of 169 /169
1 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 1515 Na temelju ĉlanka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i ĉlanka 10. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrţanoj 2. lipnja 2011. godine donijela ODLUKU O DONOŠENJU MREŢE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, UĈENIĈKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA I. Donosi se Mreţa osnovnih i srednjih škola i uĉeniĉkih domova, kojom se utvrĊuju školske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje školske ustanove ostvaruju, ukljuĉujući i posebne programe za uĉenike s teškoćama. Mreţa iz stavka 1. ove toĉke sadrţana je u Prilogu 1. Mreţa osnovnih škola i Prilogu 2. Mreţa srednjih škola, uĉeniĉkih domova i programa obrazovanja, koji su sastavni dio ove Odluke. II. Mreţom iz toĉke I. ove Odluke utvrĊuju se postojeće školske ustanove (osnovne škole, osnovne i srednje škole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, škole za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama, gimnazije, strukovne i umjetniĉke škole, te uĉeniĉki domovi) i podruĉja na kojima se mogu osnovati nove školske ustanove ili uvesti novi obrazovni programi. III. Mreţa iz toĉke I. ove Odluke izmijenit će se na temelju izmijenjenih okolnosti koje predstavljaju elemente za izradu mreţe, kao što su naseljenost podruĉja na kojem djeluju školske ustanove, broj djece i demografska projekcija, geografski poloţaj, povijesno-kulturna viĊenja školstva u regiji, udaljenost školskih ustanova i potrebe trţišta rada. IV. U sluĉaju da je Mreţom iz toĉke I. ove Odluke utvrĊeno podruĉje na kojemu se moţe osnovati školska ustanova ili odobriti izvoĊenje novog obrazovnog programa, te u sluĉaju iz toĉke III. ove Odluke, školska ustanova, odnosno program, moći će se osnovati, odnosno izvoditi, ukoliko su ispunjene sve zakonske pretpostavke, te uzimajući u obzir potrebna financijska sredstva.

Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola

 • Author
  ngodang

 • View
  236

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Odluka o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola

 • 1

  VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

  1515

  Na temelju lanka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br.

  101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i lanka 10. stavka 3.

  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine, br. 87/2008,

  86/2009, 92/2010 i 105/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 2. lipnja

  2011. godine donijela

  ODLUKU

  O DONOENJU MREE OSNOVNIH I SREDNJIH KOLA,

  UENIKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA

  I.

  Donosi se Mrea osnovnih i srednjih kola i uenikih domova, kojom se utvruju kolske

  ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, sa svim njihovim objektima u kojima

  se provodi odgoj i obrazovanje, te programi obrazovanja koje kolske ustanove ostvaruju,

  ukljuujui i posebne programe za uenike s tekoama.

  Mrea iz stavka 1. ove toke sadrana je u Prilogu 1. Mrea osnovnih kola i Prilogu 2. Mrea

  srednjih kola, uenikih domova i programa obrazovanja, koji su sastavni dio ove Odluke.

  II.

  Mreom iz toke I. ove Odluke utvruju se postojee kolske ustanove (osnovne kole,

  osnovne i srednje kole s nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina, kole za odgoj i

  obrazovanje djece s tekoama, gimnazije, strukovne i umjetnike kole, te ueniki domovi)

  i podruja na kojima se mogu osnovati nove kolske ustanove ili uvesti novi obrazovni

  programi.

  III.

  Mrea iz toke I. ove Odluke izmijenit e se na temelju izmijenjenih okolnosti koje

  predstavljaju elemente za izradu mree, kao to su naseljenost podruja na kojem djeluju

  kolske ustanove, broj djece i demografska projekcija, geografski poloaj, povijesno-kulturna

  vienja kolstva u regiji, udaljenost kolskih ustanova i potrebe trita rada.

  IV.

  U sluaju da je Mreom iz toke I. ove Odluke utvreno podruje na kojemu se moe

  osnovati kolska ustanova ili odobriti izvoenje novog obrazovnog programa, te u sluaju iz

  toke III. ove Odluke, kolska ustanova, odnosno program, moi e se osnovati, odnosno

  izvoditi, ukoliko su ispunjene sve zakonske pretpostavke, te uzimajui u obzir potrebna

  financijska sredstva.

 • 2

  V.

  Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

  Klasa: 602-01/11-01/02

  Urbroj: 5030104-11-1

  Zagreb, 2. lipnja 2011.

  Predsjednica

  Jadranka

  Kosor, dipl. iur., v. r.

 • 3

  PRILOG 1.

  MREA OSNOVNIH KOLA

  I. MREA OSNOVNIH KOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ

  Mrea osnovnokolskih ustanova ureena je lankom 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u

  osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine br. 87/2008, 86/2009, 92/2010 i 105/2010).

  U svibnju 2010. godine Vlada Republike Hrvatske je donijela Plan provedbenih aktivnosti

  Programa gospodarskog oporavka, u kojemu je navedeno da e Ministarstvo znanosti,

  obrazovanja i porta izraditi prijedlog mree osnovnih i srednjih kola i mreu

  srednjokolskih programa, te je uputiti na usvajanje Vladi Republike Hrvatske.

  Cilj izrade novoga prijedloga mree je uspostava racionalne mree osnovnih kola i programa

  odgoja i obrazovanja, koje e biti dostupne uenicima, usmjerene na ope dobro svih

  sudionika i drutva u cjelini, kako bi se poboljala kvaliteta obrazovanja u funkciji kulture

  ivljenja i demokratskih naela te osiguralo pravo na obrazovanje za sve. Sukladno stratekim

  ciljevima Vlade Republike Hrvatske mreom se utvruju sadraji koji trebaju pridonijeti

  razvoju kvalitetnijega, dostupnijeg, prilagodljivijeg i uinkovitijeg sustava obrazovanja radi

  stvaranja intelektualnoga i radnoga ljudskog kapitala kao kljunog bogatstva hrvatske drave.

  Mreom osnovnokolskih ustanova, prema odredbama lanka 9. Zakona, utvruju se

  osnovnokolske ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na podruju za koje

  se mrea utvruje, sa svim njihovim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje,

  podrujima na kojima se moe osnovati kolska ustanova te programima odgoja i obrazovanja

  koje kolske ustanove ostvaruju, ukljuujui i posebne programe za uenike s tekoama.

  Mrea osnovnih kola ustrojava se na nain da zadovoljava iskazane potrebe utvrene

  sustavnim praenjem i predvianjem demografskih, gospodarskih i urbanistikih kretanja na

  podruju upanije, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih podruja,

  te ispunjava uvjete i mjerila propisana Dravnim pedagokim standardom osnovnokolskog

  sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/2008 i 90/2010).

  Mreom nisu predviena ukidanja osnovnih kola, ali je iskazana potreba osnivaa za

  osnivanjem novih osnovnih kola i programa, moguim promjenama osnivakih prava i

  statusnim promjenama podrunih kola koje mogu donositi osnivai, sukladno propisima.

  Podaci o kolama s prostornom prilagodbom, sa portskim dvoranama i produenim

  boravkom dostupni su na mrenim stranicama Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta.

  Donoenjem mree osnovnih kola postii e se sljedei uinci:

  mrea e udovoljiti zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnog podruja,

  mrea e zadovoljiti pedagoka mjerila i propisane standarde u odnosu na veliinu kola,

  rasprostranjenost i dostupnost obrazovnih programa, demografske uvjete, potrebe drutva i

  prostorno-tehnike, kadrovske i ostale didaktike uvjete,

  mrea e osigurati zatitu nacionalnih i lokalnih interesa,

  mrea e osigurati zadovoljavanje svih preduvjeta za uspjenu provedbu programa

  osnovnokolskog odgoja i obrazovanja.

 • 4

  1. Osnivai osnovnih kola u Republici Hrvatskoj

  Osnivai osnovnih kola su Vlada Republike Hrvatske, upanije, gradovi i opine, te druge

  pravne i fizike osobe.

  Popis osnivaa osnovnih kola u Republici Hrvatskoj po upanijama

  I. Zagrebaka upanija

  1. Zagrebaka upanija

  2. Grad Vrbovec

  3. Grad Velika Gorica

  4. Grad Zaprei

  5. Grad Samobor

  6. Grad Dugo Selo (osnovna glazbena kola)

  7. Grad Ivani Grad (osnovna glazbena kola)

  8. Grad Jastrebarsko (osnovna glazbena kola)

  II. Krapinsko-zagorska upanija

  1. Krapinsko-zagorska upanija

  2. Grad Krapina

  3. Opinu Stubike Toplice

  4. Grad Pregrada (osnovna i srednja glazbena kola)

  5. Ruica Gelo (osnovna glazbena kola)

  III. Sisako-moslavaka upanija

  1. Sisako-moslavaka upanija

  2. Grad Sisak

  3. Grad Kutina

  IV. Karlovaka upanija

  1. Karlovaka upanija

  2. Grad Karlovac

  V. Varadinska upanija

  1. Varadinska upanija

  2. Grad Varadin

  3. Grad Ludbreg (osnovna glazbena kola)

  4. Grad Novi Marof (osnovna glazbena kola)

  VI. Koprivniko-krievaka upanija

  1. Koprivniko-krievaka upanija

  2. Grad Koprivnica

 • 5

  3. Grad Krievci

  VII. Bjelovarsko-bilogorska upanija

  1. Bjelovarsko-bilogorska upanija

  2. Grad Bjelovar

  3. Grad Daruvar (osnovna i srednja glazbena kola)

  VIII. Primorsko-goranska upanija

  1. Primorsko-goranska upanija

  2. Grad Rijeka

  3. Crikvenica

  4. Grad Opatija

  5. Aleksandra Mati (osnovna glazbena kola)

  6. Ante Radni (osnovna glazbena kola)

  7. Denis Khermayer (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  8. Drutvo prijatelja waldorfske pedagogije (osnovna kola s alternativnim programom)

  9. Grad Mali Loinj (osnovna glazbena kola)

  10. Olivera Mirkovi (osnovna glazbena kola)

  IX. Liko-senjska upanija

  1. Liko-senjska upanija

  2. Grad Gospi

  X. Virovitiko-podravska upanija

  1. Virovitiko-podravska upanija

  2. Grad Virovitica

  3. Grad Slatina (osnovna glazbena kola)

  XI. Poeka-slavonska upanija

  1. Poeka-slavonska upanija

  2. Grad Poega

  3. Grad Pakrac

  4. Poeka Biskupija

  XII. Brodsko-posavska upanija

  1. Brodsko-posavska upanija

  2. Grad Slavonski Brod

  XIII. Zadarska upanija

  1. Zadarska upanija

  2. Grad Zadar

  3. Anka Mari i Dolores Mufa (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

 • 6

  4. Benediktinke svete Marije, Zadar (osnovna glazbena kola)

  XIV. Osjeko-baranjska upanija

  1. Vlada RH

  2. Osjeko-baranjska upanija

  3. Grad Osijek

  4. Grad Beli Manastir (osnovna glazbena kola)

  XV. ibensko-kninska upanija

  1. ibensko-kninska upanija

  2. Grad ibenik

  3. ibenska biskupija

  XVI. Vukovarsko-srijemska upanija

  1. Vukovarsko-srijemska upanija

  2. Grad Vinkovci

  XVII. Splitsko-dalmatinska upanija

  1. Splitsko-dalmatinska upanija

  2. Grad Split

  3. Grad Makarska

  4. Grad Omi (osnovna glazbena kola)

  5. Karmen Salei (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  6. eljko Jakus i Zoran etkovi (osnovna glazbena i plesno baletna kola)

  7. Vesna Glazba d.o.o. (osnovna glazbena kola u Puiima)

  XVIII. Istarska upanija

  1. Istarska upanija

  2. Grad Pula

  3. Grad Labin

  4. Grad Pazin

  5. Grad Pore

  6. Grad Rovinj

  7. Grad Umag

  8. Branka ervar (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  XIX. Dubrovako-neretvanska upanija

  1. Dubrovako-neretvanska upanija

  2. Grad Dubrovnik

  XX. Meimurska upanija

 • 7

  1. Meimurska upanija

  2. Grad akovec

  XXI. Grad Zagreb

  1. Grad Zagreb

  2. Dr. sc. Martin Tino asl (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  3. Udruga roditelja Maria Montessori Zagreb (osnovna kola s opeobrazovnim

  programom)

  4. Udruga roditelja i uitelja waldorfske kole u Zagrebu (osnovna kola s alternativnim

  opeobrazovnim programom)

  5. Vlatka Goevac (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  6. idovska vjerska zajednica Bet Izrael (osnovna kola s opeobrazovnim programom)

  7. Ladislav Rai (privatna glazbena kola)

 • 8

  2. Osnovne kole koje ostvaruju opeobrazovni program po upanijama

  I. ZAGREBAKA UPANIJA

  1. Osniva Zagrebaka upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Zagrebakoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA JOSIPA ZORIA, Dugo Selo

