46
Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015 dr.zakon) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 i 83/2014 dr.zakon) i člana 41. Stav 1 tačka 2 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 20.08.2018.godine, donela ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE SJENICA ZA 2018. GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 2018.godinu (u daljem tekstru: budžet), sastoje se od: Iznos u dinarima A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi I primanja nefinansijske imovine 1.100.386.938.00 1.1.TEKUĆI PRIHODI u čemu: 1.100.386.938.00 - Budžetska sredstva 987.110.369.00 - Sredstva iz ostalih izvora 113.276.569.00 - Donacije 1.2.PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2. Ukupni rashodi I izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.TEKUĆI RASHODI u čemu 737.610.369.00 - Tekući budžetski rashodi 707.110.369.00 - Izdaci iz ostalih izvora 30.500.000.00 2.2.IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: 348.276.560.00 - Tekući budžetski izdaci 265.500.000.00 - Izdaci iz ostalih izvora - Donacije 82.776.560.00 BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 14.500.000.00 Izdaci za nabavku finansijske imovine UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 14.500.009.00 B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja 20,000,000.00 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina Izdaci za otplatu glavnice duga 35,000,000.00 NETO FINANSIRANjE -15,000,000.00

ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU …sjenica.rs/dokumenti/Budzet - 2018 - rebalans II - avgust.pdf · razvoj turizma poljoprivreda i ruralni razvoj za[tita +¯ivotne

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Na osnovu člana 43. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispravka, 108/2013, 142/2014 i 68/2015 dr.zakon) i člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007 i 83/2014 dr.zakon) i člana 41. Stav 1 tačka 2 Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica” broj 3/2009, 10/2010 i 7/2015), Skupština opštine Sjenica je na sednici održanoj 20.08.2018.godine, donela ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDžETU OPŠTINE SJENICA ZA 2018. GODINU I OPŠTI DEO Član 1. Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta opštine SJENICA za 2018.godinu (u daljem tekstru: budžet), sastoje se od: Iznos u dinarima A. RAČUN PRIHODA I PRIMANjA, RASHODA I IZDATAKA 1. Ukupni prihodi I primanja nefinansijske imovine 1.100.386.938.00 1.1.TEKUĆI PRIHODI u čemu: 1.100.386.938.00 - Budžetska sredstva 987.110.369.00 - Sredstva iz ostalih izvora 113.276.569.00 - Donacije 1.2.PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 2. Ukupni rashodi I izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.TEKUĆI RASHODI u čemu 737.610.369.00 - Tekući budžetski rashodi 707.110.369.00 - Izdaci iz ostalih izvora 30.500.000.00 2.2.IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u čemu: 348.276.560.00 - Tekući budžetski izdaci 265.500.000.00 - Izdaci iz ostalih izvora - Donacije 82.776.560.00 BUDžETSKI SUFICIT/DEFICIT 14.500.000.00 Izdaci za nabavku finansijske imovine UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT 14.500.009.00 B. RAČUN FINANSIRANjA Primanja od prodaje finansijske imovine Primanja od zaduživanja 20,000,000.00 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina Izdaci za otplatu glavnice duga 35,000,000.00 NETO FINANSIRANjE -15,000,000.00

OP[TI DEO Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181,100,386,938.00262,820,000.00192,220,000.000.0043,000,000.0015,600,000.00194,390,369.000.000.000.00643,176,569.000.000.00737,610,369.00189,994,069.00229,410,000.002,200,000.0073,500,000.0060,650,000.0058,710,000.0098,876,000.00348,276,560.000.000.000.0020,000,000.0020,000,000.000.000.0035,000,000.0035,000,000.000.000.000.000.000.003 - 1Prihodi i primanja, rashodi i izdaci bud`eta utvrdjeni su u slede}im iznosima:Opis Sredstva iz bud`eta31 2[ifra ekonomskeklasifikacijeUKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE1. Poreski prihodi 711.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 7111.2. Samodoprinos 7111801.3. Porez na imovinu 7131.4. Ostali poreski prihodi 7142. Neporeski prihodi, u ~emu: 74- pojedine vrste naknada sa odredjenom namenom (namenski prihodi)- prihodi od prodaje dobara i usluga3. Memorandumske stavke 774. Transferi 7335. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 8UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IFINANSIJSKE IMOVINE1.Teku}i rashodi 41.1. Rashodi za zaposlene 411.2. Kori{}enje roba i usluga 421.3. Otplata kamata 441.4. Subvencije 451.5. Socijalna za{tita iz bud`eta 471.6. Ostali rashodi u ~emu: 48+49 - sredstva rezervi2. Transferi 4633. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 54. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADU@IVANJA1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 922. Zadu`ivanje 912.1. Zadu`ivanje kod doma}ih kreditora 9112.2. Zadu`ivanje kod stranih kreditora 912OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE3. Otplata duga 613.1. Otplata duga doma}im kreditorima 6113.2. Otplata duga stranim kreditorima 6123.3. Otplata duga po garancijama 6134. Nabavka finansijske imovine 6211NERASPOREDJENI VI[AK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (Klasa 3 izvor 3finansiranja 13)NEUTRO[ENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 3(Klasa 3 izvor finansiranja 14)

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA1 39,200,000.002 152,000,000.003 3,530,000.004 134,960,000.005 41,000,000.006 16,000,000.007 138,700,000.008 83,931,881.009 92,106,000.0010 15,770,000.0011 71,000,000.0012 6,500,000.0013 44,501,905.0014 36,134,200.0015 221,531,187.0016 24,021,756.001,120,886,929.004 - 1^lan 2.Rashodi i izdaci iz ~lana 1. ove odluke koriste se za slede}e programe:PLAN PO PROGRAMIMA Iznos u dinarimaNaziv programaUkupno za BKSTANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJEKOMUNALNE DELATNOSTILOKALNI EKONOMSKI RAZVOJRAZVOJ TURIZMAPOLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJZA[TITA +¯IVOTNE SREDINEORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURAPRED[KOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJEOSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJESREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJESOCIJALNA I DE^JA ZA[TITAZDRAVSTVENA ZA[TITARAZVOJ KULTURE I INFORMISANJARAZVOJ SPORTA I OMLADINEOP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVEPOLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije 1 SKUP[TINA OP[TINEGlava 1.01 SKUPSTINA OPSTINE111 Izvr{ni i zakonodavni organi2101 PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.22111 2,563,060.00 2,563,060.001 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.04111 455,696.00 455,696.002 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00111 100,000.00 100,000.003 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.34111 3,900,000.00 3,900,000.004 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.02111 300,000.00 300,000.005 / 0 PA 0001 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.00111 50,000.00 50,000.006 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE SKUP[TINE111 7,368,756.00 7,368,756.00 1.01 SKUPSTINA OPSTINE 0.667,368,756.007,368,756.001 0.657,368,756.00 0.00 0.00 7,368,756.002 PREDSEDNIK OP[TINEGlava 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE111 Izvr{ni i zakonodavni organi2101 PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0002 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.68111 7,690,000.00 7,690,000.007 / 0 PA 0002 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.07111 860,000.00 860,000.008 / 0 6 - 1 - 1PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)RazdeoFunkc.kl.ProgramUkupno za glavuUkupno za razdeoRazdeoFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0002 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.02111 300,000.00 300,000.009 / 0 PA 0002 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.26111 3,000,000.00 3,000,000.0010 / 0 PA 0002 426000 MATERIJAL 0.01111 200,000.00 200,000.0011 / 0 PA 0002 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.06111 700,000.00 700,000.0012 / 0 PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE IZVR[NIH ORGANA111 12,750,000.00 12,750,000.00 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE 1.1412,750,000.0012,750,000.002 1.1312,750,000.00 0.00 0.00 12,750,000.003 OP[TINSKO VE]EGlava 3.01 OPSTINSKO VECE111 Izvr{ni i zakonodavni organi2101 PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0002 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.22111 2,549,400.00 2,549,400.0013 / 0 PA 0002 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.04111 453,600.00 453,600.0014 / 0 PA 0002 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00111 100,000.00 100,000.0015 / 0 PA 0002 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.04111 500,000.00 500,000.0016 / 0 PA 0002 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.02111 300,000.00 300,000.0017 / 0 PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE IZVR[NIH ORGANA111 3,903,000.00 3,903,000.00 3.01 OPSTINSKO VECE 0.353,903,000.003,903,000.003 0.343,903,000.00 0.00 0.00 3,903,000.006 - 1 - 2PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Ukupno za glavuUkupno za razdeoRazdeoFunkc.kl.ProgramUkupno za glavuUkupno za razdeo

