze podataka. Razina:6,7

  usporediti metode posluivanja mrenih stranica u odnosu na razliite operacijske sustave. Razina:6,7

  razlikovati tehnologije dijeljenja podataka i ureaja meu raunalima u okruenju heterogenih operacijskih sustava. Razina:6

  analizirati mogunosti domenskog povezivanja klijenata koritenjem Microsoft rjeenja. Razina:6 KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Student treba razumijeti tehnologije vezane uz sistemsko inenjerstvo. Oekuje se upoznavanje sa aktualnim tehnologijama kao i mogunost jednostavnog svladavanja specifinosti pojedinog operacijskog sustava ili ureaja. Zannje o pojedinim rjeenjima mora biti primjenjenivo na male uredske mree kao i na velike raunalne sustave. SADRAJ KOLEGIJA

  Predavanja: raunalne mree, mreno adresiranje -2h, Laboratorijske: podeavanje klijentske strane (DHCP i static) 2h Predavanja: DHCP posluitelji 2h, Laboratorijske: podeavanje DHCP posluitelja 2h Predavanja: beine mree -2h, Laboratorijske: postavljanje AP ureaja -2h Predavanja: jednostavno usmjeravanje, NAT -2h, Laboratorijske: podeavanje NAT usmjernika 2h Predavanja: IP forwarding i VPN sustavi -2h, Laboratorijske: podeavanje VPN klijenta i posluitelja -2h Predavanja: domenski servisi 2h, Laboratorijske: testiranje DNS posluitelja, WHOIS servisi -2h Priprema za parcijalni ispit -2h I parcijalni ispit -2h Predavanja: posluitelji mrenih stranica -2h, Laboratorijske: podeavanje posluitelja, izmjena stranica -2h Predavanja: osnovne primjene posluiteljskih alata i baza podataka na mrenim stranicama -2h, Laboratorijske: primjer jednostavne PHP skripte 2h Predavanja: Dijeljenje podataka (FTP, Share, SAMBA) -2h, Laboratorijske: podeavanje dijeljenja -2h Predavanja: Posluitelji pisaa (CUPS) -2h, Laboratorijske: Linux CUPS 2h Predavanja: domensko okruenje (AD) -2h, Laboratorijske: Active Directory -2h Priprema za partcijalni ispit 2h II parcijalni ispit -2h

  4.22 Poslovna inteligencija

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  napredno poznavanje sustava poslovne inteligencije s posebnim naglaskom na podrane poslovne zahtjeve i tipine funkcionalnosti i namjenu ovih sustava, to omoguava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u poslovnom projektiranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojeih sustava poslovne inteligencije , u skladu s novim poslovnim zahtjevima i potrebama,

  poznavati razliite primjene sustava poslovne inteligencije iz analiziranih poslovnih sluajeva iz prakse i znati prepoznati potencijalne dodatne primjene (prepoznati slinosti dodatnih zahtjeva s analiziranim sluajevima),

  razumjeti razliite modele poslovne inteligencije , prednosti, primjenu i namjenu pojedinog

  modela

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  imati vjetine i znati artikulirati poslovne zahtjeve i funkcionalne specifikacije, kao podlogu tehnikog rjeenja izvedbe zahtjeva u sustavima poslovne inteligencije.Nakon uspjeno poloenog kolegija Poslovna inteligencija student bi trebao imati teorijska znanja vie razine poznavanja namjene i koristi poslovne inteligencije i njenih osnovnih funkcionalnosti, kao i adekvatno povezivanje poslovnih zahtjeva s ciljanim zahtjevima na informacijskim sustavom poslovne inteligencije, kako bi se potrebne funkcionalnosti mogle realizirati. Od studenta se oekuje poznavati osnove arhitekture i kljunih