  2. OSNOVNA KOLA IVAN BENKOVI, Dugo Selo

  3. OSNOVNA KOLA URE DEELIA, Ivani Grad

  4. OSNOVNA KOLA STJEPANA BASARIEKA, Ivani Grad

  5. OSNOVNA KOLA JOSIPA BADALIA, Graberje Ivaniko

  6. OSNOVNA KOLA POSAVSKI BREGI, Posavski Bregi

  7. OSNOVNA KOLA LJUBO BABI, Jastrebarsko

  Podruna kola Cvetkovi

  Podruna kola Desinec

  Podruna kola Domagovi

  Podruna kola Petrovina

  Podruna kola Pleivica

  Podruna kola Gorica Svetojanska

  Podruna kola Volavje

  Podruna kola eglje

  8. OSNOVNA KOLA DRAGUTINA DOMJANIA, Sveti Ivan Zelina

  Podruna kola Komin

  Podruna kola Prepolno

  Podruna kola Radoie

  9. OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA ALSKOG, Donja Zelina

  Podruna kola Psarjevo

  Podruna kola Nespe

  10. OSNOVNA KOLA IVANA PERKOVCA, enkovec

  Podruna kola Drenje

  11. OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI, Prigorje Brdoveko

  Podruna kola Ladu

  12. OSNOVNA KOLA PAVAO BELAS, Brdovec

  13. OSNOVNA KOLA RUGVICA, Rugvica

 • 9

  14. OSNOVNA KOLA STJEPAN RADI, Bojakovina

  Podruna kola Lupoglav

  15. OSNOVNA KOLA PUA, Pua

  Podruna kola Dubravica

  16. OSNOVNA KOLA SVETA NEDJELJA, Sveta Nedelja

  Podruna kola Strmec

  Podruna kola Rakitje

  Podruna kola Kerestinec

  Podruna kola Rakov Potok

  17. OSNOVNA KOLA KLINA SELA, Klina Sela

  Podruna kola Kupinec

  Podruna kola Repie

  18. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Pisarovina

  Podruna kola Donja Kupina

  Podruna kola Bratina

  19. OSNOVNA KOLA KARDINAL ALOJZIJE STEPINAC, Krai

  Podruna kola Kostanjevac

  Podruna kola Prekrije

  Podruna kola Vukin ipak

  20. OSNOVNA KOLA GRADEC, Gradec

  Podruna kola Cugovec

  Podruna kola Haganj

  Podruna kola Repinec

  Podruna kola Tuenik

  21. OSNOVNA KOLA DUBRAVA, Dubrava

  Podruna kola Bol

  Podruna kola Farkaevac

  Podruna kola Nova Kapela

  22. OSNOVNA KOLA JAKOVLJE, Jakovlje

  Podruna kola Igrie

  Podruna kola Kraljev Vrh

  23. OSNOVNA KOLA BRAE RADIA, Klotar Ivani

  24. OSNOVNA KOLA MILKE TRNINE, Kri

  Podruna kola Novoselec

  25. OSNOVNA KOLA ANTE KOVAIA, Marija Gorica

 • 10

  26. OSNOVNA KOLA POKUPSKO, Pokupsko

  Podruna kola Hotnja

  27. OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA, Kravarsko

  Podruna kola Donji Hruevec

  Podruna kola Gornji Hruevec

  Podruna kola Kozjaa

  28. OSNOVNA KOLA BISTRA, Poljanica Bistranska

  Podruna kola Gornja Bistra

  Podruna kola Jablanovec

  29. OSNOVNA KOLA LUKA, Luka

  30. OSNOVNA KOLA BEDENICA, Bedenica

  2. Osniva Grad Samobor

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BOGUMILA TONIJA, Samobor

  Podruna kola Farkaevac

  Podruna kola Mirnovec

  2. OSNOVNA KOLA MIHAELA ILOBODA, Sveti Martin pod Okiem

  Podruna kola Klake

  Podruna kola Pavunjak

  3. OSNOVNA KOLA SAMOBOR, Samobor

  Podruna kola Celine

  Podruna kola Smerovie

  4. OSNOVNA KOLA RUDE, Rude

  Podruna kola Manja Vas

  5. OSNOVNA KOLA MILANA LANGA, Bregana

  Podruna kola Grdanjci

  Podruna kola Nori Selo

  Podruna kola Novo Selo

  3. Osniva Grad Velika Gorica

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKA, Velika Gorica

  Podruna kola Lukavec

  Podruna kola Dubranec

  Podruni odjeli Cerovski Vrh

 • 11

  2. OSNOVNA KOLA JURJA HABDELIA, Velika Gorica

  Podruna kola Velika Buna

  Podruni odjeli iljakovina

  3. OSNOVNA KOLA VUKOVINA, Vukovina

  Podruna kola Bukevje

  Podruna kola Buevec

  Podruna kola Mraclin

  Podruna kola Novo ie

  Podruna kola Rakitovec

  Podruni odjeli Veleevec

  4. OSNOVNA KOLA NIKOLE HRIBARA, Velika Gorica

  Podruna kola Gradii

  Podruna kola Donja Lomnica

  5. OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA, Velika Gorica

  6. OSNOVNA KOLA VELIKA MLAKA, Velika Mlaka

  Podruna kola Mievec

  7. OSNOVNA KOLA ITARJEVO, itarjevo

  4. Osniva Grad Zaprei

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA ANTUNA AUGUSTINIA, Zaprei

  2. OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA, Zaprei

  Podruna kola Pojatno

  3. OSNOVNA KOLA KUPLJENOVO, Kupljenovo

  Podruna kola Hruevec Kupljenski

  5. Osniva Grad Vrbovec

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. I. OSNOVNA KOLA VRBOVEC, Vrbovec

  Podruna kola Banovo

  Podruna kola Dijane

  Podruna kola Gornji Tkalec

  Podruna kola Preseka

  Podruna kola Rakovec

 • 12

  2. II. OSNOVNA KOLA VRBOVEC, Vrbovec

  Podruna kola Lonjica

  Podruna kola Negovec

  Podruna kola Poljana

  Podruna kola Poljanski Lug

  II. KRAPINSKO-ZAGORSKA UPANIJA

  1. Osniva Krapinsko-zagorska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Krapinsko-zagorskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DONJA STUBICA, Donja Stubica

  Podruna kola Lepa Ves

  Podruna kola Vuak

  2. OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA, Klanjec

  Podruna kola Luelnica

  3. OSNOVNA KOLA KSAVERA ANDORA GJALSKOG, Zabok

  Podruna kola Martinie

  Podruna kola pikovina

  4. OSNOVNA KOLA ZLATAR BISTRICA, Zlatar Bistrica

  5. OSNOVNA KOLA JANKA LESKOVARA, Pregrada

  Podruna kola Benkovo

  Podruna kola Gorjakovo

  Podruna kola Kostel

  Podruna kola Sopot

  Podruna kola Stipernica

  6. OSNOVNA KOLA BEDEKOVINA, Bedekovina

  Podruna kola Poznanovec

  7. OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA, Brestovec Orehoviki

  Podruna kola Orehovica

  8. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZORA, Budinina

  Podruna kola Hraina

  9. OSNOVNA KOLA URE PREJCA, Desini

  Podruna kola Velika Horvatska

  Podruna kola Vinagora

 • 13

  10. OSNOVNA KOLA URMANEC, urmanec

  Podruna kola Hromec

  Podruna kola Macelj

  Podruna kola Putkovec

  11. OSNOVNA KOLA MATIJE GUPCA, Gornja Stubica

  Podruna kola Dobri Zdenci

  Podruna kola Dubovec

  Podruna kola Hum Stubiki

  Podruna kola Sveti Matej

  12. OSNOVNA KOLA VIKTORA KOVAIA, Hum na Sutli

  Podruna kola Brezno

  Podruna kola Drukovec

  Podruna kola Lupinjak

  Podruna kola Prilin

  Podruna kola Taborsko

  13. OSNOVNA KOLA PAVLA TOOSA, Kraljevec na Sutli

  Podruna kola Radakovo

  14. OSNOVNA KOLA LIJEPA NAA, Tuhelj

  15. OSNOVNA KOLA KONJINA, Konjina

  Podruna kola Jertovec

  16. OSNOVNA KOLA KRAPINSKE TOPLICE, Krapinske Toplice

  Podruna kola Gregurovec

  Podruna kola Mala Erpenja

  17. OSNOVNA KOLA FRANJE HORVATA KIA, Lobor

  Podruna kola Petrova Gora

  18. OSNOVNA KOLA MAE, Mae

  Podruna kola Peraves

  19. OSNOVNA KOLA MARIJA BISTRICA, Marija Bistrica

  Podruna kola Globoec

  Podruna kola Laz Bistriki

  Podruna kola Selnica

  20. OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ, Mihovljan

  Podruna kola Novi Golubovec

  Podruna kola Gregurovec

 • 14

  21. OSNOVNA KOLA OROSLAVJE, Oroslavje

  Podruna kola Kruljevo Selo

  22. OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA, Petrovsko

  Podruna kola Slatina

  23. OSNOVNA KOLA SIDE KOUTI, Radoboj

  Podruni odjel Jazvine

  Podruni odjel emnica Gornja

  24. OSNOVNA KOLA SVETI KRI ZARETJE, Sveti Kri Zaretje

  Podruna kola Kozjak Zaretski

  Podruna kola Mirkovec

  Podruna kola Sekirie

  25. OSNOVNA KOLA VELIKO TRGOVIE, Veliko Trgovie

  Podruna kola Dubrovan

  Podruna kola Strmec

  26. OSNOVNA KOLA ANTE KOVAIA, Zlatar

  Podruna kola Donja Batina

  Podruna kola Martinina

  27. OSNOVNA KOLA BELEC, Belec

  Podruna kola Petruevec

  28. OSNOVNA KOLA GORNJE JESENJE, Gornje Jesenje

  29. OSNOVNA KOLA JOSIPA BROZA, Kumrovec

  2. Osniva Opina Stubike Toplice

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA STUBIKE TOPLICE, Stubike Toplice

  3. Osniva Grad Krapina

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA, Krapina

  Podruna kola Podgora

  Podruna kola karievo

  2. OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ, Krapina

  Podruna kola Donja emnica

  Podruna kola Lepajci

 • 15

  III. SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA

  1. Osniva Sisako-moslavaka upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Sisako-moslavakoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DVOR, Dvor

  Podruna kola Rujevac

  2. OSNOVNA KOLA GLINA, Glina

  Podruni odjel Viduevac

  Podruna kola Maja

  3. OSNOVNA KOLA DAVORINA TRSTENJAKA, Hrvatska Kostajnica

  Podruna kola Grabotani

  4. OSNOVNA KOLA NOVSKA, Novska

  Podruna kola Brestaa

  Podruna kola Broice

  Podruna kola Stari Grabovac

  5. OSNOVNA KOLA RAJI, Raji

  6. OSNOVNA KOLA PETRINJA, Petrinja

  Podruna kola Hrastovica

  7. OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA, Petrinja

  Podruna kola eko Selo

  8. OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA, Petrinja

  Podruna kola Moenica

  Podruna kola Mala Gorica

  9. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Gora

  Podruna kola Nebojan

  10. OSNOVNA KOLA GVOZD, Gvozd

  11. OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, Lipovljani

  Podruna kola Kozarice

  Podruna kola Kraljeva Velika

  Podruna kola Nova Subocka

  Podruna kola Piljenice

  Podruna kola Stara Subocka

 • 16

  12. OSNOVNA KOLA MLADOST, Lekenik

  Podruna kola Stari Farkai

  Podruna kola Letovani

  Podruna kola Peenica

  13. OSNOVNA KOLA BRAA RADI, Martinska Ves

  Podruna kola Mahovo

  14. OSNOVNA KOLA JASENOVAC, Jasenovac

  Podruna kola Puska

  15. OSNOVNA KOLA JABUKOVAC, Jabukovac

  16. OSNOVNA KOLA POPOVAA, Popovaa

  Podruna kola Gornja Jelenska

  Podruna kola Osekovo

  Podruna kola Potok

  Podruna kola Struec

  Podruna kola Voloder

  17. OSNOVNA KOLA LUDINA, Velika Ludina

  Podruna kola Gornja Vlahinika

  Podruna kola Grabriina

  Podruna kola Katoliko Selite

  Podruna kola Okoli

  18. OSNOVNA KOLA SUNJA, Sunja

  Podruna kola Letina

  19. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Topusko

  20. OSNOVNA KOLA KATARINA ZRINSKA, Meenani

  21. OSNOVNA KOLA IVO KOZARANIN, Hrvatska Dubica

  2. Osniva Grad Sisak

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA, Sisak

  Podruna kola Novo Prano

  2. OSNOVNA KOLA 22. LIPNJA, Sisak

  Podruna kola Tiina Kaptolska

  3. OSNOVNA KOLA BRAA BOBETKO, Sisak

  Podruna kola Crnac

  4. OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR, Sisak

  Podruna kola abno

 • 17

  5. OSNOVNA KOLA VIKTOROVAC, Sisak

  6. OSNOVNA KOLA GALDOVO, Sisak

  Podruna kola Hrastelnica

  Podruna kola Setu

  Podruna kola Tiina Erdedska

  7. OSNOVNA KOLA SELA, Sela

  Podruna kola aina

  Podruna kola Greda

  8. OSNOVNA KOLA BUDAEVO-TOPOLOVAC-GUE, Budaevo

  Podruna kola Gue

  Podruna kola Krateko

  Podruna kola Lonja

  Podruna kola Preloica

  Podruna kola Svinjiko

  Podruna kola Topolovac

  9. OSNOVNA KOLA KOMAREVO, Komarevo

  3. Osniva Grad Kutina

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BANOVA JARUGA, Banova Jaruga