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije 4 OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVOGlava 4.01 OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO330 Sudovi0602 PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0004 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.11330 1,228,500.00 1,228,500.0018 / 0 PA 0004 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.02330 220,500.00 220,500.0019 / 0 PA 0004 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00330 20,000.00 20,000.0020 / 0 PA 0004 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.00330 50,000.00 50,000.0021 / 0 PA 0004 426000 MATERIJAL 0.00330 40,000.00 40,000.0022 / 0 PA 0004 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.01330 180,000.00 180,000.0023 / 0 PA 0004 Ukupno - OP[TINSKO/GRADSKO PRAVOBRANILA[TVO330 1,739,000.00 1,739,000.00 4.01 OPSTINSKO JAVNO PRAVOBRANILASTVO 0.161,739,000.001,739,000.004 0.151,739,000.00 0.00 0.00 1,739,000.005 OP[TINSKA UPRAVAGlava 5.00 OPSTINSKA UPRAVA090 Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom mestu0901 PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DE^JA ZA[TITAPA 0001 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 0.71090 8,000,000.00 8,000,000.0024 / 0 PA 0001 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUD@ETA 0.89090 10,000,000.00 10,000,000.0025 / 0 PA 0002 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUD@ETA 4.46090 50,000,000.00 50,000,000.0026 / 0 PA 0005 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.26090 3,000,000.00 3,000,000.0027 / 0 6 - 1 - 3PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)RazdeoFunkc.kl.ProgramUkupno za glavuUkupno za razdeoRazdeoFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 Brojpozicije PA 0001 Ukupno - JEDNOKRATNE POMO]I I DRUGI OBLICI POMO]I090 18,000,000.00 18,000,000.00 PA 0002 Ukupno - PORODI^NI I DOMSKI SME[TAJ, PRIHVATILI[TA090 50,000,000.00 50,000,000.00 PA 0005 Ukupno - PODR[KA REALIZACIJI PROGRAMA CRVENOG KRST090 3,000,000.00 3,000,000.00 130 Op{te usluge0602 PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5.47130 61,312,465.00 61,312,465.0028 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.97130 10,876,862.00 10,876,862.0029 / 0 PA 0001 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.08130 1,000,000.00 1,000,000.0030 / 0 PA 0001 415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 0.21130 2,400,000.00 2,400,000.0031 / 0 PA 0001 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 0.08130 1,000,000.00 1,000,000.0032 / 0 PA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 1.07130 12,000,000.00 12,000,000.0033 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.07130 800,000.00 800,000.0034 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.65130 7,300,000.00 7,300,000.0035 / 0 PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.24130 2,700,000.00 2,700,000.0036 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.26130 3,000,000.00 3,000,000.0037 / 0 PA 0001 426000 MATERIJAL 0.89130 10,000,000.00 10,000,000.0038 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.62130 7,040,300.00 7,040,300.0039 / 0 PA 0001 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.17130 2,000,000.00 2,000,000.0040 / 0 PA 0001 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 0.04130 550,000.00 550,000.0041 / 0 PA 0001 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[ENJU SUDOVA 0.53130 6,000,000.00 6,000,000.0042 / 0 PA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1.80130 19,000,000.00 1,276,560.00 20,276,560.0043 / 0 6 - 1 - 4PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0001 512000 MA[INE I OPREMA 0.62130 7,000,000.00 7,000,000.0044 / 0 PA 0007 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.53130 6,000,000.00 6,000,000.0045 / 0 PA 0009 499120 Tekuca rezerva 0.71130 8,000,000.00 8,000,000.0046 / 0 PA 0010 499110 Stalna rezerva 0.31130 3,500,000.00 3,500,000.0047 / 0 PA 0014 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.35130 4,000,000.00 4,000,000.0048 / 0 PA 0014 484000 NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NASTALU USLED E 0.31130 3,500,000.00 3,500,000.0049 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADS130 153,979,627.00 1,276,560.00 155,256,187.00 PA 0007 Ukupno - FUNKCIONISANJE NACIONALNIH SAVETA NACIONA130 6,000,000.00 6,000,000.00 PA 0009 Ukupno - TEKU]A BUD+ÐETSKA REZERVA130 8,000,000.00 8,000,000.00 PA 0010 Ukupno - STALNA BUD+ÐETSKA REZERVA130 3,500,000.00 3,500,000.00 PA 0014 Ukupno - UPRAVLJANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA130 7,500,000.00 7,500,000.00 170 Transakcije javnog duga0602 PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0003 441000 OTPLATA DOMACIH KAMATA 0.17170 2,000,000.00 2,000,000.0050 / 0 PA 0003 444000 PRATECI TRO[KOVI ZADU@IVANJA 0.01170 200,000.00 200,000.0051 / 0 PA 0003 611000 OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA 3.12170 35,000,000.00 35,000,000.0052 / 0 PA 0003 Ukupno - SERVISIRANJE JAVNOG DUGA170 37,200,000.00 37,200,000.00 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURAPA 0002 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.02360 300,000.00 300,000.0053 / 0 PA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.00360 100,000.00 100,000.0054 / 0 6 - 1 - 5PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0002 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.62360 7,000,000.00 7,000,000.0055 / 0 PA 0002 512000 MA[INE I OPREMA 0.13360 1,500,000.00 1,500,000.0056 / 0 PA 0002 Ukupno - UPRAVLJANJE I ODR+ÐAVANJE SAOBRA]AJNE INF360 8,900,000.00 8,900,000.00 412 Op{ti poslovi po pitawu rada1501 PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJPA 0002 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGU 0.26412 3,000,000.00 3,000,000.0057 / 0 PA 0002 Ukupno - MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPO[LJAVANJA412 3,000,000.00 3,000,000.00 1501 PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJPR 1501-01 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGU 0.04412 530,000.00 530,000.0058 / 0 PR 1501-01 Ukupno - STRU^NO OSPOSOBLJAVANJE U OP[TINI SJENICA412 530,000.00 530,000.00 421 Poqoprivreda0101 PROGRAM 5 - POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJPA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.08421 1,000,000.00 1,000,000.0059 / 0 PA 0001 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 3.56421 40,000,000.00 40,000,000.0060 / 0 PA 0001 Ukupno - PODR[KA ZA SPROVODJENJE POLJOPRIVREDNE PO421 41,000,000.00 41,000,000.00 451 Drumski saobracaj0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURAPA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.29451 3,300,000.00 3,300,000.0061 / 0 PA 0002 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 3.56451 40,000,000.00 40,000,000.0062 / 0 PA 0002 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 7.13451 80,000,000.00 80,000,000.0063 / 0 PA 0002 Ukupno - UPRAVLJANJE I ODR+ÐAVANJE SAOBRA]AJNE INF451 123,300,000.00 123,300,000.00 6 - 1 - 6PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije 0701 PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURAPR 0701-01 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.58451 6,500,000.00 6,500,000.0064 / 0 PR 0701-01 Ukupno - REKONSTRUKCIJA MOSTA NA GRABOVICI451 6,500,000.00 6,500,000.00 473 Turizam1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMAPA 0001 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 0.13473 1,500,000.00 1,500,000.0065 / 0 PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA473 1,500,000.00 1,500,000.00 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMAPR 1502-P5 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 2.89473 10,400,000.00 22,000,000.00 32,400,000.0065 / 1 PR 1502-04 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1.60473 8,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.0066 / 0 PR 1502-04 Ukupno - PODIZANJE KAPACITETA SKI CENTRA +ÐARI473 8,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 PR 1502-P5 Ukupno - LETNjI SADRZAJ NA SKI CENTRU ZARI473 10,400,000.00 22,000,000.00 32,400,000.00 510 Upravqawe otpadom0401 PROGRAM 6 - ZA[TITA +ÐIVOTNE SREDINEPA 0005 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.53510 6,000,000.00 6,000,000.0067 / 0 PA 0006 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.08510 1,000,000.00 1,000,000.0068 / 0 PA 0005 Ukupno - UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM510 6,000,000.00 6,000,000.00 PA 0006 Ukupno - UPRAVLJANJE OSTALIM VRSTAMA OTPADA510 1,000,000.00 1,000,000.00 520 Upravqawe otpadnim vodama0401 PROGRAM 6 - ZA[TITA +ÐIVOTNE SREDINEPA 0004 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.17520 2,000,000.00 2,000,000.0069 / 0 6 - 1 - 7PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)ProgramFunkc.kl.ProgramProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0004 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.44520 5,000,000.00 5,000,000.0070 / 0 PA 0004 Ukupno - UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA520 7,000,000.00 7,000,000.00 540 Za{tita biqnog i `ivotiwskog sveta i krajolika1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTIPA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.17540 2,000,000.00 2,000,000.0071 / 0 PA 0003 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.07540 12,000,000.00 12,000,000.0072 / 0 PA 0004 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.22540 2,500,000.00 2,500,000.0073 / 0 PA 0004 484000 NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NASTALU USLED E 0.22540 2,500,000.00 2,500,000.0074 / 0 PA 0005 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.04540 500,000.00 500,000.0075 / 0 PA 0006 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.13540 1,500,000.00 1,500,000.0076 / 0 PA 0002 Ukupno - ODR+ÐAVANJE JAVNIH ZELENIH POVR[INA540 2,000,000.00 2,000,000.00 PA 0003 Ukupno - ODR+ÐAVANJE ^ISTO]E NA POVR[INAMA JAVNE N540 12,000,000.00 12,000,000.00 PA 0004 Ukupno - ZOOHIGIJENA540 5,000,000.00 5,000,000.00 PA 0005 Ukupno - UREDJIVANJE, ODR+ÐAVANJE I KORI[]ENJE PIJ540 500,000.00 500,000.00 PA 0006 Ukupno - ODR+ÐAVANJE GROBALJA I POGREBNE USLUGE540 1,500,000.00 1,500,000.00 1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTIPR 1102-01 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4.90540 18,000,000.00 37,000,000.00 55,000,000.0077 / 0 PR 1102-01 Ukupno - REKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACE540 18,000,000.00 37,000,000.00 55,000,000.00 560 ZaÐtita Ðivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu0401 PROGRAM 6 - ZA[TITA +ÐIVOTNE SREDINEPA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.08560 1,000,000.00 1,000,000.0078 / 0 6 - 1 - 8PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.08560 1,000,000.00 1,000,000.0079 / 0 PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE ZA[TITOM +ÐIVOTNE SREDINE560 2,000,000.00 2,000,000.00 620 Razvoj zajednice1101 PROGRAM 1 - STANOVANJE, URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJEPA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.04620 500,000.00 500,000.0080 / 0 PA 0002 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.04620 500,000.00 500,000.0081 / 0 PA 0003 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.35620 4,000,000.00 4,000,000.0082 / 0 PA 0003 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.22620 2,500,000.00 2,500,000.0083 / 0 PA 0003 512000 MA[INE I OPREMA 0.15620 1,700,000.00 1,700,000.0084 / 0 PA 0003 541000 ZEMLJI[TE 2.67620 30,000,000.00 30,000,000.0085 / 0 PA 0001 Ukupno - PROSTORNO I URBANISTI^KO PLANIRANJE620 500,000.00 500,000.00 PA 0002 Ukupno - SPROVODJENJE URBANISTI^KIH I PROSTORNIH P620 500,000.00 500,000.00 PA 0003 Ukupno - UPRAVLJANJE GRADJEVINSKIM ZEMLJI[TEM620 38,200,000.00 38,200,000.00 630 Vodosnabdevawe1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTIPA 0008 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 1.51630 17,000,000.00 17,000,000.0086 / 0 PA 0008 451000 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG 2.85630 32,000,000.00 32,000,000.0087 / 0 PA 0008 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 1.33630 15,000,000.00 15,000,000.0088 / 0 PA 0008 Ukupno - UPRAVLJANJE I SNABDEVANJE VODOM ZA PI]E630 64,000,000.00 64,000,000.00 6 - 1 - 9PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije640 Ulicna rasveta1102 PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTIPA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 0.62640 7,000,000.00 7,000,000.0089 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.13640 1,500,000.00 1,500,000.0090 / 0 PA 0001 426000 MATERIJAL 0.08640 1,000,000.00 1,000,000.0091 / 0 PA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.22640 2,500,000.00 2,500,000.0092 / 0 PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE/ODR+ÐAVANJE JAVNIM OSVETLJENJ640 12,000,000.00 12,000,000.00 740 Usluge javnog zdravstva1801 PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA ZA[TITAPA 0001 464000 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGU 0.53740 6,000,000.00 6,000,000.0093 / 0 PA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.04740 500,000.00 500,000.0094 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTV740 6,000,000.00 6,000,000.00 PA 0002 Ukupno - MRTVOZORSTVO740 500,000.00 500,000.00 810 Usluge rekreacije i sporta1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINEPA 0001 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.89810 10,000,000.00 10,000,000.0095 / 0 PA 0001 Ukupno - PODR[KA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA810 10,000,000.00 10,000,000.00 820 Usluge kulture1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAPA 0004 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.08820 1,000,000.00 1,000,000.0096 / 0 PA 0005 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.08820 1,000,000.00 1,000,000.0097 / 0 6 - 1 - 10PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 Brojpozicije PA 0004 Ukupno - OSTVARIVANJE I UNAPREDJIVANJE JAVNOG INTE820 1,000,000.00 1,000,000.00 PA 0005 Ukupno - UNAPREDJENJE JAVNOG INFORMISANJA NA JEZIC820 1,000,000.00 1,000,000.00 840 Verske i ostale usluge zajednice1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAPA 0003 481000 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 0.89840 10,000,000.00 10,000,000.0098 / 0 PA 0003 Ukupno - UNAPREDJENJE SISTEMA O^UVANJA I PREDSTAVL840 10,000,000.00 10,000,000.00 911 Pred{kolsko obrazovawe2001 PROGRAM 8 - PRED[KOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJEPA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.26911 3,000,000.00 3,000,000.00101 / 1 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PRED[KOLSKO911 3,000,000.00 3,000,000.00 912 Osnovno obrazovawe2002 PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJEPA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 1.56912 17,500,000.00 17,500,000.0099 / 0 PA 0001 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 6.65912 74,606,000.00 74,606,000.00100 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE OSNOVNIH [KOLA912 92,106,000.00 92,106,000.00 920 Sredwe obrazovawe2003 PROGRAM 10 - SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJEPA 0001 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 1.40920 15,770,000.00 15,770,000.00101 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE SREDNJIH [KOLA920 15,770,000.00 15,770,000.00 5.00 OPSTINSKA UPRAVA 77.63870,162,187.0070,276,560.00799,885,627.00 6 - 1 - 11PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.ProgramFunkc.kl.ProgramUkupno za glavu