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  komponenti i alata poslovne inteligencije. Razumjeti, pojasniti i saeti osnovnu namjenu razliitih metoda poslovne inteligencije vie-dimenzijsko modeliranje, OLAP, rudarenje podataka, vizualizacijski alati i znati primijeniti steena znanja na nain da pojedine zahtjeve vezane uz poslovnu inteligenciju mogu povezati uz pripadajue grupe metoda. Imati znanja i vjetine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa i izradi funkcionalnih zahtjeva za promjenama u poslovnim procesima i povezanim promjenama u sustavima poslovne inteligencije.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u ciljeve predavanja i ishode uenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o arhitekturi sustava poslovne inteligencije i kljunim komponentama sustava. Evolucija sustava za podrku odluivanju. Metode poslovne inteligencije. Uloga skladita podataka. Metode oblikovanja (dimenzijsko modeliranje) i integracija podataka (ETL). OLAP- alati i primjena. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Aspekti kvalitete podataka relevantni za poslovnu inteligenciju. Sluajevi iz prakse primjena poslovne inteligencije u razliitim industrijama. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Rudarenje podataka svrha, priprema podataka, primjena. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Eksterni/nestrukturirani podaci u skladitu podataka. Skladite podataka i web. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje nauenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Analiza sluajeva iz prakse - koritenje poslovne inteligencije za predvianje buduih trendova, analizu trita, prepoznavanje kljunih korisnika, analiza ponaanja korisnika i dr. Otkrivanje znanja iz baza podataka. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Vizualizacijski alatu (Dashboard i Scorecard) primjena i svrha. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Perspektiva poslovne inteligencije. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Projektiranje sustava za podrku odluivanja kriteriji i funkcionalnosti koje treba imati u vidu. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

  4.23 Menadment kontinuiranih projektnih procesa

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Znanja:

  Upoznavanje s teorijskim pristupima organizaciji i menadmentu

  Objanjenje i usporeivanje menaderskih funkcija

  Razumijevanje struktura sustava menadmenta u organizaciji

  Razlikovanje kontinuiranih od projektnih procesa

  Definiranje pojma projekt, odreivanje vrsta projekata te pozicioniranje projekata u irem

  drutvenom kontekstu

  Upoznavanje s teorijskim pristupima projektnog menadmenta

  Vjetine:

  Oblikovanje organizacijskih struktura

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Rjeavanje situacija i problema u menaderskim funkcijama

  Rasporeivanje razliitih vrsta projekata u poznate tipologije i sukladno tome definiranje

  metoda, kojima se treba sluiti u razliitim fazama ivotnog ciklusa projekta

  Rjeavanje situacija i problema projektnog menadmenta

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  A. Ope kompetencije 1. Temeljna teorijska znanja studenata o suvremenim pristupima organizaciji i menadmentu 2. Temeljna aplikativna znanja studenata o menaderskim funkcijama (planiranje, organiziranje, upravljanje ljudskim potencijalima, voenje i kontrola) 3. Temeljna teorijska znanja u suvremenim pristupima projektnom menadmentu B. Posebne kompetencije 1. Osposobljavanje studenata za rjeavanje situacija i problema u menaderskim funkcijama u organizaciji 2. Osposobljavanje studenata za rjeavanje situacija i problema u projektnom menadmentu

  SADRAJ KOLEGIJA

  Upoznavanje s programom i syllabusom. Uvodna rasprava. Podjela na skupine. Izbor demonstratora. Plan rada na seminarima i vjebama. Predavanje: Pojam, vrste, ciljevi, naela i metode organizacije Vjeba 1. - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Organizacijska struktura najvaniji element organizacije I dio (Klasine organizacijske strukture) Vjeba 2. - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Organizacijska struktura najvaniji element organizacije II dio (Fleksibilne organizacijske strukture) Vjeba 3 - Organizacija Seminarski radovi Predavanje: Teorije organizacije i menadmenta Vjeba 4 - Organizacija Seminarski radovi: 1. parcijalni ispit Predavanje: Pojam, sadraj, procesi i funkcije menadmenta Vjeba 5 - Menadment Seminarski radovi Predavanje: Planiranje prva menaderska funkcija Vjeba 6 - Menadment Seminarski radovi Predavanje: Organiziranje druga menaderska funkcija Vjeba 7 - Menadment Seminarski radovi: Predavanje: Ljudski potencijali organizacije Vjeba 8 - Menadment Seminarski radovi Predavanje: Vodstvo etvrta menaderska funkcija i Kontrola peta menaderska funkcija Vjeba 9 - Meandment