  Podruna kola Jamarice

  Podruna kola Janja Lipa

  Podruna kola Meuri

  Podruna kola Zbjegovaa

  2. OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA, Kutina

  Podruna kola Kutinska Slatina

  Podruna kola Stupovaa

  3. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA VIDRIA, Kutina

  Podruna kola Gornja Graenica

  Podruna kola Donja Graenica

  4. OSNOVNA KOLA STJEPANA KEFELJE, Kutina

  Podruna kola Mikleuka

  Podruna kola Repunica

  5. OSNOVNA KOLA ZVONIMIRA FRANKA, Kutina

  Podruna kola Gojlo

  Podruna kola Ilova

 • 18

  IV. KARLOVAKA UPANIJA

  1. Osniva Karlovaka upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Karlovakoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Duga Resa

  Podruna kola Belavii

  Podruna kola Donji Zveaj

  Podruna kola Zveaj

  2. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Duga Resa

  Podruna kola Bosiljevo

  Podruna kola Grabrk

  3. PRVA OSNOVNA KOLA, Ogulin

  Podruna kola Desmerice

  Podruna kola Ogulinski Hreljin

  Podruna kola Turkovii

  Podruna kola Zagorje

  4. OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI, Ogulin

  Podruna kola Drenica

  Podruna kola Jasenak

  Podruna kola Kuinii

  5. OSNOVNA KOLA SLAVA RAKAJ, Ozalj

  Podruna kola Hrae

  Podruna kola Lovi Prekriki

  Podruna kola Mali Erjavec

  Podruna kola Podbreje

  Podruna kola Police

  Podruna kola Trg

  Podruna kola Vivodina

  Podruna kola Vrhovac

  6. OSNOVNA KOLA SLUNJ, Slunj

  7. OSNOVNA KOLA VOJNI, Vojni

  8. OSNOVNA KOLA ANTUN KLASINC, Lasinja

 • 19

  9. OSNOVNA KOLA BARILOVI, Barilovi

  Podruna kola Cerovac

  Podruna kola Belaj

  Podruna kola Leskovac

  Podruna kola Sia

  10. OSNOVNA KOLA CETINGRAD, Cetingrad

  Podruna kola Maljevac

  11. OSNOVNA KOLA DRAGANII, Draganii

  Podruna kola Mrzljaki

  12. OSNOVNA KOLA GENERALSKI STOL, Generalski Stol

  Podruna kola Toplice Lee

  Podruna kola Bukovlje

  Podruna kola Lipa

  13. OSNOVNA KOLA KATARINE ZRINSKI, Krnjak

  Podruna kola Tuilovi

  14. OSNOVNA KOLA NETRETI, Netreti

  Podruna kola Dubravci

  Podruna kola Jare Polje

  Podruna kola Novigrad na Dobri

  Podruna kola Zagradci

  15. OSNOVNA KOLA JOSIPDOL, Josipdol

  Podruna kola Modru

  Podruna kola Sinia i Zrinko Renduli, Otarije

  Podruna kola Skradnik

  Podruna kola Lucija Capan Tounj

  Podruna kola Vojnovac

  16. OSNOVNA KOLA PLAKI, Plaki

  Podruna kola Saborsko

  17. OSNOVNA KOLA EUGENA KVATERNIKA, Rakovica

  Podruna kola Drenik Grad

  18. OSNOVNA KOLA AKANJE, akanje

  Podruna kola Kamanje

  Podruna kola Ribnik

 • 20

  2. Osniva Grad Karlovac

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BANIJA, Karlovac

  Podruna kola Hrneti

  Podruna kola Donje Mekuje

  2. OSNOVNA KOLA REICA, Reica

  Podruna kola iljavi

  3. OSNOVNA KOLA VARA, Karlovac

  4. OSNOVNA KOLA GRABRIK, Karlovac

  5. OSNOVNA KOLA DUBOVAC, Karlovac

  Podruna kola Stative

  Podruna kola Velika Jelsa

  Podruna kola Zadobarje

  6. OSNOVNA KOLA TURANJ, Karlovac

  Podruna kola Ladvenjak

  Podruna kola Vukmaniki Cerovac

  Podruna kola Vukmani

  7. OSNOVNA KOLA MAHINO, Mahino

  Podruna kola Goraki

  8. OSNOVNA KOLA DRAGOJLE JARNEVI, Karlovac

  9. OSNOVNA KOLA BRAA SELJAN, Karlovac

  10. OSNOVNA KOLA SKAKAVAC, Skakavac

  V. VARADINSKA UPANIJA

  1. Osniva Varadinska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Varadinskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA SAKCINSKOG, Ivanec

  Podruna kola Kuljevica

  Podruna kola Prigorec

  Podruna kola Tina Ujevia, Salinovec

 • 21

  2. OSNOVNA KOLA METEL OEGOVI, Radovan

  Podruna kola Gaice

  Podruna kola Margean

  3. OSNOVNA KOLA LUDBREG, Ludbreg

  4. OSNOVNA KOLA NOVI MAROF, Novi Marof

  Podruna kola Klju

  Podruna kola Madarevo

  Podruna kola Podevevo

  Podruna kola Remetinec

  5. OSNOVNA KOLA PODRUTE, Donje Makoie

  Podruna kola Zavrje

  6. OSNOVNA KOLA CESTICA, Cestica

  Podruna kola Lovrean

  7. OSNOVNA KOLA KNEGINEC GORNJI, Gornji Kneginec

  Podruna kola Luan

  8. OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI, Jalabet

  Podruna kola Kelemen

  9. OSNOVNA KOLA VIDOVEC, Vidovec

  Podruna kola Nedeljanec

  10. OSNOVNA KOLA PETRIJANEC, Petrijanec

  Podruna kola Nova Ves

  Podruna kola Strmec Podravski

  11. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Sveti Ilija

  12. OSNOVNA KOLA BELETINEC, Beletinec

  13. OSNOVNA KOLA TRNOVEC, Trnovec

  14. OSNOVNA KOLA EMOVEC, emovec

  15. OSNOVNA KOLA VINICA, Vinica

  Podruna kola Ladanje Gornje

  Podruna kola Natkriovljan

  16. OSNOVNA KOLA SRAINEC, Srainec

  Podruna kola Svibovec Podravski

  17. OSNOVNA KOLA FRANJE SERTA, Bednja

  Podruna kola Vrbno

  18. OSNOVNA KOLA GUSTAV KRKLEC, Maruevec

  Podruna kola Drukovec

  Podruna kola Greda Jurketinec

  19. OSNOVNA KOLA GROFA JANKA DRAKOVIA, Klenovnik

 • 22

  20. OSNOVNA KOLA ANDRIJE KAIA MIOIA, Donja Voa

  Podruna kola Antuna Gustava Matoa, Gornja Voa

  21. OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA, Lepoglava

  22. OSNOVNA KOLA IVANA RANGERA, Kamenica

  Podruna kola arovnica

  23. OSNOVNA KOLA IZIDORA POLJAKA, Vinjica

  Podruna kola E. J. Drakovi, Cvetlin

  24. OSNOVNA KOLA MARTIJANEC, Martijanec

  25. OSNOVNA KOLA SVETI UR, Sveti ur

  26. OSNOVNA KOLA VELIKI BUKOVEC, Veliki Bukovec

  27. OSNOVNA KOLA ANTUNA I IVANA KUKULJEVIA, Varadinske Toplice

  Podruna kola Petkovec

  kolski odjeli u Specijalnij bolnici za reumatske bolesti

  28. OSNOVNA KOLA SVIBOVEC, Svibovec Topliki

  Podruna kola Drenovec

  Podruna kola Gornja Poljana

  29. OSNOVNA KOLA BREZNIKI HUM, Brezniki Hum

  Podruna kola epanje

  30. OSNOVNA KOLA LJUBEICA, Ljubeica

  31. OSNOVNA KOLA BISAG, Bisag

  32. OSNOVNA KOLA VISOKO, Visoko

  33. OSNOVNA KOLA TUNO, Tuno

  Podruna kola renjevo

  2. Osniva Grad Varadin

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. I. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  2. II. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  3. III. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  4. IV. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  5. V. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  6. VI. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

  7. VII. OSNOVNA KOLA VARADIN, Varadin

 • 23

  VI. KOPRIVNIKO-KRIEVAKA UPANIJA

  1. Osniva Koprivniko-krievaka upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Koprivniko-krievakoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA GRGURA KARLOVANA, urevac

  Podruna kola Budrovac

  Podruna kola Mietinac

  Podruna kola Sirova Katalena

  Podruna kola epelovac

  2. OSNOVNA KOLA KOPRIVNIKI BREGI, Koprivniki Bregi

  Podruna kola Glogovac

  3. OSNOVNA KOLA FRAN KONCELAK, Drnje

  Podruna kola Josipa Generalia, Hlebine

  Podruna kola Frana Galovia, Peteranec

  Podruna kola Sigetec

  Podruna kola Torec

  4. OSNOVNA KOLA GOLA, Gola

  Podruna kola Gotalovo

  Podruna kola Novaka

  Podruna kola Otoka

  Podruna kola dala

  5. OSNOVNA KOLA LEGRAD, Legrad

  Podruna kola Podravska Selnica

  Podruna kola Veliki Otok

  6. OSNOVNA KOLA MIHOVIL PAVLEK MIKINA, elekovec

  Podruna kola Imbriovec

  7. OSNOVNA KOLA PROF. BLA MAER, Novigrad Podravski

  Podruna kola Delovi

  Podruna kola Plavinac

  8. OSNOVNA KOLA ANDRIJE PALMOVIA, Rasinja

  Podruna kola Kutnjak

  Podruna kola Kuzminec

  Podruna kola Subotica Podravska

  Podruna kola Veliki Poganac

 • 24

  9. OSNOVNA KOLA SOKOLOVAC, Sokolovac

  Podruna kola Mala Muna

  Podruna kola Srijem

  Podruna kola Velika Muna

  Podruna kola Veliki Botinovac

  10. OSNOVNA KOLA SVETI PETAR OREHOVEC, Orehovec

  Podruna kola Bokovec

  Podruna kola Fodrovec

  Podruna kola Gregurovec

  Podruna kola Miholec

  11. OSNOVNA KOLA SIDONIJE RUBIDO ERDDY, Gornja Rijeka

  Podruna kola Hianovec

  Podruna kola Kolarec

  12. OSNOVNA KOLA KLOTAR PODRAVSKI, Klotar Podravski

  Podruna kola Kozarevac

  Podruna kola Podravske Sesvete

  Podruna kola Prugovac

  Podruna kola Suha Katalena

  13. OSNOVNA KOLA GRIGOR VITEZ, Sveti Ivan abno

  Podruna kola Cirkvena

  Podruna kola Sveti Petar vrstec

  Podruna kola Trema

  14. OSNOVNA KOLA MOLVE, Molve

  Podruna kola Medvedika

  Podruna kola Repa

  15. OSNOVNA KOLA FERDINANDOVAC, Ferdinandovac

  Podruna kola Crnec

  Podruna kola Drenovica

  16. OSNOVNA KOLA PROF. FRANJE VIKTORA IGNJARA, Virje

  Podruna kola Hampovica

  Podruna kola Miholjanec

  Podruna kola emovci

  17. OSNOVNA KOLA IVAN LACKOVI CROATA, Kalinovac

  18. OSNOVNA KOLA KALNIK, Kalnik

 • 25

  2. Osniva Grad Koprivnica

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA ANTUN NEMI GOSTOVINSKI, Koprivnica