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicijeGlava 5.01 PRED[KOLSKA USTANOVA MASLA^AK911 PRED[KOLSKO OBRAZOVAWE2001 PROGRAM 8 - PRED[KOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJEPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4.86911 30,544,674.00 24,000,000.00 54,544,674.00102 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.57911 6,483,107.00 6,483,107.00103 / 0 PA 0001 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.03911 350,000.00 350,000.00104 / 0 PA 0001 415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 0.04911 500,000.00 500,000.00105 / 0 PA 0001 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 0.09911 1,034,100.00 1,034,100.00106 / 0 PA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 0.53911 6,000,000.00 6,000,000.00107 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.19911 2,200,000.00 2,200,000.00108 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.13911 1,500,000.00 1,500,000.00109 / 0 PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.06911 700,000.00 700,000.00110 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.03911 400,000.00 400,000.00111 / 0 PA 0001 426000 MATERIJAL 0.35911 4,000,000.00 4,000,000.00112 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.22911 2,500,000.00 2,500,000.00113 / 0 PA 0001 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 0.00911 10,000.00 10,000.00114 / 0 PA 0001 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[ENJU SUDOVA 0.00911 10,000.00 10,000.00115 / 0 PA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.01911 200,000.00 200,000.00116 / 0 PA 0001 512000 MA[INE I OPREMA 0.04911 500,000.00 500,000.00117 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE I OSTVARIVANJE PRED[KOLSKO911 56,931,881.00 24,000,000.00 80,931,881.00 5.01 PRED[KOLSKA USTANOVA MASLA^AK 7.2280,931,881.0024,000,000.0056,931,881.00 6 - 1 - 12PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramUkupno za glavu