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Seminarski radovi: Predavanje: Procesi stvaranja i projekti Vjeba 10 Projektni menadment Seminarski radovi: Predavanje: Vrste projekata Vjeba 11 Projektni menadment Seminarski radovi: Projektni menadment (planiranje, organiziranje, voenje i kontrola projekata) Vjeba: 12 Projektni menadment Seminarski radovi: Zakljuno predavanje Podjela potpisa 2. parcijalni ispit

  4.24 Informacijske tehnologije u poduzetnitvu

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  Definirati poduzetnitvo i opisati njegove osnovne odrednice,

  Napraviti poslovni plan,

  Razlikovati vrste poduzetnitva i analizirati njihove potrebe za IT podrkom,

  Argumentirati IT rjeenja prema potrebi poslovanja poduzetnika,

  Opisati i analizirati prednosti i nedostatke IT rjeenja za unapreenje poslovanja poduzetnika,

  Argumentirano i prilagoeno/razumjivo prenijeti steena znanja o IT tehnologijama i njihovoj primjeni te koritenju poduzetnicima koji nisu informacijski pismeni,

  Prilagoditi web 2.0 i 3.0 mogunosti potrebama poslovanja

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Nakon odsluanog i poloenog kolegija Informacijske tehnologije u poduzetnitvu, studenti e imati znanja o pokretanju vlastitog poduzea, razumjet e vanost proaktivnog poslovanja bez obzira radi li se o zaposleniku ili poduzetniku. Bit e osposobljen primijeniti temeljna steena znanja iz podruja informacjiskih tehnologija za poboljanje poslovnih poduzetnikih aktivnosti.

  SADRAJ KOLEGIJA

  Pojmovno odreenje i funkcija poduzetnitva Poduzee i poduzetniko okruenje Izrada poslovnog plana Pokretanje poduzetnikog projekta Poduzetniki rizici Komunikacijske vjetine za uspjeno definiranje potreba i specifikacija u projektiranju 1. kolokvij Poveanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetnitva upotrebom IKT-a IKT kao podrka poduzetnitvu. Insourcing, outsourcing, hosting IKT infrastrukture u poduzetnitvu Open source, komercijalni softver, web-tehnologije

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  web 2.0 u poduzetnitvu web 3.0 u poduzetnitvu Standardizacija, interoperabilnost, poduzetnitvo i e-uprava Rjeenja i mogunosti oblanog raunalstva za poduzetnitvo 2. kolokvij

  4.25 Poslovno-pravni aspekti elektronikog trgovanja

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Po uspjenom zavretku programa student bi trebao moi:

  Definirati WEB stranicu kao mjesto prodaje proizvoda i usluga,

  Razlikovati nain sklapanja ugovora tradicionalnim pisanim i elektronikim nainom,

  Argumentirati prednosti poslovanja kroz elektronike medije,

  Napraviti osnovna pravila za poslovanje na WEB stranici,

  Analizirati postojee WEB stranice te rizike poslovanja na njima,

  Koristiti u radu e-isprave, uz prethodno steena informatika znanja,

  Definiranje e-rauna, pravna regulativa EU i RH,

  Izraditi i koristiti e-raun, uz prethodno steena informatika znanja,

  Definirati odgovornosti Internet service proivdera za pruanje usluga,

  Definiranje i koritenje elektronikog potpisa. HR i EU regulativa.