  Podruna kola Jagnjedovec

  Podruna kola Reka

  2. OSNOVNA KOLA BRAA RADI, Koprivnica

  Podruna kola Bakovice

  Podruna kola Koprivniki Ivanec

  Podruna kola Kunovec

  Podruna kola Starigrad

  3. OSNOVNA KOLA URO ESTER, Koprivnica

  Podruna kola Vinica

  3. Osniva Grad Krievci

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Krievci

  Podruna kola Carevdar

  Podruna kola Majurec

  Podruna kola Veeslavec

  Podruna kola Klotar Vojakovaki

  Podruna kola uric

  2. OSNOVNA KOLA LJUDEVITA MODECA, Krievci

  Podruna kola Apatovac

  Podruna kola Dubovec

  Podruna kola Glogovnica

  Podruna kola Poljana Krievaka

  Podruna kola Sveta Helena

  Podruna kola Veliki Raven

  Podruna kola Vojakovaki Osijek

  Podruna kola Vojakovac

 • 26

  VII. BJELOVARSKO-BILOGORSKA UPANIJA

  1. Osniva Bjelovarsko-bilogorska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA AZMA, azma

  Podruna kola Dapci

  Podruna kola Draganec

  Podruna kola Grabovnica

  Podruna kola Miklou

  Podruna kola Vrtlinska

  2. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Daruvar

  Podruna kola Ivanovo Polje

  Podruna kola Gornji Daruvar

  Podruna kola Doljani

  Podruna kola Gornji Sreani

  Podruna kola Batinjani

  Podruna kola Frankopanska

  3. EKA OSNOVNA KOLA JANA AMOSA KOMENSKOG ESKA ZAKLADNI

  KOLA JANA AMOSE KOMENSKEHO, Daruvar

  Podruna kola Gornji Daruvar

  Podruna kola Doljani

  Podruna kola Donji Sreani

  Podruna kola Ljudevit Selo

  4. OSNOVNA KOLA GARENICA, Garenica

  Podruna kola Gareniki Brestovac

  Podruna kola Hrastovac

  Podruna kola Kanika Iva

  Podruna kola Kapelica

  Podruna kola Tomaica

  Podruna kola Veliki Paijan

  Podruna kola Zdenac

  5. OSNOVNA KOLA TRNOVITIKI POPOVAC, Trnovitiki Popovac

 • 27

  6. OSNOVNA KOLA IVANA NEPOMUKA JEMERIA, Grubino Polje

  Podruna kola Ivanovo Selo

  Podruna kola Veliki Zdenci

  7. OSNOVNA KOLA MIRKA PEREA, Kapela

  Podruna kola Donji Mosti

  Podruna kola Gornje Sredice

  Podruna kola Jabueta

  Podruna kola Jakopovac

  Podruna kola Stari Skucani

  8. OSNOVNA KOLA VELIKO TROJSTVO, Veliko Trojstvo

  Podruna kola Malo Trojstvo

  Podruna kola androvac

  Podruna kola urlovac

  9. OSNOVNA KOLA NOVA RAA, Nova Raa

  Podruna kola Slovinska Kovaica

  Podruna kola Sasovac

  Podruna kola Meuraa

  Podruna kola Dautan

  Podruna kola Severin

  Podruna kola Bulinac

  10. OSNOVNA KOLA VELIKA PISANICA, Velika Pisanica

  Podruna kola Babinac

  Podruna kola Bedenik

  Podruna kola Lasovac

  Podruna kola Ribnjaka

  11. EKA OSNOVNA KOLA Josipa Ruike esk zkladni kola Josefa

  Rikyeka, Konanica

  Podruna kola Daruvarski Brestovac

  Podruna kola Straanac

  Podruna kola Dio

  12. OSNOVNA KOLA DEANOVAC, Deanovac

  Podruna kola Blagorodovac

  Podruna kola Imsovac

  Podruna kola Sokolovac

  Podruna kola Trojeglava

  Podruna kola Uljanik

 • 28

  13. OSNOVNA KOLA SIRA, Sira

  Podruna kola Kip

  Podruna kola ibovac

  14. OSNOVNA KOLA U ULOVCU, ulovac

  Podruna kola Veliki Bastaji

  Podruna kola Donja Vrijeska

  15. OSNOVNA KOLA IVANSKA, Ivanska

  Podruna kola Donja Petrika

  Podruna kola Narta

  Podruna kola Stara Ploica

  16. OSNOVNA KOLA TEFANJE, tefanje

  Podruna kola Laminac

  17. OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA, Veliki Grevac

  Podruna kola Donja Kovaica

  Podruna kola Mala Pisanica

  Podruna kola Pavlovac

  18. OSNOVNA KOLA BEREK, Berek

  19. OSNOVNA KOLA SLAVKA KOLARA, Hercegovac

  Podruna kola Ladislav

  Podruna kola Palenik

  20. OSNOVNA KOLA ROVIE, Rovie

  Podruna kola Predavac

  Podruna kola Podgorci

  Podruna kola Zrinski Topolovac

  Podruna kola Prgomelje

  Podruna kola Kraljevac

  21. OSNOVNA KOLA TRNOVITICA, Velika Trnovitica

  Podruna kola Nova Plaica

 • 29

  2. Osniva Grad Bjelovar

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. I. OSNOVNA KOLA BJELOVAR, Bjelovar

  Podruna kola Ciglena

  Podruna kola Nove Plavnice

  Podruna kola Klokoevac

  Podruna kola Toma

  Podruna kola Kokinac

  2. II. OSNOVNA KOLA BJELOVAR, Bjelovar

  Podruna kola dralovi

  Podruna kola Centar

  3. III. OSNOVNA KOLA BJELOVAR, Bjelovar

  Podruna kola Gudovac

  Podruna kola Galovac

  Podruna kola Obrovnica

  Podruna kola Veliko Korenovo

  4. IV. OSNOVNA KOLA BJELOVAR, Bjelovar

  Podruna kola Gornje Plavnice

 • 30

  VIII. PRIMORSKO-GORANSKA UPANIJA

  1. Osniva Primorsko-goranska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Primorsko-goranskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI, abar

  Podruna kola Gerovo

  Podruna kola Plece

  Podruna kola Prezid

  Podruna kola Tre

  2. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, Delnice

  Podruna kola Crni Lug

  3. OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Brod na Kupi

  4. OSNOVNA KOLA FRAN KRSTO FRANKOPAN, Krk

  Podruna kola Baka

  Podruna kola Dobrinj

  Podruna kola Dubatica

  Podruna kola Omialj

  Podruna kola Punat

  Podruna kola Vrbnik

  Podruna kola Vrh

  5. OSNOVNA KOLA FRANE PETRIA, Cres

  Podruna kola Martinica

  Podruna kola Valun

  6. OSNOVNA KOLA IVANA RABLJANINA, Rab

  Podruna kola Banjol

  Podruna kola Barbat

  Podruna kola Kampor

  Podruna kola Lopar

  Podruna kola Mundanije

  Podruna kola Supetarska Draga

  7. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, Vrbovsko

  Podruna kola Desanke Trbovi, Gomirje

  Podruna kola Jablan

  Podruna kola Lukovodl

  Podruna kola Stanka Majetia, Senjsko

  Podruna kola Nikole Tesle, Moravice

 • 31

  Podruna kola Ivana Gorana Kovaia, Severin na Kupi

  Podruna kola Veliki Jadr

  8. OSNOVNA KOLA KOSTRENA, Kostrena

  9. OSNOVNA KOLA BAKAR, Bakar

  Podruna kola Krasica

  Podruna kola Kukuljanovo

  Podruna kola krljevo

  10. OSNOVNA KOLA HRELJIN, Hreljin

  Podruna kola Praputnjak

  Podruna kola Zlobin

  11. OSNOVNA KOLA AVLE, avle

  Podruna kola Grobnik

  12. OSNOVNA KOLA RUDOLFA STROHALA, Lokve

  13. OSNOVNA KOLA JELENJE-DRAICE, Draice

  14. OSNOVNA KOLA MILAN BROZOVI, Kastav

  15. OSNOVNA KOLA KLANA, Klana

  16. OSNOVNA KOLA SVETI MATEJ, Vikovo

  17. OSNOVNA KOLA KRALJEVICA, Kraljevica

  Podruni odjel Kraiie

  Podruni odjel mrika

  18. OSNOVNA KOLA IVANKE TROHAR, Fuine

  Podruna kola Li

  Podruna kola Vrata

  19. OSNOVNA KOLA VIKTORA CARA EMINA, Lovran

  Podruna kola Brse

  Podruna kola Dobre

  Podruna kola Moenica

  Podruna kola Eugen Kumii, Moenika Draga

  Podruna kola Tulievica

  20. OSNOVNA KOLA MARIA MARTINOLIA, Mali Loinj

  Podruna kola Ilovik

  Podruna kola Nerezine

  Podruna kola Susak

  Podruna kola Unije

  Podruna kola Veli Loinj

 • 32

  21. OSNOVNA KOLA Dr. ANDRIJA MOHOROVII, Matulji

  Podruna kola Juii

  Podruna kola Rukavac

  22. OSNOVNA KOLA DRAGO GERVAIS, Breca

  Podruna kola Vele Mune

  Podruna kola Pasjak

  Podruna kola Rupa-Lipa

  Podruna kola Veli Brgud

  23. OSNOVNA KOLA IVANA MAURANIA, Novi Vinodolski

  24. OSNOVNA KOLA DR. JOSIPA PANIA, Bribir

  25. OSNOVNA KOLA JURJA KLOVIA, Tribalj

  26. OSNOVNA KOLA SKRAD, Skrad

  Podruna kola Kupjak

  27. OSNOVNA KOLA DR. BRANIMIRA MARKOVIA, Ravna Gora

  Podruna kola Stara Suica

  Podruna kola Stari Laz

  28. OSNOVNA KOLA MRKOPALJ, Mrkopalj

  29. OSNOVNA KOLA BROD MORAVICE, Brod Moravice

  2. Osniva Grad Rijeka

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BELVEDERE SCUOLA ELEMENTARE BELVEDERE,

  Rijeka

  2. OSNOVNA KOLA BRAJDA, Rijeka

  3. OSNOVNA KOLA CENTAR, Rijeka

  Podruna kola Orehovica

  Podruna kola Paac

  4. OSNOVNA KOLA ZAMET, Rijeka

  5. OSNOVNA KOLA DOLAC SCUOLA ELEMENTARE DOLAC, Rijeka

  6. OSNOVNA KOLA GELSI SCUOLA ELEMENTARE GELSI, Rijeka

  7. OSNOVNA KOLA SCUOLA ELEMENTARE SAN NICOLO, Rijeka

  8. OSNOVNA KOLA VLADIMIR GORTAN, Rijeka

  Podruna kola Draga

 • 33

  9. OSNOVNA KOLA KANTRIDA, Rijeka

  Podruna kola pri Djejoj bolnici Kantrida

  10. OSNOVNA KOLA KOZALA, Rijeka

  11. OSNOVNA KOLA EUGEN KUMII, Rijeka

  12. OSNOVNA KOLA PEINE, Rijeka

  13. OSNOVNA KOLA PODMURVICE, Rijeka

  14. OSNOVNA KOLA NIKOLA TESLA, Rijeka

  15. OSNOVNA KOLA KURINJE, Rijeka

  16. OSNOVNA KOLA TRSAT, Rijeka

  17. OSNOVNA KOLA TURNI, Rijeka

  18. OSNOVNA KOLA VEICA, Rijeka

  19. OSNOVNA KOLA GORNJA VEICA, Rijeka

  20. OSNOVNA KOLA IVANA ZAJCA, Rijeka

  21. OSNOVNA KOLA SRDOI, Rijeka

  22. OSNOVNA KOLA FRAN FRANKOVI, Rijeka

  23. OSNOVNA KOLA PEHLIN, Rijeka

  3. Osniva Grad Crikvenica

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Crikvenica

  Podruna kola Dramalj

  Podruna kola Jadranovo

  2. OSNOVNA KOLA ZVONKA CARA, Crikvenica

  Podruna kola Selce

  Podruni odjeli Thalassotherapia

  4. Osniva Grad Opatija

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA RIKARD KATALINI JERETOV, Opatija

  Podruna kola Iii

  Podruna kola Poljane

  Podruna kola Veprinac

  Odjel Volovsko

 • 34

  5. Osniva Denis Khermayer

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. PRIVATNA OSNOVNA KOLA GRIVICA, Rijeka

  6. Osniva Drutvo prijatelja waldorfske pedagogije, Rijeka

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA WALDORFSKA KOLA, Rijeka

 • 35

  IX. LIKO-SENJSKA UPANIJA

  1. Osniva Liko-senjska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Liko-senjskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DONJI LAPAC, Donji Lapac

  2. OSNOVNA KOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA, Otoac

  Podruna kola Hrvatsko Polje

  Podruna kola ovii

  Podruna kola Kompolje

  Podruna kola Kuterevo

  Podruna kola Lipovlje

  Podruna kola Liko Lee

  Podruna kola Prozor

  Podruna kola Sinac

  Podruna kola Vrhovine

  Podruna kola vica

  3. OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA, Senj

  Podruna kola dr. Milana Ania, Krasno

  Podruna kola Nikole imunia, Krivi Put

  Podruna kola V. Novaka, Sv. Juraj

  Podruna kola prof. Boe Katalinia,Vratnik

  4. OSNOVNA KOLA LUKE PERKOVIA, Brinje

  Podruna kola Jezerane

  Podruna kola Kri Kamenica

  Podruna kola Kripolje

  Podruna kola Letinac

  Podruna kola Lipice

  Podruna kola Stajnica

  5. OSNOVNA KOLA KARLOBAG, Karlobag

  6. OSNOVNA KOLA PERUI, Perui

  7. OSNOVNA KOLA AN FRANKOPAN, Kosinj

  Podruna kola Kr Gradina

  Podruna kola Rudinka

  Podruna kola Vukeli Selo

 • 36

  8. OSNOVNA KOLA A. G. MATOA, Novalja

  Podruna kola Kolan

  Podruna kola Lun

  Podruna kola Metajna

  Podruna kola Zubovii

  Podruna kola Jakinica

  9. OSNOVNA KOLA LOVINAC, Lovinac

  10. OSNOVNA KOLA PLITVIKA JEZERA, Mukinje

  Podruna kola Vaganac

  Podruna kola Smoljanac

  11. OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA, Udbina

  Podruna kola Podlapaa

  12. OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA, Korenica

  Podruna kola Liko Petrovo Selo

  2. Osniva Grad Gospi

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DR. JURE TURIA, Gospi

  Podruna kola Bilaj

  Podruna kola Bruane

  Podruna kola Liki Novi

  Podruna kola Smiljan

  2. OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA, Liki Osik

  Podruna kola Mualuk

  3. OSNOVNA KOLA DR. ANTE STAREVI, Klanac

  Podruna kola Donje Pazarite

  Podruna kola Aleksinica

  Podruna kola Kalinovaa

 • 37

  X. VIROVITIKO-PODRAVSKA UPANIJA

  1. Osniva Virovitiko-podravska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Virovitiko-podravskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI, Orahovica