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicijeGlava 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGI]820 USLUGE KULTURE1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.54820 6,082,755.00 6,082,755.00118 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.10820 1,152,900.00 1,152,900.00119 / 0 PA 0001 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.01820 150,000.00 150,000.00120 / 0 PA 0001 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 0.00820 100,000.00 100,000.00121 / 0 PA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 0.05820 600,000.00 600,000.00122 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00820 50,000.00 50,000.00123 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.17820 2,000,000.00 2,000,000.00124 / 0 PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.00820 100,000.00 100,000.00125 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.00820 100,000.00 100,000.00126 / 0 PA 0001 426000 MATERIJAL 0.01820 150,000.00 150,000.00127 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.07820 780,000.00 780,000.00127 / 1 PA 0001 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUD@ETA 0.00820 50,000.00 50,000.00128 / 0 PA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.00820 50,000.00 50,000.00129 / 0 PA 0001 512000 MA[INE I OPREMA 0.01820 150,000.00 150,000.00130 / 0 PA 0001 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 0.01820 200,000.00 200,000.00131 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE820 11,715,655.00 11,715,655.00 5.02 BIBLIOTEKA MUHAMED ABDAGI] 1.0511,715,655.0011,715,655.00 6 - 1 - 13PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramUkupno za glavu

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicijeGlava 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA820 USLUGE KULTURE1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.70820 7,859,250.00 7,859,250.00132 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.12820 1,407,000.00 1,407,000.00133 / 0 PA 0001 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.02820 250,000.00 250,000.00134 / 0 PA 0001 415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 0.01820 120,000.00 120,000.00135 / 0 PA 0001 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 0.01820 150,000.00 150,000.00136 / 0 PA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 0.04820 550,000.00 550,000.00137 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00820 80,000.00 80,000.00138 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.06820 750,000.00 750,000.00139 / 0 PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.01820 150,000.00 150,000.00140 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.02820 250,000.00 250,000.00141 / 0 PA 0001 426000 MATERIJAL 0.01820 160,000.00 160,000.00142 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.09820 1,020,000.00 1,020,000.00143 / 0 PA 0001 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 0.00820 90,000.00 90,000.00144 / 0 PA 0001 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[ENJU SUDOVA 0.00820 100,000.00 100,000.00145 / 0 PA 0001 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.06820 700,000.00 700,000.00146 / 0 PA 0001 512000 MA[INE I OPREMA 0.00820 100,000.00 100,000.00147 / 0 PA 0002 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.01820 200,000.00 200,000.00148 / 0 PA 0002 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.02820 250,000.00 250,000.00149 / 0 6 - 1 - 14PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.04820 450,000.00 450,000.00150 / 0 PA 0002 426000 MATERIJAL 0.01820 150,000.00 150,000.00151 / 0 PA 0001 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE820 13,736,250.00 13,736,250.00 PA 0002 Ukupno - JA^ANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNI^KOG820 1,050,000.00 1,050,000.00 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAPR 1201-01 421000 STALNI TRO[KOVI 0.04820 500,000.00 500,000.00152 / 0 PR 1201-01 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.04820 500,000.00 500,000.00153 / 0 PR 1201-01 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.17820 2,000,000.00 2,000,000.00154 / 0 PR 1201-01 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.23820 2,600,000.00 2,600,000.00155 / 0 PR 1201-01 426000 MATERIJAL 0.03820 400,000.00 400,000.00156 / 0 PR 1201-01 Ukupno - SJENI^KO KULTURNO LETO820 6,000,000.00 6,000,000.00 5.03 USTANOVA KULTURE SJENICA 1.8520,786,250.0020,786,250.00Glava 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU320 USLUGE PROTIVPO+ÐARNE ZA[TITE1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINEPA 0004 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.02320 300,000.00 300,000.00157 / 0 PA 0004 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.04320 500,000.00 500,000.00158 / 0 PA 0004 512000 MA[INE I OPREMA 0.08320 1,000,000.00 1,000,000.00159 / 0 PA 0004 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOV320 1,800,000.00 1,800,000.00 6 - 1 - 15PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)ProgramUkupno za glavuFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije810 USLUGE REKREACIJE I SPORTA1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINEPA 0004 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.82810 9,250,600.00 9,250,600.00160 / 0 PA 0004 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.15810 1,774,400.00 1,774,400.00161 / 0 PA 0004 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.03810 389,200.00 389,200.00162 / 0 PA 0004 415000 NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE 0.00810 100,000.00 100,000.00163 / 0 PA 0004 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 0.03810 420,000.00 420,000.00164 / 0 PA 0004 421000 STALNI TRO[KOVI 0.12810 1,350,000.00 1,350,000.00165 / 0 PA 0004 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.03810 350,000.00 350,000.00166 / 0 PA 0004 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.22810 2,540,000.00 2,540,000.00167 / 0 PA 0004 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.03810 360,000.00 360,000.00168 / 0 PA 0004 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.05810 600,000.00 600,000.00169 / 0 PA 0004 426000 MATERIJAL 0.09810 1,060,000.00 1,060,000.00170 / 0 PA 0004 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.12810 1,340,000.00 1,340,000.00171 / 0 PA 0004 472000 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUD@ETA 0.05810 600,000.00 600,000.00171 / 1 PA 0004 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 0.01810 200,000.00 200,000.00171 / 2 PA 0004 483000 NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[ENJU SUDOVA 0.07810 800,000.00 800,000.00171 / 3 PA 0004 Ukupno - FUNKCIONISANJE LOKALNIH SPORTSKIH USTANOV810 21,134,200.00 21,134,200.00 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINEPR 1301-01 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.08810 1,000,000.00 1,000,000.00172 / 0 PR 1301-01 512000 MA[INE I OPREMA 0.04810 500,000.00 500,000.00173 / 0 6 - 1 - 16PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Funkc.kl.ProgramProgram