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Osposobljenost za rad i poslovanje elektronikim putem uz poznavanje pravnih posljedica radnji poduzetih u elektronikim medijima komuniciranja (raunala ali i smart telefoni)

  SADRAJ KOLEGIJA Uvod u trgovako pravo, osnovni elementi trgovakog prava, dijelovi trgovakog prava, odnos prema graanskom pravu, uvod u pravo elektronike trgovine kao dio trgovakog prava. Formularni ugovori - openito, sklapanje ugovora openito, teorije o sklapanju ugovora. Definiranje elektronike trgovine, sklapanje ugovora elektronikim oitovanje volje izriito te znacima. Pravna regulacija sklapanja ugovora faksom i emailom, WEB stranica definicija. Elektroniki oblik sklapanja pravnih poslova. Pravna priroda WEB stranice i pravno definiranje interneta. Vrste formularnih ugovora u elektronikom obliku i sklapanje ugovora na WEB stranici. Elektroniki potpis, regulacija HR i EU, ugovor o obavljanju poslova certificiranja, dobrovoljna akreditacija pruatelja usluga elektronikog naprednog potpisa. Odgovornost pruatelja usluga informacijskog drutva, EU praksa. e-raun u poslovanju, e- isprave. EDI elektronika razmjena podataka, posebno B2B te C2G. Otvoreni EDI i zatvoreni EDI, ugovor o EDI. Pravni izvori za elektroniku trgovinu, domai i meunarodni, Konvencija UN o koritenju elektronike komunikacije u meunarodnim ugovorima. Ope napomene o zatiti potroaa kod WEB shopova. Internet kao pravo na komunikaciju ljudsko pravo

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  4.26 Financijski kontroling projekta

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Ishodi uenja kolegija Financijski kontroling projekta omoguuju studentima znanja, razumijevanje, vrednovanje i primjenu osnovnog kategorijalnog aparata iz podruja financija i kontrolinga. Kolegij se razvio iz potrebe rjeavanja konkretnih upravljakih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (uinkovitosti) projekta u okviru procesa poslovnog odluivanja u promijenjivom i nepredvidivom okruenju. Poslije uspjenog polaganja ovog kolegija studentice/ti e biti sposobni:

  definirati i opisati osnovni kategorijalni aparat iz podruja ekonomije projekta;

  pozicionirati funkciju kontrolinga u projektu, definirati i opisati njezinu ulogu i zadae kao mehanizma interne koordinacije sa stajalita ciljne funkcije projekta;

  definirati, opisati i prepoznati temeljne odrednice kompleksnosti i dinamike projektnog okruenja u cilju efektivnog (djelotvornog) pozicioniranja projekta primjenom analize eksternih potencijala projektnog poslovanja;

  definirati, opisati i prepoznati holistiki pristup projektu u cilju efikasne (uinkovite) uravnoteenosti tvrdih i mekih potencijala projekta primjenom analize internih potencijala projektnog poslovanja;

  definirati i opisati osnovni kategorijalni aparat iz podruja financija projekta;

  objasniti pozicioniranje projekta u financijskoj okolini te identificirati i objasniti poslovne odnose financijske prirode;

  definirati, opisati i razlikovati ekonomske, raunovodstvene i financijske kategorije projektnog poslovanja;

  izraditi podloge za upravljanje ekonomskim, raunovodstvenim i financijskim aspektom projektnog poslovanja;

  implementirati postupke, tehnike i metode financijskog odluivanja u kontekstu procesa budetiranja kapitala (izbor investicijskog projekta), izvora financiranja projekta (izbor financijskih instrumenata) te upravljanja likvidnosti i solventnosti projekta (opcije upraljanja suficitom i/ili deficitom);

  donositi i argumentirano vrednovati financijske odluke u kontekstu izbora investicijskog projekta, izvora financiranja projekta i upravljanja likvidnosti i solventnosti projekta;

  definirati, opisati i implementirati tehnike financijske analize u kontekstu zakljuivanja o financijskim i poslovnim performansama projekta;

  donositi i argumentirano vrednovati financijske odluke u kontekstu poboljanja financijske situacije projekta;

  prikupljati, obraditi, analizirati i interpretirati javno objavljene informacije financijske prirode. KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Kompetencije koje kolegij razvija su rjeavanje konkretnih upravljakih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (uinkovitosti) projekta to ukljuuje:

  primjena ekonomskog, raunovodstvenog i financijskog aspekta projektnog poslovanja;

  prepoznavanje i valoriziranje elemenata promjenjivog i nepredvidivog projektnog okruenja kroz analizu eksternih potencijala projekta;

  implementaciju holistikog pristupa projektu kroz analizu internih potencijala projekta;

  pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje financijske efiksanosti projekata;