  Podruna kola Nova Joava

  2. OSNOVNA KOLA EUGENA KUMIIA, Slatina

  Podruna kola Baki

  Podruna kola Gornji Miholjac

  Podruna kola Josipovo

  Podruna kola Novaki

  Podruna kola Vaka

  3. OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, Slatina

  Podruna kola Sladojevci

  Podruna kola Kozice

  Podruna kola Novi Senkovac

  Podruna kola Donji Meljani

  4. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Zdenci

  Podruna kola Crnac

  Podruna kola Veliki Rastovac

  5. OSNOVNA KOLA ANTUNA GUSTAVA MATOA, ainci

  Podruna kola Humljani

  6. OSNOVNA KOLA GORNJE BAZJE, Gornje Bazje

  Podruna kola Dugo Selo Lukako

  Podruna kola Luka

  Podruna kola Terezino Polje

  Podruna kola Turanovac

  Podruna kola Veliko Polje

  7. OSNOVNA KOLA GRADINA, Gradina

  Podruna kola lebina

  Podruna kola Baevac

  Podruna kola Brezovica

  Podruna kola Budakovac

  Podruna kola Detkovac

  Podruna kola Novi Gradac

  Podruna kola Ruani

 • 38

  8. OSNOVNA KOLA DAVORIN TRSTENJAK, aavica

  Podruna kola Ilmin Dvor

  Podruna kola Noskovci

  Podruna kola Sopje

  9. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Nova Bukovica

  Podruna kola Miljevci

  10. OSNOVNA KOLA MIKLEU, Mikleu

  Podruna kola etekovac

  11. OSNOVNA KOLA VOIN, Voin

  Podruna kola Hum

  Podruna kola eralije

  12. OSNOVNA KOLA SUHOPOLJE, Suhopolje

  Podruna kola Borova

  Podruna kola Cabuna

  Podruna kola Levinovac

  Podruna kola Oreac

  Podruna kola Pepelana

  Podruna kola Peli

  13. OSNOVNA KOLA AUGUSTA CESARCA, pii Bukovica

  Podruna kola Lozan

  Podruna kola Rogovac

  Podruna kola Vukosavljecica

  Podruna kola Buetina

  Podruna kola Okrugljaa

  14. OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA, Pitomaa

  Podruna kola Dinjevac

  Podruna kola Stjepana Sulimanca tefine, Turnaica

  Podruna kola Velika renjevica

  Podruna kola Grabrovnica

  Podruna kola Kladare

  Podruna kola Krinica

  Podruna kola Mala renjevica

  Podruna kola Otrovanec

  Podruna kola Sedlarica

  Podruna kola Stari Gradac

  Podruna kola Starogradaki Marof

 • 39

  2. Osniva Grad Virovitica

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Virovitica

  Podruna kola Korija

  Podruna kola Podgorje

  Podruna kola Sveti ura

  2. OSNOVNA KOLA IVANE BRLI-MAURANI, Virovitica

  Podruna kola Milanovac

  Podruna kola Rezovac

  Podruna kola Rezovake Krevine

  Podruna kola emernica

  Podruna kola Taborite

  XI. POEKA-SLAVONSKA UPANIJA

  1. Osniva Poeko-slavonska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Poeko-baranjskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BRAE RADIA, Pakrac

  Podruna kola Badljevina

  Podruna kola Donja Obrije

  Podruna kola Prekopakra

  2. OSNOVNA KOLA DRAGUTINA LERMANA, Brestovac

  Podruna kola Pavlovci

  Podruna kola Skenderovci

  Podruna kola Zakorenje

  Podruna kola Ivandol

  3. OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA, aglin

  Podruna kola Djedina Rijeka

  Podruna kola Ljeskovica

  Podruna kola Ruevo

  Podruna kola Sovski Dol

 • 40

  4. OSNOVNA KOLA MLADOST, Jaki

  Podruna kola Cerovac

  Podruna kola Rajsavac

  Podruna kola Teki

  Podruna kola Trapari

  Podruna kola Tretanovci

  5. OSNOVNA KOLA VILIMA KORAJCA, Kaptol

  Podruna kola Alilovci

  Podruna kola Podgorje

  6. OSNOVNA KOLA ZDENKA TURKOVIA, Kutjevo

  Podruna kola Bekte

  Podruna kola Ciglenik

  Podruna kola Grabarje

  Podruna kola Gradite

  Podruna kola Kula

  Podruna kola Mitrovac

  Podruna kola Pore

  Podruna kola Tominovac

  Podruna kola Vetovo

  7. OSNOVNA KOLA fra KAJE ADIA, Pleternica

  Podruna kola Buk

  Podruna kola Sulkovci

  Podruna kola Zagrae

  Podruna kola Zarilac

  Podruna kola Buje

  Podruna kola Brodski Drenovac

  Podruna kola Frkljevci

  Podruna kola Gradac

  Podruna kola Poeka Koprivnica

  Podruna kola Kuzmica

  Podruna kola Poeke Sesvete

  Podruna kola Ratkovica

  8. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Velika

  Podruna kola Bikupci

  Podruni odjel Radovanci

  Podruni odjel Toranj

 • 41

  9. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Trenkovo

  Podruna kola Mihaljevci

  10. OSNOVNA KOLA LIPIK, Lipik

  Podruna kola Dobrovac

  Podruna kola Donji agli

  11. OSNOVNA KOLA GRIGORA VITEZA, Poljana

  Podruna kola Antunovac

  2. Osniva Grad Poega

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI, Poega

  Podruna kola Nova Lipa

  2. OSNOVNA KOLA JULIJA KEMPFA, Poega

  3. OSNOVNA KOLA ANTUNA KANILIA, Poega

  Podruna kola Vidovci

  3. Osniva Poeka biskupija

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. KATOLIKA OSNOVNA KOLA POEGA, Poega

 • 42

  XII. BRODSKO-POSAVSKA UPANIJA

  1. Osniva Brodsko-posavska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Brodsko-posavskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA, Nova Gradika

  Podruna kola Dolina

  Podruna kola Siice

  Podruna kola Vrbje

  2. OSNOVNA KOLA MATO LOVRAK, Nova Gradika

  Podruna kola Ljupina

  Podruna kola Makovac

  Podruna kola Visoka Greda

  3. OSNOVNA KOLA ANTUN MATIJA RELJKOVI, Bebrina

  Podruna kola Banovci

  Podruna kola Kania

  Podruna kola Stupniki Kuti

  Podruna kola umee

  Podruna kola Zbjeg

  Podruna kola Duboac

  4. OSNOVNA KOLA VIKTOR CAR EMIN, Donji Andrijevci

  Podruna kola Staro Topolje

  Podruna kola Sredanci

  Podruna kola Divoevci

  5. OSNOVNA KOLA AUGUSTA ENOE, Gundinci

  6. OSNOVNA KOLA VJEKOSLAV KLAI, Garin

  Podruna kola Bicko Selo

  Podruna kola Sapci

  Podruna kola Trnjani

  Podruna kola Klokoevik

  Podruna kola Zadubravlje

 • 43

  7. OSNOVNA KOLA IVAN MAURANI, Sibinj

  Podruna kola Slobodnica

  Podruna kola Stari Slatinik

  Podruna kola Gornji Andrijevci

  Podruna kola Ravan

  Podruna kola Grgurevii

  Podruna kola Griii

  8. OSNOVNA KOLA JOSIP KOZARAC, Slavonski amac

  9. OSNOVNA KOLA SIKIREVCI, Sikirevci

  10. OSNOVNA KOLA DR. STJEPAN ILIJAEVI, Oriovac

  Podruna kola Slavonski Koba

  Podruna kola Brodski Stupnik

  11. OSNOVNA KOLA LJUDEVIT GAJ, Luani

  Podruna kola ivike

  Podruna kola Ciglenik

  12. OSNOVNA KOLA IVAN METROVI, Vrpolje

  Podruna kola ajkovci

  Podruna kola Stari Perkovci

  13. OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI, Velika Kopanica

  Podruna kola Beravci

  Podruna kola Jaruge

  14. OSNOVNA KOLA STJEPAN RADI, Oprisavci

  Podruna kola Trnjanski Kuti

  Podruna kola Poljanci

  Podruna kola Svilaj

  Podruna kola Prnjavor

  Podruna kola Novi Grad

  Podruna kola Kupina

  15. OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC, Cernik

  Podruna kola Bain Dol

  Podruna kola Banievac

  Podruna kola Opatovac

  Podruna kola Podvrko

  Podruna kola Cernika agovina

 • 44

  16. OSNOVNA KOLA MATIJA ANTUN RELKOVI, Davor

  Podruna kola Fra Marijan Lanosovi Orubica

  17. OSNOVNA KOLA DRAGALI, Dragali

  Podruna kola Gorica

  18. OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI, Nova Kapela

  Podruna kola Bili Brig

  Podruna kola Magi Mala

  Podruna kola Sie

  Podruna kola Seoce

  Podruna kola Dragovci

  Podruna kola Donji Lipovac

  Podruna kola Srednji Lipovac

  19. OSNOVNA KOLA OKUANI, Okuani

  Podruna kola Bodegraj Laevac

  Podruna kola Smrti

  Podruna kola Gornji Bogievci

  Podruna kola Stara Gradika

  Podruna kola Trnakovac

  20. OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA, Reetari

  21. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Adamovci

  Podruna kola Drenik

  Podruna kola Gunjavci

  Podruna kola Bodovaljci

  Podruna kola Laze

  22. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, Staro Petrovo Selo

  Podruna kola Godinjak

  Podruna kola Tisovac

  Podruna kola tivica

  Podruna kola Donji Crnogovci

  23. OSNOVNA KOLA MARKOVAC, Vrbova

  Podruna kola Komarnica

 • 45

  2. Osniva Grad Slavonski Brod

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Slavonski Brod

  Podruna kola Donja Vrba

  2. OSNOVNA KOLA ANTUN MIHANOVI, Slavonski Brod

  Podruna kola Mali Pariz

  3. OSNOVNA KOLA HUGO BADALI, Slavonski Brod

  Podruna kola Jelas

  4. OSNOVNA KOLA URO PILAR, Slavonski Brod

  Podruna kola Kolonija

  5. OSNOVNA KOLA BOGOSLAV ULEK, Slavonski Brod

  Podruna kola Vranovci

  Podruna kola unjevci

  6. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Slavonski Brod

  Podruna kola Gornja Vrba

  Podruna kola Ruica

  Podruna kola Gornja Bebrina

  Podruna kola Klakar

  Podruna kola Donja Bebrina

  7. OSNOVNA KOLA IVANA BRLI-MAURANI, Slavonski Brod

  Podruna kola Brodski Varo

  Podruna kola Gromanik

  8. OSNOVNA KOLA BLA TADIJANOVI, Slavonski Brod

  Podruna kola Podcrkavlje

  9. OSNOVNA KOLA DRAGUTIN TADIJANOVI, Slavonski Brod

 • 46

  XIII. ZADARSKA UPANIJA

  1. Osniva Zadarska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Zadarskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BENKOVAC, Benkovac

  Podruna kola Korlat

  Podruna kola Pristeg

  Podruna kola Popovii

  Podruna kola Bukovi

  Podruna kola Lisii

  Podruna kola Ratevi

  Podruna kola Podlug

  Podruna kola Bruka

  Podruna kola Nadin

  Podruna kola Perui Gornji

  2. OSNOVNA KOLA BIOGRAD, Biograd na Moru

  Podruna kola Ratane Gornje

  Podruna kola Tkon

  3. OSNOVNA KOLA NIKOLE TESLE, Graac

  Podruna kola Srb

  4. OSNOVNA KOLA OBROVAC, Obrovac

  Podruna kola Karin

  Podruna kola Kruevo

  Podruna kola egar

  5. OSNOVNA KOLA JURJA DALMATINCA, Pag

  Podruna kola Dinjika

  Podruna kola Povljana

  Podruna kola Vlaii

  6. OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA, Bibinje

  7. OSNOVNA KOLA SUKOAN, Sukoan

  Podruna kola Debeljak

  8. OSNOVNA KOLA ZEMUNIK, Zemunik Donji

  9. OSNOVNA KOLA GALOVAC, Galovac

  Podruna kola Gorica

 • 47

  10. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, kabrnja

  Podruna kola Prkos

  11. OSNOVNA KOLA POLINIK, Polinik

  Podruna kola Lovinac

  Podruna kola Visoane

  Podruna kola Suhovare

  Podruna kola Rupalj

  12. OSNOVNA KOLA BRAA RIBAR, Posedarje

  Podruna kola Islam Latinski

  Podruna kola Slivnica Donja

  Podruna kola Slivnica Gornja

  Podruna kola Podgradina

  Podruna kola drilo

  13. OSNOVNA KOLA NOVIGRAD, Novigrad

  Podruna kola Paljuv

  14. OSNOVNA KOLA BRAE RADI, Pridraga

  15. OSNOVNA KOLA STARIGRAD, Starigrad Paklenica

  Podruna kola Tribanj

  16. OSNOVNA KOLA JURJA BARAKOVIA, Raanac

  Podruna kola Jovii

  Podruna kola Krneza

  Podruna kola Ljuba

  Podruna kola Radovin

  Podruna kola Rtina

  17. OSNOVNA KOLA PETAR ZORANI, Nin

  Podruna kola Ninski Stanovi

  Podruna kola Vrsi

  Podruna kola Zaton

  18. OSNOVNA KOLA PRIVLAKA, Privlaka

  Podruna kola Vir

  19. OSNOVNA KOLA VALENTIN KLARIN, Preko

  Podruna kola Kali

  Podruna kola Kukljica

  Podruna kola Lukoran

  Podruna kola Poljana

  Podruna kola Sukomiica

  Podruna kola Ugljan

  20. OSNOVNA KOLA PETAR LORINI, Sali

  Podruna kola Boava

  21. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, Neviane

 • 48

  22. OSNOVNA KOLA PAKOTANE, Pakotane

  Podruna kola Drage

  Podruna kola Vrana

  Podruna kola Dr. Bla Jurii Vrgada

  23. OSNOVNA KOLA SV. FILIP I JAKOV, Sv. Filip i Jakov

  Podruna kola Ratane Donje

  Podruna kola Sikovo

  Podruna kola Sv. Petar

  Podruna kola Turanj

  24. OSNOVNA KOLA PETRA ZORANIA, Jasenice

  Podruna kola Rovanjska

  25. OSNOVNA KOLA POLAA, Polaa

  26. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, Liane Ostrovike

  27. OSNOVNA KOLA PETAR ZORANI, Stankovci

  Podruna kola Banjevci

  Podruna kola Crljenik

  Podruna kola Radainovci

  Podruna kola Vuki

  2. Osniva Grad Zadar

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA STANOVI, Zadar

  Podruna kola Crno

  2. OSNOVNA KOLA KRUNE KRSTIA, Zadar

  Podruna kola Ploe

  3. OSNOVNA KOLA PETRA PRERADOVIA, Zadar

  Podruna kola Koino

  Podruna kola Petrane

  4. OSNOVNA KOLA IMUNA KOIIA BENJE, Zadar

  Podruna kola Diklo

  Podruna kola Puntamika

  5. OSNOVNA KOLA IME BUDINIA, Zadar

  Odjeli za djecu s tekoama u Domu za odgoj djece i mladih

 • 49

  6. OSNOVNA KOLA SMILJEVAC, Zadar

  Podruna kola Brievo

  Podruna kola Murvica

  7. OSNOVNA KOLA BARTULA KAIA, Zadar

  Podruna kola erava

  Podruna kola Bokanjac

  Podruna kola Draevac Ninski

  Podruna kola Poljica

  8. OSNOVNA KOLA ZADARSKI OTOCI, Zadar

  Podruna kola Olib

  Podruna kola Silba

  Podruna kola Veli I

  Podruna kola Premuda

  Podruna kola Molat

  3. Osniva Anka Mari i Dolores Mufa

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. PRIVATNA OSNOVNA KOLA NOVA, Zadar

