of 14/14
ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Za razdoblje: IV.-VI.2011. i I.-VI.2011. ČATEKS 21.07.2011.

ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O …...gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna konkurentnost na tržištu. 11. Likvidnost: U prvom polugodištu likvidnost je nešto

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ČATEKS d.d. ČAKOVEC IZVJEŠTAJ UPRAVE O …...gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna...

 • ČATEKS d.d. ČAKOVEC

  IZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Za razdoblje: IV.-VI.2011. i I.-VI.2011.

  ČATEKS 21.07.2011.

 • 1. OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU

  ČATEKS je dioničko društvo za proizvodnju tkanine, umjetne kože, kućanskog rublja i proizvoda za šport i rekreaciju. Društvo je osnovana 1874.g., a registrirano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu Rješenjem broj Fi-2594/92. od 30. listopada 1992. godine. Usklađenjem Društva sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu 24.04.1996. godine (Rješenje Tt-95/1611-2) s matičnim brojem subjekta 070016015.

  Osnovni podaci o tvrtki Adresa: Zrinsko-Frankopanska 25, 40000 Čakovec, Hrvatska

  Telefon: Telefax:

  +385 (0) 40-379-444 +385 (0) 40-328-445 +385 (0) 40-379-412

  Adresa Internet stranice: www.cateks.hr

  Adresa elektroničke pošte: [email protected]

  Temeljni kapital: 73.860.300,00 kn

  Matični broj: OIB:

  03108252 16536095427

  Oznaka strukture vlasništva: 21 Žiro-račun: 2402006-1100028626 (Erste&Steiermärkische bank)

  Šifra djelatnosti: 1392 – Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda

  Broj zaposlenih: 383 (stanje na dan 30.06.2010.) Revizorska kuća: INVESTKONTAKT-REVIZIJA d.o.o., Zagreb Emisija dionice: CTKS-R-A Broj izdanih dionica: 246.201 Nominalna vrijednost dionice: 300,00 kn

  Burza: Zagrebačka burza d.d.

  Uprava – Direktor Društva: Damir Vitez, Rudolfa Horvata 28, 42000 Varaždin

  Nadzorni odbor

  Ime i prezime Funkcija Prebivalište

  1. Katarina Kupec Predsjednik Vinka Žganca 48, Čakovec 2. Antun Erent Član Antuna Augustinčića 27,Čakovec 3. Mladen Vidović Član Nikole Tesle 6, Mihovljan 4. Nenad Leček Član Stanka Vraza 7, Čakovec 5. Zdravko Pavelić Član Avenija V. Holjevca 16, Zagreb 6. Ivan Posarić Član Travnik 9, Čakovec 7. Ljiljana Žunek Član Dragoslavec 22, Dragoslavec

  http://www.cateks.hr/mailto:[email protected]

 • Deset najvećih dioničara na dan 30.06.2011. Dioničar Broj dionica (komada) Udio u vlasništvu (%)

  1. MTČ Tvornica čarapa d.d. 82.973 33,70 2. Hrvatski fond za privatizaciju 10.460 4,25 3. Vitez Damir 3.671 1,49 4. Erent Antun 2.201 0,89 5. Zagrebačka banka d.d – skrb.rn. 2.170 0,88 6. Tomić Božidar 1.552 0,63 7. Dolovski Tomo 1.326 0,54 8. Lisjak Zlatko 1.302 0,53 9. Posarić Ivan 1.276 0,52

  10. Kupec Katarina 1.271 0,52

  Vlastite dionice u temeljnom kapitalu

  21.435 8,71

  Ostali dioničari 116.564 47,35

  SVEUKUPNO 246.201 100,00

  2. ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI

  Tvrtka je investirala u novu opremu – Višefunkcionalni stroj za laminiranje i

  prevlačenje tvrtke Lacom. Radi se o opremi s kojom će tvrtka proširiti i modernizirati proizvodni asortiman u skladu s novim trendovima na tržištu. Proizvodnja višeslojnih laminiranih materijala predstavlja visoku tehnologiju i proizvode koji su vrlo visokog cjenovnog ranga (visoke dodane vrijednosti).