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PR 1301-02 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00810 50,000.00 50,000.00174 / 0 PR 1301-02 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.10810 1,200,000.00 1,200,000.00175 / 0 PR 1301-02 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.01810 150,000.00 150,000.00176 / 0 PR 1301-03 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00810 100,000.00 100,000.00177 / 0 PR 1301-03 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.00810 100,000.00 100,000.00178 / 0 PR 1301-03 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.00810 100,000.00 100,000.00179 / 0 PR 1301-01 Ukupno - IZGRADNJA SKI CENTRA +ÐARI810 1,500,000.00 1,500,000.00 PR 1301-02 Ukupno - MOSI810 1,400,000.00 1,400,000.00 PR 1301-03 Ukupno - BIATLON KUPOVI810 300,000.00 300,000.00 5.04 USTANOVA ZA SPORT I REKREACIJU 2.3326,134,200.0026,134,200.00Glava 5.05 TURISTI^KA ORGANIZACIJA473 TURIZAM1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMAPA 0001 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.25473 2,835,000.00 2,835,000.00180 / 0 PA 0001 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.04473 525,000.00 525,000.00181 / 0 PA 0001 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.02473 300,000.00 300,000.00182 / 0 PA 0001 421000 STALNI TRO[KOVI 0.08473 1,000,000.00 1,000,000.00183 / 0 PA 0001 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.01473 200,000.00 200,000.00184 / 0 PA 0001 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.31473 3,500,000.00 3,500,000.00185 / 0 PA 0001 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.01473 200,000.00 200,000.00186 / 0 PA 0001 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 0.00473 100,000.00 100,000.00187 / 0 6 - 1 - 17PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Ukupno za glavuFunkc.kl.Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PA 0001 426000 MATERIJAL 0.12473 1,400,000.00 1,400,000.00188 / 0 PA 0001 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.03473 400,000.00 400,000.00189 / 0 PA 0001 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 0.03473 400,000.00 400,000.00190 / 0 PA 0001 512000 MA[INE I OPREMA 0.08473 1,000,000.00 1,000,000.00191 / 0 PA 0002 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.01473 200,000.00 200,000.00192 / 0 PA 0002 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.04473 500,000.00 500,000.00193 / 0 PA 0002 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.03473 400,000.00 400,000.00194 / 0 PA 0002 426000 MATERIJAL 0.07473 800,000.00 800,000.00195 / 0 PA 0002 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.04473 500,000.00 500,000.00196 / 0 PA 0002 512000 MA[INE I OPREMA 0.04473 500,000.00 500,000.00197 / 0 PA 0001 Ukupno - UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA473 11,860,000.00 11,860,000.00 PA 0002 Ukupno - PROMOCIJA TURISTI^KE PONUDE473 2,900,000.00 2,900,000.00 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMAPR 1502-01 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.13473 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00198 / 0 PR 1502-01 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.08473 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00199 / 0 PR 1502-01 426000 MATERIJAL 0.08473 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00200 / 0 PR 1502-02 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 4.90473 45,000,000.00 10,000,000.00 55,000,000.00201 / 0 PR 1502-P3 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00473 100,000.00 100,000.00202 / 0 PR 1502-P3 423000 USLUGE PO UGOVORU 0.26473 500,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00203 / 0 PR 1502-P3 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 0.17473 500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00204 / 0 PR 1502-P3 426000 MATERIJAL 0.10473 200,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00205 / 0 PR 1502-P3 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 0.13473 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00206 / 0 6 - 1 - 18PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Program

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICABrojpozicije PR 1502-P3 512000 MA[INE I OPREMA 0.17473 500,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00207 / 0 PR 1502-01 Ukupno - DANI SJENI^KE PITE473 2,000,000.00 1,500,000.00 3,500,000.00 PR 1502-02 Ukupno - IZGRADNJA ETNO-TURISTI^KOG KOMPLEKSA SJEN473 45,000,000.00 10,000,000.00 55,000,000.00 PR 1502-P3 Ukupno - PE[TERSKO POLJE473 2,300,000.00 7,500,000.00 9,800,000.00 5.05 TURISTI^KA ORGANIZACIJA 7.4183,060,000.0019,000,000.0064,060,000.00Glava 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA160 OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU0602 PROGRAM 15 - OP[TE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVEPA 0002 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 0.12160 1,359,160.00 1,359,160.00208 / 0 PA 0002 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 0.02160 236,840.00 236,840.00209 / 0 PA 0002 414000 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 0.00160 10,000.00 10,000.00210 / 0 PA 0002 421000 STALNI TRO[KOVI 0.00160 20,000.00 20,000.00211 / 0 PA 0002 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 0.00160 20,000.00 20,000.00212 / 0 PA 0002 426000 MATERIJAL 0.00160 10,000.00 10,000.00213 / 0 PA 0002 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 0.04160 500,000.00 500,000.00214 / 0 PA 0002 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 0.01160 180,000.00 180,000.00215 / 0 PA 0002 Ukupno - FUNKCIONISANJE MESNIH ZAJEDNICA160 2,336,000.00 2,336,000.00 5.06 MESNA ZAJEDNICA SJENICA 0.212,336,000.002,336,000.005 97.70981,849,613.00 0.00 113,276,560.00 1,095,126,173.001 1,120,886,929.00 100.000.001,007,610,369.00 113,276,560.00 6 - 1 - 19PLAN RASHODAPOSEBAN DEO StrukturaUkupnoSredstva izSredstva izSredstvaOpisEkonomPAFunkc ukl. ostalihsopstvenihizklasif/ %izvoraizvorabud`etaProjekat 0401(PR)Ukupno za glavuFunkc.kl.ProgramUkupno za glavuUkupno za razdeoUkupno za BK