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje financijske efikasnosti izbora financijskih instrumenata u procesima investiranja i financiranja projekta;

  pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika, kao i argumentirano vrednovanje upravljakih opcija upravljanja pozitivnim i/ili negativnim novanim tokovima projekta;

  pripremanje podloga, implementiranje postupaka i tehnika financijske analize, kao i argumentirano vrednovanje financijskih i poslovnih performanci projekata s ciljem praenja projektne izvedbe kao i kreiranja unapreenja budue financijske situacije projekta;

  sposobnost prikupljanja, analize i interpretacije javno prikupljenih informacija financijske prirode;

  SADRAJ KOLEGIJA

  Temeljne odrednice kompleksnosti ekonomije projekta: uloga i znaaj projekta u stvaranju ekonomske vrijednosti; podruje obuhvata ekonomije projekta i pripadajui alati upravljanja i odluivanja; Pozicioniranje i temeljne karakteristike projekta sa stajalita njegove ciljne funkcije: ciljna funkcija projekta; pravne, organizacijeske, tehniko-tehnoloke, ekonomske, raunovodstsvene i financijske karakteristike projekta; razgranienje ekonomskog, raunovodstvenog i financijskog aspekta projektnog poslovanja; Potreba za ustrojem i razvojem kontrolinga u projektu: kognitivno-teorijski model odreenje funkcije efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (uinkovitosti) projekta; nositelji aktivnosti i odgovornosti u rjeavanju upravljakih problema efektivnosti (djelotvornosti) i efikasnosti (uinkovitosti) projekta; pozicioniranje financijskog kontrolinga kao stune podrke projektnom menadmentu u rjeavanju upravljakih problema projekta; Analiza kompleksnosti i dinamike suvremenog projektnog okruenja: pojam i znaajke suvremenih uvjeta poslovanja (proces kompleksnosti, proces dinamike); ekonomske, socio-kulturne, tehniko-tehnoloke i politiko-pravne znaajke suvremenog projektnog okruenja; analiza konkurentskog projektnog okruenja (analiza strukturalnih elemenata industrijske grane); analiza eksternih potencijala projekta - utvrivanje efektivnog (djelotvornog) pozicioniranja projekta primjenom analize eksternih potencijala projektnog poslovanja; Holistiki pristup projektu: sistemski pristup u shvaanju projekta (sinergija VS enropija); tvrdi i meki potencijali projekta; analiza lanca vrijednosti projekta - utvrivanje uravnoteenosti resursa (fiziki, ljudski, financijski, informacijski) projekta; analiza internih potencijala projekta - utvrivanje efikasnog (uinkovitog) pozicioniranja projekta primjenom analize internih potencijala projektnog poslovanja; Kolokvij 1 utvrivanje efektivnog (djelotvornog) i efikasnog (uinkovitog) pozicioniranja projekta na temelju eksternih i internih potencijala projekta Pozicioniranje financija projekta i fundamentalne odluke financijske prirode: projekt kao financijski sustav; proces budetiranja kapitala (izbor investicijskog projekta), izvori financiranja projekta (izbor financijskih instrumenata) te upravljanje likvidnosti i solventnosti projekta (opcije upraljanja suficitom i/ili deficitom); Financijska okolina projekta: poslovna VS financijska okolina projekta; priroda financijskih poslovnih odnosa projekta s ekonomskim subjektima; temeljenje odrednice kompleksnosti financijskih trita; odreivanje trine vrijednosti novca i kapitala na financijskim tritima; koncept vremenske vrijednosti novca; Proces budetiranja kapitala: pojmovno odreenje i postupak procesa budetiranja kapitala; primjena metoda financijskog odluivanja za ocjenu financijske efikasnosti investicijskih projekata; Ilustrativni primjer: primjena metoda za ocjenu financijske efikasnosti investicijskih projekata Proces financiranja poslovanja projekta: pojmovno odreenje i faze procesa financiranja; determinante proces financiranja u uem smislu; eksterni i interni izvori financiranja projekta; strukture kapitala projekta (fiksni i varijabilni trokovi financiranjaprojekta);