 • 50

  XIV. OSJEKO-BARANJSKA UPANIJA

  1. Osniva Osjeko-baranjska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Osjeko-baranjskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA EERANA, eerana

  Podruna kola Baranjsko Petrovo Selo

  Podruna kola Branjin Vrh

  Podruna kola Lu

  Podruna kola Petlovac

  Podruna kola Torjanci

  2. OSNOVNA KOLA DR. FRANJO TUMAN, Beli Manastir

  3. OSNOVNA KOLA AUGUST HARAMBAI, Donji Miholjac

  Podruna kola Rakitovica

  4. OSNOVNA KOLA HRVATSKI SOKOL, Podravski Podgajci

  Podruna kola rnkovci

  5. OSNOVNA KOLA BUDROVCI, Budrovci

  Podruna kola uranci

  6. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, akovo

  7. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, akovo

  Podruna kola Ivanovci Gorjanski

  Podruna kola akovaki Pisak

  8. OSNOVNA KOLA JOSIPA ANTUNA OLNIA, akovo

  Podruna kola Gainci

  Podruna kola Kuevac

  Podruna kola Satnica akovaka

  Podruna kola iroko Polje

  9. OSNOVNA KOLA AKOVAKI SELCI, akovaki Selci

  10. OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC, Pikorevci

  Podruna kola Novi Perkovci

  11. OSNOVNA KOLA IVANA BRNJIKA SLOVAKA, Jelisavac

  Podruna kola Breznica Naika

  Podruna kola Laanska

 • 51

  12. OSNOVNA KOLA KRALJA TOMISLAVA, Naice

  Podruna kola Markovac Naiki

  Podruna kola Velimirovac

  13. OSNOVNA KOLA MATIJE PETRA KATANIA, Valpovo

  Podruna kola Bocanjevci

  Podruna kola Nard

  Podruna kola ag

  14. OSNOVNA KOLA LADIMIREVCI, Ladimirevci

  Podruna kola Harkanovci

  Podruna kola Ivanovci

  15. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Ferianci

  Podruna kola Donja Motiina

  Podruna kola Seona

  16. OSNOVNA KOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, urenovac

  Podruna kola Beljevina

  Podruna kola Boki

  Podruna kola Boki Lug

  Podruna kola Klokoevci

  Podruna kola Pribievci

  Podruna kola aptinovci

  17. OSNOVNA KOLA HINKA JUHNA, Podgora

  Podruna kola Budimci

  Podruna kola Poganovci

  Podruna kola Razbojite

  Podruna kola Stipanovci

  18. OSNOVNA KOLA EMINAC, eminac

  Podruna kola Kozarac

  19. OSNOVNA KOLA JAGODNJAK, Jagodnjak

  Podruna kola Bolman

  Podruna kola Uglje

  20. OSNOVNA KOLA POPOVAC, Popovac

  Podruna kola Kneevo

  Podruna kola Branjina

 • 52

  21. OSNOVNA KOLA KNEEVI VINOGRADI, Kneevi Vinogradi

  Podruna kola Grabovac

  Podruna kola Karanac

  22. OSNOVNA KOLA ZMAJEVAC, Zmajevac

  Podruna kola Kotlina

  Podruna kola Novi Bezdan

  Podruna kola Suza

  23. OSNOVNA KOLA BILJE, Bilje

  24. OSNOVNA KOLA LUG LASKI LTALNOS ISKOLA, Lug

  Podruna kola Kopaevo

  Podruna kola Vardarac

  25. OSNOVNA KOLA DRA, Dra

  Podruna kola Batina

  Podruna kola Duboevica

  Podruna kola Topolje

  26. OSNOVNA KOLA DARDA, Darda

  Podruna kola Mece

  27. OSNOVNA KOLA IVANA KUKULJEVIA, Belie

  Podruna kola Velikovci

  Podruna kola Vinogradci

  28. OSNOVNA KOLA BRATOLJUBA KLAIA, Bizovac

  Podruna kola Broanci

  Podruna kola Cret Bizovaki

  Podruna kola Habjanovci

  Podruna kola Samatovci

  29. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR, epin

  Podruna kola epinski Martinci

  30. OSNOVNA KOLA MIROSLAVA KRLEE, epin

  31. OSNOVNA KOLA ERNESTINOVO, Ernestinovo

  Podruna kola odolovci

  32. OSNOVNA KOLA LASLOVO, Laslovo

  33. OSNOVNA KOLA GORJANI, Gorjani

  Podruna kola Tomaanci

 • 53

  34. OSNOVNA KOLA JOSIP KOZARAC, Josipovac Punitovaki

  Podruna kola Jurjevac Punitovaki

  Podruna kola Punitovci

  35. OSNOVNA KOLA DRENJE, Drenje

  Podruna kola Kuanci

  Podruna kola Mandievac

  Podruna kola Paljevina

  Podruna kola Potnjani

  Podruna kola Pridvorje

  Podruna kola Slatinik

  Podruna kola Braevci

  36. OSNOVNA KOLA IVANA BRLI MAURANI, Koka

  Podruna kola Ledenik

  Podruna kola Niza

  Podruna kola Subotiki Lug

  Podruna kola Topoline

  37. OSNOVNA KOLA PETRIJEVCI, Petrijevci

  Podruna kola Satnica

  38. OSNOVNA KOLA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA, Trnava

  Podruna kola Dragotin

  Podruna kola Hrkanovci

  Podruna kola Kondri

  Podruna kola Lapovci

  39. OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, Semeljci

  Podruna kola Forkuevci

  Podruna kola Keinci

  Podruna kola Koritna

  Podruna kola Mrzovi

  Podruna kola Vrbica

  Podruna kola Vuevci

  40. OSNOVNA KOLA IVANA BRLI-MAURANI, Strizivojna

  Podruna kola Soljak

  41. OSNOVNA KOLA SILVIJE STRAHIMIR KRANJEVI, Levanjska Varo

 • 54

  42. OSNOVNA KOLA MILKA CEPELIA, Vuka

  Podruna kola Beketinci

  43. OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA, Vladislavci

  44. OSNOVNA KOLA LUKA BOTI, Vikovci

  45. OSNOVNA KOLA DORE PEJAEVI, Naice

  46. OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC, Magadenovac

  Podruna kola Benianci

  Podruna kola Miholjaki Pore

  Podruna kola Golinci

  Podruna kola Kuanci

  Podruna kola Lacii

  Podruna kola Marjanci

  Podruna kola Radikovci

  Podruna kola ljivoevci

  Podruna kola amagajevci

  47. OSNOVNA KOLA DALJ, Dalj

  Podruna kola Aljma

  Podruna kola Erdut

  48. OSNOVNA KOLA BIJELO BRDO, Bijelo Brdo

  49. OSNOVNA KOLA ANTUNOVAC, Antunovac

  Podruna kola Ivanovac

  50. OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA, Viljevo

  Podruna kola Ivanovo

  Podruna kola Kapelna

  Podruna kola Krenik

  Podruna kola Podravska Moslavina

  2. Osniva Grad Osijek

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA SVETE ANE, Osijek

  2. OSNOVNA KOLA FRANJE KREME, Osijek

  3. OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA, Osijek

  4. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA BECIA, Osijek

  5. OSNOVNA KOLA MLADOST, Osijek

 • 55

  6. OSNOVNA KOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA, Osijek

  7. OSNOVNA KOLA VIJENAC, Osijek

  8. OSNOVNA KOLA LJUDEVITA GAJA, Osijek

  Podruna kola Sarva

  9. OSNOVNA KOLA JAGODE TRUHELKE, Osijek

  10. OSNOVNA KOLA GRIGOR VITEZ, Osijek

  11. OSNOVNA KOLA TIN UJEVI, Osijek

  12. OSNOVNA KOLA TENJA, Tenja

  Podruna kola Sila

  13. OSNOVNA KOLA DOBRIA CESARI, Osijek

  14. OSNOVNA KOLA AUGUST ENOA, Osijek

  15. OSNOVNA KOLA JOSIPOVAC, Osijek

  16. OSNOVNA KOLA VINJEVAC, Vinjevac

  17. OSNOVNA KOLA IVANA FILIPOVIA, Osijek

  18. OSNOVNA KOLA RETFALA, Osijek

  3. Osniva Vlada Republike Hrvatske

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAARA U RH, Osijek

 • 56

  XV. IBENSKO-KNINSKA UPANIJA

  1. Osniva ibensko-kninska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u ibensko-kninskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA ANTUNA MIHANOVIA PETROPOLJSKOG, Drni

  Podruna kola Drinovci

  Podruna kola Gradac

  Podruna kola Oklaj

  Podruni odjel Pokrovnik

  Podruni odjel Radoni I.

  Podruni odjel Radoni II.

  Podruna kola Siveri

  Podruni odjel avoglave

  Podruna kola Kaoine

  Podruni odjel Pakovo Selo

  2. OSNOVNA KOLA DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI, Knin

  Podruna kola Kijevo

  Podruna kola Golubi

  3. OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA, Knin

  4. OSNOVNA KOLA KISTANJE, Kistanje

  5. OSNOVNA KOLA PRIMOTEN, Primoten

  6. OSNOVNA KOLA ROGOZNICA, Rogoznica

  7. OSNOVNA KOLA SKRADIN, Skradin

  Podruna kola Rupe

  Podruna kola Dubravice

  Podruna kola Piramatovci

  8. OSNOVNA KOLA VJEKOSLAVA KALEBA, Tisno

  Podruna kola Jezera

  9. OSNOVNA KOLA MURTRERSKI KOJI, Murter

  Podruni odjel Betina

  10. OSNOVNA KOLA PIROVAC, Pirovac

 • 57

  11. OSNOVNA KOLA VODICE, Vodice

  Podruna kola Tribunj

  12. OSNOVNA KOLA ISTA VELIKA, ista Velika

  13. OSNOVNA KOLA JAKOVA GOTOVCA, Unei

  Podruna kola Mirlovi, Zagora

  2. Osniva Grad ibenik

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA FAUSTA VRANIA, ibenik

  Podruna kola Prvi epurine

  Podruna kola Raslina

  Podruna kola Zaton

  Podruna kola Zlarin

  2. OSNOVNA KOLA PETRA KREIMIRA IV., ibenik

  Podruna kola Dubrava

  3. OSNOVNA KOLA JURJA IGORIA, ibenik

  4. OSNOVNA KOLA JURJA DALMATINCA, ibenik

  Podruna kola Lozovac

  Podruna kola Bilice

  5. OSNOVNA KOLA VIDICI, ibenik

  Podruna kola Raine

  6. OSNOVNA KOLA TINA UJEVIA, ibenik

  7. OSNOVNA KOLA VRPOLJE, Vrpolje

  Podruna kola Boraja

  Podruna kola Danilo

  Podruna kola Perkovi

  8. OSNOVNA KOLA BRODARICA, Brodarica

  Podruna kola Grebatica

  Podruna kola Krapanj

  3. Osniva ibenska biskupija

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. KATOLIKA OSNOVNA KOLA, ibenik

 • 58

  XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA

  1. Osniva Vukovarsko-srijemska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Vukovarsko-srijemskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA DRAGUTINA TADIJANOVIA,Vukovar