 • 3. POJAŠNJENJA I IZJAVE UPRAVE DIONIČKOG DRUŠTVA

  1. Podjela dionice: Nije bilo

  2. Zarada po dionici: Nije bilo

  3. Promjena vlasničke strukture: Nije bilo

  4. Pripajanja i spajanja: Nije bilo

  5. Neizvjesnost: Nema novih neizvjesnosti

  6. Rezultati poslovanja: Kreću se u okviru planiranih

  7. Prihodi po djelatnosti: Prodaja na inozemnom tržištu 29% veća u odnosu na isto razdoblje 2010. a na domaćem tržištu prodaja je veća za 74%. Ukupno prihod od prodaje je veći za 44% u odnosu na prvo polugodište 2010.

  8. Opis proizvoda i usluga: Proizvodnja tekstila, tehničke tkanine i konfekcioniranje

  9. Operativni i ostali troškovi: Troškovi sirovina i materijala veći su za 33% u odnosu na prvi kvartal 2010. Troškovi su rasli zbog većeg obima proizvodnje. Ostali troškovi su u okviru planiranih

  10. Dobit ili gubitak: Ostvareni gubitak posljedica je još uvijek snažnog utjecaja cijena sirovina na rezultat poslovanja. Tvrtka nije u mogućnosti s nižim cijenama povećati obim proizvodnje, a prema trenutnim ulaznim cijenama sirovina potrebno bi bilo i povećati cijene gotovih proizvoda čime bi se narušila cjenovna konkurentnost na tržištu.

  11. Likvidnost: U prvom polugodištu likvidnost je nešto slabija posebno zbog sporijeg plaćanja na domaćem tržištu.

  12. Promjene računovodstvene politike:

  Nije bilo

  13. Pravna pitanja Nema

 • 4. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE

  FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Prema našem saznanju, izvještaj od poslovodstva te skraćeni set financijskih izvještaja za drugo tromjesečje te prvo polugodište 2011. godine, sastavljen je uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja.

  U Čakovcu 21.07.2010. Direktor Društva Damir Vitez

 • 1.1.2011. do 30.06.2011.

  60

  20 Broj zaposlenih: 383(krajem izvještajnog razdoblja)

  NE 1392

  (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:

  M.P.

  Adresa e-pošte: [email protected]

  Prezime i ime: DAMIR VITEZ

  Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)2. Međuizvještaj poslovodstva,3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

  Telefon: 040379401 040328445

  Prilog 1.

  (osoba ovlaštene za zastupanje)

  (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

  Osoba za kontakt:

  Knjigovodstveni servis:

  ANTUN ERENT

  Šifra i naziv županije: MEĐIMURKSA

  Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:

  Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:

  Adresa e-pošte: [email protected]

  Internet adresa: www.cateks.hr

  Šifra i naziv općine/grada: ČAKOVEC

  Tvrtka izdavatelja: ČATEKS d.d.

  Poštanski broj i mjesto: 40000 ČAKOVEC

  Ulica i kućni broj: ZRINSKO-FRANKOPANSKA 25

  Osobni identifikacijski broj (OIB):

  16536095427

  Razdoblje izvještavanja:

  Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

  Matični broj (MB): 03108252

  Matični broj subjekta (MBS): 070016015

  mailto:[email protected]:[email protected]://www.cateks.hr/

 • AOPoznaka

  Prethodno razdoblje

  Tekuće razdoblje

  2 3 4

  001002 66.671.716 68.940.609003 830.740 726.898004 830.740 726.898005 0 0006 0 0007 0 0008 0 0009 0 0010 62.774.291 64.987.023011 22.610.793 22.610.793012 21.933.129 21.231.216013 17.296.814 16.168.661014 647.136 576.436015 0 0016 0 0017 286.419 4.399.917018 0 0019 0 0020 2.077.602 2.237.605021 0 0022 0 0023 5.000 5.000024 0 0025 0 0026 2.072.602 2.232.605027 0 0028 0 0029 989.083 989.083030 0 0031 989.083 989.083032 0 0033 0 0034 61.396.951 67.230.964035 30.089.198 37.339.695036 5.694.728 7.320.001037 6.096.513 10.154.212038 17.905.349 19.651.701039 279.350 128.737040 113.258 85.044041 0 0042 0 0043 24.785.143 28.893.771044 0 0045 22.718.772 26.190.388046 0 0047 119.340 128.007048 930.362 1.629.630049 1.016.669 945.746050 4.522.988 16.240051 0 0052 0 0053 0 0054 0 0055 0 0056 4.500.000 0057 22.988 16.240058 1.999.622 981.258059 63.406 0060 128.132.073 136.171.573061

  1

  A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITALB) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

  BILANCAstanje na dan 30.06.2011.

  Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVECNaziv pozicije

  4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 5. Nematerijalna imovina u pripremi 6. Ostala nematerijalna imovinaII. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)

  I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill

  5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 8. Ostala materijalna imovina

  1. Zemljište 2. Građevinski objekti 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

  3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično

  9. Ulaganje u nekretnineIII. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima

  2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 3. Ostala potraživanjaV. ODGOĐENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)

  7. Ostala dugotrajna financijska imovina 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjelaIV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika

  4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina

  I. ZALIHE (036 do 042) 1. Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi

  4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanjaIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)

  II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika

  5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

  1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 3. Sudjelujući interesi (udjeli) 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi

  D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODIE) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)F) IZVANBILANČNI ZAPISI

 • 062 78.079.013 76.734.025063 73.860.300 73.860.300064 0 0065 4.643.419 4.643.419066 1.032.827 1.032.827067 1.943.182 1.943.182068 2.531.437 2.531.437069 0 0070 4.198.847 4.198.847071 19.929.613 19.929.613072 -18.207.535 -20.354.319073 0 0074 18.207.535 20.354.319075 -2.146.784 -1.344.988076 0 0077 2.146.784 1.344.988078 0 0079 0 0080 0 0081 0 0082 0 0083 14.735.928 21.566.670084 0 0085 0 0086 14.029.747 20.860.489087 0088 0089 0090 0091 706.181 706.181092 0093 35.282.328 37.870.878094 0 0095 0 0096 17.901.106 15.689.077097 0 0098 14.755.609 19.795.158099 0 0100 0 0101 1.455.812 1.430.211102 828.213 789.467103 0 0104 0 0105 341.588 166.965106 34.804 0107 128.132.073 136.171.573108

  109110

  A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)

  PASIVA

  5. Ostale rezerveIV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)

  1. Zadržana dobit

  1. Zakonske rezerve2. Rezerve za vlastite dionice3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)4. Statutarne rezerve

  VII. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA (080 do 082) 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze

  2. Preneseni gubitakVI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)

  1. Dobit poslovne godine2. Gubitak poslovne godine

  3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove 5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima

  3. Druga rezerviranjaC) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično

  1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 4. Obveze za predujmove

  7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Ostale dugoročne obveze 9. Odgođena porezna obvezaD) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)

  9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 12. Ostale kratkoročne obveze

  5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 8. Obveze prema zaposlenicima

  G) IZVANBILANČNI ZAPISIDODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)A) KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice

  E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)