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Ilustrativni primjer odreivanje optimalne strukture kapitala projekta (dvostruki efekt upotrebe financijske poluge) Upravljanje likvidnou projekta: Neto radni kapital VS obrtni kapital; Proces upravljanja obrtnim kapitalom; Poslovni VS novani ciklus; Postupak upravljanja novanim tokovima projekta; Ilustrativni primjer izrada novanog prorauna projekta i kratkoronog financijskog plana; Kolokvij 2 primjena fundamentalnih financijskih odluka na projektu Kontroling ekonomskog toka projekta projekt kao ekonomski sustav: procjena prihoda, trokova i profita projekta; primjena modela toke pokria u ocjeni efikasnosti (uinkovitosti) projekta; Kontroling raunovodstvenog toka projekta projekt kao raunovodstveni sustav: izrada proforma financijskih izvjetaja projekta; Kontroling financijskog toka projekta projekt kao financijski sustav: izrada novanog prorauna i kratkoronog financijskog plana za procjenu novanih primitaka, novanih izdataka i novanih tokova projekta i definiranje upravljakih opcija upravljanja suficitom i deficitom; Analiza financijske situacije projekta: uloga i znaaj financijske analize u ocjeni financijske situacije projekta; iustrativni primjer vrednovanja financijskih i poslovnih performanci projekta primjenom tehnika financijske analize; Kolokvij 3 utvrivanje efektivnosti i efikasnosti ekonomskog, raunovodstvenog i financijskog toka projekta te ocjena njegovih poslovnih i financijskih preformansi primjenom tehnika financijske analize

  4.27 Modeliranje poslovnih procesa

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE

  napredno poznavanje strukture i namjene poslovnih procesa, to omoguava ovom profilu studenata kvalitetnije sudjelovanje u definiranju i modeliranju novih te izmjeni ili nadogradnji postojeih poslovnih procesa,

  razumijeti, nabrojati i opisati metode modeliranja poslovnih procesa (prepoznati slinosti pojedinih procesa s analiziranim sluajevima iz prakse),

  znanja i vjetine artikuliranja poslovnih zahtjeva vezane uz konkretne poslovne procese

  (definiranje as is i to be procesa i izrada modela procesa).

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Nakon uspjeno poloenog kolegija Modeliranje poslovnih procesa student bi trebao imati teorijska znanja vie razine razumijevanja namjene i metodologije modeliranja poslovnih procesa. Od studenta se oekuje poznavati osnovu strukturu procesa, njegove elemente, nain prikaza procesa. Razumjeti, pojasniti i saeti razliite metoda modeliranja poslovnih procesa te znati primijeniti steena znanja na konkretnom poslovnom procesu (definirati as is i to be poslovni proces, uz podrku modeliranja). Imati znanja i vjetine sudjelovanja u analizi poslovnih procesa

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u ciljeve predavanja i ishode uenja u ovom kolegiju, osnovne informacije. Uvodno predavanje o poslovnim procesima. to je poslovni proces? ivotni ciklus poslovnih procesa. Gdje zapoinje poslovni proces? Metode i namjena modeliranja poslovnog procesa. Osnovni elementi modela poslovnih procesa. Klasifikacija procesnih modela. Sluajevi iz prakse primjena poslovnog modeliranja. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Metodologije modeliranja poslovnih procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Tehnike modeliranja poslovnih procesa (Event driven process, Role activity diagrams, Role interaction diagram, Gantt, IDEF, Object oriented methods, Workflow technique i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje nauenog. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 1. kolokvij Tehnike modeliranja poslovnih procesa (Event driven process, Role activity diagrams, Role interaction diagram, Gantt, IDEF, Object oriented methods, Workflow technique i dr.). Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Tipina podruja procesnih inovacija - analiza sluajeva iz prakse. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Analiza postojeih as-is procesa i definicija buduih procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Business Process Modeling (BPM) alati. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Case study primjer modeliranja poslovnog procesa. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. Ponavljanje prije kolokvija. Prezentacije i izlaganje seminara na seminarskoj nastavi. 2. kolokvij