  Podruna kola Luac

  Podruna kola Bogdanovci

  2. OSNOVNA KOLA NIKOLE ANDRIA,Vukovar

  3. OSNOVNA KOLA MITNICA, Vukovar

  Podruna kola Sotin

  4. OSNOVNA KOLA ANTUNA BAUERA, Vukovar

  Podruna kola Petrovci

  Podruna kola Svinjarevci

  5. OSNOVNA KOLA IVANA KOZARCA, upanja

  6. OSNOVNA KOLA MATE LOVRAKA, upanja

  7. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, titar

  8. OSNOVNA KOLA fra BERNARDINA TOME LEAKOVIA, Bonjaci

  9. OSNOVNA KOLA SINIE GLAVAEVIA, Vukovar

  Podruna kola Bradin

  10. OSNOVNA KOLA BLAGE ZADRE, Vukovar

  Podruna kola Lipovaa

  11. OSNOVNA KOLA BOROVO, Borovo

  12. OSNOVNA KOLA MATIJE ANTUNA RELJKOVIA, Cerna

  Podruna kola ikovci

  13. OSNOVNA KOLA GRADITE, Gradite

  14. OSNOVNA KOLA ANTUN I STJEPAN RADI, Gunja

  Podruna kola Rajevo Selo

  15. OSNOVNA KOLA IVAN METROVI, Drenovci

  16. OSNOVNA KOLA IVAN FILIPOVI, Rainovci

  Podruna kola urii

  17. OSNOVNA KOLA JULIJA BENEIA, Ilok

  Podruna kola Rado

 • 59

  18. OSNOVNA KOLA DR. FRANJO TUMAN, arengrad

  Podruna kola Bapska

  Podruna kola Mohovo

  19. OSNOVNA KOLA AUGUST CESAREC, Ivankovo

  20. OSNOVNA KOLA ANE KATARINE ZRINSKI, Retkovci

  Podruna kola Prkovci

  21. OSNOVNA KOLA MATIJA GUBEC, Jarmina

  22. OSNOVNA KOLA LOVAS, Lovas

  Podruna kola Opatovac

  23. OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO, Tovarnik

  24. OSNOVNA KOLA DAVORIN TRSTENJAK, Podgajci Posavski

  25. OSNOVNA KOLA ZRINSKIH, Nutar

  Podruna kola Ceri

  Podruna kola Marinci

  26. OSNOVNA KOLA IVAN KOZARAC, Nijemci

  Podruna kola Podgrae

  Podruna kola Donje Novo Selo

  Podruna kola eletovci

  27. OSNOVNA KOLA LIPOVAC, Lipovac

  Podruna kola Apaevci

  28. OSNOVNA KOLA ILAA-BANOVCI, Ilaa

  Podruna kola Banovci

  Podruna kola Vinkovaki Banovci

  29. OSNOVNA KOLA JOSIPA LOVRETIA, Otok

  30. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZORA, Komletinci

  31. OSNOVNA KOLA STJEPANA ANTOLOVIA, Privlaka

  32. OSNOVNA KOLA AKOVCI, akovci

  Podruna kola Berak

  Podruna kola Boki

  Podruna kola Mikluevci

  Podruna kola Tompojevci

  33. OSNOVNA KOLA STARI JANKOVCI, Stari Jankovci

  Podruna kola Orolik

  Podruna kola Srijemske Laze

  Podruna kola Novi Jankovci

 • 60

  34. OSNOVNA KOLA SLAKOVCI, Slakovci

  35. OSNOVNA KOLA STJEPANA CVRKOVIA, Stari Mikanovci

  36. OSNOVNA KOLA VOINCI, Voinci

  Podruna kola Novi Mikanovci

  37. OSNOVNA KOLA KOROG, Korog

  38. OSNOVNA KOLA MARKUICA, Markuica

  Podruna kola Gabo

  Podruna kola Ostrovo

  39. OSNOVNA KOLA TORDINCI, Tordinci

  Podruna kola Antin

  40. OSNOVNA KOLA TRPINJA, Trpinja

  41. OSNOVNA KOLA BOBOTA, Bobota

  Podruna kola Klisa

  Podruna kola Ludvinci

  Podruna kola Paetin

  Podruna kola Vera

  42. OSNOVNA KOLA MARE VEL GAMIREK,Vrbanja

  43. OSNOVNA KOLA JOSIP KOZARAC SOLJANI, Soljani

  Podruna kola Stroinci

  44. OSNOVNA KOLA IVANA BRLI-MAURANI, Rokovci-Andrijaevci

  45. OSNOVNA KOLA MIJAT STOJANOVI, Babina Greda

  46. OSNOVNA KOLA NEGOSLAVCI, Negoslavci

  2. Osniva Grad Vinkovci

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BARTOLA KAIA, Vinkovci

  2. OSNOVNA KOLA JOSIPA KOZARCA, Vinkovci

  3. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, Vinkovci

  4. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Vinkovci

  5. OSNOVNA KOLA IVANA MAURANIA, Vinkovci

  6. OSNOVNA KOLA NIKOLE TESLE, Mirkovci

  7. OSNOVNA KOLA ANTUN GUSTAV MATO Vinkovci

  XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA UPANIJA

 • 61

  1. Osniva Splitsko-dalmatinska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Splitsko-dalmatinskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA HVAR, Hvar

  2. OSNOVNA KOLA GROHOTE, Grohote

  3. OSNOVNA KOLA STJEPAN RADI, Imotski

  Podruna kola Vinjani Donji

  Podruna kola Glavina Donja

  Podruna kola Kamen Most

  Podruna kola Kukavice

  Podruna kola Kutlee

  Podruna kola Lonari

  4. OSNOVNA KOLA JOSIP PUPAI, Omi

  Podruna kola Kuie

  Podruna kola Slime

  5. OSNOVNA KOLA 1. LISTOPADA 1942., ila

  Podruna kola Dubrava

  Podruna kola Gata

  Podruna kola Kostanje

  Podruna kola Tugare

  6. OSNOVNA KOLA GORNJA POLJICA, Srijane

  7. OSNOVNA KOLA IVANA LOVRIA, Sinj

  Podruna kola Glavice

  Podruna kola Radoi

  8. OSNOVNA KOLA MARKA MARULIA, Sinj

  Podruna kola Karakaica

  Podruna kola Luane

  Podruna kola itluk

  9. OSNOVNA KOLA FRA PAVLA VUKOVIA, Sinj

  Podruna kola Brnaze

  Podruna kola Turjaci

  10. OSNOVNA KOLA STJEPAN RADI, Tijarica

  11. OSNOVNA KOLA MAJSTORA RADOVANA, Trogir

 • 62

  12. OSNOVNA KOLA PETRA BERISLAVIA, Trogir

  Podruna kola Okrug Gornji

  13. OSNOVNA KOLA VIS, Vis

  14. OSNOVNA KOLA VRGORAC, Vrgorac

  Podruna kola Podprolog

  Podruna kola Rava

  Podruna kola Stilja

  Podruna kola Umane

  Podruna kola Veliki Prolog

  Podruna kola Zavojane

  Podruna kola Dusina

  Podruna kola Dragljane

  Podruna kola Duge Njive

  Podruna kola Kokorii

  Podruna kola Mijaca

  Podruna kola Orah

  15. OSNOVNA KOLA KNEZA MISLAVA, Katel Suurac

  16. OSNOVNA KOLA KNEZA TRPIMIRA, Katel Gomilica

  17. OSNOVNA KOLA OSTROG, Katel Luki

  Podruna kola Leevica

  18. OSNOVNA KOLA BIJAI, Katel-Novi

  19. OSNOVNA KOLA PROF. FILIPA LUKASA, Katel Stari

  Podruna kola Prgomet

  20. OSNOVNA KOLA DON LOVRE KATIA, Solin

  Podruna kola Ninevii

  Podruna kola Rupotina

  21. OSNOVNA KOLA VJEKOSLAVA PARAA, Solin

  Podruna kola Vranjic

  22. OSNOVNA KOLA KRALJICE JELENE, Solin

  Podruna kola Kuine

  Podruna kola Mravince

  23. OSNOVNA KOLA KRALJA ZVONIMIRA, Seget Donji

  Podruna kola Ljubitovica

  24. OSNOVNA KOLA STROANAC, Podstrana

 • 63

  25. OSNOVNA KOLA BOL, Bol

  26. OSNOVNA KOLA PUIA, Puia

  Podruna kola Gornji Humac

  Podruna kola Pranica

  27. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Postira Bra

  28. OSNOVNA KOLA SELCA, Selca

  Podruna kola Sumartin

  29. OSNOVNA KOLA KNEZA BRANIMIRA, Donji Mu

  Podruna kola Brtanovo

  Podruna kola Gornji Mu

  30. OSNOVNA KOLA NEORI-SUTINA, Neori

  31. OSNOVNA KOLA BRAE RADIA, Braevi

  Podruna kola Crivac

  Podruna kola Donje Ogorje

  Podruna kola Ramljane

  32. OSNOVNA KOLA JESENICE, Dugi Rat

  Podruna kola Krilo Jesenice

  33. OSNOVNA KOLA DINKA IMUNOVIA, Hrvace

  Podruna kola Biteli

  Podruna kola Potravlje

  34. OSNOVNA KOLA TIN UJEVI, Krivodol

  Podruna kola Grubine

  Podruna kola Ivanbegovina

  Podruna kola Kljenovac

  Podruna kola Poljica

  35. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA, Cista Velika

  Podruna kola Cista Provo

  Podruna kola Dobranje

  36. OSNOVNA KOLA ARANO, Arano

  Podruna kola Svib

  37. OSNOVNA KOLA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIA, Lovre

  Podruna kola Medov Dolac

  Podruna kola Nikolii

  38. OSNOVNA KOLA STUDENCI, Studenci

 • 64

  39. OSNOVNA KOLA IVAN LEKO, Proloac

  Podruna kola Buanje

  Podruna kola Dolia Draga

  Podruna kola Meteri

  Podruna kola Proloac Gornji

  Podruna kola Riice

  40. OSNOVNA KOLA RUNOVI, Runovi

  Podruna kola Sebiina

  41. OSNOVNA KOLA JELSA, Jelsa

  Podruna kola Sveta Nedjelja

  Podruna kola Svire

  Podruna kola Vrboska

  Podruna kola Zastraie

  42. OSNOVNA KOLA ANTE ANELINOVI, Suuraj

  Podruna kola Bogomolje

  43. OSNOVNA KOLA PRIMORSKI DOLAC, Primorski Dolac

  44. OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA, Podgora

  Podruna kola ivoe

  Podruna kola Dranice

  Podruna kola Igrane

  45. OSNOVNA KOLA GRADAC, Gradac

  Podruna kola Brist

  Podruna kola Drvenik

  Podruna kola Zaostrog

  46. OSNOVNA KOLA DR. FRANJE TUMANA, Brela

  47. OSNOVNA KOLA BARIE GRANIA METRA, Baka Voda

  48. OSNOVNA KOLA IVAN DUKNOVI, Marina

  Podruna kola Blizna

  Podruna kola Gustirna

  Podruna kola Sevid

  Podruna kola Vinie

  Podruna kola Vrsine

 • 65

  9. OSNOVNA KOLA KAMENICA, Otok

  Podruna kola Ruda

  Podruna kola Udoviii

  50. OSNOVNA KOLA IVANA MAURANIA, Obrovac Sinjski, Han

  Podruna kola Bajagi

  Podruna kola Gala

  Podruna kola Gljev

  51. OSNOVNA KOLA ANTE STAREVIA, Dicmo

  Podruna kola Kruvar

  52. OSNOVNA KOLA PETRA KRUIA, Klis

  Podruna kola Klis-Kosa

  Podruna kola Konjsko

  Podruna kola Prugovo

  53. OSNOVNA KOLA DUGOPOLJE, Dugopolje

  Podruna kola Kotlenice

  54. OSNOVNA KOLA SUPETAR, Supetar

  Podruna kola Nerteia

  Podruna kola Sutivan

  55. OSNOVNA KOLA MILNA, Milna

  56. OSNOVNA KOLA PETRA HEKTOROVIA, Stari Grad

  Podruna kola Dol

  Podruna kola Vrbanj

  57. OSNOVNA KOLA DR. FRA KARLO BALI, estanovac

  Podruna kola Blato na Cetini

  58. OSNOVNA KOLA TRILJ, Trilj

  Podruna kola Bisko

  Podruna kola Budimiri

  Podruna kola Grab

  Podruna kola Jabuka

  Podruna kola Koute

  Podruna kola Ugljane

  Podruna kola Veli

  Podruna kola Vojni

  Podruna kola aporice

  Podruna kola Vedrine

  Podruna kola Vrpolje

 • 66

  59. OSNOVNA KOLA MILANA BEGOVIA, Vrlika

  60. OSNOVNA KOLA KOMIA, Komia

  61. OSNOVNA KOLA ZAGVOZD, Zagvozd

  Podruni odjel Dobriine

  Podruni odjel Krstatice

  Podruna kola Slivno

  62. OSNOVNA KOLA ZMIJAVCI, Zmijavci

  Podruna kola Drum

  Podruna kola Podbablje Gornje

  Podruna kola Znaori

  Podruna kola ute

  63. OSNOVNA KOLA TUEPI, Tuepi

  2. Osniva Grad Split

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA MARJAN SPLIT, Split

  Odjel u KBC Firule Split

  2. OSNOVNA KOLA DOBRI, Split

  3. OSNOVNA KOLA BOL, Split

  4. OSNOVNA KOLA SKALICE, Split

  5. OSNOVNA KOLA MANU, Split

  6. OSNOVNA KOLA SPINUT, Split

  7. OSNOVNA KOLA POJIAN, Split

  8. OSNOVNA KOLA LUAC, Split

  9. OSNOVNA KOLA BRDA, Split

  Podruni odjeli u Domu za odgoj djece i mladei Split

  10. OSNOVNA KOLA MEJE, Split

  11. OSNOVNA KOLA TRSTENIK, Split

  12. OSNOVNA KOLA BLATINE KRAPE, Split

  13. OSNOVNA KOLA PLOKITE, Split

  14. OSNOVNA KOLA KMAN-KOCUNAR, Split

  15. OSNOVNA KOLA SPLIT 3, Split

  16. OSNOVNA KOLA RAVNE NJIVE, Split

 • 67

  17. OSNOVNA KOLA SUIDAR, Split

  18. OSNOVNA KOLA MERTOJAK, Split

  19. OSNOVNA KOLA GRIPE, Split

  20. OSNOVNA KOLA MEJAI, Split

  21. OSNOVNA KOLA PUJANKI, SPLIT

  22. OSNOVNA KOLA RNOVNICA, rnovnica

  Podruna kola Donje Sitno

  Podruna kola Gornje Sitno

  23. OSNOVNA KOLA SRINJINE, Srinjine

  24. OSNOVNA KOLA VISOKA, Split

  25. OSNOVNA KOLA STOBRE, Stobre

  26. OSNOVNA KOLA KAMEN-INE, Split

  27. OSNOVNA KOLA SLATINE, Slatine

  3. Osniva Grad Makarska

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA OCA PETRA PERICE, Makarska