  2. Pripisano manjinskom interesuNapomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

 • AOPoznaka

  Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje2 3 4 5 6

  111 32.515.911 17.254.201 47.028.847 25.368.870112 32.157.415 17.066.493 46.372.935 25.168.411113 358.496 187.708 655.912 200.459114 36.106.695 18.043.862 47.546.675 26.316.881115 -2.829.719 86.813 -5.804.051 -1.764.095116 22.226.375 9.616.565 36.200.663 19.369.566117 19.024.185 7.374.701 29.648.090 13.771.017118 2.077.300 1.902.771 5.174.825 4.961.839119 1.124.890 339.093 1.377.748 636.710120 11.122.049 5.656.899 11.421.007 5.761.381121 7.058.845 3.597.832 7.374.464 3.717.134122 2.415.430 1.221.292 2.361.782 1.194.332123 1.647.774 837.775 1.684.761 849.915124 1.984.879 992.439 2.066.934 1.033.467125 3.333.735 1.526.041 3.563.835 1.879.868126 0 0 0 0127 0 0 0 0128 0 0 0 0129 0 0 0 0130 269.376 165.105 98.287 36.694131 356.405 209.174 374.710 176.771132 0 0 0 0133 339.078 202.675 328.404 165.131134 0 0 0 0135 0 0 0 0136 17.327 6.499 46.306 11.640137 1.168.202 670.131 1.201.870 583.069138 0 0 0 0139 1.168.202 670.131 1.201.870 583.069140 0 0 0 0141 0 0 0 0142 0 0 0 0143 0 0 0 0144 0 0 0 0145 0 0 0 0146 32.872.316 17.463.375 47.403.557 25.545.641147 37.274.897 18.713.993 48.748.545 26.899.950148 -4.402.581 -1.250.618 -1.344.988 -1.354.309149 0 0 0 0150 4.402.581 1.250.618 1.344.988 1.354.309151 0 0152 -4.402.581 -1.250.618 -1.344.988 -1.354.309153 0 0 0 0154 4.402.581 1.250.618 1.344.988 1.354.309

  Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVECNaziv pozicije

  1I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi

  Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje

  b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123) a) Neto plaće i nadnice

  II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala

  6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 7. Rezerviranja

  b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi

  3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)

  8. Ostali poslovni rashodiIII. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s

  V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODIVIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI

  1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 4. Ostali financijski rashodi

  2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)XII. POREZ NA DOBITXIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)

  1. Dobit razdoblja (149-151)

  IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)

  1. Dobit prije oporezivanja (146-147)

  2. Gubitak razdoblja (151-148)

  u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.RAČUN DOBITI I GUBITKA

 • 155 0 0 0 0156 0 0 0 0

  157 -4.402.581 -1.250.618 -1.344.988 -1.354.309158 0 0 0 0159 0 0 0 0160 0 0 0 0161 0 0 0 0162 0 0 0 0163 0 0 0 0164 0 0 0 0165 0 0 0 0166 0 0 0 0167 0 0 0 0168 -4.402.581 -1.250.618 -1.344.988 -1.354.309

  169 0 0 0 0170 0 0 0 0

  2. Pripisana manjinskom interesu

  I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

  II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

  DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

  1. Pripisana imateljima kapitala matice

  7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja

  1. Pripisana imateljima kapitala matice

  1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka

  2. Pripisana manjinskom interesu

  III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJAIV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAKV. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

  5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika

 • AOPoznaka

  Prethodno razdoblje

  Tekuće razdoblje

  2 3 4

  001 -4.402.581 -1.344.988002 1.984.879 2.066.934003 788.732 4.800.579004 0 0005 0 0006 54.857 63.406007 -1.574.113 5.585.931008009 1.908.883 4.108.628010 2.172.524 7.250.497011 0 34.804012 4.081.407 11.393.929013 0 0014 5.655.520 5.807.998

  015 0 0016 0 0017 0 0018 0 0019 0 0020 0 0021 286.837 4.175.824022 0 0023 0 0024 286.837 4.175.824025 0 0026 286.837 4.175.824

  027 0 0028 3.814.742 4.618.713029 1.104.950 4.506.748030 4.919.692 9.125.461031 0 0032 0 0033 0 0034 0 0035 0 160.003036 0 160.003037 4.919.692 8.965.458038 0 0039 0 0040 1.022.665 1.018.364041 1.865.005 1.999.622042 0 0043 1.022.665 1.018.364044 842.340 981.258

  Obveznik: ČATEKS d.d. ČAKOVEC

  IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metodau razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

  Naziv pozicije

  3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka

  1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija

  4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIHA2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

  I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha

  4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine

  NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata

  B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi

  2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH

  3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnostiVI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)

  3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi

  C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHC2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHUkupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)

  Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

  Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenataSmanjenje novca i novčanih ekvivalenata

 • AOPoznaka

  Prethodno razdoblje

  Tekuće razdoblje

  2 3 4

  001002003004005006 0 0007008009010011012013 0 0014 0 0015 0 0

  016017018019020021 0 0022023024025 0 0026 0 0027 0 0

  028029030031 0 0032033034035036037 0 0038 0 0039 0 0040 0 0041 0 0042043044045 0 0

  Obveznik: _____________________________________________________________

  IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metodau razdoblju __.__.____. do __.__.____.