PLAN RASHODA PO PROJEKTIMAZa period: 01.01.2018 - 31.12.2018BUD@ET OP[TINE SJENICA1 Naziv projekta0701 ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA 6,500,000.000701-01 6,500,000.0007011102 KOMUNALNE DELATNOSTI 55,000,000.001102-01 55,000,000.0011021201 RAZVOJ KULTURE I INFORMISANJA 6,000,000.001201-01 6,000,000.0012011301 RAZVOJ SPORTA I OMLADINE 1,500,000.001301-01 1,400,000.001301-02 300,000.001301-03 3,200,000.0013011501 LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ 530,000.001501-01 530,000.0015011502 RAZVOJ TURIZMA 3,500,000.001502-01 55,000,000.001502-02 18,000,000.001502-04 9,800,000.001502-P3 32,400,000.001502-P5 118,700,000.0015021 BUD@ET OP[TINE SJENICA 189,930,000.006 -3 - 1Iznos u dinarimaProgramUkupno za program:ProgramUkupno za program:ProgramUkupno za program:ProgramUkupno za program:ProgramUkupno za program:ProgramUkupno za program:Ukupno za BKREKONSTRUKCIJA MOSTA NA GRABOVICIORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNAINFRASTRUKTURAREKONSTRUKCIJA ZELENE PIJACEKOMUNALNE DELATNOSTISJENI^KO KULTURNO LETORAZVOJ KULTURE I INFORMISANJAIZGRADNJA SKI CENTRA +¯ARIMOSIBIATLON KUPOVI RAZVOJ SPORTA I OMLADINESTRU^NO OSPOSOBLJAVANJE U OP[TINI SJENICALOKALNI EKONOMSKI RAZVOJDANI SJENI^KE PITEIZGRADNJA ETNO-TURISTI^KOG KOMPLEKSA SJENI^KA KU]APODIZANJE KAPACITETA SKI CENTRA +¯ARIPE[TERSKO POLJELETNjI SADRZAJ NA SKI CENTRU ZARIRAZVOJ TURIZMA

1 BUD@ET OP[TINE SJENICA Do datuma: 13.390.000.00150,000,000.00 150,000,000.00711111 0.020.000.00200,000.00 200,000.00711121 0.360.000.004,000,000.00 4,000,000.00711122 0.980.000.0011,000,000.00 11,000,000.00711123 0.000.000.0010,000.00 10,000.00711146 0.000.000.0010,000.00 10,000.00711147 0.980.000.0011,000,000.00 11,000,000.00711181 0.040.000.00500,000.00 500,000.00711182 1.340.000.0015,000,000.00 15,000,000.00711191 0.040.000.00500,000.00 500,000.00711193 17.16192,220,000.000.000.00192,220,000.00711000 0.890.000.0010,000,000.00 10,000,000.00713121 0.890.000.0010,000,000.00 10,000,000.00713122 0.270.000.003,000,000.00 3,000,000.00713311 0.890.000.0010,000,000.00 10,000,000.00713420 0.450.000.005,000,000.00 5,000,000.00713421 0.450.000.005,000,000.00 5,000,000.00713423 3.8443,000,000.000.000.0043,000,000.00713000 1.340.000.0015,000,000.00 15,000,000.00714513 0.000.000.0050,000.00 50,000.00714543 0.040.000.00500,000.00 500,000.00714552 10 - 1PLAN PRIHODA1 7432 5 6Ekono-mska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Strukturaklasifi- Opis bud`eta sopstvenih iz ostalih u %kacija izvora izvoraPorez na zaradePorez na prihode od samostalnih delatnosti koji sePorez na prihode od samostalnih delatnosti koji sePorez na prihode od samostalnih delatnostiPorez na prihod od poljoprivrede i {umarstva, po rPorez na zemlji{teSamodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovuSamodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovuPorez na ostale prihodePorez na prihode sportista i sportskih strucnjakaPOREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKEPorez na imovinu (osim na zemlji{te, akcije i udelPorez na imovinu (osim na zemlji{te, akcije i udelPorez na naslede i poklon po re{enju Poreske upravPorez na kapitalne transakcijePorez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motorPOREZ NA IMOVINUKomunalna taksa za dr`anje motornih drumskih i priNaknada za promenu namene obradivog poljoprivrednoBoravi{na taksa

1 BUD@ET OP[TINE SJENICA Do datuma: 0.000.000.0050,000.00 50,000.00714562 1.3915,600,000.000.000.0015,600,000.00714000 1.070.000.0012,000,000.00 12,000,000.00716111 1.0712,000,000.000.000.0012,000,000.00716000 2.1424,000,000.000.000.00 24,000,000.00733100 40.790.000.00457,000,000.00 457,000,000.00733151 5.9047,189,300.000.0018,900,000.00 66,089,300.00733154 8.5842,087,269.000.0054,000,000.00 96,087,269.00733251 57.41643,176,569.00113,276,569.000.00529,900,000.00733000 0.090.000.001,000,000.00 1,000,000.00741511 0.090.000.001,000,000.00 1,000,000.00741522 0.090.000.001,000,000.00 1,000,000.00741526 0.180.000.002,000,000.00 2,000,000.00741531 0.455,000,000.000.000.005,000,000.00741000 0.040.000.00500,000.00 500,000.00742152 0.450.000.005,000,000.00 5,000,000.00742156 0.450.000.005,000,000.00 5,000,000.00742251 0.540.000.006,000,000.00 6,000,000.00742253 0.270.000.003,000,000.00 3,000,000.00742255 0.090.000.001,000,000.00 1,000,000.00742351 1.8320,500,000.000.000.0020,500,000.00742000 10 - 2PLAN PRIHODA1 7432 5 6Ekono-mska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Strukturaklasifi- Opis bud`eta sopstvenih iz ostalih u %kacija izvora izvoraPosebna naknada za za{titu i unapredenje `ivotne sPOREZ NA DOBRA I USLUGEKomunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prDRUGI POREZITekuci transferi od drugih nivoa vlastiNenamenski transferi od Republike u korist nivoa oTekuci namenski transferi, u u`em smislu, od RepubKapitalni namenski transferi, u u`em smislu, od ReTRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTINaknada za kori{cenje mineralnih sirovina i geoterSredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivredNaknada za kori{cenje {uma i {umskog zemlji{taKomunalna taksa za kori{cenje prostora na javnim pPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od davanja u zakup, odnosno na kori{cenjePrihodi ostvareni po osnovu pružanjaOp{tinske administrativne takseNaknada za uredivanje gradevinskog zemlji{taTaksa za ozakonjenje objekat u korist nivoa opstinPrihodi koje svojom delatno{cu ostvare organi i orPRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

1 BUD@ET OP[TINE SJENICA Do datuma: 0.360.000.004,000,000.00 4,000,000.00743324 0.000.000.0010,000.00 10,000.00743351 0.364,010,000.000.000.004,010,000.00743000 14.720.000.00164,880,369.00 164,880,369.00745151 14.72164,880,369.000.000.00164,880,369.00745000 1.790.000.0020,000,000.00 20,000,000.00911451 1.7920,000,000.000.000.0020,000,000.00911000 1,120,386,938.000.001,007,110,369.00 100.00113,276,569.00 10 - 3PLAN PRIHODA1 7432 5 6Ukupno:Ekono-mska Sredstva iz Sredstva iz Sredstva Ukupno Strukturaklasifi- Opis bud`eta sopstvenih iz ostalih u %kacija izvora izvoraPrihodi od novcanih kazni za prekr{aje, predvidenePrihodi od novcanih kazni izrecenih u prekr{ajnomNOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORISTOstali prihodi u korist nivoa op{tinaME[OVITI I NEODREžENI PRIHODIPrimanja od zadu`ivanja od poslovnih banaka u zemlPRIMANJA OD DOMACIH ZADU@IVANJA