  Podruna kola Promajna

  2. OSNOVNA KOLA STJEPANA IVIEVIA, Makarska

  4. Osniva Karmen Salei

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA LIBAR, Split

 • 68

  XVIII. ISTARSKA UPANIJA

  1. Osniva Istarska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Istarskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA MATE BALOTE, Buje

  Podruna kola Brtonigla

  Podruna kola Katel

  Podruna kola Momjan

  2. TALIJANSKA OSNOVNA KOLA, SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA, Buje-

  Buie

  Podruna kola Brtonigla

  Podruna kola Momjan

  3. OSNOVNA KOLA VAZMOSLAV GRALJA, Buzet

  Podruni odjel Lanie

  Podruna kola Ro

  Podruna kola Vrh

  Podruna kola Livade

  4. OSNOVNA KOLA TAR VABRIGA, Tar SCUOLA ELEMENTARE TORRE-

  ABREGA

  5. OSNOVNA KOLA JURE FILIPOVIA, Barban

  6. OSNOVNA KOLA PETRA STUDENCA, Kanfanar

  Podruna kola Soii

  7. OSNOVNA KOLA IVAN GORAN KOVAI, epi

  Podruni odjel Kran

  Podruni odjel unjevica

  8. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Potpian

  Podruni odjel Pian

  Podruni odjel Sveta Katarina

  Podruni odjel Tupljak

  9. OSNOVNA KOLA IVANA BATELIA, Raa

  Podruna kola Koromano

 • 69

  10. OSNOVNA KOLA JOAKIMA RAKOVCA SV. LOVRE, Sveti Lovre

  Pazenatiki

  11. OSNOVNA KOLA MARANA, Marana

  Podruni odjel Loborika

  12. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Krnica

  Podruni odjel Rakalj

  13. OSNOVNA KOLA DIVII, Marana

  14. OSNOVNA KOLA DR. MATE DEMARINA, Medulin

  Podruni odjel Linjan

  Podruni odjel ian

  15. OSNOVNA KOLA VITOMIR IROLA PAJO, Nedeina

  Podruna kola Sveti Martin

  16. OSNOVNA KOLA SCUOLA ELEMENTARE RIVARELA, Novigrad

  Podruna kola Karigador

  17. TALIJANSKA OSNOVNA KOLA NOVIGRAD, Novigrad SCUOLA

  ELEMENTARE ITALIANA CITTANOVA

  18. OSNOVNA KOLA MILANA ORGA, Oprtalj

  19. OSNOVNA KOLA SVETVINENAT, Svetvinenat

  20. OSNOVNA KOLA JURII, Jurii

  21. OSNOVNA KOLA JOE URANA, Vinjan

  Podruna kola Viinada

  Podruna kola Katelir

  22. OSNOVNA KOLA VODNJAN- SE DIGNANO, Vodnjan

  23. OSNOVNA KOLA FAANA, Faana

  Podruni odjel Peroj

  24. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Vrsar

  25. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA GORTANA, minj

  Podruna kola Cere

  Podruna kola Sutivanac

 • 70

  2. Osniva Grad Pula

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA IJANA, Pula

  Podruna kola Munti

  Podruni odjel Loborika

  Podruna kola Valtura

  2. OSNOVNA KOLA STOJA, Pula

  3. OSNOVNA KOLA CENTAR, Pula

  4. OSNOVNA KOLA-SE GIUSEPPINA MARTINUZZI, Pula-Pola

  Podruna kola Galiana

  Podruna kola ian

  5. OSNOVNA KOLA TONE PERUKA, Pula

  6. OSNOVNA KOLA KATANJER, Pula

  7. OSNOVNA KOLA VIDIKOVAC, Pula

  Podruna kola Banjole

  Odjeli pri Opoj bolnici Pula

  8. OSNOVNA KOLA MONTE ZARO, Pula

  9. OSNOVNA KOLA VERUDA, Pula

  10. OSNOVNA KOLA VELI VRH PULA, Pula

  Podruna kola tinjan

  3. Osniva Grad Labin

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA MATIJE VLAIA, Labin

  Podruna kola Rabac

  2. OSNOVNA KOLA IVO LOLA RIBAR, Labin

  Podruna kola Kature

  Podruna kola Vine

  Podruna kola Vozilii

 • 71

  4. Osniva Grad Pazin

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Pazin

  Podruna kola Cerovlje

  Podruna kola Trvi

  Podruna kola Gologorica

  Podruna kola Graie

  Podruna kola Karojba

  Podruna kola Kaerga

  Podruna kola Lupoglav

  Podruna kola Motovun

  Podruna kola Sveti Petar u umi

  Podruna kola Tinjan

  5. Osniva Grad Pore

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA PORE, Pore

  Podruna kola bandaj

  Podruna kola Nova Vas

  Podruna kola Veli Maj

  2. TALIJANSKA OSNOVNA KOLA BERNARDO PARENTIN, Pore

  6. Osniva Grad Rovinj

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. TALIJANSKA OSNOVNA KOLA -SEI BERNARDO BENUSSI, Rovinj-Rovigno

  Podruna kola Bale

  2. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Rovinj

  Podruna kola Mondelak-Mondelaco

  3. OSNOVNA KOLA JURJA DOBRILE, Rovinj

  Podruna kola Bale

  Podruna kola Rovinjsko Selo

 • 72

  7. Osniva Grad Umag

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA MARIJE I LINE, Umag

  Podruna kola Babii

  Podruna kola Baanija

  Podruna kola Juricani

  Podruna kola Kmeti

  Podruna kola Murine

  Podruna kola Petrovija

  2. TALIJANSKA OSNOVNA KOLA GALILEO GALILEI, Umag

  Podruna kola Baanija

  8. Osniva Branka ervar

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. PRIVATNA OSNOVNA KOLA JURAJ DOBRILA S PRAVOM JAVNOSTI, Pula

 • 73

  XIX. DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA

  1. Osniva Dubrovako-neretvanska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Dubrovako-neretvanskoj

  upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA PETRA KANAVELIA, Korula

  Podruna kola Lovite

  Podruna kola Lumbarda

  Podruna kola Raie

  Podruna kola Viganj

  2. OSNOVNA KOLA ANTE CURA-PINJAC, rnovo

  Podruna kola Pupnat

  3. OSNOVNA KOLA BRAA GLUMAC, Lastovo

  4. OSNOVNA KOLA STJEPANA RADIA, Metkovi

  Podruna kola Bijeli Vir

  Podruna kola Mlinite

  5. OSNOVNA KOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIA, Metkovi

  Podruna kola Prud

  Podruna kola Vid

  6. OSNOVNA KOLA VLADIMIR NAZOR , Ploe

  Podruna kola Rogotin

  7. OSNOVNA KOLA FRA ANTE GNJEA, Starevica

  8. OSNOVNA KOLA IVO DUGANDI-MII, Komin

  9. OSNOVNA KOLA CAVTAT, Cavtat

  Podruna kola Gabrile

  Podruna kola Komaji

  Podruna kola Moii

  Podruna kola Strava

  Podruna kola ilipi

 • 74

  10. OSNOVNA KOLA GRUDA, Gruda

  Podruna kola Dubravka

  Podruna kola Molunat

  Podruna kola Popovii

  Podruna kola Pridvorje

  Podruna kola Radovii

  Podruna kola Vitaljina

  Podruna kola Vodovaa

  11. OSNOVNA KOLA STON, Ston

  Podruna kola Hodilje

  Podruna kola Ponikve

  12. OSNOVNA KOLA JANJINA, Janjina

  Podruna kola uljana

  Podruna kola Putnikovi

  13. OSNOVNA KOLA OREBI, Orebi

  Podruna kola Kuite

  14. OSNOVNA KOLA KUNA, Kuna

  Podruna kola Potomje

  15. OSNOVNA KOLA MLJET, Babino Polje

  Podruna kola Goveari

  16. OSNOVNA KOLA BLATO, Blato

  17. OSNOVNA KOLA OPUZEN, Opuzen

  Podruna kola Blace

  18. OSNOVNA KOLA KULA NORINSKA, Kula Norinska

  Podruna kola Krvavac

  Podruna kola Momii

  19. OSNOVNA KOLA OTRII-DUBRAVE, Otr-Seoci

  20. OSNOVNA KOLA VELA LUKA, Vela Luka

  21. OSNOVNA KOLA SMOKVICA, Smokvica

  Podruna kola ara

  22. OSNOVNA KOLA SLANO, Slano

  Podruna kola Suura

  Podruna kola ipanska Luka

  23. OSNOVNA KOLA PRIMORJE, Smokovljani

 • 75

  24. OSNOVNA KOLA TRPANJ, Trpanj

  25. OSNOVNA KOLA UPA DUBROVAKA, Mlini

  Podruna kola Postranje

  Podruna kola Brgat

  2. Osniva Grad Dubrovnik

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA MARINA GETALDIA, Dubrovnik

  2. OSNOVNA KOLA LAPAD, Dubrovnik

  Podruna kola Montovjerna

  3. OSNOVNA KOLA MARINA DRIA, Dubrovnik

  4. OSNOVNA KOLA Ivana Gundulia, Dubrovnik

  Podruna kola Koloep

  5. OSNOVNA KOLA ANTUNA MASLE, Oraac

  Podruna kola Lopud

  Podruna kola Trsteno

  Podruna kola Zaton

  6. OSNOVNA KOLA MOKOICA, Dubrovnik

  Podruna kola Osojnik

 • 76

  XX. MEIMURSKA UPANIJA

  1. Osniva Meimurska upanija

  Popis objekata matinih i podrunih kola po osnivaima u Meimurskoj upaniji

  Br. Matina kola, sjedite i podruna kola

  1. OSNOVNA KOLA BELICA, Belica

  Podruna kola Gardinovec

  2. OSNOVNA KOLA DONJA DUBRAVA, Donja Dubrava

  Podruna kola Donji Vidovec

  3. OSNOVNA KOLA HODOAN, Hodoan

  Podruna kola Sveti Juraj u Trnju

  Podruna kola Palinovec

  4. OSNOVNA KOLA GORIAN, Gorian

  5. OSNOVNA KOLA TOMAA GORIANCA, Mala Subotica

  Podruna kola Drimurec-Strelec

  6. OSNOVNA KOLA OREHOVICA, Orehovica

  Podruna kola Podbrest

  7. OSNOVNA KOLA MURSKO SREDIE, Mursko Sredie

  Podruna kola Hlapiina

  Podruna kola Peklenica

  8. OSNOVNA KOLA NEDELIE, Nedelie

  Podruna kola Dunjkovec

  Podruna kola Puine

  9. OSNOVNA KOLA DR. IVANA NOVAKA, Macinec

  Podruna kola Gornji Hraan

  10. OSNOVNA KOLA PODTUREN, Podturen

  Podruna kola Miklavec

  Podruna kola Novakovec

  Podruna kola Sivica

  11. OSNOVNA KOLA PRELOG, Prelog

  Podruna kola Cirkovljan

  12. OSNOVNA KOLA DONJI KRALJEVEC, Donji Kraljevec

  13. OSNOVNA KOLA DRAKOVEC, Drakovec

 • 77

  14. OSNOVNA KOLA IVANA GORANA KOVAIA SVETI JURAJ NA BREGU,

  Plekovec

  Podruna kola Zasadbreg

  15. OSNOVNA KOLA SVETI MARTIN NA MURI, Sv. Martin na Muri

  16. OSNOVNA KOLA SELNICA, Selnica

  Podruna kola Zebanec

  17. OSNOVNA KOLA TRIGOVA, trigova

  Podruna kola Prekopa

  Podruna kola elezna Gora

  Podruna kola Stanetinec

  18. OSNOVNA KOLA DOMAINEC, Domainec

  Podruna kola Dekanovec

  Podruna kola Turie

  19. OSNOVNA KOLA KOTORIBA, Kotoriba

  20. OSNOVNA KOLA GORNJI MIHALJEVEC, Gornji Mihaljevec

  21. OSNOVNA KOLA STRAHONINEC, Strahoninec

  22. OSNOVNA KOLA SVETA MARIJA, Sveta Marija

  Podruna kola Donji Mihaljevec

  23. OSNOVNA KOLA PETAR ZRINSKI, enkovec

  Podruna kola Makovec

  Podruna kola ikovec

  24. OSNOVNA KOLA VLADIMIRA NAZORA, Pribislavec

  25. OSNOVNA KOLA DR. VINKA GANCA, Vratiinec

  Podruna kola Gornji Kra