  Naziv pozicije

  3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta 4. Novčani primici s osnove povrata poreza 5. Ostali novčani primiciI. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)

  1NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od kupaca 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.

  5. Novčani izdaci za poreze 6. Ostali novčani izdaciII. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH

  1. Novčani izdaci dobavljačima 2. Novčani izdaci za zaposlene 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta 4. Novčani izdaci za kamate

  3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnostiIII. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)

  A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata

  B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHB2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIHNOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata

  1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnostiIV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)

  2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti

  2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica

  Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

  Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenata

  VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIHC2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH

  Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

 • 1.1.2011 doAOP

  oznakaPrethodna

  godinaTekuća godina

  2 3 4001 73.860.300 73.860.300002 0 0003 4.643.419 4.643.419004 -18.207.535 -20.354.319005 -2.146.784 -1.344.988006 19.929.613 19.929.613007 0 0008 0 0009 0 0010 78.079.013 76.734.025011 0 0012 0 0013 0 0014 0 0015 0 0016 0 0017 0 0

  018 0 0019 0 0

  17 a. Pripisano imateljima kapitala matice17 b. Pripisano manjinskom interesu

  Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

  IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

  15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja16. Ostale promjene kapitala17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)

  11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje12. Tekući i odgođeni porezi (dio)

  3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine

  13. Zaštita novčanog tijeka14. Promjene računovodstvenih politika

  7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)

  za razdoblje od 30.6.2011

  Naziv pozicije

  1 1. Upisani kapital 2. Kapitalne rezerve

 • 1. PRIHODI OD PRODAJE u 000 knI.-VI.2010. I.-VI.2011. Indeks

  Prihodi od prodaje na domaćem tržištu 10.741 18.722 174Prihodi od prodaje na inozemnom tržištu 21.416 27.651 129Ukupno 32.157 46.373 144

  Tvrtka je je ostvarila rast prihoda od prodaje i na domaćem i na inozemnom tržištu.Na domaćem tržištu povećani rast prihoda (74%) posljedica je realizacije poslova po ugovorimas MORH-om i MUP-om, dok je rast prodaje na inozemnom tržištu (29%) temeljem na povećanojpotražnji za našim proizvodima od strane većih kupaca.Udio prodaje na inozemnom tržištu iznosi 60%.

  2. TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA u 000 knI.-VI.2010. I.-VI.2011. Indeks

  Troškovi sirovina 19.203 26.065 136Troškovi energije 3.023 3.583 119Ukupno 22.226 29.648 133

  Rast sirovina i energenata je bio manji od rasta prihoda od prodajeTvrtka još uvijek osjeća posljedice vrlo visokih cijena ulaznih sirovina i energenata koje se nisu mogle do kraja prevaliti na cijene finalnih proizvoda zbog čega ti troškovi i dalje imajuznačajan utjecaj na rezultate poslovanja. Značajnijim povećanjem cijena proizvoda tvrtka bi postala nekonkurentna na tržištu što bi imalo za posljedicu gubitak tržišta i veći negativan rezultat.

  Bilješke uz financijske izvještaje

  Izvještaj poslovodstva_30.06.2010Osnovni podaci o tvrtkiDeset najvećih dioničara na dan 30.06.2011.

  Obrazac TFI-POD_2QOPĆI PODACIBilancaRDGNT_INT_DPKBilješke

  2011-07-21T13:23:49+0200DAMIR VITEZ 11978.11979.13416.1