133,274,864.00 24,000,000.00 157,274,864.00411000 24,445,905.00 0.00 24,445,905.00412000 2,449,200.00 0.00 2,449,200.00414000 3,120,000.00 0.00 3,120,000.00415000 2,704,100.00 0.00 2,704,100.00416000 165,994,069.00 24,000,000.00 189,994,069.00410000 29,020,000.00 0.00 29,020,000.00421000 22,870,000.00 0.00 22,870,000.00422000 38,890,000.00 3,000,000.00 41,890,000.00423000 42,810,000.00 2,000,000.00 44,810,000.00424000 69,250,000.00 0.00 69,250,000.00425000 20,070,000.00 1,500,000.00 21,570,000.00426000 222,910,000.00 6,500,000.00 229,410,000.00420000 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00441000 200,000.00 0.00 200,000.00444000 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00440000 73,500,000.00 0.00 73,500,000.00451000 73,500,000.00 0.00 73,500,000.00450000 98,876,000.00 0.00 98,876,000.00463000 9,530,000.00 0.00 9,530,000.00464000 14,740,300.00 0.00 14,740,300.00465000 123,146,300.00 0.00 123,146,300.00460000 60,650,000.00 0.00 60,650,000.00472000 60,650,000.00 0.00 60,650,000.00470000 33,050,000.00 0.00 33,050,000.00481000 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00482000 6,910,000.00 0.00 6,910,000.00483000 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00484000 47,210,000.00 0.00 47,210,000.00480000 3,500,000.00 0.00 3,500,000.00499110 11 - 1IZDACI BUD@ETA PO NAMENAMAOpis 51 2 3 4Ek. Sredstva iz Izdaci iz dodatnih Ukupnaklas. bud`eta prihoda organa sredstvaPLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH(ZARADE)SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERETPOSLODAVCASOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMANAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENENAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNIRASHODIRASHODI ZA ZAPOSLENESTALNI TRO[KOVITRO[KOVI PUTOVANJAUSLUGE PO UGOVORUSPECIJALIZOVANE USLUGETEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJEMATERIJALKORI[CENJE USLUGA I ROBAOTPLATA DOMACIH KAMATAPRATECI TRO[KOVI ZADU@IVANJAOTPLATA KAMATA I PRATECI TRO[KOVIZADU@IVANJASUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIMPREDUZECIMA I ORGSUBVENCIJETRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTIDOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOGSOCIJALNOG OSIGUOSTALE DOTACIJE I TRANSFERIDONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERINAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUD@ETASOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZA[TITADOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMAPOREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALINOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[ENJUSUDOVANAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETUNASTALU USLED EOSTALI RASHODIStalna rezerva

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00499120 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00490000 220,850,000.00 81,276,560.00 302,126,560.00511000 14,450,000.00 1,500,000.00 15,950,000.00512000 200,000.00 0.00 200,000.00515000 235,500,000.00 82,776,560.00 318,276,560.00510000 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00541000 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00540000 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00611000 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00610000 1,007,610,369.00 113,276,560.00 1,120,886,929.0011 - 2IZDACI BUD@ETA PO NAMENAMAOpis 51 2 3 4UkupnoEk. Sredstva iz Izdaci iz dodatnih Ukupnaklas. bud`eta prihoda organa sredstvaTekuca rezervaADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUD@ETA, ODDIREKTNIHZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTIMA[INE I OPREMANEMATERIJALNA IMOVINAOSNOVNA SREDSTVAZEMLJI[TEPRIRODNA IMOVINAOTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMAOTPLATA GLAVNICE

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA001 OS SVETOZAR MARKOVIC SJENICA 470,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 5,300,500.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 1,000,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 10,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 2,700,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 1,000,000.00463000 426000 MATERIJAL 100,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 500,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 11,280,500.00001 11,280,500.00OS SVETOZAR MARKOVIC SJENICA 14 - 1PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA002 OS 12 DECEMBAR SJENICA 940,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 7,200,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 3,400,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 300,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 400,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 300,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 2,000,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 15,050,000.00002 15,050,000.00OS 12 DECEMBAR SJENICA 14 - 2PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA003 OS BRANKO RADICEVIC STAVALJ 1,660,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 350,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 390,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,450,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 400,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 1,700,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 250,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 6,210,000.00003 6,210,000.00OS BRANKO RADICEVIC STAVALJ 14 - 3PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA004 O.S.B.JEDINSTVO-D.POLJANA 150,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,250,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 2,600,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 1,210,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 1,000,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 2,500,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI463000 10,720,000.00004 10,720,000.00O.S.B.JEDINSTVO-D.POLJANA 14 - 4PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA005 O.S.VUK KARADZIC KLADNICA 220,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 500,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 500,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 300,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 2,000,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 6,530,000.00005 6,530,000.00O.S.VUK KARADZIC KLADNICA 14 - 5PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA006 O.S.J.J. ZMAJ RAZDAGINJA 300,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 500,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 200,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 200,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 4,000,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI463000 7,710,000.00006 7,710,000.00O.S.J.J. ZMAJ RAZDAGINJA 14 - 6PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA007 O.S."R.B.-TRSO"K.BUNARI 645,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,720,500.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 3,000,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 200,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 500,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 200,000.00463000 426000 MATERIJAL 100,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 900,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 8,765,500.00007 8,765,500.00O.S."R.B.-TRSO"K.BUNARI 14 - 7PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA008 OS SVETI SAVA BARE 200,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 1,700,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 200,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 800,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 300,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 2,000,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 7,010,000.00008 7,010,000.00OS SVETI SAVA BARE 14 - 8PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA009 TEHNICKA SKOLA SJENICA 400,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 4,050,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 1,000,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 100,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 600,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 700,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 900,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 8,260,000.00009 8,260,000.00TEHNICKA SKOLA SJENICA 14 - 9PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA010 GIMNAZIJA "J.LOVIC"SJENICA 500,000.00463000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 4,500,000.00463000 421000 STALNI TRO[KOVI 300,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 200,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00463000 425000 TEKUCE POPRAVKE I ODR@AVANJE 200,000.00463000 426000 MATERIJAL 10,000.00463000 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 600,000.00463000 511000 ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00463000 512000 MA[INE I OPREMA463000 7,510,000.00010 7,510,000.00GIMNAZIJA "J.LOVIC"SJENICA 14 - 10PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA012 OS MIODRAG V. MATIC UZICE 18,000.00463000 422000 TRO[KOVI PUTOVANJA 655,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU463000 673,000.00012 673,000.00OS MIODRAG V. MATIC UZICE 14 - 11PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA014 CENTAR ZA SMEST.I DNEV.BOR. 327,000.00463000 463000 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000 327,000.00014 327,000.00CENTAR ZA SMEST.I DNEV.BOR. 14 - 12PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

Za period: 01.01.2018 - 31.12.20181 BUD@ET OP[TINE SJENICA015 SKOLA VELJKO RAMADANOVIC ZEMUN 330,000.00463000 423000 USLUGE PO UGOVORU463000 330,000.00015 330,000.00SKOLA VELJKO RAMADANOVIC ZEMUN 14 - 13PLAN RASHODA

OpisKonto PlaniranoUkupno za konto Ukupno za Rashod po

namenama

9 - 1 III IZVRŠAVANJE BUDŽETA Član 7. U skladu sa Zakonom o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 68/2015), broj zaposlenih kod korisnika budžeta ne može preći maksimalan broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme, i to: -_90 zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodređeno vreme; -_9 zaposlenih u lokalnoj administraciji na određeno vreme; - 38 zaposlenih u predškolskim ustanovama na neodređeno vreme; -_40 zaposlenih u predškolskim ustanovama na određeno vreme; -_11 zaposlenih u ustanovama kulture na neodređeno vreme; -_1 zaposlenih u ustanovama kulture na određeno vreme; U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana. Član 8. Za izvršavanje ove Odluke odgovoran je predsednik opštine - gradonačelnik. Naredbodavac za izvršenje budžeta je predsednik opštine - gradonačelnik. Član 9. Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac), odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima, preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budžetu. Član 10. Za zakonito i namensko korišćenje sredstava raspoređenih ovom Odlukom, pored funkcionera odnosno rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava, odgovoran je načelnik opštinske uprave (rukovodilac odeljenja ili službe u zavisnosti od načina organizovanja lokalne vlasti). Član 11. Organ uprave nadležan za finansije obavezan je da redovno prati izvršenje budžeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine - gradonačelnika (opštinsko - gradsko veće), a obavezno u roku od petnaest dana po isteku šestomesečnog, odnosno devetomesečnog perioda. U roku od petnaest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog člana, (opštinsko - gradsko veće) usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine. Izveštaj sadrži i odstupanja između usvojenog budžeta i izvršenja i obrazloženje velikih odstupanja. Član 12. Odluku o promeni aproprijacije iz opštih prihoda budžeta i prenosu aproprijacije u tekuću budžetsku rezervu, u skladu sa članom 61. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće.

9 - 2 Član 13. Rešenje o upotrebi tekuće budžetske i stalne budžetske rezerve na predlog organa uprave nadležnog za finansije donosi predsednik op[tine. Član 14. Odluku o otvaranju budžetskog fonda u skladu sa članom 64. Zakona o budžetskom sistemu donosi opštinsko - gradsko veće. Član 15. Opštinsko - gradsko veće odgovorno je za sprovođenje fiskalne politike i upravljanje javnom imovinom, prihodima i primanjima i rashodima i izdacima na način koji je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu. Ovlašćuje se predsednik opštine (gradonačelnik) da, u skladu sa članom 27ž Zakona o budžetskom sistemu, može podneti zahtev ministarstvu nadležnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrđenog deficita od 10%, ukoliko je rezultat realizacije javnih investicija. Član 16. Novčana sredstva budžeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budžeta, kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su uključeni u konsolidovani račun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom računu trezora. Član 17. Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u 2018. godini po posebnom aktu (rešenju) koji donosi predsednik opštine, na predlog nadležnog organa za finansije. Član 18. Obaveze koje preuzimaju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava moraju odgovarati aproprijaciji koja im je za tu namenu ovom odlukom odobrena i preneta. Izuzetno korisnici iz stava 1. ovog člana, u skladu sa članom 54. Zakona o budžetskom sistemu, mogu preuzeti obaveze po ugovoru koji se odnosi na kapitalne izdatke i zahteva plaćanje u više godina, na osnovu predloga organa nadležnog za poslove finansija, uz saglasnost opštinskog, odnosno gradskog veća, a najviše do iznosa iskazanih u planu kapitalnih izdataka. Korisnici budžetskih sredstava su obavezni, da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost organa nadležnog za finansije. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod izvršava iz sredstava budžeta i iz drugih prihoda, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz tih drugih izvora. Obaveze preuzete u 2017. godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini, a neizvršene u toku 2017. godine, prenose se u 2018. godinu i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija ovom odlukom. Član 19. Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene isključivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog računa trezora, osim ako je zakonom, odnosno aktom Vlade predviđen drugačiji metod.

9 - 3 Član 20. Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano. Plaćanje iz budžeta neće se izvršiti ukoliko nisu poštovane procedure utvrđene članom 56. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu. Član 21. Korisnici budžetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pružanju usluga ili izvođenju građevinskih radova, moraju da postupe u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, broj 124/2012, 14/2015 i 68/2015). Javna nabavka male vrednosti, u smislu člana 39. Zakona o javnim nabavkama smatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niža od 5.000.000.00 (pet miliona) dinara. Član 22. Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budžeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budžeta izvršavaće se po prioritetima, i to: obaveze utvrđene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava. Član 23. Sredstva raspoređena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budžeta, prenose se na osno-vu njihovog zahteva i u skladu za odobrenim kvotama u tromesečnim planovima budžeta. Uz zahtev, korisnici su dužni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje (kopije). Član 24. Novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora mogu se investirati u 2018. godini samo u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu, pri čemu su, u skladu sa istim članom Zakona, predsednik opštine, odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja. Član 25. Opštinsko - gradsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, uključujući i određene kriterijume za izvršenje tog programa, i o tome obavestiti skupštinu opštine. Korisnik budžetskih sredstava ne može, bez prethodne saglasnosti predsednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licima do kraja 2018. godine, ukoliko sredstva potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeđena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviđena za plate tom budžetskom korisniku i programom racionalizacije iz stava 1. ovog člana. Član 26. Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava u 2018. godini obračunatu ispravku vrednosti nefinansijske imovine iskazuju na teret kapitala, odnosno ne iskazuju rashod amortizacije i upotrebe sredstava za rad.

9 - 4 Član 27. Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, koji može da nastane usled neuravnoteženosti kretanja u prihodima i rashodima budžeta, predsednik opštine može se zadužiti u skladu sa odredbama člana 35. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/2005, 107/2009 i 78/2011). Član 28. Korisnici budžetskih sredstava preneće na račun izvršenja budžeta do 31. decembra 2017. godine, sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2017. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Odlukom o budžetu opštine _za 2018. godinu. Član 29. Izuzetno, u slučaju da se budžetu opštine iz drugog budžeta (Republike, Pokrajine, druge opštine) opredele aktom namenska transferna sredstva, uključujući i namenska transferna sredstva za nadoknadu šteta usled elementarnih nepogoda, kao i u slučaju ugovaranja donacije, čiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja ove odluke, organ uprave nadležan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu, u skladu sa članom 5. Zakona o budžetskom sistemu. Član 30. Plaćanje sa konsolidovanog računa trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava, u smislu Zakona o budžetskom sistemu, koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, neće se vršiti ukoliko ovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na način propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine opštine i ukoliko taj plan nisu dostavili Upravi za trezor. Član 31. U budžetskoj 2018. godini neće se vršti obračun i isplata božićnih, godišnjih i drugih vrsta naknada i bonusa predviđenih posebnim i pojedinačnim kolektivnim ugovorima, za direktne i indirektne korisnike sredstava budžeta, osim jubilarnih nagrada za zaposlene koje su to pravo stekli u 2018. godini. Član 32. Korisnik budžetskih sredstava, koji određeni rashod i izdatak izvršava iz drugih izvora prihoda i primanja, koji nisu opšti prihod budžeta (izvor 01 - Prihodi iz budžeta), obaveze može preuzimati samo do nivoa ostvarenja tih prihoda ili primanja, ukoliko je nivo ostvarenih prihoda i primanja manji od odobrenih aproprijacija. Korisnik budžetskih sredstava kod koga u toku godine dođe do umanjenja odobrenih aproprijacija iz razloga izvršenja prinudne naplate, za iznos umanjenja preduzeće odgovarajuće mere u cilju prilagođavanja preuzete obaveze, tako što će predložiti umanjenje obaveze, odnosno produženje ugovornog roka za plaćanje ili otkazati ugovor. Član 33. Prioritet u izvršavanju rashoda za robe i usluge korisnika budžetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove, troškove tekućih popravki i održavanja i materijal. Korisnici budžetskih sredstava dužni su da obaveze nastale po osnovu stalnih troškova, troškova tekućih popravki i održavanja, materijala, kao i po osnovu kapitalnih izdataka izmire u roku utvrđenom zakonom koji reguliše rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

9 - 5 Član 34. Ovu odluku objaviti u službenom glasilu opštine i dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove finansija. Član 35. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu opštine. Broj 06-17/2018-4 Muhedin Fijuljanin, dipl.polit. Predsednik Skupštine opštine