  4.28 e-Uprava

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Po uspjenom zavretku programa student bi trebao moi:

  Savladati osnovna procesna pravila upravnog postupka

  Poznavati organizaciju dravne uprave

  Poznavati elektronika pravila komuniciranja u upravnom postupku te sigurnost elektronike

  komunikacije u upravnom ili izvanupravnom postupku

  Posebna razrada EDI-ja kao C2G i obrnuto

  Koristiti u radu e-isprave, uz prethodno steena informatika znanja

  Utvrditi znaenje interoperabilnosti elektronikih isprava i njihovih formata kao i nain

  potpisivanja elektronikih isprava koje izdaju dravna tijela

  Argumentirati tehnike nedostatke informacijskih sustava u javnoj upravi,

  Analizirati elemente interoperabilnosti informacijskih sustava u javnoj upravi,

  Argumentirati webocentrinost informacijskih sustava u kontekstu e-uprave (HR e-Graani)

  Komparirati i analizirati informatizaciju e-uprave zemalja EU i HR

  KOMPETENCIJE ZA TRITE RADA

  Osposobljenost za radi i poslovanje elektronikim putem uz poznavanje pravnih posljedica radnji poduzetih u elektronikim miedijima komuniciranja (raunala ali i smart telefoni) u upravnim ili izvanupravnim postupcima

  SADRAJ KOLEGIJA

  Uvod u upravno pravo i upravni postupak. Uvod u organizaciju pravosua i dran e-uprave. Elektronika komunikacija u upravnom postupku.

 • VELEUILITE s pravom javnosti Baltazar Zaprei Preddiplomski struni studij INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

  Elektronike isprave i njihovo potpisivanje u upravnom i izvanupravnom postupku. Elektronike isprave i njihovo koritenje u drugim postupcima pred dravnim tijelima, posebno kazneni i parnini postupak. Sigurnost elektronike komunikacije u zakonom reguliranim postupcima. Primjena Zakona o elektronikoj ispravi. Uloga elektronike isprave u javnoj nabavi perspektiva EU. Elektroniki potpis pravnih osoba. Kolokvij 1

  Upravljanje informatizacijom te provoenje informatizacijskih modela za potrebe poslovnih informacijskih sustava dravne uprave. Modeli dravnih i upravnih informacijskih sustava unutar europske unije. Preporuke Ujedinjenih naroda kao i europske unije za informatizaciju i provoenje aktivnosti na realizaciji poslovnih informacijskih sustava dravne uprave. Moduli i procesi informacijskog sustava te podsustavi i veze meu podsustavima. Veze s okolinom i postojee stanje kao i mogunosti unaprijeenja postojeih poslovnih informacijskih sustava. Mrena i harverska infrastruktura nuna za razvoj poslovnih informacijskih sustava dravne uprave. Web 3.0 i interoperabilnost sustava javne uprave. Kolokvij 2

  4.29 Upravljanje rizicima

  ISHODI UENJA I KOMPETENCIJE Kolegij Upravljanje rizicima omoguuju studentima stjecanje znanja, razumijevanje i primjenu osnovnog kategorijalnog aparata iz podruja upravljanja rizicima koji se javlja pri rjeavanju konkretnih problema u praktinom djelovanju poduzea prilikom procesa poslovnog odluivanja u promijenjivoj i nepredvidivoj okolini. Poslije uspjenog polaganja ovog kolegija studentice/ti e biti sposobni: